Sunteți pe pagina 1din 5

A.

IROAEI FELICIA ANGELA ÎI


Aprob,
AIROAEI FELICIA ANGELA

DISPOZITIA NR. 1
din 14.11.2011

În conformitate cu prevederile Legii 307/2006,art. 19 si a art. 17 litera b,din Normele generale


de apărare împotriva incendiilor,aprobate prin Ord. MAI nr. 163/2007,subsemnata AIROAEI
FELICIA ANGELA,reprezentantul legal al A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI,dispun prin prezenta
instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sarcinile se revin personalului pe locurile de
munca,astfel:
Art.1. Apărarea împotriva incendiilor în cadrul A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI, constituie o
problemă de interes major şi permanent făcând parte integrantă a activităţilor desfăşurate pe
teritoriul societăţii.
Art.2. Activitatea de apărare împotriva incendiilor se efectuează în conformitate cu prevederile:
- Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Art.3. Elaborarea instrucţiunilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru
fiecare loc de muncă sau serviciu de activitate, se bazează pe prevederile:
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- OMAI 712/2005 completat cu OMAI 786/2005 privind instruirea personalului in situatiile
de urgenta .
- OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente
I. INSTRUCTIUNI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
1. 1. Instalaţii
Instalaţii aferente
aferente construcţiilor
construcţiilor (electrice,de
(electrice,de apă,încălzire,ventilare,condiţionare,
apă,încălzire,condiţionare,canalizare)
- instalaţiile de mai sus se proiectează,se excută şi se exploatează potrivit reglementărilor
tehnice şi măsurilor specifice de aparare impotriva incendiilor,astfel încât acestea să nu constituie
surse izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.
- instalaţiile de pct.1 trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a
construcţiilor , nivelului de risc de incendiu şi să aibă nivelul de protecţie corepspunzător mediului în
care sunt amplasate şi să respecte prevederile din normele generale şi specifice de aparare
impotriva incendiilor.
- exploatarea sistemelor instalaţiilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor,maşinilor şi utilajelor,de
orice categorie,cu defecţiuni,improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau
substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă.
- la utilizarea sistemelor,instalaţiilor,dispozitivelor,echipamentelor,aparatelor de orice categorie este
obligatorie respectarea instrucţiunilor de exploatare,folosire şi întreţinere,precum şi a normelor şi
măsurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.
- pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice se interzice:
- utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi echipamentelor
sau solicitarea lor peste limita admisă;
- funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instrucţiunilor de
funcţionare;
- funcţionarea fără sisteme, aparate şi echipamente necesare pentru controlul şi menţinerea
parametrilor privind situaţia în funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
- întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolarea termică sau electrică
ori pentru separare;
- depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii sau
executarea necorespunzătoare a acestora;
- executarea lucrărilor de întreţinere sau a unor modificări de către personal neautorizat şi
calificat.

pag. 1/5
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI
2. Instalaţii electrice
- la folosirea instalatiilor electrice de forta si iluminat se vor respecta prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a si 1500 V c.c., indicativ
I-7 /2002.
- instalatiile electrice si consumatorii electrici se vor verifica inainte de punerea lor in functiune si se
vor inlatura defectiunile constatate.
- tablourile electrice vor avea carcase metalice, iar la sigurantele folosite vor fi numai din cele
dimensionate conform normelor in vigoare.
- se interzice folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice, suspendarea
corpurilor de iluminat direct in conductori, pozarea cablurilor electrice pe materiale combustibile,
supraincarcarea instalatiilor electrice cu consumatori peste puterea admisa.
- nu se vor amplasa consumatori electrici in apropierea materialelor si substantelor combustibile.
- la terminarea lucrului instalatiile electrice se vor scoate de sub tensiune cu exceptia instalatiilor
pentru iluminatul pe timpul nopţii.
3. Tabloul electric principal
- se urmăreşte respectarea întocmai a instrucţiunilor tehnice de exploatare şi executarea a
controalelor periodice;
- se interzice depozitarea în tabloul general a oricăror materiale şi substanţe care nu au legătură
directă cu exploatarea instalaţiilor respective;
- se asigură ventilarea încăperilor, astfel încât temperatura să nu depăşească valoarea maximă
admisibilă pentru aparatajul montat în aceste încăperi.
4. Spatii civile (sediul administrativ,vestiare,birouri,grupuri sanitare,etc. )
- se interzice curatarea pardoselilor cu substante inflamabile;
- asigurarea in stare libera a cailor de acces si evacuare, acestea nu vor fi blocate;
- respectarea prevederilor Dispozitiei privind reglementarea focului deschis, fumatului si a colectarii
deseurilor si ambalajelor.
- caile de acces si evacuare a personalului in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate, amplasate vizibil;
- la parasirea incaperilor in care se folosesc aparate electrice, acestea vor fi scoase din functiune;
- se interzice depozitarea pe coridoare, pe traseele de evacuare si in podul cladirilor a materialelor
sau a mobilierului;
- depozitarea sub orice forma a lichidelor combustibile si recipientilor cu substante inflamabile in
birouri si alte incaperi este interzisă;
- la terminarea programului de munca se va verifica obligatoriu daca s-au înlăturat toate cauzele de
incendiu.
5. Norme în timpul lucrului
- la începerea programului de lucru precum şi în timpul acestuia se verifică dacă instalaţiile, utilajele,
aparatele şi echipamentele de la locul de muncă sunt în stare de funcţionare şi nu prezintă
defecţiuni care să provoace izbucnirea unor incendii ori producerea de explozii şi se vor înlătura
astfel de defecţiuni;
- în timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de lucru şi
normele aparare impotriva incendiilor specifice activităţii ce se desfăşoară;
- la terminarea lucrului la fiecare loc de muncă se va asigura:
- oprirea şi curăţarea maşinilor, agregatelor, utilajelor şi aparatelor şi scoaterea de sub
tensiune a acestora cu excepţia celor al căror regim de funcţionare este continuu;
-întreruperea iluminatului electric ;
-evacuarea deşeurilor, reziduurilor şi a altor materiale combustibile ;
-evacuarea materialelor din spaţiile de siguranţă dintre construcţii şi instalaţii;
-înlăturarea surselor cu foc deschis.
- se interzice executarea unor operaţii de lucru care prezintă pericol de incendiu sau explozie de către
personal neautorizat şi calificat.
6. Functionarea in siguranta instalatiilor
- întreţinerea şi repararea instalaţiilor,etc,se face conform normativelor şi prescripţiilor tehnice şi la
termenele stabilite, astfel încât să se asigure funcţionarea acestora în condiţii de securitate din punct
de vedere aparare impotriva incendiilor;
- întreţinerea şi repararea instalaţiilor, se face numai de către personal calificat, instruit şi verificat în
acest scop;
- în cazul defectării instalaţiilor se iau măsuri operative care să înlăture pericolul producerii de
incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice urmate de incendii sau explozii;

pag. 2/5
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI
- se interzice exploatarea instalaţiilor fără ca acestea să fie dotate cu aparatură de măsură,control şi
automatizare ori dacă aceasta nu este în stare de funcţionare;
- în cazul când instalaţiile prezintă o uzură prematură sau au o stare tehnică necorespunzătoare se vor executa revizii şi reparaţii pentru înlăturarea
defecţiunilor chiar dacă termenele stabilite pentru aceste operaţiuni nu au fost îndeplinite;
7. Disciplina în muncă
- încă de la încadrare, personalul este obligat să-şi asume răspunderea pentru
respectarea în mod strict a disciplinei, respectând toate dispoziţiile şi indicaţiile date de conducerea
şi de conducătorii locurilor de muncă, precum şi prevederile legale, ale regulamentelor şi
instrucţiunilor în vigoare pe linie profesională şi de aparare impotriva incendiilor.
- persoanele care conduc activitatea trebuie să asigure prin măsurile luate, respectarea riguroasă, a
disciplinei în muncă, neadmiţând nici o abatere şi implicând sancţiuni, după caz, disciplinare.
- este strict interzisă încălcarea regulilor de exploatare şi aparare impotriva incendiilor care pot duce
la urmări deosebit de grave, ca de exemplu:
- fumatul la locurile interzise;
- consumul de băuturi alcoolice sau consumul acestora în incinta punctului de lucru
- lucrul sub influenţa alcoolului sau în stare de oboseală;
- efectuarea de lucrări de sudură, alte lucrări cu foc deschis sau de intervenţii periculoase
fără stabilirea şi luarea tuturor măsurilor de prevenire, prevăzute în norme, regulamente
şi instrucţiuni;
- nerespectarea altor prevederi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor, care pot
afecta securitatea personalului şi instalaţiilor.
- este strict interzis personalului să efectueze anumite operaţii (în special anumite intervenţii la utilaje
şi la instalaţii) din proprie iniţiativă, fără informarea prealabilă şi aprobarea şefilor ierarhici, fără ca
restul colectivului care se află la locul respectiv de muncă să cunoască operaţiile ce trebuie
executate şi fără luarea măsurilor de pregătire a operaţiilor, precum şi a măsurilor de prevenire
necesare.
- în cazul în care se produce un început de incendiu, alt eveniment sau în cazul unor
comportări de indisciplină din care rezultă suspiciuni privind consumul anterior de alcool al
personalului, se va efectua, de urgenţă şi obligatoriu, un test de alcoolemie şi dacă acesta
este pozitiv se vor lua măsurile stabilite prin prevederile legale în vigoare.
II. SARCINI CE REVIN PERSONALULUI PE LOCURILE DE MUNCA
Art.1. Întreaga activitate de apărare împotriva incendiilor este condusă, coordonată şi verificată de
cadrul tehnic al societăţii.
Art.2. Cadrul tehnic instruieşte şefii de productie, gestiuni, maistrii în scopul asigurării organizării,
îndrumării şi coordonării tehnice corespunzătoare a activităţii, a gestionării riscurilor de incendiu şi
explozii, care pot afecta securitatea personalului şi instalaţiilor şi stabilirea soluţiilor tehnice şi
măsurilor de remediere a acestora, a stabilirii măsurilor, pentru realizarea corespunzătoare a altor
probleme aferente activităţii de apărare împotriva incendiilor, a exercitării controlului asupra modului
în care se desfăşoară această activitate.
Art.3. Personalul A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI, are urmatoarele obligaţii generale pentru de
apărarea împotriva incendiilor, conform Legii 307/2006:
- sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite.
- sa intretina si sa foloseasca in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor asigurate pentru locurile de munca;
- sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor specifice activitatilor pe care le desfasoara.
- sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la cunostinta, sub orice
forma, de conducerea punctului de lucru sau cadrul tehnic aparare impotriva incendiilor, in locurile
de muncă în care isi desfasoara activitatea;
- sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de seful locului de munca sau responsabilul cu apărarea
împotriva incendiilor, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele de lucru.
- sa comunice, imediat conducerii punctului de lucru ori persoanelor imputernicite de acestea, orice
situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune
sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor.
- sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor de protectie sau de interventie
pentru stingerea incendiilor.
- sa coopereze cu salariatii desemnati de conducerea punctului de lucru atat cat ii permit
cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PERSONALULUI PUNCTULUI DE LUCRU
pag. 3/5
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI
1. Obligatiile personalului de întreţinere
a) asigurarea executarii la timp si de calitate a lucrarilor de intretinere, revizii, reparatii tehnice, a
verificarilor la instalatii,precum si la cele de apărare împotriva incendiilor
b) stabilirea masurilor specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc luate la executarea
lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii tehnice la instalatii asigura conditii perntru realizarea lor
si verifica modul de indeplinire
c) asigurarea respectarii Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrarilor
cu flacara.
d) urmaresc aprovizionarea tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor la noile investitii
e) asigura functionarea corespunzatoare a aparatelor de masura si control, verifica daca aceasta
aparatura asigura functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
f) intocmesc grafice de control la instalatii
g) organizeaza controale comune impreuna cu cadrul tehnic
2. Obligatiile sefilor de gestiune,etc.
a) Organizează, îndrumă şi controlează zilnic respectarea normelor, dispozitiilor si masurilor de
apărare împotriva incendiilor desfăşurată în toate locurile de muncă din sectorul de activitate pe care
îl conduc;
b) Organizează şi asigură instruirea întregului personal din subordine, pe baza procedurilor de
instruire, potrivit dispoziţiilor în vigoare, asigură testarea anuală a acestuia şi verifică sistematic
modul în care se realizează instruirea şi eficienţa acesteia;
c) Asigură dotarea, conform normelor în vigoare, a tuturor locurilor de muncă din sectorul
coordonat;
d) Asigură şi răspund de pregătirea corespunzătoare a întregului personal din subordine în ceea
ce priveşte modul de comportare şi de acţiune în cazul începuturilor de incendiu; în acest scop
organizează instruirea corespunzătoare a acestuia, efectuarea de exerciţii practice în baza
schemelor de organizare a apărararii împotriva incendiilor pe locul de muncă. În caz de
incendiu, cooperează cu pompierii militari sau alte forţe sosite la locul incendiului, comunicând
acestora elementele tehnice specifice instalaţiilor afectate pentru a se asigura eficienţa
intervenţiei;
e) Îndeplinesc şi răspund de realizarea în termen de către personalul din subordine a obligaţiilor şi
măsurilor ce le revin în cadrul planului de autoapărare împotriva incendiilor, precum şi a altor
sarcini privind apărarea împotriva incendiilor stabilite de conducerea unităţii, de organele
superioare sau de control.
f) Asigură şi răspund de luarea tuturor măsurilor pentru ca instalaţiile, utilajele şi maşinile din dotare
să fie exploatate în condiţii de deplină siguranţă, scop în care au următoarele obligaţii:
- în limitele competenţei, îndeplinesc, la termen, măsurile şi sarcinile de apărare împotriva incendiilor
ce le revin în urma controalelor organizate de organele de specialitate;
- întocmesc, în colaborare cu cadrul tehnic, planul de organizare a apărarii împotriva incendiilor pe
locul de munca, evacuare al personalului şi materialelor combustibile de la locurile de muncă, care
intră în subordinea lor, îngrijindu-se ca acest plan să fie afişat la loc vizibil şi cunoscut de personalul
ce activează în perimetrul respectiv;
- răspund de păstrarea şi îmbunătăţirea agitaţiei vizuale la locurile de muncă a căror conducere le
este încredinţată ( afişe, panouri, indicatoare de securitate şi avertizare, măsurile şi sarcinile de
prevenire şi stingere a incendiilor, planul de evacuare.);
- nu permit folosirea focului deschis în incinta societatii fara permisul de lucru cu foc;
- răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul din subordine,
sancţionează, în limita drepturilor ce le revin sau propun pentru sancţionare pe cei vinovaţi de
abateri la normele de apărare împotriva incendiilor;
-iau măsuri pentru ca, permanent, căile de acces să rămână libere, neblocate, iar în caz de incendiu
să intervină conform organizării apărarii împotriva incendiilor pe locul de muncă;
-iau măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiunile tehnice şi de apărare împotriva
incendiilor specifice, stabilesc măsurile ce trebuie luate în caz de dereglări, întreruperi sau avarii;
-asigură stabilirea şi aducerea la cunoştinţa fiecărei persoane din subordine, a atribuţiilor şi
răspunderilor ce îi revin la locul de muncă, dau dispoziţii clare şi precise, asigură condiţiile necesare
pentru executarea lor, controlează sistematic modul cum acestea au fost însuşite şi aduse la
îndeplinire de întregul personal;
g) Să urmărească realizarea sarcinilor din Planul de măsuri de apărare.
h) In caz de avarii sau alte accidente similare, sînt obligaţi să participe nemijlocit la lichidarea
urmărilor acestora, la cercetarea cauzelor şi stabilirea măsurilor pentru repunerea în funcţiune a
instalaţiilor şi la conducerea operaţiilor pentru intrarea în regim normal de funcţionare.
pag. 4/5
A.IROAEI FELICIA ANGELA ÎI
3. Obligaţiile personalului muncitor cu functii operative si de execuţie
Personalul muncitor cu functii operative si de execuţie au următoarele obligaţii principale în
domeniul apararii impotriva incendiilor:
a) respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor ce le revin, respectarea şi executarea
dispoziţiilor, regulilor şi măsurilor stabilite pentru stingerea începuturilor de incendiu;
b) cunoaşterea şi respectarea prevederilor din normele de apărare împotriva incendiilor specifice
unităţii şi locului respectiv de muncă, a regulilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în
instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi de lucru, cunoaşterea modului de utilizare
corectă a dispozitivelor şi mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu;
c) participarea la instructajele pe linie de apărare împotriva incendiilor, precum şi la exerciţiile
practice de stingere a incendiilor conform organizării apărarii împotriva incendiilor pe locul de
muncă;
d) sesizarea imediată a şefului formaţiei de lucru asupra apariţiei sau existenţei unor pericole, a
unor cauze sau împrejurări de natură să provoace incendii;
e) anunţarea, de îndată, despre începuturile de incendiu izbucnite, efectuarea operaţiilor de primă
intervenţie, cu utilizarea mijloacelor de intervenţie aflate în dotarea locului de muncă, în
conformitate cu regulile stabilite;
f) să nu blocheze culoarele şi scările de acces cu materiale ce ar împiedica intervenţia pentru
stingerea incendiilor şi evacuarea bunurilor;
g) să nu intervină, sub nici un motiv, la instalaţii, aparate sau tablouri electrice; orice fel de
defecţiune va fi adusă imediat la cunoştinţa şefului ierarhic;
h) să nu lase la depozite, loc munca cârpe de şters îmbibate cu ulei sau alte materiale care se pot
autoaprinde şi declanşa incendii;
i) să nu folosească improvizaţii la corpurile de iluminat;
j) întreţinerea în bună stare de funcţionare atât a instalaţiilor, utilajelor, cît şi a mijloacelor de
prevenire şi stingere a incendiilor, aflate în dotarea locului de muncă .

Intocmit,
CTPSI/ing.CRISTESCU ION

pag. 5/5