Sunteți pe pagina 1din 2

(Anexa nz.

2 la Metodologie OM 4322 ) MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


FISA DE EVALUARE
în vederea certifificarii calificarii profesionale
Anul scolar 2019-2020
Sesiunea IUNIE 2020
Numele si prenumele candidatului:
Centrul de examen unde se Sustine examenul: LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI
Unitatea de învatamânt de unde provine candidatul: LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI
Calificarea profesionala: TEHNICIAN IN SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Standard de pregatire profesionala (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice
nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesionala (SPP) pentru calificari profesionale de nivel
3 si 4 ale Cadrului national al calificarilor, pentru care se asigura pregatirea prin învatamântul profesional si tehnic
Rezultatele lnvatarii vizate a fi atinse (conform SPP):
1.
2.
3.
Titlul proiectului:Executarea lucrarilor de recoltare a lemnului
Numele, prenumele si specializarea îndrumatorului de proiect:
Criterii de Punctaj acordat
Evaluare a Punctaj
Nr proiectului realizat Indicatori de realizare Evaluator Evaluator
maxim pe
Crt de candidat 1 2
indicator

Respectarea etructurii proiectului 10 p


Planificarea Documentarea ln vederea realizariz temei de proiect
1. elaborarii este corsspunzatoare (existenta unei bibliografii 10 p
proiectului (20 p) adecvate, colectii de standarde,
linkuri etc.)
Modul de dezvoltare a continuturilor se raporteaza 15 p
adecvat si echilibrat la tema proiectului.
Realizarea Dezvoltarea continuturilor este realizatA astfel lnc&t
partii scrise a sa fie abordate toate aspectele esentiale necesare unei 30 p
2. proiectului (80 p) corecte argumentari,
Proiectul poate avea aplicabilitate practica. 10 p
Prezentarea normelor de sanatate si securitate în
munca, PSI si prptectia mediului aplicabile la tema 15 p
data
Utilizarea terminologiei de specialitate in 10 p
redactarea proiectului
PUNCTAJ TOTAL 100 p
PUNCTAJ FINAL
Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluarii proiectului:
Punctaj final 100-95 94,99-85 84,99-75 74,99-60

Cu calificativul Excelent Foarte bine Bine Satisfacator

Respins Cu punctajul final


Evaluatori (numele, prenumele si semnatura):
Evaluator 1:
Evaluator 2:
Data: ..............................
Presedinte de comisie: (numele, prenumele si semnatura)
Criteriile de evaluare sunt enunturi asociate competentelor/rezultatelor învatarii care specifica cu mai multa exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate masura nivelul de dobândire a competentei. Fiecarui criteriu i se aloca un
punctaj maxim.
Fiecare criteriu este detaliat prin indicatgri de realizare, definiti în relatie cu competentele/rezultatele învatarii. Fiecarui indicatori se aloca un numar de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egala cu punctajul maxim al criteriului.

S-ar putea să vă placă și