Sunteți pe pagina 1din 2

SC REMED PRODIMPEX SRL

ROMANIA, BUCURESTI;
B-DUL BASARABIA, NR. 208-A;
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;
R.C. J40/4974/1995;
C.U.I. RO7447015;
CAPITAL SOCIAL:62.500 LEI
E-mail: contact@remedlab.ro
www.remedlab.ro
TEL: +40(0)21-3527998;
FAX: +40(0)21-3528071;

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC

CAMFOR
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII:
 Identificarea produsului: Camfor;
 Numele produsului: Camfor
 Utilizarea substanţei/preparatului: reactant pentru analiză
 Identificarea societăţii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071;
2. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTI:
 Sinonime: d(+)Camfor
 CAS-No 464-49-3; CE-Nr. 207-355-2;
 Masa moleculară: 152,24 g/mol;
 Formula chimică: C10H16O;
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:
 iritant pentru ochi, sistemul respirator si pentru piele; foarte inflamabil.
4. MASURI DE PRIM AJUTOR:
 După inhalare: aer curat; După contactul cu pielea: indepărtaţi îmbrăcămintea contaminată; După
contactul cu ochii: clătiţi cu multă apă pleoapa tinută larg deschisă,chemati oftalmologul; După
înghitire: faceţi victima să bea multă apă; consultaţi medicul;
5. MASURI CONTRA INCENDIILOR:
 Moduri adecvate de stingerea incendiilor: CO2, pulbere.
 Riscuri deosebite: combustibil; in caz de incendiu este posibilă degajareade gaze de combustie sau
vapori periculosi; pericol de explozie a pulberii.
 Echipamente speciale de protecţie contra incendiilor: nu stationaţi în zonele periculoase fără mască de
gaze.
 Alte informaţii: a se evita ca apa pentru stingerea incendiului să se deverseze în apele de suprafaţă
sau în pânza freatică;
6. MASURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE
 Măsuri de precauţie privitoare la persoane: a se evita contactul cu substanţa; a se evita generarea de
prafuri; a nu se inhala prafuri; asigurati furnizarea de aer proaspăt în încăperile închise.
 Măsuri de protectia mediului: a se evita admisia în sistemul de canalizare;
 Proceduri pentru curăţare / absorbtie: a se strânge în stare uscată;
7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
 Manipulare: a se păstra departe de surse de foc; luati măsuri pentru a evita încărcarea electrostatică.
 Depozitare: închis ermetic si departe de sursele de foc si căldură; uscat. de la +15 °C la +25 °C
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIEI PERSONALULUI:
 Echipament de protecţie a personalului: îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de
muncă; rezistenţa îmbrăcăminţii de protecţie la chimicale trebuie să fie stabilită cu furnizorul;
 Protecţia căilor respiratorii: când sunt generate pulberi: mască cu filtru antipraf;
 Protecţia mâinilor: in contact total: mănuşi din cauciuc rezistent la baze;
 Siguranţa în laborator: purtaţi îmbrăcăminte adecvată; spălaţi mâinile şi faţa după lucrul cu substanţa;
schimbaţi îmbrăcămintea contaminată;
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE:
 Starea de agregare: solid
 Culoare: incolor spre alb;
 Miros: caracteristic;
 pH : nu este disponibil
 Densitate (20 °C): 0.99 g/cm3
 Solubilitatea în apă (20 °C): insolubil;
10. STABILITATE SI REACTIVITATE:
 restricţii: incălzire puternică;
 incompatibilităţi chimice: risc de explozie cu: agent tare de oxidare, ozon, CrO3.; reactii exotermice
posibile cu: permanganat de potasiu; foarte inflamabil.

Fişa tehnică de securitate – CAMFOR 1


11. INFORMATII TOXICOLOGICE:
 Toxicitate acută: LD50 (orală, sobolan): >5000 mg/kg.
 Informaţii toxicologice suplimentare: după inhalarea pulberii: iritatii ale membranelor mucoase, tuse si
respiratie grea (dispnee); după contactul cu pielea: iritaţii; după contactul cu ochii: iritaţii; in caz de
înghitire: iritatii ale membranelor mucoase din gură, faringe,esofag si tractului gastrointestinal; după
absobţie: efecte sistemice: tremurătură, ameteală, durere de cap, agitatie, spasme, paralizie
respiratorie, stare de inconstientă, moarte;
 Date suplimentare: produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale;
12. INFORMATII ECOLOGICE:
 Degradare biologică: degradabilitate biologică: bună (>70 % );
 Comportare în mediul înconjurător: nu este de aşteptat concentrarea în organisme;
 Efecte ecotoxice: Efecte biologice: Danio rerio LC50: 35 mg/l /96 h. P.promelas LC50: 110 mg/l /96 h,
Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: 265 mg/l /48 h (IUCLID);
 Concluzie generală: a nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol;
13. INFORMATII DESPRE TRANSPORT:
 Transport terestru ADR, RID UN 2717 CAMFOR, 4.1, III
 Cale navigabilă interna ADN, ADNR netestat
 Transport pe mare IMDG-Code UN 2717 CAMFOR, 4.1, III Ems F-A S-I
 Transport aerian CAO, PAX CAMFOR, 4.1, UN 2717, III
 Reglementările de transport sunt considerate în conformitate cu reglementările internationale si în
forma aplicabilă în România.Posibilele abateri nationale în alte tări nu sunt luate în considerare.
14. INFORMATII DE REGLEMENTARE:
 Etichetare conform cu Directivele EC şi HG 92 /2003;
 Simbol: ;

 Fraze-R: 11-36/37/38 Foarte inflamabil. Iritant pentru ochi, sistemul respirator si pentru piele..
 Fraze-S: -------------------------.
15. ALTE INFORMATII:
Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu
privire la măsurile de siguranţă corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.

Fişa tehnică de securitate – CAMFOR 2