Sunteți pe pagina 1din 10

INFORMAII PRIVIND FORMAREA PROFESIONAL A ADULILOR N DOMENIUL SITUAIILOR DE URGEN

1. Cine poate solicita autorizarea? In conformitate cu art. 6, 18, 22 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicat, cu modificile i completrile ulterioare, autorizarea se solicita de catre furnizorii de formare profesionala care doresc sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala. Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevazut in actul de infiintare activitati de formare profesionala (cod CAEN 8559 - ,,Alte forme de invatamant n.c.a."). Furnizori de formare profesionala pot fi si centrele de formare profesionala, cu sau fara personalitate juridica, infiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat. Filialele furnizorilor de formare profesionala si centrele de formare profesionala, fara personalitate juridica, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare. In conformitate cu art. 38 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe de formare profesionala neconventionale, cum sunt: invatamantul deschis la distanta, prin corespondenta, e-learning etc. nu se supun reglementarilor cuprinse in aceasta Metodologie.

2. Cine autorizeaza? In conformitate cu art. 2 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, furnizorii de formare profesionala sunt autorizati sa desfasoare un anumit program de formare profesionala de catre comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste comisii sunt infiintate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de ANC. Pentru exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Sediile comisiilor de autorizare se afla la sediile agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala si agentia municipiului Bucuresti.

3. Ce se autorizeaza?

In conformitate cu art. 22 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si art. 31 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, precum si cu art. 4 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face, pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani, pentru fiecare tip de program de formare profesionala (initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare), in parte. Programele de formare se pot organiza pentru: o calificare din Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC), o ocupatie din Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), o grupare de competente sau o competenta cheie din Lista de competente cheie comune mai multor ocupatii. Exceptie fac furnizorii de formare autorizati pentru un program de calificare. Acestia pot organiza programe de initiere pentru calificarea respectiva, in baza autorizatiei primite. Pentru ocupatia/calificarea supusa autorizarii trebuie sa existe standard ocupational (SO)/ standard de pregatire profesionala (SPP). SO existente, corespund uneori mai multor ocupatii/calificari din COR/NC. Corespondenta cu codul COR/NC este indicata in listele disponibile pe site-ul ANC. Atat SO cat si SPP, precum si listele respective se gasesc la adresa www.anc.edu.ro . Pentru competentele cheie din ,,Lista de competente cheie comune mai multor ocupatii" nu exista obligatia de a elabora programul de formare profesionala pe baza de SO/SPP. Autorizarea se certifica printr-un document numit Autorizatie. Modelul autorizatiei este prezentat in Anexa nr. 9 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor.

4. Cum se declanseaza procedura de autorizare? In conformitate cu art. 14 si 15 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala depun la comisia de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala are sediul social, direct sau prin posta (cu confirmare de primire), o cerere de autorizare insotita de dosarul de autorizare. Modelul cererii de autorizare este prevazut in Anexa nr. 5, iar continutul dosarului de autorizare este descris in Anexa nr. 6 la aceasta Metodologie.

5. Ce obligatii au furnizorii de formare profesionala a adultilor autorizati ? In conformitate cu art. 43 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, furnizorii de formare profesionala a adultilor autorizati au urmatoarele obligatii: a)sa presteze serviciul de formare profesionala, respectand criteriile de autorizare b)sa trateze participantii la programele de formare profesionala fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa; c)sa adapteze programele de formare profesionala la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; d)sa asigure confidentialitatea datelor despre participantii la programele de formare profesionala e)sa permita accesul acestora la propriile date; f)sa incheie contracte de formare profesionala cu participantii la programele finalizate cu certificate de calificare si sa le prezinte pentru inregistrare la secretariatele tehnice ale comisiilor de autorizare;

g)sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate referitoare la activitatea de formare; h)sa puna la dispozitia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesionala, completate de participantii la program; i)sa comunice in timp util datele statistice solicitate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari si de alte institutii abilitate prin lege. Orice schimbari in statutul si activitatea furnizorilor de formare profesionala, care modifica conditiile in care a fost autorizat, vor fi aduse la cunostinta Comisiei de autorizare, in scris, in cel mult 15 zile de la data producerii schimbarilor.

6. Care sunt conditiile de eligibilitate pentru furnizorii de formare? In conformitate cu art. 3 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, pentru a se supune autorizarii, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: a)sa fie legal constituiti; b)sa aiba prevazut in statut sau, dupa caz, in actul de infiintare, activitati de formare profesionala (cod CAEN 8559 - ,, Alte forme de invatamant n.c.a."). c)sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare. In conformitate cu pct. I din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare, documentele care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate ale furnizorului de formare profesionala pentru adulti sunt : A. Documentul care dovedeste legalitatea organizarii si functionarii furnizorului de formare profesionala Se depune copie dupa actul in baza caruia functioneaza furnizorul de formare, care poate fi unul dintre documentele urmatoare: a)certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; b)Incheierea prin care s-a dispus inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor; c)actul normativ de constituire (lege, hotarare de guvern, hotarare a consiliului judetean sau a consiliului local); d)hotarare judecatoreasca. B.Documentul din care sa rezulte ca formarea profesionala este cuprinsa in obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicita autorizarea si, dupa caz, actele aditionale la acesta (copie). C.Documentele din care reiese ca furnizorul de formare profesionala isi indeplineste obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor, potrivit legislatiei in vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat. Se vor prezenta, dupa caz, formulare tip eliberate de autoritatile competente. D.Dovada achitarii taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plata a taxei de autorizare).

7. Care sunt criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor in vederea autorizarii? In conformitate cu art. 5 , 13 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii, au in vedere urmatoarele elemente: a) programul de formare profesionala;

b) resursele necesare desfasurarii programului de formare profesionala; c) experienta furnizorului de formare profesionala si rezultatele activitatii lui anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-a realizat, daca este cazul. Elementele enumerate mai sus sunt detaliate in Fisa de autoevaluare prezentata in Anexa nr. 1 la Metodologia de autorizare. Criteriile care stau la baza autorizarii furnizorilor de formare profesionala stau si la baza monitorizarii acestora. Neindeplinirea criteriilor de autorizare determina neacordarea sau, dupa caz, retragerea autorizatiei. A. Programul de formare profesionala trebuie sa cuprinda: a) datele de identificare a programului de formare profesionala; b) conditiile de acces; c) obiectivele exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul de formare profesionala, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national; d) durata de pregatire; e) locul de desfasurare; f) formele de organizare a programului de formare profesionala; g) planul de pregatire; h) numarul de participanti; i) procedura de evaluare a programului de formare profesionala; j) programa de pregatire, care este prezentata in Anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare; k) modalitatile de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala, (care sunt prezentate in Anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare). B. Resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala sunt: a) resurse umane; b) resurse materiale; c) resurse financiare. Durata minima a programului de formare profesionala, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pentru care se elibereaza certificat de calificare profesionala, pe niveluri de calificare este de : a) 360 ore pentru nivelul 1 de calificare; b) 720 ore pentru nivelul 2 de calificare; c) 1080 ore pentru nivelul 3 de calificare. Timpul alocat programului de formare profesionala va fi corelat cu scopul, obiectivele, continuturile si strategiile de realizare. In situatia in care, in urma evaluarii initiale sau in baza certificatelor de competenta, se constata ca participantii la programul de formare profesionala detin anumite competente, durata pregatirii se va reduce corespunzator, fara a depasi insa 50%. Activitatilor aplicative li se aloca cel putin doua treimi din durata totala a programului de formare. Numarul maxim de participanti pe grupa de formare profesionala (nu se aplica in cazul prelegerilor): a) 28 persoane pentru pregatirea teoretica b) 14 persoane pentru pregatirea practicea Procedura de evaluare a programului de formare profesionala de catre beneficiarii acestuia vizeaza:

a) continutul programului b) modul de desfasurare a procesului de formare c) prestatia formatorilor d) aspectele organizatorice. Evaluarea programului de formare profesionala se face de catre participantii la program, cel putin la sfarsitul programului. Resursele umane ale programului de formare profesionala se refera la persoanele cu atributii de pregatire teoretica si practica, denumiti formatori. Pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire. Pe durata efectuarii practicii la agentii economici, supravegherea si indrumarea participantilor la programul de formare sunt asigurate atat de formatori numiti de furnizorul de formare profesionala, cat si de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic. Furnizorul de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca dispune de baza materiala necesara pentru desfasurarea programului de formare profesionala: a) furnizorul de formare profesionala trebuie sa asigure spatii adecvate pentru pregatirea teoretica si practica, pentru cel putin un ciclu de pregatire in avans fata de momentul in care se solicita autorizarea. b) furnizorul de formare profesionala trebuie sa ii asigure fiecarui participant la programul de formare profesionala posibilitatea sa-si desfasoare activitatea practica si totodata sa fie supravegheat si indrumat de catre formator si de personalul de specialitate numit de agentul economic. c) spatiile pentru pregatirea teoretica trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV etc. si cu materiale demonstrative (planse, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregatire; d) spatiile de desfasurare a activitatii de pregatire practica sunt inzestrate cu echipamentele, masinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevazute in programa de pregatire, in stare de functionare; e) fiecarui participant la programul de formare profesionala i se asigura un loc de pregatire echipat corespunzator, precum si cantitatea de materiale consumabile necesara desfasurarii activitatii practice; f) dimensiunile, dotarile si organizarea spatiilor de pregatire, raportate la numarul participantilor la programul de formare profesionala, precum si desfasurarea procesului de pregatire trebuie sa respecte normele specifice de protectia muncii; g) fiecare participant la programul de formare profesionala are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire; h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie sa permita transmiterea cunostintelor de baza, conform tematicii de pregatire; i) dupa caz, furnizorul de formare profesionala pune la dispozitia participantilor la programul de formare profesionala alte materiale de tipul: caiet de aplicatii practice, materiale documentare, bibliografie etc.; j) daca suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesionala, acest lucru trebuie precizat. Baza materiala a furnizorilor de formare profesionala poate fi detinuta in proprietate sau

concesionata, inchiriata, dobandita prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesionala, fapt dovedit cu documente. In situatia in care pregatirea practica se desfasoara la agentii economici, dovada existentei spatiilor de desfasurare a pregatirii practice, se face prin contract incheiat intre furnizor si agentul economic respectiv. Prin contract furnizorul de formare profesionala se asigura ca agentul economic are autorizatiile prevazute de lege si pune la dispozitie participantilor spatii de pregatire, dotarea corespunzatoare programei de pregatire si personal specializat pentru supravegherea si indrumarea participantilor la programul de formare profesionala. In cazul programelor de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaboreaza proiecte didactice pentru fiecare din temele cuprinse in module/discipline, dupa caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor insarcinate sa efectueze monitorizarea sau, dupa caz, controlul activitatii de formare profesionala. Modelul proiectului didactic este prezentat in Anexa nr. 4 de la Metodologia de autorizare. C. Criteriile privind experienta furnizorului de formare profesionala devin obligatorii la evaluarea in vederea reinnoirii autorizatiei.

8. Cat timp este valabila autorizatia? In conformitate cu art. 4 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare pentru o perioada de 4 ani, pentru fiecare dintre calificarile, ocupatiile, gruparile de competente pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala. Autorizatia este valabila 4 ani de la data deciziei de autorizare. Decizia de autorizare este data de catre Comisia de autorizare din judetul in care furnizorul de formare profesionala a depus cererea si dosarul de autorizare.

9. Ce avize sunt necesare pentru autorizarea furnizorilor de formare profesionala a adultilor? In conformitate cu pct. II - B1 din Anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, autorizatiile si avizele fac parte din documentele care atesta existenta resurselor necesare desfasurarii programului de formare pentru care se solicita autorizarea, respectiv din documentele care atesta indeplinirea criteriilor de autorizare. Acestea sunt: a) Autorizatiile de functionare pentru locul de desfasurare a pregatirii teoretice si practice (copii): 1. Autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI); 2. Autorizatia sanitara; 3. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; 4. Autorizatia de mediu, daca este cazul; 5. Autorizatia sanitar veterinara, daca este cazul, sau contractul incheiat cu agentul economic din care sa reiasa ca detine autorizatiile legale pentru desfasurarea pregatirii. b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupatiile pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale, daca este cazul (copie). c) Avizul din partea organismelor abilitate sa coordoneze activitatea in ocupatii cu regim de munca special, pentru spatiile folosite pentru pregatirea teoretica si practica, daca este cazul (copie).

10. Unde au sediul comisiile de autorizare? In conformitate cu art. 2 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, in vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite comisii de autorizare. Pentru exercitarea atributiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare si secretariatele tehnice isi au sediul la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala si agentia municipiului Bucuresti. Componenta comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice, precum si datele de contact ale acestora le puteti afla accesand site-ul www.anc.gov.ro, butonul Autorizare, sus pe pagina principala, apoi click pe Furnizori de Formare Profesionala si Comisii de autorizare. Apare harta Romaniei. Dati click pe judetul dorit.

11. Este obligatorie autorizarea? In conformitate cu art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formare profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sunt supusi autorizarii numai furnizorii de formare profesionala care doresc sa elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala. Ceilalti furnizori de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt insa certificate cu recunoastere nationala.

12. Ce tipuri de certificate se obtin in urma absolvirii programelor autorizate de formare profesionala a adultilor? In conformitate cu art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor si art. 2 si 4 din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate: a) pentru programe de calificare sau recalificare, certificat de calificare profesionala; b) pentru programe de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, certificat de absolvire. Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire se elibereaza insotite de o anexa denumita ,,Supliment descriptiv al certificatului", in care se precizeaza competentele profesionale dobandite. Exista si o situatie cand certificatele de calificare/absolvire se elibereaza neinsotite de Suplimentul descriptiv. Este vorba despre programele de formare profesionala care au fost autorizate fara sa existe standard ocupational sau standard de pregatire profesionala si furnizorii de formare profesionala sunt obligati sa solicite de la ANC asistenta metodologica in vederea elaborarii lui. Pentru o perioada de 9 luni, timp in care furnizorii de formare profesionala trebuie sa realizeze si sa supuna aprobarii ANC standardul ocupational respectiv, acestia vor putea organiza programe de formare profesionala, absolventilor eliberandu-li-se insa certificate cu recunoastere nationala, neinsotite de suplimentul descriptiv.

13. Certificatele de absolvire/calificare eliberate in Romania sunt recunoscute in alte state? In conformitate cu O. G. nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, se pot apostila de catre prefecturile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si certificatele de absolvire/calificare cu recunoastere nationala eliberate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Aceste certificate carora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute in statele care au aderat la Conventia de la Haga. In conformitate cu Ordinul nr. 51/2007 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificarii - pregatire si experienta profesionala dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, persoanelor care detin certificate de calificare/absolvire cu recunoastere nationala li se elibereaza un atestat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala si agentia municipiului Bucuresti. Modelul atestatului este prevazut in anexa nr. 2 la acest Ordin. In vederea obtinerii atestatului, solicitantii, depun la agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala si agentia municipiului Bucuresti, personal sau prin imputernicit, pe baza de procura, documentatia necesara prevazuta in anexa nr. 1 la acest Ordin.

14. Cum gasiti un furnizor de autorizat: Pentru a gsi un furnizor autorizat parcurgei urmtoarele etape: a) accesai site-ul ANC www.anc.gov.ro; b) dai clik pe pagina Autorizare aflat n partea de sus a paginii de start a site-ului; c) din lista care apare dai click pe link-ul Registrul Naional al Furnizorilor derFormare Profesional a Adulilor- RNFFPA

15. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a fi formator? In conformitate cu art. 14 si 23 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicat, cu modificile i completrile ulterioare, formatorii sunt persoanele cu atributii de instruire teoretica si practica. Pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pe langa pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor. Formatorii trebuie sa dovedeasca cu diplome si certificate faptul ca au profilul sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire, tinand cont ca nivelul de pregatire al formatorilor trebuie sa fie de regula studii superioare. Pentru ocupatiile/calificarile care nu necesita un nivel de instruire superior pentru practicarea ocupatiei, se accepta ca nivelul de pregatire al formatorilor sa fie: a); pentru pregatirea teoretica: minim nivelul 3 de calificare; b); pentru pregatirea practica: minim nivelul programului de formare si experienta practica recenta de cel putin 2 ani. Formatorii pentru pregatirea teoretica si practica trebuie sa isi dea acordul in scris pentru

participarea la programul de formare.

16. Cand trebuie realizat/prezentat suportul de curs si proiectul didactic? In conformitate cu art. 11 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, fiecare participant la programul de formare profesionala are acces la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participantilor la programul de formare profesionala si sub forma de fascicule, pe masura parcurgerii programei de pregatire. Suportul de curs/manualul cursantului trebuie sa permita transmiterea cunostintelor de baza conform tematicii de pregatire. Daca suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesionala, acest lucru trebuie precizat. Suportul de curs/manualul cursantului trebuie pus la dispozitia specialistilor care fac evaluarea in vederea autorizarii sau a celor desemnati sa efectueze monitorizarea. In conformitate cu art. 12 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, in cazul programelor de formare profesionala, finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaboreaza proiecte didactice pentru fiecare dintre temele cuprinse in module/discipline, dupa caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor insarcinate sa efectueze monitorizarea sau, dupa caz, controlul activitatii de formare profesionala. Modelul proiectului didactic este prezentat in anexa nr. 4 la Metodologia de autorizare.

17. Se poate autoriza un furnizor de formare profesionala daca nu exista standard ocupational (SO) sau standard de pregatire profesionala (SPP)? In conformitate cu art. 13 din O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000, precum si cu prevederile Ordinului nr. 59/3175/2004 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale, furnizorii de formare profesionala pot solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale, respectiv standarde de pregatire profesionala. Pentru programele pentru care nu exista standard ocupational sau standard de pregatire profesionala, furnizorii de formare profesionala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) prezinta dovada ca au cerut de la ANC asistenta metodologica in vederea elaborarii standardului ocupational pentru ocupatia sau calificarea pentru care solicita autorizarea; b) identifica competentele profesionale care vor fi dobandite de participantii la program si care vor fi completate in suplimentul descriptiv al certificatului de calificare alaturi de cele care vor fi stabilite prin SO aprobat de ANC. Furnizorul de formare profesionala autorizat in condisiile de mai sus, trebuie sa realizeze si sa supuna aprobarii ANC, in termen de 9 luni, standardul ocupational. Pana la aprobarea standardului ocupational, furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile descrise mai sus pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare/absolvire cu recunoastere nationala, absolventilor eliberandu-li-se certificatele respective neinsotite de suplimentul descriptiv. Daca in perioada respectiva (cele 9 luni) se elaboreaza SPP-ul corespondent si se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului, aceasta exonereaza furnizorul de formare profesionala de obligatia de a mai elabora standardul ocupational. In cazul in care proiectul de SO nu se aproba de catre ANC, furnizorul de formare profesionala poate organiza un

nou program de formare profesionala pentru ocupatia respectiva numai dupa aprobarea standardului ocupational. Dupa aprobarea de catre ANC, in conditiile legii, a standardului ocupational respectiv, acesta este recunoscut ca standard national si public, fiind obligatoriu pentru toti furnizorii de formare profesionala, in termen de maximum 30 de zile de la data publicarii. Furnizorul de formare profesionala autorizat in conditiile descrise mai sus este obligat sa elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unitatile de competenta comune programului de formare profesionala absolvit si SO, precum si cu celelalte unitati de competenta dobandite in urma absolvirii programului de formare profesionala. In cazul revizuirii standardului ocupational, furnizorii de formare profesionala autorizati pentru ocupatia/calificarea respectiva au obligatia de a-si revizui programa de pregatire pentru a o pune de acord cu noile prevederi ale standardului ocupational, in termen de 30 de zile de la data publicarii acestuia pe site-ul ANC si de a instiinta in scris Comisia de autorizare despre modificarile pe care le-a suferit programa de pregatire. Noua programa se aplica seriilor de cursanti care incep programul de formare dupa aprobarea standardului revizuit.

18. Cum se completeaz certificatul n cazul n care absolventul a participat la un curs desfurat de un alt furnizor dect cel la care a avut loc certificarea? Pentru completarea corecta a certificatelor eliberate cu ocazia participarii la examenul de absolvire organizat de un alt furnizor de formare decat cel la care a avut loc formarea, conform prevederilor art. 23 din Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor (aprobata prin Ordinul comun nr. 501/5253/2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare), trebuie sa aveti in vedere ca, in certificat, toate datele consemnate vor fi relationate la programul de formare profesionala pentru care s-a organizat examenul de absolvire. Se va avea in vedere atat denumirea furnizorului de formare profesionala, cat si perioada de desfasurare a programului si durata in ore a acestuia.