Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

PROCEDURĂ

Privind desfășurarea on-line a activităților de predare, jurizare, examinare și evaluare pentru


activitățile de atelier și disciplinele teoretice pentru intervalul iunie-iulie 2020 și septembrie
2020 în Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

I. Prevederi generale
(1) Prezentul document stabilește reguli și modalități de desfășurare a activităților didactice de evaluare
în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București UAUIM pentru sesiunile
iunie-iulie și septembrie în baza prevederilor art. III din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării
nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România.
(2) Prezenta procedură se referă strict la acele aspecte care țin de utilizarea mijloacelor de comunicare
electronice (stații de lucru desktop, laptop-uri, tablete, telefoane smart) în procesele de analiză, eva-
luare, jurizare, prezentare de lucrări și proiecte sau de verificare orală a cunoștințelor studenților.
(3) Prezenta procedură cuprinde instrucțiuni specifice elaborate pentru fiecare facultate din cadrul
UAUIM având în vedere modul de organizare specific.

II. Facultatea de Arhitectură (FA)


(1) Prin hotărârea Senatului U.A.U.I.M. din data de 20.05.2020, la Facultatea de Arhitectură, în mod ex-
cepțional, structura anului universitar 2019-2020 se modifică prin prelungirea perioadei de sesiune de
examene cu o săptămână (respectiv săptămâna 6-10 iulie 2020). În consecință activitățile de jurizarea
şi evaluarea proiectelor de atelier, examinările la disciplinele teoretice conexe activității de atelier şi
examinările la disciplinele teoretice din planul de învățământ aferent anului universitar 2019-2020 vor
fi programate în intervalul 9 iunie – 10 iulie 2020, în baza programului de sesiune stabilit de Decanatul
Facultății de Arhitectură şi postat pe site-ul universității, în forma finală, cel mai târziu în data de
12.06.2020.
(2) Regulamentele şi modul de desfășurare a jurizărilor proiectelor de atelier / examenelor la disciplinele
teoretice
a. În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a stu-
denţilor Facultăţii de Arhitectură în anul universitar 2019-2020, art. 21, fiecare titular de disci-
plină are obligația să respecte regulamentul detaliat de evaluare şi promovare aferent disciplinei
anunțat la începutul activității (sau cel consemnat în fișa disciplinei aferentă planului de învăță-

1/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

mânt în vigoare şi postată pe site-ul universității) şi, după caz, anunțat prin informare verbală la
primul curs/prima ședință de atelier. Excepție fac amendamentele şi/sau modificările aduse regu-
lamentului de evaluare şi promovare aferent disciplinei aduse la cunoștința studenților de către ti-
tular după instituirea stării de urgență şi a restricțiilor la nivel național şi anterior datei de
05.06.2020. În acest sens, titularii de disciplină vor adapta maniera de desfășurarea a jurizărilor /
examinărilor la specificul platformelor on-linepentru care vor opta. Prevederea este valabilă şi în
cazul disciplinelor care s-au desfășurat cf. planului de învățământ în semestrul I, respectiv a exa-
minărilor în regim de restanță (sesiunea a II-a) corespunzătoare acestora, chiar dacă modul de
desfășurare a examinării este diferit fată de cel anunțat şi pus în aplicare în sesiunea I (ianuarie-
februarie 2020).
b. În cazul disciplinelor care s-au desfășurat cf. planului de învățământ în semestrul I, eventuala no-
uă modalitate de desfăşurare al examenului în regim de restanţă (sesiunea a II-a) va fi comunicată
studenţilor de către titularii de disciplină prin intermediul reprezentanţilor de an (sau, după caz, al
unui delegat desemnat de acesta şi comunicat în prealabil titularului de disciplină) şi/sau prin pos-
tare pe site-ul universităţii (în secţiunea „informaţii suplimentare” link aferent fiecărei discipline
din Planul de învățământ1). Datele de contact ale reprezentanţilor de an ai studenţilor au fost co-
municate de decanat secretariatelor de departament.
c. Procedura de predare şi modul de desfăşurare a examinării studenţilor sunt stabilite şi asumate de
fiecare titular de disciplină sau, în cazul predării, jurizării şi notării proiectelor de atelier, de de-
partamentele de proiectare din cadrul Facultăţii de Arhitectură (Bazele Proiectării de Arhitectură
respectiv Sinteza Proiectării de Arhitectură).
d. Procedura specifică de desfăşurare on-line a predării proiectelor de atelier precum şi procedura
specifică de jurizare on-line şi notare a acestora vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor de către De-
partamentele de proiectare şi titularii de atelier până cel târziu la data de 29.05.2020. Procedurile
devin obligatorii pentru toţi studenţii şi toate cadrele didactice implicaţi/implicate în activităţile
de predare, jurizare şi notare a proiectelor.
e. În cazul jurizării proiectelor de atelier sau a examinării disciplinelor teoretice conexe acestuia, fi-
ecare echipă de atelier în parte va gestiona, la nivelul propriei grupe, iniţierea şi desfăşurarea se-
siunilor de jurizare on-line, cu respectarea procedurilor stabilite şi comunicate de către conduce-
rea departamentalelor de proiectare. Dat fiind modul de desfăşurare în mediul virtual al jurizări-
lor, se recomandă invitarea şi participarea tuturor studenţilor aparţinând respectivei grupe.

1 Consultarea informaţiilor postate de titularii de disciplină se face prin deschiderea planului de învăţământ corespunzător anului de
studii vizat, accesarea link-ului disciplinei şi a link-ului informaţii suplimentare din partea de jos a fişei disciplinei.

2/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

(3) Titularii de disciplină


a. Pentru comunicare on-line precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de examinare în spaţiul vir-
tual (pe platformele pe care deja UAUIM a fost înregistrată – zoom.us, easy-lms.com, exam.net),
este recomandată utilizarea unei adrese de e-mail instituţională. Titularii de disciplină care nu
dispun de o adresă de e-mail instituţională (@uauim.ro) se vor adresa biroului IT (con-
tact.it@uauim.ro).
b. În cazul în care titularii de discipline nu dispun de o conexiune la internet stabilă, se recomandă
susţinerea probelor de examinare din sediul U.A.U.I.M. cu asistenţa biroului IT al universităţii. În
situația în care conexiunea se întrerupe din cauze tehnice neprevăzute neputând fi restabilită în
timp util, titularul de disciplină va anunţa Decanatul Facultăţii de Arhitectură în vederea repro-
gramării examinării.
c. Titularii de discipline se vor asigura că în cadrul procedurilor anunţate studenţilor vor da indicaţii
detaliate privitoare la orarul desfăşurării examinării, accesibilitatea la platforma utilizată, condiţii-
le privitoare la predarea şi, după caz, susţinerea lucrărilor. Procedurile vor cuprinde în mod obli-
gatoriu indicaţii privitoare la cazurile în care, din motive tehnice, studenţii nu se pot conecta on-
line cu respectarea programărilor anunţate.
d. Modalitatea / procedura specifică de desfăşurare on-line a examinării la disciplinele teoretice sau
conexe atelierului de proiectare va fi adusă la cunoştinţa studenţilor de către titularii de disciplină
până cel târziu vineri, 05.06.2020 prin intermediul reprezentanţilor de an (sau, după caz, al unui
delegat desemnat de acesta şi comunicat în prealabil titularului de disciplină).
e. Titularii de discipline se vor asigura că, în cadrul jurizării proiectelor / examinării vor lua măsuri
pentru asigurarea echităţii în ceea ce privește gradul de dificultate al probei / probelor, notarea,
precum și adaptarea desfăşurării probei / probelor la modul în care s-a desfășurat, în condiții spe-
ciale, semestrul al II-lea al anului universitar în curs.
f. Este recomandată verificarea identităţii prin legitimarea studenţilor (carnetul / legitimaţia de stu-
dent – în cazul examenelor care se vor desfăşura în cadrul unor sesiuni audio-video) sau prin im-
punerea utilizării de către studenţi a adreselor instituţionale / adreselor declarate către titularii de
disciplină.
g. Se recomandă înregistrarea examinărilor și arhivarea fişierelor rezultate de către fiecare titular de
disciplină, singurul în măsură să dispună de utilizarea lor. În cazul examenului scris, fișierele cu
răspunsurile studenților vor fi arhivate de către fiecare titular de disciplină şi păstrate pentru o du-
rată de minim 1 an. În cazul înregistrărilor audio-video, termenul minim de arhivare va fi decis de

3/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

titularul de disciplină în conformitate cu termenele stabilite în Regulamentul privind rezolvarea


contestațiilor studenților UAUIM.
(4) Studenţii
a. Pentru comunicare on-line, este recomandată utilizarea unei adrese de e-mail instituţională. Pen-
tru activarea conturilor de e-mail instituţional studenţii se vor adresa prin intermediul reprezenta-
tului de grupă biroului IT al UAUIM (contact.it@uauim.ro).
b. În cazul disciplinelor care s-au desfăşurat în semestrul I al anului universitar 2019-2020, pentru
aflarea condiţiilor de desfăşurare a examenului în regim de restanţă, studenţii vor lua legătura cu
titularul de disciplină prin intermediul reprezentantului de an (sau, după caz, al unui delegat de-
semnat de acesta şi comunicat în prealabil titularului de disciplină) până cel târziu vineri,
12.06.2020. Contactele instituţionale ale titularilor de disciplină vor fi comunicate reprezen-
tanţilor studenţilor, la cerere, de către Decanatul Facultăţii de Arhitectură.
c. În conformitate cu Regulamentul general privind activitatea profesională a studenților Facultăţii
de Arhitectură, art. 9, fiecare student are obligaţia să se informeze şi să respecte condiţiile de pre-
dare, de susţinere şi de promovare a proiectelor de atelier comunicate de departamentul de proiec-
tare responsabil sau, după caz, de către îndrumătorul titular de atelier, după instituirea stării de
urgenţă şi a restricţiilor la nivel naţional şi anterior datei de 05.06.2020. Fiecare student are obli-
gaţia să respecte orarul stabilit de Decanatul Facultăţii de Arhitectură prin programul de sesiune,
după caz detaliate prin programări hotărâte şi comunicate de departamentul de proiectare respon-
sabil (Bazele Proiectării de Arhitectură respectiv Sinteza Proiectării de Arhitectură).
d. În conformitate cu Regulamentul general privind activitatea profesională a studenților Facultăţii
de Arhitectură, art. 9, fiecare student are obligaţia să se informeze şi să respecte condiţiile de des-
făşurare şi de promovare a examenelor la disciplinele teoretice aşa cum au fost acestea comunica-
te sau anunţate pe site-ul UAUIM de către titularul de disciplină după instituirea stării de urgenţă
şi a restricţiilor la nivel naţional şi anterior datei de 05.06.2020 (consultarea informaţiilor postate
de titularii de disciplină se face prin deschiderea planului de învăţământ corespunzător anului de
studii vizat, accesarea link-ului disciplinei şi a link-ului informaţii suplimentare din partea de jos
a fişei disciplinei).
e. Fiecare student are obligaţia să respecte orarul stabilit de Decanatul Facultăţii de Arhitectură prin
programul de sesiune, după caz detaliat prin programările hotărâte şi comunicate de titularul de
disciplină. Nerespectarea acestora, precum şi imposibilitatea de conectare on-line în limitele in-
tervalelor orare şi în condiţiile impuse de titularul de disciplină, poate conduce la declararea stu-
dentului „absent”.

4/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

f. În cadrul jurizărilor proiectelor de atelier sau în cadrul examenelor la disciplinele teoretice care
implică interacţiunea în mediul virtual, fiecare student are obligaţia să se legitimeze (carnet sau
legitimaţie de student) şi să se conecteze la platforma indicată de titularul de disciplină, audio şi
video.
g. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedite sunt sancţionate în conformitate cu reglementările în
vigoare.

III. Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI)


(1) Titularii de disciplină
a. Se vor respecta prevederile ”Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor
FAI”, ale fișelor de disciplină și ale tuturor hotărârilor transmise de Decanat și de titularul de dis-
ciplină studenților, corespunzând ambelor semestre ale anului universitar 2019-2020.
b. Până la data de vineri 12 iunie 2020 titularii sunt rugați să afișeze pe pagina disciplinei (link afe-
rent fiecărei discipline in Planul de învățământ) procedura detaliată prin care studenții vor susține
examenul în sesiunea iunie-iulie 2020: cerințe, utilizarea unor platforme on-line, condițiile și tim-
pul aferent desfășurării probei, modalitatea de predare. Procedura transmisă va fi în totalitate
asumată de titular.
c. Este recomandată verificarea identităţii studenţilor prin prezentarea carnetului de note sau a legi-
timaţiei de student.
d. În urma finalizării notării, titularii sunt rugați să trimită cataloagele în format editabil, secretarilor
de departament corespunzător disciplinei. După verificarea acestora secretariatele vor retrimite
cadrelor didactice catalogul in format .pdf, pe care aceștia îl vor semna și îl vor redirecționa către
secretariat spre arhivare.
e. Se recomandă înregistrarea examinărilor și arhivarea fişierelor rezultate de către fiecare titular de
disciplină. Este recomandat ca acestea să fie păstrate în termenele stabilite de Regulamentul pri-
vind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM.
(2) Studenții
a. Se vor respecta prevederile ”Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor
FAI”, ale fișelor de disciplină și ale tuturor hotărârilor transmise de Decanat și de titularul de dis-
ciplină studenților, corespunzând ambelor semestre ale anului universitar 2019-2020.
b. Până la data de vineri 12 iunie 2020 pe pagina web a disciplinei (link aferent fiecărei discipline
din Planul de învățământ) studenții vor regăsi procedura detaliată prin care se va susține exame-
nul în sesiunea iunie-iulie 2020: cerințe, utilizarea unor platforme on-line, condițiile și timpul afe-
rent desfășurării probei, modalitatea de predare.

5/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

c. Studenților li se va solicita legitimarea prin carnetul de note sau legitimaţia de student.


d. Nerespectarea orarului de sesiune sau a procedurii postate pe site-ul UAUIM de titularul de disci-
plină poate conduce la declararea studentului „absent” sau „nepromovat”.

IV. Facultatea de Urbanism FU


(1) Organizarea predării, jurizării, examinării și evaluării proiectelor de atelier și examenelor la discipline-
le teoretice
a. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților Fa-
cultății de Urbanism, art. 21, fiecare titular de disciplină are obligația să respecte regulamentul de-
taliat de evaluare și promovare aferent disciplinei anunțat la începutul activității, sau cel aferent
fișei de disciplină.
b. Excepție fac amendamentele și / sau modificările aduse regulamentului de evaluare și promovare
aferent disciplinei aduse la cunoștința studenților de către titular după instituirea stării de alertă și
a restricțiilor la nivel național și anterior datei de 08.06.2020. Titularii de disciplină vor adapta
maniera de desfășurare a jurizărilor / examinărilor / evaluărilor / predărilor la specificul platfor-
melor sau mijloacelor de comunicare on-line pentru care vor opta.
c. Prevederea este valabilă și în cazul examinărilor în regim de restanță (sesiunea a II-a) corespunză-
toare disciplinelor care s-au desfășurat conform planului de învățământ în semestrul I precum și
schițelor și proiectelor de verificare.
d. Procedura de predare și modul de desfășurare a examinării / evaluare a studenților sunt stabilite și
asumate de fiecare titular de disciplină și/sau atelier de proiectare.
e. Procedura specifică de desfășurare on-line a predării proiectelor de atelier precum și procedura
specifică de jurizare on-line și notare a acestora vor fi aduse la cunoștința studenților de către titu-
larii de atelier în timp util în funcție de datele programate.
f. În cazul jurizării / evaluării proiectelor de atelier sau a examinării disciplinelor teoretice conexe
acestora, fiecare echipă de atelier în parte va gestiona, la nivelul propriei grupe, inițierea și desfă-
șurarea sesiunilor on-line.
(2) Titularii de disciplină
a. Pentru comunicarea on-line precum și pentru desfășurarea activităților de examinare în spațiul
virtual, este recomandată utilizarea unei adrese de e-mail instituțională. Titularii de disciplină care
nu dispun de o adresă de e-mail instituțională (@uauim.ro) vor accesa https://mail.uauim.ro/ pen-
tru a-și crea o adresă personală sau se vor adresa biroului IT (contact.it@uauim.ro) în acest scop).
b. În cazul în care titularii de discipline nu dispun de o conexiune la internet stabilă, se recomandă
susținerea probelor de examinare în sediul UAUIM, cu asistența biroului IT al Universității. În si-

6/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

tuația în care conexiunea se întrerupe din cauze tehnice neprevăzute, neputând fi restabilită în
timp util, titularul de disciplină va anunța Decanatul în vederea reprogramării examinării.
c. Titularii de discipline se vor asigura că în cadrul procedurilor anunțate studenților vor da indicații
detaliate privitoare la orarul desfășurării examinării, accesibilitatea la platforma utilizată, condiții-
le privitoare la predarea și, după caz, susținerea lucrărilor. Procedurile vor cuprinde în mod obli-
gatoriu indicații privitoare la cazurile în care, din motive tehnice, studenții nu se pot conecta onli-
ne cu respectarea programării anunțate.
d. Modalitatea specifică de desfășurare on-line a examinării la disciplinele teoretice sau conexe ate-
lierului de proiectare va fi adusă la cunoștința studenților prin transmiterea informațiilor pe grupu-
rile de socializare existente de către responsabilii de an sau de către titularii de disciplină, prin in-
termediul reprezentaților de an (sau, după caz, al unui delegat desemnat de acesta și comunicat în
prealabil titularului de disciplină) în funcție de datele programate.
e. Titularii de disciplină se vor asigura că, în cadrul jurizării proiectelor / examinării vor lua măsuri
pentru asigurarea echității în ceea ce privește gradul de dificultate al probei / probelor, notarea,
precum și adaptarea desfășurării probei / probelor la modul în care s-a desfășurat, în condiții spe-
ciale, semestrul al II -lea al anului universitare în curs.
f. Se va efectua verificarea identității prin legitimarea studenților (carnetul sau legitimația de stu-
dent) în cazul examenelor care se vor desfășura în cadrul unor sesiuni audio – video, sau prin im-
punerea utilizării de către studenți a adreselor instituționale / adreselor declarate către titularii de
disciplină. Se va solicita studenților, ca în timpul examinării și / sau jurizării on-line să țină came-
rele video deschise.
g. În cazul în care anumite forme de examinare necesită o certificare a autenticității și originalității
se pot solicita studenților transmiterea electronic, a unor declarații semnate în acest sens.
h. Sesiunile de examinare și / sau jurizare se vor înregistra pe platformele on-line folosite, titularul
de disciplină are obligația de a păstra aceste înregistrări. Perioada de arhivare a acestor înregistrări
va fi de minim 1 an de zile. Înregistrările vor putea fi puse doar la dispoziția conducerii UAUIM,
a comisiilor de contestații sau organelor de control, după caz la solicitarea acestora.
(3) Studenții
a. Pentru comunicare on-line, este recomandată folosirea unei adrese de e-mail instituțională. Pentru
activarea conturilor de e-mail instituțional studenții se vor adresa prin intermediul reprezentantu-
lui de an, biroului IT al Universității (contact.it@uauim.ro).Se poate utiliza comunicarea pe gru-
puri de socializare, whatsapp, cu condiția asigurării unui acces egal la informații pentru toți stu-
denții grupelor / anilor de studii vizați de o anumită disciplină.

7/8
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU”, BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME "ION MINCU" / "ION MINCU" UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei, nr.18–20, telefon: (+40-21) 307.71.12, fax: (+40-21) 307.71.09, cod 010014 - BUCUREŞTI, ROMÂNIA
www.uauim.ro

b. În cazul disciplinelor care s-au desfășurat în semestrul I al anului universitar 2019 – 2020, pentru
aflarea condițiilor de desfășurare a examenului în regim de restanță, studenții vor lua legătura cu
titularul de disciplină prin intermediul reprezentantului de an. Același lucru este valabil și pentru
studenții restanțieri din ani universitari anteriori.
c. În conformitate cu Regulamentul general privind activitatea profesională a studenților Facultății
de Urbanism, art. 9, fiecare student are obligația de a se informa și de a respecta condițiile de pre-
dare, de susținere și de promovare a activităților practice (proiecte, seminarii, lucrări) comunicate
de către titularii disciplinelor după instituirea stării de urgență și a restricțiilor impuse la nivel na-
țional începând cu data de 15 martie 2020 și anterior datei de 09.06.2020.
d. În conformitate cu Regulamentul general privind activitatea profesională a studenților Facultății
de Urbanism, art. 9, fiecare student are obligația de a se informa și să respecte condițiile de desfă-
șurare și de promovare a examenelor la disciplinele teoretice așa cum au fost acestea comunicate
sau anunțate de către titularul de disciplină după instituirea stării de urgență și a restricțiilor la ni-
vel național începând cu data de 15 martie 2020 și anterior datei de 09.06.2020.
e. Fiecare student are obligația să respecte cerințele determinate de condițiile specifice de desfășura-
re online a proceselor evaluare, susținere, verificare a cunoștințelor precum și orarul stabilit de că-
tre Decanat prin programul de sesiune.
f. În cadrul jurizării și / sau evaluării proiectelor de atelier, a altor activități practice sau în cadrul
examenelor la disciplinele teoretice care implică interacțiunea în mediul virtual, fiecare student
are obligația să se legitimeze la solicitarea cadrului didactic examinator (prin carnet sau legitima-
ție de student) și să se conecteze la platforma indicată de către titularul de disciplină atât audio cât
și video. Nerespectarea de către student a acestor condiții poate conduce la declararea studentului
„absent”.
g. În cazul unor lucrări unde nu este posibilă verificarea autenticității, prin sisteme antiplagiat sau
prin intervievarea studentului (schițe de schiță, proiecte de verificare), la solicitarea titularului,
studenții vor completa și transmite electronic o declarație semnată, pe proprie răspundere care
confirmă autoratul și originalitatea lucrării.
h. Nerespectarea orarului de sesiune sau a procedurii postate pe site-ul UAUIM de titularul de disci-
plină poate conduce la declararea studentului „absent” sau „nepromovat”.
i. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedite sunt sancționate în conformitate cu reglementările în
vigoare.

Aprobat de Senatul UAUIM în data de 11 iunie 2020.

8/8