Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DOMENIILOR
STATULUI

_______________________________________________________________________

SERVICIUL FOND FUNCIAR

Bucuresti,
Nr.

In atentia: Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ref: probleme legate de suprafetele de teren din proprietatea societatii Sericarom SA

In demersurile efectuate de Agentia Domeniilor Statului, in calitate de actionar unic la


societatea Aericarom S.A. Bucuresti, in vederea definitivarii proiectului de hotarare de guvern
pentru punerea in aplicare a prevederilor art 54 alin 13 si a anexei 3.50 din Legea nr 45/2009, ci
modificarile si completarile ulterioare, conform carora Statiunea de Cercetari Sericole Baneasa
Bucuresti se infiinteaza ca institutie de drept public, in subordinea ASAS prin desfiintarea
Societatii Comerciale Sercarom SA , au fost constatate o serie de probleme cu privire la
terenurile situate in Bucuresti, Sector 1, Sos Bucuresti-Ploiesti , nr 69, aflate in proprietatea
societatii conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria
M07 nr 1476/10.09.1999.
Pentru a clarifica situatia existenta, institutia noastra a solicitat Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Bucuresti extrase de carte funciara, documente din arhiva institutiei,
precum si actualizarea cartilor funciare in sensul cuprinderii drumului de servitute in cota
indiviza in cartile in care acesta lipseste.
Din planul pus la dispoziție a rezultat o suprapunere a imobilului aflat in proprietatea
Sericarom SA identificat cu IE 223169, cu imobilul identificat prin IE 222799 din vecinătatea
nordică, aflat in proprietatea Jiquidi Marilena si Jiquidi Elena Victoria pe o suprafata de 425mp.
Mai mult, pentru drumul de acces cu suprafata de 1796mp aflat, in prorietatea indiviza de catre
Sericarom SA conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, nu exista element
grafic in baza de date a Oficiului de Cadastru, el ne putand fi identificat.
Din partea Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București am primit ca răspuns faptul
ca ”neconcordanța între descrierea imobilului prezentat în documentația cadastrală, actele de
proprietate și situația actuală din teren, pot fi remediate prin înregistrarea documentației
cadastrale de actualizare informații tehnice, întocmită la solicitarea și cu acordul proprietarilor
tabulari (prin renunțarea la suprafața ce face obiectul suprapunerii) sau în urma emiterii unei
hotărâri judecătorești”;
Astfel am inițiat identificarea imobilului pentru care a fost emis Certificatul de atestare a
dreptului de proprietate a S.C. Sericarom S.A, precum si a documentelor care au stat la baza
intabularii vecinului din partea de nord.
In documentatia topografica executata pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra
terenurilor am extras urmatoarele informatii:
- Sericarom SA a efectuat demersuri cu privire la obtinerea dreptului de proprietate
incepand cu anul 1993, dar datorita litigiilor privind reconstituirea dreptului de
proprietate existente pe terenurile inscluse initial in terenul societatii, acesta s-a obtinul in
Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1,
Telefon: (004) 021 /405.35.41 /Fax.(004) 021/405.35.42 Pagina 1
E-mail: evidenta.terenuri@domeniilestatului.ro,www.domeniilestatului.ro
10.09.1999 pentru suprafata exclusiva de incinta de 47168mp si cota parte indiviza din
suprafata de 1796mp in afara incintei;
- din nota tehnica intelegem ca a fost stabilit drumul de acces la noile proprietati
particulare si a fost evidentiat un drum de acces din fosta Sosea Prislop (actuala Soseaua
Meteorologiei).
- Pentru calculul suprafetelor s-a folosit metoda analitica folosind coordonate in Sistem
Stereografic 1970 atat pentru suprafata incintei cat si pentru suprafata cailor de acces,
acestea fiind detaliate in continutul documentatiei tehnice. Prin raportatrea acestor
coordonate am reconstituit din punct de vedere grafic drumul in suprafata de 1796mp,
acesta fiind situat in vecinatatea de nord a incintei, avand o latime de 4.5m pe toata
lungimea incintei, asa cum reiese din plansa nr 1 anexata prezentei.
In baza Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, Sericarom SA a efectuat
demersuri cu privire la obtinerea numrelor cadastrale respectiv a intabularii dreptului de
proprietate asupra incintei, astfel la documentatia depusa de catre persoana fizica autorizata
Negoescu Ion, au fost alocate 16 numere cadastrale de la 2685/0 la 2685/15, si deschise 16
carti funciare.
Sericarom SA a instrainat prin licitatii o parte din active, terenurile aferente constructiilor
instrainate au ramas in administrarea cumparatorilor cu drept de preemtiune la cumparare,
motiv pentru care incintei nu i-a fost atribuit un singur numar cadastral, respectiv nu i-a fost
deschisa o singura carte funciara. Astfel au fost identificate 16 parcele distincte cu o
suprafata totala de 44551.5mp, din care cu active ramase la SC Sericarom imobilele 2685/0,
2685/2, 2685/8, 2685/13, 2685/14, respectiv 2685/15, iar cu active instrainate parcelele cu
numere cadastrale 2685/1, 2685/3, 2685/4, 2685/5, 2685/6, 2685/7, 2685/9, 2685/10,
2685/11, 2685/12. Suprafata aleilor interioare de 2616.5mp a fost cuprinsa in certificatul
M07 nr 1476 ca fiind suprafata exclusiva, rezultand astfel suprafata totala a incintei de
47168mp inscrisa in acesta, acesta fiind impartita in cota parte indiviza fiecarui lot rezultat.
Pentru drumul cu suprafata de 1796mp detinut in cota parte indiviza de catre SC
Sericarom SA, nu a fost intocmit un plan de situatie distinct si nici nu a avut reprezentare
grafica in continutul documentatiei cadastrale, dar a fost impartit si el ca cota indiviza
fiecarui numar cadastral.
Plansa anexa nr 2 reprezinta situatia tehnica si juridica a suprafetelor de teren in urma
alocarii numerelor cadastrale si a efectuarii intabularii.

In cursul anilor parte din numerele cadastrale alocate la nivelul anilor 2000 au suferit
modificari, mai jos vom detalia evolutia doar a imobilelor intabulate in favoarea SC
Sercarom SA.
Imobilul identificat cu numar cadastral 2685/0 alocat nivelul anului 2000 era compus din
teren excusiv in suprafata de 11528.4mp, suprafata indiviza din aleile interioare de 677.1mp
si suprafata indiviza din drumul de acces exterior incintei de 464.7mp, si 3 constructii
edificate cu o suprafata total construia la sol de 2175mp. Conform incheierii de intabulare nr
801 din 03.02.2000, a fost inscris in cartea funciara nr 4702 in favoarea SC Sericarom SA.
Imobilul identificat cu numar cadastral 2685/2 alocat nivelul anului 2000 era compus din
teren excusiv in suprafata de 2893.3mp, suprafata indiviza din aleile interioare de 169.9mp si
suprafata indiviza din drumul de acces exterios incintei de 116.6mp si 1 constructie edificata
cu o suprafata total construia la sol de 99mp. Conform incheierii de intabulare nr 803 din
03.02.2000, a fost inscris in cartea funciara nr 4702 in favoarea SC Sericarom SA.

Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1,
Telefon: (004) 021 /405.35.41 /Fax.(004) 021/405.35.42 Pagina 2
E-mail: evidenta.terenuri@domeniilestatului.ro,www.domeniilestatului.ro
Imobilul identificat cu numar cadastral 2685/8 alocat nivelul anului 2000 era compus din
teren excusiv in suprafata de 1938.4mp, suprafata indiviza din aleile interioare de 113.8mp si
suprafata indiviza din drumul de acces exterior incintei de 78.1mp si 1 constructie edificata
cu o suprafata total construia la sol de 271mp. Conform incheierii de intabulare nr 809 din
03.02.2000, a fost inscris in cartea funciara nr 4702 in favoarea SC Sericarom SA.
Imobilul identificat cu numar cadastral 2685/13 alocat nivelul anului 2000 era compus
din teren excusiv in suprafata de 1118.1mp, suprafata indiviza din aleile interioare de 65.7mp
si suprafata indiviza din drumul de acces exterior incintei de 45.1mp si 2 constructii edificate
cu o suprafata total construia la sol de 335mp. Conform incheierii de intabulare nr 814 din
03.02.2000, a fost inscris in cartea funciara nr 4702 in favoarea SC Sericarom SA.
Imobilul identificat cu numar cadastral 2685/15 alocat nivelul anului 2000 era compus
din teren excusiv in suprafata de 19.2mp, suprafata indiviza din aleile interioare de 1.1mp si
suprafata indiviza din drumul de acces exterior incintei de 1.0mp si 1 constructie edificata cu
o suprafata total construia la sol de 12mp. Conform incheierii de intabulare nr 816 din
03.02.2000, a fost inscris in cartea funciara nr 4702 in favoarea SC Sericarom SA.

 Am solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București să efectueze


actualizarea Cărților Funciare în sensul cuprinderii drumului de servitute în cote indiviză.
 .
 Am obținut extras de carte funciară pentru imobilului de la nord, IE 222799, proprietari
Jiquidi Marilena și Jiquidi Elena-Victoria.
 În conținutul extrasului de carte funciară este precizată la punctul B, Partea II, Sentința Civilă
nr. 4712/29.05.2002, aferentă Dosarului nr. 5057/2002.
Ca urmare a consultării documentelor în arhiva Cărții Funciară, am constat că obiectul dosarului
a fost anularea actului notarial de donație, iar în baza expertizei tehnice judiciare din acest dosar a
fost amplasat gardul acestui imobil.
 În contextul celor mai sus prezentate vă anexăm:
 Adresă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București nr. 25258/18.10.2018;
 Extras carte funciară (vecin Nord) – ce prezintă suprapunerea pe zona respectivă;
Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1,
Telefon: (004) 021 /405.35.41 /Fax.(004) 021/405.35.42 Pagina 3
E-mail: evidenta.terenuri@domeniilestatului.ro,www.domeniilestatului.ro
 Plan Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București cu ortofotoplan pe zona
respectivă;
 Extrase Carte Funciară loturi S.C. Sericarom S.A.;
 Plan cu identificare grafică a loturilor S.C. Sericarom S.A., respectiv I.E. actuale.

Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti, Strada Ştirbei Vodă, nr. 43, Sector 1,
Telefon: (004) 021 /405.35.41 /Fax.(004) 021/405.35.42 Pagina 4
E-mail: evidenta.terenuri@domeniilestatului.ro,www.domeniilestatului.ro