Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară nr. 1 Islaz

PROF. ÎNV. PRIMAR: Enache Adriana

DATA: 15 ianuarie 2021

CLASA: a II-a

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii

UNITATEA TEMATICĂ: Învăţăm de la necuvântătoare

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului

SUBIECTUL LECȚIEI: Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu/ fără trecere peste ordin, în
concentrul 0 – 1 000.

TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare a cunoștințelor

FORMA LECȚIEI: Activitate integrată – Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba


română

SCOPUL LECȚIEI: Formarea și dezvoltarea deprinderilor de calcul mintal și în scris cu numere


naturale în concentrul 0-1000;

Competențe specifice vizate:

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000


1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare
și/sau grupare ori de câte ori este necesar;

Obiective operaţionale: La sfârşitul orei elevii vor putea:

O1 – Să formeze numere naturale cuprinse în intervalul 0 – 1 000, citind corect numerele formate
din sute, zeci şi unităţi;
O2 – Să scrie numerele naturale, respectând cerinţele date;
O3 – să efectueze corect exerciţii de adunare și scădere cu numere de la 0 la 1.000 cu/ fără trecere
peste ordin, folosind un limbaj matematic adecvat;
O4 – Să ordoneze numere în concentrul 0-1000, utilizând poziționarea pe axa numerelor;
O5 - Să rezolve probleme cu două operații, realizând planul problemei.

Metode, procedee şi mijloace de învăţământ: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul


didactic, fişe de lucru, manual, laptop.
Bibliografie:
Programa Școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului;
Mihail Roșu, Metodica predării matematicii în învățământul primar;
T. Pițilă, C. Mihăilescu, Matematică și explorarea mediului– manual pentru clasa a II-a, Ed. Didactică și
Pedagogică, Bucureşti.

Forme de organizare: activitate on-line, frontală și individuală;

Durata: 40 minute (sincron și asincron);

Resurse umane: 11 elevi.

ANEXA 1

REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR

1. Aranjează numerele date în ordine crescătoare și decodifică mesajul:

703 123 919 304 558 449 589 620


C E U M N I E S
Numele………………………….. Data………………..

FIŞĂ DE LUCRU

Joc:
Scrie cu cifre numerele pe care le poţi forma folosind de fiecare dată toate inimioarele:
sute doi zeci
opt trei şi

___________________________________________________________________________

spre nou sute zece trei


ă

_______________________________________________________________
Plan de acțiune
Nr. Etapele Ob. Conţinut – activităţi de învăţare Strategia didactică Evaluare
crt. lecţiei / Timp Op. Activitatea învăţătorului/ Activitatea elevilor Metode, Mijloace de Forme de
. procedee și înv./ organizare
tehnici did. materiale
didactice
Aplicația
1. Moment *Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări *conversaţia Zoom, *frontal
organizatoric a activităţii, conectarea elevilor pe platforma Edus în Whatt-App
2 minute bune condiții.
*Elevilor le-am transmis cu o zi înainte, folosind
aplicațiile Zoom și Whatt-App, materialele necesare Dispozitive
desfășurării lecției și ghidul pentru utilizarea Edus cu necesare
câțiva pași de respectat: pentru
1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” atunci conectarea
când nu vorbiți. la
platforma
2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. EDUS
(PC,
3. Porniți camera, folosiți chat-ul și ridicați internet)
mânuța (Reactions).
Amintesc regulile de participare on line la lecție: pornirea Aprecieri verbale
, caietele
camerei, oprirea microfonului s.a. Îi rog sa îmi arate ce au
avut de realizat asincron ora trecută; fac aprecieri. elevilor

2. Verificarea Îi întreb pe elevi dacă au avut dificultăți la tema de


temei scrise acasă, se verifică tema. Se vor face observaţii acolo
2 minute unde este cazul.
3. Reactualizare O4 Elevii sunt solicitați să decodifice un mesaj, prin Aplicația *individual Aprecieri verbale
a aranjarea unor numere în ordine crescătoare. Zoom,
cunoștințelor whatt app
dobândite ANEXA 1
anterior
5 minute
4. Anunţarea *Anunț tema propusă: *explicaţia *frontal
temei şi a Voi anunţa elevii: ,,Astăzi, vom recapitula adunarea și
obiectivelor scăderea numerelor naturale, de la 0 la 1000, fără
1 minut trecere şi cu trecere peste ordin. Veţi avea de rezolvat
exercițiile care s-au ascuns printre versurile poetului
național Mihai Eminescu dar ne vom şi juca. Copiii
deschid caietele, scriu data şi titlul lecţiei:
„Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la
1000” .

Aprecieri verbale
5. Desfăşurarea Voi prezenta elevilor un power point cu fotografii ale *explicaţia power *frontal
activităţii poetului național Mihai Eminescu și le voi cere sa point
propriu-zise rezolve exercițiile strecurate în prezentare. *problemati *individual
20 minute Propun rezolvarea unor exerciţii şi probleme zarea *fişa de
folosind metoda cubului. lucru
*conversaţia

*exerciţiul
Descrie
1

1. DESCRIE
Descompune numerele date în sute,zeci și unităţi:
O1 759,204,810.

O2
Compară
2
2. COMPARĂ
O3 Compară rezultatele obţinute: *exerciţiul Aprecieri verbale
253+ 45 332 + 43 *conversaţia
789 -123 554 – 231

Asociază
3

O3 3.ASOCIAZĂ
Asociază corespunzător:

423 + 165 622 *exerciţiul


897 – 321 588 *conversaţia
754 - 132 576

Analizează
4

Aprecieri verbale
4.ANALIZEAZĂ
Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de *problemati
O5 rezolvare al acesteia: zarea
165 de somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună. *exerciţiul
Se ascund în rămurele cu 267 mai mult.
Câte păsărele sunt în total?
Aprecieri verbale
Aplică
5
5.APLICĂ
Află termenul necunoscut:
O3 a+ 253 = 769 x – 425=103

Argumentează *exerciţiul
6 *conversaţia

6. ARGUMENTEAZĂ
6. Obţinerea Calculaţi ,apoi schimbaţi locul
performanţei termenilor.Argumentaţi rezultatele obţinute. *problemati Aprecieri verbale
3 minute O3 zarea
235 + 142 =
896 + 103 = *exerciţiul

Fiecare elev calculează pe caietul propriu.

Se verifică corectitudinea rezolvării exercițiilor.

Elevii rezolvă exerciţiile cu sprijinul învăţătoarei.


7. Asigurarea *Elevii vor lucra exerciţiul:
retenției și *fişa de
transferului Joc: lucru
4 minute Scrie cu cifre numerele pe care le poţi forma folosind de *individual
fiecare dată toate inimioarele: *problemati
o su d ş zarea
p te O1 o i
tr i ze
t
e ci *exerciţiul
i
O2 ___________________________________________
sp no sut ze tr
re uă e ce ei
___________________________________________
LUCRĂM INDEPENDENT!

8.
Aprecieri şi * Anunţ tema pentru acasă: *explicaţia *manualul *frontal Aprecieri verbale
recomandări - din manual *conversaţia
3 minute Ex. 1 / pag. 45
* Fac aprecieri cu privire la participarea elevilor la
activitate.

S-ar putea să vă placă și