Sunteți pe pagina 1din 25

CAPITOLUL 4

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNAVIRE


PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
„STRUNGAR” DIN CADRUL S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.

4.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă are drept scop prelucrarea pe strung a pieselor necesare


realizării procesului de producţie. Pentru realizarea prelucrărilor pe strung optime
conform tehnologiei, în procesul de muncă strungarul realizează ascuţirea sculelor
(cuţite de strung, burghie, etc.) din dotare cu polizorul din cadrul atelierului. Pentru
realizarea prelucrărilor pe strung a pieselor care au o greutate relativ mare,
strungarul realizează montarea acestora pe strung în vederea prelucrării, cu
ajutorul macaralei pivotante mobile sau a podului rulant din cadrul atelierului.

4.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI


DE MUNCĂ EVALUAT

A. Mijloace de producţie

Prin forma lor constructivă, prin modul de acţionare şi rolul lor funcţional,
prezintă un rol important în asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Acestea
sunt : - strungul;
- polizorul;
- macaraua pivotantă mobilă / pod rulant;
- semifabricate cu diferite profile;
- containere pentru semifabricatele prelucrate;
- ulei.

B. Sarcina de muncă

În activitatea de prelucrare prin aşchiere – strungire, nu se impun restricţii sau


condiţii deosebite privind repartizarea sarcinii de muncă, pentru această activitate,
în raport cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în vigoare. Aceasta
presupune :
- cunoaşterea modului de lucru pe strunguri;
- cunoaşterea modului de lucru la polizoare;
- cunoaşterea modului de lucru pe macaraua pivotantă mobilă / pod rulant;
- aplicarea tehnologiilor, procedurilor specifice locului de muncă;
- întreţinerea utilajelor folosite;
- respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă specifice
activităţilor desfăşurate;

- respectarea instrucţiunilor de prevenirea şi stingerea incendiilor – situaţii de


urgenţă;
- respectarea instrucţiunilor de acordare a primului ajutor specifice activităţilor
desfăşurate;
- răspunde pentru realizarea obiectivelor de producţie;
- respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul de Ordine Interioară
(R.I.) şi Contractul Colectiv de Muncă (C.C.M.);
- răspunde de calitatea proceselor de pe utilajele pe care lucrează.

C. Mediul de muncă

Desfăşurarea activităţilor de prelucrare prin aşchiere – strungire, nu impun sau


nu creează condiţii speciale de mediu, diferite de cele normale impuse desfăşurării
activităţilor, exceptând ascuţirea sculelor la polizor şi prelucrarea foarte fină.
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă închisă (un atelier închis).
Acesta presupune :
- iluminat natural şi artificial;
- ventilaţie naturală şi artificială;
- curenţi de aer pe traseul de lucru;
- gaze potenţial toxice provenite de la locurile de muncă învecinate.

4.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

I. Factori de risc mecanic

1. Mişcări periculoase

a. Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice :

- organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către universal


polizor;
- curgeri de fluide – alunecare pe pete de ulei, lichid de răcire, etc.;
- deplasări ale mijloacelor de transport – lovire de către mijloacele de
transport auto interne sau externe la deplasarea prin incinta societăţii,
secţiei sau atelierului.

b. Autodeclanşări ale mişcărilor funcţionale ale


echipamentelor tehnice :

- autodeclanşări / autoblocări ale axului principal al maşinii – prindere;


- autodeclanşări / autoblocări ale avansului maşinii – prindere;
- autodeclanşări / autoblocări ale macaralei pivotante mobile / podului
rulant – prindere şi strivire;
- autodeclanşări / autoblocări ale mijloacelor de transport interne –
prindere şi strivire;

c. Deplasări sub efectul gravitaţiei :

- rostogolire de piese cilindrice (semifabricate)neasigurate împotriva


deplasărilor necontrolate;
- cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la
manipulare manuală;
- alunecare pe pete de ulei / lichid de răcire.

d. Deplasări sub efectul propulsiei :

- proiectare de aşchii, material abraziv de la operaţiile de strungire /


polizare;
- balansul cîrligului macaralei pivotante mobile / podului rulant –
lovire accidentală la deplasare în incinta secţiei / atelierului.

2. Suprafeţe sau contururi periculoase :

- contact direct cu suprafeţe periculoase – tăietoare, înţepătoare,


abrazive.

II. Factori de risc termic

1. Temperatură ridicată a obiectelor sau suprafeţelor :

- contact accidental cu suprafeţe calde – semifabricate cu temperatură


ridicată.
III. Factori de risc electric

1. Curentul electric :

- electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de


pas.

Factori de risc chimic

1. Substanţe inflamabile :

- lucru cu substanţe inflamabile – ulei.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă

I. Factori de risc fizic

1. Temperatura aerului :

- temperatura aerului ridicată vara datorită ventilaţiei insuficiente.

2. Curenţi de aer :

- curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi / sau neetanşeităţile


încăperi.

3. Iluminat :

- nivel de iluminare scăzut – insuficient.

4. Pulberi pneumoconiogene :

- pulberi pneumoconiogene în atmosfera de muncă (particule flux,


pulberi abrazive, pulberi metalice fine).

II. Factori de risc chimic

- gaze, aerosoli potenţial toxici de la locurile de muncă învecinate.


C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

I. Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu


cerinţele de securitate

1. Procedee greşite

- depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces.

II. Sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea


executantului

1. Solicitare fizică :

- efort dinamic la manipularea maselor relativ mari.

2. Solicitare psihică :

- suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt sau


extrem de complexe.

D. Factori de risc proprii executantului

I. Acţiuni greşite

1. Efectuarea defectuoasă de operaţii :

- efectuarea greşită a comenzilor la strung – prindere / strivire;


- efectuarea greşită a comenzilor la macaraua pivotantă mobilă / podul
rulant – prindere / strivire;
- efectuarea greşită a comenzilor la polizor;
- fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat;
- executarea de reglaje necorespunzătoare;
- utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie la strung;
- lucru fără rabatarea ecranului şi/sau folosirea dispozitivelor de
protecţie la polizor;
- părăsirea / nesupravegherea utilajelor în timpul funcţionării;
- lucrul cu scule uzate – cuţite de strung, dornuri, burghie, etc..

2. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă


- executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
- efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor
unelte;
- deplasări, staţionări în zone periculoase (căi de acces auto, sub sarcina
mijloacelor de ridicat, etc.);
- cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau
împiedicare.

II. Omisiuni

1. Omiterea unor operaţii

- omiterea operaţiilor care asigură securitatea şi sănătatea la locul de


muncă.

2. Neutilizarea mijloacelor de protecţie

- neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte


mijloace de protecţie din dotare.
UNITATEA : NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE
S.C. Uzina Mecanică Cugir 4.4 FIŞA DE EVALUARE A
S.A.
LOCULUI DE MUNCĂ
SECŢIA : DURATA EXPUNERII : 8 h / schim
Sculărie I
LOCUL DE MUNCĂ : ECHIPA DE EVALUARE :
Strungar Evaluator Ing. Graţian Sava
Dr. Leonida Savu
Lider sindicat secţie Ing. Şuteu

COMPONENT FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢ CLASA CLASA


A SISTEMULUI RISC MANIFESTARE A A DE DE
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ GRAVI- PROBA
(descriere, parametrii) PREVIZIBILĂ TATE -
BILITA
TE
0 1 2 3 4 5
1. Organe de maşini în mişcare –
prindere, antrenare de către universalul DECES 7 2
MIJLOACE strungului, polizor, etc.
DE
2. Curgeri de lichide – alunecare pe pete
PRODUCŢIE
de ulei, lichid de răcire, etc. DECES 7 3
FACTORI DE 3. Deplasări ale mijloacelor de transport
RISC – lovire de către mijloacele de transport DECES 7 1
MECANIC interne sau externe la deplasarea prin
incinta societăţii, secţiei sau atelierului.
4. Autodeclanşări / autoblocări ale axului
principal al maşinii – prindere, antrenare DECES 7 1
de către universalul strungului.
5. Autodeclanşări / autoblocări ale
avansului maşinii – prindere şi/sau INV. gr. III 4 3
strivire.

0 1 2 3 4 5
6. Autodeclanşări / autoblocări ale
macaralei pivotante mobile / podului DECES 7 1
rulant – prindere
şi/sau strivire.
7. Autodeclanşări / autoblocări ale
mijloacelor de transport interne – DECES 7 1
prindere şi/sau strivire.
FACTORI DE 8. Rostogolire de piese cilindrice
RISC (semifabricate) neasigurate împotriva ITM 45 – 180 3 3
MECANIC deplasărilor necontrolate. zile

MIJLOACE 9. Cădere liberă de piese, scule, ITM 45 – 180


DE materiale poziţionate incorect sau la zile 3 3
PRODUCŢIE manip. manuală.
10. Proiectare de aşchii, material abraziv
de la operaţiile de strungire / polizare. INV. gr. III 4 5
11. Balansul cîrligului macaralei
pivotante mobile / podului rulant –
lovire accidentală la deplasare în incinta DECES 7 1
secţiei / atelierului.
12. Contact direct cu suprafeţe
periculoase (tăietoare, înţepătoare, ITM 45 – 180 3 5
abrazive). zile
FACTORI DE 13. Contact accidental cu suprafeţe calde
RISC – semif. cu temperatură ridicată. ITM 45 – 180 3 3
TERMIC zile
FACTORI DE 14. Electrocutare prin atingere directă,
RISC atingere indirectă sau tensiune de pas. DECES 7 1
ELECTRIC
FACTORI DE 15. Lucru cu substanţe inflamabile – ulei.
RISC INV. gr. III 4 1
CHIMIC
0 1 2 3 4 5
16. Temperatura aerului ridicată vara ITM 3 – 45
FACTORI DE datorită ventilaţiei insuficiente. zile 2 5
RISC FIZIC
17. Curenţi de aer favorizaţi de
deschiderea uşilor şi / sau neetanşeităţile ITM 3 – 45 2 5
MEDIUL
încăperi. zile
DE
MUNCĂ 18. Nivel de iluminare scăzut –
insuficient. INV. gr. III 4 3
19. Pulberi pneumoconiogene în
atmosfera de muncă (particule flux, INV. gr. III 4 2
pulberi abrazive, pulberi metalice fine).

FACTORI DE 20. Gaze, aerosoli potenţial toxici de la ITM 45 – 180


RISC CHIMIC locurile de muncă învecinate. zile 3 1
CONŢINUT 21. Depozitarea materialelor ce urmează
NECORESPUN- a fi prelucrate pe căile de acces. ITM 3 – 45 2 5
SARCINA ZĂTOR zile
DE
SUPRASOLICI- 22. Efort dinamic la manipularea maselor
MUNCĂ
TARE FIZICĂ relativ mari – afecţiuni ITM 45 – 180 3 5
dorso-lombare. zile
SUPRASOLICI- 23.Suprasolicitarea atenţiei la mişcările
TARE PSIHICĂ repetitive de ciclu scurt sau extrem de ITM 45 – 180 3 4
complexe. zile

ACŢIUNI 24. Efectuarea greşită a comenzilor la


EXECUTANT GREŞITE strung – prindere / strivire. DECES 7 2

0 1 2 3 4 5
25. Efectuarea greşită a comenzilor la
macaraua pivotantă mobilă / podul rulant
– prindere / strivire. DECES 7 1
26. Fixarea necorespunzătoare a
pieselor de prelucrat. DECES 7 2
27. Executarea de reglaje necoresp. INV. gr. III 4 3
28. Efectuarea greşită a comenzilor la ITM 45 – 180
polizor. zile 3 3
EXECUTANT
29. Utilizarea necorespunzătoare a ITM 45 – 180
mijloacelor de protecţie la strung. zile 3 5
ACŢIUNI
GREŞITE 30. Lucru fără rabatarea ecranului şi/sau
folosirea dispozitivelor de protecţie la INV. gr. III 4 3
polizor.
31. Părăsirea / nesupravegherea
utilajelor în timpul funcţionării. DECES 7 1
32. Lucrul cu scule uzate – cuţite de
strung, dornuri, burghie, etc DECES 7 1
33. Executarea de operaţii neprevăzute
în sarcina de muncă. DECES 7 2
34. Efectuarea de operaţii de remediere
a instalaţiilor electrice ale maşinilor DECES 7 1
unelte.
35. Deplasări, staţionări în zone
periculoase (căi de acces auto, sub DECES 7 1
sarcina mijloacelor de ridicat, etc.).

0 1 2 3 4 5
ACŢIUNI 36. Cădere de la acelaşi nivel prin
GREŞITE dezechilibrare, alunecare sau DECES 7 1
împiedicare.
EXECUTANT 37. Omiterea operaţiilor care asigură
securitatea şi sănătatea la locul de DECES 7 1
OMISIUNI muncă.
38. Neutilizarea echipamentului
individual de protecţie şi a celorlalte DECES 7 1
mijloace de protecţie din dotare.

Nivelul de risc global al locului de muncă este :

38
Σ ri·Ri
i=1 2•(5x5)+11•(4x4)+23•(3x3)+2•(2x2) 441
N rg = ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ = ——————————————— = ——— = 3,47
38 2x5 + 11x4 + 23x3 + 2x2 127
Σ ri
i=1

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Locul de muncă : STRUNGAR


Nivel global de risc : 3,47

NIVELURI PARŢIALE DE RISC

2
1

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25
F26 F27 F28 F29 F30 F31 - F38

FACTORI DE RISC
LEGENDĂ

F1 - Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către universalul


strungului, polizor, etc.

F2 - Curgeri de lichide – alunecare pe pete de ulei, lichid de răcire, etc.

F3 - Deplasări ale mijloacelor de transport – lovire de către mijloacele de


transport interne sau externe la deplasarea prin incinta societăţii, secţiei sau
atelierului.

F4 - Autodeclanşări / autoblocări ale axului principal al maşinii – prindere,


antrenare de către universalul strungului.

F5 - Autodeclanşări / autoblocări ale avansului maşinii – prindere şi/sau strivire.

F6 - Autodeclanşări / autoblocări ale macaralei pivotante mobile / podului rulant


- prindere şi/sau strivire.

F7 - Autodeclanşări / autoblocări ale mijloacelor de transport interne – prindere


şi/sau strivire.

F8 - Rostogolire de piese cilindrice (semifabricate) neasigurate împotriva


deplasărilor necontrolate.

F9 - Cădere liberă de piese, scule, materiale poziţionate incorect sau la manip.


manuală.

F10 - Proiectare de aşchii, material abraziv de la operaţiile de strungire / polizare.

F11 - Balansul cîrligului macaralei pivotante mobile / podului rulant –


lovire accidentală la deplasare în incinta secţiei / atelierului.

F12 - Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare, abrazive).

F13 - Contact accidental cu suprafeţe calde – semif. cu temperatură ridicată.

F14 - Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă sau tensiune de pas.

F15 - Lucru cu substanţe inflamabile – ulei.


F16 - Temperatura aerului ridicată vara datorită ventilaţiei insuficiente.

F17 - Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi / sau neetanşeităţi încăperi.

F18 - Nivel de iluminare scăzut – insuficient.

F19 - Pulberi pneumoconiogene în atmosfera de muncă (particule flux,


pulberi abrazive, pulberi metalice fine).

F20 - Gaze, aerosoli potenţial toxici de la locurile de muncă învecinate.

F21 - Depozitarea materialelor ce urmează a fi prelucrate pe căile de acces.

F22 - Efort dinamic la manipularea maselor relativ mari.

F23 - Suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt sau extrem de


complexe.

F24 - Efectuarea greşită a comenzilor la strung – prindere / strivire.

F25 - Efectuarea greşită a comenzilor la macaraua pivotantă mobilă / podul rulant


– prindere / strivire.

F26 - Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat.

F27 - Executarea de reglaje necorespunzătoare.

F28 - Efectuarea greşită a comenzilor la polizor.

F29 - Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie la strung.

F30 - Lucru fără rabatarea ecranului şi/sau folosirea dispozitivelor de protecţie la


polizor.

F31 - Părăsirea / nesupravegherea utilajelor în timpul funcţionării.

F32 - Lucrul cu scule uzate – cuţite de strung, dornuri, burghie, etc.

F33 - Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă.

F34 - Efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor


unelte.
F35 - Deplasări, staţionări în zone periculoase (căi de acces auto, sub sarcina
mijloacelor de ridicat, etc.).
F36 - Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau împiedicare.

F37 - Omiterea operaţiilor care asigură securitatea şi sănătatea la locul de


muncă.

F38 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte


mijloace de protecţie din dotare.
4.5 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
Locul de muncă : “STRUNGAR”

Nr. Locul de muncă / Nivel


crt Factor de risc de MĂSURI PROPUSE
risc ( Nominalizarea măsurilor )

0 1 2 3
Măsuri tehnice :
- depistarea şi remedierea tuturor cauzelor scurgerilor de ulei sau
lichid de răcire din maşinile unelte.
F2 - Curgeri de lichide – Măsuri organizatorice :
1. alunecare pe pete de ulei, - verificarea stării fizice ale echipamentelor înainte de începerea
lichid de răcire, etc. 5 lucrului;
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată
scurgeri sau pete de ulei sau lichid de răcire pe pardoseală;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respect
regulile de securitate şi sănătate în muncă.
Măsuri tehnice :
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor
2. F10 - Proiectare de aşchii, înainte de începerea lucrului.
material abraziv de la Măsuri organizatorice :
operaţiile de strungire / 5 - instruirea cu privire la necesitatea utilizării ochelarilor de protecţie
polizare. mănuşilor de protecţie, cât şi a celorlalte mijloace de protecţie;
- semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurilor de munc
0 1 2 3
Măsuri tehnice :
- remedierea şi montarea dispozitivelor de protecţie la toate maşin
unelte.
3. F1 - Organe de maşini în Măsuri organizatorice :
mişcare – prindere, 4 - verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor
antrenare de către înainte de începerea lucrului;
universalul strungului, - interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa
polizor, etc deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respect
regulile de securitate şi sănătate la locurile de muncă.

Măsuri tehnice:
- remedierea din punct de vedere funcţional al tuturor maşinilor
F5 - Autodeclanşări / unelte.
4. autoblocări ale avansului 4 Măsuri organizatorice :
maşinii – prindere şi/sau - interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată
strivire. defecţiuni ale maşinilor unelte;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respect
regulile de securitate şi sănătate la locurile de muncă.

F12 - Contact direct cu Măsuri organizatorice :


5. suprafeţe periculoase - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării instrucţiunilor
(tăietoare, înţepătoare, 4 specifice de securitate şi sănătate în muncă la toate locurile de munc
abrazive).
0 1 2 3
Măsuri tehnico / organizatorice :
F18 - Nivel de iluminare - asigurarea iluminatului optim în cadrul secţiei prin remedierea
6. scăzut – insuficient. 4 lămpilor defecte / înlocuirea acestora;
- remedierea lămpilor care asigură iluminatul local la maşinile unelte
precum şi aprovizionarea permanentă cu becuri pentru acestea (la
tensiune joasă – 24v).
F22 - Efort dinamic la Măsuri organizatorice :
7. manipularea maselor relativ 4 - autorizarea şi instruirea lucrătorilor care manipulează mase relativ
mari. mari privind folosirea macaralei pivotante mobile / podului rulant.
Măsuri organizatorice :
F24 - Efectuarea greşită a - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării instrucţiunilor
8. comenzilor la strung – 4 specifice de securitate şi sănătate în muncă la toate locurile de munc
prindere / strivire.

Măsuri tehnice :
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor
F26 - Fixarea 4 înainte de începerea lucrului.
9. necorespunzătoare a Măsuri organizatorice :
pieselor de prelucrat. - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării instrucţiunilor
specifice de securitate şi sănătate în muncă la toate locurile de munc

Măsuri organizatorice :
10. F27 - Executarea de reglaje 4 - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării tehnologiei
necorespunzătoare. precum şi a instrucţiunilor specifice de securitate şi sănătate în munc
la toate locurile de muncă.

0 1 2 3
Măsuri tehnice :
- dotarea lucrătorilor cu EIP. şi mijloace de protecţie corespunzătoa
F29 - Utilizarea activităţii ce urmează ce urmează a fi desfăşurate.
11. necorespunzătoare a Măsuri organizatorice :
mijloacelor de protecţie la 4 - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării instrucţiuni
strung. specifice de securitate şi sănătate în muncă prin neutilizarea sau
utilizarea incomplectă a mijloacelor de protecţie;
- verificarea prin control permanent din partea şefului de formaţie /
maistrului sau prin sondaj din partea şefilor ierarhici superiori.
Măsuri tehnice :
- dotarea tuturor polizoarelor cu ecrane şi dispozitive de protecţie.
F30 - Lucru fără rabatarea Măsuri organizatorice :
12. ecranului şi/sau folosirea 4 - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării instrucţiuni
dispozitivelor de protecţie la specifice de securitate şi sănătate în muncă prin neutilizarea sau
polizor. utilizarea incomplectă a mijloacelor de protecţie;
- verificarea prin control permanent din partea şefului de formaţie /
maistrului sau prin sondaj din partea şefilor ierarhici superiori.
F33 - Executarea de operaţii Măsuri organizatorice :
13. neprevăzute în sarcina de 4 - instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării tehnologiei precu
muncă. şi a instrucţiunilor specifice de securitate şi sănătate în muncă la toat
locurile de muncă.
4.6 INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „strungar” este egal
cu 3,47; valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de
risc mic spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul
de 38 factori de risc identificaţi numai 13 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3; 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 11
încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 13 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F2 - Curgeri de lichide – alunecare pe pete de ulei, lichid de răcire, etc.–
nivel de risc parţial 5;
 F10 - Proiectare de aşchii, material abraziv de la operaţiile de strungire /
polizare. – nivel de risc parţial 5;
 F1 - Organe de maşini în mişcare – prindere, antrenare de către
universalul strungului, polizor, etc – nivel de risc parţial 4;
 F4 - Autodeclanşări / autoblocări ale axului principal al maşinii – prindere,
antrenare de către universalul strungului – nivel de risc parţial 4;
 F5 - Autodeclanşări / autoblocări ale avansului maşinii – prindere şi/sau
strivire - nivel de risc parţial 4;
 F12- Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare,
abrazive) - nivel de risc parţial 4;
 F18- Nivel de iluminare scăzut – insuficient - nivel de risc parţial 4;
 F22- Efort dinamic la manipularea maselor relativ mari
- nivel de risc parţial 4;
 F24 - Efectuarea greşită a comenzilor la strung – prindere / strivire
- nivel de risc parţial 4;
 F26 - Fixarea necorespunzătoare a pieselor de prelucrat
- nivel de risc parţial 4;
 F27- Executarea de reglaje necorespunzătoare - nivel de risc parţial 4;
 F29- Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie la strung
- nivel de risc parţial 4;
 F30- Lucru fără rabatarea ecranului şi/sau folosirea dispozitivelor de
protecţie la polizor - nivel de risc parţial 4;
 F33 - Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
- nivel de risc parţial 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 13 factori de risc (care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „FIŞA DE
MĂSURI PROPUSE”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează:
 38,46 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 7,69 %, factori proprii mediului de muncă;
 7,69 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 46,15%, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 68,42 % dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau
invaliditate).

S-ar putea să vă placă și