Sunteți pe pagina 1din 7

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”

PUBLIC INSTITUTION GYMNASIUM „ION CREANGĂ”


Teleşeu Village, District Orhei

s.Teleşeu, r-nul Orhei, MD-3550, tel. +373 23554231,


e-mail: ipteleseu@gmail.com

FIŞA POSTULUI
Numele, prenumele: ______________________
Funcţia: Femeie de serviciu

În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii


Moldova nr.235 din 25.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de
organizare şi funcţionare a Instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi
II”, a Regulamentului de ordine internă, ordinul Ministerului Educaţiei nr.77 din
22.02.2013 „Cu privire la Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului”, se stabilesc următoarele obligaţiuni:
1. identifică prin observare directă particularităţile spaţiului de curăţat prin
evaluarea tuturor elementelor relevante pentru efectuarea curăţeniei cum ar fi :
dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafeţe de curăţat, zone cu grad ridicat de
murdărie, obstacole de îndepărtat etc.;
2. pregăteşte spaţiul pentru curăţat prin aplicarea unor metode specifice pentru
asigurarea funcţionalităţii cum ar fi : îndepărtarea mobilierului pe durata
curăţeniei, înlăturarea gunoaielor dure şi voluminoase etc.;
3. protejează obiectele ce nu pot fi îndepărtate pe parcursul curăţeniei, pentru
evitarea deteriorării acestora cu folii de pvc, hârtie etc.;
4. selectează utilajele şi produsele pentru curăţenie ce vor fi folosite în corelaţie cu
scopul urmărit, tipul spaţiului de curăţat, natura murdăriei şi posibilitatea de
înlăturare a acesteia, factorii care influenţează curăţirea (concentraţia soluţiei de
curăţat, timpul de acţiune necesar, temperatura, acţiunea mecanică);
5. realizează curăţenia zilnică într-o succesiune prestabilită în corelaţie cu tipul
spaţiului de curăţat, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei de înlăturat prin
utilizarea unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate şi
a unor proceduri specifice în funcţie de aderenţa murdăriei (măturare, aspirare -
pentru murdării neaderente, spălare cu diverse soluţii - pentru murdării
aderente);
6. asigurăşi întreţine starea de curăţenie a grupurilor sanitare cu respectarea
normelor igienico-sanitare în vigoare;
7. colectează, sortează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate;
8. realizează curăţenia periodică prin operaţii de curăţire executate cu utilizarea de
materiale şi utilaje specifice, în concordanţă cu natura murdăriei de înlăturat,
natura suprafeţei şi tipul spaţiului de curăţat;
9. curăţă toate obiectele de mobilier şi elementele greu accesibile (diverse, rame,
pervazuri,tocurile uşilor) din interiorul incintelor;
10. spală suprafeţele vitrate cu substanţe specifice;
11. verifică periodic din punct de vedere al integrităţii şi montării corecte a
accesoriilor echipamentele de lucru;
12. selecţionează echipamentele în vederea recondiţionării/casării în cazul
apariţiei semnelor de uzură;
13. respectă prevederile Regulamentului de ordine internă, a legislaţiei în
domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente
existente în instituţie, decizii, hotărâri ale Administraţiei Instituţiei;
14. manifestă comportament nonviolent în timpul exercitării funcţiei şi în viaţa
cotidiană;
15. comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie privind
cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al
copilului din partea semenilor sau adulţilor;
16. intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicit
ajutor în cazul în care nu poate intervene de sine stătător;
17. respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini
stabilite de conducătorul instituţiei;
18. asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi
a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;
19. în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor
situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele
nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea
administraţiei instituţiei;
20. respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării
atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
21. răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor,
maşinilor-unelte, sculelor, echipamentelor urmare unor acţiuni
necorespunzătoare.
22. Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare
în limitele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova.
16.09.2019
Director: __________________ Sergiu Opaeţ

Angajat: _______________ __________________

REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”

PUBLIC INSTITUTION GYMNASIUM „ION CREANGĂ”


Teleşeu Village, District Orhei

s.Teleşeu, r-nul Orhei, MD-3550, tel. +373 23554231,


e-mail: ipteleseu@gmail.com

FIŞA POSTULUI
Numele, prenumele: ______________________
Funcţia: Bucătar-şef

În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii


Moldova nr.235 din 25.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de
organizare şi funcţionare a Instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi
II”, a Regulamentului de ordine internă, ordinul Ministerului Educaţiei nr.77 din
22.02.2013 „Cu privire la Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului”, se stabilesc următoarele obligaţiuni:

1. participă la întocmirea meniului;


2. preia alimentele din magazie, pe bază de fişă zilnică, şi le foloseşte integral la
prepararea mâncării;
3. participă la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiei, interioarelor, recuperarea
ambalajelor şi la remedierea deficienţelor semnalate;
4. se prezintă la controlul sanitar periodic;
5. semnalează orice defecţiune apărută la instalaţii şi, în măsura posibilităţilor,
participă la remedierea acestora;
6. participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse;
7. respectă normele de protecţia muncii şi normele de pază şi de stingere a
incendiilor;
8. respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încălţăminte) cât şi igiena
bucătăriei şi sălii de mese;
9. zilnic recoltează probe din meniu pe care le păstrează în frigider;
10.răspunde de inventarul mobilierului şi a veselei;
11.respectă normele de etică, cultivând prin propriul exemplu, valorile şi
principiile esenţiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea,
onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea,
hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;

12.manifestă comportament nonviolent în timpul exercitării funcţiei şi în viaţa


cotidiană;
13.respectă prevederile Regulamentului de ordine internă, a legislaţiei în domeniu,
procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în
instituţie, decizii, hotărâri ale Administraţiei Instituţiei;
14.manifestă comportament nonviolent în timpul exercitării funcţiei şi în viaţa
cotidiană;
15.comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie privind cazurile
suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din
partea semenilor sau adulţilor;
16.intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicit
ajutor în cazul în care nu poate intervene de sine stătător;
17.respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului precum şi alte sarcini
stabilite de conducătorul instituţiei;
18.asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a
legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de
serviciu;
19.în cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii
sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare,
prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea administraţiei
instituţiei;
20.respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării
atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
21.răspunde de deteriorarea dispozitivelor de măsură şi control, utilajelor,
maşinilor-unelte, sculelor, echipamentelor urmare unor acţiuni
necorespunzătoare.
22.Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în
limitele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova.
16.09.2019

Director: __________________ Sergiu Opaeţ

Angajat: _______________ __________________


REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUŢIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”

PUBLIC INSTITUTION GYMNASIUM „ION CREANGĂ”


Teleşeu Village, District Orhei

s.Teleşeu, r-nul Orhei, MD-3550, tel. +373 23554231,


e-mail: ipteleseu@gmail.com

FIŞA POSTULUI
Numele, prenumele: ______________________
Funcţia: operator sistemul de cazane (fochist)

În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii


Moldova nr.235 din 25.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de
organizare şi funcţionare a Instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi
II”, a Regulamentului de ordine internă, ordinul Ministerului Educaţiei nr.77 din
22.02.2013 „Cu privire la Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic al copilului”, se stabilesc următoarele obligaţiuni:

1. să cunoască în mod temeinic instalaţia de cazane din punct de vedere al


deservirii;
2. să ia toate măsurile în aşa fel încât pornirea şi oprirea cazanelor să se facă în
siguranţă;
3. sa controleze funcţionarea armaturilor de siguranţă si control a dispozitivelor de
alimentare, consemnînd constatarile în procesul –verbal;
4. să supravegheze direct şi permanent buna funcţionare a cazanelor şi a
instalaţiilor;
5. să comunice directorului instituţiei defectele constatate, consemnandu-le în
process-verbal;
6. sa predea şi să ia în primire serviciul, verificând buna funcţionare a cazanelor.
Rezultatul predarii si primirii se va consemna în Registru cu semnătura ambilor;
7. sa opreasca din functionare cazanul in urmatoarele cazuri:
a) nivelul apei a scazut sub cel minim, fiind totusi vizibil in sticla si
continua sa scada desi cazanul este alimentat cu apa;
b) nivelul apei nu se mai vede in sticla sin u reapare cand se inchide
robinetul, in acest caz alimentarea cu apa este interzisa;
c) toate dispozitivele de alimentare cu apa sunt defecte;
d) toate indicatoarele de nivel nu functioneaza;
e) nivelul apei a trecut peste marginea superioara a sticlei si prin purjarea
cazanului, nivelul nu scade;
f) la elementele cazanului au aparut burdusiri, fisuri sau crapaturi, curgeri
de suduri, incalzirea la rosu a unei parti din peretele metallic;
g) sunt atinse limitele de dclansare prin protectie automata a cazanului, darn
u se realizeaza declansarea;
h) s-a produs o explozie de gaze in focar;
i) a izbucnit un incendiu in sala cazanelor care nu poate fi stins;
j) la stingerea accidentala a focului in camera de ardere;
8. fochistul va inscrie in procesul verbal:
a) constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxiliare a armaturilor
la preluarea schimbului;
b) ora cand efectueaza operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor
auxiliare si constatarile facute;
c) ora cand s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale in
exploatarea cazanului indicand locul, felul si modul de remediere a
defectiunii;
d) ora aprinderii si stingerii focului;
e) operatiile principale privind tratarea apei
9. sa compare indicatiile indicatoarelor de nivel cu actiune indirecta cu cele ale
indicatoarelor cu actiune directa. Verificarea se va face cel putin o data pe
schimb.
10.verificarea bunei functionary a manometrelor si purjarea tubului sifon al
nivostatului si a cazanului se va face cel putin o data pe schimb.
11.defectele constatate trebuiesc remediate imediat, iar cand nu se pot face se va
anunta maistrul, asistenta tehnica sau seful de sectie de schimb (seful ierarhic
superior.
12.verificarea functionarii supapelor de siguranta prin suflare, trebuie sa se faca cel
putin o data la 24 ore.
13.Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în
limitele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova.

Data: ____________________ 2019

Director: __________________ Sergiu Opaeţ


Angajat: _______________ __________________