Sunteți pe pagina 1din 5

Caravana de Crăciun

implicat în Campania “Caravana de


Atmosfera de Crăciun.
Crăciun ne aduce
bucurie şi ne
aminteşte cu
precădere de anii
copilăriei, de
emoţia aşteptării împodobirii bradului,
de clipa la care visăm să-l întâlnim pe
Moş Crăciun.
Dincolo de faptul că este una dintre cele Familiile care s-au bucurat de cadouri
mai importante sărbători creştine, sunt:
Crăciunul e aşteptat cu mare entuziasm
1. Cioinac Tatiana
de toată lumea, indiferent de vârstă,
2. Boico Raisa
uneori chiar şi de religie. Sigur fiecare
3. Matiescu Liuba
se gândeşte cu drag la colindele
4. Vieru Marina
duioase, la mirosul de brad și cadourile
5. Patrașcu Svetlana
minunate ale lui Moş Crăciun.
6. Curcan Eugenia
În 7. Goncearov Ana

Sărbătorile de
iarnă reprezintă
un prilej de
bucurie pentru
toţi creştinii, dar
mai ales pentru
copii, care aşteaptă cu
Instituția nerăbdare momentul
Publică colindelor, momentul
Gimanziului ,,Grigore Vieru” , elevii au împodobirii bradului şi, nu în ultimul
participat în Campania “Caravana de rând, momentul împărţirii darurilor.
Crăciun”. Familiile social vulnerabile Pentru derularea activității cadrele
au beneficiat de un pachet cu produse didactice îşi propun să dezvolte la elevi
alimentare și bani. Aducem mulțumiri sentimentul de respect pentru tradiţiile
tuturor cadrelor didactice care s-au
şi obiceiurile, dar şi sensibilizarea faţă
de cei aflaţi în nevoi.
Aliona Romanova
Lecţiile au autonomă centrată pe elev, am
fost concepute sesizat un stil de predare pozitiv și
şi structurate în personalizat.
conformitate cu S-a operat cu metodele
programa didactice precum: lectura
analitică la explicativă,explozia stelară, audiţie,
limba și conversaţie, analiză, problematizarea,
literatura scrierea liberă, lucrul cu vocabularul.
română şi în Aceste metode au fost reuşit
conformitate cu proiectarea eşalonată adaptate la obiectivele, conţinutul şi
de lungă durată. Doamna Patrașco a etapele lecţiei, ce le-a permis
delimitat corect unitatea de conţinut asimilarea mai pronunţată a temei
din integritatea conţinuturilor noi.Tipurile de interacţiuni au fost
proiectate. Lecţiile au fost structurate diverse: frontal, individual,
corect, în conformitate cu modelul ce independent, dirijat.Toţi elevii au fost
trebuie proiectat şi etapele încadraţi în procesul de predare-
instrucţionale ce le presupun, ceea ce învăţare.
denotă competenţă proiectivă şi Atunci cînd a fost nevoie s-a
conceptuală a dascălului. Conţinutul reformulat informaţia ca să se
lecțiilor prezentate au avut un înalt înţeleagă, se corectau răspunsurile
grad de sistematizare şi accesibilitate. greşite ale elevilor
De la bun început lecţiile au Pe parcursul ambelor lecţii
debutat cu un ton bun, atmosfera era elevii au fost foarte activi şi cu
plăcută , relaxată, prietenoasă plăcere au îndeplinit toate cerinţele
elevilor. Pe tot parcursul lecţiei profesorului, majoritatea răspundeau
profesorul dădea dovadă de o cu mare entuziasm, dând dovadă că
atitudine responsabilă,vocea clară, sunt pregătiţi. În timpul realizării
expresivă, tempou adecvat, implicare feedback-ului, s-a evidenţiat faptul
permanentă, prezenţă plăcută – că elevii au însuşit lecţia predată.
impunând totodată respect, s-a Un moment care a ținut foarte
observat un parteneriat real dintre mult să se memoreze este faptul ca la
profesor şi elevi, a incurajat învăţarea finele fiecărei lecții doamna Marina
Patrașco le-a pregătit elevilor surprize Aliona
dulci, pentru a-i motiva să fie activi în Romanova
cadrul altor ore.

Arhivă foto din cadrul lecțiilor