Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BRAŞOV

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivel de studiu: Master


Domeniu fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE
Domeniu de studiu: PSIHOLOGIE
Specializare / Program de studiu: PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE
PSIHOLOGICĂ (interdisciplinar cu domeniul Științe
ale Educației)
Departamentul: PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE BRAŞOV
Titlu de absolvire: Diplomă de Master în PSIHOLOGIE CLINICĂ
Durata studiilor: 4 semestre ( 2 ani )
Forma de învăţământ: zi
Numărul total de credite: 120
Valabil începând cu anul universitar: 2019/2020

Ocupaţii posibile conform COR: Psiholog – cod - 2634, Asistent de cercetare în


psihologie – cod 263416 Cercetător în psihologie – cod 263415, Psiholog în specialitatea
psihologie clinică – cod COR 263401, Consilier în domeniul adicţiilor – cod 263502.
Au fost identificate următoarele oportunităţi profesionale ale absolvenţilor: psiholog
clinician în spitale sau clinici de profil psihiatric sau neurologic; psiholog clinician în spitale
de profil somatic; psiholog clinician în spitale pentru asistarea bolilor cronice cu sfârşit letal;
psiholog clinician în instituţii cu profil de recuperare şi spitale de traumatologie; cercetător
sau asitent de cercetare în laboratoare de sănătate mintală; psiholog în clinici cu profil
geriatric; psiholog în cadrul unor ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi
speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă
domestică, abuz fizic şi sexual etc.; psiholog în cadrul Reţelei Naţionale de Expertiză şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă a bolnavilor cu invaliditate sau în cadrul Reţelei de
Expertiză medico-legală; psiholog în cadrul Reţelei Naţionale de Protecţie a Copilului;
psiholog în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi a centrelor de recuperare a
toxicodependenţilor; psiholog în cadrul maternităţilor şi al cabinetelor de planning familial şi
psihosexologie, etc.
Programul masteral de studii universitare Psihologie Clinică şi Intervenţie
Psihologică are deschidere interdisciplinară către domeniile medicină, antropologie, asistenţă
socială, psihopedagogie specială etc.
Această misiune se concretizează prin următoarele obiective generale ale Programului
masteral:
 asigurarea unei pregătiri teoretice şi practic-aplicative de calitate, în acord cu standardele
actuale de profesionalizare și cu direcţiile de perspectivă în domeniul psihologiei clinice

1
 realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre
nevoile reale ale mediului social şi economic, în contextul integrării europene și
globalizării
 conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică relevantă în domeniu
 dezvoltarea de programe de cercetare orientate spre temele actuale ale dezvoltării
domeniului psihologiei clinice
 dezvoltarea programului de studiu în acord cu evoluția programelor de pregătire
profesională şi orientare în carieră la nivel internațional
 crearea unui orizont profesional apt pentru abordarea cu profesionalism a problematicii
subsumate psihologiei clinice.

Obiectivele specifice ale Programului vizează abilităţi particulare domeniului precum:


 dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi însuşire a noţiunilor predate la cursuri,
aprofundate prin dezbateri la seminarii, verificate prin lucrări practice şi cercetări
individuale sau în grup;
 creşterea abilităţii cursanţilor în utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare
în domeniul psihologiei clinice, precum şi crearea unei mentalităţi noi în relaţie cu
importanţa şi performanţele cercetării ştiinţifice;
 cunoaşterea şi aplicarea strategiilor metodologice de evaluare, prevenire şi tratament
psihologic a tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare;
 formarea deprinderilor diagnostice şi terapeutice de lucru în echipa medico-socială;
 cultivarea abilităţilor de comunicare cu pacientul şi familia acestuia, formarea unei
atitudini de respect şi grijă în abordarea bolnavului;
 cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea interviului clinic, anamnezei, observaţiei clinice
ca principale instrumente de lucru în psihologia clinică;
 aprofundarea cunoaşterii şi aplicării bateriilor de teste psihodiagnostice specifice
evaluării clinice;
 dezvoltarea abilităţii de a alege metodele psihologice adecvate ȋn vederea intervenţiei
terapeutice;
 cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru practica psihoterapiei, a terapiei
suportive dedicată grupurilor ori terapia traumei.

Dezvoltarea fără precedent a studiului comportamentelor care menţin starea de sănătate


sau generează boala a facut ca rolul psihologului în practica medicală ca şi în preventie si
terapie sa creasca in mod exploziv în ultimile trei decenii. Pentru acoperirea cererii existente
pe piaţa forţei de muncă în acest moment, având în vedere faptul că în orice colectiv medical
ar trebui să existe şi un psiholog clinician, acest program masteral vine cu o ofertă bogată atât
în ceea ce priveşte cursurile, cât şi în formarea abilităţilor practice ale viitorilor specialişti în
psihologie clinică.
Programul masteral Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică este de
profesionalizare, astfel încât să se asigure crearea unei flexibilităţi adecvate în ceea ce
priveşte aderenţa absolvenţilor la cerinţele domeniului ştiinţific şi tehnologic, dar şi la cel
ocupaţional şi de specialitate. În acest sens, programul vizează competențe grupate în patru
categorii relaționate cu funcțiile/rolurile profesionale:

2
1. (psiho)diagnostic psihologic şi evaluare clinică; vizează identificarea factorilor
psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
2. intervenţie/asistenţă psihologică generală şi specifică, cea specifică, dobândită după
programe avansate de formare profesională, fiind exprimată în consiliere psihologică
şi psihoterapie; vizează controlul, la diverse niveluri de expertiză (generală versus
specifică), factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
3. cercetare, vizează investigarea rolului factorilor psihologici în sănătate şi boală;
4. educaţie şi formare, vizează implicarea celor deja formaţi în acest domeniu atât în
pregătirea noilor generaţii de profesionişti pentru de a deveni psihologi clinicieni (ex.,
psihologi specialişti în psihologia clinică), consilieri psihologici (ex., psihologi
specialişti în consiliere psihologică) şi psihoterapeuţi (ex.,psihologi specialişti în
psihologie clinică) (formare iniţială) cât şi în dezvoltarea lor profesională (formare
continuă).

Astfel, în cadrul Programului de master Psihologie Clinică şi Intervenţie Psihologică


sunt vizate următoarele tipuri de competenţe:
Competenţe profesionale:
- Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei clinice
- Proiectarea şi realizarea strategiei de cercetare specifice domeniului de studiu
- Evaluarea corectă şi critică a situaţiilor de risc psihopatogen
- Evaluarea psihologică a patologiei individuale
- Proiectarea şi aplicarea planului de intervenţie psihologică adaptat nevoilor specifice
ale clientului
- Comunicare profesională în contexte interdisciplinare specifice domeniului clinic
- Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de cercetare în domeniul psihologiei
clinice;
- Aplicarea srategiilor metodologice de evaluare, prevenire şi tratament psihologic a
tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare;
- Capacitatea de a evalua şi diagnostica principalele tulburări psihice şi psihosomatice;
- Abilitatea de a alege metodele psihologice adecvate în vederea intervenţiei
terapeutice.
Competenţe transversale:
- Realizarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice
- Exercitarea rolurilor profesionale în echipa multidisciplinară, la diferite niveluri
ierarhice; abilitatea de colaborare cu echipa terapeutică
- Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social

CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER

1. Număr de credite aferente programului de studii 120 credite


2. Număr de credite aferente examenului de disertație – 10 credite (peste cele 120)

Finalizarea studiilor universitare de master se face prin promovarea examenului de


disertație, căruia i se atribuie 10 CST (credite de studiu transferabile), peste cele 120 CST ale
ciclului de studii universitare master.

3
La absolvirea studiilor universitare de master se eliberează Diploma de Master în domeniul de
studiu Psihologie, însoţită de un supliment la diplomă, în care se menţionează programul de
studii de master PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ.

STRUCTURA ANILOR UNIVERSITARI (în număr de săptămâni)

Activităţi
Sesiuni de examene Vacanţe
Ani de didactice
studiu număr de săptămâni
Sem. I Sem. II Iarnă Vară Toamnă Iarnă Primăvară Vară
I 14 14 3 3 2 2 1* 13

II 14 14 3 3 2 2 1* 13
*1 săptămână vacanţă între semestre

NUMARUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ

  Semestrul I Semestrul II
ANI DE
C S L TOTAL C S L TOTAL
STUDIU
I 6 3 5 14 5 2 7 14

II 6 1 8 15 6 1 8 15
Total: 12 4 13 11 3 15
C /S+Lp 12 17 11 18

Raportul dintre numărul orelor


35/23= 1,51 Standard ARACIS: 1,2 – 1,5
aplicative și cele de curs:

NUMĂRUL DE ORE PENTRU ÎNTREGUL CICLU AL STUDIILOR DE


MASTER
Număr de Număr de Număr de
An de
Semestru Număr de ore / ore practică ore cercetare
studi
l săptămâni săptămân de lucrare
u
ă specialitate disertație
I 1 14 14 28
  2 14 14 28
II 3 14 15 28
  4 14 15 42

4
Media nr. de ore pe săptămână: 14,5 84
 
126
  

REPARTIZAREA ORELOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ + PRACTICA DE


CERCETARE PENTRU DISERTAȚIE (SEM.6)

Standard
Nr. Nr. de ore pe an Total
Discipline ARACIS
crt.
Anul I Anul II nr. %
Practica de specialitate Minim 15% din
1 +practica de cercetare pentru 56 70 126 15,52 nr.ore alocate
disertație (sem.6) programului

2 392 420 812 100


Nr.ore alocate programului

STRUCTURA ORELOR DE ACTIVITATE DIDACTICĂ DUPĂ CONŢINUTUL


DISCIPLINELOR DE STUDIU

Standard
Tipul disciplinelor Nr.de ore pe an Total ARACIS
Anul I Anul II nr. %

Discipline de aprofundare (DA) 224 350 574 70,69 60-70%

Discipline de sinteză (DS) 168 70 238 29,31 25-30%

392 420 812 100,00


Total:

Director Departament:
Conf.univ.dr. Adina Babonea

S-ar putea să vă placă și