Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX CUVIOASA PARASCHEVA


Judeţul NEAMȚ

AN ŞCOLAR 2019-2020
Regina anului la nivelul învățământului preșcolar este JOCUL
DOMENIUL
DE OBIECTIVE ACTIVITĂŢI TERMEN CINE RĂSPUNDE
COMPETENŢĂ
1.Planificare, 1.1.Planificarea şi Elaborarea graficului de activităţi ale Octombrie 2019 Responsabilul
proiectare, proiectarea activităţii comisiei metodice, pentru fiecare comisiei metodice
realizarea comisiei metodice a semestru. și membrii comisiei
activităților educatoarelor Conform graficului

1.2.Implementarea la Derularea activităţilor la nivelul Responsabilul


nivelul comisiei a comisiei metodice: activităţi comisiei metodice
întregului demers demonstrative, dezbateri, prezentări Educatoarele
planificat power point, referate etc.

1.3.Oferta educaţională, Organizarea şi proiectarea activităţii 29 septembrie 2019 Responsabilul


planificarea şi proiectarea didactice: comisiei metodice
individuală - studierea curriculumului; Educatoarele
Verificarea documentelor - planificarea tematică anuală în
şi a procesului instructiv –mod personalizat, în concordanță cu
educativ, de predare/ nivelul de dezvoltare al copiilor;
evaluare - programa şi planificarea pentru
curriculum la decizia şcolii
2.Evaluare 2.1.Stabilirea nivelului de Observarea permanentă a copiilor și Conform Membrii comisiei
atingere, de către copii, a consemnarea datelor în caietul de planificării
standardelor educaţionale, observații
specifice fişei de progres Evaluarea iniţială, sumativă, finală
dar şi continuă, cu itemi şi fişe de
evaluare cuncepute de fiecare
educatoare, corespunzătoare
nivelului individual de dezvoltare și
cel al grupei
Tratarea diferenţiată, respectarea
ritmului propriu de dezvoltare
Utilizarea datelor evaluării în
completarea fișei de progres

2.2.Evaluarea continuă a Activități care să conducă la Permanent Membrii comisiei


educatoarelor prin acţiuni realizarea indicatorilor din fișa de
organizate în grădiniţă evaluare a educatoarei
/şcoală Activități demonstrative, întâlniri în
cadrul cărora este monitorizată
relaţia educatoare-copil, educatoare-
familie, copil-copil.
3.Managementul 3.1.Asigurarea educaţiei de Utilizarea metodelor interactive în Permanent Membrii comisiei
clasei calitate şi a finalităţilor activitatea desfăşurată la grupă
învăţământului preşcolar Promovarea sistematică a unor
metode şi tehnici moderne de studiu,
precum şi practicarea de modele şi
stiluri eficiente: „a învăţa să înveţi”,
„a învăţa pentru a şti să faci”, „a
învăţa să trăiești împreună cu
ceilalți” (pilonii educației-J. Delors)
3.2.Asigurarea participării Desfăşurarea activităţilor instructiv Permanent Membrii comisiei
directe a copiilor la toate educative utilizând mijloace şi
activităţile din grădiniţă metode interactive; desfăşurarea
prin modul de proiectare a unor activităţi/ tranziții antrenante cu
acestora copii: euritmie, dans, activități în aer
liber.

3.3. Realizarea activităţilor Desfăşurarea activităţilor integrate, Permanent Membrii comisiei


în manieră integrată combinând atât domeniile
experienţiale între ele cât şi acestea
cu activităţile liber alese.

3.4. Crearea unui mediu Amenajarea la vedere a spațiului Permanent Membrii comisiei
educaţional prietenos pentru portofoliile copiilor; panou
pentru expunerea lucrărilor copiilor.
Pavoazarea sălii de grupă,
amenajarea centrului tematic pentru
fiecare proiect/ temă săptămânală,
cu materiale/ lucrări ale copiilor.
Reactualizarea afişajului pe holuri.

3.5 Dezvoltarea colaborării Şedinţe, lectorate, ore de consultații Conform Membrii comisiei
gradiniţă-familie, cu părinții, întâlniri individuale și de planificării/ la
implicarea părinţilor în grup cu aceștia, solicitarea lor în cererea părinților
activităţile curriculare şi pregătirea şi derularea unor
extracurriculare organizate activităţi.
la nivelul grădiniţelor

3.6.Consolidarea unui set Activităţi curriculare și Permanent Membrii comisiei


de valori, care să determine extracurriculare care să vizeze
conduite favorabile unui educaţia pentru sănătate, educaţia
stil de viaţă sănătos mintal, civică, ecologică, educaţia rutieră.
emoţional şi socio-moral
4. Managementul 4.1. Asigurarea condiţiilor Informarea cadrelor didactice pe Permanent Responsabilul
carierei/ necesare pentru probleme de specialitate, prin comisiei metodice
Dezvoltare diseminarea bunelor studierea unor reviste, ghiduri Membrii comisiei
profesională practici metodologice, lucrări de metodică,
publicarea unor articole de
specialitate.
4.2. Colaborarea cu Diseminarea informaţiilor primite de Permanent Responsabilul
conducerea şcolii, celelalte la conducerea şcolii, ISJ, comisiei metodice
comisii metodice, ISJ şi alţi responsabili de cerc pedagogic, Membrii comisiei
factori educaţionali, pentru centru de resurse, informaţii ce
promovarea unor practici vizează ciclul preşcolar
de succes

4.3.Formarea continuă a Participarea educatoarelor la cursuri Permanent Membrii comisiei


cadrelor didactice – de formare profesională continuă,
educatoare, profesor pentru prin programe iniţiate de ISJ, CCD,
învățământul preșcolar- în alte centre de formare.
vederea consolidării Sprijinirea cadrelor didactice în
comptenţelor profesionale, realizarea schimbului de idei,
solicitată de schimbarea informaţii, material didactic,
permanentă a procesului de îmbogăţirea experienţei profesionale
învăţământ şi diseminarea cunoştinţelor.

Responsabilul Comisiei metodice a educatoarelor,


Prof. înv. preşc. Asofiei Adina Cristina

S-ar putea să vă placă și