Sunteți pe pagina 1din 67
Universitatea Bucuresti Faculties de Motematics 1993 FACULTATEA DE MATEMATICK , UNIVERSITATEA BUCURESTI Strada Academiei nr. 14 70109 , sector 1 , Bucuresti tel. 614.35.08 / 149 Universitatea din Bucuresti a fost infiintat& prin Legea instructiunii din 25.11.1864 cu urm&toarele facultati: drept, filosofie gi litere, gtiinte (fizice, matematice gi naturale). primii profesori de matematick la Universitate au fost Dimitrie Petrescu (astronomie, geodezie teoretic&, geometrie analitica), Ion Falcoianu (introductiune in calcul, algebra superioara, calcul diferential si integral, mecanic&), Alexandru Orascu (geometrie descriptivaé) si Elie Angelescu (algebri si mecanic&’ rationala). Primele cursuri de matematic& s-au tinut chiar din anul infiintarii Universitatii (1864). Pind fn 1948 in cadrul Facult&tii de stiinte au functionat diverse catedre cu profil matematic; de remarcat cd in aceasta perioad&, prin catedr& se intelege un post de profesor, insotit cel mult de un asistent. Dup& reforma invatamintului gin 1948, Facultatea de stiinte se imparte in Facultatea de matematic&-fizic& gi Facultatea de biologie. Facultatea de matematic&-fizic&’ era format& initial din gase catedre avind ca gefi profesorii S.Stoilow, Gh.Vranceanu, M.Nicolescu, Gr.Moisil, T.Demetrescu, C.Badarau. Din 1962 Facultatea se scindeaz’ din nou in Facultatea de Matematic& gi Facultatea de Fizic&’ (al c&rui sediu se stabileste ulterior - 1973 - pe platforma Magurele). Lista decanilor Facult&tii de Matematica dupa reforma din 1948 este : Prof. Simion stoilow (1948-1951); Prof. Gheorghe Mihoc (1951-1960) ; Prof. Nicolae Teodorescu (1960-1972); Prof. Ionel Bucur (1972-1975) ; Prof. Cabiria Andreian Cazacu (1975-1984) ; Prof. Nicu Boboc (1984-1989) ; Prof. Nicolae Radu (1989-1992) ; Prof. Ion Colojoar& (1992-). reverand Facultatea de Matematica ‘ {In structura actuali (1 martie 1993), Facultatea de Matematica cuprinde 137 cadre didactice (4 profesori consultanti, 23 profesori, 36 conferentiati, 25 lectoti, 35 asistenti, 10 preparatori) repartizate {in gase catedre. De remarcat c& toate cadrele cu grad de la lectot in sus sint doctori in stiinge matematice, istentii sint doctori sau doctoranzi. De asemenea 5 profesoti sint academicieni iar numerosi alfii liverselor societifi de profil din striindtate. Multi profesori universitari romani stabiliti in SUA, Canada, Franja, Suedia, Talia, Australia au funcfionat inifial in cadrul Facultijii noastre, De asemenea, anual pleacd peste hotare profesori invitagi si susfind cicluri de cursuri la universitafi strine. Numerosi asistenfi, preparatori si studenfi beneficiazi de burse de specializare sau de doctorat peste hotare. Domeniile de studiu pe care le oferi studentilor Facultatea de Matematicd a Universitifii Bucuresti pot fi impartite in : ) Matematie’ ; ciclu de 5 ani; dup un trunchi comun de un an, se desparte o sectie pedagogicd (care ate ca scop pregitirea de profesori de matematic& pentru invigiimintal preuniversitar) gi 0 sectie de cetcetare (cu o program mai aprofundati teoretic, destinati in principal viitorilor cercetitori si cadrelor pentru invajimintal superior). Din 1992 functioneaza o grup cu limba de predate francez’ b) Informatica ; ciclu de 5 ani; absolventii acestei secjii posed cunostinfe de matematici teoretic& gi aplicati precum gi de informatica teotetic’, care pot fi utilizate in orice domeniu. fn cadrul Facultiii gi al Centrului de Calcul exista gase laboratoare de informatica urmind si se deschidai gi altele pe misurd ce se primesc echipamente in dotare. Din 1991 functioneazi o grup de Matematiei aplicate cu limba de predare englei c) Matematicé-mecanica ; ciclu de 5 ani, prin care se asigura specialisti in mecanicd teoreticd (luide, solide, asttonomie, 5.a.). In cadrul acestei sectii funcjioneazi o gam& larg de laboratoare specializate. Absolventii sectiilor (b) si (¢) pot preda si in invajimintul preuniversitar, cu condifia si absolve cursurile pedagogice afetente. Examenul de admitete este comun, impaijirea pe cele trei sectii fiind ffcuti dupa primul an, 4) Seral ; pentru secjiunile (b) (durati 5 ani) si (c) (durati 6 ani). ©) Fara frecven{ii; numai pentru secfiunea (a) (5 ani); 1) Colegiul de informatie’; ciclu de 3 ani; formeazi programatori cu pregitire superioari, la care prioritara este latura aplicativa. De remarcat ci absolventii acestei sec iscipline pedagogice care si le permitd si predea in invigimint. Examenul de admitere este identic cu cel de la ile (@)-(c), mai pafin proba de geometric si trigonometrie. De asemenea Facultatea de matematicé mai coordoneazii urmitoatele activititi: a) Doctorate ; 27 cadre didactice sint abilitate si conduc doctoranzi, In 1992/93 s-au sustinut public 8 teze de doctorat {in urma unor acorduti cu universiti doctorate se fac cu dubli conducete. b) Lueriri de gradul I; gtadul 1 pentra profesorii din inviamintul preuniversitar se acorda in turma unei lucriti coordonati de un cadru didactic universitar avind cel pujin titlul de lector, fn anul 1992/93 au fost finalizate 228 astfel de luctiri de grad. ©) Definitivat si gradul Ii; pentre profesorii din invajimintul preuniversitat se asigurd cursuti si examene in verderea acordatii gradelor definitivat gi Il ©) Contracte; secjiile de matematici-mecanica si informatica au incheiate - prin colectivele proprii sau prin Central de Calcul- divetse contracte cu parteneri extemi, cate constituie o surst important de finanjare pentru Universitate. Marea Britanie, Franja, Elvefia si Austria, o serie de nea Pema He SE eS BPS SS eee ee Facutatea ce Matematica Formele de invi{4mint in facultatea de matematicd in anul universitar 1992/1993 Forma invifimint Profil Specializare Ani de studiu Fac, de ai Matematica pedagogic I-V ‘matematicd cetcetare - I limba francezi 1 Informatica informatica u-v’) Matematicé-mecanicé mecanici "-v’) Matematici aplicate mat.aplicate 1-1 Matematici-fizicd _mat.-fizica rit seral Informati informatica W-v Matematicd-Mecanicd mecanica W- VE fad freevent matematicd matematicd I-V Colegiul de ai Informatica formaticd 1-1 informatica Biroticd ( apartine de Facultatea de Litere) birotica ccuB postuniversitar Informatics *) Anul I este commun pentru toate profilurile de la zi. Fecultatea de Matematica 6 Situatia studentilor Facultafii de Matematicl in anul 1992/93 La 1.10.1992 au fost inmatriculaji 2558 stndengi repartizaji dupa cum urmeazi: Matematicd 60-182 993 Mat pedagogic + 24 Oe ee Od Mat.cercetare Berea MO ecg ei 102 MatapLenglez poses eee - 38 Mat.lb francezi 20 - ee - Z 20 Informatica - 135 8 Be 281 ‘Mat.mecanicd = 5 OT yi! 22h cian 9 Colegix: Ree aera 128 Mat fizicd : ne aoe aero eae 33 Inf.seral : 7 23 Se 137 Mat.mec.seral - Dae 7T 84210, 46 Total 837 725 «477 «269 «236142558 ‘Un numir de 11 studenti beneficiazd de burse de un an la universitafi steine; alfi cel puyin doi studenfi urmeazi in paralel cursurile Facultifii de Matematica si ale unei facultifi strane. in cifta de 2558 studenti sint cupringi gi cei 50 studenfi din anul I care au fost admigi cu plata studiilor; taxa pe anul universitar 1992/1993 a fost de 67.000 lei ‘Studengii din anii I gi If care urmeazi Facultatea de Matematicd ca o a doua facultate, nu au fost cupringi in aceste cifte de scolarizate. Catecea de algebes 7 Catedra de algebra Primul curs de algebra este sinut de profesorul Elie Angelescu in 1864 (anul infiingat Universitifii Bucuresti). Catedra de algebri este creat fn 1866 sub numele de “Algebri superi calcul diferenjial gi integral”, avind ca prim profesor pe Ton Fileoianu, Dupa reforma invigimintului, catedta de algebrd este reinfiinjaté in 1955 avind componenja: profesori Grigore Moisil (sef de catedr’) Gheorghe Pic si Alexandra Froda, conferentiari M.Pavel, Gh.Galburi, A.Deleanu. De-a lungu! timpului, din ea s-au desprins alte catedte (informatica, probabilitifi). Printre algebristi care au predat la Facultatea de matematici de-a lungul anilot se mai pot cita si Dimitrie Petrescu (licengiat la Patis), Iacob Lahovary (licentiat Ia Sorbona, ofifer in armata romana), David Emanuel (doctor in mat. la Sotbona), A.G.Toachimescu (licentiat Ia Sorbona), Al-Myller, Traian Lalescu, N-Raclig, A.Angelescu, Gabriel Sudan, Dan Barbilian, Octav Onicescu, fonel Bucur, Al. lascu, Al. Solian. In prezent, catedra de algebri numiri 22 cadre didactice (5 profesoti, 5 confetentiati, 2 lectori, 7 asistenti, 3 preparatori). In 1992-93, 28 studeni au pregitit lucrari de diploma in specialitatea algebra. Cadrele didactice ale catedrei 1a 1 martie 1993 Prof. dr, Nicolae Radu Data nasteri: 29.01.1931; absolvent 1955, Doctor in mat. din 1965 cu teza “Asupra unor clase de incle” Aric de interes: algebra comutativa, Membr in comitetul de redacfic la Revue Roumaine de Math, Pures et Appl. gi Analele Univ.Buc. seria mat. Recenzot Ia Zentralblatt fur Math, Rezultate remarcabile: ~ caracterizarca morfismelor de inele eu modulul de diferengiale formal proiectiv bine separat si plat ~ caractetizatea morfisinclot tegulate de incle noetheriene de caractersticé p20 cu ajutorul platitu - constructia unei latgi clase de incle laskeriene gi nenoctheriene. Tine cursurile de Algebra (anul D, Algebri comutstiv’ (anul IID, Algebrx omologick Sef de cated, membra al Consiliului profesoral; Este conducitor de doctorate specialitatea algebrit comutativa. ul I). Prof. dr. Ion D. Ion Data nagteri: 10.09.1935; absolvent 1958, Doctor in mat. din 1966 cu teza “Contributii la algebra necomutativi”. Aric de preocupari: Algcbré necomutativa (ince, Pl-algebre, monoizi), Luctiti cu rezultate deosebite: ~ Rings with large centers; Bull. Math Soc.Sei.Math. de Roum, tome 32(1988) nr.4; = Ultraptoduits graducs. Applications; Proc. Intern. Workshop on Local Cohomology, Geometric Appl. and Related ‘Topics, Publ. Math., vol.36(1992) (cu Constantin Nifi); = FQ-rings (cu G. Militaru); sub tipar la Bull. Math Soc Sei. Math. de Rowm.; ‘Tine cursuri de Algebra (anii I gi I) si Teoria numerelor (anul IV). Este membru in Consiliul profesoral Prof. dr. Constantin Nastitsescu Data nagteri: 13.03.1943; absolvent 1966. Doctor in mat. din 1970 cu teza "Incle semiattiniene”. Membru. AMS (American Mathematical Society). Arie de interes: Algebra necomutativi, tooria categoriilo, algebrit omologica. Monografii (selectiv): ~ Gmded Ring Theory; North Holland, 1982 (cu F.van Oystaeyen); ~ Dimension in Ring Theory; Reydel, 1988 (cu F.van Oystacyen);, - Relative Finiteness in Module Theory; Matcel Dekket, 1984 (cu T.Albu). ‘ine cursuri de Algebri (anul ID, Algebre Hopf (anul V). Jn 1993 a fost invitat pentru prelegeri la Universitatea Almeria, Spania. Este conduedtor de doctorat, specialitatca algebra necomutativa. Membru al Consiliului Profesoral. dr, Toma Albu Data nagteri: 13.07.1943; absolvent 1966. Doctor in mat. din 1971 cu teza “Asupra unot clase de module". Membru AMS. “Asie de preocupiri:inele gi module; algebri comutativs; teoria algebricd a numerelor; Luctiri cu rezuliate remarcabile: ~ Decomposition primaires dans les categories de Grothendieck Commutatives; J.Reine-Angew.Math., 280(1976), pp.172-185 ( cu C. Nastisescu); ~ Relative Finiteness in Module Theory; Series of Monographs and Textbooks, vol 84Marce! Dekkcr,1984 (cu C. Nistisescu); ~ Kummer extensions with few roots of unity; J.Number Theory 41(1992), pp-32-358; Tine cursuri de Algebra (anul ID) Teoria modulelor gi inelelor (anul IV). Este secretar stinjfic al faculttii, membra in Colegiul de conducere, in Consilial profesoral al fcultii, membru {in Senatul Universitagi. Conduciitor de doctorat, speciaitatea inele si module. Prof. dr. Dorin Popescu Data nasteri; 21.03.1947; absolvent 1969, Doctor in mat. din 1974 cu teza “Teoreme de aproximare forte pentru inele de valuare discret”. Asie de preocupiri: Teotia categoriilor; algebra comutativa; teoria singularitigilor. Membru AMS. Rezultate rematcabile: - inelele noetheriene complete locale au proprictatea de aproximare fortes - un morfisin de inele noetheriene este regulat dack si numai dack este limit inductiva fitrati de morfisme netede de tip fini; - module proieetive finite peste inele de polinoame cu coeficienfi in inele regulate locale confinind corpuri sintlibere; ‘ine cursuri de Algebra (anul ID, Algebra localé (anul V), Este conducitor de doctorat, specialitatea algebra local. Conf. dr. Laurenfiu Mircea Panaitopol Data nasteri: 10.08.1940; absolvent 1964. Doctor in mat. din 1979 cu teza "Contribufi la studil functiloraritmetice- verificarea pe calculator « unor ipoteze” Arie de preocupari: teoria numetelot; educafia matetnat Luctiti cu rezultate remareabite: ~ A rezultant condition for the imeduccibility of the polynomials; JINumber Th..25,1(1987) (cu D.$tefiineseu); = On Scherk’s Theorem; Bull. Math.Soc.Sci.Math RSR, tome 31,3(1987); = On the generalized difference polynomials; Pac.J.Math,, vol.143,2(1990) (cu D.Stefiinescu); Cotetea de algebrs ° Tine cursuri de Teoria numerelot (anii UI), Metodica predérii matematicii (anul V). Este membru in Consiliu! profesor. Conf. dr. Mircea Becheanu Data nasterii: 23.05.1942; absolvent 1964. Doctor in mat. din 1972 cu teza “Cicli jacobi Membra AMS. Arie de preocupiti: Geometric algebrics; algebra comutativa. Reziltate remarcabile: ~ caracterizarea ciclilor jacobieni ai sistemelot liniare de divioti care indeplinesc auumite condifii de regularitate in jor jacobieni generalizaji in limbaj de clase Segre, demaonstrindu-se cf acestia nu sint genctalizati ci dualiziti ai cicilor ordinaris = eriteri de izeduetibiltate pentru potinoame de mai multe nedeterminate; Tine cursuri de Algebri (anul 1, Curbe si suprafefe algebrice (anul IV), ni ai sistemelor li iare de divizori pe varietifi algebrice”. Conf. dr. Constantin Niga Data nasteri: 13.05.1943; absolvent 1966. Doctor in mat. din 1971 cu teza "S-inele gi inele N-regulate”. ‘Arie de proocupiri: Teotia inelelor si modulelor; algebri necomutativi. Membru AMS. Luctiti ou rezultate remarcabile: = Theories de torsion et partitions admissibles du spectre d'un anneau; J.Algebra,37,2(1975); ~ Sur I'anneau des endomorphismes ’un module, generateur projectf;J. Algebra, 49,1(1977); = Ultraproduits gradues.Applications; Proc.Intern. Workshop on Local Cohomology,Geometric Appl. and Related Topics; Publ Math., vol.36(1992) (cu Jon D. Ion). Tine cursuri de Algebra (anul 1, Capitole speciale de algebri (arul IV), Algebri: neconutativi (anul IID). Este membru in Consiliul profesoral. Conf.dr. Constantin Vraciu Data nagteri: 18.06.1948; absolvent 1971 Doctor in mat. din 1976 cu teza "Contributii la studiul structuri inelelor regulate in sens Von Neumann commutative" Aric de preocupiri: toria inclelor; corpuri valuate, Luctiti cu rezultate remarcabile: = On the catactetisation of umbred Lukasicwiccz algebras; J.Algebra,vol.16,4(1970), pp-426-465; - Sur la structure des anneux absolunents plat commutatfs; J Algebra,vol.40,1(1976), pp.364-383; Tine cursuri de Algebré (anil I si I) si Teoria eategorilor (anul IV), Conf. dr, Paltin Ionescu Data nasteri: 908.1951; absolvent 1975. Doctor in mat. din 1984 cu teza “Subvvarietiji de grad mic ale spajiului proiectiv c Aric de preocupiti: geometric algebrica; probleme de clasificare pentru vatietifi proicctive scufundate sau polarizate. Luctir cu rezultate remareabile: ~ Embedded projective varieties of small invariants; Proc.of the Week of Algebraic Geometry, Springer Lecture Notes, 1056(1984); = On varieties whose degree is small with respect to codimension; Math. Annalen, 271(1985); = Generalized adjunction and applications; Math.Proc.Cambridge Phil S0c,99(1986); Tine cursuri de Algebra (anul 1) gi Geometric algebricd (anul V). Este conducitor de doctorat, specialitatea geometric algebrici. aa 0 Lector dr. Victor Alexandru Data nasterii: 14.12.1950; absolvent 1975. Doctor in mat. din 1984 cu teza “Contribufi la teoria caracterelor grupurilor finite gi aplicati". Aric de preocupati: Corpui valuate; teoria algebricd « numerelor. Rezaltate remarcabile: ~ numirul de caractete neconjugate de indice Schur p-regulat este minorat de numirul de clase de conjugnre de subgruputi ciclice p-regulate ale grupului finit G; ~ 0 tcoremi de reptezentare pentru extindcrile de valudsi rezidual transcendente de la K la K(X); = reprezentii prin serii de puteri convergente ale subcorpurilor inchise ale Iui C,; Tine cursuri de Algebra (anii I gi H), Teoria numerelor (anii I gi I) gi Istoria matematici (anul IV). Lector dr. Serban Raianu Data nasteri: 15.02.1956; absolvent 1981. Doctor in mat. din 1991 cu teza "Noi rezultate privind structura inelelor si modulelor graduate”, Aria de preocupiri: incle $i module graduate; algebrc Hopf. Rezultate remarcabile: - caracterizarea inelelor n-Gorenstein cu ajutorul complexului Cousin; - noctherianitatea relativi a inelelor graduate; - construcfia functorului coindus pentru module graduate dupi G-mulfimi si pentru aofiuni de algebre Hopi; Tine cursuri de Algebra (anul Colegiu), Algebre Lie (snul IZ. Asistent dr. Sorin Dascitlescu Data nosteri: 23.04.1964; absolvent 1988, Doctor in mat. din 1992 cu teza "Inele graduate de suport fit”. Arie de preocupiti: Teotia inclelor; module graduate; algebre Hopf gi Lic. Luctiti cu rezultate remarcabile: = Graded T-Rings; Comm.Algebra 17(1989) (cu C.Nistisescu); - Gradings of finite support.Applications to injective objects; preprint, Univ. Antwerp, 1992 (eu C.Nastisescu,A.del Rio, F. van Oystaeyen); Asistent dr, Adrian loviga {In amul universtar 1992-93 este plecat ou o burs la Univ. Boston, SUA. Asistent Romulus Moldovan Data nasterii: 16.08.1956; absolvent 1982. Doctorand. Arie de preocupari: Algebri locali, metode omologice. Asistent Tiberiu Dumitrescu Data nasterii: 16.08.1958; absolvent 1983. Doctorand. Arie de preocupiti: Algebri local. Reaultate remarcabile: ~ O gencralizare a teoremei Coben-Seidenberg; Bull.Soc.RSR 1986; ~ Asupra unei teoteme a lui Jensen; Conf. algebrit Cluj, 1991. Asistent Cristian Voica Data nasteri: 27.08.1960; absolvent 1985. Doctorand. Arie de preocupiri: geomettie algebrici. * Asistent Dragos $tefan Data nasteri: 7.03.1961;,absolvent 1986. Doctorand. Arie de preocupiri: Algebri necomutativi; teoria inelelor; algebrit omolog Asistent Cornel Baefica Data nagteri: 11.07.1964; absolvent 1987. Doctorand, Arie de preocupari: algebri locali. Rezultate remarca = On two generated ideal in commutative rings, Rev.Roum Math. 1992; ~ Almost laskerian rings; Ann.Univ.Bue. 1993, Preparator Gigel Militaru Data nasterii: 23.06.1966; abvolvent 1990, Doctorand. Arie de preocupari: Teoria inelelor; module graduate; algebre Hopf. Luctiti cu rezultate remarcabil ~ F.Qutings; va apare in Bull. Math Soc.SciMath.Roum (cu lon D-ton). Preparator Stinict Pantelimon Data nasterii: 16.11.1967; absolvent 1992. Asie de preocupati: teoria numerelor. Preparator Stefan Catfoiu fn amul universitar 1992/93 este plecat cu © burs Ia Univ Leeds, Marca Britanic. Lista cursurilor yinute de membrii catedrei de algebra in anul 1992/93 A. Cursuri obligatorii: Algebra (anul D[A1]: Muljimi si funciii relafii de echivalenji; muljimi factor-monoizi; gruput subgrupuri, grup factor. Teoremele de izomorfism, Incl,subincl. Ideal. Idcale prime si maximal. Inele de polinoame; teorema fundamentalé a polinoamelor simetrice gia algebrei. Module gi spafii veetoriale; determinangi gi matic sisteme de ecuafi linia. Inele cuclidiene,principale si factorial. Algebra (anu! ID[A2]: Module de tip finit peste incle principale; teorems factorilor invarianfi forma canonicd Jordan a unui endomorfism; produs tensorial de module; algebra tensoriali.simetric& si exterioari a unui ‘modul; teoria Iui Galois; rezolubilitatea prin radicali Teoria numerelor (anul ID[TN2I: Atitmetica in Z; numere prime; teorema fundamental a artmeticii, funcfi aritmetice; comportitiasimptotice; congruente si aplicafi; legea reciprocitifl patratice; Algebrit (anul If Cercetare)[Ac2]: Categorti de module; algebre asociative gi neasociative. Module de tip finit peste incle principale; teorema factorilor invatian{i forma canonicd Jordan. Produs tensorial module plate; algebra tensorial, simetricd si exterioari a unui modul. Teoria tui Galois; rezolubilitatea prin radicali. Clase speciale de incle gi module (injective, proiective, semi-simple). Teoria numerelor (anu! ID){TN3]: Existenja numerelor prime in progresiile aritmetice; ecuafit ; numere algebrice si transcendente; corpuri patratice gi ciclotomice; teorema lui Fermat. diofant Facutatea ce matematich 2 B. Cursuri optiona Algebrit omologica (anul ID[AO]: Mode proictve si injective; grupurile de omologie gi coomologic ale unui complex; rezolujit proiective si injective; functori Tor si Ext, dimensiune tiv gi injectivs, caractetizarca inclelor locale regulate; factoralitate, Algebre Lie (anul III) [AL]: Algebre Lie nilpotent, rezolubile, semisizple; reprezent algebrelor Lie semisimple; algebra universala anvelopanté a unei algebre Lic; teorema PBW. Igebrit comutativd (anul IID[AC]: Derivisi si module de diferenfiale; morfisme formal netede. Caracterizti cu module de diferenjale. Structura inelelor locale complete noetheriene gi a morfismelor locale de incle locale noetheriene. Inele Nagata. Algebrit necomutativa (anul IIT Cerc.)[AN]: Structura inclelor: primitivitate gi semiprimitivitate; radicalul Jacobson; teoreme de densitate;structuraalgebrelo; algebre simple centrale de rang fint;grupul lui Brauer. Echivalenta categoriilot de module: echivalenfi de categorii; generator $i progeneratori; teoremele Iui Morita, grupul Juj Picard. Inele gi module de cituri: domenii Ore; teoremele Iui Goldie; teori de torsiune; construcfiainelelor gi modulelor de cituri; categoria modulelor de cituri; inelul maximal gi inelul clasic de cituri. Curbe si suprafete algebrice (anul 1V)[CSa]: Divizori pe curbe; teorema Riemann-Roch; clasificarea ceurbelor algebrice proiective; intersectii de eurbe pe suprafete Teoria modulelor gi inelelor (anul IV)[ Tmt]: Categori de module; functori. Generator, cogencrater, subgeneratori, Module M-injective.M-proiective. Inele $i module simple si semisimple; aplicai la reprezent liniate de grupuri finite. Module local noetheriene si module local artiniene; teorema Hopkins-Leviteki. Descompuneri indecompozabile ale modulelor. Module gi inele ereditare, semicreditare, semiperfecte, perfecte. Capitole speciale de algebra (amul IV)[CsA]: Module gi inele noctherione gi atiniene; module gi incle semisimple; radicalul Jacobson al unui inel; eoreme de densitate gi de structuré a inclelor; algebre simplest corema Skolem-Noether; grupul Iui Breuet. Algebre cu identiiti polinomiale; teorema Amitsu-Leviteki; polinoame ccontrale; algebre prime care satisfac identitii polinomiale. P.L-Algebre. Algebrit locali (anul V[AI} Siruri regulate; conjecturi omologice; module perfe regulate; caracterizarea omologica si factorialitate; crteriile S, gi Ry; dimensiune injectivi. Geometrie algebrici (anul V)[GAJ Fibrate vectoriale pe varietiti algebrice; coomologia fascicolelor; tcoreme de finitucine; aplicati le teoria curbelor proiective; clase de divizori; geomettia birafionald a suprafejelor, suprafeje relativ minimale; invariangbirafionali ai suprafejelor; clasificaea suprafefelor. asificarea, sinele locale Dependenga intre aceste cursuri este dati de refeana: Obligatorii Opfionale u AZ TN2 AqgQ———_____________+ao m AN ac | fat CCatedra de algubrs Seminarii gtiintifice: ~ Algebri comutativi (condus de Nicolae Radu si Dorin Popescu); - Teoria algebrici a numerelor gi a funcyiilor algebrice (condus de Constantin Vraciu); - Algebre Hopf (condus de Constantin Nastisescu); Manifestari stiintifice organizate de catedra: - Prima Conferini international de Teoria Inelelor, Buc. 1989; ~ Conferinge internationale de Geometric Algebricd, 1980,1981,1982,1983,1989;, - Conferinfa international de Algebri Comutativa si Geometrie Algebricd, Buc. 1989; - Conferinfe nafionale de algebra, 1983,1989. ~ Faeultates de matematich u Catedra de Analizé Matematica Primele elemente de analizi apar odati cu invajimintal matematic la Universitatea Bucuresti. Astfel, in 1866 ia flinfi catedra de Calcul Infinitezimal gi Mecanici Rajional (fon Falcoianu- licengiat in matematici la Sotbona); in 1878, din ea se separi catedra de Calcul infinitezimal (lacob Lahovary- licenjiat de asemenea la Sorbona). Intre 1882-1929 este catedra de Algebri Superioard si Teoria Funcfiilor (David Emanuel), din cate se desprinde Teoria Funcfiilor (Dimitrie Pompeiu); in paralel funcfioneazii catedra de Calcul Diferential si Integral (Anton Davidoglu). In 1945 apate catedra de Calcul Funcfional (Alexandru Ghika). fn 1948 cele 3 catedre de analizi aveau ca gefi pe Simion Stoilow, Miron Nicolescu gi Alexandru Ghika, in 1961 are loc prima fuzionare, iar in 1964- a doua, aprind catedra de Analizi, Matematicd (Miron Nicolescu, Gh.Marinesou). fntre 1985-1990 este unit cu catedra de algebra, dupa care redevine independent: (Romulus Cristescu). {in prezent catedra este compusi din 25 cadre didactice (un profesor consultant, 5 profesori, 6 conferengiari, 7 lectori, 5 asistenfi, un preparator); pentru anul universitar 1992/93, 18 studeni si-au pregitit luctiri de diplomi in specialitatea analizi, Cadrele didactice ale catedrei 1a 1 martie 1993 Acad.prof.dr.doc. Romulus Cristescu Data nasteri: 4.08.1928; absolvent 1950; Doctor in mat. din 1955 cu teza "Opetatorul-produs in spafiiliniare scmiotdonate si aplicafile sale"; Doctor docent in stiinfe (1967); academician (1990); este pregedintele Sectici de $tiinfe Matematice a Academici Romine si pregedintcle Comitetului National Romin de Matematica; Define premiul Academiei Romane pe anul 1966; Mombru A.M.S; Este redactor responsabil la “Revue Roum. de Math. pures et appliqués" si la “Studi gi cereetiri matematice" Aric de preocupasi: Teoria spafilorliniare ordonate topologice,teoria operatorilorliniariteoria integralelor vectoriale. Monogtafii (eclectic): ~ Ordered vector spaces and linear operators; Abacus Press, Kent, England, 1976; - Topological vector spaces; Noordhoff LP., Leyden, The Netherlands, 1977; - Structuri de otdine in spafi liniare normete; Ed. $t., 1983. ‘ine cursuri de Analiza funcfionala (anal IID, Capitole speciale de analiza functionalé (amul TV), Este conducitor de doctorat, specialitatea anslizi funcfionali. Sef de catedri, membra al Consiliului Profesoral. Prof.consultant.dr.doc. Solomon Marcus Data nagteri: 1.03.1925; absolvent 1950; Doctor in mat. din 1956 cu teza “Funcfii monotone de dowi variabile”; dr.docent in stinge din 1967. Define premiul Academiei pe anul 1967; Asie de preocupiti: Patologia funcfilor teale;analogia misuri-categorie;proprictatca lui Darbouxsmodele analitice algebrice ale limbajului. Monografi: + Introduction mathematique a la linguistique structurale; Dunod, Paris, 1967; Algebraic Linguistics;Analytical Models. Academic Press, New York, 1967. = Mathematische Poetik; Athensum Verlag, Frankfurt / Main, 1973. Este conducttor de doctorat specialitatea lingvistics matemnaticd si analizd matematici. CCatedra de Anais Matematies 13 Prof.dr.docent Andreian-Cazacu Cabiria Data nasteri: 18.02.1928; absolventé 1949; Doctor fn mat. din 1955 cu teza "Suprafefe riemaniene normal exhaustibile"; dr.docent in stinfe din 1967 Define premiul Academici pe anul 1968; Arie de preocupéti: Suprafefe Riemann si Klein, cvasiconformitate, spafii Teichmuller, distribufia valorilor funcfiilor analitice. Luctiti cu rezultate remarcabil ~ Ramification of Klein coverings, Ano.Acad,Sci.Fenn.ser.A I Math.,10(1985), 47-56; - Morphisms of Klein surfaces and Stoilow’s topological theory of analytic functions; Deformations of mathematical structures, Kluwer Acad.Publ.,1989, 235-246. ~ Modules and quasiconformality; Symposia Math, 18(1976), $19-534; ~ Module inequalities for quasiregular mappings; Ann.Acad.Sei.Fenn.set.A I Math,.2(1976), 17-28. Tine cursuri de Analizi complexi (anu! II), Spafiianslitice (amul IV); Este conducitor de doctorat, specialitatea analiza complexi. Prof. dr. Martin Jurchescu Data nasteri: 10.09.1927; absolvent 1952; Doctor in mat. din 1956 cu teza "Suprafefe ricmanniene cu fronticra absolut discontimu"; Define premiul Academici pe anul 1963; Asie de preocupiri: Funct de mai multe variabile complexe; spafii anaitice. Monografii (selectv - Funetii rationale pe solutii globule de ecuafii diferengiale olomorfe (Premiul Academici 1963); ~ Proceedings of the II (V) Romanian-Finnish Seminar on Complex Analysis; Springer Lecture Notes in Math.(1979,1983), - Teoria della dimensione nell'algebra commutative; Quaderno del Gruppo Nazionale per le strutture algebriche © Geomettiche ¢ loro Applicazioni del CNR Perugia (1974); ‘ine eursuri de Teoria funcfilor de mai multe variable complexe (auul IV), Analizi pe varietigi (anul IV); Memibru al Consiliului Profesoral. Prof.dr.docent Nicu Boboc Data nasteri: 16.04.1933; absolveat 195: Doctor in mat. din 1961 cu teza “Teoria potenfslului pe varietfi riemanniene"; drdocent din 1972; Define premiul Academiei Romine pe anul 1967; membru AMS. Arie de preocupiri: Analizi convexi; funofii reale si toria misutii; funcit analitice de variabit convex; teoria potenfiatului. Lueriri cu rezultate remarcabile ~ Conuri convexe de funefi continue pe spaji compacte; Ed.Acad. 1975; ~ Masura si capacitate; Bd,$tEnc. 1985; + Order and convexity in Potential Theory:H-Cones; Springer Verlag, Lect.Notes in Math $53(1981). Tine cursuri de Analizi matematicd (antl 1, Teoria potenfalului (anal V). Conducitor de doctorat, specialitatea teoria potengialulu Prof.dr. Ton Colojoarit Data nasterii: 9.02.1930; absolvent 1959; Doctor in mat. din 1963 cu teza "Operatori spectrali generalizai"; Aric de preocupii: Teotie spectral, reprezentiri de grupuri local compacte. Lucriti cu rezultate remareabile: = Theoty of genctalized spectral operators; Gordon and Breech.New York, 1968; ~ Blemente de teorie spectral; Ed. Academici, 1968; = On Whytney’s embedding theorem; Rev.Roum Math Pures Appl. X,3,7(1965); Fine cursuri de Analizé matematicé (anul D, Teoria operatoriloe (anul TV), Reprezentari de gruputi local compacte; Facaltatea de matematich 16 Condueitor de doctorat, specialtatea teotie spectral gi reprezentti de grupuri local compacte; Este decenul Facultfii de matematicd, membmu al Consifiului Profesoral gi al Senatului Universiti. Confidr. Gheorghe Siretchi Data nagteri: 6.02.1932; absolvent 1958; Hin 1981 cu teza "Asupta unot clase de spajii vectoriale topologice"; ic analiza functional; ~ Sur la mésure de non précompacité d'un ensemble. Actes du VI Congress de Math. d'expression latine, 19825 - Sur la compactification d'un éspace topologique (in colaborare); Rev.RoumMath Pures Appl, ‘Fine cursuri de Analizi Matematici (anil 1), Teoria micuri (anul I), Teoria distribugilor si apical (anul IV). Confidr. Eugen Campu Data nasteri: 13.12.1936, absolvent 1960; Doctor in nat, din 1975 cu teza “Sisteme de comands cu intiriere yi couafiidiferonjale in paratingent cu intrziere, {in spatii Banach’. Atic de preocupéri: Analiza matematici a multfunctilor, sisteme de comands si multiccuaii diferenfiale. Rezultate remarcabile: + penttu sisteme de comands si multiecuatii diferenyiale cu intiziere in spafii Banach s-auobjinut teoreme de existenfi a soluilor gi proprietifi ale familiilor de soli + proprietafi alc integralet unei multifuncfi cu valori muljimi dint-un spatiu Banach. Tine cursuri de Analizi matcmaticd (anul IV) si Teoria misurii (anul Il sera. Este membru al Consiliukui profesoral Conf.dr, Mihai $abac Data nasterii: 1,08.1941; absoivent 1962; Doctor in mat. dia 1974 cu teza "Variante infinit dimensionale ale teoremei Lic pentru algcbre rezolubile"; Aric de preocupati Analizi functional; coria reprezentatilor de grupuri; analiza in spafii de funcfii discontinue. Luctiti cu rezultate remarcabile: = Une characterisation des topologies localment convexes dans Iequclles les application lineares et botncs sont continues; Rev.Roum.math Pures Appl., 1966; ~ Inreducible representation of infinite-dimensional Lic algebras; JFune.Analysis, 1983; - Energy Estimates in one-dimensional Rate-type-Viscoplacity; J.Math.Analysis and Appl. 1988 (cu ISuliciu). ‘Fine cursuri de Analizi reali (anul ID si Reprezentari de gropuri (anul V), Este membra al Consiliului Profesoral. Conf.dr. Ton Ichim Data nastcri: 25.10.1938; absolvent 1963; Doctor in mat. din 1973 cu teza “Compectificare Kuramochi a wnci varitii ricmanniene’; {In 1976 objinc premiul “Gheorghe Tijeica” sl Acadetniei. Avie de preocupiti: Analizi functional teoria potenfalului, analiz numericd; Luctiti cu rezultate remarcabile: + La formule de Taylor trigonométrique; Rev.Roum.soath Pures Appl. tome 27,9(1982),969-979; + La formule d*Hermite pour le polynome trigonométrique d'interpolation; Rev.Roum math Pures Appl. 1984; ~ La constriction d'une operateur linéare positif; Rev.Roum.math Pures Appl. 1984; + Sur la racine carré d'un operateur linéare; Bull:math Soc.math, 1984. Tine cursuti de Analizit matematicd (anu! 1, Analizk funcfionali gi numericx (anal II Inf). v Confidr. Gheorghe Grigore Data nagteti: 1.10.1941; absolvent 1964; Doctor in mat. din 1974 eu teza "Topologii local solide gi teoreme de reprezentare in spafi liniare ordonate"; Asic de preocupati: Spat liniare ordonate topologice; analiza numeric. Lucrari cu rezultate remarcabile: = On the dual of a locally solid ordered vector space; Rev. Roum, Math.Pures Appl. XXIII,4(1978);, ~ Proptictés topologiques des ensembles o-anulables; Rev.Roum Math Pures Appl. XXV,4(1980); - Reprezentarea unor spafii liniare ordonate topologice; in vol. Structuri de ordine in Analiza funcfionali, vol.I, Ed.Acad,, 1986. ~ Spasiiliniate dirjate; a vol. Structuri de ordine in Analiza funcfionali, voLM, ed.Acad, 1992; ‘Fine cursuri de Analizi matematick (anul 1, Analiak funcfionalé. (anal I; Este membru al Consiliului Profesoral Conf.dr. Ion Chitescu Data nagteri: 19.07.1947; absolvent 1970; Doctor fn mat. din 1975 cu teza " Conteibusi te teoria spaillor de funcfi Asie de preocupiti: Teoria misutilor vectoriale; integrarea vectorial; spafii de func Markov; teste Martin-Loef gi teste secventiale Martin-Loef giuri alestoate. Rezultate remarcabil - conditii de convexitate pentrs muljimes valorilor unei misuti vectoriale nonatomice; + objincrea integralei nedefinite ca o integralé definits; functiiintegrabile in sens vectorial; = 0 teorie gencrali s spajilor de functii = 0 goneralizare a modclului Key-fitz de fertilitate; Fine cursuri de Analizi matematicd (anul 1 gi Teoria misurii (anul IV); {fn 1992 a jimut cicturi de cursuri si conferinye la Univ statului Florida- Gainsville gi ln Thessaloniki (Grecia). i; teste secvengiale si lanjuri Lectondr. Constantin V. Critciun Data nasteri: 25.04.1936; absolvent 1959; Doctor in mat din 1970 cu teza “Relafia de dominare si analiza algebricé contextuali”. Asic de preocupari: Lingvistict matcinaic (model: analitice), topologie si teoria misuri Recenzent la Zentralblat fir Math. Lucriri cu rezultate remarcabile: ~ Domination et sous-langoges; Actes X Congres intern.Ling Buc. 1967; = Quasi-categories morphologiques et operatcurs contextuels; Bull.math Soc.Sci Math, RSR, XII(60),2(1968),29-39; = Sur quelque problemes d'analyse algebrique contextuelle; Ree ling Bratislava,IV(1973), ~ Uncle considemafii asupra teotcmei de medic pentru integrale; Univ.Craiova. Tine cursuri de Analiza matematicé (anu! 1); Lector dr. Gheorghe Mocamu Data nagterii: 7.04.1937; absolvent 1960; Doctor in mat. din 1974 cu teza “Contribufii la studiul unot probleme privind algebrele Banach"; Arie de preocupéri: Analizi complexa; analiza funcfionali. Lucedsi cu rezultate remareabile: = The joint approximate spectrum of finite system of elements of a C’-algebras; Studia Mah, XVI(1974); = On the numerical radius of an element of a normed algebras; Glasgow Math.., XV,part.I (1974); ~ Unitary dilatations and C'-algebra; Acta Sci.Math, 38(1976); ‘Tine cursuile de Analizi complexit (anu! Il) gi Capitole speciale de teoria funetiilor de 0 vati ‘complexa (anul IV). » Asistent Cristina $tefan Data nasterii: 14.09.1948; absolventi 1971; Arie de preocupiri: analizk numerici; Asistent Adrian Antipa Data nagterii: 1955; absolvent 1980; Arie de preocupari; Analizi funcjionali In anul 1992/93 este plecat cu 0 burs in Franfa. Asistent Emil Adrian Cornea Data nasterii: 2.09.1960; absolvent 1983; Doctorand; Asie de preocupiti: Teoria funcfiilor de mai multe variabile complexe; analizk pe vatictifi; In anul 1992/93 este plecat cu o bursi la University of South Carolina, SUA. Asistent Ioana Crenguta Mihaila Data nasterii: 24.07.1965; absolventi 1987; Aric de preocupiri: Analizk complex; ‘In prezent este plecata cu o bursi in SUA. Asistent Vlad Teodor Timofte Data nasteri: 20.12.1963; absolvent 1988; Doctorand; Aric de preocupati: Anali2d funcfionali; calcul diferenfial. Preparator Walter Farkas Data nastetit 27.02.1967; absolveat 1990; Doctorand. Aric de preocupati: Spafi liniare ordonate topologice, spasii de func} Lucti cu rezultate remarcabile: = On functions with (o)-bounded variation; Seminar de spafiilin.otd.topologice, 13(1992); = About discrete and p-equal convergence; (sub tipar) Stcere.mat. i, teoria masu Lista cursurilor ¢inute de membrii catedrei in 1992/93. A. Cursuri obligatorii: Analizi matematich (anu! D{AT]: Sisusi $i sca convergente in RY; clemeute de topologic gi funciii ‘continue in R’; funcfii derivabile in R°; funcfii analitice in R; integrala Riemann in R°; forme diferenfiale in R° gi integrarea lor pe lanfuri de simplexe. Teoria mésurii (anul ITM]: Masur, masuri exterioari, Lebesque; funcfii misursbile; tipuri de convergenfi la siruri de funcfii misurabile; Intograla; integrebilitate; Spafii L*; complctitudine. Analizi complext (anul II Cerc)[AR2J: Micuti scalare; integrala in raport cu o misuri scalari; miisura si integrala Lebesque; misuri cu valori in R; integrale pe spafii local compacte. Analizt functionala si analiza numericit (anul IT)[AFN]: Spa liniare normate; operator linisti si continuis teoria spectral; metode numerice ale analizei liniare si subliniare; integrare numerict; rezolvarea ‘numetica 2 ecuatilor diferesfale. Analizi functional (anul III Cerc.)[AF]: Spofii liniare topologice, operatori liniari si continui, dualitate gi topologii slabe, analiza spectrala; algebre normate, Analizi numeriea (anul IVAN]: Aptoximarea numerelor reale; metode numetice de rezolvare & ceuatillor liniare si neliniare; aproximarea valor proprii; integrare numerici; metode numetice de rezolvare & ccuafilor diferentale. B, Cursuri optionale: Teoria topologici a funcfiilor analitice (anul ILI CercTfa}: clemente de teoria dimensiunii sradului topologies caracterizarea comportirii locale a aplicajilor continue, deschise gi discrete fIR'—R° (n22); generslizéti ale teotemelor elasice de analiz8 complexa; elemente de invetsiune locala si global Capitole speciale de analizi functionala (anul IVSAf]: Complemente de teoria spafilot liniare ‘opologicc, spi liniare ordonate, tcoria spatilorliniare ordonate topologice, operator’ regula Teoria potenfialului (anu! V)[TP]: Funefii excesive asociate unci rezolvente submarkovi 3 teprezentarea lor ca H-conuti de func; exemple de H-conur gi legituti cu alte structuri matematice; balciaje in teoria potengialului;localizri gi pertwbisi in teoria potenjalul. Reprezentitri de grupuri topologice (anul V)[RG]: Teorema Pontriaghin de dualitate; reprezeutiti unitare ale grupurilor local compacte; *-reprezentitle algebrelo hilbertiene si reprezenttile grupusilor compacte; ‘gruputi Lic, aplicafia exponential; reprezentiri de grupuri si algebre Lic. Teoria spectralit (anul V)[TS] Calcul functional analitic pentra operator in spafii Banach; scmigrupuri {ari continui; operatori spectral generalizat; operatori nemarginifi in spafii Hilbert; extensii autoadjuncte. Dependenfa intre aceste cursuri este data de refeaua: Obligatorii Opfionale ee m AEN i Tfa Iv AN sa v Ts TP RG Cercuri gi seminarii gtiintifice: ~ Spofii liniare ordonate topologice (condus de prof. R. Cristescu); ~ Teoria potentialului (condus de prof. N. Boboc); ~ Algebre topologice (condus de lector Gh. Mocanu); Sesiuni gtiintifice organizate de catedra: > Seminarii romno-finlandeze de analizi complex (ultimul in 1993), coordonate de prof, Cabiria Andreian Cazaeu; CCatetra de geometie a Catedra de geometrie Istoricul acestei catedre incepe odatd cu infiinjarea facultifii; intre 1864-1948 au fost dous catedre de geometrie: geometrie deseriptivd (Alexandru Oriscu, Emil Pangrati,G.A-Nichifor) si geometrie analiticé (Dimitrie Petrescu, Constantin Gogu, Gh. Tifeica). fntre 1948-1970 a functionat ca o singuri catedré (Gh. Veinceanu), iar intre 1970-1990 a fuzionat intii cu catedra de algebra (1970-86), apoi cu cea de mecanicd (1986-90). Din 1990 este din nou o catedri separati (Liviu Nicolescu). De-a lungul anilor, din eatedr au ffcut parte inari personalitii; inafara celor menfionagi mai sus ca sefi de catedrd, mai pot fi numifi §.Oréscu (1817-1894), C.Gogu (1854-1897),T-Pangrati (1864-1931), Gh.Titeica (1873-1939), C.Nichifor (1886-1946), D-Barbilian (1895-1961), $t. Petrescu (1913-1984), A.Popovici (1914-1964), Nicolae Mihdileanu(1912), T. Hanganu(1932). In prezent catedra cuprinde 13 cadre didactice: 1 profesor, 3 conferenfiari, 1 lector, 6 asistenti, 2 pteparatori. ‘In anul aniversitar 1992-1993, 14 studengi au pregatit lucrri de diploma in domeniul geometriei. Cadrele didactice ale catedrei la 1 martie 1993 Prof. dr, Stere Ianus Data nastetii1.10.1939; sbsolvent din 1963; Doctor in mat. din 1971 cu teza “Geometria spafiulu fibrat tangent al unei varietii diferentiabile”, Arie de preocupiri: geometria varictiilor de tip Kahler, Cauchy-Ricmann si vatictafi cu structurl de contact; Luctiti ou rezultate deosebite: - Sulle struttura canoniche dello spazio fibrato tangente di una varieta tiemanniana; Rendinconti di matematica, Roma, 6(1973), 75-96; = Critical associated metrics on sympleotic manifolds (cu D-E. Blair); Contemporany Mathemstics 51, American Math. Society (1986), 23-29; ~ Space-time compactfication and riemannisn submetsions (eu M. Viginescu); "The Mathematical Heritage of C.P, Gauss", World Scientific Press (1991), 358-371. ‘Tine cursuri de geometric (anii I si IN), Teoria relativtafii (anul IV); Conduciitor de doctorat, spocialitatea geometric. Conf. dr, Ion D. Teodorescu Data nasteri: 9.01.1928; absolveat din 1951; Doctor in mat. din ian, 1964 cu teza "Studiul unor spafii local euclidiene A,(x,y) cu conexiune potinomialé"; Arie de preocupari: geometric diferenjiali; teoria relativitafisistoria matematicii, Rezultate deosebit - definirea gi studicrea diverselor clase de varietiji diferenfabile dotate cu structuti suplimentare; - dio metodi de determinate efectiva a matricii unei varitifi local euclidiene (Teorema Bisenhart-Teodotescu); - rezolvt complet problema modificatii ccuafilor lui Maxwell in tcoria unitari neolonomé, gencralizind apoi prin deducerea gi a ccuafilor unui cimp scalar; ~ studiaza goometria spatilor-timp cu simetrie sfericd, clasificind sotufile ccuasilor gravitagionales ~ argumenteaza prin exemple fizice gi geometrice de ce si cum pot fi modificate ccuafiile gravitationale; Tine cursuri de geometric (analiticé-anul I, diferengiali- anul I), Istoria matematicii (anul IV). Facultatea de matematich 2 Conf. dr. Liviu Nicoleseu Data nasteri: 1.09.1940; absolvent 1963; Doctor in mat. din febr.1977 ou teza "Spatii eu caractristice drcpte’ Arie de preocupiti: geometrie diferenfial grupuri Lie; Rezultate deosebite: ~ genetalizarca varietitilot Weyl si Lyra, « transformitilot de conexiuni conjugate in sens Miron-Norden precuim si rezultatlor lui Golab Mishra si Panday despre conexiunileliniare semisimetrice gi sfer-simetrce + caractctizti ale spatilor Riemann cu curburé constant, 2 matricilor bi-invariante pe un grup Lic; ~ gencraliziri ale unot teoreme datorate Iui Beltran, Levi-Civita, Vrinceanu, Siniukoy, referitoare la corespondenya geodezic’ a spafilor Riemann. ‘Fine cursuri de geometric (anul I, grupusi Lie (anul TV si V); Este gef de catedri din 1990, membru al Consiliului profesora; Conf. dr. Adriana Turtoi Data aster: 18.06.1941; absolventé 1962; Doctor in mat, din ian. 1973 cu teza "Modelo goomettice ale tcorici relativitiy Prelungisea structurilor + introduce (cu T. Popovici) si studiazt nofiunea de structuri spinorialé generalizatd; ~ gencralizcazii nofiunca de jesut pentru o varictate diferenfiabil (Quelque observations sur les tissus, Bull. Math. de la Soc. Sci. Math. de la RSR,32,4,1988, 363-370); = studiazi apticaiti ale geomettci in varietiji cu structuré Einstein sau spinorialé (Aplicafii ale algebrei si ‘geometric in teoria spinorilor, Bd. tchnicé, Bucuresti, 1989); Tine cursuri de geometric (anul 1), Aplicaii ale algebrei gi geomettici in teotia spinorilor (anul V); Lector dr, Nicolae Soare Data nasteri: 25.03.1949; absolvent 1972; Doctor in mat. din martie 1984 cu teza "Contributi la studiul conexiunilor de ordin doi (compuse)"; Aric de preocupéti: conexiuni speciale pe spafiifibrate vectoriale; structuri geomettice generale pe vatietifi; Rezultate deoscbite: + dezvolti studiul conexiunilor de ordin doi prin rezolvarea unor probleme legate de compatibilitatea lor eu structurile metric, conforma, aproape complexi, metrcd fibmat. Tine cursul de geometric (ani I gi HD; Membra al Consiului profesora. Asistent Ion Mihai Data nasteri: 9.09.1958; absolvent 1982; Doctorand; membru AMS; Aric de preocupiti: geometric diferenfialS; analizk pe varietifi; Rezultate deosebite: - CR-subvatietifi in varietifi emanniene inzestrate cu endomorfisme ale fibratului tangent; + varietiti de paracontact gi subvarictifi structuri conforme; varietifi Lorentz; ‘Fine cursul de Varictiti reale si complexe (anul IV). Asistent dr. Gabriel Teodor Pripoae Data nasterii: 7.11.1958; absolvent 198: Doctor in mat. din 1991 cu teza "Studiul sistemelor diferengiale, involutive si ncinvolutive pe varietiji Lorentz"; Membru AMS. Avie de preocupiti: geometric diferenjiabili cu aplicait tn fizics; grupuri Lie; Catedea do geometric B Rezultate remarcabile: + extinde teorema de comparafie ale fui R Kulkarni, M.Dajezer, K.Nomizu introducind nojiunea de sistem Iuminos pe varietiji cu metric indefinita (J. Geom. Phys. 7,1990, 13-20); ~ generalizeaza conexiunile lui Schouten si Vrainceanu; ~ introduce si studiazk difetite clase de subvatictifi in varictafi inzestrate cu conexiuni liniare; Asistent dr. Liviu Ornea Data nasteri: 14.07.1960; absolvent 1985; Doctor in mat. din dec. 1992 cu teza "Structuri complexe pe varietifi complexe. Structuri local conforme Kahler’; Asia de preocupiri: geometria diferenfiali a varitifilor complexe; Rezultate deosebite + a generalizat teorema hui T.J-Frankel Ia cazul local conform Kahler (Rend. Mat.,Roma,12,1992, 137-142); ~ a clasficat (eu S. lanus gi K. Matsumoto) sferele extrinseci in varictiti Hopf generalizate (CR Acad.Sci.Paris 1993); Asistent Ana-Maria Teleman Data nasterii: 23.08.1960; absolventi 1984; Arie de preocupiti: geometric diferenjiala; topologie; logic matematici si teoria muljimilor ; Rezultate deoscbite: ~ a reluat problema generalizitilor unei teoreme a lui Backlund refertoure la congruenge de drepte; Tine cursul de topologie generali (anul 1); Asistent Andrei Dumitru Anton Teleman Data nagtetii 25.10.1962; absolvent 1987; ~ in domeniul toposurilor asociate unor pscudo-grupuri; al teoriei coomologice pentru grupoizi topologicis {In prezent este plecat cu o bursé de doctorat in Germania. Asistent Victor Vuletescu Data nasterii: 12.06.1963; absolvent 1987; Doctorand; Arie de preocupari: varietigi compacte complexe; Rezultate deosebite: - studiul aplicafiilor olomorfe in domeniul varietifilor local conforme Kabler; Tine cursul de geometrie (anul IN). Preparator Alexandru Bumbiicea Data nasterii: 16.11.1964; absolvent 1990; Arie de preocupari: subvarietifi minimale, hipersuprafeje cu curburi medie constant; Rezultate deosebit + studiul subvatietiilor complexe, minimale, stabile in varietifi local conforme Kahler. Este secretar de catedri. Preparator Valeriu Pinciu Data nagteri: 13.11.1967; absolvent 1991; Doctorand; Arie de preocupiri: eplicatii armonices {n prezent este plecat cu 0 bursi de doctorat in SULA. Facultates de matematict a Lista cursurilor finute de membrii catedrei in 1992-1993 A. Cursuri obligatorit: Geometrie (anul I)[G1]; Spatii vectoriale; spafii vectoriale euctidiene; spafi afine; spafii (punctuale) jene; izometri; spafii proiective. Geometrie (anul I1)[G2]; Proprictii locale si globsle ale curbelor si hipersupeafefelor in spa ceuclidiene; varietiti difercofiabile; fibrisi vectoriale; conexiuné liniare; elemente de geometric riemanniand. Geometrie diferenfiala (anul II Cerc.)[G3]; Spatii fibrate; conexiuni in spafii fibrate; operatori iferengiali im spatiifibrate vectoriale; sisteme diferentiale exterioate; varictiji complexe; aplicafii B, Cursuri optionale: Topologie diferenfiala (anu! IID[Td]; Aplicafi diferenjiabil; fibrate vectoriale; gradul unci api teoria intersecfici; teorie Morse; teorie de Rham; splicafi. Varietiifi diferengiale reale si complexe (anul IV)[ VD]; Varietii complexe; forme diferentiate; fibrate vectoriale; fascicole; deformiri ale structurilor complexe. Grupuri Lie (anul IV)[GL]; Grupari si algcbre Lie; algebra Lic a unui grup Lic; subgrupuri Lic; grupuri Lie oft; grupuri Lic de transformars obiecte geometrice sting invariants. Capitote speciale de geometrie diferentiala (aul IV)[Gd]; Probleme variafionale si geodezice; teoria relativititi restrinse; teoria relativitii generale; modele cosmologice; geometric riemanniant global, ‘gcomettic lorentzian’ globalé. Teoria relativitapii (aul IV)[Tr]; Varietiti pscudo-ticmannicne; varietiti Lorentz; ccusiile Einstein; geodezice; aplicafii armonice; imersi gi submersii de spafii Riemann gi Lorenta; ecustille Yang-Mills; teotia lui Kaluza-Klein. Istoria matematic ‘gcometria in Romania. Aplicafii ale algebrei gi geometriei in teoria spinorilor (anul V)[AGs]; Algcbre Clifford; spatit fibrate; structuri spinorale Geometria varietagilor complexe (anul V)[Guc]; Formula integral a lui Cauchy-Pompeiu; funcfii ‘complexe de mi multe variabile; varietiti complexe; fibrate vectoriale olomotfe; fascicole; coomologie Cech. (anul IV); Geomettia tn antchitateevul mediu.senssteresec.18,19,20; C. Cursuri facultative: Topologie generalit si algebricit (anut D{T]; Spatii topologice; spafii metrice; ultrafiltre; elemente de topologie algebricé. Topologie algebrict (anul I Cerc.)[Ta]; Categorii; simplexe; complexe si simpliciale; grup fundamental; omologie simpliciala; omologie singular; coomologie; grupuri de omotetie. | schema de dependenta « acestor cursuri este: Obligatorii Opfionale Facultative Alte activit&;4 gtiinyitice: A. Seminarit stiintifice: - Seminar de geometrie diferenjiali “Gh. Vriinceanu” (conducitor, conf. dr, lon Teodorescu)- din 1978. B, Simpozioane patronate de catedrit (dupa 1990): ~ Sesiune stingificd omagiala "Gh. Vrinccanu", Univ. Bucuresti, junie 1990. - Conferina National de Geomettie gi Topologie, Bucuresti, sept. 1991 (cu participate intemationali). ~ Conferinta Nafionali de Geometric si Topologie, Bucuresti, aug. 1992 (cu patticipare intemafional). = Colocvinl “S.Lie- N.Lobacevski", Univ. Bucuresti, oct. 1992. Facultatea de matematict % Catedra de Informatica Istoric, catedra de Informatica apate la sfirsitul anilor °60 sub numele de “Masini de Calcul”, desprinsi din catedra de algebra a acad. Gr. C. Moisil, cel care in 1954 fine primele prelegeri (neoficiale) de teoria algebrici a mecanisinelor automate. Dupi 1972 catedra se uneste cu cea de ecuaii (C.Popovici 1972-75, N. Teodorescu 1975-), apes din 1986. cu cea de probabilitati (I. Cuculescu). In 1990 redevine catedri separati (I. Tomescu). In afara lui Gr. Moisil (1906-1973), creatorul seolii roméinesti. de informaticd, mai trebuie mengionat ca petsonalitate L.Livovschi. in prezent din catedri fae parte 33 cadre didactice (6 profesoti, 6 conferenfiati, 8 lectori, 10 asistenfi si 3 preparatori). Pentru studeni, secjia de Masini de Calcul (cu 0 grupl) este creat in 1956, devenind sectie de Informaticé in 1971; in 1980 este cteati sectia de invajimint seral, iar din 1991, colegiul de informaticd; numérul studentilot variaza atingind doug maxime: in 1970 si 1990 (4 grupe); in anul universitar 1992-93 secfia de informatica cuprinde 543 studenfi cupringi in invitimint de zi (280), setal (137), colegiu (126). 31 studenii gi-au pregitit in 1992-93 Iucrarea de diploma in specialitatea informatica. Cadrele didactice ale catedrei la 1 martie 1993 Prof. dr. Constantin P. Popovici Data nasteri: 26.02.1930; absolvent:1952, (Fac. de Matematici-Fizica si Fac. de Electrotehnica) ; Doctor in mat. din 1961 cu teza "Unicitatea descompuneri in factori primi in incle de intregi ai Posesor al "Diploma in Computer Science” , Univ. Cambridge, Anglia 1969. Asie de preocupiti: Teoria nutnerelor; automate finite; logic matematici; funcfii recursive; limbaje formale; Luctiti cu rezultate remarcabile: ~ Asupra unicitijii descompunerii in factori pri in inele de intregi ai lui Dirichlet; Studi gi coresmat,tom VIEL. 1- 2,1957,pp. 73-101; = Une génézalisation dune équation arithmétique de D.Pompelu; Bull Math.Soc.Sci Math de la RSR tome 13(61), ar.l, 1969, 73-84. = A direct method of minimisation of Boolean functions in disjunctive and conjunctive forms; Rev. Routn Sci.Soc., tome 16, n.3, 1972, pp. 265-274. ‘Tine cursuri de Bazele Informaticii (amul D, Informaticé (anul ID, Circuite de comutatie (annul TID; Este condueitor de doctorat specialitatea informatica. Ditichlee’; Prof. dr. Dragos Vaida Data nasteri: 1.06.1933; absolvent 1957; Doctor in mat. din 1964 cu teza “Unele rezultate privind structurile algebrice ordonate”; Aria de preocupiti: Structur algebrice si structuri de ondine in sintaxd si semanticd; limbaje formale gi limbaje de programare; limbaje formale gi algebri constructiva; Reaultate remarcabile ~ restriefile semantice statistice nu pot fi modelate cu gramatici indexate sau cu sisteme BTOL; - in aamumite ipoteze, in inelele ordonate w-complete elementele pozitive sint inversabile; ~ teorema lui Ehrenfeucht si teorema bazci Hilbert sint construct echivalente gi false in matematica constructiva; - studiul diverselor proprictifi i aplicafii ale structuri de ordine de mulilatice; - studiul convergenfei metodei Gauss-Seidel este inchis prin considerarea cazului limit {In 1992 a fost profesor invitat la Depart. de matematicX al Univ. Bologna gi Depart. de informatics, Ecole Normale Supérieure, Tine cursuri de Tehnici de programare (amul U) gi Limbaje formale gi tehnici de compilare (anul IV); Prof. de. Sergiu Rudeanu Data nasterii: 9.02.1935; absolvent 1957; Doctor in mat. din 1964 cu teza "Ecuatile boolcene gi aplicafille lor; Prezentat in “Who's Who in the World", ed.V (1980-81); Objine premiul "Gh.Tifeien” al Academiei Romine” pe snul 1968, Membru in colectivul redactional al revistei "Discrete Mathematics"; recenzor Ie “Math. Reviews” si “Zentralblat fiir Math."; Atie de preocupiri: teotia Inticilor; algebra logicii;algebre universale; Rezultate remarcabile: = fn domeniul functillor si ecuafillor booleene, cu aplicafi in: progtamatea pscudo-boolecand (probleme de optimizare cu variable bivalente),teoria grafurilor, teoria cincuitelor de comutatie; ~ in teotia laticilor,teoria ecuatilor arbitrare, teoria algebric& 2 automatelot. Monografii: ~ Boolean Methods in Operations Research, Springer-Vetlag, 1968 (cu PLL. Hammer); - Boolean Functions and equations, North-Holland, 1974; - Lukasiewicz-Mcisil Algebras, North-Holland, 1991 (cu V. Boicescu, A. Filipoiu, G. Georgescu); ‘Tine cursuri de Fundamentele algebrice ale informaticié (anul 1D; Este conducitor de doctorat, specialitatea algebra logic Prof. de, Ion Vadwoa Data nasteri: 25.11.1936; absolvent 1960; Doctor fo mat. din 1968 cu teza "Contibufi la toriaestimafilor statistice ale dens lor de reparttie si aplicayii” Recenzent la "Mathematical review", membru AMS, ln "Biomettic Society” si "International Association of Statistical Computing"; operafionale (fisbilitate si reinnoite, fire de asteptare); metode gi tebnici de prioectarea sistemelor informatice $i programelor. LLactiri cu rezultate remarcabile: - Multivatiate Statistical Quality Control; Rev.Roum Math.Pures et Appl. tome XIL.2, 230-265 (cu R. Teodorescu); = Computer Generation of Gamma Random Variables by Rejection and Composition Procedures; Math. Oper. Fosch. Statist, seria STATISTICS, 4(1977), 545-576; = An Optimum Plan of Reliability Control; Computing, 44(1990), 158-168 (cu Ileana Popescu); Tine cursurile de Bazele Informaticii (anul 1), Modele si limbaje de simulare (anul V), Elemente de conducerea sistemelor economice gi sisteme informatice (anul V); Este conduedtor de doctorat in speciaitatea “Modelate stohastic’, simulate gi calcule statstice”; Este directorul Centrului de Calcul, membru al Consiliului Profesoral sis Senstului Universitatis Prof. dr. Joan Tomescu Data nasteri: 5.11.1942; absolvent 1965; Doctor in mat. din 1971 cu teza "Metode combinatorii in teoria automatelor finite”; Obfine premiul “Gh. Tijcica” al Academiei Romine pe anul 1975; recenzor la "Math. Reviews" Membru AMS; Arie de preocupiti: Teoria grafurilor $i combinatorici; Lucrisi cu rezultate remarcabile: ~ Hypertrees and Bonferroni inequalities, J.Comb-Theory, B41, 2(1986), 209-217; ~ Maximal chromatic polynomials of connected planar graphs, J.Graph Theory, 14,1(1990), 101-110; = Ordered b-hypertrees, Discrete mathematics, 105(1992), 241-248; Tine cursul de Combinatorics si teoria grafurilor (anul IV), Teoria grafwilor gi aplicafii (emul V); Este conductor de doctorat, specialitatca combinatorica si teoria grafurilor, Sef de catedri; membru al Consiliului Profesoral si al Senatului Universiti Pacultatoa de matematict * Prof. dr. Virgil Emil Citzanescu Data nagteii: 9.09.1943; absolvent 1966; Doctor in mat. din 1976 cu teza "Categorii de algebre universale” Recenzot la "Mathematical Reviews"; Atie de preocupati: informatici teoreticd (scheme de programe, progtamare funcjionali si logici); algebra informaticii (tcotia categoriilor, algebre multisortate gi ordonat-sortatc); logica; Luctiti cu rezultate remarcabile: + Towards a new algebraic foundation of floweart scheme theory; Fundamenta Informaticae XIII (1990),171-210 (cu Gh. Steffinescu); = A general result on abstract flowcart schemes with applications wo the study of accesibility, reduction and ‘minimisation, Th. Comp. Science 99 (1992), 1-63 (eu Gh. Stefiinescu); Tine cursuri de Informatics algcbrica (anul Ill) si Scheme de programe (anul 1V). Conf. dr Horia Georgescu Data nasteri: 18.08.1945; Absolvent 1967; Doctor in mat. din 1976 cu teza "Problema liniar-pattatica si probleme bilocale canonice. Perturbatii singulare"; Arie de intetes: Calcul peralel; tcotia gi implementarea limbajclor de programarc; Din iueritile publicate: + Sinteza gi analiza algoritmilor; Bd. $t. gi Enc., Buc. 1986; = Concepte fundamentale de programare in limbajul Pascal (2 vol); Ed. tehnica 1992; Tine cursuri de Tehnici de progranare (anul I1) i Calcul perale! (anul 11); Este director al Colegiului de Informatics, membru al Colegiului de conducere al faculiiy Este membru fondator al Socictijii Romine de Informatici. Conf. dr. Adrian Atanasin Data nasteri: 21.12.1946; absolvent 1970; Doctor in mat. din 1977 cu teza "C-gramatici, codificatori arborcscen{i Recenzent la “Computing Reviews"; Aric de pteocupiti: Limbaje formal; teoria automatelor, sisteme de criptare; Rezultate temarcabile: ~ constructia unor clase de gramatici cu proprictifi speciale (C-gramatici, gramatici modulate); « studiul gramaticilor si limbajclor dependente de context (derivari stingi si drepte, grafuri de derivare, analizori sintactci); + aplicarea teotiei limbajelor formale in probleme de criptare; Fine cursuri de Bazcle Informaticii (anul M1), Limbaje formale $i tchnici de compilare (anul TV), Sisteme de ctiptare gi teotia codusilor detectoare gi corectoere de erori (anul V); Prodecan, membra al Colegiului de conducere gi al Consiliului Profesoral. Conf. dr. Octavian Basct Data nasterii: 26.04.1947; Absolvent 1970; Doctor in mat. din 1977 cu teza *Sisteme de stocare gi regisire a informatici"s Arie de preocupisi: Structuri de date; sisteme de operate; teotia grafurilor; Rezultate remarcabile: information; ~ aplicfii ale teoriei grafurilor (drumuri minime gi fluxuri in refele); ~ ptogramatea procesorilor; Tine cursuri de Structuri de date (anul I), Sisteme de operate (anul II), Baze de date (anul II), Software pentru ‘mini si micro-calculatoare (anul Y); Este prodecan, memabru al Colegiul director $i al Consiliului Profesoral al facult ‘Catedea de informatics 2 Conf. dr, Heana Popescu Data nasteri: 23.09.1947; absolventit 1970; Doctor in tat. din 1976 cu teza "Metode Monte-Carlo pentrs rezolvarca unor clase de ccuatiiintegrale si aplicaii"; Arie de preocupati: Simulare; genetare de procese stobastice; optimizare; Articole cu tezultate remarcabil ~ Calcul des integrales multiples par la methode de Monte Carlo; Rev. Roum. Math. Pures Appl., XXVI,4(1981); = A survey on computer generation of some classes of stochastic processes; Math, and Comp. in Simulation 33(1991),223-261 (cu L. Viduva); Tine cursuri de Bazele Informaticit (anul D, Baze de date (anul TH), Sisteme de operare (anul ID); Conf. dr, Luminita State Data nasteri: 27.01.1948 ; absolventi 1970; Doctor in mat. din 1976 cu teza "Contribufi Ia tcotia recunoastetii formelor din punctul de vedete al teorici cstimatici statistice"; Bursierd. Fulbright (1972-73) 1a Univ. Brown, Rhode Island, SUA; laurcati a balcaniadei tinesilor cercetitori (Belgrad 1979); membri grupului romin asociat “Clubului de la Roma” (1978-80); 2 brevete de inventator in domeniul seismologiei si sl optimizitii proceselor industriale; Recenzenti la "Computing Reviews" si "Zentralblat fir Math."; Arie de preocupiti: inteligenti artficiali, programare logicd, rele neurale, teoria tnvétitis Rezultate remarcabile au fost obfinute in domeniie: = modclarea matcmatica problemelor de recunosstere si clasificare; - invijarea automati; demonstrarca automat’ a teoremelor; - estimafie perametricd gi neparamettica in recunoasterea automat; Tine cursuri de Programarea calculatoarelor (anul 1), Logic matematicd (anul IMD, Inteligenfi artificialé (anul 11), Refele neurale (anu! V). Conf. dr. Cristian Calude Data nasterii 21.04.1952; absolvent 1975; Doctor in mat. din 1977 cu teza "Mctode categoria in studiul calculabilitiii’ Recenzent In “Computing Reviews"; in 1986 obfine premiul acestei reviste; membru AMS; Aric de preocupiri: complexitatca calculului gi teoria algoritmicd « informatie siruri aleatoare in sens Chaitin- Kolmogorov-Martin Lof; teotia algoritmilor; funcfii recursive; Lucriti cu rezultste remarcabile: = Theoties of Computational Complexity, North-Holland, Annals of Discrete Math,35, Amsterdam, New York, Oxford, Tokio, 1988, XII+497 peg.; - Super-exponentials non-primitive recursive, but rudimentaty; Inform. Process, Lett, 25(1987), pp. 311-315; - P.Mattin-Lof tests: representability and embeddability; Rev. Roum. Math. Pures Appl, 30(1985), pp. 719-732 (cu I. Chitesou gi L. Staiger); - Topological size of sets of partial recursive functions; Z. Math. Logic Grundlag. Math. 28(1982), 455-462 Tine cursuri de Bazcle Informaticii (nul I, Complexitatca calculutui (anul IV), Teoria algoritmilor (anul IV); {n anul universitar 1992-93 este profesor invitat Ia universiii din Toronto (Canada) gi Aukland (Nowa Zeeland). Lector dr. Marin Popa Data nasteii: 2.08.1945; absolvent 1971; Doctor in mat. din 1988 ca teza “Aplicafi ale teoriei grafurilor gi refelelor in informaticd; refele Petri"; Asie de proocupari: reele Petr, paralelism, concurenta Asticole cu rezultate remareabil = Concurrently firing in PrT-Petri Nets; Ann.Univ.Buc. 1993; = Calculul unor sume de tip special; St.cere.mat. 1993 Tine cursuri de Refele Pett (anul III Inf) si Elemente de conducerea sistemelor cconomice gi a sistemelor informatice (eau IV); Facullaten de matematics Lector dr. Liliana Popescu Data nasteris 20.07.1948; absolventi 1970; Doctor in mat. din 1981 cu teza "Studiul unor clase de inele gi module; contibufi la studiulalgebret grupale peste ‘un ine! absolut plat comutativ"; Arie de preocupati: Teoria valuitii; teoria inclelor comutative; logic matematica; Articole eu rezultate deosebit ~ On Galois theoty of petmited extensions of (commutative and von Newmann) regular rings; Bull Mat.Soc.Sci Mat. de la RSR, tome 30(78),4(1986), pp. 345-352; ~ On the rezidual transcendental extensions of @ valuation key polinomial and augmented Valuation; Tfuleuba J. Math. vol 15,1(1991), pp. 56-58; - Theory of categories; Ed. Academici 1979 (cu N. Popescu); Tine cursul de Informatics (anul 1); Lector dr. Tudor Billinescu Data nasterii: 18.12.1947; absolvent 1971; Doctor in mat. din 1986 cu teza “Dezvoltarca limbajelor de programare gia tehnicilor de compilare’ Recenzent la “Computing Reviews” si "Zentralblat fit Math."; Arie de preocupiti: modele matematice ale sintaxei si semanticié limbajelor de programare; logica rafionamentelor 2cHs G1. Mecanica solidelor, Amul V: 1, Mecani ices 2078 E 2. 2C+ ILE : Facultaton de matematics 3. Metode numerice si vatiafionale 4. Teoria clasticit 5. Teoria plasticiagii gi prelucrarii metalelor 6. Rezistenja materislelor 7. Reologie Anul VEE 1. Teotia vibrailor cu aplicai 2. Mecanica solidelor si a rocilor 3. Propagarea undelor cu aplicati in seismologie si prospectuti 4, Mecanica materialelor composite 5. Termodinemica si fizica solidului G2. Mecanica fluidelor; Amul V: 1, Mecanict 2. Hidraulicé 3. Rezistenja materialelor 4. Metode numetice si vats 5. Actodinamici cu eplicafii in tchnica aeronauticd 6. Hidrodinamicd gi teoria generatoarelor MED 7. Magnetohidrodinamicé 2. Dinamica gazelor 3. Turbulent si tcoria stratului limita 4. Dinamica riurilor, oceanelor gi atmosferei LIL. Invitpimint fara frecoenta HL. Secfia Matematica; Anul I: 1, Analizd matematica 1 2, Analizi matematicd I 3. Algebrit I 4, Algebra IL 5. Geometrie 1 6. Geometric I Anul I: 1. Informatica 2. Algebra I 3. Algebra I 4. Geometrie ‘5. Analizi complex 6. Ecuatiidiferentiale 2crls ov ICHSHL ICHS+IL. 2C+ IL E IC+1S+1L 2CH1s 2C+18 2cHis 2CHs 2CHS Ices 2C+ ILE 2c) ILE 2crls. Vv ICHSHIL. AC+1S41L ICHS#IL 2CHs 2cHs 2CH1s 2CHS 2cHs 1OCHOSH4L E ects E 6c+6s 6C+6S C468 E E E qoc+10s_E oa 2CHSHL E 2028 EB 2c28 EB 2CH1s Vv 2CHS EB 2CHS EE 2cHls EB 2cHs Vv 2cHls Vv 2cNs EB 2CHISHL B 2cns EB 2crns Vv 2CHS EB wens 2CHS EB 2cns EB 2cHs Vv 2cH1s Vv Plan de fnwatimnint 6 Amul Ut: 1, Mecanicd sces EB 2. Cercetiti operationale 8C#85 EB 3. Teoria numerelor I ocws BE 4. teoria numerelor II ocwes BE 5, Geometrie 8C¥8S EB 6. Teoria misusii aCH8S OF Anul IV: 1. Analiza functional wens & 2. Calculul probabilitigilor si statistics matematicd 12C+128 3. Astronomie sCHs EB 4, Pedagogic sc Cursuri facultative: 1. Mecaniod 11 nes & 2. Nofiuni de democratic. ocr Anul V: 1. Analizd numeric locstos+4L E 2. Cercetiti operationale news E 3. Istoria matematicii scesE 4. Metodica predisii matematicii acs EB 5. Psihologic scolar sco E 6, Practicd pedagogic’ “ov Conducerea Facultajii de Matematica A. Consiliul Profesored: 1. Prof. Toma Allbu - algebra 2. Prof. lon Colojoard - anaiizé 3. Prof. Nicolae Cristescu - mecanicé 4. Prof. Romulus Cristescu - analizé 5. Prof. loan Cuculescu - probabilitéti 6. Prof. Lazar Dragos - mecanic& 7. Prof, Viorel Iftimie - mecanicé 8, Prof. lon D. lon - algebra: 9, Prof, Martin Jurchescu - analiza 10, Prof. leronim Mihail - meconica 11, Prof. Constantin Nastésescu - aigebré 12, Prof. Nicolae Radu - algebra 13. Prof. loan Tomescu - informaticés 14, Prof. lon Véiduva - informatica 1. Conf. Adrian Atanasiu - informatics 16. Cont, Octavian Bésca - informaticé 17. Conf. lullan Beju - mecanica 18, Conf, Eugen Campu - analiza 19. Conf. Gheorghe Grigore - analizé 20. Conf, Liviu Nicolescu - geometrio 21. Conf. Constantin Nité - algebra 22. Conf. Laurenfiu Panaitopol - algebra 23. Conf. Vasile Preda - probabilitati 24, Conf. Nicolae §andru - mecanic& 25. Cont. Anton Stefanescu - probabiiitéti 26. Conf. Comeliu Zidéroiu - probabiltati 27, Lector Alexandru Mateescu - informaticé 28. Lector Nicolae Soare - geometrie 29, Secretar gef Florica Ceausu 30. Octavian Fércdganu - student anul V 31. Comel Hoffmann - student anul V 82, Sorin Stupariu - student anul V 33, Nicugor Dan - student anul IV 34, loanid Rogu - student anul IV 36. Andrei Sava - student anul IV 36, Eugen Alexandrov - student anul tI 37. Andrei Moroianu - student anu! Il 38, Radu Todor - student onul | 89. Valentin Butdnescu - student anu I 40. Cristian Urse - student anul | 41. Sergiu Moroianu - student anul IV 42. Teodor Banicd - student anu! Il 43. Dan lonescu - student anu Il 44, Mugurel Stan - student anul IV ee ‘Conducerea faculty o Consiliul a fost ales in aprilie 1992; lista studentilor a suferit diverse modificari in cursul anului universitar 1992/93. Colegiul de Conducere al Facultatii: Decan: Prof, Ion Colojoara Prodecani: Conf. Adrian Atanasiu Conf. Octavian Basca Secretar gtiinfific: Prof. Toma Albu Director Colegiul de Informatica: Conf, Horia Georgescu Secretar gef: Florica Ceaugu Colegiul de conducere se intruneste siptiminal iar Consiliul Profesoral - de cite oti este convocat de Colegiu; de obicei aceste gedinfe au avut loc lunar. Facultatea de matematict 6 Index alfabetic al cadrelor didactice gi cercet&torilor - Albeanu Gtigore; - pag 32 = Georgescu Geanina; - pag33 - Popovici Constantin; - pag.26 ~ Albu Toma; ~ pag.8 = Georgescu Horia; - pag28 Popp Simons; - pag.37 ~ Alexandra Victor; - pag.J0 ~ Gheorghe Marian; - pag.31 - Preda Vasile; - pag.49 = Antipa Adrian; - pag.19 - Grigote Gheorghe; - pag.17 __- Pripoaie Gabriel; ~ pag.22 ~ Atanasiu Adrian; - pag.28 = Gut Petrigor; - pag.33 ~ Radu Nicolae; - pag.7 ~ Bantea Radu; - pag.18 - Halanay Aristide; - pag37 _- Raianu Serban; - pag.10 ~ Bangi: Valeri; - pag.42 ~ Hristea Florentina; - pag.32 _- Rizzoli Irina; - pog.18 ~ Baranga Andrei; - pag.32 = Tamu Stere; - pag.21 = Roatesi Simons; - pag.44 ~ Bicticd Comel; ~ pag.11 ~ ehim lon; - pag.16 = Rosca Toan; ~ pag.41 - Balineseu Tudor; - pag.30 + Iftimie Viorel; - pag 39 ~ Rudeanu Sergius ~ pag.27 - Bairbulescu Mircea; - pag.33 + Ton D.lon; ~ pag.7 + Siligean Ana-Matia; - pag.33 + Blscd Octavian; - pag.28 = FonescuPaltn; - pag.9 + Simionescu Olivian; - pag.43 - Becheanu Mircea; - pag.9 + lovija. Adrian; - pag.10 = Sitefchi: Gheorghe; - pog.16 ~ Beju Tulian; - pags = Jurchescu Martin; = pag-15 _~ Soare Nicolae; - pag.22 - Boboe Cristinel; - pag.43 ~ Licea Gabricla; - pag.48 + Staicu Vasile; ~ pag.43 - Boboe Nicu; - pag.15 ~ Malija Mihaela; - pag.34 - State Luminija; - pag.29 = Botezatu Paul; ~ pag.43 = Marcov Nicolae; - pag40 Stoica Gheorghe; ~ pag.50 - Bumbicea Alexandru; - pag.23 = Marcus Solomon; - pag.14_- Sabac Mihai; - pag. 16 = Buzejeanu Serban; - pag.31 + Massiet Doing; - pag.41 ~ Sandru Nicolae; - pag.40 - Calude Cristian; - pag.29 - Mateeseu Alexandru; - pag.30 - Stefan Cristina; - pag.19 ~ Camenschi Galina; - pag.40 = Mindoiu Ton; - pag.33 + Stefan Dragos; ~ pag. 11 ~ Carabineanu Adrian; - pag.42 + Miai Yon; - pag.22 ~ $tefiinescu Anton; - pag.48 ~ Mibiilk Toana; - pag.19 ~ $tefimesen Stefan; - pag.$0 5! = Mibaila Teronimm; ~ pag.38 Tati Monica; - pag.30 ~ Cijoiu Stefan; ~ pag. 11 ~ Mila George; - pag.33 = Teleman Ana-Maria; - pag.23 ~ Cazinescu Virgil; - pag.28 ~ Mihnea Georgeta; - pag.49 ~ Teleman Andrei; - pag.23 ~ Campeanu Cezar; ~ pag.33 - Militaru Gigel; - pag.11 ~ Teleman Kostake; ~ pag.39 ~ Campa Eugen; - pag.16 - Mick Stefan; ~ pag.39 ~ Teodorescu Ton; - pag.21 = Ceterchi Rodica; - pag.31 = Mironescu Petre; - pag.43 __- Teodorescu Petre; ~ pag.38 = Chifescu Ton; - pag.17 + Mitrana Vietor; ~ pag.32 ~ Timofte:Viads - pag.19 ~ Colojoari Ion; - pag. 15 ~ Mocanu Gheorghe; - pag.17 _- Tomescu Ioan; - pag.27 = Cornea Emil; - pag.19 = Moldovan Romulus; - pag.10__~ Tudor Constantin; - pag.47 ~ Craiu Virgil; - pag.48 - Nistisescu Constantin; - pag.8 - Tustoi Adriana; - pag.22 = Criciun V. Constantin; - pag.17 + Nicolescu Bogdan; - pag.43 - Tigoiu Sanda; ~ pag.41 ~ Cristea Mihai; ~ pag.18 - Nicolescu Liviu; - pag 22 ~ Tigoiu Victor, - pag-42 - Cristeseu Nicolae; - pag.38 + Nis Constantin; - pag.9 ~ Vaida Dragos; ~ pag.26 ~ Cristescu Romulus; - pag.14 ~ Oprea Tuliana; - pag.42 ~ Vaiduva Ton; - pag.27 = Cucaleseu Ton; - pag 47 = Omea Liviu; - pag.23 ~ Voica Cristian; -pag.10 - Discilescu Sorin; -pag.10 = Pambuccean Varujan; - pag.43- Volintiru Constantin; - pag.18 = Dineé George; - pag 39 - Panaitopol Laurent; - pag.8 - Vraciu Constantin; - pag. Dinu Adrian; - pag. + Pantelimon Stinica; - pag.11 - Vuletescu Victor; - pag.23 = Domocos Virgil; - pag.32 + Paraschiv Tuliama; - pag.44 __~- Zidroiu Cornel; - pag-48 = Draga Ana; - pag.42 = Pavel Litiana; - pag.18 - Zimand Marius; - pag.31 ~ Dragos Lazar; - pag.38 + Pinciu Valeriu; ~ pag.23 Dumitreseu Monica; - pag.49 ~ Popa Marin; - pag.29 ~ Dumitrescu Tiberi; - pag.10 ~ Popeseu Dorin; - pag.8 + Bnichescu Denis; - pag 50 ~ Popescu Dragos; - pag 34 ~ Farkag Walter; - pag. 19 ~ Popescu Means; - pag.29 ~ Florea Dorel; ~ pag.49 - Popescu Liliana; - pag.30 Cuprine cuprins Prezentare generala Catedra de algebra Catedra de analizi Catedra de geometric Catedra de informa Catedra de mecanicé gi ecuatii Catedra de probabilitati gi statistica Centrul de calcul Planul de invatamint 1993/1994 Conducerea Fecultatii de Matematici Index alfabetic al cadrelor didactice gi cercetatorilor 3 q 14 21 26 37 47 53 54

S-ar putea să vă placă și