Sunteți pe pagina 1din 2

Nes

DIRECȚIA TRANSPORT RUTIER

Informații privind examenul pentru obținerea

atestatului de lector în transportul rutier

1. Data programată a examenului: 28 septembrie 2017


2. Ora: 14.00
3. Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic "IULIU MANIU", Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 381-391,
Sector 6, București
4. Bibliografia de examen este prezentată în Anexa 1 la prezenta.
5. Dosarele pentru înscriere se pot depune la Ministerul Transporturilor – Registratura
Generală de la Poarta G, (program l-j: 8:00 – 16:30; v: 8:00 – 14:00) sau se transmit prin poștă,
la Ministerul Transporturilor – Direcția Transport Rutier, cu confirmare de primire. Adresa
Ministerului Transporturilor: bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucureşti, sector 1, cod poştal 010873.
6. Data limită până la care se primesc dosare: 18 septembrie 2017 (data de înscriere sau
data poștei)
7. Perioadă pentru completarea dosarelor depuse: 15-25 septembrie 2017 (nu se acceptă
completări cu documente emise ulterior datei de 18 septembrie 2017)
8. Nu vor fi înscriși pentru examen solicitanţii ale căror dosare sunt incomplete sau cuprind
documente neconforme. Dosarul trebuie să cuprindă:
(a) cerere în original, conform Anexei 2 la prezenta;
(b) declaraţie pe propria răspundere în original, conform Anexei 3 la prezenta;
(c) suport electronic (CD sau DVD) conţinând documentele scanate care demonstrează
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 din Normele privind atestarea profesională a
lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de
specialitate din domeniul transportului rutier aprobate prin OMT nr. 1213/2016, în
funcţie de tipul de curs pentru care optează, respectiv:
[i] - diplomă de licență studii superioare și, după caz, dovada experienței
profesionale(manager de transport/consilier siguranţă/profesor legislaţie/instructor auto), sau
atestatul de lector în transportul rutier deținut anterior și dovada activității ca lector în
transportul rutier,
[ii] documentul care atestă absolvirea unui curs de pedagogie sau pentru formatori,

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București


Tel.: +40 21 313 99 54
Secretariat.dtr@mt.ro
www.mt.ro
Nes

[iii] după caz, permisul de conducere, față și verso,


[iv] aviz medical și aviz psihologic privind aptitudinea pentru activitatea de lector /profesor,
[v] certificat de cazier judiciar în termen de valabilite, fără înscrisuri și istoricul sancțiunilor
la regimul circulației rutiere în care să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce autovehicule
pe drumurile publice pentru consum de alcool în ultimele 6 luni sau de două ori în ultimii 5 ani şi
nu a avut permisul de conducere anulat în ultimii 5 ani. .
9. La examen candidații se vor prezenta cu:
a. actul de identitate în original,
b. după caz, permisul de conducere în original și
c. dovada achitării tarifului de examinare în contul Autorității Rutiere Române ARR: IBAN:
RO58TREZ70120F335000XXXX - Trezorerie sector 1, CUI: 12059648
10. Examenul pentru obţinerea atestatului de lector în domeniul transportului rutier este
compus din două probe, ambele obligatorii şi eliminatorii, după cum urmează:
(a) un test tip grilă având 120 de întrebări cu patru variante de răspuns, din care una
este corectă, timpul alocat pentru rezolvarea acestuia fiind de două ore. Candidatul
trebuie să răspundă corect la minimum 80% din întrebări pentru a putea susţine proba
următoare, respectiv:
(b) un studiu de caz cu un subiect specific categoriei de atestat pentru obţinerea
căruia se susţine examenul, care trebuie rezolvat de candidat în cel mult o oră, prin
întocmirea unui plan de lecţie, şi care va fi urmat de prezentarea şi susţinerea orală a
acestuia în faţa comisiei de examinare. Condiţia de promovare a acestei probe este
obţinerea calificativului "admis", pentru care candidatul trebuie să demonstreze că are
abilităţi pedagogice şi profesionale necesare desfăşurării activităţii de lector.

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București


Tel.: +40 21 313 99 54
secretariat.dtr@mt.ro
www.mt.ro