Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Naţional de Calificare

şi Instruire Feroviară –
CENAFER
Bucureşti, Calea Griviţei nr.343,
Casier CF sect.1,
Cont IBAN – TREZORERIA SECTOR 1
RO 54 TREZ 701 5032 XXX 010487;
Nivel II de calificare Codul de înregistrare fiscală:
RO 16944447;
www.cenafer.ro
cenafer@cenafer.ro
fax: 0316.203911
Prezentare:

Parcurgerea acestui program de calificare conduce la


formarea de competenţe profesionale pentru ocupaţia casier
CF, ca urmare a asimilării prin învăţare a unui ansamblu de
principii, teorii şi practici stabilite în planul de formare
profesională.

Condiţiile minime de acceptare la


programul de calificare:
 Deţinerea unui document care să ateste absolvirea
învăţământului general obligatoriu;
 Deţinerea unui document care să ateste că solicitantul este
apt din punct de vedere medical spentru ocupaţia de casier
CF;
 Deţinerea unui document care să ateste că solicitantul este
apt din punct de vedere psihologic pentru ocupaţia de casier
CF

Admiterea se face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor


de înscriere.

Casier CF Pagina 1 din 3


Pentru înscriere, dosarele individuale ale cursanţilor trebuie să conţină:
1. Cerere-tip de înscriere la programul de calificare;
2. Document de studii care să ateste absolvirea învăţământului general obligatoriu;
3. Copie după actul de identitate BI/CI;
4. Copie după certificatul de naştere;
5. Copie după certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
6. Aviz medical din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical
pentru ocupaţia de casier CF;
7. Aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere psihologic
pentru ocupaţia de casier CF
8. Copie după documentele care atestă calitatea de angajat şi funcţia deţinută în cadrul
unităţii feroviare, după caz

Certificarea copiilor pentru personalul angajat se va face de compartimentul resurse


umane al angajatorului cu menţiunea „Conform cu originalul”, având numele şi prenumele
scrise în clar şi semnătura olografă dată cu pix sau cerneală de culoare albastră, sau se
legalizează la notar.
Persoanele fizice vor prezenta la dosar actele în original şi în copie, urmând a fi reţinute
doar copiile actelor originale.
Pentru admiterea şi participarea la program a personalului
propus de către operatorii economici, este obligatoriu ca până la
data începerii programului să fie încheiate contractele de prestări
servicii între CENAFER şi operatorii economici interesaţi. În acest
sens este necesar ca solicitarea de înscriere la curs să conţină şi
datele necesare încheierii contractului (date de identificare ale
unităţii, adresă, date de contact, numele, prenumele şi funcţia
personalului din cadrul unităţii care va semna contractul de prestări
servicii).

Costul programului de calificare:


Costul cursului de calificare este de 1832 lei, în conformitate
cu tarifele stabilite prin OMTI 1522/11.10.2012.

Desfăşurarea programului de calificare:


Durata totală a programului de calificare este de 770 ore –
23 săptămâni repartizată astfel:
Instruire teoretică: 450 ore – 15 săptămâni
Instruire practică: 80 ore – 2 săptămâni
Stagiu în producţie: 240 ore – 6 săptămâni

Casier CF Pagina 2 din 3


Echivalări
Programul de calificare permite recunoaşterea anumitor competenţe dobândite deja de
cursanţii care au parcurs alte programe de calificare.
Recunoaşterea se face prin echivalare.
În acest caz, durata de școlarizare se reduce în funcție de programul parcurs anterior de
cursant, după cum urmează:

 Magaziner – 586 ore (17,2 săptămâni)


 Alte programe de calificare corespunzătoare unor funcții cu
responsabilități în SC – 740 ore (22 săptămâni)

Examenul de absolvire
Certificarea competenţelor profesionale generale în ocupaţia de casier CF se face prin
examen de absolvire compus din:
Proba teoretică conţine 2 sesiuni de evaluare:
- evaluarea pe o platformă informatică specializată în aprecierea nivelului de cunoştinţe
teoretice necesare fiecărei competenţe profesionale generale
- evaluarea orală din conţinutul tematic al modulelor.
Proba practică constă în executarea unor procese tehnologice sau operaţii în legătură cu
desfăşurarea activităţii de manevră şi circulaţie a trenurilor, folosind materiale, rechizite
necesare desfăşurarii serviciului.

Competenţe
Programul duce la dobândirea competenţelor generale specifice funcţiei de casier CF.

Angajarea absolvenţilor după finalizarea programului de Casier CF revine operatorilor


economici, CENAFER având ca obiect de activitate doar formarea profesională.

Costul programului nu include şi taxele aferente cazării. La solicitarea cursanţilor, CENAFER


poate oferi şi cazare în centrele sale teritoriale din Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Timişoara.

Casier CF Pagina 3 din 3