Sunteți pe pagina 1din 33

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

ANUL UNIVERSITAR: 2020-2021

DREPTUL AFACERILOR

REFERAT

ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNEI INTREPRINDERI


ECONOMICE

Coordonator

dr. Tomescu Raluca

Student

Asandei Ramona

CONSTANŢA

2021

1
Legislaţie:

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990


- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005
- Legea nr. 302/2005
- Legea nr. 85/2006
- Legea nr. 164/2006
- Legea nr. 441/2006
- Legea nr. 516/2006
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008
- Legea nr. 284/2008
- Legea nr. 88/2009
- Legea nr. 277/2009
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010
- Legea nr. 84/2010
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010
- Legea nr. 202/2010
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2011
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- Legea nr. 26/1990
- Codul de Procedura Fiscala

2
CUPRINS
Pag.
1. Scurt memoriu privind justificarea tipului de intreprindere economică ales spre
înființare și a activității sale principale
4

2. Actul constitutiv al intreprinderii economice 5

3. Documente necesare înregistrării la ONRC 10

4. Dovada sediului firmei (contract de comodat) 12

5. Autorizații de funcționare 14

6. Certificat de înmatriculare 14

7. Formular deschidere cont bancar 16

8. Dovada înregistrării la organul fiscal 19

9. Alte documente 20

Bibliografie 33

3
1. Scurt memoriu privind justificarea tipului de intreprindere economică ales spre
înființare și a activității sale principale.

Se va infiinta societatea Avidaro Prod Bacău S.R.L. avand ca obiect de activitate


fabricarea şi comercializarea de lumânări decorative, aromatizante şi pentru diferite ocazii
(nunţi, botezuri, cadouri). În codul CAEN activitatea principală a firmei se regăseşte în
secţiunea C-Industria Prelucrătoare 3299 “fabricarea altor produse manufacturiere”.
Sediul social şi spaţiul de producţie vor fi la adresa de domiciliu in baza unui contract
de comodat, iar magazinul de desfacere va fi situat intr-un spatiu inchiriat amplasat in zonă
cu vad commercial ridicat.
Deşi piaţa produselor artizanale are deja participanţi însemnaţi care se bucura de
succes, consider că prin calitatea produselor noastre şi prin preţurile accesibile vom reuşi să
ne afirmăm.
Obiectivul principal al firmei în prima fază este să pătrundă şi să se menţină pe piaţa
produselor de acest fel.
Firma o să producă lumânări decorative, parfumate, pentru ocazii speciale (nunţi,
botezuri, cadouri), la comandă imprimate cu imagini.
Lumânările confecţionate de noi vor fi realizate manual, din parafină cu punct de
topire ridicat şi aditivi speciali, ceea ce le oferă o ardere uniformă şi îndelungată.
Principalele tipuri de lumânări oferite de firma noastră vor fi grupate în funcţie de
următoarele caracteristici:
- formă (cilindrice, pătratice, sferice, triunghiulare, dreptunghiulare, stelare,
piramidale, hexagonale, diverse figurine specifice perioadei în care ne aflam pe parcursul
anului: stele, Moş Crăciun, brăduleţi, îngeraşi, inimi, ou de Paşte);
- după materia primă folosită (ceară, parafină şi gel);
- arome (măr, lămâie, portocale, fragi, migdale, mentă, iasomie, liliac, santal, mosc,
lavandă, brad, eucalipt, ocean);
- lumânări care emană sau nu fumul;
- finisaje şi decoraţiuni (sculptate, pictate, diverse decoraţiuni);
- conţinuturi diverse (boabe de cafea, scorţişoară, scoică, pietriş, seminţe, boabe, nisip,
flori, frunze, obiecte metalice, plastice, lemnoase);
- modul de prezentare (cu suport metalic, plastic, ceramic, lemnos, sticlă; fără suport)

4
În vederea comercializării produselor obţinute, se va realiza un site web:
www.cadouriparfumate.ro si se va amenaja un magazin propriu de desfacere, cu o suprafaţă
de 15 mp, amenajat astfel încât să atragem clienţii.
O gamă restrânsă de produse se va comercializa prin intermediul firmelor de profil,
adică cele pentru diferite ocazii (nunţi, botezuri), şi pentru florării, firme care se ocupă cu
decoraţiuni etc.
S.C Avidaro Prod Bacău S.R.L. îşi propune să aibă în primul an un profit net calculat
de aproximativ 104.000 RON, urmând ca acesta să crească în anii următori având în vedere
strategia de marketing (astfel veniturile din vânzări vor creste în raport cu costurile fixe).

2. Actul constitutiv al intreprinderii economice.


La intocmirea actului constitutiv s-a avut în vedere că firma va avea ca asociat unic si
Administrator pe subsemnata, forma juridica va fi S.R.L., iar sediul social va fi la adresa mea
de domiciliu.
Actul constitutiv va fi editat si parafat de un jurist conform legi.
Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 200 lei, iar firma se va autoriza
pentru codurile CAEN destinate productiei si comercializarii.

-//-
STATUTUL
SOCIETĂŢII COMERCIALE AVIDARO PROD BACAU S.R.L.

D-na Asandei Ramona, cetăţean român, născut la data de 26.12.1991 în Com.


Stanisesti, domiciliata în Mun. Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, posesor al CI,
seria KZ, nr. 591472 eliberată de SPCLEP Constanta, la data de 26.06.2019, CNP
2911226040493,
În mod liber şi prin unică voinţă am hotărât să constitui o societate în România în
următoarele condiţii:

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂŢII, SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Forma Juridică:


Societatea este cu răspundere limitată, persoană juridică română, care îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.
Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea

5
condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege .
Societatea este titulară de drepturi si obligaţii şi răspunde faţă de terţi cu întreg
patrimoniul.
Art. 1.2. Denumirea:
Se constituie de către subsemnatul(a) o societate a cărei denumire este AVIDARO
PROD BACAU S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 1958 din
08.02.2021, eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanta.
În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte şi alte documente
întrebuinţate în comerţ, emanând de la societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma
juridică, sediul social, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de
înregistrare şi capitalul social.
Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor
cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
Dacă societatea îşi creează o pagină de internet proprie, aceste informaţii vor fi
publicate şi pe pagina de internet a societăţii.
Modificarea denumirii societăţii se realizează în urma deciziei asociatului unic şi
numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operaţiunea de verificare a disponibilităţii firmei.
Art. 1.3. Durata:
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.
Art. 1.4. Sediul social:
Sediul societăţii este în Mun. Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, in baza
contractului de comodat nr. 288 din data de 08.02.2021
Prin voinţa asociatului unic, sediul societăţii poate fi mutat în orice loc, cu respectarea
condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.
Societatea va putea înfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate juridică – şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi
alte state, în baza deciziei asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAP.II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 2.1. Obiectul de activitate al societăţii este:


- Domeniul principal de activitate este Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.,
căruia îi corespunde grupa CAEN 329
- activitatea principală: clasa CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- activităţi secundare:

6
 clasa CAEN 4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 clasa CAEN 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet
Art. 2.2. Activitatea societăţii se va putea desfăşura şi în pieţe, târguri şi oboare etc.
Art. 2.3. În realizarea obiectului de activitate, societatea va plăti taxele şi impozitele
prevăzute de legislaţia în vigoare. Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin
extinderea sau restrângerea sa, conform deciziei asociatului unic.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRŢILE SOCIALE

Art. 3.1. La constituire, capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 200 lei, din care:
200 lei, aport în numerar, fiind împărţit într-un număr de 200 părţi sociale, cu o valoare nominală de
1 leu/parte socială, aparţinând în totalitate asociatului unic.
Art. 3.2. Capitalul social poate fi modificat prin decizia asociatului unic, cu
respectarea normelor legale în materie.
Art. 3.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două
luni din ziua în care decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Orice creditor poate face opoziţie în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3.4. Capitalul social poate fi majorat, în baza deciziei asociatului unic prin aport
în natură sau în numerar.
Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va
dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.
Părţile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.
Art. 3.5. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi nu pot fi grevate de
datorii sau alte obligaţii personale şi sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la
concurenţa sumei reprezentând părţile sociale pe care le posedă.
Art. 3.6. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se poate face pe baza
deciziei asociatului unic.
Cesionarea părţilor sociale se înregistrează în registrul comerţului şi în registrul de
asociaţi al societăţii.
Pentru a fi opozabile societăţii şi terţilor, actele de cesiune trebuie să fie publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi înscrise în registrul comerţului.

7
Art. 3.7. Prin efectul acceptării succesiunii, transmiterea părţilor sociale care au
aparţinut asociatului decedat, se produce de plin drept către moştenitorii săi legali sau
testamentari, care vor dobândi calitatea de asociaţi. În cazul în care există moştenitori minori,
reprezentarea lor în societate se va face conform legii.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂŢII

Art. 4.1. Conducerea societăţii se realizează prin asociatul unic, care are următoarele
atribuţii:
- să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea beneficiului net;
- să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea
lor, precum şi să decidă şi contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter
obligatoriu potrivit legii;
- să modifice actul constitutiv;
- şi alte atribuţiuni prevăzute de legislaţia în materie.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 5.1. Administrarea societăţii se face de către asociatul unic: D-na Asandei
Ramona, cetăţean român, născut la data de 26.12.1991 în Com. Stanisesti, domiciliata în Mun.
Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, posesor al CI, seria KZ, nr. 591472 eliberată
de SPCLEP Constanta, la data de 26.06.2019, CNP 2911226040493,

Art. 5.2. Societatea trebuie să ţină, prin grija administratorului, un registru al societăţii
în care se vor înscrie numele şi prenumele asociatului, domiciliul, aportul la capitalul social,
transferul părţilor sociale sau alte modificări privitoare la acestea.
Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru:
- realitatea vărsămintelor;
- existenţa reală a dividendelor plătite;
- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun;
Art. 5.3. Reprezentarea şi administrarea societăţii se realizează de către administrator
în limitele competenţei stabilite de asociatul unic.

8
Art. 5.4 Societatea este administrată nelimitat, cu puteri depline de reprezentare şi
administrare.
*Potrivit prevederilor art. 2015 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, dacă părțile nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani
de la încheierea lui.

CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII

Art. 6.1. Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31


decembrie ale fiecărui an.
Primul exerciţiu va începe la data constituirii societăţii.
Art. 6.2. Angajarea personalului societăţii se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 6.3. Societatea va întocmi situaţii financiare şi contul de profit şi pierderi, va ţine
evidenţa activităţilor economico - financiare, conform dispoziţiilor legale în materie.
Art. 6.4. Beneficiul societăţii se stabileşte prin situaţia financiară anuală aprobată de
asociatul unic.

CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 7.1. Au ca efect dizolvarea societăţii:


- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
- declararea nulităţii societăţii;
- decizia asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege.
Art.7.2. În cazul decesului asociatului unic, societatea îşi va continua activitatea cu
moştenitorii defunctului.
Art. 7.3. Dizolvarea societăţii, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa,
are efect faţă de terţi, numai după trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a.
Art. 7.4. Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face conform Legii societăților nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9
CAP. VIII. LITIGII

Art. 8.1. Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti.
Art.8.2. Litigiile societăţii născute din contractele economice încheiate cu persoane
fizice sau juridice vor fi soluţionate de instanţele competente prin aplicarea dreptului material
român.
Art.8.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se
soluţionează potrivit legislaţiei muncii în vigoare în România.

CAP.IX. DISPOZIŢII FINALE

Art. 9.1. Prevederile statutului se completează cu normele Codului Civil, Codului


Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
a legislaţiei civile în vigoare.
Art. 9.2. Prezentul statut intră în vigoare azi, 08.02.2021, data semnării de către
asociatul unic, constituind actul constitutiv al acesteia.
- // -

3. Documente necesare înregistrării la ONRC

Pentru inregistrarea la ONRC, sunt necesare urmatoarele formulare, asa cum sunt
prezentate pe site-ul ONRC:
 Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă
(original), completată cu 3 denumiri în ordinea preferinţelor, respectiv de verificare
disponibilitate şi rezervare emblemă.
 Cererea de înregistrare (original)
 Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină
 Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care
să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile
secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
(persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia
specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii
pentru activităţile precizate în declaraţia-tip

10
 Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și după caz, a
emblemei
 Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr.
26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 Actul constitutiv (original)
 Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu
destinaţie de sediu secundar. După înregistrarea societății în registrul comerţului,
Oficiul Registrului Comerţului va transmite documentul care atestă dreptul de
folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează
imobilul cu destinaţie de sediu social
 Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul
social (copii), cu excepția societăților cu răspundere limitată
 Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la
constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al
sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate)
 Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei
juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile
legale pentru deţinerea acestor calităţi
 Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor
persoane fizice (copie certificată de parte);
 Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original)
 După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin
în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este
înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un
traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Informaţiile
din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau
desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal (original)
 Dacă este cazul:
- actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice
(copie certificată)
- avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu
regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018
11
- mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama
fondatorului persoană juridică (copie certificată);
- dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție
prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de
autorizații/avize este prevăzută de lege, dovezile privind îndeplinirea condițiilor
prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile
prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată)
- dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile
legale (original);
 Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
 Dovezile privind plata tarifului legal (tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea
a IV-a.)

(sursa: https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice)

Formularele mentionate, care sunt necesare pentru infiintarea S.C. AVIDARO PROD
BACAU S.R.L., se regasesc la Capitolul 9 “Alte documente”.

4. Dovada sediului firmei


Sediul firmei va fi la domiciliul asociatului unic, asa cum reiese si din Actul
Constitutiv, in baza contractului de comodat nr 288 din data de 08.02.2021.

CONTRACT DE COMODAT
Nr 288/08.02.2021
Intre partile:

Asandei Ramona, cetăţean român, născut la data de 26.12.1991 în Com. Stanisesti,


domiciliata în Mun. Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, posesor al CI, seria KZ,
nr. 591472 eliberată de SPCLEP Constanta, la data de 26.06.2019, CNP 2911226040493, in
calitate de comodant, si

S.C. AVIDARO PROD BACAU S.R.L., persoana juridica romana in curs de


constituire cu sediul in Mun. Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, reprezentata de
Administrator Asandei Ramona, de cetatenie romana, domiciliata in Mun. Constanta, Pta.

12
Ovidiu, nr. 9, judeţ Constanta, posesor al CI, seria KZ nr. 591472 eliberată de SPCLEP
Constanta, la data de 26.06.2019, CNP 2911226040493, in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul CONTRACT DE COMODAT in urmatoarele conditiuni:

Eu, Asandei Ramona (proprietar al imobilului), dau cu titlu de folosinta, 1 camera si


accesul la dependintele comune din imobilul situat in Mun. Constanta, Pta. Ovidiu, nr. 9,
judeţ Constanta, pentru a fi utilizat de comodatar in vederea desfasurarii activitatii unui birou.
Comodatarul, va putea utiliza in temeiul prezentului contract de comodat apartamentul
imprumutat pentru desfasurarea activitatii.
Comodatarul, declara ca primeste cu titlu de imprumut gratuit o camera din imobilul
descris mai sus si se obliga sa se ingrijeasca de acesta ca un bun proprietar in conditiile art.
1564 si urm. din Codul civil sub conditia respectarii clauzei contractuale de amenajare a
spatiului folosit.
Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. 1561 si 1575 din Codul civil, fiind
esentialmente gratuit, fara nici o plata din partea comodatarului pentru comodanti, sub
conditia amenajarii integrale a spatiului din apartament, ce face obiectul prezentului contract.

Imprumutul de folosinta se face pe perioada nelimitata.

OBLIGATIILE COMODATARULUI:
- conservarea spatiului imprumutat in bune conditiuni pentru a putea fi inapoiat intr-o stare de
folosinta acceptabila de comodant;
- folosirea spatiului in scopul stipulat in prezentul contract;
- suportarea cheltuielilor de folosinta si intretinere necesare utilizarii apartamentului,
reprezentand: intretinere, apa, gaze, curent electric, telefon, impozitul aferent apartamentului.
Comodatarul se obliga sa aduca imobilului toate imbunatatirile necesare pentru
desfasurarea activitatii (zugraveli, compartimentare, amenajari birouri, parchetare, gresie,
faianta, instalatii sanitare, amenajari bai, balcon, schimbarea ferestrelor termopan si a usilor,
instalatii apa, incalzire, gaze) suportarea taxelor si impozitelor legate de cota imprumutata din
apartamentul in cauza.

Redactat in 4 exemplare, astazi 08.02.2021.

COMODANT, COMODATAR,

13
5. Autorizații de funcționare
Pentru a demara afacerea cu lumanari trebuie infiintata firma cu acest obiect de
activitate, la Registrul Comertului si trebuie inregistrat punctul de lucru.
Apoi, trebuie obtinute autorizatiile sanitare si PSI, precum si autorizatia de
functionare, de la primarie.
Confectionarea lumanarilor decorative este o activitate care se poate desfasura in orice
localitate, indiferent de numarul de locuitori. Asta deoarece putem livra marfa, fara probleme,
in orice colt al tarii.
Spatiul de lucru pentru confectionarea lumanarilor poate fi chiar propria bucatarie sau
o incapere dezafectata.
Orice spatiu disponibil trebuie sa aiba o masa de lucru, o sursa de caldura, precum si
apa curenta.
Echipamentul de baza cu care dotam spatiul de lucru este urmatorul:
- o sursa de caldura;
- vas din aluminiu pentru topirea cerii;
- cutii metalice de diverse marimi;
- vas de fierbere cu fund dublu;
- vas pentru baia de racire;
- cadru de scufundare;
- suport de sustinere a fitilurilor;
- cantar;
- termometru pentru ceara;
- linguri de lemn, cutite, manusi de protectie.
Lumanarile decorative realizate manual au un adevarat succes, atat in randul
persoanelor fizice care le achizitioneaza, cat si pentru multe companii din domenii precum:
hotelier, cafenele, saloane de infrumusetare.

6. Certificat de înmatriculare
CUI-ul sau Codul Unic de inregistrare este acel cod de identificare pe care firma il
primeste dupa ce este inscrisa, inregistrata la Registrul Comertului, odata cu eliberarea
certificatului de inregistrare.
La inmatricularea unei firme se elibereaza acest certificat de inregistrare in care sunt
mentionate numarul de ordine din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare fiscal.
Codul Unic de Inregistrare nu se poate schimba, insa numarul de ordine din registru da.

14
In cazul in care sediul firmei este mutat in alt judet, firma primeste un nou indicativ
si un numar. CUI-ul firmei si data atribuirii acestuia raman neschimbate.

15
7. Formular deschidere cont bancar
La infiintarea societatii se va deschide contul de capital social, in care se varsa
capitalul social de 200 lei in cazul nostru (care este si minimul legal), iar ulterior se deschide
contul curent prin care se vor derula operatiunile si acest cont se va inchide varsandu-se in
contul current.
Contul de capital social se deschide la orice banca si acesta este necesar pentru
infiintarea unei societati comerciale, fiind o conditie ce trebuie indeplinita in mod obligatoriu
pentru ca Registrul Comertului sa valideze procedura de inregistrare.
In contul respectiv trebuie depusa suma ce va deveni capital social, iar dupa procedura
de infiintare aceasta suma va fi transferata intr-un alt cont disponibil si poate fi extrasa.

Acte necesare deschidere cont de capital social:


• Actul Constitutiv si/sau Statutul – in cazul SRL si SA;
• datele de identificare ale reprezentantilor legali ai societatii sau imputernicire pentru
persoana care este delegata de asociatii societatii sa deschida contul.

Pentru exemplificare am ales formularul de deshidere de cont de capital social al


Bancii Transilvania, urmat de formularul de deschidere cont curent, care va fi utilizat dupa
infiintarea firmei la inchiderea contului de capital social.

16
17
18
8. Dovada înregistrării la organul fiscal
La inregistrarea unei firme la Registrul Comertului se completeaza Anexa 1 prin care
se stabileste Vectorul fiscal, platitor de impozit pe profit sau pe venit, platitor de CAS, CASS
sau accize.
Simultan cu eliberarea Certificatului de Inregistrare, ONRC transmite electronic catre
ANAF toate aceste informatii privind vectorul fiscal.

19
9. Alte documente
Formulare:
 Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă
 Cererea de înregistrare
 Anexa 1 privind înregistrarea fiscala
 Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care
să rezulte, după caz, că la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, nu se
desfasoara niciuna din activitatile ce constituie obiectele de activitate declarate la
inmatriculare, o perioadă de maximum 3 ani
 Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Bibliografie:

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990


Codul de Procedura Fiscala
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Legea nr. 26/1990
https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice
Inregistrare ANAF pentru o firma sau PFA nou îinființat (dianex.ro)

33