Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE PRACTICĂ nr.

7
Determinarea necesarului de active circulante
Nume Prenume
Grupa
Verificat

3.6.1. Să se determine necesarul de aparate de măsură şi instrumente


Valoarea
Denumirea aparatului de măsură/ Cant., Cost unitar,
n/o totală,
instrumentului buc. lei
lei
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LP.7. VARIANTA
Valoarea
Denumirea aparatului de măsură/ Cant., Cost unitar,
n/o totală,
instrumentului buc. lei
lei
1 2 3 4 5
26
27
28
29
30
Valoarea totală a aparatelor de măsură şi a
31 xxx
instrumentelor (rd.1+ … +rd.30)

3.6.2. Să se determine necesarul de obiecte de mică valoare şi scurtă durată


Valoarea
Cant., Cost unitar,
n/o Denumirea omvsd1 totală,
buc. lei lei
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Total cheltuieli pentru omvsd xxx xxx
(rd.1+ ... +rd.16)
Valoarea aparatelor de măsură şi
18 xxx xxx
instrumentelor (pct.3.5.1.col.5.rd.31)
19 Total cheltuieli pentru active circulante xxx xxx
(rd.17+rd.18)

1
Omvsd – obiecte de mică valoare şi scurtă durată
4.1. Să se determine cheltuielile necesare pentru reparaţia şi amortizarea activelor imobilizate

Valoarea anuală de
Grupuri de active Valoarea, Valoarea anuală reparaţie, lei
n/o
imobilizate lei de amortizare, lei
col.3×5%
1 2 3 4 5
(pct.3.2.col.3.rd.6) (pct.3.5.col.6.rd.1)

1 Clădiri, construcţii

(pct.3.4.col.5.rd.35) (pct.3.5.col.6.rd.34)
Utilaj, tehnică de
2
deservire

(pct.3.4.col.5.rd.73) (pct.3.5.col.6.rd.70)

3 Inventar şi mobilier

TOTAL
4
(rd.1+rd.2+rd.3)