Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERS PEDAGOGIC

Sensuri actuale ale educaţiei și dezvoltarea


serviciilor de asistență psihologică

Actual ways of education and the development


of psychological assistance service
Aglaida BOLBOCEANU,
doctor habilitat, profesor cercetător, IŞE

Rezumat Abstract
În articol sunt prezentate rezultatele ob- The authors presents the results ob-
ţinute în cadrul proiectului de cercetare și tained in the research and developmental
dezvoltare „Mecanisme şi metodologii de project „Mechanisms and methodology
consultanţă şi consiliere a procesului de of consulting and councelling the develo-
dezvoltare a personalităţii în contextul so- pment of personality in modern sociocul-
ciocultural modern”, privind necesităţile tural context”, the necessities to develop
evoluării asistenței psihologice a copiilor
psychological assistance of children and
și adolescenţilor în instituțiile educaţionale
din Republica Moldova. Sunt evidențiate adolescents in educational institutions
problemele sistemului privind serviciile de of Republic of Moldova. System issues
consiliere și consultanţă (asistența psiholo- of existing psychological services are
gică), problemele psihologice mai frecven- highlighted; common psychological pro-
te, cu care se confruntă actorii procesului blems with the actors of education facing
educațional, oportunitățile și direcţiile de are described; opportunities and develo-
dezvoltare ale asistenței psihologice în sis- pment directions are mapped.
temul educațional.
Cuvinte-cheie: personalitate, consi- Key-words: personality, counselling,
liere, consultanţă, asistență psihologică, consulting, psychological assistance, edu-
sistem educațional, dezvoltarea asistenţei caţional systeme, developing psychologi-
psihologice în educație. cal assistance in education.
Actualmente asistăm la un proces in- capul celor care merg la școală, indiferent la ce
teresant de reconceptualizare a sensurilor vârstă și la ce nivel de școlarizare. Și, dacă unul
educației, sensuri din punctul de vedere nu atât din sensurile moderne ale educației este spriji-
al pedagogiei, al societății, dar din perspectiva nirea personalității în procesele de autocunoaş-
consumatorului de servicii educaționale, a ce- tere, autoacceptare, autoactualizare și autoreali-
lui ce se educă. Întrebările, cum trebuie să fie zare, atunci dezvoltarea serviciilor de asistență
educația, şi ce trebuie să învățăm, nu se mai psihologică în sistemul educațional este astăzi
găsesc în manualele de pedagogie ci doar în o problemă mai actuală, comparându-se cu 4

42
Psihologia pedagogică

ani în urmă, când în sectorul ,,Psihosociologia cercetător ştiinţific stagiar - ,,Asistenţa psi-
educației și incluziune școlară” al IȘE au fost hologică a copiilor cu stres posttraumatic”;
demarate cercetările în cadrul proiectului de Veronica Mihailov, cercetător ştiinţific sta-
dezvoltare și cercetare Mecanisme de consul- giar - ,,Profilaxia suicidului şcolar în mediul
tanţă și consiliere a dezvoltării personalităţii şcolar”, Natalia Popov, cercetător ştiinţific
elevului în contextul sociocultural modern. stagiar - ,,Asistenţa psihologică a copiilor -
La realizarea proiectului au participat: victime ale violenţei şcolare”; Lilia Golovei,
Aglaida Bolboceanu, director de proiect, cercetător ştiinţific stagiar - ,,Elaborarea re-
doctor habilitat în psihologie, profesor cer- perelor ştiinţifico-aplicative visavis de stan-
cetător; Nicolae Bucun, cercetător științific dardele asistenţei psihologice în educaţie”.
principal, doctor habilitat, profesor universi- La prima etapă de realizare a proiectu-
tar, vicedirector, departament Știință; Mihai lui a fost studiată experiența națională și
Şleahtiţchi, doctor în psihologie, cercetă- internațională de asistență psihologică în
tor ştiinţific coordonator, executant la tema educație și au fost elaborate bazele teoretice
,,Strategii şi tehnici de combatere a subiec- (obiective, principii, structuri, relaţii, repere
tivismului în evaluarea didactică”; Virginia metodologice) ale dezvoltării unui sistem
Rusnac, doctor în psihologie, cercetător şti- de asistență psihologică a personalităţii în
inţific coordonator, executant la tema ,,Asis- educație. Rezultatele obținute la această
tenţa psihologică în procesul de incluziune etapă s-au materializat în proiectul Concep-
şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe edu- ţia asistenţei psihologice a dezvoltării per-
cative special prin valorificarea proceselor sonalităţii în învăţământul preuniversitar.
de compensare şi adaptare”; Angela Cu- Totodată, a fost structurat modelul ipotetic
cer, cercetător ştiinţific superior, executant de asistență psihologică, care ar putea sati-
la tema ,,Asistenţa psihologică – condiţie de sface cerințele sociale actuale de dezvoltare
dezvoltare a personalităţii copilului cu nevoi a personalității: principiile asistenţei psiho-
speciale”; Tatiana Vasian, cercetător ştiinţi- logice în sistemul educaţional; structura or-
fic, doctor în psihologie - ,,Bazele teoretice şi ganizaţională a sistemului de servicii psiho-
aplicative ale asistenţei psihologice în dome- logice în învăţământul preuniversitar; direc-
niul formării atitudinilor parentale faţă de ţiile de dezvoltare şi conţinuturile; reperele
copiii cu dizabilităţi”; Oxana Paladi, cer- metodologice ale asistenţei psihologice.
cetător ştiinţific, doctor în psihologie - ,,Me- În anul 2012 a fost promovat un studiu
todologii de asistenţă psihologică a formării la care au participat 1460 de instituţii (şcoli,
orientărilor valorice în contextul sociocultu- gimnazii şi licee). Rezultatele au scos în evi-
ral modern”; Valentina Olărescu, doctor în denţă faptul că [4,5]:
psihologie, cercetător ştiinţific - ,,Elaborarea - Serviciul psihologic funcționa în mai
bazelor teoretice ale asistenţei psihologice a puţin de jumătate din instituţiile de învăţă-
personalităţii cu intelect de limită (RDP) în mânt secundar general, cei mai mulţi psi-
mediul educaţional”; Lilia Pavlenko, cerce- hologi şcolari activând până în prezent în
tător ştiinţific - ,,Bazele teoretice şi aplica- municipiul Chişinău;
tive ale asistenţei psihologice în domeniul - Existau raioane unde nici o şcoală nu
formării competenţelor sociale în contextul avea psiholog;
sociocultural modern”; Emilia Furdui, cer- - Documentele oficiale prevedeau acor-
cetător ştiinţific - ,,Asistenţa psihologică a darea serviciilor de asistență psihologică în
copiilor deficienţi auditiv în procesul aplică- clasele liceale, celelalte instituții angajând
rii metodei verbo-tonale”; Mariana Batog, psiholog ,,după posibilități”.
43
UNIVERS PEDAGOGIC

Asistența psihologică se oferă până în multă încredere în sine, devin mai liberi în
prezent în foarte puține grădiniţe, din contul comunicare. 48% dintre ei apelează la servi-
contribuției părinţilor, deşi se cunoaște valoa- ciile psihologului ca ,,să-şi descarce sufletul”,
rea deosebită a vârstei în dezvoltarea persona- dar numai 44% solicită ajutorul psihologu-
lităţii. În învățământul vocațional și instituţiile lui din propria iniţiativă. Alţii 52% având
de învățământ superior situația este aceeași. nevoie de ajutor, nu se adresează, motivând
Studiul promovat în cadrul proiectului cu prin teama de a nu afla părinţii, colegii despre
participarea psihologilor şcolari, a cadrelor problemele lor. Aceste atitudini denotă defici-
didactice, managerilor, părinţilor şi elevi- tul de informație, confidenţialitate și reticenţă
lor din mai multe localități din Republica faţă de serviciile psihologice, ele fiind carac-
Moldova reflectă complicaţiile resimţite teristice şi unui număr mare de părinţi.
de psihologi în activitatea profesională: Cercetările ulterioare în cadrul proiectului
structura depășită a asistenței psihologice relevă probleme psihologice generale în siste-
în școală și managementul insuficient; lipsa mul educaţional şi probleme specifice/particu-
documentelor reglatorii; documentație, înre- lare ale copiilor şi adolescenţilor, care nu pot fi
gistrări voluminoase și sofisticate; pregăti- soluţionate fără o implicare specializată la nivel
rea profesională insuficientă a psihologului de profilaxie şi intervenţie psihologică. Violen-
şcolar; lipsa de responsabilitate personală; ţa, infracţiunile, dependenţa de substanţe,
suprasolicitare, volumul mare de lucru; nu- suicidul şi copiatul sunt fenomene de o cla-
mărul mare de copii din unele şcoli (în timp ră vizibilitate, care semnalează gravitatea
ce în altele - este prea mic, respectiv acestea problemelor actuale tipice în procesul de
nu au dreptul la unitatea de psiholog şcolar formare a personalităţii până la şcoală şi pe
conform statelor); deficit de timp şi spaţiu parcursul anilor şcolari [7, 9, 15].
pentru promovarea activităţilor de interven- O categorie de probleme existente în
ţie sistematică; remunerarea foarte modestă; sistemul educaţional o constituie cea care
imposibilitatea absolută de monitorizare şi vizează diferite aspecte ale dezvoltării psi-
dezvoltare a profesionalismului psihologilor hologice a copiilor. Sinteza datelor obţinute
practicieni; deficitul de literatură specială, relevă mai multe tipuri de probleme psiho-
lipsa instrumentelor validate. logice (în ordinea descreşterii frecvenţei) ce
Cadrele didactice au menţionat lipsa de ţin de: crizele de vârstă, ghidarea în carieră,
conlucrare a specialistului cu profesorii şi autocunoaştere, relaţionare, învăţare, proble-
privarea de dreptul la asistența psihologică a mele psihologice în procesul de incluziune a
copiilor de vârstă preșcolară, a adolescenților copiilor cu CES, comportament, emoţii, pro-
care studiază în colegii, şcoli profesionale, bleme ce ţin de valori [5].
alte tipuri și forme de educație. Diversitatea şi complexitatea probleme-
La rândul lor, părinţii au constatat inefi- lor de natură psihologică a copiilor din in-
cienţa ajutorului acordat de psihologul şcolar stituţiile de învăţământ reflectă persistenţa în
în unele cazuri, respectiv prezenţa deficitului continuare a deficitului de asistenţă psiho-
de încredere în posibilităţile psihologului de logică calitativă oferită elevilor vizând con-
a acorda ajutor real; inaccesibilitatea teritori- diţiile psihologice optime pentru învăţare,
ală a serviciilor psihologice. orientare în procesul de creştere personală şi
Marea majoritate a elevilor (96% din in- carieră, prevenirea unor probleme grave de
stituţiile unde există psiholog) menţionea- sănătate psihică şi fizică.
ză că în rezultatul întâlnirilor, discuţiilor cu Cercetările întreprinse, examinarea reali-
psihologul şcolar se simt foarte bine, au mai zărilor şi neajunsurilor în domeniul asistenţei
44
Psihologia pedagogică

psihologice, a nevoilor de dezvoltare la noi Este important ca beneficiarii asistenţei


acasă, experienţa altor ţări [1;12;13], per- psihologice să fie toţi copiii şi adolescenţii
mit să formulăm unele sugestii şi recoman- de până la 18 ani, indiferent unde învăţă. În
dări pentru a dezvolta sistemul de asistenţă orice instituţie unde are loc educaţia copiilor
psihologică în educaţie, să menţinem starea - preşcolară, învăţământ primar, învăţământ
psihologică de bine a fiecărei persoane care secundar general, învăţământ profesional
învaţă, să valorificăm potenţialul psihologic tehnic secundar, persoana are dreptul la asis-
al fiecăruia, să creştem oameni creativi, cu tenţă psihologică indiferent de starea mate-
iniţiativă şi responsabili de propria viaţă. rială a familiei, mediul de reşedinţă, aparte-
Asistenţa psihologică eficientă în siste- nenţa etnică, politică sau religioasă, limba
mul educaţional solicită abordarea sistemi- vorbită, sex, vârstă, starea de sănătate, carac-
că, astfel aceasta va reprezenta un sistem de teristicile de învăţare, antecedente penale.
acţiuni, orientate spre crearea şi menţinerea Deoarece problemele psihologice apar în
unui mediu psihologic favorabil învăţării contextul social, de asistenţă psihologică tre-
eficiente şi creşterii personalităţii copiilor şi buie să beneficieze şi părinţii, cadrele didac-
adolescenţilor în procesul educaţional, rea- tice, specialiştii din domeniile conexe.
lizat prin psihodiagnostică, psihoprofilaxie, Transformările economice și sociale, cele
consiliere, mediere psihologică, psihoco- ale percepţiei sociale şi ale sistemului de va-
recţie şi expertiză psihologică lori, dezvoltarea știinţelor sociale [2;11;14]
Pentru succesul în orice activitate, e ne- sugerează formarea sistemului de asistenţă
voie de formularea unui scop clar, care în psihologică pe baza a trei categorii de valori:
cazul asistenţei psihologice calitative, parte fundamentale, instrumentale, social-psiholo-
componentă a sistemului educaţional, con- gice, dintre care menționăm:
stă în contribuirea prin metode psihologice • Valorile fundamentale care vor con-
la menţinerea şi consolidarea stării psiho- stitui baza conceptuală a asistenţei psiholo-
logice de bine a copiilor şi adolescenţilor, gice în educaţie sunt: prioritatea vieţii şi a
la dezvoltarea motivaţiei şi a competenţelor persoanei, echitatea şi calitatea în educaţie,
pentru dezvoltare personală, socială şi pro- respectarea drepturilor fundamentale ale co-
fesională; la susţinerea şi dezvoltarea capa- pilului şi omului, respectarea diferenţelor;
cităţii de a învăţa; la asigurarea accesului la • Orientarea la standardele internaţionale
educaţia de calitate a fiecărui copil, tânăr de calitate, accesibilitatea, principiul cooperă-
sau adult, inclusiv a persoanelor cu cerințe rii şi parteneriatului psihologului cu părinţii,
educaționale speciale. cadrele didactice, alţi specialişti sau persoane,
Activitatea psihologului în ca- care pot influenţa dezvoltarea personalităţii,
drul instituțiilor de educație timpurie, interacţiunea, complementaritatea, abordarea
învățământul general și cel profesional în complex şi continuitatea, prevenția sunt
tehnic secundar este determinată de obiec- valori instrumentale, ce vor direcţiona me-
tivele generale ale asistenţei psihologice, todologia asistenţei psihologice spre succesul
care solicită următoarele tipuri de activităţi: obiectivelor social-psihologice.
diagnostica psihologică, psihoprofilaxia, Starea psihologică de bine este valoa-
intervenţia psihologică, medierea, expertiza rea psihosocială care reprezintă finalita-
psihologică. Intervenţia psihologică inclu- tea asistenței psihologice, având în vedere
de consilierea, psihocorecţia, medierea cea importanța acestei stări pentru eficacita-
dintâi realizându-se la nivel de informare, tea subiectului. Alte valori psihosociale,
consultanţă şi consiliere propriu-zisă. importante sunt prevenția, comunicarea,
45
UNIVERS PEDAGOGIC

identificarea resurselor proprii, transfor- posibilităților sistemului prin coordona-


marea neajunsurilor în oportunităţi, auto- rea activității dintre diverse diviziuni de
cunoaştere, cunoaştere, responsabilitate, asistență psihologică în educație (de stat,
iniţiativă, creativitate. private, cele care funcționează pe bază sau
Eficienţa asistenţei psihologice în educa- în cadrul ONG-urilor), interacţiunea tuturor
ţie poate fi asigurată de caracterul ei sistemic, subdiviziunilor acestui serviciu: din institu-
care, în viziunea noastră, presupune: ţiile preşcolare, instituţiile învăţământului
1. Oferirea asistenţei psihologice tuturor general şi secundar, centrele de asistenţă
actorilor din sistemul de învăţământ în cores- medico-psihosocială, instituţiile ce realizea-
pundere cu necesităţile acestora şi obiective- ză pregătirea profesională a cadrelor pentru
le procesului educaţional; asistență psihologică în educație, precum şi a
2. Acordarea suportului psihologic în organelor de decizie, care determină direcţii-
proiectarea, expertizarea şi monitorizarea le prioritare ale dezvoltării acesteia.
condiţiilor şi rezultatelor procesului educaţi- În vederea coordonării eforturilor, siste-
onal; sporirea nivelului de cultură şi compe- mul de asistenţă psihologică presupune trei
tenţă psihologică a tuturor participanţilor la niveluri de organizare structurală.
actul educaţional; Primul nivel include subdiviziunea/
3. Diferențierea nivelului de comple- subdiviziuni subordonate Ministerului Edu-
xitate a ajutorului psihologic și instituirea caţiei, responsabile pentru dezvoltarea şi
structurilor (valorificând experiența și struc- coordonarea sistemului de asistenţă psiho-
turile existente deja în Republica Moldova) logică în educaţie la nivel de ţară, elabora-
care acordă ajutor psihologic primar, ajutor rea politicilor, funcţionarea serviciului de
psihologic secundar și asistență psihologică asistenţă psihologică în acord cu drepturile
profundă. Psihologul instituțional nu poate omului și ale copiilor, accesul și calitatea
acorda asistență în soluționarea oricărui caz, serviciilor psihologice în educaţie şi moni-
date fiind calificarea, condițiile, caracterul torizarea eficienţei acestora.
problemei etc. Ar fi rațional să se depisteze • Subdiviziunea Asistenţă Psihologică
problema la nivel instituțional și să se acor- din cadrul Centrului metodologic Republi-
de primul ajutor psihologic. În cazurile când can de asistenţă psihopedagogică (insti-
soluționarea problemei solicită condiții spe- tuit prin Hotărârea Guvernului nr.723 din
ciale – spațiu, timp, competențe avansate - 16.09.2013), cu atribuţii de asistenţă psiho-
psihologul va orienta beneficiarul spre centre logică şi Institutul de Științe ale Educației,
specializate locale sau centre metodologice care ar administra baze de date şi ar moni-
raionale. În cazul necesității unor acţiuni toriza situaţia copiilor beneficiari ai servicii-
psihoterapeutice, beneficiarul va fi orientat lor de asistenţă psihologică la nivel naţional,
spre cabinete specializate, cu care instituția ar acorda asistenţă metodologică privind
educațională poate avea contract; creșterea calității asistenței psihologice pe
4. Asumarea de către stat a obligației de a țară, vor realiza programe de informare, con-
asigura servicii psihologice de calitate, indi- sultanţă şi consiliere având drept scop sen-
ferent de forma de proprietate a organizației, sibilizarea publică în problemele de psiho-
atât timp cât subiectul are statut de copil profilaxie, vor ajuta metodologic, după nece-
preșcolar, elev sau student într-o instituție de sitate, structurile de asistenţă psihologică la
învățământ profesional-tehnic secundar. nivelul administraţiei publice locale, vor ofe-
Pentru a răspunde nevoilor tuturor be- ri posibilități de dezvoltare a competențelor
neficiarilor, este oportună amplificarea profesionale a psihologilor din educație.
46
Psihologia pedagogică

• Instituţiile de învăţământ superior, asistenţa psihologică propriu-zisă la toate


care au sarcina de a desăvârşi calitatea for- nivelurile de învăţământ sau cele speciale. În
mării iniţiale şi continue (inclusiv studii la acest caz ne referim la:
doctorat şi postdoctorat) a cadrelor psiholo- • Psihologul şcolar, care activează în insti-
gice, întru asigurarea serviciului de asistenţă tuţiile preșcolare, cele de învăţământ general
psihologică cu cadre calificate. sau profesional tehnic secundar, realizează ex-
• Structurile de cercetare ştiinţifică, a pertizarea psihologică a condiţiilor de dezvol-
căror responsabilitate vizează studiul pro- tare, medierea conflictelor, psihoprofilaxia şi
blemelor din domeniul vizat, cu oferirea consilierea psihologică, expertiza psihologică,
modelelor aplicative pentru soluţionarea monitorizarea la nivel de instituţie.
lor, elaborează metodologii de asistenţă psi- • Psihologul din instituţiile educaţionale
hologică, precum şi cercetări cu un caracter extraşcolare realizează expertiza psihologică
ştiinţific fundamental şi aplicativ din cadrul a condiţiilor de dezvoltare, psihoprofilaxia şi
studiilor de doctorat şi postdoctorat. consilierea psihologică, monitorizarea la ni-
Al doilea nivel cuprinde substruc- vel de instituţie.
turile responsabile de eficiența și calitatea • Psihologul care acordă ajutor minorilor
asistenței psihologice, acordată beneficia- reținuți de poliţie şi celor din penitenciar rea-
rului, care sunt create (sau vor fi create) în lizează expertizarea psihologică a condiţiilor
cadrul SAP la nivelul administraţiei publice de dezvoltare, psihoprofilaxia şi consilierea,
locale. Acestor substructuri le revine respon- expertiză psihologică, monitorizarea la nivel
sabilitatea faţă de serviciul de asistenţă psi- de instituţie.
hologică raional/municipal, care: • Psihologul care acordă ajutor copiilor
– administrează baze de date şi monitori- în instituţiile de triere a minorilor, se ocu-
zează la nivel raional situaţia tuturor copiilor pă de expertiza psihologică a condiţiilor de
şi adolescenţilor beneficiari ai serviciilor de dezvoltare, psihoprofilaxia şi consilierea, ex-
asistenţă psihologică; pertiza psihologică, monitorizarea la nivel de
– oferă asistenţă cadrelor didactice, pă- instituţie.
rinţilor, psihologilor instituţionali, altor spe- • Psihologii din instituţiile medicale au în
cialişti ce lucrează cu copiii din sistemul de grija lor copiii şi adolescenţii, realizează exper-
învăţământ preşcolar, general, profesional- tizarea psihologică a condiţiilor de dezvoltare,
tehnic secundar, administraţiei publice raio- prevenția şi consilierea, expertiza psihologică,
nale şi administraţiei publice locale; monitorizarea la nivel de instituţie.
– stabileşte nevoile de asistenţă psiho- Sistemul de asistenţă psihologică tre-
logică la nivel de raion și identifică resurse buie să includă și serviciile prestate copiilor
tehnice pentru satisfacerea lor; și elevilor de către instituții ce nu sunt în
– elaborează recomandări, promovează subordinea Ministerului Educației. Acestea
activități cu un caracter consultativ sau in- sunt centrele psihologice specializate, care
structiv pentru specialiștii psihologi. oferă ajutor complex actorilor câmpului
Al treilea nivel, psihologul față în față educaţional (copii, părinţi, cadre didactice
cu clientul, ţine de administraţia publică şi manageriale), realizează expertiza psiho-
locală, care reprezintă serviciul psihologic logică, psihoprofilaxia, psihodiagnostica,
instituţional cu atribuţii de psihodiagnosti- intervenţia psihologică, medierea, expertiza
că, consiliere, mediere, psihocorecţie, ex- psihologică specializată, consilierea, con-
pertiză psihologică, monitorizare la nivel sultanţa, corecţiea prin training şi psihotera-
de instituţie și întruneşte unităţile ce asigură pia în cazurile care necesită condiţii speciale
47
UNIVERS PEDAGOGIC

şi pregătire psihologică de calificare înaltă; preșcolar, general, profesional-tehnic secundar.


centre de reabilitare; centre de resurse; cen- • Asigurarea financiară a acţiunilor de opti-
tre comunitare; centre de zi pentru diverse mizare a asistenţei psihologice în cadrul sis-
categorii de beneficiari. temului educaţional.
Dezvoltarea sistemului de asistență Optimizarea asistenței psihologice ne
psihologică impune realizarea unor pași obligă să revedem și politica de pregătire a
concreți, printre care: cadrelor în domeniul vizat. Asupra acestei
• Actualizarea bazei legislative şi normative a probleme au un cuvânt greu de spus profeso-
asistenţei psihologice în sistemul educaţional. rii din instituțiile de învăţământ superior. Vom
• Crearea sistemului de asistenţă psihologică menționa că sistemul actual de pregătire a
în educaţie pentru care este necesară acredi- cadrelor psihologice, deși este bine construit,
tarea şi integrarea subdiviziunilor actuale de nu este suficient. Studiile asupra practicilor de
asistenţă psihologică în educaţie: cabinete, pregătire a psihologilor practicieni din Anglia,
centre, structuri de cercetare ştiinţifică, agen- Franța, Israel, Romania, Rusia, Statele Unite
ţii, structuri manageriale, formaţiuni nongu- ale Americii, etc. arată că pe lângă licență și
vernamentale. Astfel suntem obligați să sta- masterat, este nevoie de o pregătire individu-
bilim standardele activității psihologului în ală specială cu supervizare, fie că aceasta va
educație și, respectiv, standardele de pregătire fi mentorat sau stagiu, aplicat mai frecvent în
a psihologului pentru sistemul educațional, domeniul psihologic. Asistența psihologică
care la rândul lor, vor determina atât specialis- profundă în aceste și alte țări este acordată
tul, cât și organele coordonatoare, să depună de specialiști care dețin gradul de doctor în
eforturi în vederea obținerii calității. științe, iar cuvântul psihoterapeut nu desem-
• Perfecţionarea sistemului de atestare a ca- nează o calificare pe care persoana și-o poate
drelor psihologice. Urmând exemplu altor acorda, doar dacă îi place.
ţări, dar și analizând experiența din domenii Modelul pregătirii prin supervizare, în ca-
de acasă, cum ar fi medicina, care se bazează zul când se respectă regulile de joc, asigură
pe competențele de soluționare a problemelor eficiența înaltă a pregătirii specialistului. Tot-
profesionale, am putea să apreciem mult mai odată, este necesară îmbunătăţirea sistemului
exact nivelul profesional al psihologului, ofe- de recalificare şi formare continuă a specia-
rindu-i și remunerarea cuvenită. liştilor în domeniul asistenţei psihologice dar
• Îmbogățirea metodologiei asistenţei psiho- şi crearea sistemului de instruire postuniver-
logice, adaptarea instrumentelor de diagnos- sitară pentru tinerii specialişti-psihologi.
tică recunoscute la nivel internațional, verifi- Constituirea unui sistem eficient de asis-
carea lor experimentală şi implementarea în tenţă psihologică în domeniul educaţiei s-ar
activitatea psihologilor din educație. solda cu beneficii de ordin social, psihologic,
• Perfectarea şi introducerea proiectelor şi politic şi economic în sistemul educațional,
programelor psihologice, direcţionate spre care ar evolua la nivel de societate.
profilaxia manifestărilor asociale (narco- • Impactul psihologic s-ar manifesta
mania, violenţa în familie ş. a.), facilitarea prin îmbunătăţirea modalităţii de abordare
adaptării, învăţării şi dezvoltării personali- a copilului, a relaţiilor dintre participanţii la
tăţii, corecția deviaţiilor comportamentale, educaţie, atitudinii cadrelor didactice; trans-
diminuarea reţinerilor şi dereglărilor în dez- formarea mediului şcolar într-un mediu cu
voltarea elevilor. climat psihologic pozitiv, stimulativ şi adec-
• Crearea bazei materiale a activităţii psiholo- vat dezvoltării copilului; prevenirea şi inter-
gului în toate tipurile de instituţii de învăţământ venţia timpurie în cazul copiilor cu risc de
48
Psihologia pedagogică

abandon şcolar, violenţă, suicid etc.; sporirea onal (optimizarea reţelei instituţiilor de edu-
interesului comunităţii faţă de asistenţa psi- caţie, dezvoltarea profesională a personalu-
hologică; conştientizarea şi percepţia socială lui). Printre posibilităţi ar putea fi orientarea
pozitivă a acestui serviciu; unor resurse financiare rezultate din reforma
• Respectarea drepturilor copilului la sistemului de protecţie socială, a familiei şi
educaţie; implicarea părinţilor şi comunită- copilului, spre creşterea calităţii educaţiei, din
ţii în procesul educaţional; sporirea şanselor reforma sistemului penitenciar şi a instituţiilor
de integrare şcolară, profesională şi socială de reeducaţie şi corecţie a minorilor spre creş-
a tuturor copiilor; diminuarea în instituţiile terea calităţii educaţiei, din mijloacele prevă-
de învăţământ preuniversitar a fenomenului zute pentru ocrotirea sănătăţii, din reforma
de violenţă, a suicidului, infracţiunilor, de- sistemului rezidenţial de protecţie a copilului
pendenţei de substanţe narcotice, psihotro- - spre creşterea calităţii educaţiei.
pe, stupefiante; reducerea fenomenului de Rezultatele obținute în cadrul proiectului
dezintegrare temporară a familiilor; conşti- au fost publicate în 67 articole, 6 monogra-
entizarea de către cadrele didactice, părinţi, fii, 16 lucrări didactice, 56 comunicări la
elevi, a utilităţii asistenţei psihologice ar con- conferințe naționale și internaționale. Printre
stitui impactul la nivel social. lucrările cu caracter teoretic menționăm:
Dezvoltarea asistenței psihologice în  Asistenţa psihologică în educaţie:
instituțiile preșcolare, învățământ general și practici internaţionale şi naţionale. Mono-
profesional tehnic secundar s-ar solda și cu grafie. Bolboceanu A. (coordonator); Me-
beneficii economice: eficientizarea utilizării todologia evaluării complexe a copiilor
resurselor în sistemul educaţional; formarea cu cerințe educaționale speciale. Bucun
potenţialului uman pentru dezvoltarea dura- N, Paladi O., Rusnac V.; Evaluarea pentru
bilă a societăţii; creşterea nivelului economi- educaţia incluzivă a copiilor de vârstă pre-
ei naţionale în condiţiile asigurării calităţii şcolară şi şcolară mică. Monografie. Bucun
educaţiei; diminuarea/eradicarea excluderii N., Paladi O., Rusnac V.; Particularităţi psi-
sociale, plasarea eficientă în câmpul muncii hologice ale copiilor cu ADHD. Bucun, N.;
a resurselor umane. Glavan, A.; Conştiinţa de sine şi sistemul de
La nivel de politici educaţionale ar avea valori ale adolescenţilor, Paladi O.; Выбор
loc aprecierea adecvată de către factorii de стратегии поведения в конфликтных
decizie a importanţei creării și dezvoltării ситуациях на разных этапах развития.
serviciului de asistenţă psihologică în siste- Bolboceanu A., Pavlenko L. etc.
mul educaţional; crearea oportunităţilor de Întru susținerea psihologilor practicieni a
creştere profesională; îmbunătăţirea calităţii fost elaborată o serie de materiale aplicative:
serviciilor acordate drept urmare a cerinţelor  Consilierea psihologică pentru ori-
unice, clare faţă de pregătirea profesională entare şi dezvoltare în carieră. Ghidul de
şi activitatea psihologului şcolar; creşterea învăţare şi aplicare Bolboceanu A.; Asistenţa
capacităţii şi a experienţei administraţiei pu- logopedică şi psihologică: Principii. Meto-
blice locale în domeniul implementării servi- dologii. Perspective. Olărescu V.; Adolescen-
ciilor psihologice. ţa – vârsta dilemelor (Suport metodologic
Asigurarea financiară a asistenţei psi- pentru psihologi), Pavlenko L.; Modalităţi
hologice în sistemul educaţional se va rea- de intervenţie psihologică în cazul tulburării
liza din diverse surse, pornind de la: eficien- posttraumatice de stres la copii şi adolescenţi
tizarea mecanismelor de finanţare a educaţiei; (Suport metodologic pentru psihologii şco-
consolidarea capacităţilor sistemului educaţi- lari), Batog M.; Aplicarea terapiei snoezelen
49
UNIVERS PEDAGOGIC

în reabilitarea psihologică a copiilor cu defi- LIX International Research and Practice


cienţe de auz (strategii şi recomandări practice Conference and II stage of the Champion-
de utilizare a terapiei snoezelen pentru specia- ship in psychological sciences (London, Au-
liştii în domeniul psihopedagogic), Furdui E.; gust 08-August 14, 2013). London: IASHE,
Aspecte psihosociale ale abuzului şi neglijării 2013, p.35-37. ISBN 978 -1-909137-31-8;
copilului (Suport metodologic pentru psiholo- 8. Bucun N., Paladi O., Rusnac V., Evaluarea
gii școlari), Olărescu V., Veleanovici A. etc. pentru educaţia incluzivă a copiilor de vârstă
preşcolară şi şcolară mică. Chişinău: Sirius,
Referinţe bibliografice: 2013. 372 p. ISBN 978-9975-57-114-2;
1. Bolboceanu A., Rusnac V. etc. Asistenţa psi- 9. Bucun N., Paladi O., Rusnac V., Metodolo-
hologică în educaţie: practici internaţionale şi gia evaluării complexe a copiilor cu cerințe
naţionale. Monografie. Chişinău: 2012, 150 p.; educaționale speciale. Ch., Tipografia Cen-
2. Baseline Study on Basic Education in the Re- trală, 2012, 76 p., ISBN 978-9975-53-177-1;
public of Moldova from the perspective of 10. Bucun N., Glavan A. Particularităţi psihologice
Child-Friendly Schools, Chişinău: 2008, Inter- ale copiilor cu ADHD. Revista Univers Pedago-
national Bureau of Education, PROSPECTS gic. 2013, nr.3 (39), p.3-13. ISSN 1811-5470;
quarterly review of comparative education, 11. Cucer A., Asistenţa psihologică a copiilor cu
vol. XXXVIII, no.1, March, Open File, Editor dizabilităţi din sistemul educaţional. În Re-
Clementina Acedo, Geneva: 2008; vista ştiinţifico-practică Psihologie. 2013, nr.
3. Bolboceanu A., Rusnac V., Cucer A., Con- 2, p. 39-42. ISSN 1857-2502;
cepţia Dezvoltării Asistenţei Psihologice în 12. Furdui E., Model de organizare a asistenţei
Sistemul Educaţional. Proiect. Aprobat la psihologice a preşcolarilor deficienţi de auz
Consiliul Ştiinţifico-Didactic al IŞE, proces- în Rusia. Revista ştiinţifico-practică Psiholo-
verbal N 11 din 24 octombrie, 2013; gie. 2013, nr.1, p. 3-9. ISSN 1857-2502;
4. Bolboceanu A., Jelescu R., Trăirile emoţiona- 13. Mihailov V., Influenţa stimei de sine în actul
le ale elevilor de vârstă şcolară mică şi va- suicidar la adolescenţi. În: Educaţia pentru
lorile lor atitudinale în procesul de evaluare. dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivita-
Metodologia elaborării standardelor de com- te, eficienţă. Materialele conferinţei ştiinţi-
petenţă. În: Materialele conferinţei ştiinţifice fice internaţionale, 18-19 octombrie, 2013,
internaţionale „Modernizarea standardelor IŞE. Chişinău: Print-Caro, 2013, p. 309-314.
şi curricula educaţionale – deschidere spre o ISBN 978-9975-48-056-7;
personalitate integrală” din 22-23 octombrie, 14. Standardele de calitate ale Şcolii prietenoase
partea II. Chişinău. 2009, p. 234-237; copiilor aprobate prin ordinul ME 970 din
5. Bolboceanu A, Paladi O., Problemele psiho- 11octombrie, 2013. www.edu.md
logice cu care se confruntă psihologii şco- 15. Infracţiuni comise de minori după tipul infrac-
lari în instituţiile educaţionale. În: Univers ţiunii, 2000-2012. http://statbank.statistica.md/;
Pedagogic, nr. 3, 2012, p. 32-37; 16. EDUCAŢIA – 2020. STRATEGIA SEC-
6. Batog M., Stresul posttraumatic - considera- TORIALĂ DE DEZVOLTARE PENTRU
ţiuni şi reflecţii psihologice. Revistă ştiinţifi- ANII 2014 – 2020. http://particip.gov.md/
co-practică Psihologie. 2013, nr. 1, p. 78-86; public/documente/137/ro_1112_STRATE-
7. Bolboceanu A., Pavlenko L., Выбор GIA-EDUCATIA-2020.pdf;
стратегии поведения в конфликтных 17. Дубровина И.В., Практическая
ситуациях на разных этапах развития. психология образования. М.: 1998, 528 c.
În: Biosocial characteristics of the modern Recenzent: Angela CARA, doctor, con-
human psychology. Materials digest of the ferenţiar cercetător, IŞE.
50

S-ar putea să vă placă și