Sunteți pe pagina 1din 6

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

SUCURSALA E.M.VULCAN
APROBAT
INGINER SEF PRODUCTIE
ing.HANGANU SIMION

FISA POSTULUI

IDENTIFICAREA POSTULUI

1.NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI:


2. DENUMIREA POSTULUI: lacatus subteran sef de echipa
422
3.POZITIA IN COR / COD: 721408
( Nomenclatorul functiilor si meseriilor S.C.E.H. S.A- cod )
4.DEPARTAMENTUL / LOCATIA: sectorul productie
5. NIVELUL POSTULUI: executie-muncitori
6.RELATIILE:
A. Ierarhice:
- se subordoneaza. c.f.l. (maistrului) de pe schimbul respectiv;
- are in subordine: lacatusii din echipi;
B.Functionale si de colaborare:
- primeste indicatii de la C.F.L. (maistrul) de pe schimbul respectiv;
- colaboreaza cu:
- cu lacatusii din echipa;
- cu muncitorii de pe schimbul respectiv;
C. Reprezentare:

DESCRIEREA POSTULUI

1.SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:


- Titularul postului executa lucrarile de montare, demontare, intretinere, reparare,revizie, verificare,
si exploatare a instalatiilor si utilajelor mecanice, precum si a instalatiilor si aparaturii de
control si semnalizare miniera subteran, individual sau in echipa, in functie de nivelul de
calificare, complexitatea lucrarilor si gradul de periculozitate al lucrarilor si locurilor de
desfasurare a activitatii.
- Conduce lucrarile incredintate echipei sale de catre CFL (maistrul) de pe schimbul respectiv.
2.OBIECTIVELE POSTULUI:
Prin activitatea depusa asigura functionarea optima,in deplina siguranta a echipamentului mecanic
aflat in sfera responsabilititalor directe.
3.OBIECTIVE DE PERFORMANTA:
- realizarea atributiilor corespunzatoare meseriei;
- identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente;
- cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate;
- inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;
- respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor;
3.1.CRITERIILE DE EVALUARE:
- adaptabilitatea ;
- asumarea responsabilitatilor;
- capacitatea de a rezolva problemele;
- capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobindite;
- capacitatea de a comunica;
- capacitatea de a lucra in echipa;
- capacitatea de analiza;
- respectul fata de lege si loialitate fata de interesul societatii/ sucursalei;
- capacitatea de a lucra independent;
- conduita in timpul serviciului;
4.DESCRIEREA SARCINILOR / ATRIBUTIILOR / ACTIVITATILOR POSTULUI:
- la inceputul programului de lucru trebuie si se prezinte la pontaj in echipament de lucru, avind
asupra sa lampa, masca si casca, aflindu-se in stare normala, din punct de vedere psihic si
fizic pentru a-si indeplini in mod corespunzitor sarcinile trasate;
- schimbarea personalului la inceputul, respectiv la sfirsitul programului de lucru, se face in mod
obligatoriu in subteran, la locul de munca;
- trebuie si cunoasca procesele tehnologice complexe ce se executa, ce presupun folosirea de
utilajele de taiere, sustinere si transport fixe sau mobile, utilizate in subteran;
- trebuie si observe, si depisteze din timp si si remedieze defectiunile, in vederea evitarii propagarii
avariilor, prin urmarirea permanenta a functionarii utilajelor si executarea reviziilor la termen;
- trebuie si intervina asupra mecanismelor utilajelor in cazul situatiilor critice, prin repararea,
remedierea sau inlocuirea subansamblelor si pieselor defecte;
- trebuie sa pastreze sau chiar si imbunitateasca conditiile de lucru ale utilajului, prin interventii
directe sau semnalarea neregulilor celor in masura a le inlatura;
- trebuie si raporteze operativ, pe cale ierarhica neregulile semnalate din punct de vedere mecanic
si modul de folosire al utilajelor mecanice;
- participa la transportul si aprovizionarea cu piese de schimb, dispozitive si instalatii mecanice necesare
procesului de productie,(sortare, depozitare, stivuire, transport manual sau cu:troliul, monoraiul,
vagonetii, carucioare, platforme);
- participa la descongestionarea,recuperarea,depozitarea in vederea transportului la suprafata a partilor
mecanice componente ale dispozitivelor, instalatiilor mecanice, electromecanice, utilajelor
deteriorate,defecte a caror reparatie, reconditionare in subteran nu este posibila;
- participa la transportul la suprafata a partilor mecanice componente ale dispozitivelor, instalatiilor mecanice,
electromecanice, utilajelor deteriorate, defecte a caror reparatie, reconditionare in subteran nu este posibila;
- la incheierea programului de lucru, seful de echipa sau lacatusul de serviciu, dupa caz, este
obligat sa consemneze in scris raportul sau asupra activitatii desfasurate de echipa condusa sau
de lacatusii de pe schimbul respectiv;
- trebuie si respecte intocmai ordinele primite de la conducatorul ierarhic, ordinele primite din partea
personalului de conducere si control si sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca;
- trebuie si cunoasca si si stapineasca notiunile de baza din mecanica, precum si masinile si
instalatiile mecanice miniere utilizate in subteran;
- trebuie si cunoasca proprietatile si pericolul potential pe care-l reprezinta gazele de mina, praful
de carbune si apele in subteranul minelor grizutoase;
- asigura buna functionare a fluxului de transportoare cu raclete in vederea transportului la suprafata a carbunelui;
- efectueaza lucrari de revizii si intretinere zilnice ale echipamentelor electromecanice aflate in functie in
cadrul sectorului;
- efectueaza lucrari de montare si demontare echipamentelor electromecanice aflate in functie in cadrul sectorului;
- executa lucrari de desfundare rostogol si golire rostogol conform instructiunilor de lucru;
- efectueaza lucrari de revizii tehnice saptamanale ,trimestriale si anuale conform graficelor ale
echipamentelor electromecanice aflate in functie in cadrul sectorului;
- efectueaza lucrari de montare,demontare si intretinere a liniilor de monorai;
- efectueaza lucrari de montare, demontare si intretinere, lucrari de revizii conform graficelor a troliilor;
- efectueaza lucrari de montare, demontare,intretinere si revizii conform graficelor a pompelor de
evacuare a apelor si a circuitelor de aspirare si refulare aferente acestora, aflate in cadrul sectorului;
- efectueaza lucrari de reparatii mecanice ale echipamentelor electromecanice aflate in functie in cadrul sectorului;;
- efectueaza lucrari de reparatii a pieselor si subansamblelor ale echipamentelor electromecanice aflate in functie
in cadrul sectorului la atelierul de la suprafata a sectorului atunci cand acestea nu se pot efectua in subteran;
- cu autorizatie prealabila, poate executa lucrari de suduri;
- trebuie sa stie sa citeasca desenele de ansamblu si de detaliu ale masinilor si utilajelor
mecanice, si intocmeasca scheme simple si scheme cinematice;
- controleaza si urmareste functaonarea dispozitivelor de siguranta si protectie ale echipamentelor
electromecanice aflate in functie in cadrul sectorului;
- stabileste, impreuna cu C.F.L. (maistrul) mecanic, volumul de reparatii necesare a fi executate
in zilele in care nu se lucreaza la activitatea efectiva de productie;
- repara perforatoarele si ciocanele de abataj;
- trebuie sa execute montarea, pozarea si intretinerea conductelor de aer comprimat, de apa si de
aeraj, si execute imbinari cu flanse si mufe;
2
- trebuie si execute montarea sau schimbarea funiei (cablului) la troliile de tractiune de pe lucrarile
miniere orizontale, schimbarea sabotilor de frina la trolii, spalarea lagarelor si schimbarea uleiului, si
remedieze scurgerile de fluid si etansarea conductelor de api si aeraj din lucrarile orizontale;
- indeplineste orice alte atributii care i se stabilesc prin dispozitii interne, care rezulta din actele
normative in vigoare sau sunt stabilite de seful de sector in sfera domeniului de activitate.
- efectueaza activitatile conform prevederilor documentelor S.M.I.C.M. (Sistemul de Management Integrat
Calitate – Mediu ) si S.S.O. (Sanatate si Securitate Ocupationala) , asigurind imbunatatirea acestora;
5.DESCRIEREA RESPONSABILITATILOR POSTULUI
A. Privind relatiile interpersonale/comunicarea
- raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de
activitate colegilor si superiorilor ierarhici;
- are o atitudine politicoasa atit fata superiorii ierarhici, de colegi, cit si fata de alte persoane din cadrul
sucursalei cu care vine in contact;
- sesizeaza superiorului ierarhic ori de cite ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare;
B. In raport cu obiectivele si atributiile postului:
- rispunde de starea de functionare, in conditii de deplina securitate, a masinilor si instalatiilor pe
care le deserveste;
- raspunde de acordarea primului ajutor in caz de accident, anunta imediat conducerea ierarhica,
inlatura cauzele generatoare de pericol pentru securitatea muncii;
- raspunde de intarirea ordinii si disciplinei la locul de munca, de evitarea si eliminarea abaterilor
de la normele stabilite;
- raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru;
- are obligatia si cunoasca si sa respecte prevederile legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a normelor metodologice de aplicare a acesteia;
- are obligatia si cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentul SSM aplicabil;
- răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă în domeniul său de activitate a prevederilor CCM, a
Regulamentului Intern şi a Legii nr. 53/2003 - Codului Muncii republicata şi a Legii nr. 349/2002-
pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificata si completata
prin Legea nr.15/2016.
C. Privind securitatea si sinitatea in munci:
- in activitatea pe care o desfisoara respecta prevederile Legii 319/2006 si a Normelor metodologice de
aplicare a acesteia, a hotaririlor de guvern in domeniul SSM, a Regulamentul SSM aplicabil, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- trebuie si cunoasca si sa respecte obligatiile lucratorilor in domeniul apararii impotriva incendiilor
conform Legii nr. 307/2006 si OMAI nr. 163/2007;
- trebuie si participe la examinare in vederea autorizarii pentru a putea efectua transport de materiale cu
troliile electrice;
- la utilizarea troliilor va respecta prevederile instructiunilor de utilizare a acestora aprobate de
conducerea sucursalei si prelucrate pe bazi de semnitura;
- trebuie si-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului astfel incit si nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atit propria persoana, cit si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca;
- are obligatia de a utiliza corect echipamentul individual de protectie corespunzitor pentru care a fost
acordat si dupa utilizare si-l inapoieze sau si-l puna la locul destinat pentru pastrare;
- trebuie si posede cunostinte generale pentru lucrul in subteran si cele specifice lucrarilor pe care le
executa (tehnologie de lucru, instructiuni);
- trebuie sa aduca la cunostinta conducatorului ierarhic orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
- sa aduca la cunostinta conducatorului ierarhic accidentele suferite de propria persoana si de alte
persoane participante la procesul de munca;
- trebuie si opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si si-l informeze
imediat pe conducatorul ierarhic;
- si dea relatiile solicitate de catre organele de control si cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- opreste accesul in lucrarile in care constata stare de pericol si informeaza conducatorul ierarhic;

3
- sa nu procedeze la scoaterea din functie, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si sa
nu utilizeze dispozitive de securitate improvizate;
- si coopereze cu lucratorii desemnati atita timp cit este necesar pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul
de munca si conditiile de lucru sunt sigure fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul lui de activitate;
- raspunde de securitatea si sanatatea muncii la locul de munca si de echipamentele de munca ce ii sunt
repartizate pentru supraveghere si deservire;
- are obligatia si poarte in subteran asupra lui masca de autosalvare. Numai la locul de munca, masca de
autosalvare o poate pistra in imediata apropiere;
- si coopereze cu lucratorii desemnati atita timp cit este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri
sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca pentru protectia securatatii si sanitatii in munca a lucratorilor ;
- sa respecte intocmai ordinele primite din partea personalului de conducere si control;
- trebuie sa cunoasca caile de retragere si evacuare in caz de pericol, avarii, incendii, inundatii conform
planului de prevenire si protectie;
- trebuie si-si insuseasca cunostintele generale de securitate si sanatate in munca si cunostintele specifice
lucratilor pe care le executa;
- sa cunoasca si si respecte prevederile documentului de securitate si sanatate in munca;
- sa cunoasca masurile de acordare a primului ajutor;
- si utilizeze corect uneltele si alte mijloace de productie;
- si respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta;
- sa foloseasca toate mijloacele permise pentru localizarea si combaterea incendiilor;
- va coopera cu personalul tehnic specializat care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- va comunica, imediat dupa constatare, conducatorului ierarhic, orice incalcare a normelor de aparare
impotriva incendiilor si a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si
orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de apirare impotriva incendiilor;
- si comunice imediat conducatorilor ierarhici orice situatie de munca despre care are motive intemeiate si o considere
un pericol pentru securitatea si sinitatea lucritorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
- la transportul cu vagonete,carucioare,platforme are obligatia si respecte:
- este interzisi trecerea peste si printre vagonete(cirucioare,platforme)aflate in convoi;
- este interzis ca in timpul cuplarii sau decuplarii vagonetelor (carucioarelor, platformelor)sa se
introduca capul, mina sau alte parti ale corpului intre vagonete sau tampoane;
- este interzisa cuplarea sau decuplarea vagonetelor(carucioarelor,platformelor)cind acestea se afla in mers;
- este interzisa frinarea vagonetelor(carucioarelor,platformelor) stind in fata acestora in sensul de miscare;
- la transportul manual pe galerii, intre vagonete se va mentine o distanta de min.30m;
- la transportul cu vagonete (carucioare,platforme) pe plane inclinate se vor respecta instructiunile intocmite si
aprobate de conducerea sucursalei, precum si prescriptiile prevazute in Regulamentul SSM aplicabil cu
referire la transportul cu vagonete, carucioare, platforme pe planele inclinate;
- sa nu introduca in subteran rechizite de fumat si alte obiecte sau materiale care pot produce flacara
deschisa sau scintei;
- este interzis a intra in incinta sucursalei si subteran sub influenta alcoolului;
- are obligatia si participe la instruirea periodica, si-si insuseasca normele generale specifice de securitate
si sanatate in munca si sa fie testat in acest sens;
- trebuie si efectueze examinarea psihologica in conformitate cu legislatia in vigoare;
- sa efectueze controlul medical in conformitate cu legislatia in vigoare si a dispozitiilor primite;
- are obligatia sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca pentru a putea lucra si circula cu riscuri minime;
- nu va efectua lucrari decit acelea pentru care a fost instruit;
- trebuie si cunoasca si sa respecte atributiile, sarcinile si responsabilitatile previzute in fisa postului;
D. Privind regulamentele de lucru:
- respecti politicile societatii legate de domeniul siu de activitate;
- respecta si pune in aplicare prevederile Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare;
- respecta si aplica prevederile legislative in domeniu si Contractul Colectiv de Munca in vigoare;
6.CONDITIILE DE LUCRU ALE POSTULUI
A. Programul de lucru: 6 ore si suplimentar daci este cazul;
B. Conditiile de munci:
- se incadreaza in conditii speciale de munca, conform Legii 263/2010;
- are obligatia de a presta 100 % din timpul normal de lucru in subteran;
4
C. Conditii de formare profesionali: - participa la diverse programe de formare profesionala;
7.GRADUL DE AUTONOMIE
A. Autoritate asupra altor posturi: -

B. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)


- Inlocuieste pe: -
- Este inlocuit de: -

8.PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR:


- conform prevederilor Regulamentului privind evaluarea performantelor individuale ale salariatilor
societatii, parte integranta din Regulamentul Intern.

SPECIFICATIILE POSTULUI

1. NIVELUL DE STUDII:
- minim invatamint general obligatoriu ;
- invatamint profesional sau liceal de specialitate, in meseria de lacatus, mecanic, masinist;
2. CALIFICARI / SPECIALIZARI NECESARE:
- Conform prevederilor legale in vigoare;
- programe de perfectionare/specializare in domeniul siu de activitate;
3. COMPETENTELE POSTULUI:
- abilitati de comunicare;
- abilitati de a lucra in echipa;
- capacitatea de a lucra independent;
- capacitatea de analiza;
- capacitatea de indrumare;
- discernamint si capacitate de a rezolva problemele;
- rezistenta la efort si stres;
- spirit de ordine si disciplina;
- preocupare permanenti pentru ridicarea nivelului profesional individual;
- capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobindite;
- stabileste repartizarea sarcinilor personalului din subordine si urmareste realizarea lor conform
normelor;
- apt din punct de vedere medical pentru activitate in subteran;
- capacitate de lucru cu oamenii;
- propune misuri de eficientizare a activitatii;
- adaptabilitatea;
- asumarea responsabilitatilor;
- respectul fata de lege si loialitate fata de interesul societatii/sucursalei;
- conduita ireprosabila in timpul serviciului;
4. EXPERIENTA DE LUCRU NECESARA (VECHIMEA IN SPECIALITATEA CERUTA DE POST):
- conform cerinţelor postului;

Avizat Intocmit
SERVICIUL RESURSE UMANE SECTORUL PRODUCTIE
ec. resp.organizare formare profesionala sef sector
ec.Draghici Veronica-Elena ing. Pantiloi Radu

Data elaborarii: 08.11.2016


Data confirmarii: 08.11.2016

Primit un exemplar:
Numele si prenumele:
5
Semnatura:

Data: