Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRAME OPERATIONALE

Programele Operationale (PO) sunt instrumente financiare destinate utilizarii


în condiții de legalitate,realitate, eficiența și eficacitate, de către investitorii publici
sau privati,persoane juridice sau fizice a Fondurilor Europene Nerambursabile
(FEN).
După aprobarea de către Parlamentul European(PE) și Consiliul Uniunii
Europene (CUE) a Bugetului (BUE) Comisia Europeana CE) impreuna cu
Statele Membre (SM)stabilesc, pe baza domeniilor majore de intervenție ale
fiecarui SM, fondurile necesare realizarii proiectelor proprii fiecarei perioade de
programare.
În cadrul fiecarui fond, dimensionat în funcție de volumul proiectelor propuse a
se realiza în perioada de programare respectiva,se identifica domeniile specifice de
intervenție și, în cadrul fiecarui domeniu programele operationale necesare
finantarii acestor proiecte.
În funcție de natura și valoarea proiectelor programele operationale se împart pe
axe prioritare, obiective specifice și clasificarea poate continua astfel ca fiecare
proiect să fie individualizat în domeniul in care urmează a fi realizat.
Schematic, activitatea de individualizare a fiecarui proiect în scopul identificarii
acestuia de o maniera cât mai exacta intr o anumita activitate se prezinta astfel ;

COMISIA EUROPEANA
& --------------- DOMENII MAJORE DE INTERVENTIE
STATUL MEMBRU

FONDURI
PROGRAME OPERATIONALE
AXE PRIORITARE
OBIECTIVE SPECIFICE
(OS)
PROIECTE

1. PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA (POAT )


a fost instituit în baza prevederilor art. 59 din Regulamentul Nr. 1303 / 2013 al
Comisiei Europene și aprobat la data de 18 decembrie 2014.
Finantarea POAT este asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDER) dispunind , pentru perioada de programare 2014-2020 de o alocare
bugetara de 300 mil euro .
Obiectivele POAT constau în asigurarea conditiilor de implementare
eficienta a Fondurilor Europene Nerambursabile (FEN) acordate în perioada de
programare 2014-2020 așa cum acest proces a fost reglementat prin regulile de
parteneriat dintre Romania în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene și
Comisia Europeana, în special cele privind programarea,evaluarea, monitorizarea
și controlul acestora.
POAT a fost creat în scopul informarii diferitelor categorii de posibili investitori în
legătura cu modul de utilizare în baza prevederilor Comisiei Europene în aceasta
materie, a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei.
În mod practic POAT finanteaza proiecte al caror scop este de a realiza pentru
investitori, pregatirea, monitorizarea, evaluarea, informare comunicare și
colaborare în rețea , modul de solutionare a litigiilor, control și audit.
Structurile care pot intocmi proiecte cu finanțare POAT sunt cele cu atributii de
coordonare și control al modului de utilizare a FEN și anume Ministerul Fondurilor
Europene (MFE) , Autoritatea de Audit (AA), Autoritatea de Certificare și Plata
(ACP), Autoritățile de Managemen (AM) și Organismele Intermediare (OI),
Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAf) s.a.
Din analiza necesitatilor de informare a investitorilor posibili utilizatori de FEN
au rezultat trei domenii de intervenție prin proiecte finantate din POAT și anume
a. Dezvoltarea capacitatii administrative a investitorilor în sensul informarii
acestora în legătura cu posibilitățile și regulile accesarii FEN precum si pregatirea
proiectelor finantate din acestea .
b. Dezvoltarea capacitatii administrative a structurilor cu atributii de management
și control al modului de utilizare în condiții legale a FEN
c. Pregatirea resurselor umane implicate în coordonarea,gestionarea și controlul
proiectelor finantate din FEN.
In funcție de aceste necesitati identificate și pentru a răspunde obiectivului general
propriu POAT constind în asigurarea capacitatii administrative și a instrumentelor
necesare gestionarii utilizarii în conditiile aprobate au fost instituite trei axe
prioritare și anume
AXA prioritara 1 destinata finantarii proiectelor privind dezvoltarea capacitatii
beneficiarilor de a pregati și implementa proiecte finantate din FEN

AXA prioritara 2 destinata finantarii proiectelor privind coordonarea,gestionarea și


controlul FEN .

AXA prioritara 3 destinata finantarii proiectelor privind creșterea eficientei activitatii


desfasurata de către personalul incadrat în sistemul de coordonare și control al
utilizarii FEN.
Fiecare dintre cele trei axe prioritare are mai multe obiective specifice în vederea
individualizarii cât mai exacte a unui proiect activitate necesara atât în faza de
selectie cât și în cele de intocmire, implementare și control.

2. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR) a fost instituit și


aprobat de Comisia Europeana la data de 23 iunie 2015 la valoarea de 6,47
miliarde euro, suma care este alocata din FEDR .
Obiectivul general al POR este finantarea de proiecte
In vederea finantarii proiectelor din domeniile de activitate identificate ca avind
nevoie de interventii majore se mentioneaza
a. Cadastru.
Aplicarea politicilor de dezvoltare a comunitatilor locale este afectată de nivelul
scăzut al inregistrarilor cadastrale.
b. Dezvoltare urbana .
Zone urbane degradate,neutilizate corespunzător sau parasite.
c. Eficiența energetica
Consum energetic ridicat datorită potențialului scăzut de economisire în
infrastructuri publice (institutii,scoli,spitale etc)
d. Intreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)
- grad redus de cultura antreprenoriala cu impact în densitatea relativ scazuta a
raspindirii afacerilor pe teritoriul național.
- durata de viața scazuta a IMM. 2/3 dintre acestea dispar după primul an de
activitate.
e. infrastructura rutiera
Foarte slab dezvoltata
f, Mediu
Nivel extrem de ridicat de poluare în special în zonele urbane cu efecte și
consecinte semnificative în nivelul calitatii vieții determinat de calitatea aerului a
apei și a alimentelor.
g. Turism
Potențial turistic valoros insuficient exploatat
h. Resurse de patrimoniu valoroase insuficient valorificate.
i. Infrastructura sociala și educationala
Infrastructurile educationale,de sanatate și de servicii sociale subdimensionate cu
efecte în nivelul scăzut al calitatii vieții.
Pe structura acestor domenii care reclama interventii au fost stabilite 12 axe
prioritare fiecare cu mai multe obiective specifice în funcție de activitățile la care fac
referinta.

AXA prioritara 1. Promovarea transferului tehnologic cu o alocare de 206,5


milioane euro cu doua obiective specifice (OS)
OS 1.1. Promovarea investitiilor cercetare/inovare, dezvoltarea relațiilor intre
intreprinderi, transfer de tehnologii,inovarea sociala,cercetare tehnologica și
aplicata s.a.
Beneficiari ; Institute de cercetare,Institutii de invatamint superior, organizații
neguvernamentale,camere de comert și industrie,
OS 1.2 Dezvoltarea activitatii de înovare și transfer tehnologic în /intre societati
comerciale inclusiv dotarea cu echipamente a acestora precum și achiziția de
consultanta specializata în domeniul propriu de afaceri.

AXA prioritara 2. Imbunatatirea competitivitatii IMM, cu o alocare de 877,1


milioane euro se adreseaza atât regiunilor mai puțin dezvoltate din țara cât și celor
mai dezvoltate precum regiunea Bucuresti Ilfov, cu doua obiective specifice ;
OS 2.1 Consolidarea pozitiei de piața a IMM în domeniile identificate în Strategia
Naționala de Cercetare (SNC) prin urmatoarele tipuri de activități
- construcția,modernizarea și extinderea spatiilor de productie/servicii ale
microintreprinderilor inclusiv dotarea acestora cu active corporale și necorporale.
- crearea,modernizarea sau extinderea incubatoarelor de afaceri inclusiv
dezvoltarea serviciilor aferente.
Microintreprinderile beneficiaza de facilitati sporite în sensul ca din FEN pot fi
achizitionate terenuri și spatii de funcționare sau pot fi construite sedii
pentru desfasurarea activitatilor.
În ceea ce privește dotarea aria echipamentelor este larga și se refera la:
- echipamente IT și tehnica de calcul,
- echipamente tehnologice ,utilaje și instalații de lucru inclusiv software ul aferent,
AMC, - - echipamente de birotica,
- realizarea de site uri în scopul promovarii produselor sau a serviciilor, s.a.
OS 2.2 Imbunatatirea competitivitatii economice prin creșterea productivitatii
activitatilor desfășurate în IMM.
Fără a limita aria de cuprindere urmatoarele activități pot fi finantate din FEN
aferente acestui obiectiv specific
- construcția, modernizarea sau extinderea spatiilor de producție sau de servicii ale
IMM inclusiv dotarea cu active corporale sau necorporale.
- finantarea activitatilor de certificare a produselor,serviciilor sau a altor procese
specifice.
- finantarea activitatilor de promovare a produselor/serviciilor pe pietele
internaționale prin participare la tirguri și expozitii internaționale.

AXA prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei către o economie scăzute de carbon cu o


alocare de 2.374,57 milioane euro se adreseaza atât regiunilor mai puțin dezvoltate
în acest domeniu cât și regiunii Bucuresti Ilfov cu doua obiective specifice ;
. OS 3.1 Creșterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale,cladirile publice și
sistemele de iluminat public,indeosebi a celor care inregistreaza consumuri
energetice mari
In cadrul acestui obiectiv specific
OS 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de carbon în zonele urbane

AXA prioritara 4 Sprijiea dezvoltarii urbane durabile cu o alocare bugetara de


1.386,8 milioane euro, prin cele patru obiective specifice se manifesta prin
interventii în special în sectorul urban .
OS 4.1 Rducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii
bazate pe programele de mobilitate urbana durabila materializata în urmatoarelor
activități ;
- Investitii destinate imbunatatirii transportului public urban prin ;
a. Achiziționarea,si utilizarea materialului rulant ecologic (vehicule electrice)
b. Realizarea de trasee separate pentru transportul public
c. Reabilitarea infrastructurii rutiere.
OS 4.2 Reconversia terenurilor și a suprafetelor degradate sau neutilizate din
municipiile resedinta de judet prin urmatoarele activități ;
- demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor
- amenajari de spatii verzi
- facilitati de recreere în spatiile reamenajate.
OS 4.3 Activități de regenerare fizica economice și sociale a comunitatilor marginalizate
din municipiile resedinta de judet.
- Investitii în clădiri destinate utilizarii publice pentru activități educative culturale și
recreative
OS 4.2 Creșterea calitatii infrastructurii educationale pentru piața forței de munca
- extinderea infrastructurii educationale anteprescolare,prescolare (crese,gradinite)
- crearea sau extinderea infrastructurii educationale pentru invatamintul profesional

AXA prioritara 5 Imbunatatirea mediului urban și conservarea,protectia și


valorificarea patrimoniului cultural cu o alocatie bugetara în suma de 466,5 milioane de
euro permite realizarea de investitii prin doua obiective specifice ;
OS 5.1 Impulsionarea dezvoltarii locale prin investitii în lucrări de conservare protejare și
valorificare a patrimoniului cultural și a identitatii culturale
- Restaurarea consolidarea protecția și conservarea monumentelor istorice
- Restaurarea protecția conservarea și realizarea picturilor murale din unitățile de cult
- Activități de marketing și promovare turistica
OS 5.2 Reconversia în scopul reutilizarii terenurilor și a suprafetelor degradate,virane sau
neutilizate din orasele mici,mijlocii sau Municipiul Bucuresti
- demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor
- Amenajarea de spatii verzi
- Instalare de WI FI în spatii publice
-Dotare cu mobilier urban( banci, cosuri de gunoi)

AXA prioritara 6 Imbunatatirea astructurii rutiere de importanța regionala cu o


alocare bugetara de 1.068,3 milioane euro are un singur obiectiv specific.

OS 6.1 Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane și rurale la reteaua


Trans Europeana de Transport (TEN-T).
- Modernizarea și reabilitarea retelei de drumuri judetene care asigura
conectivitatea la reteaua TEN - T
- Construirea variantelor ocolitoare de drumuri judetene în vederea conectivitatii la
reteaua de drumuri europene TEN-T
- Construirea,reabilitarea sau modernizarea sistemelor de poduri, pasaje rutiere
- Construirea sau modernizarea de statii destinate transportului public
- Piste pentru biciclete
- Realizarea de perdele forestiere și de parapeti de protecția
- Reparații ale drumurilor judetene deteriorate ca urmare a intemperiilor

AXA prioritara 7 Diersificarea economiilor locale prin dezvoltarea turismului,


cu o alocare bugetara în suma de 118,9 milioane euro, cu un singur obiectv
specific
OS 7.1 Dezvoltarea activitatii turistice locale și reconversia personalului
disponibilizat ca urmare a declinului activitatilor industriale în lucratori în activitatea
de turism
- Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear prin
* crearea repararea si/sau modernizarea bazelor de tratament
* crearea,repararea sau modernizarea cailor de acces la bazele de tratament
* activități de marketing și publicitate

AXA prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate cu o alocare bugetara


de763,4 milioane euro cu trei obiective specifice astfel,
OS 8.1 Dezvoltarea accesibilitatii la serviciile de sănătate în special la cele situate
în zonele sarace și izolate.
OS 8.2 Imbunatatirea calitatii și a eficientei serviciilor de sănătate în special a celor
desfășurate în unitățile de urgența.
OS 8.3 Creșterea gradului de acoperire teritoriala cu servicii sociale.
Principalele activități care se finanteaza în cadrul celor trei obiective din Axa
prioritara 8 sunt urmatoarele ;
- construcția,reabilitarea,modernizarea inclusiv dotarea ;
* centrelor comunitare integrate socio medicale,
- * infrastructurii ambulatorii inclusiv a celor provenite din reorganizarea spitalelor
mici
- * infrastructurii de unități de primiri urgențe
- * spitalelor de urgența regionale

AXA prioritara 9 Dezvoltarea economica și sociala a comunitatilor


defavorizate
din mediul urban cu o alocare bugetara de 101,4 milioane euro de adreseaza
grupurilor de acțiune locala constituite din reprezentanti ai autorității publice locale,
institutiilor și reprezentanti ai mediului de afaceri local din zonele urbane
defavorizate.
Axa are un singur obiectiv specific.
OS 1 Reducerea numarului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune
sociala.
Principalele activități care se pot finanta din aceasta axa sunt ;
- construirea, reabilitarea sau modernizarea locuintelor sociale ;
- reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de sănătate a centrelor de integrare
medico sociala a infrastructurii de educatie (crese,gradinite, școli primare și
gimnaziale)
-reabilitarea modernizarea sau construirea unor clădiri destinate activitatilor
sociale,culturale sau de agrement și sport, spatii verzi zone pietonale spatii
comerciale.
- construirea,modernizarea sau reabilitarea unor spatii destinate incluziunii sociale.

AXA prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale cu oalocare


bugetara în suma de 352,1 milioane euro cu trei obiective specifice
OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii și
invatamintului obligatoriu în special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie
a sistemului.
OS 10.2 Creșterea gradului de participare la invatamintul profesional și tehnic
precum și dezvoltarea invatamintului pe tot parcursul vieții.
OS 10.3 Creșterea invatamintului universitar tertiar în relație cu cerintele pietei
muncii
Urmatoarele tipuri de activități pot fi finantate în cadrul acestor obiective specifice.
- construcția,reabilitarea,modernizarea,extinderea dotarea :
a. infrastructurii pentru educația timpurie
b. infrastructurii pentru invatamintul general obligatoriu
c. infrastructurii profesional și tehnic
d. infrastructurii educationale univrsitara
e. infrastructurii educationale pe tot parcursul vieții incluziunea sociala.

AXA prioritara 11 Extinderea sistemului de inregistrare a proprietatilor în


cadastru și cartea funciara dispune de o alocare bugetara de 312,8 milioane euro
cu un singur obiectiv specific, are drept scop de a răspunde obiectivelor inscrise în
Programul Național de Cadastru și Carte Funciara.
OS 11.1 Consolidarea capacitatii institutionale și o administratie publica eficiența
se realizeaza prin urmatoarele activități
- inregistrarea sistematica a proprietatilor în special în zonele rurale prin ;
* inregistrarea sistematica a tuturor proprietatilor
* conversia în format digital a tuturor documentelor analogice.

Axa prioritara 12 Asistenta tehnica cu o alocare bugetara de 221,2 milioane euro


are ca obiectiv asigurarea condiții lor necesare implementarii proiectelor finantate
din POR
Axa are un singur obiectiv specific
OS 12.1 Asigurarea conditiilor de implementare a POR și anume ,
- Finantarea unor proiecte privind asigurarea conditiilor de desfășurare eficiența a
activitatilor specifice ale Autorității de Management și Organismelor intermediare.
- Achiziția și instalarea echipamentelor IT și de birotica
- Achiziția de bunuri și servicii necesare realizarii în condiții de eficiența a
activitatilor

3. PR0GRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA are


o alocare bugetara în suma de 553,1 milioane euro din care se finanteaza proiecte
avind ca obiectiv crearea unei administratii publice modernea prin intermediul unor
servicii publice competitive capabila sa faciliteze dezvoltarea socio economic
bazate pe reglementari legale si eficiente în scopul punerii în opera a obiectivelor
inscrise în Strategia Europa 2020.
Suma de 553,1 milioane euro alocata a fost împărțită pe trei axe prioritare și mai
multe obiective specifice
Beneficiarii FEN din POCA sunt autoritățile și institutiile publice centrale
autoritatile administrative autonome,ONG uri, institutii de invatamint superior,
autorități și institutii publice locale, institutii din sistemul judiciar s.a.
Bugetul POCA este structurat pe trei axe prioritare astfel

Axa prioritara 1 -Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative


și judiciare, cu patru obiective specifice după cum urmează ;
OS 1.1 Dezvoltarea planificarii strategice a bugetarii pe programe și a practicilor de
coordonare,consultare și cooperare în administratia publica centrala în cadrul
caruia se pot realiza urmatoarele tipuri de activități ;
- Dezvoltarea și implementarea de politici, strategii și mecanisme de monitorizare și
evaluare a acestora.
- Dezvoltarea de sisteme de management al bugetarii pe programe, al calitatii și al
riscului
- Dezvoltarea de mecanisme de consultare și de participare a structurilor interesate
la procesul de fundamentare și punere în opera a deciziilor.
OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de
management al resurselor umane în cadrul caruia se pot fiinanta activități de tipul ;
- Simplificarea procesului de recrutare, selecție, evaluare,formare,perfectionare și
de evidenta în sistemul administratiei publice ;
- Elaborarea și implementarea de standarde ocupationale de competenta.
OS 1.3. Imbunatatirea eficientei sistemului judiciar în cadrul caruia se pot finanta
activități de tipurile următoare ;
- Formarea profesională a personalului din sistemul judiciar
- Elaborarea de ghiduriț manuale, materiale documentare s.a
OS 1.4 Creșterea transparentei și a responsabilitatii în sistemul achizitiilor publice
în vederea reducerii neregulilor în acest domeniu prin urmatoarele tipuri de activități
- Perfectionarea continua a cadrului legal și institutional
- Imbunatatirea managementului procedurilor de achizitii publice;
- Dezvoltarea competentelor și a pregatirii personalului din autoritățile și institutiile
publice.

Axa prioritara 2 Administratie publica și sistem judiciar eficiente și


transparente cu trei obiective specifice finanteaza proiecte de natura următoare ;
OS 2.1 Servicii publice de calitate pentru cetateni și mediul de afaceri la nivel local
- Activități de imbunatatire a proceselor interne și a procedurilor de lucru în vederea
eficientizarii serviciilor publice
- Măsuri de aplicare a standardelor de cost și de calitate pentru toate serviciile
publice;
- dezvoltarea și implementarea sistemelor de ghiseu unic :
OS 2.2 Creșterea transparentei, integritatii și responsabilitatii la nivelul autoritatilor
și al institutiilor publice
- Dezvoltarea și implementarea de măsuri privind eradicarea fenomenului de
coruptie :
* organizarea unor campanii de educatie publica
* realzarea de sondaje privind perceptia publica în materie de coruptie
* analize,studii în aceasta materie
OS 2.3 Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate de serviciul judiciar
- Imbunatatirea accesului la jurisprudenta în mediul on-line
- Imbunatatirea accesului la dosarele de judecată – sistem e-file
- Organizarea de campanii de informare, educatie juridica,
- Elaborarea de ghiduri informative cu privire la prevederile noilor coduri
OS 2.3 Asistenta tehnica în materie
- Asigurarea suporturilor tehnice pentru Autoritatea de Management pentru
implementarea diferitelor etape de realizare a proiectelor.
- Activități de publicitate și informare .
07.decembrie
2020