Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Rusu Emilia


Data:
Clasa a VII-a
Unitatea de învățare: Africa
Subiectul lecției: Africa - caracterizare geografică generală
Tipul lecției: de evaluare a cunostințelor
Competențe specifice:
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici;
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine;
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor extraeuropene;
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor extraeuropene, a regiunilor
şi ţărilor acestora;
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări si deosebiri.
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale
continentelor extraeuropene;
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor
extraeuropene;
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple;
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale;
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect);
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic;
Obiective operaționale/Competențe derivate:
a) de cunoaștere și analiză:
 CO1: să localizeze, pe hartă, principalele unități de relief;
 CO2: să prezinte caracteristicile de vegetatie și faună pentru fiecare zonă ;
 CO3: să compare și să diferențieze tipurile de climă;
 CO4: să realizeze conexiune între relief, distribuția populației și nivelul de trai;
 CO5: să clasifice zonele biogeografice în funcție de climă;
 CO6: să completeze corespunzător itemii fișei de evaluare.
b) motrice
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor deveni capabili:
 CO7: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de propunător;
CO8: să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei.
c) afectiv - atitudinale:
 CO9: să manifeste interes și curiozitate științifică pentru fenomenele studiate.

Metode folosite: exercițiul


Mijloace de învățământ: fișe de evaluare
Organizarea activitații: individuală.
Nivelul clasei: bun (corespunde programei).
Loc de desfășurare: sala de clasă
Material bibliografic:
1. Octavian Mandrut, Atlas geografic scolar, Editura Corint, Bucuresti, 2004;
2. Maria Eliza Dulama, Serafima Roscovan, Didactica geografiei, Editura Bons Offices,
Chisinau, 2007;
3. Nicolaie Ilinca, Didactica geografiei, Editura Didactica și pedagogică, București, 2006;
4. Dorina Cheval, Constantin Furtuna, Geografie generală – manual pentru clasa a V-a,
Editura Teora, Bucuresti, 2009;
5. Harta politica a lumii;

Scenariu didactic

Moment organizatoric:
Profesorul face prezenţa elevilor şi asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii
de evaluare.
Anunţarea temei şi a competenţelor operaţionale:
Profesorul îi anunţă pe elevi titlul lecţiei de astăzi: ,,Africa - evaluare“.
NUMELE ŞI PRENUMELE................................................. Data.................................

Test secvențial - Africa

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de pct.


 Din oficiu se acordă 10 pct. Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.
Subiectul I 48 puncte
A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 20 puncte
1. Cel mai lung fluviu din Africa este:
a)Limpopo; b)Nil; c)Congo (Zair); d)Senegal.
2. Pe Ecuator se află Depresiunea:
a)Niger; b)Kalahari; c)Congo (Zair); d)Nil.
3. Cel mai adânc lac african (1470m) este:
a)L. Malawi; b)L. Tanganyika; c)L. Edward; d)L. Turkana.
4. Munți de tip alpin formați prin încrețire, sunt:
a) Munți Atlas; b)Munții Kenya; c)Munții Virunga.
5. Munţi vulcanici din cuprinsul Africii:
a) Atlas; b)Scorpiei; c)Kilimandjaro; d)Capului.
6. Cea mai mare insulă a Africii este:
a) Comore; b) Madagascar; c) Mauritius.
7. Canalul care leagă Marea Mediterană de Marea Roşie se numeşte:
a) Corint; b) Suez; c) Panama.
8. Cel mai mare deşert din Africa este:
a) Sahara; b) Kalahari; c) Namib.
9. Strâmtoarea care desparte continentul Africa de Europa, se numește:
a)Str. Bosfor; b) Str.Mozambic; c)Str. Gibraltar.
10. Punctul extrem vestic al Africii este capul:
a) Guardafui; b)Bunei Speranţe; c) Verde.

B. Completaţi spaţiile libere de mai jos cu informația lipsă: 20 puncte


1. Cascada Victoria s-a format pe raul………………………………
2. Cel mai lung fluviu al Africii se varsă în…………………………
3. Majoritatea populaţiei din Africa trăieşte în aşezări…………….de tip…………….
4. Suprafaţa Africii este de.......................
5. Africa a făcut parte din continentul sudic:………………………………………………
6. În regiunea cu climă subecuatorială se dezvoltă o vegetaţie de:………………………..
7. Insula Madagascar se desparte de Africa prin Strâmtoarea…………………………….
8. Relieful deșertic format din dune mişcătoare se numește………………………………
9. Principala ramura economică în majoritatea ţărilor africane este………………………

C. Descrieți zona pădurii ecuatoriale având în vedere următoarele: 8 puncte


- trei tipuri de vegetație; - două exemple de animale; -tipul de climă specific;
- două regiuni, din Africa, în care se dezvoltă pădurile ecuatoriale.
Subiectul II 42 puncte
1. Realizează corespondenţa, între statele din coloana A si capitale din coloana B. 12 puncte
A B
……Egipt 1. Pretoria/Cape Town
……Maroc 2. Tunis
……Tunisia 3. Cairo
……Madagascar 4. Rabat
……Africa de Sud 5. Tripoli
……Libia 6. Antananarivo
3. Utilizând harta alăturată, identificați elementele geografice marcate prin litere și numere:
Unități de relief; Regiuni geografice: Fluvii, lacuri:
1…………………….. A…………………….. 9……………………..
2…………………….. B…………………….. 10……………………..
3…………………….. C…………………….. 11……………………..
4…………………….. D…………………….. 12……………………..
5…………………….. E…………………….. 13……………………..
6…………………….. F…………………….. 14……………………..
7…………………….. G…………………….. 15……………………..
8…………………….. H…………………….. 30 puncte

7 A 1

8 F

B 13 4
14
9

C
D

10

2 11

12
E
15 5
6
G
3

H
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicite în barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
Subiectul I 48 puncte
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 2 pct. x 10 întrebări = 20 puncte
1.b 3.b 5.c 7.b 9.c
2.c 4.a 6.b 8.a 10.c
B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 2 pct. x 10 răspunsuri = 20 puncte
1 - Zambezi; 5 - Gondwana;
2 - Marea Mediterană; 6 - savană sau pădure cu frunze căzătoare;
3 - așezări rurale/ tip tribal; 7 - Mozambic;
4 - 30 mil. km²; 8 - erguri; 9 - agricultura.
C. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element enumerat corect: 8 x 1pct. = 8 puncte
- specii de vegetație: arborele de cafea/cacao; bananierul; palmierul de cocos/ulei
- fauna: maimuțe, papagali, elefant, etc.
- Depresiunea Zair, Câmpia Guineiei.

Subiectul II 42 puncte
1. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare corespondenţă/ asociere corectă: 6 x 2pct. = 12 puncte

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element recunoscut corect: 2 x 15pct. = 30 puncte.

Unități de relief; Regiuni geografice: Fluvii, lacuri:


1.Marea Mediterană A. Munții Atlas 9. Niger
2.Oceanul Atlantic B. Câmpia Senegal 10. Lacul Victoria
3.Oceanul Indian C. Câmpia Guineiei 11. Lacul Tanganyika
4.Marea Roșie D. Câmpia Somaliei 12. Lacul Malawi
5.Stâmtoarea Mozambic E. Câmpia Mozambic 13. Nil
6.Insula Madagascar F. Deșertul Sahara 14. Ciad
7.Insulele Canare G. Deșertul Kalahari 15. Zambezi
8.Insulele Capului Verde H. Munții Capului