Sunteți pe pagina 1din 3

VAR 1

IP nr
INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII PENTRU UTILIZAREA
EXCAVATOARELOR.
Instrucţiunile proprii pentru exploatarea excavatoarelor au fost elaborate ţinând cont de
reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă
şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o
măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile
urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.
Respectarea conţinutului acestei instrucţiuni nu absolvă persoanele juridice şi persoanele fizice,
implicate in procesul de munca, de răspunderile, conform legislaţiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere
şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a
activităţii respective.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru exploatarea excavatoarelor, cuprind măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor
periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant
sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activităţii ce presupun utilizarea excavatoarelor.
Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. Vârsta persoanelor admise la exploatarea excavatoarelor va fi de minim 18 ani.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
3. La efectuarea activităţilor de producţie vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns
controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii.
4. Personalul admis pentru utilizarea excavatoarelor va fi numit prin decizie de conducerea societăţii,
după ce a fost instruit , testat şi autorizat intern din prevederile prezentelor instrucţiuni proprii.
Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele
metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata între două instructaje va fi de 1(una) luni.

4. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

1. Conducerea excavatoarelor trebuie încredinţată numai salariaţilor calificaţi şi autorizaţi de către


persoana fizică sau juridică care exploatează utilajul, pe bază de şcolarizare şi verificare a
cunoştinţelor. Reinstruirea conducătorului se va face ori de câte ori i se va încredinţa spre
conducere un alt tip de excavator;
2. Este interzisă deservirea acestui tip de utilaj de alte persoane decât cele care au calificarea
respectivă şi numai dacă au sarcini de serviciu în acest scop.
3. Fiecare excavator va fi prevăzut cu stingătoare de incendiu.
4. Este interzisă deplasarea excavatorului cu cupa încărcată. Deplasarea excavatorului pe o distanţă
mai mare se va face cu cupa goală aşezată în axul excavatorului. Cupa va fi orientată strict în
direcţia deplasării, la o înălţime de 0,5-0,9 m deasupra solului. Este interzis a se porni de pe loc
cu excavatorul pentru o deplasare, mai lungă fără ca echipamentul de lucru să fie blocat.
5. Este interzis a se deplasa greutăţi prin împingerea lor cu cupa lateral faţă de poziţia excavatorului
(manevră prin rotire a cupei)
6. Este interzisă frânarea bruscă a rotirii platformei de sus a excavatorului când acesta are cupa
încărcată.
7. Curăţirea cupei excavatorului sau înlocuirea dinţilor se face numai după coborârea cupei pe
pământ.
8. Este interzis a se trece cu cupa goală sau încărcată pe deasupra cabinei autobasculantei, precum
şi rămânerea şoferului în cabină sau pe autovehicul în momentul descărcării cupei;
9. Încărcarea trebuie să se facă prin spate sau prin părţile laterale ale autobasculantei;
10. Descărcarea cupei se va face de la înălţimea minimă care permite deschiderea acesteia.
11. Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile pe platforma excavatorului;
12. Excavatorul trebuie folosit numai când poate acţiona de pe teren plan şi rezistent, raport cu
presiunea exercitată de şenilele sau pneurile acestuia pe suprafaţa terenului;
13. Traseul pentru deplasarea excavatorului trebuie să fie nivelat şi eliberat de obstacole. Pe
terenurile slabe trebuie să se prevadă podine continue din dulapi sau grinzi pentru deplasarea
excavatorului pe şenile;
14. Se interzice deplasarea cu mijloace proprii a excavatoarelor pe drumuri cu pante transversale mai
mari de 15 grade sau pe pante orizontale mai mari de 10 grade. Coborârea trebuie să se execute
cu ajutorul unui tractor. Se interzice aşezarea grinzilor, traverselor etc. sub şenilele sau roţile
excavatorului pentru al frâna.
15. Este interzis oricărei persoane staţionarea sau circulaţia în raza de acţiune a excavatorului;
16. Lucrul simultan, în trepte, a două excavatoare situate unul în dreptul altuia, este permis numai în
cazul când intervalul pe orizontală al excavatorului de pe frontul de lucru este de cel puţin 20 m.
În acest caz se interzice lucrul suprapus (în acelaşi plan plan vertical).
17. Se interzic staţionarea, deplasarea sau lucrul excavatorului la o distanţă mai mică de 6 m de
marginea săpăturilor.
18. Nu se admit nici un fel de lucrări auxiliare pe partea frontală de lucru, pe prisma de surpare a
pământului şi nici în raza de acţiune a utilajului;
19. Cozoroacele de pământ vor fi îndepărtate cu excavatorul;
20. Începerea lucrului, deplasarea excavatorului, schimbarea regimului de lucru, precum şi orice
manevră trebuie să se execute numai după ce s-au dat în prealabil semnale avertizoare;
21. Mecanicul excavatorului trebuie să observe starea locului în care se manevrează excavatorul, iar
în cazul apariţiei pericolului de surpare să îndepărteze excavatorul într-un loc sigur; Apa trebuie
îndepărtată din frontul de lucru sau de pe căile de acces.
22. În timpul funcţionării excavatorului conducătorul acestuia nu trebuie să permită accesul în cabină
a nici unei persoane, excepţie făcând personalul de revizie şi control tehnic;
23. În timpul exploatării excavatorului se interzice:
- izbirea cupei de şenile,
- izbirea cupei de pământ,
- izbirea cupei de pereţii vehiculelor,
- remorcarea sau tragerea cu săgeata excavatorului a oricărui obiect din apropiere,
- punerea în mişcare a mecanismelor de întoarcere sau deplasare când cupa se înfige în sol,
- schimbarea gradului de înclinare a săgeţii în cazul în care cupa este plină,
- reglarea frânelor sau efectuarea oricăror reparaţii
24. În timpul executării săpăturii se va frâna şi bloca sistemul de marş (şenile sau roţi).
25. Rotirea excavatorului şi mutarea acestuia în frontul de lucru trebuie să se facă numai atunci când
cupa nu atinge solul;
26. Mecanicul nu trebuie să părăsească excavatorul în timp ce cupa este suspendată;
27. La oprirea excavatorului, chiar pentru puţin timp, mecanicul trebuie să sprijine cupa pe sol.
28. Alimentarea cu carburanţi şi lubrefianţi se va face numai cu motorul oprit.
29. Se interzice curăţirea sau repararea excavatoarelor şi buldozerelor în timpul funcţionării lor.
30. În timpul mutării excavatorului se interzice însoţitorilor să se afle la o distanţă mai mică decât
raza vizuală a manipulantului.
31. Pe timpul deplasării excavatorului prin tracţiune proprie braţul trebuie să fie orizontal şi îndreptat
în direcţia de mers, iar cupa să fie apropiată de braţ la circa 400 mm, deasupra solului. Când
utilajul se deplasează remorcat, se decuplează mecanismul de deplasare şi se blochează
mecanismul de rotire, iar mecanicul deservent îi este interzis să părăsească cabina.
32. Trecerea sau staţionarea sub cupa sau braţul excavatorului este interzisă.
33. Se vor revizui şi înlocui garniturile defecte ale instalaţiilor hidraulice.
34. Trecerea cu excavatorul pe sub conductorii electrici este interzisă dacă între gabaritul
excavatorului şi conductorii electrici nu se asigură o distanţă minimă de 3 m pentru linii electrice
de până la 110 kV şi de 5 m pentru linii electrice de până la 440 kV.
35. Este interzisa executarea oricărei operaţii de reparaţie la excavator când motorul este în
funcţiune.
36. Este interzisă urcarea sau coborârea de pe excavator în timpul funcţionării acestuia.
37. Este interzis a se lucra fără limitatorul de rotire a organului de lucru şi a se cupla brusc
mecanismul de rotire.
38. În timpul şi la terminarea sa mecanicul deservent este obligat să menţină utilajul în perfectă stare
de curăţenie.
39. Se interzice deplasarea sau lucrul cu săpătorul de şanţuri de a curmezişul pantei. Coborârea
pantelor se va face în viteza I şi nu se va schimba viteza până la un loc drept.
40. În funcţie de structura solului ţi capacitatea cupei înălţimea frontului de lucru nu va depăşii 4…6
m.
41. Orice reparaţii la braţ se va face după ce braţul excavatorului a fost coborât pe sol. Este interzisă
executarea de reparaţii, schimbări de cabluri, role, bolţuri sau alte piese prin urcarea mecanicului
pe braţ.
42. Treptele din fronturile de lucru cu planuri de alunecare favorizate de prezenţa apei şi a rocilor
alterate vor avea înălţimi ce nu vor depăşii 15 m.
43. Amplasarea excavatorului şi a autobasculantei adusă la încărcat se vor face în aşa fel încât în caz
de avarie să poată fi scoase din front prin tragere cu un alt utilaj.
44. Pe timpul încărcării autobasculantelor, excavatoristul trebuie să rotească partea mobilă a
excavatorului (atât la încărcare cât şi la cursa de revenire) astfel încât partea din cabină (bordul
de comandă) unde stă el, să nu fie niciodată spre frontul de lucru, pentru a putea fi protejat în
cazul surpării frontului.