Sunteți pe pagina 1din 5

8/25/2020 Art 75 Circumstanțe atenuante | Noul Cod Penal actualizat 2020 - Lege5.

ro

Art 75 Circumstanțe
atenuante | Codul Penal E-mail

Parolă

Acesta este un fragment din Codul Auten ficare


Penal din 2009. Cumpărați
documentul în formă actualizată
sau alegeți un abonament Lege5
care permite accesul la orice
formă actualizată.

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Circumstanțe atenuante -


Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)
(1) Următoarele împrejurări cons tuie circumstanțe atenuante legale:
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare
provoca
din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o a ngere gravă a demnității persoanei sau
printr-o altă acțiune ilicită gravă;
Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

b) depășirea limitelor legi mei apărări;


Jurisprudență, Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate.


Jurisprudență, Reviste (1)
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-75-circumstante-atenuante-codul-penal?dp=gqytsojtgu4dm 1/5
8/25/2020 Art 75 Circumstanțe atenuante | Noul Cod Penal actualizat 2020 - Lege5.ro

(2) Pot cons tui circumstanțe atenuante judiciare:


Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii;


Jurisprudență, Reviste (3)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea
infractorului.
Jurisprudență, Reviste (14)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau
alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când și cum poate fi reținută circumstanța atenuantă a provocăprovocării ? - Mădălina Moceanu


Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocă provocării este necesar ca vic ma infracțiunii să fi
avut o a tudine agresivă ori un comportament care să fie considerat grav, de natură să cauzeze
făptuitorului o stare de puternică tulburare sau emoție, as el încât acesta să nu fie în stare să se abțină
de la o ripostă (prin săvârșirea unei infracțiuni).
Legea nu cere ca fapta provocatorului
provoca să fie la fel de gravă ca riposta celui provoca
provocat, dar pentru existența
unei puternice tulburări sau emoții se presupune, de regulă, ca faptele celor în cauză să fie de o severitate
apropiată. [ Mai mult... ]

Noțiunea de provocare
provoca în lumina jurisprudenței CEDO - Mădălina Moceanu
Noțiunea de provoca
provocare nu este definită în legea internă, izvorul ei fiind jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului.
As el, în acord cu criteriile la care s-a făcut referire în prac ca Curții, spre exemplu în cauza Bannikova c.
Rusiei, pentru a dis nge provocarea
provoca de o conduită admisă, trebuie avute în vedere mai mult criterii,
urmând a se stabili dacă infracțiunea ar fi fost comisă fără intervenția autorităților, respec v dacă
inves gația a fost una pasivă, organele statului au acționat cu bună sau rea credință, dacă au urmat
procedurile obișnuite pentru as el de situații, dacă au avut un mobil ascuns pentru a-l trage la
răspundere penală pe cel care invocă provocarea,
provoca dacă agenții statului pur și simplu s-au "alăturat"
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-75-circumstante-atenuante-codul-penal?dp=gqytsojtgu4dm 2/5
8/25/2020 Art 75 Circumstanțe atenuante | Noul Cod Penal actualizat 2020 - Lege5.ro

actelor criminale ori le-au ins gat; dacă inculpatul a fost supus la presiuni/constrângeri pentru a comite
infracțiunea. [ Mai mult... ]

Doctrină:

• •
Noul Cod penal. Note Corelații Explicații, ediția 1
1. Prezentare compara vă. Dispozițiile alin. (1) reglementează regimul circumstanțelor atenuante
legale, care au același conținut ca și cele ale art. 73 C. pen. din 1968, noul text având numai unele mici
intervenții din punctul de vedere al tehnicii legisla ve, în vederea sistema zării acestuia [avem în vedere
menționarea separată aipotezelor de depășire alimitelor legi mei apărări, respec v stării de necesitate –
art. 75 lit. b) și c) noul C. pen., spre deosebire de art. 73 C. pen. din 1968 care reunea cele două ipoteze în
cuprinsul unei singure litere]. [ Mai mult... ]

Codul penal. Comentariu pe ar cole, ediția 2


1. Precedent legisla v și situații tranzitorii. A fost înlăturată circumstanța privitoare la conduita bună a
infractorului anterior săvârșirii infracțiunii, o asemenea împrejurare fiind avută în vedere în cadrul
criteriilor generale de individualizare a pedepsei.
Existența circumstanțelor atenuante conduce la reducerea cu 1/3 a limitei speciale maxime și a celei
minime ale pedepsei prevăzute de lege. În același mp, prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu
o fracție (1/3) se realizează o determinare proporțională a efectului atenuant ținând cont de gradul de
pericol abstract stabilit de legiuitor pentru o anumită infracțiune. [ Mai mult... ]

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a


Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale
realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed ac vității
infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului,
caracterizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ]

Noul Cod penal. Comentarii pe ar cole


Textul analizat stabilește patru circumstanțe atenuante legale, adică împrejurări care produc efecte ori
de câte ori instanța de judecată constată existența lor în fapt.
Prima circumstanță atenuantă legală o reprezintă provoca
provocarea din partea vic mei, provoca
provocare care
trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute expres de lege: pe de o parte, trebuie să producă o

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-75-circumstante-atenuante-codul-penal?dp=gqytsojtgu4dm 3/5
8/25/2020 Art 75 Circumstanțe atenuante | Noul Cod Penal actualizat 2020 - Lege5.ro

stare de puternică tulburare sau emoție, stare în care infractorul să săvârșească fapta, și, pe de altă parte,
trebuie să fie produsă prin violență, printr-o a ngere gravă a demnității sau prin altă acțiune ilicită gravă. [
Mai mult... ]

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a


Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale
realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed ac vității
infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului,
caracterizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Penal: Reviste:


→ Art 65 Conținutul și modul de executare a → Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare
pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
drepturi → Circumstanță atenuantă. Provocarea.
Provoca
→ Art 66 Conținutul pedepsei complementare a Neîndeplinirea condițiilor
interzicerii exercitării unor drepturi → Judecata în cazul recunoașterii învinuirii
→ Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a → Garanții legale privind buna conduită a persoanei
interzicerii exercitării unor drepturi acuzate în cadrul procesului penal
→ Art 68 Executarea pedepsei complementare a → Excesul neimputabil. Evoluția istorică a
interzicerii exercitării unor drepturi conceptului, aspecte de drept comparat și prac că
→ Art 69 Degradarea militară judiciară
→ Art 70 Publicarea hotărârii defini ve de → Unele observa i cu privire la excesul neimputabil
condamnare → Aplicarea legii penale mai favorabile până la
→ Art 71 Durata executării judecarea defini vă a cauzei
→ Art 72 Computarea duratei măsurilor → Uzul și abuzul de drept
preven ve priva ve de libertate → Scurte observații cri ce privind unele prevederi
→ Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor ale legii de modificare a Codului penal
preven ve executate în afara țării → Regimul răspunderii penale a minorului
→ Art 74 Criteriile generale de individualizare a
Doctrină:
https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-75-circumstante-atenuante-codul-penal?dp=gqytsojtgu4dm 4/5
8/25/2020 Art 75 Circumstanțe atenuante | Noul Cod Penal actualizat 2020 - Lege5.ro

pedepsei → Drept penal. Partea generală ediția a 4-a


Art 75 Circumstanțe atenuante → Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
→ Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante → Codul penal. Comentariu pe ar cole, ediția 2
→ Art 77 Circumstanțe agravante → Noul Cod penal. Comentarii pe ar cole
→ Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
→ Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de
agravare
→ Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
→ Art 81 Aver smentul
→ Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
→ Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
→ Art 84 Termenul de supraveghere
→ Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile

Urmă reș te-ne ș i pe Echipa Indaco lucrează A lă mai multe Schimbă limba
remote
Manual de utilizare
Vezi aici cum ne poți contacta Termeni și condiții
Politica privind utilizarea cookies
Protecția Consumatorilor -
A.N.P.C.

Lege Online · 5.0.2.725 - 24.08.2020 11:31


Copyright © 2020 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate. App icons by icons8.

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnrzgi/art-75-circumstante-atenuante-codul-penal?dp=gqytsojtgu4dm 5/5