Sunteți pe pagina 1din 5

Platformă metodologică şi informatică pentru organizarea şi desfăşurarea programelor „Admiterea în învăţământul liceal de

stat”, „Bacalaureat”, „Certificare a calificării profesionale”, „Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar -
Titularizarea”, „Euro 200” şi „Bani de liceu” din sistemul educaţional preuniversitar
Cod SMIS 32567
Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Nr. 804/32567/12.08.2015

ANUNȚ SELECȚIE EXPERTI TERMEN SCURT


– FORMATORI –
pentru implementarea proiectului
„Platformă metodologică şi informatică pentru organizarea şi desfăşurarea programelor
„Admiterea în învăţământul liceal de stat”, „Bacalaureat”,„Certificare a calificării profesionale”,
„Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Titularizarea”, „Euro 200” şi
„Bani de liceu” din sistemul educaţional preuniversitar” – SMIS 32567

1. Descrierea proiectului
Începând cu data de 2 mai 2012, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în
strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, 010168, București, este beneficiarul unei finanțări
nerambursabile prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2014,
pentru implementarea proiectului PODCA SMIS 32567 „Platformă metodologică şi informatică
pentru organizarea şi desfăşurarea programelor „Admiterea în învăţământul liceal de stat”,
„Bacalaureat”,„Certificare a calificării profesionale”, „Mişcarea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar - Titularizarea”, „Euro 200” şi „Bani de liceu” din sistemul educaţional
preuniversitar”.
Obiectivul general al proiectului este de eficientizare a structurii şi proceselor necesare
pentru organizarea şi derularea examenelor naţionale de admitere în licee, bacalaureat, mişcarea
personalului didactic şi acordarea ajutoarelor financiare în sistemul de învăţământ, prin dezvoltarea,
pilotarea şi implementarea unui cadru metodologic integrat şi a unei platforme informatice la nivel
naţional în sistemul educaţional.
În vederea derulării activității de instruire a 650 de utilizatori ai sistemului informatic
dezvoltat în proiect, distribuiți în 47 de grupe de curs, câte una în fiecare județ și câte una la nivelul
fiecărui sector al Municipiului București, anunțăm că, în perioada 14 – 28 august 2015, MECȘ
organizează selecție, prin concurs de dosare, a 47 experți pe termen scurt pe poziția de formator.
Formatorii selectați vor avea ca sarcini, pe lângă activitățile efective de instruire (4 zile de
instruire organizate în perioada 14 septembrie – 18 octombrie 2015), participarea la sesiunea de
instruire a formatorilor realizată la Sinaia, identificarea și selecția participanților la programul de
formare (directori din unitățile de învățământ preuniversitar și operatori de date la nivelul unităților
de învățământ), identificarea locațiilor de formare dotate cu calculatoare, completarea de către
cursanți a documentelor de participare și instruire ale căror machete vor fi puse la dispoziție
formatorilor împreună cu instrucțiuni de completare a acestora, colectarea și verificarea
documentelor de decont ale cursanților, distribuirea suportului de curs furnizat de către MECȘ,
precum și organizarea și derularea sesiunilor de instruire.
Condițiile de participare sunt:
• absolvent de studii superioare în domeniul tehnic sau economic;
• personal didactic sau didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, cu specific
IT, având vechime de minim 2 ani;
1/5
• certificat de formator eliberat de o instituție de învățământ superior sau de către un
furnizor de formare autorizat ANC (CNFPA);
• experiență ca formator în cel puțin o activitate de formare a adulților cu specific IT.

Criteriile de selecție sunt detaliate în Fișa de evaluare anexată – Anexa 1.

2. Procedura și calendarul pentru selecția experților

Concursul se desfășoară astfel:

 Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 21 august 2015 (ora 14.00), la adresa de
e-mail pmipn@gapps.edu.ro prin transmiterea, în format electronic, a dosarului de
înscriere care va conține următoarele documente în format scanat PDF (un singur fișier
PDF):
a. Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat și datat pe fiecare
pagină de către deponent. A se specifica în C.V., la rubrica „Loc de muncă vizat” :
„Formator în cadrul proiectului PODCA SMIS 32567”,
b. documentele suport (diplome, certificate, adeverințe care să certifice informațiile
relevante pentru poziția de formator, furnizate în C.V., în acord cu sarcinile descrise
mai sus și criteriile de selecție enumerate în Anexa 1) cu mențiunea „conform cu
originalul” și semnătura deponentului;
c. fotocopie a buletinului/cărții de identitate;
d. declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale semnată și datată
(conform model Anexa 2);
e. declarație privind disponibilitatea și angajamentul de a realiza activitățile descrise la
punctul 1 în perioada menționată - model propriu;
f. Scrisoare de intenție pe baza căreia vor fi evaluate elementele calitative - model
propriu.

 Toate dosarele depuse în termenul precizat în calendar vor fi evaluate de către o comisie
desemnată de managerul de proiect, formată din specialiști ai MECȘ. Va fi apreciată
măsura în care pregătirea, preocupările și documentele candidaților îi recomandă pentru
postul solicitat.
 Selecția formatorilor se realizează prin evaluarea candidaților, conform condițiilor de
participare și a criteriilor de selecție din Anexa 1, întocmindu-se, pentru fiecare județ și
sector în parte, un clasament în ordinea descrescătoare a punctajelor.
 Vor fi selectați câte un formator pentru fiecare din cele 41 județe și câte un formator pentru
fiecare din cele 6 sectoare ale Municipiului București, fiecare dintre ei urmând a realiza
instruirea unei grupe de cursanți de 14 persoane la nivelul municipiului reședință de județ
sau sector al Municipiului București. Având în vedere că din bugetul proiectului nu sunt
decontate costurile de cazare/transport ale formatorilor, se recomandă ca aceștia să aibă
domiciliul în județul în care vor realiza formarea.

2/5
Observații:
 persoanele interesate vor menționa în titlul e-mailului de înscriere poziția și județul/sectorul
pentru care aplică (de exemplu pentru județul Alba: formator – Alba);
 candidații sunt rugați să ceară o confirmare de primire a e-mailului de înscriere;
 aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus, incomplete, transmise după termenul-limită
sau transmise pe altă cale nu vor fi luate în considerare;
 detaliile contractuale specifice vor fi oferite după realizarea selecției.

 Calendarul selecției

- 14 august 2015 – 21 august 2015, ora 14.00 - Depunerea dosarelor, în format


electronic, la adresa de e-mail indicată la punctul 2;
- 24 august 2015 - 26 august 2015 - Evaluarea dosarelor depuse;
- 28 august 2015, până la ora 10.00 - Afișarea rezultatelor;
- 28 august 2015, între orele 10.00 - 14.00 - Depunerea contestațiilor, la adresa de e-mail
indicată la punctul 2 (contestațiile depuse după termenul limită nu vor fi luate în
considerare);
- 31 august 2015, până la ora 12.00 - Afișarea rezultatelor finale.

Formatorii selectați vor trimite prin curier rapid, în termen de 3 zile de la afișarea
rezultatelor finale, la adresa Ministerul Educației și Cercetării Științifice, str. G-ral Berthelot nr. 28-
30, et. II, Cam. 82, Sector 1 București, următoarele documente: Curriculum Vitae în original
(semnat pe fiecare pagină, semnat și datat pe ultima pagină), precum și copii după documentele
doveditoare (cele transmise în vederea participării la selecție) pe suport hârtie, înscrise cu
mențiunea „conform cu originalul”, semnate și datate.

Persoană de contact: consilier Bogdan RUSĂNESCU, e-mail:


bogdan.rusanescu@medu.edu.ro.

MANAGER DE PROIECT
Daniel BŐJTE

3/5
Anexa 1

Fișa de evaluare – Formator

CRITERII DE ANALIZĂ FORMALĂ (din C.V. și documentele depuse).


75 de puncte

a. Legătura dintre domeniul solicitat și profilul de formare urmat (studii superioare cu


specializare IT) 0 - 10 p.
b. Experiență profesională (cadru didactic/didactic auxiliar în învățământul preuniversitar) ; se
va acorda câte un punct pentru fiecare an de vechime care depășește numărul minim de 2 ani.
Pentru vechime mai mare de 12 ani se va acorda punctajul maxim de 10 puncte. 0 - 10 p.
c. Experiență ca președinte/vicepreședinte/membru/secretar în comisii de
examen/evaluare/contestații la nivel național/județean/de școală aferente Admiterii în
învăţământul liceal de stat, examenului de Bacalaureat, examenului de Definitivat,
examenului de Titularizare, programului Euro 200 sau Bani de liceu atestată prin
documente justificative (adeverință sau echivalent); Se vor acorda câte 5 puncte
pentru fiecare din cele 6 domenii de activitate distincte din cele de mai sus. 0 - 30 p.
d. Experiență în activități de formator atestată prin documente justificative. Se vor acorda
câte 5 puncte pentru experiență în orice activitate de formare a aduților care depășește
numărul minim de o activitate solicitată ca si criteriu eliminatoriu, maxim 15 puncte. 0 - 15 p.
e. Formator în sesiunile de formare anterioare ale proiectului PODCA 32567, dovedit prin
adeverință/diplomă. 0 – 10 p.

 CRITERII DE ANALIZĂ CALITATIVĂ (din scrisoarea de intenție).


25 de puncte

a. Motivația implicării în această activitate 0 - 10 p.


b. Elemente evaluative pentru activitatea profesională desfășurată (pe baza opiniei formate de
evaluatori) 0 - 5 p.
c. Posibilitatea antrenării într-o activitate colectivă, de echipă, cu simț organizatoric ridicat
(opinie rezultată din participările anterioare în grupuri de lucru având ca specific atât
activități de formare, cât și organizatorice). 0-10 p.

TOTAL – 100 de puncte

4/5
Anexa 2
Platformă metodologică şi informatică pentru organizarea şi desfăşurarea programelor „Admiterea în învăţământul liceal de
stat”, „Bacalaureat”, „Certificare a calificării profesionale”, „Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar -
Titularizarea”, „Euro 200” şi „Bani de liceu” din sistemul educaţional preuniversitar
Cod SMIS 32567
Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Declarație de consimțământ

Subsemnatul/a ………………….............………...............................................................................,
identificat/ă cu actul de identitate ………. seria ................., nr. ...…………...…........,
CNP……..........…………………………, cu domiciliul în localitatea ............................................,
str. ….............................................. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/județul
............………………………., declar în mod expres pe propria răspundere, că sunt de acord cu
prelucrarea datelor mele personale, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în
legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004.

Data Semnătura

5/5