Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea din Bucureti
1.2. Facultatea Facultatea de Chimie
1.3. Departamentul Departamentul de Chimie Fizic
1.4. Domeniul de studii CHIMIE
1.5. Ciclul de studii Licen - 3 ani/180 credite (ECTS)
1.6. Programul de studii / Calificarea CHIMIE MEDICAL
1.7. Forma de nvmnt ZI

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei
ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC I INFORMATIC
2.2. Titularul activitilor de curs Conf. dr. Marin Vlada
2.3. Titularul activitilor de laborator Conf. dr. Marin Vlada
2.4. Anul de studiu 2.5. Semestrul 2.6. Tipul de evaluare 2.7. Regimul Coninut1 DC
I II (Examen,Verificare,P) V disciplinei 2
Obligativitate DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3 din care: 3.2. curs 1 3.3. laborator 2
3.4. Total ore pe semestru
42 din care: 3.5. curs 14 3.6. laborator 28

Distribuia fondului de timp (=poz. 3.7) ore


3.4.1. Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 10
3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 10
3.4.4.Examinri 3
3.4.5. Alte activiti
3.7. Total ore studiu individual 33 = poz. 3.8 - poz. 3.4
3.8. Total ore pe semestru 75 = 3 x 25
3.9. Numrul de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul, se menioneaz disciplinele ce trebuie studiate anterior)
4.1. de curriculum Cunotine i Competene de matematic la nivel de Bacalaureat
Cunotine i Competene digitale la nivel de Bacalaureat
4.2. de competene Competene i capabiliti practice n utilizarea calculatorului la nivel de Bacalaureat
Abilitatea i capacitatea de rezolvare a problemelor de Chimie la nivel de Bacalaureat

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului Amfiteatru dotat cu videoproiector i conectare la Internet
5.2. de desfurare a seminarului/ Laborator de informatic dotat cu calculatoare i software adecvat,
laboratorului/ proiectului conectate la Internet: licen sistem de operare i pachetul Microsoft
Office/OpenOffice; software dedicat pentru chimie (editor pentru
molecule, reacii i formule chimice): ISIS Draw sau Symyx Draw (free
software)

1
Regimul disciplinei (coninut) - pentru nivelul de licen se alege una din variantele: DF (disciplin
fundamental) / DD (disciplin din domeniu) / DS (disciplin de specialitate) / DC (disciplin
complementar).
2
Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplin obligatorie) / DO
(disciplin opional) / DFac (disciplin facultativ).

1
6. Competene specifice acumulate (vizeaz competenele asigurate de programul de studiu din care face parte
disciplina)
C1: Cunotine i competene de statistic matematic i informatic. Prelucrarea i prezentarea datelor
experimentale folosind software specific; algoritmi i fluxul de calcul n rezolvarea problemelor de chimie
C2: Cunotine i competene privind indicatorii statistici i utilizarea metodei celor mai mici ptrate (MCMMP)
i a modelelor de estimare liniare i neliniare n studiul proceselor i fenomenelor (algoritmi i fluxul de calcul).
profesionale
Competene

Utilizarea de calcule statistice i verificarea ipotezelor statistice n aplicaiile din chimie, medicin i farmacie.
C3: Utilizarea de software i tehnologii Web dedicate pentru chimie; utilizarea programelor informatice n
cercetarea din chimie, medicin i farmacie.
C1: Capacitatea de a parcurge toate etapele n rezolvarea unei sarcini de lucru: enunul problemei, modelarea i
reprezentarea problemei (algoritmi i fluxul de calcul)
Competene
transversale

C2: Capacitatea de a analiza i a judeca conceperea unor soluii corecte n cazul rezolvrii problemelor
C3: Atitudine i responsabilitate corespunztoare n participarea la toate aciunilor din cadrul laboratorului de
informatic

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei CUNOTINE: nsuirea conceptelor fundamentale de statistic matematic, a
principiilor i tehnicilor de baz din domeniul prelucrrii i prezentrii datelor n
studiul proceselor i fenomenelor din chimie, medicin i farmacie; Cunoaterea
i utilizarea conceptelor i tehnicilor n rezolvarea problemelor folosind
programe informatice i tehnologii actuale oferite de calculator;
ABILITATE: nsuirea metodelor si tehnicilor de statistic matematic, a
principiilor generale n utilizarea produselor software specifice pentru
rezolvarea problemelor generale i specifice chimiei, medicinei i farmaciei;
COMPETENE: capacitatea de a utiliza cunotinele de statistic matematic i
facilitile software pentru prelucrarea datelor experimentale; prin activitile de
la laborator se urmrete ca studenii s obin competene privind utilizarea
sistemelor de calcul n tehnologia informaiei din domeniul prelucrii datelor
experimentale specifice chimiei, medicinei i farmaciei.
7.2. Obiectivele specifice Coninutul i competenele urmrite a fi cptate trebuie s-i ajute pe studeni
s neleag conceptele, metodele si tehnicile de statistic matematic, precum i
coninutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru chimie.
Prelucrarea i prezentarea datelor experimentale folosind indicatori statistici,
calcule statistice, verificarea ipotezelor statistice i software specific. Algoritmi
i fluxul de calcul pentru Metoda celor mai mici ptrate (MCMMP), Modelele
de estimare: liniare i neliniare i Verificarea ipotezelor statistice.
Utilizarea de software i tehnologii web dedicate pentru chimie; utilizarea
programelor informatice n cercetare.
mbogirea cunotinelor de tehnologia informaiei prin adugarea de noi
cunotine, noi metode i tehnici deja existente; mbogirea limbajului din
domeniul calculatoarelor, utilizarea corect a modelrii i reprezentrii n
rezolvarea problemelor (algoritmi i fluxul de calcul).
Dezvoltarea capacitilor de sintez a unor noiuni, concepte i tehnici pentru
aplicarea acestora n studiul proceselor i fenomenelor din chimie, medicin i
farmacie
Abilitatea de aplicare a cunotinelor i a produselor software n rezolvarea
problemelor din domeniul chimiei, medicinei i farmaciei

8. Coninuturi
8.1. Curs Metode de predare Observaii
1. Elemente introductive de statistic matematic Prelegerea 1 ora aplicaii i exemple
1.1 aplicaii ale statisticii matematice n prelucrarea Explicaia
i interpretarea datelor-studiul fenomenelor i proceselor Conversaia
1.2 variabile aleatoare, funcii de repartiie, Descrierea
distribuii, dispersia, abaterea medie ptratic, Problematizarea
covariana, coeficientul de corelaie

2
2. Sisteme de calcul actuale Prelegerea 2 ore - aplicaiile sistemelor
2.1 arhitectur i software; sisteme de operare, Explicaia de calcul i ale sistemele
limbaje de programare, sisteme i platforme informatice Conversaia informatice
2.2 sistemul Internet, tehnologii Web, sisteme Descrierea
expert, PC Tablet; Sisteme Cloud Computing, Biblioteci Problematizarea
digitale, Sisteme e-Learning, Moodle, Medii virtuale de
nvare, Laboratoare i instrumente virtuale, Cursuri
digitale

3. Teoria erorilor i calcule statistice. Prelegerea 2 ore - exemple i aplicaii


3.1 erori de msurare, distribuia erorilor, parametrii Explicaia
caracteristici Conversaia
3.2 algoritmi i calcule privind indicatori statistici: Descrierea
abaterea medie ptratic, corelaii ntre seturi de Problematizarea
msurtori, modele de corelaie empirice i teoretice
3.3 Distribuii: Gauss - legea normal N(m, ); Sudent
legea t; Pearson legea 2;Fisher legea F
4. Metoda celor mai mici ptrate (MCMMP) i Prelegerea, Explicaia 3 ore - Exemple i aplicaii.
modele de regresie liniare Conversaia ,Descrierea Exemple de probleme
4.1 implementarea i utilizarea metodei celor mai mici Problematizarea rezolvate
ptrate (MCMMP)
4.2 implementarea i utilizarea modelelor liniare
regresia liniar (simpl i multipl), calitatea
fitrii/aproximrii/estimrii

5. Modele de regresie neliniare Prelegerea, Explicaia 3 ore - Exemple i aplicaii.


5.1 implementarea i utilizarea regresiei logaritmice Conversaia ,Descrierea Exemple de probleme
5.2 implementarea i utilizarea regresiei exponeniale Problematizarea rezolvate

6. Verificarea ipotezelor statistice metode de decizie Prelegerea, Explicaia 1 ore - Exemple i aplicaii.
6.1 intervale de incredere i inferene statistice; H0 Conversaia Exemple de probleme
ipoteza de nul; H1 ipoteza de alternative Descrierea rezolvate
6.2 testul t-student clasic; testul ANOVA; testul Fisher Problematizarea
pentru dispersii

7. Testarea medicamentelor modele de absorbie- Prelegerea, Explicaia 1 ora - Exemple i aplicaii.


eliminare Conversaia Exemple de probleme
7.1 modele neliniare n farmacocinetic Descrierea rezolvate
7.2 transformata Laplace; determinarea: ka constanta Problematizarea
de absorbie; ke constanta de eliminare
8. Tehnoredactarea lucrrilor tiinifice i Prelegerea, Explicaia 1 ora - Exemple i aplicaii.
documentarea tiinific Conversaia
7.1 conceperea, elaborarea i tehnoredactarea lucrrilor Descrierea
tiinifice Problematizarea
7.2 utilizarea de tehnologii Web i software pentru
chimie

Bibliografie:
1. M. Vlada, Informatic aplicat. Modele de aproximare, software i aplicaii, Editura Universitii din Bucureti,
2012 (print, 256 pag.)
2. Marin Vlada, Tutoriale curs i laborator (online), Pagina personal Web , accesat 2015,
http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/Informatica.php
3. M. Vlada, TUTORIALE online, TUTORIALE (Curs & Laborator): Info (pps) C1-C2-Info C3-C5-Info
C6-C8-Info C9-C10-Info , accesat 2015

4. M. Vlada, Structuri i obiecte matematice cu aplicaii n chimie i fizic, In Lucrarile celei de-a XI-a Conferinta de
Invatamant Virtual, Editura Universitatii din Bucuresti, ISSN 1842-4708, 2013, pag. 102-106

3
5. M. Vlada, Nonlinear Models. Theory, Software and Applications, In The 9th International Scientific Conference
eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, "Carol I" National
Defense University, eLSE 2013, Bucharest, April 25-26, 2013, Editura Universitatii Nationale de Aparare "Carol I"
(ISSN: 2066 - 026X print 2066 - 8821 online), pp. 494-501, 2013
6. M. Vlada, Using statistical software and Web Technologies in analyzing information on detection and monitoring of
somatic and psycho-behavioral deficiencies in children and adolescents, Proceedings of the 5th International
Conference on Virtual Learning (ICVL) (Bucharest University Press, ISSN 1844-8933), 455-466, 2010 (cu Adriana
Sarah Nice)
7. M. Vlada, Utilizarea statistical software (EpiInfo si SPSS) n analiza informaiilor din proiectul DEMODEF, CNIV
2007, 26-28 oct. 2007, Universitatea "Ovidius" Constanta, Lucrarile celei de-a V-a Conferinta de Invatamant Virtual
(Editura Universitatii din Bucuresti),, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici), Bucharest University Press (ISSN
1842 - 4708), pag. 149-156 (cu Adriana Nica, Tiberiu Spircu, Al. Colojoar, M. Joia)
8. M. Vlada, Rezultatele cercetarii privind analiza informaiilor din proiectul DEMODEF, Lucrarile celei de-a VI-a
Conferinta de Invatamant Virtual (Editura Universitatii din Bucuresti), ISSN 1842-4708, 119-126, 2008 (cu Adriana
Nica, Tiberiu Spircu, Alexandra Colojoara, Maria Joita)

8.2. Seminar Metode de predare-nvare Observaii

Bibliografie:

Metode de transmitere a
8.3. Laborator (Lp- lucrri practice) Observaii
informaiei
1. Calcule statistice folosind programul Excel Descrierea;Problematizarea; 3 ore - Analiza i
- funcii matematice i calcule statistice Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
- indicatori statistici (corelaia, covariana, deviaia Testarea;
standard)
- Calculul puterilor mari folosind Web 2.0 scientific
calculator (http://web2.0calc.com)
2. Reprezentri grafice i rezolvarea problemelor Descrierea;Problematizarea; 3 ore Analiza i
(matematic, fizic, chimie) Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
- grafice de funcii folosind tabelarea funciei Testarea;
(programul Excel) i Web 2.0 scientific calculator
- rezolvarea problemei lui Gauss
- rezolvarea problemei celor n vase cu azot
3. Extreme ale funciilor reale de mai multe variabile Descrierea;Problematizarea; 3 ore Analiza i
- criteriul lui Schwartz Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
- matricea Hessian a funciei; criteriul lui Sylvester Testarea;
Reprezentri grafice 3D; Utilizarea programului Online
3-D Function Grapher i reprezentri grafice cu
programul Graphing Calculator
4. Functii de repartitie i dispersii-distribuii de Descrierea;Problematizarea; 3 ore Analiza i
probabilitate continue Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
- Gauss - legea normal N(m, ) Testarea;
- Sudent legea t
- Pearson legea 2
- Fisher legea F
5. Analiza datelor experimentale-procedeul de Descrierea;Problematizarea; 2 ore - Analiza i
modelare folosind programul Excel Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
- pasul 1- asocierea datelor, reprezentarea norului de Testarea;
puncte
- pasul 2 determinarea i reprezentarea modelului
(ecuaia i R2)
- comparaii ntre modele i alegerea celui mai bun
6. Analiza datelor experimentale- modele de Descrierea;Problematizarea; 3 ore Analiza i
aproximare neliniare Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
Determinarea coeficienilor a i b folosind programul Testarea;
Excel i direct, din formulele de calcul:
- modelul logaritmic

4
- medelul exponenial
7. Verificarea ipotezelor statistice- metode de decizie Descrierea;Problematizarea; 3 ore Analiza i
- intervale de incredere i inferene statistice; H0 Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
ipoteza de nul; H1 ipoteza de alternative Testarea;
- testul t-student clasic; testul ANOVA; testul Fisher
pentru dispersii
8. Calcule matematice folosind programul Excel Descrierea;Problematizarea; 3 ore - Analiza i
- operaii matriceale i rezolvarea matriceal a sistemelor Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
liniare Testarea;
- rezolvarea ecuaiilor (liniare sau neliniare) folosind
Goal Seek-Solver
- modelul de absorbie-eliminare n farmacocinetic
9. Editarea moleculelor, formulelor i reaciilor Descrierea;Problematizarea; 3 ore - Analiza i
chimice Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
Utilizarea produsele software: ISIS / Symyx / JSDraw / Testarea;
ChemSketh / Chem Draw
- exemple de molecule i formule chimice
- exemple de reacii chimice
10. Elaborarea proiectului pentru colocviu/verificare Descrierea;Problematizarea; 2 ore - Analiza i
1. FC-1 (foaia de calcul 1) - parametrizarea i rezolvarea Explicaia; Conversaia; compararea rezultatelor
unei probleme folosind Excel sau calcule folosind Testarea;
indicatori statistici/distribuii;
2. FC-2 (foaia de calcul 2) o problem ce necesit
modele de aproximare liniare/ neliniare (cutarea din
cele 5 modele);
3. FC-3 (foaia de calcul 3) o problem ce necesit
determinarea extremelor unei funcii sau verificarea
ipotezelor statistice;
4. O prezentare PPT (eventual Prezi) de 5-6 slide-uri,
primele s reprezinte o sintez de coninut pentru FC-1,
FC-2, FC-3, iar ultimul slide s cuprind reprezentri n
ISIS/ Symyx / JSDraw pentru molecule i reacii chimie.

Bibliografie:
1. M. Vlada, Informatic aplicat. Modele de aproximare, software i aplicaii, Editura Universitii din Bucureti,
2012 (print, 256 pag.)
2. Marin Vlada, Tutoriale curs i laborator (online), Pagina personal Web , accesat 2014,
http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/Informatica.php
3. M. Vlada, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/docs/2012/iun/22_16_34_21TEME-Laborator-2012.pdf
4. M. Vlada, APLICAII: Laborator - App-demo-2 App-demo-2 - App-Demo-1 App-Demo-
1(xlsx) App-Demo-1(xls) , accesat 2015

8.4. Proiect Metode de predare-nvare Observaii

Bibliografie:

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitilor epistemice,


asociailor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Prin nsuirea conceptelor teoretico-metodologice i abordarea aspectelor practice incluse la disciplina


ELEMENTE DE STATISTIC MATEMATIC I INFORMATIC, studenii dobndesc un bagaj de
cunotine consistent, n concordan cu competenele pariale cerute pentru ocupaiile posibile prevzute n
Grila 1 RNCIS.
Activitatea practic i de cercetare din domeniul chimiei necesit metode matematice i utilizarea calculatorului
pentru analiza datelor experimentale i pentru rezolvarea diverselor probleme complexe (algoritmizarea i
fluxul de calcul)

5
Necesitatea utilizrii n activitatea tiinific a produselor software i a tehnologiilor Web

REPERE METODOLOGICE:
- Curs: Coninutul cursului tiprit i tutorialele online (format pdf) sunt elaborate astfel nct s fie un ghid att pentru
nelegerea conceptelor teoretice, ct i pentru activitatea practic de utilizarea a produselor software dedicate chimiei n
rezolvarea temelor propuse la curs i la laborator. Sunt prezentate exemple, scheme, pai de proceduri i sunt explicate
diverse capturi de imagini referitoare la utilizarea produselor software.
- Laborator: Pentru eficiena activitii de laborator s-a elaborat un coninut digital (fiier pdf) reprezentnd enunul
temelor, cerinele i rezultatele ateptate prin utilizarea calculatorului. La nceputul activitii, fiecare student are
vizualizat pe monitorul PC la care lucreaz, coninutul temelor i referina corespunztoare temelor. Profesorul
ndrumtor d explicaiile corespunztoare att teoretice, ct i practice n vederea realizrii cerinelor temelor de
laborator. Acolo unde este cazul corectitudinea rezultatelor este verificat prin utilizarea a dou soluii sau utilizarea
altor proceduri sau produse software.

10. Evaluare

10.3.
Tip activitate3 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare Pondere din
nota final
10.4. Curs A) ntrebri referitoare la subiectele - ntrebri pe baza temelor de la 70%
de la Curs + Laborator (Lp); curs i laborator
Corectitudinea rspunsurilor - ntrebri pe baza aplicaiilor
nelegerea i aplicarea corect a practice ce rezolva diverse
problematicii tratate la curs probleme alese prin opiunea
B) Susinerea i prezentarea studentului
proiectului la calculator; Rezolvarea
corect a aplicatiilor si problemelor.
10.5.1. Seminar
10.5.2. Laborator (Lp) Corectitudinea rspunsurilor Temele de laborator se 30%
nsuirea i nelegerea corect a analizeaz i se testeaz n
problematicii tratate la laborator. - prezena studenilor.
Rezolvarea corecta a temelor pe
parcursul semestrului. Obinerea
rezultatelor corecte la temele de la
laborator
10.5.3. Proiect

10.6. Standard minim de performan


a) nota 5 (cinci) pentru realizarea a 80% a temelor de laborator i rspunsuri corecte din problematica de la curs 50%
b) explicaii corecte de elaborare a proiectului; realizarea sarcinilor pentru temele de laborator i elaborarea punctelor
1,2 i 4 pentru proiect

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de laborator


Februrie 2015 Conf. dr. Marin Vlada Conf. dr. Marin Vlada

Data avizrii n
Director de departament
departament
Prof. univ.dr. Viorica Meltzer
Februarie 2015

3
SI studiu individual; TC teme de control; AA activiti asistate; SF seminar fa n fa; L
activiti de laborator; P proiect, lucrri practice.

S-ar putea să vă placă și