Sunteți pe pagina 1din 36

Aprobate

prin ordinul I.P. „Agenţia Servicii Publice”


nr. 240 din 14.12.2017

INSTRUCŢIUNI
privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a
permisului de conducere

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentele Instrucţiuni determină modul de desfăşurare a examenului de


obţinere a dreptului de a conduce vehicule şi condiţiile de documentare cu permis de
conducere naţional al Republicii Moldova şi permis de conducere internaţional, de
modele stabilite.
2. Examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule se susţine la
subdiviziunile care deţin competenţe în domeniul respectiv de activitate (în
continuare Subdiviziuni competente), din cadrul Departamentului, înmatriculare a
mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto (în continuare DÎMT
CCA) al I.P. „Agenţia Servicii Publice” (în continuare Agenție).
3. Numărul, dislocarea teritorială a Subdiviziunilor structurale ale DÎMT CCA
şi principiul de deservire teritorială a populaţiei la examinarea în vederea obţinerii
dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere, sunt
determinate de către DÎMT CCA şi aprobate de către Agenție.
4. Procedura de examinare se bazează pe prevederile Legii nr.131 din
07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, Regulamentului privind permisul de
conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de
conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 (în continuare Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 ), prezentelor Instrucţiuni, precum şi
pe prevederile regulamentelor, ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor emise de
Agenție, dispoziţiilor şefului DIÎMT CCA şi documentelor tehnico-normative în
vigoare corespunzătoare domeniului respectiv de activitate.
5. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule se
efectuează de către examinatori atestaţi, care au absolvit cu succes un curs de
pregătire specială iniţială, iar ulterior o dată la 5 (cinci) ani un curs de pregătire
specială continuă, ca examinator, în cadrul unei instituţii de învăţământ specializate,
conform unor programe speciale, armonizate condiţiilor de pregătire a
examinatorilor prescrise în Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene
nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006) şi prevederile legislaţiei
naţionale.
Examinatorii urmează să dispună de studii superioare în domeniul de referinţă,
să deţină dreptul de a conduce vehicule pentru categoria de conducere respectivă,
de cel puţin 3 ani, să dispună de cunoştinţe în domeniu şi aptitudini personale de
conducere a vehiculelor, precum şi de aptitudini de evaluare.
1
II. ADMITEREA LA EXAMENUL DE OBŢINERE
A DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

6. Admiterea candidaţilor la examenul de obţinere a dreptului de a conduce


vehicule se efectuează în baza cererii candidatului, conform anexei nr.4 la
Instrucţiuni, în cazul dacă acesta întruneşte condiţiile prevăzute la compartimentul
IV din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 şi
la depunerea în subdiviziunea competentă a documentelor prevăzute la pct.17 din
Regulament.
La dată programată pentru susţinerea examenului de obţinere a dreptului de a
conducere vehicule, candidatul trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului
anterior nominalizat, privind condiţiile de vârstă, să fie apt din punct de vedere
medical şi psihofiziologic, să satisfacă condiţiile de şcolarizare în vederea obţinerii
dreptului de a conduce vehicule şi condiţiile de şedere, domiciliu sau reşedinţă
potrivit legislaţiei Republicii Moldova.
7. Pentru admiterea la unele din probele examenului de obţinere a dreptului de
a conduce vehicule, teoretică sau practică, candidatul urmează preventiv să se
programeze la proba respectivă de examen în subdiviziunea teritorială competentă a
DÎMT CCA.
Nu se acceptă programarea preventivă la proba teoretică de examen a
candidaţilor până la finalizarea cursului respectiv de şcolarizare în şcolile de profil,
iar programarea preventivă la proba practică de examen nu se acceptă până la
obţinerea de către candidaţi a calificativului „Admis” la proba teoretică de examen
la categoria/subcategoria de vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce.
Programarea preventivă la examen se face prin telefon şi prin intermediul
serviciului electronic „Programarea on-line pentru vizitarea subdiviziunii
teritoriale”, oferit de către Agenție, precum şi la adresarea solicitantului la
subdiviziunea teritorială competentă din cadrul DÎMT CCA. Candidatul programat
la examen prin telefon sau la adresarea la subdiviziunea competentă este informat
verbal despre data şi ora programată pentru desfăşurarea probei respective a
examenului.
Perioada maximă de la data programării până la data programată a examenului
nu poate depăşi 30 zile calendaristice.
Programarea la examen este valabilă pentru candidat numai pentru ziua
programată examinării şi în caz de neprezentare la examen, indiferent de motiv,
acesta urmează să se reprogrameze la examenul de obţinere a dreptului de a conduce
vehicule.
La examenul repetat de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, în cazul
obţinerii calificativului „Respins”, candidaţii vor fi admişi conform programării
repetate, cu respectarea termenelor stabilite de prevederile Regulamentului aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007.
În baza solicitărilor de programare şi admitere la examenul de obţinere a
dreptului de a conduce vehicule, subdiviziunea competentă formează programul
zilnic, separat, la fiecare probă teoretică şi practică ale examenului, ţinându-se cont
de capacitatea de examinare şi documentare cu permis de conducere a subdiviziunii
competente respective.

2
Examinarea candidaţilor la probele teoretică şi practică ale examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule, în subdiviziunile teritoriale competente
ale DÎMT CCA, se desfăşoară în zile diferite.
În cazul, dacă în ziua pentru care candidatul a fost programat la examenul de
obţinere a dreptului de a conducere vehicule, tentativa a eșuat din motive tehnice,
admiterea ulterioară a acestuia la examen urmează să se realizeze în baza
programării respective, într-o altă zi de examen, stabilită de comun acord cu
candidatul.
8. Pentru admiterea la careva din probele examenului de obţinere a dreptului
de a conduce vehicule (proba teoretică şi cea practică), în regim de urgenţă,
candidatul poate solicita prestarea serviciului „Programare urgentă la examenul
de obţinere a dreptului de a conduce vehicule”.
Programarea urgentă la examen în cadrul Secţiei calificare a conducătorilor
auto Chişinău se exercită prin intermediul serviciului electronic „Programarea on-
line pentru vizitarea subdiviziunii teritoriale”, disponibil pe pagina web
www.programari.registru.md, ținând cont de capacitatea de deservire a acestei
subdiviziunii.
Perioada maximă de programare urgentă la examen în cadrul Secţiei calificare
a conducătorilor auto Chişinău nu poate depăşi 3 zile de examen la categoria
(proba) solicitată, în ordine consecutivă, conform graficului de examen aprobat,
începând cu ziua ulterioară adresării on-line pentru prestarea serviciului respectiv.
Pentru restul subdiviziunilor teritoriale competente, serviciul „Programare
urgentă la examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule”se prestează la
adresarea la subdiviziunea teritorială competentă, pentru o perioadă maximă ce
cuprinde 3 zile de examen la categoria (proba) solicitată, în ordine consecutivă,
conform graficului de examen aprobat, din ziua adresării, ținând cont de
capacitatea de deservire a subdiviziunii respective.
9. Grupele de studii sunt formate din maxim 30 persoane. Listele acestora se
prezintă de către şcolile de profil în două exemplare, în termen de 15 zile
calendaristice din ziua pornirii cursurilor, la cea mai apropiată Subdiviziune
teritorială competentă (conform schemei aprobate de Agenție), ulterior un exemplar
al listelor se remite în adresa DÎMT CCA.
Odată cu lansarea în exploatare industrială a subsistemului informaţional
„Evidenţa persoanelor care au urmat cursurile de instruire şi calificare a
conducătorilor auto”, din cadrul sistemului informaţional de stat „Registrul de stat
al conducătorilor de vehicule”, şcolile de profil, în temeiul prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.1058 din 06.08.2002 „Cu privire la crearea sistemului informaţional
automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, vor asigura
furnizarea în regim on-line în acest subsistem informaţional, a informaţiei despre
fiecare persoană şcolarizată în parte, şcoala de profil absolvită şi cursul de
şcolarizare urmat, categoriile de conducere şcolarizate şi documentele de absolvire
eliberate acestora.
10. La primirea dosarului de examinare se stabileşte identitatea candidatului, se
verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.17 din Regulamentul
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007, cursul de şcolarizare
urmat (cu utilizarea subsistemului informaţional „Evidenţa persoanelor care au
urmat cursurile de instruire şi calificare a conducătorilor auto”, sau conform
3
listelor de studiu, înregistrate la etapa iniţială până la lansarea în exploatare
industrială a subsistemului informaţional menţionat), rezultatele şi valabilitatea
examinărilor anterioare (cu utilizarea subsistemului informaţional „Evidenţa
susţinerii examenelor”) şi dacă asupra solicitantului nu sunt aplicate restricţii la
documentarea cu dreptul de a conduce vehicule, respectarea prevederilor legale de
şedere, domiciliu sau reşedinţă.

III. EXAMENUL DE OBŢINERE A


DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

11. Examinarea candidaţilor pentru obţinerea dreptului de conduce vehicule,


cuprinde probele teoretică şi practică.
Examenul de obţinere a dreptului de a conducere vehicule se desfăşoară în
cadrul Comisiei de examinare care se va constitui din cel puţin 3 persoane. În caz
de necesitate, pot fi invitaţi ca membri ai comisiei de examinare şi reprezentanţi ai
şcolilor de profil terţe sau din cadrul autorităţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în
siguranţa rutieră, care se includ în procesul-verbal de examinare, conform anexei
nr.3 la Instrucţiuni.
Preşedinţii comisiilor de examinare se numesc de către DÎMT CCA sau
instanţele ierarhice.
Poate fi numit preşedinte al comisiei de examinare angajatul aparatului DÎMT
CCA, al Secţiei teritoriale de calificare a conducătorilor auto sau al Secţiei
teritoriale de documentare a conducătorilor auto, care întruneşte cerinţele prevăzute
la pct.5 din Instrucţiuni.
12. În cazul, în care, candidatul care solicită admiterea la examenul de obţinere
a dreptului de a conduce vehicule, a urmat şcolarizarea conform listei grupei de
studii respective, înregistrată de către şcoala de profil pe purtător de hârtie la
Subdiviziunea teritorială competentă, angajatul acestei subdiviziuni, preventiv
admiterii la examen, va verifica autenticitatea actelor conform datelor din lista de
înregistrare a grupei de studii respective, va semna cererea de admitere la examen,
indicând numele şi funcţia sa.
Pentru candidaţii înmatriculaţi la studii în şcolile de profil, care sunt supuşi
evidenţei în subsistemul informaţional „Evidenţa persoanelor care au urmat
cursurile de instruire şi calificare a conducătorilor auto”, verificările prevăzute la
alineatul precedent vor fi exercitate în regim automatizat, cu utilizarea subsistemului
informaţional nominalizat.
13. Rezultatele, valabilitatea examinărilor anterioare, precum şi respectarea
termenelor prescrise pentru examinarea repetată la proba teoretică şi proba practică,
se verifică cu utilizarea subsistemului informaţional „Evidenţa susţinerii
examenelor”.
14. Proba teoretică a examenului se desfăşoară în clasele computerizate de
examinare ale subdiviziunilor competente, cu utilizarea subsistemului informaţional
automatizat „Clasa de examinare”.
Proba teoretică desfăşurată cu utilizarea subsistemului informaţional
automatizat „Clasa de examinare”, constă în alegerea şi fixarea respectivă a
variantei/variantelor de răspuns considerat/considerate corect/corecte de pe
monitorul locului automatizat de examinare.
4
Rezultatul probei teoretice a examenului se întocmeşte computerizat, conform
anexei la formularul pentru proba teoretică a examenului de obţinere a permisului de
conducere, conform anexei nr.1 la Instrucţiuni.
15. Examinarea candidaţilor la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a
conduce vehicule se desfăşoară conform prevederilor pct. 11-17 din Instrucţiuni,
după cum urmează:
a) pentru categoriile A, B, BE şi H şi subcategoriile A1, A2 şi B1 se acordă un
singur chestionar constând din 20 întrebări de cunoaştere a regulilor de circulaţie,
bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor
medical;
Durata examinării este de 25 de minute. Pentru calificativul „Admis” este
necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 18 întrebări;
b) pentru categoriile C şi CE sau subcategoriile C1 şi C1E se acordă un
chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor
conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical
constând din 20 de întrebări şi chestionarul cu reguli specifice pentru categoria C şi
subcategoria C1 constând din 6 întrebări (în total 26 de întrebări);
Durata examinării este de 33 minute. Pentru calificativul „Admis” este
necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 23 de întrebări;
c) pentru categoria F, categoriile D şi DE sau subcategoriile D1 şi D1E se
acordă un chestionar, format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie,
bazelor conducerii autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor
medical, constând din 20 de întrebări şi chestionarul cu reguli specifice pentru
categoriile F şi D şi subcategoria D1, constând din 6 întrebări (în total 26 de
întrebări);
Durata examinării este de 33 minute. Pentru calificativul „Admis” este
necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 23 de întrebări;
d) în cazul în care candidatul solicită examinarea concomitentă pentru
obţinerea dreptului de a conduce vehicule din categoriile/subcategoriile CE şi D sau
C1E şi D1, acesta va susţine un singur examen teoretic cu acordarea unui chestionar,
format din chestionarul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, bazelor conducerii
autovehiculului şi siguranţei rutiere şi procedeelor de prim ajutor medical, constând
din 20 întrebări şi câte un chestionar cu reguli specifice pentru categoriile C şi D,
respectiv şi pentru subcategoriile C1 şi D1, a câte 6 întrebări fiecare (în total 32 de
întrebări);
Durata examinării este de 41 minute. Pentru calificativul „Admis” este
necesară prezentarea răspunsurilor corecte la cel puţin 28 de întrebări.
16. În cazul în care candidatul a urmat un curs de instruire la o şcoală de profil
pentru conducerea vehiculelor din categoriile/subcategoriile BC sau BC1, urmare
faptului că dreptul de a conduce vehicule din categoria/subcategoria C1 sau C, se
eliberează numai conducătorilor de vehicule deja autorizaţi să conducă vehicule din
categoria B, la examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule din
categoria/subcategoria C1 sau C, acesta va fi admis numai în cazul dacă va susţine
probele teoretică şi practică ale examenului pentru dreptul de a conduce vehicule
categoria B.
În contextul pct.16, dacă candidatul nu susţine proba teoretică sau proba
practică a examenului pentru categoria/subcategoria C1 sau C, acesta la solicitare
5
poate fi documentat doar cu permis de conducere pentru categoria B, în cazul
obţinerii calificativului „Admis” la proba teoretică şi proba practică pentru dreptul
de a conduce vehicule din această categorie.
17. În cazul în care candidatul a urmat un curs de instruire la o şcoală de profil
pentru conducerea vehiculelor din categoria C (fără deţinerea dreptului de a
conduce vehicule din categoria B, conform programelor în vigoare până în anul
2008), urmare faptului că dreptul de a conduce vehicule din categoria C, se
eliberează numai conducătorilor de vehicule deja autorizaţi să conducă vehicule din
categoria B, acesta se admite la examenul de obţinere a dreptului de a conduce
vehicule din categoriile BC, cu condiţia urmării unui curs de instruire practică
conform programei de pregătire la categoria B, în cadrul unei şcoli de profil.
Examinarea candidaţilor pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule din
categoriile BC, şcolarizaţi de către şcolile de profil, conform condiţiilor alineatului
întâi, se desfăşoară conform prevederilor pct.16 din Instrucţiuni.
În contextul pct.17, dacă candidatul nu susţine proba teoretică sau proba
practică a examenului pentru categoria C, acesta la solicitare poate fi documentat
doar cu permis de conducere pentru categoria B, în cazul obţinerii calificativului
„Admis” la proba teoretică şi proba practică a examenului pentru dreptul de a
conduce vehicule din această categorie.
18. Candidaţii care solicită la subdiviziunea competentă examinarea teoretică
pentru dreptul de a conduce vehicule din categoria F (troleibuz), examenul practic
de conducere îl susţin la şcolile specializate de conducător de troleibuz, iar
candidaţii care solicită examinarea teoretică pentru dreptul de a conduce vehicule
din categoria H (tractor), examenul practic de conducere îl susţin la subdiviziunile
teritoriale ale Inspectoratului „Intehagro”. Susţinerea de către candidat a examenului
practic necesită a fi confirmat prin documentul eliberat de către autorităţile
respective.
19. În cazul în care persoana deţine dreptul de a conduce vehicule din o
subcategorie, pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule din categoria de bază
(sau subcategoria superioară pentru şirul categoriei/subcategoriilor A1, A2 şi A),
ea urmează să corespundă condiţiilor de vârstă prevăzute de Regulamentul aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007, să urmeze un curs de reciclare
de la subcategoria deţinută la categoria de bază în cadrul unei şcoli de profil,
conform programelor aprobate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, şi
să susţină examenul de obţinere a dreptului de a conduce vehicule (probele teoretică
şi practică) pentru categoria de bază.
20. Echivalenţe între categorii/subcategorii la examinarea candidaţilor pentru
obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi documentarea cu permis de conducere,
conform condiţiilor şi altor prevederi prevăzute la compartimentul IV din
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007.
Notă: Dreptul de a conduce vehicule dintr-o categorie/subcategorie se
consideră obţinut din momentul susţinerii examenului de obţinere a dreptului de a
conduce vehicule din categoria/subcategoria respectivă, probele teoretică şi
practică.
La documentarea cu permis de conducere cu categoria de bază subcategoria
pe care aceasta o include nu se înscrie în permisul de conducere.

6
21. Anterior urmării probei teoretice a examenului, candidatul poate solicita la
subdiviziunea competentă prestarea serviciului „Utilizarea complexului
computerizat pentru testarea abilităţilor sale profesionale teoretice, necesare
conducătorului de autovehicul”.
Serviciul respectiv se acordă ținând cont de posibilităţile subdiviziunii
competente, conform ordinii şi tarifelor aprobate de către Agenție.
22. Obligaţiile examinatorilor înainte de începerea probei teoretice:
a) anunţă candidaţii acceptaţi la procedura de examinare la proba teoretică, cu
referire la fiecare torent de examinare teoretică, programat în parte;
b) stabilesc identitatea candidaţilor care urmează a fi examinaţi, prin
identificarea acestora conform originalului actului de identitate prezentat şi datelor
din sistemul automatizat de programare;
c) instruiesc candidaţii acceptaţi pentru procedura de examinare teoretică, cu
privire la regulile de utilizare a subsistemului informaţional automatizat „Clasa de
examinare”, măsurile de securitate, modul şi condiţiile desfăşurării examenului,
timpul destinat probei teoretice, despre interzicerea folosirii materialelor ajutătoare,
telefonului mobil şi altor aparate, despre interzicerea consultărilor între candidaţii
examinaţi, precum şi despre încălcările pentru care candidatul examinat se elimină
de la examen cu aplicarea calificativului „Respins”.
23. Obligaţiile examinatorilor în timpul probei teoretice:
a) organizează desfăşurarea procedurii de examinare;
b) supraveghează cu atenţie modul de desfăşurare a examenului şi verifică
concordanţa datelor candidatului din subsistemul informaţional automatizat „Clasa
de examinare” cu cele din documentul de identitate.
Examinatorilor li se interzice deplasarea prin clasa de examinare, cu excepţia
cazurilor când persoana examinată solicită asistenţă tehnică privind utilizarea
complexului computerizat de examinare;
c) la necesitate acordă asistenţă tehnică privind utilizarea sistemului
computerizat de examinare (în cazurile de eroare de program, defecţiuni tehnice,
erori ca urmare a utilizării incorecte, etc);
d) interzic accesul în sala de examen a altor persoane decât cele care deservesc
complexul tehnic al subsistemului informaţional automatizat „Clasa de examinare”
şi cele prevăzute programării şi admiterii la examen pentru ora şi data respectivă,
membrilor comisiei de examinare şi persoanelor abilitate cu funcţii de supraveghere
şi monitorizare a procesului de examinare desemnate de către Agenție.
e) întrerup examinarea şi declară respinşi candidaţii care se consultă între ei,
folosesc materiale didactice, telefonul mobil sau alte aparate, care încearcă să
promoveze examenul prin fraudă, sau care prin comportamentul său împiedică
desfăşurarea examenului pentru restul candidaţilor examinaţi, despre care fapt, în
actele de examinare, se va face menţiunea respectivă;
f) le este interzis să comunice în orice mod candidaţilor răspunsurile la
întrebările din chestionare;
g) le este interzis să desfăşoare orice activităţi, care ar împiedica monitorizarea
corectitudinii desfăşurării examenului prin intermediul mijloacelor tehnice (prin
limitarea câmpului vizual al sistemului de supraveghere video), sau de către
persoanele abilitate cu funcţii de supraveghere şi monitorizare a procesului de
examinare desemnate de către Agenție.
7
24. Evaluarea rezultatelor examinării teoretice „Admis” sau „Respins” se
exercită în mod automatizat, conform condiţiilor prevăzute la pct.15–17 din
Instrucţiuni, cu întocmirea pe suport de hârtie a acestora conform anexei nr.1 la
formularul pentru proba teoretică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce
vehicule.
25. Obligaţiile examinatorilor la finisarea probei teoretice:
a) înscriu în extrasul pe suport de hârtie, a variantei computerizate a
rezultatelor examinării, anexa la formularul pentru proba teoretică a examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule, conform anexei nr.1 la Instrucţiuni,
funcţia, numele şi prenumele, după care semnează chestionarul.
Formularul cu rezultatele probei teoretice se semnează de către membrul
(membrii) comisiei de examinare care nemijlocit a exercitat examinarea respectivă;
b) comunică candidaţilor examinaţi calificativele obţinute, iar celor declaraţi
admişi inclusiv data, ora şi locul de plecare la proba practică;
c) restituie dosarele de examinare ale persoanelor apreciate cu calificativul
„Respins”, comunicându-le acestora despre modul programării şi susţinerii unui
examen repetat la proba teoretică.
26. Proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule,
cuprinde testarea deprinderilor conducerii unui autovehicul pe poligon şi/sau, după
caz, pe traseu.
27. Anterior probei practice a examenului pentru categoria B, candidatul poate
solicita la subdiviziunea competentă prestarea serviciului privind conducerea de
probă în condiţii de traseu, pe un autovehicul specializat similar celui ce urmează a
fi utilizat în procedura de examinare, conform rutelor de examinare şi tarifului
aprobate de către Agenție.
(Subdiviziunea competentă, care în procedura de examinare, nu utilizează
sistemul de rute de examinare, la prestarea serviciului privind conducerea de probă
în condiţii de traseu, va oferi candidatului posibilitatea de a parcurge cu
autovehiculul specializat similar celui utilizat în procedura de examinare, o distanţă
de circa 10 (zece) km, cu o durată de până la 30 min, pe drumuri publice pe care se
desfăşoară examenul practic în condiţii de traseu).
Serviciul respectiv se acordă ținând cont de posibilităţile subdiviziunii
competente, conform tarifelor şi în ordinea aprobate de către Agenție.
28. La proba practică a examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce
vehicule se admit candidaţii care au obţinut calificativul „Admis” la proba teoretică.
29. Candidaţii prevăzuţi la pct. 15 - 17 din Instrucţiuni, care solicită
examinarea pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, concomitent pentru
mai multe categorii/subcategorii, vor fi examinaţi la proba practică, la fiecare dintre
ele, fiind recomandată succesiunea:
a) în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria B la
categoria/subcategoriile C1 sau C şi D1, iniţial examenul la subcategoria C1 sau
categoria C, după care la subcategoria D1;
b) în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria B la
categoria/subcategoria BE şi D1, iniţial examenul la categoria BE, după care la
subcategoria D1;
c) în cazul absolvirii cursului de şcolarizare de la categoria C la categoriile CE
şi D, iniţial examenul la categoria CE, după care la categoria D;
8
În cazul când persoana nu susţine una dintre combinaţii, aceasta la solicitare
poate fi documentată cu permis de conducere doar pentru categoria/subcategoria
apreciată ca admisă.
30. La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează autovehicule
din categoria/subcategoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de
conducere (în cazul solicitării categoriei de bază, parametrii autovehiculului utilizat
trebuie să depăşească parametrii subcategoriei pe care aceasta o include).
Autovehiculele prevăzute în primul alineat trebuie să fie dotate cu dublă
comandă asupra ambreiajului şi frânei, caseta cu inscripţia „ŞCOALA“ situată pe
acoperişul autovehiculului, precum şi oglinzi retrovizoare pentru candidat şi
examinator. Fac excepţie autovehiculele pentru categoria A (motociclu), inclusiv
pentru subcategoriile A1 şi A2 şi pentru subcategoria B1 (cuadriciclete motorizate)
care trebuie să fie dotate doar cu oglinzi retrovizoare pentru candidat.
31. La desfăşurarea probei practice a examenului se utilizează vehiculele de
examinare ale subdiviziunilor competente. Fac excepţie doar cazurile, când
subdiviziunile competente nu dispun de vehicule de examinare la unele dintre
categorii/subcategorii, sau sunt defectate, sau insuficiente pentru a satisface sarcina
de examinare pentru ziua respectivă, când în procedura de examinare pot fi utilizate
vehiculele şcolilor de profil, cu perceperea taxelor la cazul respectiv.
Utilizarea vehiculelor de examinare ale şcolilor de profil la desfăşurarea probei
practice a examenului, în cazurile, când vehiculele de examinare ale subdiviziunilor
competente, la unele dintre categorii/subcategorii sunt defectate, sau sunt
insuficiente pentru a satisface sarcina de examinare pentru ziua respectivă, preventiv
se coordonează în scris cu conducerea DCCA a DÎMT CCA.
32. Proba practică a examenului în funcție de categoriile/subcategoriile de
vehicule pentru care se solicită dreptul de a conduce, se desfăşoară în condiţii de
poligon şi/sau traseu, după cum urmează:
a) pentru categoria/subcategoriile A1, A2, A şi B1 proba practică se desfăşoară
în condiţii de poligon.
Pentru categoria/subcategoriile A1, A2 şi A proba practică se desfăşoară în
condiţii de poligon, în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule, compartimentul pentru
categoria/subcategoriile A1, A2 şi A, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.
Pentru subcategoria B1 condiţiile de examinare la proba practică sunt identice
condiţiilor de examinare pe poligon pentru categoria B şi se desfăşoară în baza
Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a
conduce vehicule, compartimentul pentru categoria B, subproba pe poligon,
conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.
b) pentru categoria B proba practică se desfăşoară în mod obligatoriu iniţial în
condiţii de poligon, la testarea îndeplinirii manevrelor speciale de conducere din
punct de vedere al siguranţei traficului rutier şi pe traseu (subproba pe poligon şi
subproba pe traseu).
La evaluarea pe poligon a probei practice a examenului, examinatorul se află
în afară autovehiculului de examinare, în loc comod pentru supravegherea
îndeplinirii de către candidat a manevrelor speciale de conducere, cu excepţia
îndeplinirii de către candidat a exerciţiului privind deplasarea în rampă şi pantă la

9
categoria B, la evaluarea căruia, ca urmare măsurilor de siguranţă, examinatorul se
află în autovehiculul de examinare.
Subproba pe poligon pentru categoria B se desfăşoară în baza Chestionarului
pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule,
compartimentul pentru categoria B, subproba pe poligon, conform anexei nr.2 la
Instrucţiuni.
Candidaţii care nu au susţinut subproba pe poligon, nu se admit la subproba pe
traseu, iar calificativul „Admis” obţinut de către candidaţii examinaţi la subproba
pe poligon, este valabil pe perioada valabilităţii probei teoretice a examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule.
Candidaţii care sunt apreciaţi cu calificativul „Admis” atât la subproba pe
poligon, cât la subproba pe traseu (calificativ „Admis” valabil), se consideră
„Admişi” la proba practică.
Data susţinerii probei practice de către candidatul examinat, se consideră dată
aprecierii acestuia cu calificativul „Admis” la subproba pe traseu”.
c) pentru categoriile/subcategoriile BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E şi D proba
practică se desfăşoară pe traseu, cu testarea obligatorie iniţiala a îndeplinirii
manevrelor speciale de conducere din punct de vedere al siguranţei traficului rutier,
specifice testării în condiţii de poligon pentru aceste categorii/subcategorii, în baza
Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a permisului de
conducere, compartimentul probei practice pentru categoriile/subcategoriile
nominalizate, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni.
33. Elementele obligatorii şi dimensiunile minim admisibile ale poligoanelor,
urmează sa corespundă prevederilor Legii nr.131 din 07.06.2007 privind siguranţa
traficului rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru categoria/subcategoria B1 şi B se preiau îndeplinirii obligatorii
elemente şi manevre speciale de conducere:
a) rampă şi pantă;
b) spaţiu limitat;
c) parcare sub unghi drept către carosabil;
d) locuri de oprire şi pornire din loc;
Decizia privind consecutivitatea de îndeplinire a exerciţiilor de conducere pe
poligon aparţine candidatului examinat, iar varianta de îndeplinire a exerciţiului de
conducere „Parcare sub unghi drept către carosabil”, din dreapta sau din stânga
elementului respectiv, se selectează aleatoriu şi automatizat de către sistem, pentru
fiecare candidat examinat în parte.
Exerciţiul de conducere privind deplasarea în rampă şi pantă, se recomandă
pentru a fi îndeplinit, ultimul (pentru o acomodare eficientă cu particularităţile
tehnice de conducere ale autovehiculului de examinare şi ţinând cont de specificul
îndeplinirii acestui exerciţiu de conducere).
Pentru categoria/subcategoriile A1, A2 şi A se preiau îndeplinirii obligatorii
toate elementele şi manevrele speciale de conducere, prevăzute de Legea nr.131 din
07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, cu modificările şi completările
ulterioare.
34. Traseele folosite la proba practică urmează a fi selectate, de regulă, altele
decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor, pentru a permite

10
examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în
siguranţă a unui autovehicul în condiţiile traficului rutier.
Traseele trebuie să cuprindă secţiuni de circulaţie intensă.
În subdiviziunile teritoriale competente din cadrul DÎMT CCA, care dispun de
un sistem de rute de examinare, aprobat prin ordinul Agenției examinarea în condiţii
de traseu se exercită conform rutei de examinare, selectată aleatoriu şi automatizat
pentru fiecare candidat examinat în parte, la categoria respectivă.
35. Modalitatea de apreciere a susţinerii probei practice, precum şi ordinea de
îndeplinire a exerciţiilor acesteia se stabilesc în baza Chestionarului pentru proba
practică a examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, conform anexei
nr.2 la Instrucţiuni.
36. Înainte de susţinerea probei practice pe poligon sau probei practice pe
traseu potrivit condiţiilor stabilite în punctul 32 lit. b) şi lit. c) din Instrucţiuni,
candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în
procedura de examinare o distanţă de circa 100 metri, cu mersul înainte, care nu se
include în procedura de evaluare, având ca scop acomodarea candidatului la
particularităţile tehnice de conducere a autovehiculului de examinare (conducere de
probă). La parcurgerea acestei distanţe, examinatorul comandă oprirea vehiculului
de examinare şi preîntâmpină candidatul despre iniţierea procedurii oficiale de
evaluare.
În cazul dacă la susţinerea subprobei practice pe traseu autovehiculul utilizat în
procedura de examinare este altul decât cel utilizat la subproba pe poligon,
candidatului i se oferă, la fel posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în
procedura de examinare la această subprobă o distanţă de circa 100 metri, în
condiţiile alineatului precedent.
Pe parcursul conducerii de probă, candidatului i se oferă posibilitatea de a
exercita cu vehiculul de examinare, până la 3 porniri din loc.
37. Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:
a) la evaluare se va tine cont de uşurinţa candidatului de a manipula diferite
comenzi ale vehiculului şi de abilităţile de care acesta va da dovadă în încadrarea în
trafic în deplină siguranţă. Pe parcursul procedurii de desfășurare a probei,
examinatorul trebuie să perceapă faptul că se află în siguranţă. Greşelile de
conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţa vehiculului de
examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie că au necesitat sau nu
intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului „Respins“;
b) Pe parcursul procedurii de desfășurare a probei de evaluare, examinatorii
acordă o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi
la volan, se ţine cont de stilul de conducere în ansamblu, și se ia în considerare
profilul de ansamblu al candidatului pe tot parcursul examinării. Criteriile ce
comportă un mod de conducere adaptat şi ferm (în deplină siguranţă), luarea în
considerare a stării drumului şi a condiţiilor meteorologice, a celorlalte vehicule şi a
acţiunilor celorlalţi participanţi la trafic (mai ales ale celor mai vulnerabili) şi nu în
ultimul rând capacitatea de anticipare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de
producere a accidentelor;
38. La evaluarea probei practice examinatorul suplimentar va atrage atenţie şi
asupra următoarelor:

11
a) pregătirea pentru deplasare, deplasarea rectilinie şi cu viraje, la diverse
viteze, de la mică la mare şi invers, executarea virărilor de rază mică (pe traiectorie
şerpuitoare în slalom), dreapta/stânga şi de întoarcere/oprire în locul/la linia
indicată, numai pentru categoriile/subcategoriile A1, A2 şi A, se susţine doar în
condiţii de poligon, în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni;
b) pregătirea pentru deplasare, deplasarea rectilinie şi cu viraje, la diverse
viteze, de la mică la mare şi invers, executarea virărilor de rază mică, dreapta
stânga, ocolire de obstacole, de întoarcere, de oprire în locul/la linia indicată, la
executarea întocmai a exerciţiilor prevăzute la subproba poligon pentru categoria B
în baza Chestionarului pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de
a conduce vehicule, conform anexei nr.2 la Instrucţiuni (cu referire la subcategoria
B1, doar în condiţii de poligon);
c) stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele elemente:
- folosirea corectă a centurii de siguranţă, a oglinzilor retrovizoare, a
rezemătoarei pentru cap, a scaunului;
- folosirea corectă a farurilor şi a celorlalte echipamente;
- folosirea corectă a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleraţiei, a sistemelor
de frânare (numai pentru categoriile/subcategoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, DE şi
D1E);
- confortul călătorilor (numai pentru categoriile/subcategoriile D, DE, D1 şi
D1E) (conducere calmă, fără accelerări brutale şi fără frânări bruşte);
d) conducere judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de
turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână şi de acceleraţie (numai pentru
categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E);
e) capacitatea de observaţie: observaţia panoramică, folosirea corectă a
oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanţă mare, medie şi mică;
f) prioritatea/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersecţii şi joncţiuni,
cedarea trecerii în celelalte situaţii (de exemplu, la schimbarea de direcţie,
schimbarea benzii de circulaţie, manevre particulare);
g) încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersecţiile cu sens
giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului, preselectarea
benzii;
h) distanta de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţă şi în spate,
menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic;
i) viteza: respectarea vitezei maxime admise; adaptarea vitezei la condiţiile
meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime în vigoare,
menţinerea unei viteze care permite oprirea la distanţa vizibilă şi în siguranţă,
corelarea vitezei cu cea a vehiculelor din trafic;
j) semafoarele, indicatoarele şi celelalte elemente de semnalizare rutieră:
comportament corect la semafoare, respectarea indicaţiilor agenţilor de circulaţie,
luarea în considerare a indicatoarelor rutiere (interdicţii sau obligaţii), acţiune
adecvată în legătură cu marcajul rutier;
k) semnalizarea în timp util prin semnalele necesare şi corecte, reacţia corectă
la toate semnalele date de către ceilalţi participanţi la trafic;
l) frânare şi oprire, încetinire la timp, frânare şi oprire în funcţie de împrejurări,
anticipare, folosirea diverselor sisteme de frânare şi de reducere a vitezei.
12
Remarcă: La evaluarea probei practice examinatorului îi este interzis să
desfăşoare orice activităţi, care ar împiedica monitorizarea corectitudinii
desfăşurării examenului prin intermediul mijloacelor tehnice (prin limitarea
câmpului vizual al sistemului de supraveghere video), sau de către persoanele
abilitate cu funcţii de supraveghere şi monitorizare a procesului de examinare
desemnate de către Agenție.
39. În cadrul probei practice de conducere a vehiculului pe traseu, examinatorii
sunt obligaţi:
a) anterior procedurii de examinare să asigure instruirea candidaţilor privind
măsurile de siguranţă şi securitate în timpul desfăşurării procedurii de examinare;
b) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat anterior
candidaţilor;
c) să verifice identitatea candidaţilor, documentele, precum şi starea tehnică a
autovehiculelor care urmează a fi utilizate pentru subprobă pe traseu;
d) să explice candidaţilor modul de desfăşurare a subprobei şi să le comunice
traseul ce urmează a fi parcurs;
e) să interzică accesul în autovehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor
şi persoanelor abilitate cu funcţii de supraveghere şi monitorizare a procesului de
examinare;
f) să interzică transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul
examinării;
g) să urmărească cu atenţie modul de efectuare a manevrelor de conducere a
autovehiculului, să intervină în situaţii deosebite când din cauza unor manevre
periculoase ce pot produce accidente de circulaţie;
h) să nu poarte discuţii cu candidaţii de altă natură decât cele legate de
executarea procedurilor de examinare la subprobele respective;
i) să nu indice candidaţilor efectuarea unor provocări şi manevre care ar încălca
regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră;
j) să manifeste exigenţă şi obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi acordarea
calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi;
k) să manifeste un comportament calm pe durata examenului.
40. Durata probei practice şi distanţa parcursă trebuie să fie suficiente pentru
evaluarea comportamentului şi aptitudinii depline a candidatului în conducerea
autovehiculului din categoria/subcategoria solicitată.
Timpul recomandat pentru desfăşurarea probei practice pe poligon constituie 5-
10 minute şi pentru proba practică pe traseu este de 15-20 minute, iar în cazul când
proba practică se desfăşoară doar pe traseu, potrivit condiţiilor stabilite la punctul 32
lit. c) din Instrucţiuni, durata examinării constituie 25-30 minute.
41. Neîndeplinirea corectă de către candidatul examinat a exerciţiilor prevăzute
în Chestionarul pentru proba practică a examenului de obţinere a dreptului de a
conduce vehicule, (anexa nr.2), se penalizează de către examinator prin
consemnarea literei „X“ în căsuţa corespunzătoare de puncte penalizări, acumulate
de către candidat la data respectivă de examinare.
În cazul repetării aceleiaşi greşeli, acestea se consemnează de fiecare dată în
rubrica corespunzătoare, punctajul de penalizare fiind sumat de la fiecare penalizare
înscrisă în Chestionar.

13
Intervenţia examinatorului în conducerea vehiculului de examinare, pentru
evitarea unui pericol real de circulaţie sau producerii unui accident rutier,
cauzate de comiterea unor încălcări grave de circulaţie de către alţi participanţi la
trafic, nu se penalizează (conform prevederilor Regulamentului Circulaţiei
Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului 357 din 13 mai 2009 (pct.7), persoana
care instruieşte (examinează) în conducerea vehiculului, poartă responsabilităţile
conducătorului de vehicul).
Chestionarul cu rezultatele probei practice este semnat de către membrul
(membrii) comisiei de examinare care nemijlocit a(u) exercitat examinarea
respectivă.
42. Este declarat admis la proba practică, cu excepţia categoriei B, candidatul
care cumulează pe parcursul examenului cel mult 20 puncte de penalizare.
Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării
perioadei prevăzute la pct. 40 alin. 2 din Instrucţiuni, este declarat „Respins“;
Este declarat admis la subproba pe poligon la categoria B, candidatul care
cumulează cel mult 12 puncte de penalizare, iar la subproba pe traseu este declarat
admis, candidatul care cumulează cel mult 15 puncte de penalizare.
În cazul în care pe parcursul desfăşurării subprobei pe traseu a probei practice a
examenului, candidatului examinat evident i se acordă escortare din partea unui alt
autovehicul participant la trafic, în scopul orientării evidente a acestuia în situaţia
rutieră existentă şi la respectarea normelor de organizare a circulaţiei pe sectorul de
drum respectiv, examenul se întrerupe considerându-se ca fraudat, iar candidatul
examinat este apreciat cu calificativul „Respins”.
În cazul nefinisării examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce
vehicule (proba teoretică sau practică) la iniţiativa candidatului, din motive
neîntemeiate, acesta este apreciat cu calificativul „Respins”;
43. Procedura de repetare a examenului, în cazul în care persoana nu susţine
una din probe, se realizează conform prevederilor Regulamentului aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 şi cu programare preventivă la
examen.
44. În cazul în care candidatul susţine atât proba teoretică, cât şi cea practică a
examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, dar nu solicită
documentarea cu permis de conducere în decurs de mai mult de un an de la data
susţinerii examenului, pentru a solicita şi obţine permis de conducere el va fi obligat
să urmeze şi să prezinte confirmarea urmării unui curs practic de instruire în
conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă. Pentru asemenea
cazuri la documentarea cu permis de conducere candidaţii respectivi nu vor fi
reexaminaţi, iar confirmarea respectivă va fi anexată în mod obligatoriu la dosarul
de documentare cu permis de conducere.
45. Examinarea pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi
documentarea cu permis de conducere a membrilor misiunilor diplomatice,
reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine acreditate
în Republica Moldova, precum şi a membrilor de familie a acestora care solicită
examinarea în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule sau a unor noi
categorii/subcategorii ale acestuia se va efectua în conformitate cu prevederile
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007, în
ordinea prevăzută pentru cetăţenii Republicii Moldova.
14
46. Examinarea pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule şi
documentarea cu permis de conducere a persoanelor cu dezabilități se va efectua în
conformitate cu prevederile Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1452 din 24.12.2007.
47. Rezultatele examenului la probele teoretică şi practică „Admis” sau
„Respins” se consemnează în procesul verbal, care este semnat de către preşedinte şi
cel puţin 2 (doi) membri ai Comisiei de examinare, conform anexei nr.3 la
Instrucţiuni.

IV. CONTESTAREA EXAMENULUI DE OBŢINERE


A DREPTULUI DE A CONDUCE VEHICULE

48. Procedura de examinare a contestărilor candidaţilor privind rezultatul la


probele/subprobele, examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule
adresate autorităţilor competente este reglementată de prezentele Instrucţiuni, iar
situațiile nereglementate se examinează conform prevederilor Legii nr.190 din
19.07.1994 Cu privire la petiţionare.
49. În cazul dacă candidatul examinat declară dezacordul său motivat asupra
procedurii sau rezultatelor examinării, pe parcursul sau după finalizarea desfăşurării
examinării la unele dintre probele/subprobele examenului, preşedintele comisiei de
examinare este obligat să audieze persoana şi să soluţioneze problemele procedurale
invocate, dacă acestea sunt în competenţa sa, conform reglementărilor. Dacă
candidatul insistă asupra poziţiei sale pe marginea rezultatului examenului contestat,
acesta este informat despre procedura de contestare şi examinare a cererilor în
cauză.
50. Procedura de contestare a rezultatului examenului de obţinere a dreptului
de a conduce vehicule se iniţiază în cazul în care candidatul examinat nu este de
acord cu rezultatele examinării la una dintre probele/subprobele examenului,
teoretică sau practică (pe poligon/pe traseu), în baza cererii acestuia.
51. Candidatul poate contesta rezultatele examenului în totalitate sau parţial la
una dintre probele/subprobele examenului, teoretică sau practică, în termen de 2
(două) zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului contestat. Acest termen
poate fi prelungit la prezentarea unui act ce atestă temeinicia depășirii acestuia.
Rezultatele examenului la proba practică la categoria B pot fi contestate separat
pe subprobe, pe poligon şi pe traseu.
52. Candidatul ce contestă examenul, la desfăşurarea procedurii de examinare a
cererii de contestare a rezultatului examenului, este în drept să solicite accesul la
imaginile video ale examenului contestat, în regim de vizualizare.
La vizualizarea de către candidatul ce contestă examenul a imaginilor video a
examinării respective, urmează să participe cel puţin doi membri ai comisiei de
contestare (candidatul ce contestă examenul preventiv este informat despre ora şi
locul prezentării pentru vizualizarea imaginilor video).
La necesitate, comisia de contestare poate solicita participarea examinatorului
implicat în procesul de examinare a examenului contestat, la vizualizarea imaginilor
video a examinării respective.
Obiecţiile candidatului ce contestă examenul, făcute în cadrul procedurii de
vizualizare a imaginilor video, urmează să facă obiectul cercetării comisiei de
15
contestare şi vor fi reflectate în procesul-verbal întocmit de către comisia de
contestare, pe cazul respectiv.
53. Cererea de contestare a examenului, se depune către şeful Direcţiei
calificare a conducătorilor auto (DCCA) a DÎMTCCA, în formă liberă.
Cererea urmează să corespundă următoarelor criterii:
a) se depune la subdiviziunea teritorială competentă a DÎMT CCA, în care a
avut loc proba/subproba examenului, contestată;
b) să cuprindă subiectul şi motivul (motivele) de contestare a probei/subprobei
respective a examenului;
c) să cuprindă descrierea exerciţiului, manevrei de conducere, şi/sau
conţinutului întrebărilor şi răspunsurilor din chestionarele de examinare teoretică,
şi/sau condiţiilor de procedură ale probei/subprobei respective a examenului,
contestată(e);
d) să se facă trimitere şi să fie stipulată norma legală, după caz, îndeplinirea
căreia este contestată;
e) să indice dacă au fost expuse plângeri sau adresări verbale examinatorului
sau preşedintelui comisiei teritoriale de examinare.
54. Cererea de contestare depusă la subdiviziunea competentă, se expediază în
adresa secretariatului DÎMTCCA în termen de 2 (două) zile lucrătoare. Aceasta va fi
înregistrată în registrul de evidență a contestărilor.
La cererea de contestare se anexează copia dosarului de examinare a
candidatului, explicaţiile examinatorului şi nota preşedintelui Comisiei de
examinare pe cazul contestat, care vor conţine, după caz, explicații şi informaţii
asupra următoarelor aspecte:
a) timpul aferent examinării candidatului la proba/subproba examenului
contestat;
b) argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul
(elementele) manevra (manevrele) de examinare penalizate pe poligon şi baza legală
pentru aplicarea acestora;
c) argumentarea detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul
(elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe traseu, traseul de
deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
d) întrebările din chestionarul de examinare teoretică la care candidatul
examinat a dat unul sau mai multe răspunsuri incorecte, răspunsul (răspunsurile)
incorect(e) dat(e) de candidat şi argumentarea detailată a răspunsului (răspunsurilor)
teoretic(e) corect(e);
e) dacă candidatului i-au fost explicate cerinţele stabilite la pct.51-53 din
Instrucţiuni ;
f) despre comportamentul candidatului pe parcursul examenului, dacă pe
parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm şi liniştit sau
provocator şi agresiv(după caz);
55. Contestările se examinează de către o comisie de contestare, creată lunar în
cadrul Direcţiei calificare a conducătorilor auto, componenţa căreia este coordonată
cu şeful DÎMT CCA.
Comisia de contestare este formată din cel puţin 3 angajaţi, alţii decât cei care
au făcut parte din Comisia de examinare a examenului contestat, dintre care,
preşedintele Comisiei va fi un angajat al DCCA din cadrul DÎMT CCA.
16
56. Comisia de contestare, va examina multilateral cererea de contestare, sub
următoarele aspecte:
- privind respectarea procedurii şi termenelor de depunere a cererii, stabilite
prin prezentele Instrucţiuni;
- privind respectarea de către examinator a drepturilor candidatului examinat,
de a fi informat preventiv despre procedură şi condiţiile desfăşurării examenului de
obţinere a dreptului de a conduce vehicule (probele teoretică şi practică, subprobele
pe poligon şi pe traseu);
- privind respectarea de către examinator a procedurilor de examinare la
proba/subproba examenului contestat;
- temeinicia argumentelor invocate de candidatul ce contestă rezultatul
examenului;
- privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul
(elementele) manevra (manevrele) de examinare penalizate pe poligon şi baza legală
pentru aplicarea acestora;
- privind analiza detaliată a punctelor de penalizare aplicate la elementul
(elementele), manevra (manevrele) de examinare penalizate pe traseu, traseul de
deplasare şi baza legală pentru aplicarea acestora;
- privind analiza informaţiei video a examinării la proba/subproba respectivă a
examenului contestat;
- confruntarea depoziţiilor pe caz, ale candidatului ce contestă examenul,
examinatorului, preşedintelui comisiei de examinare, etc, cu informaţia video şi alte
probe acumulate pe parcursul examinării cererii de contestare, precum şi cu datele
din chestionarul de examinare;
- privind comportamentul candidatului ce contestă examenul pe parcursul
examenului, dacă pe parcursul examenului a dat dovadă de un comportament calm
şi liniştit sau provocator şi agresiv(după caz).
- privind analiza probelor acumulate pe caz.
Notă: Se acceptă procedura de contestare a rezultatului „Respins” obţinut de
către candidatul ce contestă examenul la proba teoretică a examenului pentru
obţinerea dreptului de a conduce vehicule, doar în cazurile când se constată că
unele întrebări şi respectiv răspunsuri din chestionarul teoretic de examinare,
selectate aleatoriu de către sistemul automatizat de examinare teoretică „Clasa de
examinare” la examinarea acesteia, au fost întocmite incorect, sau candidatul a
fost apreciat cu calificativul „Respins”, ca urmare a unei defecţiuni tehnice sau
erori de sistem.
57. Comisia de contestare poate solicita altă informaţie şi explicaţii
suplimentare, atât de la candidatul ce contestă examenul, cât şi de la membrii
comisiei de examinare a examenului contestat.
58. Procedura de examinare a cererii de contestare, în funcție de probele
acumulate pe caz, aferent respectării procedurilor de examinare şi materialelor
dosarului de examinare, inclusiv probelor video şi audio acumulate, urmează să fie
finalizată cu întocmirea unui proces-verbal, sau cu o notă de concluzii (încheiere),
cu propunerea de aprobare a uneia dintre următoarele decizii ale comisiei:
a) de menţinere în vigoare a rezultatului la proba/subproba examenului
contestat;

17
b) de anulare a rezultatului la proba/subproba examenului contestat şi
emiterea unei decizii de reexaminare:
- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar
programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, nu a
fost îndeplinit în volum deplin;
- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar
programul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, contestată, a fost
îndeplinit în volum de până la 75 % (timpul recomandat/timpul conducerii/distanţa
parcursă);
- în cazurile când procedura de examinare la general nu a fost respectată;
- în cazurile de contestare a rezultatului „Respins” obţinut la proba teoretică a
examenului pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, ca urmare a unei
defecţiuni tehnice sau erori de sistem;
c) de anulare a rezultatului examenului contestat şi emitere a unei noi decizii
privind aprecierea probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”:
- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar
programul de examinare la proba practică în condiţii de poligon, contestată, a fost
îndeplinit în volum deplin;
- în cazul în care se constată că cererea de contestare este justificată, iar
programul de examinare la proba practică în condiţii de traseu, contestată, a fost
îndeplinit în volum mai mare de 75% (timpul recomandat/timpul
conducerii/distanţa parcursă);
59. Procesul-verbal (încheierea) pe rezultatele examinării contestării
rezultatelor la probele/subprobele examenului de obţinere a dreptului de a conduce
vehicule, întocmit de către Comisia de contestare, se aprobă de către șeful DCCA,
cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 58 lit. c) de anulare a rezultatului examenului
contestat şi emitere a unei noi decizii privind aprecierea probei/subprobei
(examenului) cu calificativul „Admis”, care se aprobă de către şeful DÎMT CCA.
60. În cazul dacă la examinarea contestării, se constată situația prevăzută la pct.
58, lit. c), din Instrucţiuni, în funcţie de faza aferentă a examenului pentru obţinerea
dreptului de a conduce vehicule, candidatul va fi promovat la următoarea
probă/subprobă de examen, sau prin proces verbal al comisiei de contestare, aprobat
de către şeful DÎMT CCA, va obţine dreptul de a conduce vehicule din categoria
examinată şi va fi admisă la procedura de obţinere a permisului de conducere.
61. Reexaminarea candidatului, în cazul prevăzut la pct.58, lit. b) din
Instrucţiuni, se va efectua de către alţi membri ai comisiei teritoriale de examinare,
cu participarea obligatorie a unui membru al Comisiei de contestare stabilită la pct.
55 din Instrucţiuni, iar rezultatul obţinut la reexaminare, va înlocui rezultatul
precedent al probei/subprobei examenului contestat.
Reexaminarea candidatului la examenul contestat se va realiza în termen
proxim, în funcţie de durata examinării cererii de contestare, iar despre data şi locul
reexaminării urmează a fi informată persoana în cauză.
La reexaminarea candidatului în cazul prevăzut la pct.58, lit. b) din
Instrucţiuni, nu se achită tariful respectiv.
62. Pe cazurile stabilite, conform prevederilor pct.58, lit. b) și c) din
Instrucţiuni, urmează a fi operate modificările respective în SIA „Înregistrarea
corpului de conducători auto”, subsistemul „Evidenţa susţinerii examenelor”.
18
63. Deciziile pe caz ale Comisiei de contestare, aprobate în ordinea stabilită,
sunt obligatorii spre executare pentru conducerea subdiviziunii competente
teritoriale, în care a avut loc examenul contestat, precum şi pentru preşedintele
Comisiei de examinare respective, în limitele competenţelor acestora.
64. În cazul dacă, la examinarea cererii de contestare, urmată de reaprecierea
probei/subprobei (examenului) cu calificativul „Admis”, sau de reexaminarea
candidatului în ordine de contestare în vederea obţinerii dreptului de a conduce
vehicule, se stabilesc unele abateri sau încălcări ale procedurii de examinare comise
de către examinator, ce au contribuit la aprecierea incorectă şi contestarea justificată
a acestor rezultate, pe cazul dat urmează a fi iniţiată anchetă de serviciu cu
consecinţele care se impun, conform legislaţiei.
65. Despre rezultatele examinării cererilor de contestare a rezultatului
examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, urmează a fi informat
candidatul în cauză, în termene proxime.
66. Cererile de contestare adresate repetat, care nu conţin argumente ori
informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care urmează a fi informat
candidatul respectiv.

V. PERMISUL DE CONDUCERE

67. Permisul de conducere naţional al Republicii Moldova urmează să cuprindă


informaţii specificate, conform anexei nr.1 Hotărârea Guvernului nr.1127 din
07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou, în
redacţia modificată prin Hotărârea Guvernului nr.398 din 16.16.2015 (conform
modelului DL2015).
68. În baza procesului verbal enunţat la pct.47 din Instrucţiuni, persoanelor,
care au susţinut probele teoretică şi practică ale examenului de obţinere a dreptului
de a conduce vehicule, li se eliberează permis de conducere naţional al Republicii
Moldova, de tip cartelă plastică, de model stabilit.
Pe perioada perfectării permisului de conducere de tip cartelă plastică,
persoanelor la solicitare, li se eliberează permis de conducere provizoriu pe suport
de hârtie, termenul de valabilitate al căruia nu poate depăşi 2 luni.
Persoanelor, care din considerente religioase s-au dezis de acte de identitate cu
număr de identificare de stat (IDNP), li se perfectează permis de conducere pe
suport de hârtie, de model stabilit.
69. Câmpul (coloana) 10 „data obţinerii categoriei” din permisul de conducere
al Republicii Moldova, la preschimbare, restabilire, deschiderea
categoriei/subcategoriei, se preia din permisul de conducere anterior deţinut, iar în
cazul în care aceasta nu este posibil – din Registrul de stat al conducătorilor de
vehicule sau din documentele ce confirmă clar datele acestuia.
70. Restricţiile cu caracter medical şi adaptări ale vehiculului, ținând cont de
prevederile Hotărârii Guvernului nr.12 din 19.01.2009, la documentarea cu permis
de conducere al Republicii Moldova, atât de tip cartelă plastică, cât şi provizoriu pe
suport de hârtie, codurile restricţiilor respective prevăzute în coloana 12 „Cod
restricţii” din permis, se preiau din Adeverinţa medicală perfectată pe numele
candidatului şi se aplică pentru fiecare categorie de conducere în parte.

19
71. La conversiunea unui permis de conducere obţinut în alt stat în permis de
conducere al Republicii Moldova, în câmpul 12 „Restricţii” din permisul de
conducere solicitat, la fiecare categorie de conducere documentată în parte se aplică
codul „70” (conversiune permis), conform codificării armonizate la Directiva UE nr.
2006/126/CE privind permisul de conducere, acest cod fiind urmat de punct şi
simbolul statului emitent al permisului de conducere conversiunea căruia este
solicitată, de exemplu „GE” – Georgia.
La preschimbarea şi restabilirea permisului de conducere al Republicii
Moldova, obţinut conform alineatului precedent, menţiunile despre conversiunea
permisului de conducere se păstrează.
72. Nu se aplică menţiuni despre conversiune, codul „70”, la conversiunea unui
permis de conducere obţinut în alt stat în permis de conducere al Republicii
Moldova, în cazul dacă anterior titularul a deţinut permis de conducere al Republicii
Moldova, pentru aceleaşi categorii de vehicule.
Se exclude din permisul de conducere al Republicii Moldova menţiunea despre
conversiunea lui, codul „70”, la documentarea cu permis de conducere cu o
categorie superioară celei (celor) convertite, în cazul dacă pentru aceasta, titularul,
în baza acestui permis a urmat în ordinea stabilită o pregătire în cadrul unei şcoli de
profil, şi a susţinut examenul în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule
din această categorie.
73. În cazul dacă la documentarea cu permis de conducere în câmpul 12
„Restricţii” se prevăd mai multe categorii de restricţii, codurile lor se aplică în
următoarea ordine:
- restricţii cu caracter medical;
- adaptări ale vehiculului;
- menţiuni cu caracter administrativ.
74. Persoanele care din considerente religioase refuză acordarea numărului de
identificare (IDNP) şi care prezintă în calitate de act de identitate, un act de
identitate provizoriu (Formularul nr.9) sau buletin de identitate provizoriu, în care
este înscrisă menţiunea „Fără număr de identificare”, se documentează cu permis de
conducere pe bază de hârtie, de model stabilit.
75. Permisul de conducere de tip cartelă plastică sau permisul de conducere pe
bază de hârtie (pentru persoanele care din considerente religioase refuză acordarea
numărului de identificare (IDNP)), se eliberează cu perioada de valabilitate de 10
ani, pentru toate categoriile de titulari (rezidenţi şi nerezidenţi), cu condiţia ca pe o
durată mai scurtă, asupra titularului nu sunt aplicate careva restricţii de termen pe o
durată mai mică de 10 ani pentru documentarea cu permis.

VI. PRESCHIMBAREA ŞI RESTABILIREA


PERMISULUI DE CONDUCERE

76. Preschimbarea şi restabilirea permisului de conducere al Republicii


Moldova se efectuează fără susţinerea examenului, în baza cererii solicitantului,
conform anexei nr.4 la Instrucţiuni (cu excepţia cetăţenilor aflaţi în afara hotarelor
Republicii Moldova), la depunerea de către solicitant sau persoana împuternicită în
cazul cetăţenilor aflaţi în afara hotarelor Republicii Moldova, în subdiviziunea
competentă a documentelor prevăzute la pct. 17 şi 18 din Regulamentul aprobat prin
20
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 (pentru cetăţenii aflaţi în afara
hotarelor Republicii Moldova, cererea va corespunde anexei nr.3 la Regulament).
În cazul în care persoana declară pierderea permisului de conducere al
Republicii Moldova şi solicită documentarea cu categorii/subcategorii de conducere
noi, procedurile de restabilire a permisului de conducere şi documentare cu dreptul
de a conduce vehicule din categorii/subcategorii noi, pot fi comasate.
Persoanele ce deţin permis de conducere de modele vechi, emise de către
autoritatea competentă din Republica Moldova, valabile pentru categoria C, la
preschimbare sau restabilirea permisului pot fi documentate şi cu categoria B, cu
condiţia susţinerii probei practice a examenului de obţinere dreptului de a conduce
vehicule din categoria respectivă.
Persoanele care deţin permis de conducere în care este aplicată menţiunea cu
dreptul de a conduce autovehicule cu cutie de viteză automată, pot fi documentate
cu permis cu excluderea acestei menţiuni, cu condiţia susţinerii probei practice a
examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule pe un autovehicul cu cutie
de viteze mecanică, din categoria respectivă.
77. Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de către autorităţile din
stânga râului Nistru se efectuează fără susţinerea examenului, cu condiţia că
solicitantul dispune de acte de identitate aprobate prin Legea Republicii Moldova
nr.273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de
paşapoarte, corespunde condiţiilor de vârstă prevăzute de Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 şi la adresarea în subdiviziunea
competentă prezintă:
a) actul de identitate;
b) cererea-tip (conform anexei nr.4 la Instrucţiuni), semnată de solicitant;
c) permisul de conducere eliberat de către autorităţile din stânga râului
Nistrului;
d) certificatul sau alt document de confirmare a valabilităţii şi autenticităţii
permisului de conducere preschimbarea căruia se solicită, emis de către autoritatea
de specialitate din stânga râului Nistru;
e) cazierul contravenţional de la autorităţile poliţieneşti competente, privind
lipsa a careva date despre restricții asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul
în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea
automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale MAI, se
indică asupra prezentării obligatorii a acestui document;
f) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru
obţinerea permisului de conducere de model stabilit, emisă de autoritatea medicală
competentă din Republica Moldova şi copia acesteia;
g) avizul psihofiziologic intelectual;
h) dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform
Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie şi tarifelor acestora.
78. Restabilirea dreptului de a conduce vehicule obţinut iniţial la autorităţile
din stânga râului Nistru (inclusiv şi în cazul când permisul de conducere este
expirat) se efectuează cu susţinerea examenului, probele teoretică şi practică,
conform categoriilor/subcategoriilor pentru care se solicită permis de conducere, în
condiţiile prezentei Instrucţiuni, cu condiţia că solicitantul dispune de documente
confirmative respective şi de acte de identitate aprobate prin Legea Republicii
21
Moldova nr.273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de
paşapoarte, corespunde condiţiilor de vârstă prevăzute de Regulamentul aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007 şi la adresarea în subdiviziunea
competentă prezintă documentele prevăzute la pct.77 din Instrucţiuni, cu excepţia
lit.c), după caz.
79. Conversiunea permiselor de conducere, obţinute în alte state, se efectuează
în baza examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, cu excepţia
titularilor permiselor de conducere eliberate de către autorităţile ţărilor cu care
Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de
conducere, eliberate de părţile contractante.
Prin excepţie de la alineatul unu, la preschimbarea permiselor de conducere,
eliberate de către autorităţile statelor, care recunosc şi exercită conversiunea
permiselor de conducere naţionale ale Republicii Moldova, fără susţinerea
examenului de obţinere a permisului de conducere, va fi aplicat principiul de
reciprocitate.
Lista autorităţilor statelor care recunosc şi aplică principiului de reciprocitate
(fără susţinerea examenelor) la preschimbarea permiselor de conducere ale
Republicii Moldova, în permise de conducere străine, va fi aprobată de către
Agenţie, fiind selectată de comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene.
Conversiunea permiselor se va efectua luând în considerare condiţiile tehnice
de echivalenţă între categorii şi cu respectarea condiţiilor de vârstă, precum şi la
depunerea de către solicitant în Subdiviziunea competentă a documentelor prevăzute
la pct. 17 şi 18 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din
24.12.2007.
Examenul de conversiune a permisului de conducere străin, cuprinde probele
teoretică şi practică.
În funcție de categoriile de conducere din permisul de conducere supus
conversiunii, proba teoretică va fi exercitată conform prevederilor pct.14-16 din
Instrucţiuni, iar la proba practică după cum urmează:
- pentru motociclete la categoria/subcategoria superioară , conform şirului A1,
A2 şi A;
- pentru restul categoriilor/subcategoriilor de vehicule, la categoria sau
subcategoria superioară, conform şirului B1, B, BE, C1, D1, C1E, D1E, C, D, şi
CE, iar în cazul dacă titularul deţine categoriile CE şi DE, examinarea practică se va
efectua la categoria CE.
Conversiunea permiselor de conducere emise de către autorităţile statelor cu
care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de conversiune a
permiselor de conducere, se va efectua conform condiţiilor prevăzute în aceste
acorduri.
Nu pot fi preschimbate cu documente similare ale Republicii Moldova,
următoarele categorii de permise străine:
a) permisele de conducere de tip internaţional;
b) permisele de conducere de elev conducător.
În cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de
conducere străin, conversiunea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea
autenticităţii şi valabilităţii permisului de conducere de către organul competent al
22
statului emitent, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene sau misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent.
80. După primirea şi verificarea dosarului de conversiune a permisului de
conducere, solicitantului i se restituie actul de identitate, adeverinţa medicală a
conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de
conducere şi avizul psihofiziologic intelectual şi i se eliberează la solicitare un
permis de conducere provizoriu, cu o valabilitate de 2 luni.
Permisul de conducere de tip cartelă plastică se eliberează în termen de până la
30 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului.
81. Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice,
reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale şi oficiilor consulare străine, acreditate
în Republica Moldova, precum şi ale membrilor de familie ai acestora vor fi
convertite, bazându-se pe echivalenţa categoriilor/subcategoriilor înscrise în acestea,
indiferent de statul emitent, fără susţinerea examenului, în condiţiile prevăzute de
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007.
După conversiune, subdiviziunea teritorială competentă prin intermediul
DÎMT CCA va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent
permisul de conducere străin, prin adresare oficială, în cuprinsul căreia va informa
despre efectuarea conversiunii respective.
Pentru conversiunea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane
prezintă următoarele documente:
a) actul de identitate naţional;
b) cerea-tip, semnată de solicitant, conform anexei nr.4 la Instrucţiuni;
c) cartela de acreditare emisă de Protocolul Diplomatic de Stat din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
d) permisul de conducere obţinut în alt stat (în caz de necesitate, confirmarea
acestuia, eliberată de autoritatea emitentă, însoţite de traducerea legalizată a
acestora);
e) dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform
Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie şi tarifelor acestora.
82. Permisele de conducere naţionale ale Republicii Moldova, transmise DÎMT
CCA de către autorităţi străine pe motivul preschimbării în permise de conducere
ale altor state, sunt supuse evidenţei şi nimicite în ordinea stabilită.
Evidenţa acestor permise de conducere, în mod obligatoriu va cuprinde şi date
privind motivul nimicirii „Convertire permis străin”, precum şi statul, autoritatea
competentă a căruia a exercitat conversiunea respectivă a permisului de conducere
naţional al Republicii Moldova, transmis pe acest motiv DÎMT CCA.
Restabilirea permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, nimicit
anterior pe motivul preschimbării în permis de conducere al altui stat, urmează să se
realizeze cu predarea permisului de conducere eliberat de autoritatea străină, deţinut
de către solicitantul serviciului.
În cazul dacă solicitantul serviciului prevăzut la alineatul precedent, declară (în
scris) şi pierderea permisului de conducere străin deţinut, acestuia la solicitare i se
va presta serviciul privind informarea autorităţii străine care a eliberat permisul
declarat pierdut, despre declaraţia de pierdere respectivă.
83. Permisele de conducere naţionale ale Republicii Moldova, transmise
DÎMT CCA de către autorităţi străine pe motivul comiterii unor încălcării ale
23
normelor de circulaţie în trafic (contravenţii, etc) pe teritoriul statelor respective, se
supun evidenţei şi se restituie titularilor în condiţiile prevăzute la pct.37 din
Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1452 din 24.12.2007, cu
condiţia că asupra acestor documente pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt
aplicate restricţii şi ele deţin statut „valabil”.
84. Echivalenţe tehnice între categorii a raportului între permisul de conducere
de modelul DL1995 şi permisul de conducere de modelul DL2008 şi de modelul
DL2015, conform tabelului I.

Tabelul I. Echivalenţe tehnice între categorii a raportului între permisul de conducere de


modelul DL1995 şi permisele de conducere de modelele DL2008 şi DL2015.
DL1995 DL2008 şi DL 2015
Categorii/subcategorii de vehicule
A  (A1, A2) A
B (B1) B
C (C1) C
D (D1) D
Ansambluri de vehicule
B, E  BE
B, C, E BE şi (C1E) CE
B, C, D, E BE, (C1E) CE şi (D1E) DE

85. Permisele de conducere perfectate şi ne solicitate de titulari (cu excepţia


celor provizorii) se păstrează la subdiviziunea competentă pe o perioadă de:
a) permisele de conducere de modelul DL 2008 şi de modelul DL2015, pe
termenul de valabilitate al acestora;
b) permisele de conducere de modelul DL 1995, până la termenul de 10 ani
din data perfectării”
c) permisele de conducere pe suport de hârtie eliberate persoanelor, care din
considerente religioase refuză acordarea numărului de identificare (IDNP), pe
termenul de valabilitate al acestora;

VII. DOCUMENTAREA CU PERMIS DE CONDUCERE


INTERNAŢIONAL

86. Titularul permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, la


solicitare, poate fi documentat şi cu permis de conducere internaţional, de modelul
aprobat de Guvern, conformat la prevederile Convenţiei asupra circulaţiei rutiere,
încheiată la Viena la 08.11.1968, care a fost ratificară de către Republica Moldova
prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993 (Monitorul
Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.62).
24
87. Permisul de conducere internaţional, este valabil la conducerea vehiculelor
în trafic internaţional, numai în prezenţa permisului de conducere naţional al
Republicii Moldova, deţinut.
88. Cererile la documentarea cu permis de conducere internaţional în baza
permisului de conducere naţional al Republicii Moldova deţinut, se depun şi se
examinează de către subdiviziunile teritoriale ale DÎMT CCA cu competenţe la
examinarea şi documentarea conducătorilor de vehicule (SÎT CCA, BÎT DCA şi
SPUAM), indiferent de domiciliul solicitantului şi subdiviziunea teritorială care a
eliberat permisul de conducere naţional al Republicii Moldova, deţinut de către
solicitant.
Procedura de examinare a cererii de eliberare a permisului de conducere
internaţional, în funcție de probele acumulate pe caz, urmează să fie finalizată cu
întocmirea unei comenzi de perfectare a acestuia pe numele solicitantului sau cu un
răspuns argumentat de refuz sau de satisfacere a cererii respective.
Pentru eliberarea permisului de conducere internaţional, aceste categorii de
persoane prezintă următoarele documente:
a) actul de identitate naţional;
b) cererea-tip (conform anexei nr.5 la Instrucţiuni), semnată de solicitant;
c) permisul de conducere naţional al Republicii Moldova;
d) dovada achitării tarifului stabilit pentru serviciul respectiv, conform
Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenţie şi tarifelor acestora.
Notă: Nu se acceptă documentarea cu permis de conducere internaţional, în
cazul neprezentării în original a permisului de conducere naţional al Republicii
Moldova, deţinut.
89. Pot fi documentaţi cu permis de conducere internaţional, titularii permiselor
de conducere naţionale ale Republicii Moldova, de modelele care la momentul
adresării sunt în vigoare în Republica Moldova, sunt supuse evidenţei în Sistemul
informaţional de stat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” şi care deţin
statutul „valabil”.
90. Nu pot fi documentaţi cu permis de conducere internaţional, persoanele
cărora le-a fost suspendat sau retras dreptul de a conduce vehicule pe teritoriul
Republicii Moldova.
Dacă după documentarea cu permis de conducere internaţional, titularul
acestuia a fost privat de dreptul de a conduce vehicule pe teritoriul Republicii
Moldova, cu sau fără retragerea permisului de conducere naţional deţinut, permisul
de conducere internaţional deţinut îşi pierde valabilitatea.
91. Anterior procedurii de documentare cu permis de conducere internaţional,
prin intermediul sistemului de căutare Web-acces, în mod obligatoriu, se verifică:
- lipsa restricţiilor asupra dreptului de a conduce vehicule deţinut de către
persoana solicitantă, conform datelor conturului evidenţei automatizate a
contravenţiilor din cadrul Sistemului informaţional automatizat „Registrul
informaţiei criminalistice şi criminologice” privind contravenţiile din domeniul
circulaţiei rutiere documentate, sancţiunile şi alte interdicţii aplicate asupra dreptului
de a conduce, deţinut de către Ministerul Afacerilor Interne în temeiul Hotărârii
Guvernului nr.493 din 14.08.2009.
- valabilitatea permisului de conducere deţinut de către titular, în baza căruia se
solicită documentarea cu permis de conducere internaţional şi lipsa restricţiilor la
25
documentarea cu permis de conducere, conform datelor Sistemului informaţional de
stat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”, deţinut de Agenție în temeiul
Hotărârii Guvernului nr.1058 din 06.08.2002.
92. La expirarea termenului de valabilitate sau anularea permisului de
conducere naţional, în baza căruia persoana a fost documentată cu permis de
conducere internaţional, ultimul îşi pierde valabilitatea şi urmează a fi anulat, iar la
solicitarea persoanei în cauză, ea poate fi documentată cu un alt permis de
conducere internaţional.
93. În cazul în care titularul permisului de conducere internaţional, ca urmare a
comiterii unei infracţiuni sau altei încălcări de circulaţie pe teritoriul unei ţări Părţi
Contractante a Convenţiei nominalizate, urmate de retragerea dreptului de a utiliza
pe teritoriul său permisul de conducere naţional şi internaţional, în permisul de
conducere internaţional deţinut, în locul stabilit se înscrie menţiunea „nevalabil” pe
teritoriul ţării respective.
94. La documentarea cu permis de conducere internaţional, nu este necesară
susţinerea examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule din
categoriile/subcategoriile respective.
95. În permisul de conducere internaţional se înscriu ca valabile categoriile de
conducere a vehiculelor, preluate din permisul de conducere naţional deţinut, cu
excepţia categoriilor de conducere naţionale F, H şi I (categoriile de conducere
naţionale F-troleibuz, H-tractor şi I–tramvai, nu se înscriu în permisul de
conducere internaţional).
96. La perfectarea permisului de conducere internaţional, fotografia titularului
se preia din baza de date a Sistemului informaţional de stat „Registrul de stat al
conducătorilor de vehicule”.
97. Permisul de conducere internaţional se eliberează pe un termen de până la 3
(trei) ani, cu condiţia că acest termen să nu depăşească termenul de valabilitate a
permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant.
98. La solicitarea restabilirii sau preschimbării permisului de conducere
internaţional declarat ca pierdut, furat, deteriorat, etc, procedura de documentare şi
termenul de valabilitate al permisului de conducere internaţional
restabilit/preschimbat, vor corespunde procedurii de documentare prescrise în
prezentele Instrucţiuni, iar permisului de conducere internaţional deţinut anterior îşi
pierde valabilitatea.
99. Permisele de conducere internaţionale se perfectează centralizat, în
condiţiile complexului tehnic şi de program al Departamentului Tehnologic al
Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, mun. Chişinău, str. Puşkin 42 şi se
eliberează titularului de către subdiviziunea teritorială a DÎMT CCA, care a emis
comanda pentru perfectarea permisului de conducere internaţional respectiv.
La solicitarea scrisă a solicitantului permisului de conducere internaţional,
acesta poate fi eliberat de către orice altă subdiviziune teritorială a DÎMT CCA
prevăzută la pct.87 din Instrucţiuni, indiferent de subdiviziunea care a emis
comanda pentru perfectare.
100. Permisele de conducere internaţionale eliberate solicitanţilor sunt supuse
evidenţei centralizate automatizate în cadrul Agenției.

26
VIII. DISPOZIŢII FINALE

101. La preschimbarea, documentarea categoriei (categoriilor) de conducere


noi, documentarea cu permis de conducere în cazul expirării termenului de
valabilitate al permisului de conducere al Republicii Moldova, etc., permisul de
conducere precedent, precum şi cel provizoriu în cazurile de eliberare ale acestuia
(inclusiv la documentarea primară cu permis), după verificarea autenticităţii
acestora şi efectuarea operaţiunii tehnologice privind eliberarea unui alt permis de
conducere, se anulează în RSCV, se distruge în ordinea stabilită (prin tăierea unui
colţ) şi se restituie titularului conform normelor aprobate de către Agenție (cu
excepţia cazurilor de refuz al titularului de a i se restitui documentul nimicit),
102. Permisele de conducere internaţionale eliberate solicitanţilor, la expirarea
termenului de valabilitate, anulare, etc, nu se restituie la subdiviziunea teritorială
competentă a DÎMT CCA.
103. În cazul în care se constată că candidatul a obţinut calificativul “Admis”
la una dintre probele examenului de obţinere a dreptului de a conduce vehicule, prin
fraudarea examenului, rezultatul respectiv al examenului se modifică în „Respins”,
iar permisul de conducere deţinut, după caz, se anulează.
În cazul în care se constată că candidatul a fost documentat cu permis de
conducere (preschimbare, restabilire) cu încălcarea normelor în vigoare, prin
mijloace frauduloase, iar dreptul de a conduce vehicule din categoria/subcategoria
respectivă a fost obţinut legal şi nu trezeşte bănuieli, permisul de conducere se
anulează.
La examinarea cazurilor prescrise la alineatele unu şi doi, în funcție de probele
acumulate pe caz, aferent respectării procedurilor de examinare, inclusiv probelor
video şi audio acumulate şi materialelor dosarului de examinare şi/sau documentare
cu permis de conducere, se întocmeşte un proces-verbal, sau o notă de concluzii
(încheiere), şi/sau anchetă de serviciu cu consecinţele care se impun, conform
legislaţiei, după caz, conţinând propunerile respective, care este aprobată de către
şeful DÎMT CCA.
Pe cazurile stabilite, conform prevederilor alineatelor unu şi doi, modificarea în
SIA „Înregistrarea corpului de conducători auto” a rezultatului examenului din
„Admis” în „Respins” şi/sau anularea permisul de conducere, se exercită în baza
deciziei respective aprobate prin ordinul directorului Agenţiei.
104. Procesul tehnologic de examinare în vederea obţinerii dreptului de a
conduce vehicule şi documentare cu permis de conducere, este monitorizat cu
utilizarea sistemului de monitorizare video (sistemul include utilaj staţionar de
monitorizare video din dotarea claselor de examinare teoretică şi din dotarea
vehiculelor de examinare ale Agenţiei, cât şi utilaj mobil de monitorizare video), pe
măsura implementării acestuia, conform normelor aprobate de către Agenţie.
105. Termenul de păstrare a dosarelor la documentarea cu permis de conducere
naţional al Republicii Moldova şi cu permis de conducere internaţional, este de trei
ani.

27
Anexa nr. 1
la Instrucţiunile privind desfăşurarea examenului
şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere
aprobate prin ordinul I.P. „Agenția Servicii Publice”
nr._______ din ______________________ 2017

ANEXĂ
la formularul nr._____________ din „___”_____________20__
pentru proba teoretică a examenului de obţinere a dreptului de
a conduce vehicule din subcategoria(ile)/categoria(ile) ______
____________________________________ Data naşterii _________________
numele, prenumele candidatului
Cod personal (IDNP) __________________ Zi examen ___________________
PROBA TEORETICĂ

Chestionar cu reguli generale, pentru categoriile/subcategoriile A1, A2, A, B1, B, BE şi H


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N 16 17 18 19 20

Calificativul ___________
admis/respins
Semnătura examinatorului (examinatorilor)

1.__________________________ 2.________________________3._______________________

Chestionar cu reguli generale şi specifice pentru categoriile/subcategoriile C1, C , C1E şi CE.


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Calificativul ___________
admis/respins
Semnătura examinatorului (examinatorilor)

28
1.__________________________ 2.________________________3._______________________

Chestionar cu reguli generale şi specifice pentru categoria/subcategoria D1, D şi F.


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Calificativul ___________
admis/respins
Semnătura examinatorului (examinatorilor)

1.__________________________ 2.________________________3._______________________

Chestionar cu reguli generale şi specifice pentru categoriile/subcategoriile C1E şi D1sau CE şi D


N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Calificativul ___________
admis/respins
Semnătura examinatorului (examinatorilor)

1.__________________________ 2.________________________3._______________________

29
Anexa nr. 2
la Instrucţiunile privind desfăşurarea examenului
şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere
aprobate prin ordinul I.P. „Agenția Servicii Publice”
nr._______ din ______________________ 2017

Chestionar nr. _________


pentru proba practică a examenului la sub/categoria _____ (După caz: garajul din dreapta/stânga, ruta nr. _____),
desfășurată în cadrul _________________________
(Subdiviziunea)

N.P. candidatului Nr. tentativei


Data nașterii N/Î al vehiculului
IDNP Tipul CV mecanică / automată
Nr. comenzii Semnătura
Data examenului candidatului ____________________

LA SUB/CATEGORIA A1, A2 și A, ÎN CONDIȚII DE POLIGON


Grila de Puncte de
Exerciții, greșeli și încălcări penalizare penalizare
acumulate
1. Pregătirea pentru deplasare, deplasarea rectilinie pe itinerar şi cu viraje, la
diverse viteze (de la mică la mare şi invers)
1.1 Nu a îmbrăcat casca de protecţie 21
1.2 La pornire vehiculul este smuncit 6
1.3 La executarea manevrei s-a oprit motorul 6
1.4 La executarea manevrei s-a atins cu piciorul de pământ 21
1.5 La executarea manevrei s-a atins de obstacolul improvizat 21
2. Executarea virărilor de rază mică, dreapta, stânga şi de întoarcere (pe sector de
deplasare în slalom)
2.1 La executarea manevrei s-a oprit motorul 6
2.2 La executarea manevrei a depăşit limitele de încadrare 21
2.3 La executarea manevrei s-a atins cu piciorul de pământ 21
3. Oprirea în locul indicat
3.1 A depăşit linia „STOP” 21
3.2 Nu a putut deconecta treapta de viteză 21
4. Alte încălcări cu un caracter neînsemnat 3
5. Pierderea controlului asupra vehiculului şi intervenţia examinatorului pentru
21
evitarea situaţiei de pericol
Suma punctelor de penalizare acumulate
Rezultatul examenului (admis/respins)
Mențiuni:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

N.P. examinatorului Semnătura examinatorului Data

30
LA SUB/CATEGORIILE B1 și B, ÎN CONDIȚII DE POLIGON
Grila de Puncte de
Exerciții, greșeli și încălcări penalizare penalizare
acumulate
1. Iniţierea procedurii de examinare
1.1 neverificarea închiderii ușilor 6
1.2 Neeliberarea frînei de staționare 2
2. Oprirea şi pornirea în locul marcat cu linia „STOP”
2.1 La oprire a depășit linia ”STOP” cu gabaritul din față al vehiculului 3
3. Întoarcerea pe un sector cu suprafață limitată
3.1 Depășirea limitelor de încadrare 6
3.2 Exercițiul a fost executat în două sau mai multe faze 3
4. Parcarea cu spatele sub unghi drept către carosabil
4.1 Depășirea limitelor de încadrare 6
4.2 Exercițiul a fost executat în două sau mai multe faze 3
5. Oprirea și pornirea în rampă
5.1 Depășirea limitelor de încadrare 6
5.2 La pornire vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 3
6. Condiții generale
6.1 Neeliberarea frânei de staționare 3
6.2 Folosirea incorectă a treptelor de viteză, ambreiajului, acceleratorului, volanului, etc. 3
6.3 Alte încălcări cu caracter neînsemnat (se descriu la mențiuni) 3
6.4 La pornire vehiculul este smuncit puternic 3
6.5 La executarea manevrelor s-a oprit motorul (prima oprire a motorului nu se penalizează) 3
6.6 Pierderea controlului asupra vehiculului și/sau intervenția examinatorului pentru 13
evitarea unui pericol
Timpul
Inițierii examenului Normativ de examinare Finalizării/întreruperii
examenului

Suma punctelor de penalizare acumulate


Rezultatul examenului (admis/respins)
Mențiuni:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

N.P. examinatorului Semnătura examinatorului Data

31
LA CATEGORIA B, ÎN CONDIȚII DE TRAFIC

Grila de Puncte de
Exerciții, greșeli și încălcări penalizare penalizare
acumulate
1. Pregătirea pentru deplasare
1.1 Nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare 2
1.2 Necuplarea centurii de siguranţă 3
1.3 Nepunerea în funcţiune a luminii în faruri 2
1.4 Neeliberarea frânei de staţionare 2
1.5 Neverificarea închiderii ușilor 6
2. Manevrarea şi poziţia vehiculului în timpul mersului
2.1 La pornire vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 3
2.2 La pornire vehiculul este smuncit puternic 3
2.3 Nesincronizarea comenzilor (folosirea incorectă a treptelor de viteză, ambreiajului, acceleratorului, 3
volanului, etc.)
2.4 Nemenţinerea direcţiei de circulaţie; devierea de la rută (contrar indicațiilor examinatorului) 6
2.5 Folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaje 4
3. Schimbarea direcţiei de mers şi efectuarea virajelor
3.1 Executarea neregulamentară a virajelor 6
3.2 Nesemnalizarea direcţiei de mers sau semnalizarea incorectă 3
4. Poziționarea vehiculului pe carosabil și traversarea intersecțiilor
4.1 Neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia de deplasare 6
4.2 Efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, mers înapoi, etc.) 9
4.3 Neasigurarea la intrarea în intersecţii 9
4.4 Intrarea în intersecţie sau pe trecerea pentru pietoni dacă în direcția de mers circulaţia este blocată 9
5. Depășirea
5.1 Nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acesteia în locuri şi situaţii interzise 16
6. Prioritatea
6.1 Neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept 16
6.2 Tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceștia nu au prioritate 3
7. Semnificaţia indicatoarelor, marcajelor și mijloacelor de semnalizare
7.1 Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor 9
7.2 Neglijarea semnalului de interzicere al semaforului sau gestului de interzicere al agentului de circulaţie 16
7.3 Neantrenarea, sau antrenarea întârziată în traversarea intersecţiei şi/sau trecerii pentru pietoni dirijate la
4
culoarea permisivă a semaforului sau a gestului al agentului de circulaţie.
8. Viteza
8.1 Nerespectarea restricţiilor de viteză 9
8.2 Conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat (tendință repetată) 3
8.3 Deplasarea cu viteză neadecvată condițiilor metodologice și de drup 6
9. Conducerea pe timp nefavorabil
9.1 Neîndemânarea în conducerea în condiţii de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. 6
9.2 Deplasarea cu viteză neadecvată condiţiilor meteorologice şi de drum 9
10. Nerespectarea normelor privind trecerea la nivel cu cale ferată 16
11. Incapacitatea de executare a unor manevre pe traseu
11.1 Parcarea în siguranță, cu faţa/cu spatele/ laterală 6
12. La executarea manevrelor s-a oprit motorul (prima oprire a motorului nu se penalizează) 3
13. Alte încălcări cu un caracter neînsemnat (se descriu la mențiuni) 3
14. Pierderea controlului asupra vehiculului să/sau intervenţia examinatorului pentru evitarea unui 16
pericol (cu excepția când pericolul este cazat de alți participanți la trafic).
Suma punctelor de penalizare acumulate
Rezultatul examenului (admis/respins)

Mențiuni:____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Numele Prenumele examinatorului Semnătura examinatorului Data

32
LA SUB/CATEGORIILE BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E și D, ÎN CONDIȚII DE TRAFIC
Grila de Puncte de
Exerciții, greșeli și încălcări penalizare penalizare
acumulate
1. Pregătirea pentru deplasare
1.1 Nereglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare 3
1.2 Necuplarea centurii de siguranţă 3
1.3 Nepunerea în funcţiune a luminii în faruri 3
1.4 Neeliberarea frânei de staţionare 3
1.5 Neverificarea închiderii ușilor 6
2. Incapacitate la exercitarea unor manevre speciale în trafic
2.1 La pornire (în rampă) vehiculul este smuncit puternic 4
2.2 La pornire (în rampă) vehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm 4
2.3 Parcarea cu fața/spatele/lateral (când distanța de la roți până la marginea carosabilului depășește 50(cm) 6
2.4 Oprirea pentru urcarea/coborârea pasagerilor în/din autobuz, și pornirea, în siguranţă (la D1, D1E şi D) 6
2.5 Întoarcerea pe o stradă cu una sau mai multe benzi de circulaţie 6
3. Manevrarea şi poziţia vehiculului în timpul mersului
3.2 Nesincronizarea comenzilor (folosirea incorectă a treptelor de viteză, ambreiajului, acceleratorului, 3
volanului, etc.)
3.3 Nemenţinerea direcţiei de circulaţie; devierea de la rută (contrar indicațiilor examinatorului) 6
3.4 Folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaje 4
4. Schimbarea direcţiei de mers şi efectuarea virajelor
4.1 Executarea neregulamentară a virajelor 6
4.3 Nesemnalizarea direcţiei de mers sau semnalizarea incorectă 4
5. Poziționarea vehiculului pe carosabil și traversarea intersecțiilor
5.1 Neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia de deplasare 6
5.2 Efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, mers înapoi, etc.) 9
5.3 Neasigurarea la intrarea în intersecţii 9
5.4 Intrarea în intersecţie sau pe trecerea pentru pietoni dacă în direcția de mers circulaţia este blocată 9
6. Depășirea
6.1 Nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acesteia în locuri şi situaţii interzise 21
7. Prioritatea
7.1 Neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept 21
7.2 Tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor când aceștia nu au prioritate 3
8. Semnificaţia indicatoarelor, marcajelor și mijloacelor de semnalizare
8.1 Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor 9
8.2 Neglijarea semnalului de interzicere al semaforului sau gestului de interzicere al agentului de circulaţie 21
8.3 Neantrenarea, sau antrenarea întârziată în traversarea intersecţiei şi/sau trecerii pentru pietoni dirijate la
4
culoarea permisivă a semaforului sau a gestului al agentului de circulaţie.
9. Viteza
9.1 Nerespectarea restricţiilor de viteză 9
9.2 Conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat (tendință repetată) 3
9.3 Deplasare cu vitează neadecvată condițiilor meteorologice și de drum 6
10. Conducerea pe timp nefavorabil
10.1 Neîndemânarea în conducerea în condiţii de ploaie, mâzgă, zăpadă, polei, etc. 6
11. Nerespectarea normelor privind trecerea la nivel cu cale ferată 21
12. La executarea manevrelor s-a oprit motorul (prima oprire a motorului nu se penalizează) 3
13. Alte încălcări cu un caracter neînsemnat (se descriu la mențiuni) 3
14. Pierderea controlului asupra vehiculului să/sau intervenţia examinatorului pentru evitarea unui 21
pericol (cu excepția când pericolul este cazat de alți participanți la trafic).
Suma punctelor de penalizare acumulate
Rezultatul examenului (admis/respins)
Mențiuni: ___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Numele Prenumele examinatorului Semnătura examinatorului Data

33
Anexa nr. 3
la Instrucţiunile privind desfăşurarea examenului
şi condiţiile de obţinere a permisului de conducere ,
aprobate prin ordinul I.P.„Agenția Servicii Publice”
nr._______ din ______________________ 2017

PROCES-VERBAL
de examinare în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule
Nr. ____ din __________________
Subdiviziunea de examinare _____________________________________

Nr. Numele, Prenumele, Patronimicul Data Instituţia de Categoria Rezultatul examenului


candidatului naşterii învăţământ absolvită, de teoretic practic
sau alt motiv de conducere primar repetat primar repetat
adresare solicitată
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preşedintele comisiei de examinare


_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura

Membrii comisiei de examinare


_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura
_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura
_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura
_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura
_______________________________________________________________________ _________________________
funcţia, numele şi prenumele angajatului semnătura

34
Anexa nr. 4
la Instrucţiunile privind desfăşurarea examenului şi condiţiile de obţinere a
permisului de conducere aprobate prin ordinul I.P.„Agenția Servicii Publice”
nr.___________din _____________________________ 2017
Şefului ___________________________________
(subdiviziunea)
domnului_________________________________
(numele, prenumele)
CERERE
Subsemnatul(a) _______________________________________________
(Numele, prenumele)
născut(ă) la data de ______________, domiciliat(ă) în localitatea
___________________________ str. __________________________ bl.________,
raionul ________________________ , posesor al actului de identitate seria ________
nr. ___________, eliberat de ___________________________ la ______________,
număr de identificare (IDNP)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit:
admiterea la examenul pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule din
categoria/subcategoria _________________________________________.
Pregătirea necesară pentru susţinerea examenului am efectuat-o în cadrul
___________________________________________________________________
(instituţia de pregătire a conducătorilor de autovehicule absolvită, localitatea)
________________________________________________________________________________________________
(numărul fişei (fişelor) de şcolarizare deţinute)

preschimbarea permisului de conducere seria ________ nr. _________________


din__________________ valabil pentru categoriile/subcategoriile _______________
eliberat de ___________________________________________________________
(autoritatea emitentă)
pe motiv de___________________________________________________________
(deteriorare, schimb de date, altele)

restabilirea permisului de conducere seria _______ nr. ______________


din_____________valabil pentru categoriile/subcategoriile___________________
eliberat de ___________________________________________________________
(autoritatea emitentă)
pe motiv de___________________________________________________________
(pierdere, altele)

eliberarea permisului de conducere provizoriu

Îmi asum obligaţia pentru achitarea tarifului serviciului prestat


Declar pe propria răspundere că datele completate în cerere, precum şi cele ce se conţin în
documentele anexate la cerere, sunt veridice, iar documentele anexate sunt autentice, cunosc că declararea
necorespunzătoare a adevărului, includerea intenţionată a unor date incomplete sau false constituie
infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova.
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal şi sunt de acord cu prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul
datelor prelucrate, condiţiile de acces la aceste date.

Data _______________ Semnătura ________________

Cererea şi actele au fost recepţionate de:_____________________________________

35
(N.P. funcţia şi semnătura angajatului)
Anexa nr. 5
la Instrucţiuni privind procedura de examinare şi condiţiile
de obţinere a permisului de conducere, aprobate prin
ordinul Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării
nr._______ din ______________________ 2018

Şefului _________________________________
(subdiviziunea)
domnului________________________________
(numele, prenumele)

CERERE

Subsemnatul(a) ___________________________________________________
(Numele, prenumele)

născut(ă) la data de ______________, cu domiciliul / reşedinţa în localitatea


___________________________str.__________________________, bl.________,
ap. ___, raionul ______________ , posesor al actului de identitate seria ________
nr._______________,eliberat de__________________la ________________,

număr de identificare (IDNP)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, posesor al


permisului de conducere naţional al Republicii Moldova nr. __________________,
eliberat de __________________________ la _____________________,
(oficiul emitent) (data emiterii)

valabil pentru conducerea vehiculelor din categoriile ________________________,


solicit:
eliberarea permisului de conducere internaţional

Declar pe propria răspundere că nu sunt privat de dreptul de a conduce vehicule şi nu sunt aplicate
alte interdicţii asupra dreptului de a conduce vehicule, precum şi la documentarea cu permis de
conducere. Datele completate în cerere, precum şi cele ce se conţin în documentele anexate la cerere, sunt
veridice, iar documentele anexate sunt autentice. Cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului,
includerea intenţionată a unor date incomplete sau false constituie infracţiune şi se pedepseşte conform
prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova.
Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal şi sunt de acord cu prelucrarea datelor personale. Cunosc scopul, destinaţia, volumul
datelor prelucrate, condiţiile de acces la aceste date.

Data _______________ Semnătura _____________

Cererea şi actele au fost recepţionate de:_______________________________________________


(N.P. funcţia şi semnătura angajatului)

36

S-ar putea să vă placă și