Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA FINANTE BANCI - ID

SISTEMELE EXPERT - INTELIGENŢA ARTIFICIALE

“sistemele expert sunt


programe concepute pentru a rationa
in scopul rezolvarii problemelor
pentru care in mod obisnuit se cere
o expertiza umana considerabila”
– Edward Feigenbaum – Stanford Univerity

An III - Hunedoara

2007
Sistemele expert sunt produse ale inteligenţei artificiale, ramură a ştiinţei
calculatoarelor ce urmăreşte dezvoltarea de programe inteligente. Ceea ce este remarcabil pentru
sistemele expert, este aria de aplicabilitate ce a cuprins multe domenii de activitate de la arhitectură,
arheologie, bănci, comerţ, educaţie, până la ingineria sistemelor şi medicină (CÂRSTOIU 1997, 6).
Un sistem expert (SE) este un program care urmăreşte un grup de cunoştinţe pentru
obţinerea în acelaşi mod ca şi experţii umani a rezultatelor despre activităţi dificil de examinat.
Principala caracteristică a sistemelor expert este derivată din baza de cunoştinţe împreună cu un
algoritm de căutare specific metodei de raţionare. Un sistem expert tratează cu succes probleme
pentru care o soluţie algoritmică clară nu există.

Cronologic, primele aplicaţii ale inteligenţei artificiale le-au constituit sistemele


expert. Acestea emulează raţionamentul uman pentru sarcini specifice şi în domenii restrânse şi au
fost foarte bine primite de companii.
Primele sisteme expert dezvoltate în domenii aplicative au fost DENDRAL, destinat
analizei structurilor moleculare, MYCIN, un sistem expert pentru diagnosticul şi tratamentul
infecţiilor sanguine, sistemele EMYCIN, HEADMED, CASNET şi INTERNIST pentru domeniul
medical, PROSPECTOR pentru evaluarea prospecţiunilor şi forajelor geologice, sau TEIRESIAS
pentru achiziţia inteligentă a cunoaşterii.
La începutul anilor 1980 apar şi primele aplicaţii comerciale ale sistemelor expert
(XCON, XSEL sau CATS-1), care au cunoscut apoi o explozie la începutul anilor 1990. Sistemele
expert bazate pe reguli se dezvoltă şi se implementează în multe domenii de activitate, inclusiv în
cel financiar-contabil: control intern, audit, planificarea impozitelor, diagnostic financiar, raportare
financiară, contabilitate managerială, analiză credite, analiza riscului, planificare investiţii, etc.
Marile firme de contabilitate şi audit îşi realizează propriile sisteme expert în domeniului
controlului intern şi al auditului: ExpertTAX, Risk Advisor (Coopers & Lybrand), Loan Probe,
Peat/1040 (KPMG), VATIA, Flow Eval (Ernst & Young), Planet, Compas, Comet (Price
Waterhouse), Rice (Arthur Andersen), Audit Planning Advisor, World Tax Planner (Deloitte
Touche).

Un sistem expert este format din cinci componente:

 Baza de cunoştinţe serveşte pentru stocarea tuturor pieselor de cunoaştere (fapte,


reguli, metode de rezolvare, euristici) specifice domeniului aplicativ, preluate de
la experţii umani sau din alte surse.

2
 Motorul de inferenţe este un program care conţine cunoaşterea de control,
procedurală sau operatorie, cu ajutorul căruia se exploatează baza de cunoştinţe
pentru efectuarea de raţionamente în vederea obţinerii de soluţii, recomandări sau
concluzii.
 Interfaţa de dialog permite dialogul cu utilizatorii în timpul sesiunilor de
consultare, precum şi accesul utilizatorilor la faptele şi cunoştinţele din bază
pentru adăugarea sau actualizarea cunoaşterii.
 Modulul de achiziţie a cunoaşterii ajută utilizatorul expert să introducă cunoştinţe
într-o formă recunoscută de sistem şi să actualizeze baza de cunoştinţe.
 Modulul explicativ are rolul de a explica utilizatorilor atât cunoaşterea de care
dispune sistemul, cât şi procesul de raţionament pe care îl desfăşoară sau soluţiile
obţinute în sesiunile de consultare. Explicaţiile într-un astfel de sistem, atunci
când sunt proiectate corespunzător, îmbunătăţesc modul în care utilizatorul
percepe şi acceptă sistemul.

Spre deosebire de majoritatea programelor de calcul, care cer informaţii complete


pentru luarea deciziilor, sistemele expert sunt proiectate să găseasca soluţia optimă pe baza datelor
disponibile, la fel cum ar face un expert uman.
Un sistem expert reprezintă un program alcătuit din doua componente: o bază largă
de date, respectiv un set de reguli de căutare în aceasta baza, cu scopul găsirii soluţiei optime
pentru o problema dată. Baza de date şi setul de reguli sunt dezvoltate prin chestionarea experţilor
în problema dată.
Un sistem expert este un program care analizează cunoştinţele şi raţionează pentru obţinerea
rezultatelor într-o activitate dificilă întreprinsă uzual doar de experţi umani. Din punct de vedere
funcţional un sistem expert este un program a cărui principală caracteristică este derivată din baza
de cunoştinţe, împreună cu un algoritm de căutare specific metodei de raţionare.

Un sistem expert se bazează pe două componente distincte şi complementare:


a. tehnologii de programare ce permit utilizarea unui volum mare de cunoştinţe, precum şi
modul de inferenţiere cu acestea.
b. construcţii şi metodologii dezvoltate, ce permit utilizarea efectivă a acestor tehnologii.

3
Într-un sistem expert raţionarea şi cunoştinţele nu trebuie tratate separat deoarece un astfel
de sistem presupune o armonizare a lor.
Expertul care înţelege necesitatea utilizării unui sistem expert în domeniul său de activitate
poate obţine ajutor de la inginerul de cunoştinţe (specialistul în calculatoare) deoarece în urma
discuţiilor cu acesta anumite cunoştinţe vor fi reformulate astfel încât să poată fi aplicabile pe un
calculator.
Între instrumentele de lucru ale sistemelor expert se iau în considerare modelele prin care o
bază de cunoştinţe poate fi afişată, captată şi reprezentată. Principala calitate a calculatoarelor o
reprezintă capacitatea de realizare a unei viteze mari de calcul. Fiecare limbaj de programare
încearcă să facă calculatorul cât mai eficient din punct de vedere al puterii de calcul. În realizarea
unui program ce raţionează se porneşte de la ideea că simbolurile de prelucrare pot fi numere, texte
sau alte concepte. Acestea sunt considerate “simboluri fizice” iar calculatorul poate manipula astfel
de simboluri. Un sistem expert viabil, dublat de viteza de lucru a unui calculator, poate eficientiza
un anumit domeniu de lucru.

Componentele sistemelor expert

a. Componente principale
a.1. Baza de cunoştinţe este reprezentată ca o structură de date ce conţine ansamblul
cunoştinţelor specializate introduse de către expertul uman. Cunoştinţele stocate aici
sunt în principal descrierile obiectelor şi ale relaţiilor dintre acesea. Forma de stocare
trebuie să asigure căutarea pieselor de cunoaştere specificate direct prin simboluri
identificatoare sau indirect, prin proprietăţile asociate. Baza de cunoştinţe face parte din
sistemul cognitiv, cunoaşterea fiind memorată într-un spaţiu special organizat.
a.2. Mecanismul (sau motorul) de inferenţă preia cunoştinţele din baza de cunoştinţe ce
sunt utilizate pentru construirea raţionamentului, elaborează planul de rezolvare al
problemei şi execută acţiunile prevăzute în planul de rezolvare. Mecanismul de inferenţă
este constituit dintr-un asamblu de proceduri, modul în care utilizează cunoştinţele nu
este prevăzut prin program, ci depinde de cunoştinţele pe care le are la dispoziţie.
Mecanismul de inferenţă urmăreţte o serie de obiective majore, cum ar fi: alegerea
strategiei de control în funcţie de problema curentă, elaborarea planului de rezolvare a
problemei după necesităţi, comutarea de la o strategie de control la alta, executarea
acţiunilor prevăzute în planul de rezolvare.
a.3. Baza de fapte este reprezentată de o memorie auxiliară ce conţine toate datele
utilizatorului (faptele iniţiale ce descriu enunţul problemei de rezolvat) şi rezultatele
intermediare produse în cursul procedurii de deducţie.

b. Componente secundare
b.1. Interfaţa utilizator este cea care asigură dialogul dintre utilizator şi sistem.
b.2. Modulul de achiziţie al cunoştinţelor preia cunoştinţele specializate furnizate de
expertul uman sau inginerul de cunoştinţe într-o formă ce nu este specifică reprezentării
interne (fişiere).
b.3. Modulul de explicaţii permite trasarea drumului de urmat în raţionare de către
sistemul rezolutiv şi emiterea justificărilor pentru soluţiile obţinute, evidenţiindu-se în
acest mod cauza greşelilor sau motivul eşecurilor.

Caracterisitici ale sistemelor expert:


 din punct de vedere conceptual, sistemele expert vizează reconstituirea
rationamentului uman pe baza expertizei obţinute de la experti;
 sistemele expert dispun şi de cunoştinţe şi de capacitatea de a desfaşura activităţi
intelectuale umane;
 sunt organizate pentru achiziţia şi exploatarea cunoaşterii dintr-un domeniu
particular numit domeniul problemei;
 dispun de metode de invocare a cunoaşterii şi exprimarea expertizei
comportându-se ca un “sistem inteligent”
4
 la nivel de realizare informatică, sistemele expert se bazează pe principiul
separării cunoaşterii de programul care o tratează;
 sunt capabile sa memoreze cunoaşterea, să stabilească legăturile între cunoştinţe
şi să tragă concluzii, să propună soluţii, recomandări, să determine cauzele unor
fenomene.
Cunoaşterea într-un sistem expert este organizată într-o manieră care separă
cunoştinţele despre domeniul problemei de alte tipuri de cunoştinţe, precum cele despre rezolvarea
problemei şi cele despre interacţiunea cu utilizatorul.
Sistemele expert sunt programe care înmagazinează cunoştinţe specializate,
introduse de experţi. Aceste sisteme se folosesc deseori în situaţii în care nu există o soluţie
algoritmică clară. Principala caracteristică a acestora este prezenţa unei baze de cunoştinţe împreună
cu un algoritm de căutare adecvat tipului de raţionament. De cele mai multe ori, baza de cunoştinţe
este foarte mare, de aceea este foarte importantă modalitatea de reprezentare a cunoaşterii. Baza de
cunoştinţe a sistemului trebuie separată de program, care la rândul său trebuie să fie cât mai stabil.

Sistemele expert pot fi folosite de sine stătător sau pot fi integrate în alte sisteme
informatice în functţie de necesităţi. O clasă specială de sisteme informatice, în care sistemele expert
pot fi integrate mai uşor din punct de vedere funcţional sunt sistemele interactive a deciziilor
(SIAD).
Din punct de vedere operaţional, un sistem informatic de asistare a deciziei poate fi
definit ca un sistem interactiv şi flexibil care are drept obiectiv asistarea managerului în adoptarea
unei hotărâri atunci când reprezentarea unei probleme organizaţionale nu poate fi complet
formalizată de algoritmi. (I. Ionescu p.55 R nr. 10 – 2005).

Intre caracteristicile de bază ale unui SIAD, cele mai importante sunt:
 facilitatea de a rezolva problemele, datorită asocierii raţionamentului decidentului cu un sistem
informatic;
 adaptabilitatea in timp, utilizatorii pot adăuga, combina, modifica şi şterge elemente constitutive;
 accesul la o mare varietate de surse de date organizaţionale sau din mediul exterior;
 asigurarea eficacităţii procesului decizional în ceea ce priveşte acurateţea, calitatea, finalitatea etc;
 asistarea deciziilor la nivel individual sau la nivel de grup de decidenţi;
 asistarea deciziei pe niveluri manageriale diferite într-o structura ierarhică ce porneşte de la top
manageri către nivelurile inferioare.

Aria de cuprindere în care se utilizează sistemele expert este determinată în principal de


funcţiile pe care le îndeplinesc sistemele expert.

Rol şi aria de cuprindere


De control şi
Controlul inteligent al sistemelor
Functii monitorizare
De depanare şi Recomandă corecţii ale deficienţelor
reparare funcţionării sistemelor
De proiectare Proiectarea produselor şi sitemelor
De diagnostic Localizează erorile de funcţionare şi
şi întreţinere recomandă corecţiile necesare
Imbunătăţeşte performanţele celor care
De instruire învaţă folosind strategiile CAI –
Computer Asisted Instruction
Clarificarea unor situaţii, inferarea
De interpretare situaţiilor noi pe baza semnalelor de la
senzori
Dezvoltă scheme de activitate orientate
De planificare
spre scop (obiective)
De predicţie Inferarea unor situaţii probabile pe baza

5
informaţiilor deja cunoscute
Deducerea consecinţelor acţiunilor sau a
De simulare evenimentelor decalşate de către sistemul
însuşi
Organizarea entităţilor (obiectivelor) pe
De clasificare
clase / categorii
Identificarea celei mai bune alternative
De selecţie
dintr-o listă de posibilităţi

Activităţile mai importante unde sistemele expert îşi găsesc aplicabilitatea în


domeniul economic şi financiar contabil sunt:
In domeniul Pentru gestiunea In domeniul In activitatea In activitatea de In domeniul
In producţie In marketing
finanţelor resurselor asigurărilor bancară brokeraj financiar - contabil
Conducerea Consiliere Evaluarea funcţiilor Evaluarea Garanţii Confruntare clienti – Analize investiţii Auditing
roboţilor industriali plasamentele potenţialului firmei produse
şi a atelierelor financiare Stabilirea Vanzări Prelucrare tranzacţii Planificarea
flexibile baremurilor Analiza forţei şi Evaluare riscuri impozitelor
Gestiunea slăbiciunilor Planificare Sprijin comercial întreprinderii
Diagnostic şi impozitelor Selecţia personalului concurenţei financiară Acordare de credite
întreţinerea Comerciale Gestiune risc Determinarea
sistemelor Marketing financiar Deteminarea Gestiunea reţelelor Rezolvare reclamaţii impozitului pe profit
profitului de distribuţie Gestiune portofolii Vânzări
Controlul calităţii Acordare de credite Plasamente Planificarea
Pensionare Alegerea mediilor investiţionale Audit colateral Oportunitate arbitraj financiară
Controlul proceselor Planificare financiară instruire publicitare
în timp real Gestiune portofolii Evaluarea creditelor Monitorizare preţ – Contabilitatea
Gestiune portofolii acţiune financiară şi
Tranzacţii bancare contabilitatea de
Schimburi cu gestiune
Planificare străinătatea
financiară
Gestiunea ratei
Prezentare încasări dobânzii
din vânzări

Declaraţii bancare

Gestiune datorii

Schimburi cu
stăinătatea

Gestiune acreditive

MS Hunedoara este o societate, ca denumire, noua in tara noastra, dar MS Hunedoara inseamna de
fapt Combinatul Siderurgic Hunedoara – la momentul înfiinţării oficiale se numea Uzinele de Fier
Hunedoara (12.06.1884) – Siderurgica Hunedoara.

“Locations in 14 countries across 4 continents Over 58 million tons of annual steel shipments*
5,000 customers in 120 countries 164,000 employees from over 45 nationalities”
Shaping the future of steel
Mittal Steel annual report 2004

MS Hunedoara in anul 2004 devenea a 20 filiala a unui mare concern, a 13 filiala in


Europa, pe langa 4 din America si alte 3 din Asia-Africa,
Activitatea firmei de baza dupa codul CAEN este inregistrata la 2710 Productia de
metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje
Aceasta clasa include printre altele:
-producerea de semifabricate din fier sau otel nealiat;
-producerea de lingouri, alte forme primare si semifabricate, din otel aliat si inoxidabil;
-producerea de profile din otel aliat si inoxidabil.

In cadrul societăţii s-a dezvoltat prin forţe proprii un sistem de DB2 sub IBM iSeries
820 (AS/400) ce acoperă în mare parte necesarul de soft pentru afaceri. Dar sunt multe părţi ce
funcţionează individual, pentru ca nu sunt legate la sistemul intern şi la cea mai mare parte a
aplicaţiilor ce utilizează interfaţa. Societatea a parcurs în ultimii ani mai multe faze ale privatizării
ceea ce determină acum o optimizare a fluxului de informaţii pentru a servii bunei funcţionări a
societăţii.
6
Aplicaţiile actuale utilizează diverse limbaje de programare pe doua platforme
diferite DB2 si Wndows.

Programming
Departament Name of application Purpose
Language
Collect the sections' requirements
Procurement Procurement Plan against B P and programme the VBA+EXCEL
purchase terms.
Data-entry of P O and related docum.
Procurement Scrap Procurement COBOL,RPG
Link to MRN.
Data-entry of receiving doc. and
Procurement Scrap Reporting RPG
Reports
Data-entry and printout of P O. Link
Procurement Purchase Orders RPG
to MRN.
MRN (NIR) for all the inputs. Data-entry & printout of MRN. Link
Warehouses COBOL
Warehouses & Scrap area to P O.
Sales Contracts Data-entry addendum for domestic
Sales RPG
Domestic Addendums orders, sales visa,financial visa
Sales Contracts Data-entry addendum for export
Sales RPG,BASIC
Export Addendums orders
Cumulate Sales Orders and schedule
Sales Sales Plan VBA+EXCEL
for deliveries
data-entry from delivery notes and
Sales Finished Goods Stocks output from dispatch notes- link to SQLRPG
Dispatch Notes
Plan of quantities for production
Sales Production Plan Proposal wich inspected have to give sales VBA+EXCEL
plan
RPG, SQLRPG,
Finance Sales invoices for domestic link to dispatch notes, editing
COBOL
Finance Sales invoices for export link to dispatch notes, editing BASIC,RPG
Finance Cash-Flow Link to collection and payments VBA+EXCEL
Customers balance Data-entry collection link to
Finance COBOL
& Invoices tracking customers invoices
Data-entry payments link to suppliers
Finance Payments for suppliers COBOL
invoices
Centralize all F G from sections &
Finance F G Accounting SQLRPG
account
RPG,
Finance Fixed Assets Accounting of Fixed Assets
COBOL
RPG,
Finance Materials Accounting Accounting of materials
COBOL
RPG,
Finance Investments Accounting Accounting of investments
COBOL
RPG,
Finance Balance Company Balance
COBOL
Finance Suppliers balance Data-entry invoices from suplliers COBOL
Company's balance US GAAP
Create reporting package for COBOL, VBA +
Finance balance, Profit and loose
corporate and local requirements EXCEL
accounts
Finance Consulting Consulting of data by managers VBA+EXCEL
Centralize/ Checking of the costs
Finance Cost on company's level VBA+EXCEL
from all sections
Section wise controlling of costs
Production Production Costs on Plants VBA+EXCEL
against consum. Norms.
Production Dispatch Notes Data-entry ,editing,link to addendum RPG
Indents for raw-materials and spare
Production Sections' Purch. Requests RPG
parts from sections. Link to P O

7
Transp. data, incl. wagons
Production Transportation evidences RPG
demurrage. Data-entry and reports.
Utilities Utilities Accounting & Costs link to Material Accounts,sallaries COBOL
Data-entry all sallaries documents,
Finance Sallaries COBOL,RPG
calculation and reports
Personnel evidence - data entry for labour books
HR BASIC,RPG
labor books and reports
HR Usage of work time Checking the personnel norms COBOL,RPG
HR Safety tracking The evidence of safety tracking Visual Fox
Synthesis and detailed reports for the
Managers Operational Daily Report VBA+EXCEL
management level
RPG,COBOL,
Operational reports with history
All Tabloul de bord VBA,
records for top management level
Visual Fox
All Intranet site. Management of documents php, Interbase

Schema logică următoare redă în mare parte ordinea aplicaţiilor utilizate de MS


Hunedoara pentru gestionarea departamentului comercial a societăţii.
Există o anumite dificultate in utilizarea diferitelor programe, aceasta este:
pentru cea mai mare parte a utilizatorilor modele nu sunt automatizate şi informaţiile oferite nu sunt
în timp real.

8
Financiar şi Contabilitate
Datele referitoare la plăţi sunt introduse La Magazia Centrala pe baza comenzilor
emise şi a marfurilor intrate in magazie.
Materiale sunt transferate în magaziile intermediare pe baza bonurilor de transfer şi
date în consum pe baza bonurilor de consum, înregistrarile se fac in fiecare secţie în parte.
Verificarea efectuării plăţilor se face de către departamentul financiar prin verificarea
notelor introduse în ziua anterioară la magazia centrală. Introducerea datelor se face in fişiere Excel
şi este greoaie datorită numeroaselor pagini utilizate şi a datelor care nu sunt sistematizate.

9
Emiterea comenzilor de aprovizionare cu materiale şi materii prime

10
Următoarea schema descrie fluxul de achiziţie a articolelor necesare pentru funcţionare, întreţinerea
utilajelor productive.

Producţia, planificarea producţiei


Producţia, planificarea producţiei este urmărită prin programul Excel şi informaţiile
sunt introduse manual de departamentul de vânzări pe baza comenzilor clienţilor. Deoarece nu toate
secţiile productive dispun de sisteme informatice planificarea producţiei se face prin transmiterea
informaţiilor telefonic sau pe suport scris.

11
Bibliografie:

“Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare” - Cornel Nicolae Jucan, Sorin Ciontu
“Sisteme expert in modelarea deciziilor financiare” – Concepte si aplicatii – vol II – Editura “Alma
Mater” – Sibiu – Cornel Nicolae Jucan
„Introducere in Arheologia Informatizată” - Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis
Timisiensis, 2001 - Gh. Lazarovici, D. Micle.
“Inteligenţă artificială” - 4. Sisteme informatice bazate pe cunoştinţe - Universitatea Tehnică “Gh.
Asachi” Iaşi - Facultatea de Automatică şi Calculatoare - Dan Gâlea, Florin Leon -
http://eureka.cs.tuiasi.ro/~fleon/curs_ia.htm
http://www.inteligenta-artificiala.ro/document5.html - De la Wikipedia, enciclopedia liberă
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_expert

12