Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare “Organizarea celulară a organismelor” cl X Numele____________

I.Definiţi noţiunile: nucleotid______________________________________________________4p


__________________________________________________________________________________
Glicocalix__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
II Coloana I cuprinde organite ale celulei , iar coloana II –funcţiile lor. Înscrieţi , în spaţiul liber de
după noţiunile coloanei I, cifrele corespunzătoare din coloana II. 11p.
I II
A.aparatul Golgi -------------------- 1membrană dublă ; 2centriole; 3.dictozomi ;
B.centru celular ------------ 4.matrice; 5.suc celular. 6. criste ;7.tonoplast ;
C.mitocondrii --------------------------- 8.formarea citoscheletului ,9participă la biosinteza lipidelor
D.vacuole ------------------------- 10.transportarea produselor .11.fus de diviziune
III. .Indică 4 asemănări şi 4 deosebiri dintre ADN şi ARN, completînd spaţiile rezervate.-12p
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
._________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ADN criterii ARN
1.______________________ .............................................. 1. _______________________
_________________________ .................................................. __________________________
2.______________________ ............................................... 2. _______________________
________________________ ................................................... _________________________
3. ______________________ ............................................... 3. _______________________
_________________________ ..................................................... ________________________
4. ______________________ ............................................... 4. _______________________
_________________________ ..................................................... _______________________
IV.Formulează un enunț pe spațiul rezervat referitor la fotosinteză , apelînd la cuvintele
din seria de mai jos . Subliniază în serii noțiunile selectate
a)este caracteristic numai celulelor procariote /numai celuleor eucariote /atît celulelor procariote cît și
celor eucariote
b)organit amembranar /bimembranar /monomembranar
c)funcția catalitică/ereditară/de respirație
d)cromatina o rețea de filamente /o retea circulară
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
V.Completează spaţiile libere: 4p
a)Celula care se specializează în fagocitoză pot îngloba microorganizme , formînd_____________ ,
care după fuzionare cu lizozomii se transformă în ___________.
b)În cazul reproducerii ___________descendența este mai heterogenă , deoarece participă
_____________organizme
IX.. Ce organit este reprezentat pe desen ?Nominalizează structurile numerotate prin cifre
..Argumentează legătura dintre structura şi funcţia organitului dat. 5p.
Completază schema (a) cu tipuri de organite celulare şi exemple corespunzătoare. Scrie două
funcţii ale plastidelor în celulele vegetale (b)

Funcţii ale
plastidelor:

1_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Completează careurile libere ale schemei alăturate şi scrie 2 funcţii ale proteinelor în
celulă.

1 1casute
2 4

2 Funcţii ale
proteinelor

1_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Completază schema (a) cu tipuri de celule şi exemple corespunzătoare. Scrie trei deosebiri (b)
dintre tipurile de celule, indicate în schemă.

Scrie trei asemănări esenţiale şi trei deosebiri relevante între mitocondrii şi plastide,
notînd în tabel criteriile deosebirilor.
Asemănări:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Deosebiri:
Mitocondrii Criterii: Plastide

Propunem fragmentul catenei ADN - AAG TCC AAT GGA GTA, de pe care
s-a transcris molecula de ARNm. Cîte nucleotide ce conţin Uracil vor fi în componenţa
acestui ARNm? În spaţiul rezervat expune un răspuns argumentat. Nu este obligatoriu
a scrie molecula de ARNm.

Fragmentul unei molecule bicatenare de ADN conţine 480 nucleotide, din care 100
adenilice şi 140 guanidilice. Cîte nucleotide timidilice sunt în componenţa acestui
fragment de ADN. Expune, în spaţiul rezervat, un răspuns argumentat. Calculele nu
sunt obligatorii.

Fragmentul unui ARNm este format din 540 nucleotide, din care: 110 adenilice,
130 citidilice,160 guanilice. Cîte nucleotide adenilice, conţine fragmentul catenei de
ADN, de pe care a fost transcris acest ARNm? În spaţiul rezervat, expune un răspuns
argumentat. Calculele nu sunt obligatorii.
Pentru întrebările de mai jos, încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Una din funcţiile ARN-ului în celule este….
a) energetică; b) de rezervă; c) de protecţie; d) de transport.
2. Procesul dublării moleculei de ADN se numeşte…
a) replicaţie; b) transcripţie; c) decodare; d) translaţie.
3. Aminoacidul arginina este codificat de patru tripleţi - CGU, CGC, CGA,CGG.
Această proprietate a codului genetic se numeşte…..
a) suprapunere; b) nesuprapunere; c) degenerare; d) repetare.
4. Bacteriofagii sunt….
a) virusuri; b) bacterii; c) protozoare; d) alge monocelulare.
În procesul transcripţiei, nucleotidul ce conţine timină va fi complementar
în ARNm nucleotidului ce conţine baza azotată….
a) Adenina; b) Citozina; c) Uracil; d) Guanina.
Funcţia ARNt în celula eucariotă este….
a) energetică; b) de rezervă; c) de protecţie; d) de transport.
O molecula ARNt corespunde…
a) unui ARNm; b) unui aminoacid; c) unei gene; d) unei proteine.

Rîul Bîc este al treilea după mărime din Moldova. La sfîrşitul anului 2011, în urma unor
dezbateri şi consultaţii cu diverse organizaţii ale societăţii civile, Ministerul Mediului,
Inspectoratul Ecologic de Stat şi autorităţi publice locale, Centrul Naţional de Mediu a
lansat iniţiativa - Reabilitarea ecologică a rîului Bîc.
a) Argumentează necesitatea lansării acestei iniţiative.
b) Scrie trei surse posibile de poluare a rîului Bîc:
c) Propune trei măsuri de ameliorare a stării rîului Bîc, argumentînd efectele
pozitive ale acestor acţiuni.
1.
2.
3.

Citeşte informaţia propusă mai jos. Răspunde la întrebările afiliate.


Bogăţia Moldovei
În baza unor investigaţii, solurile Moldovei sunt apreciate ca unele dintre cele mai
fertile din lume. Această resursă naturală nu mai pot fi considerată inepuizabilă.
Din cauza activităţii extensive a omului, conţinutul de humus în sol a diminuat de
la 6% la 3%. Suprafaţa terenurilor supuse eroziei constituie peste 35% din suprafeţe
agricole. S-a mărit şi cota terenurilor afectate de alunecări. Irigarea excesivă, calitatea
apei, folosirea pesticidelor - au şi ele efecte nefaste asupra solului. (www. moldova.org)
A. Încercuieşte litera, ce indică factorul ecologic, acţiunea căruia este descrisă în text.
a) abiotic;
b) antropic;
c) biotic;
d) biogen.
B. În text, subliniază cuvintele , care ţi-au sugerat decizia selectării răspunsului
la întrebarea A.
C. Noţiunea degradare este utilizată pentru descrierea problemelor ecologice ale
solului. Completează, tabelul de mai jos, cu pasajele respective din text.
Calea degradării: Cauza (argumentul din text):
1. Poluarea
2. Salinizarea
3. Înmlăştinirea
4. Pierderea
terenurilor arabile
D. Propune două măsuri, necesare a întreprinde, pentru a nu permite agravarea
situaţiei ecologice descrise în text..

Textul propus descrie Celula animală care este


reprezentată pe schema alăturată.
A. Completează textul, plasînd în spaţiul din
paranteze numai cîte o cifră corespunzătoare de
pe schemă.
Celula de pe schemă este o celulă animală,
deoarece este bine vizibil centrul celular (….).
Celula dată mai conţine mitocondrii (……),
reticul endoplasmatic (….), aparat Golgi (….).
B. Completează chestionarul, încercuind pentru fiecare întrebare DA sau NU.
1. Celula animală are perete celular? DA NU
2. Celula animală conţine lizozomi? DA NU
3. Celula de pe schemă poate fotosintetiza? DA NU
C. Răspunde la întrebarea de mai jos.
Celula de pe schemă este numită – celulă eucariotă. Argumentează - de ce?