Sunteți pe pagina 1din 3

SC ZIPO CONSTRUCT 2011 SRL

Se aproba, Se aprobă,
SC______________________SRL SC ZIPO CONSTRUCT 2011 SRL

PLAN DE MĂSURI COMUN


Încheiat astăzi ______________pentru executarea în condiţii de securitate, în conformitate cu legea 319/2006/HG
1425/2006 si HG 955/2010 a activitatilor ……………………. in cadrul ________________________________
intre:
beneficiar : ____________________________________________
reprezentat prin: _________________________ ,având funcţia de _______________________
şi
executant : SC ZIPO CONSTRUCT 2011 SRL reprezentat prin: ..........................................
având funcţia de ........................................

De comun acord, ambele părţi se obligă să respecte următoarele:

1. Zona de lucru a executantului se stabileşte între……………………………………………………..………


………………………………………………………………………………………………………………………
zonă care va fi delimitată şi marcată cu tăbliţe avertizoare de către executant iar beneficiarul va elibera amplasamentul de
utilaje,piese,deşeuri,materii prime,etc.şi va preda executantului o schiţă cu lucrările ascunse (trasee de cabluri şi
conducte,canalizări,etc.)

Termen Răspunde

2. Căile de acces al executantului se stabilesc pe următoarele trasee:……………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………….
căi care vor fi marcate cu tăbliţe indicatoare de către executant.

Termen Răspunde

3. Este interzis accesul persoanelor de la ……………………………...sau a autovehiculelor lor în alte zone decât
cele stabilite de comun acord.

Termen Răspunde

4. Căile de acces pentru vehicule şi utilaje de lucru ca:……………………………………….…………


se stabilesc pe următoarele trasee:………………………….. …………………..………………………………………
admiţându-se viteza de circulaţie de 5 km /h. Deplasarea autovehiculelor pe teritoriul ………………..se va face cu
respectarea restricţiilor de viteză de maxim ……………..km/h iar în locurile cu circulaţie de persoane, până la limita
evitării oricărui pericol. In cazul trecerii peste căile ferate uzinale, se vor folosi pasajele existente ale beneficiarului,
amenajate şi semnalizate conform normelor în vigoare. In cazul în care executantul, funcţie de necesităţile şi
amplasamentul lucrării, are nevoie să traverseze liniile c.f.prin alte zone,în afara pasajelor existente , va putea cu aprobarea
scrisă a conducerii să amenajeze, conform reglementărilor în vigoare, pasaje pe care le va semnaliza corespunzător,iar pe
timp de noapte le va ilumin.Trecerile peste liniile c.f. atât a pietonilor cât şi a autovehiculelor se vor face numai prin
locurile amenajate şi marcate în acest scop,acordându-se prioritate circulaţiei feroviare.

Termen Răspunde

pag. 1/3
SC ZIPO CONSTRUCT 2011 SRL

5. Atât beneficiarul cât şi executantul vor prelucra cu toţi salariaţii din subordine delimitarea zonei de lucru şi
căile de acces. Se interzice intrarea reciprocă în zonele de lucru respective fără interese de serviciu sau fără echipamentul de
protecţie adecvat.Orice persoană, indiferent de funcţie,va purta în mod obligatoriu casca de protecţie în zona respectivă.

Termen Răspunde

6. Orice racord la instalaţiile energetice ale beneficiarului(gaz,instalaţii electrice,oxigen,apă,aer comprimat,etc.)se


va face numai de personal calificat-specializat al executantului sau beneficiarului.Executantul se obligă a nu interveni fără
aprobare şi a nu deteriora aceste instalaţii,eventualele accidente produse din această cauză intrând în responsabilitatea
executantului.

Termen Răspunde

7. Instalaţiile beneficiarului,utilizate direct sau prin racord de către executant,vor fi exploatate numai de personal
calificat adecvat instalaţiei respective.

Termen Răspunde

8. Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului utilajul(macara,pod rulant,etc.)……………………


care va fi verificat în prealabil din punct de vedere al respectării normelor ISCIR,de către……………………………şi va fi
folosit în intervalul………………………………………………
Executantul va asigura personal autorizat şi instruit special pentru deservirea acestor utilaje,personal care va fi dotat şi cu
achipamentul de protecţie necesar.

Termen Răspunde

9. În cazul când prin zona executantului trec poduri rulante sau macarale ale beneficiarului ,acesta va lua măsuri de
instruire a macaragiilor pentru ca aceştia să semnalizeze apropierea şi trecerea lor prin zona respectivă iar executantul la
recepţionarea semnalului va lua măsuri de evacuare a personalului din zona podului rulant sau macaralei până la trecerea
acestora.Beneficiarul va lua măsuri pentru ca legătorii de sarcină să execute corect legarea sarcinii în instalaţia de ridicat,în
aşa fel înât în timpul deplasării prin zona executantului,aceasta să nu se desprindă din organele de legare.

Termen Răspunde

10. Beneficiarul nu va depozita piese sau alte materiale la mai puţin de……m de perimetrul lucrării
executantului,pentru evitarea unor surpări de maluri şi pentru asigurarea stabilităţii………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Termen Răspunde

11. Pentru cazuri de accidentări sau îmbolnăviri,executantul va putea utiliza punctul sanitar de la ...................…..
……………………………între orele …………………
Termen Răspunde

pag. 2/3
SC ZIPO CONSTRUCT 2011 SRL

12. Nu se vor executa manevre la instalaţiile şi agregatele beneficiarului,decât cu avizul prealabil al beneficiarului şi
de către personal calificat ,dar nici beneficiarul nu va executa manevre la instalaţiile executantului fără anunţarea şi
aprobarea prealabilă a executantului .

Termen Răspunde

13. Pentru desfăşurarea în condiţii de securitate a procesului tehnologic se vor respecta următoarele măsuri specifice
(se vor indica măsuri speciale cu termene şi responsabilităţi):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
OBSERVAŢIE - Executantul are obligaţia de a prelucra cu tot personalul din subordine regulamentul de ordine interioară
al ……………………………..pe toată durata lucrării.

14. Orice situaţie neprevăzută în prezentul plan de măsuri, nou apărută pe parcursul executării lucrărilor, se va
rezolva între beneficiar şi executant prin încheieri de minute, care se vor anexa la prezentul plan de măsuri.

Termen Răspunde

15. Eventualele accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale produse se vor înregistra în conformitate cu
prevederile Legii 346/2002 cu modofocarile ulterioare.
de către cei ce aveau obligaţia să instruiască şi să asigure măsurile de protecţia muncii la locul de muncă pentru angajaţii
respectivi. Accidentele de muncă produse în afara zonei de lucru aexecutantului se vor înregistra de unitatea care avea
obligaţia de instruire a angajaţilor respectivi:
Accidentele de muncă suferite de personalul beneficiarului din cauza neasigurării sau nerespectării legislatiei in
domeniul securitatii si sanatatii in munca şi a instructiunilor de lucru de către antreprenorul general (executant) la lucrările
pe care le executa în incinta zonei de lucru cât şi în afara ei, în zonele de acces ale beneficiarului cât şi în zonele admise
circulaţiei, se vor înregistra de către antreprenorul general (executant) .
Accidentele de muncă suferite de către personalul executantului în incinta zonei de lucru a acestuia, stabilită prin
prezenta convenţie ,cât şi în afara ei, din cauza neasigurării sau nerespectării legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, se vor înregistra de beneficiar.
În cazul unor neânţelegeri survenite între beneficiar şi executant privind înregistrarea accidentelor de muncă şi
îmbolnăvirilor profesionale se va apela la organele ITM.

16. Prezentul plan de măsuri va fi prelucrat şi difuzat persoanelor interesate care la rândul lor îl vor prelucra cu tot
personalul din subordine.

Din partea beneficiarului, Din partea executantului,


___________________ __________________

pag. 3/3