Sunteți pe pagina 1din 4

FABBV, AN II,

CONTABILITATE
FINANCIARĂ, TC9

Coef. 13,662
5. Contabilitatea trezoreriei

5.1. Contabilitatea investiţiilor pe termen scurt

1. O societate achiziţionează în scopuri speculative un pachet de 1.000 acţiuni emise de o filială a sa la


costul de achiziţie de 58,75 lei/acţiune, pe care le achită ulterior prin bancă. Ulterior sunt vândute 400
acţiuni la preţul de 68,31 lei/acţiune şi 300 acţiuni la preţul de 54,65 lei/acţiune, încasarea efectuându-se
prin bancă.

R1.
Achiziţie acţiuni la societăţi afiliate 501 = 5091 ### 58,746.60
Achitare contravaloare acţiuni 5091 = 5121 ### 58,746.60
Vânzare acţiuni deţinute la societăţi afiliate 5121 = % ### 27,324.00
501 ### 23,498.64
7642 ### 3,825.36
Vânzare acţiuni deţinute la societăţi afiliate % = 501 ### 17,623.98
5121 ### 16,394.40
6642 ### 1,229.58

2. O societate achiziţionează la 20 septembrie 200N în scop speculativ 2.000 acţiuni cotate la BVB la cursul
de 40,99 lei/acţiune. Comisionul datorat societăţii de intermediere de 1% se achită de asemenea prin
virament bancar. Cursul acţiunilor respective la sfârşitul anului este de 46,45 lei/acţiune. În 10 mai 200N+1
sunt vândute 1.000 acţiuni la preţul de 54,65 lei/acţiune. La 15 august 200N+1 societatea mai vinde 800
acţiuni la preţul de 34,16 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă.

R2.
Achiziţie acţiuni 5081 = 5121 ### 81,972.00
Achitare comision intermediere 622 = 5121 ### 819.72
Actualizare valoare acţiuni cotate la sfârşitul 5081 = 768 ### 10,929.60
exerciţiului
Vânzare 1.000 acţiuni 5121 = % ### 54,648.00
5081 ### 46,450.80
7642 ### 8,197.20
Vânzare 800 acţiuni % = 5081 ### 37,160.64
5121 ### 27,324.00
6642 ### 9,836.64
3. Se achiziţionează 800 de obligaţiuni cu preţul de 136,62 lei/bucată, din care 300 de obligaţiuni se achită
imediat cu numerar, restul se achită ulterior prin virament bancar. Pentru obligaţiunile deţinute, societăţii i
se cuvine o dobândă de 2.732,4 lei, care se încasează prin bancă. Ulterior societatea vând cu numerar 400
de obligaţiuni cu preţul de 163,94 lei/bucată şi 200 de obligaţiuni cu preţul de 122,96 lei/bucată.

R3.
Achiziţionarea obligaţiunilor 506 = % ### 109,296.00
5311 ### 40,986.00
5092 ### 68,310.00
Achitarea celor 400 de obligaţiuni 5092 = 5121 ### 68,310.00
Înregistrarea dobânzii cuvenite 5088 = 766 ### 2,732.40
Încasarea dobânzii 5311 = 5088 ### 2,732.40
Vânzarea cu câştig a obligaţiunilor 5311 = % ### 65,577.60
506 ### 54,648.00
7642 ### 10,929.60
Vânzarea cu pierdere a obligaţiunilor % = 506 ### 27,324.00
5311 ### 24,591.60
6642 ### 2,732.40

5.2 Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci şi casierie şi a viramentelor interne

1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 136.620 lei plus TVA 19%. Costul de achiziţie al
mărfurilor vândute este de 81.972 lei. Decontarea facturii se face pe baza unui cec emis de societatea B. Să
se înregistreze operaţiile în contabilitatea celor doi parteneri.

R1.
a) În contabilitatea societăţii A
Livrarea mărfurilor 411 = % ### 162,577.80
707 ### 136,620.00
4427 ### 25,957.80
Descărcarea gestiunii 607 = 371 ### 81,972.00
Primirea cecului şi depunerea lui la bancă 5112 = 411 ### 162,577.80
Încasarea cecului 5121 = 5112 ### 162,577.80

a) În contabilitatea societăţii B
Primirea mărfurilor % = 401 ### 162,577.80
371 ### 136,620.00
4426 ### 25,957.80
Achitarea datoriei prin bancă pe baza cecului 401 = 5121 ### 162,577.80

2. O societate expediază prin poştă mărfuri în valoare de 54.648 lei plus TVA 19%, costul de achiziţie al
acestora fiind de 34.155 lei. Se primeşte mandatul poştal care atestă decontarea creanţei, însă suma nu a
intrat în contul bancar. Ulterior suma este consemnată în extrasul de cont.

R4.
Livrarea mărfurilor 411 = % ### 65,031.12
707 ### 54,648.00
4427 ### 10,383.12
Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute 607 = 371 ### 34,155.00
Primirea mandatului poştal 5125 = 411 ### 65,031.12
Intrarea sumei în contul bancar 5121 = 5125 ### 65,031.12

3. Se virează suma de 464.508 lei într-un cont distinct în vederea cumpărării de euro (licitaţie valutară). Se
cumpără 136.620 euro la cursul de 3,35 lei/euro, comisionul achitat băncii fiind de 546,48 lei. Suma rămasă
se transferă în contul disponibil în lei. La sfârşitul anului cursul este de 3,3 lei/euro, când se înregistrează
diferenţele de curs valutar.

R3.
Virarea sumei într-un cont distinct 5125 = 5121 ### 464,508.00
Cumpărarea valutei 5124 = 5125 ### 457,677.00
Achitarea comisionului 627 = 5125 ### 546.48
Virarea în contul de disponibil în lei a sumei rămase 5121 = 5125 ### 6,284.52
Înregistrarea diferenţelor de curs valutar pentru 665 = 5124 ### 6,831.00
disponibilităţile în devize la sfârşitul anului

8. O societate achiziţionează bonuri de combustibil în valoare de 10.929,6 lei plus TVA 19%, achitate în
numerar. Bonurile sunt utilizate pentru cumpărarea combustibilului (motorină) care se dă ulterior în
consum.

R8.
Achiziţionarea bonurilor de combustibil % = 5311 ### 13,006.22
5328 ### 10,929.60
4426 ### 2,076.62
Utilizarea bonurilor pentru cumpărare de combustibil 3022 = 5328 ### 10,929.60
Consumul combustibilului 6022 = 3022 ### 10,929.60

5.3 Contabilitatea acreditivelor şi a avansurilor de trezorerie

1. O societate deschide un acreditiv în sumă de 163.944 lei, din care se plăteşte un furnizori cu suma de
129.789 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil.

R1.
Deschiderea acreditivului 581 = 5121 ### 163,944.00
5411 = 581 ### 163,944.00
Achitarea datoriei faţă de furnizor din acreditivul 401 = 5411 129,789.00
deschis ###
Retragerea acreditivului neutilizat 581 = 5411 ### 34,155.00
5121 = 581 ### 34,155.00

2. O societate (plătitoare de TVA) încheie un contract pentru un import de mărfuri în valoare de 136.620
euro. Pentru achitarea datoriei se deschide în prealabil un acreditiv în valoare de 136.620 euro la cursul de
3,5 lei/euro. Mărfurile se importă la cursul de 3,4 lei/euro. TVA (19%) se achită cu ordin de plată în lei. Plata
datoriei faţă de furnizorul extern se efectuează la cursul de 3,6 lei/euro.

R2.
Deschiderea acreditivului în devize 581 = 5124 ### 478,170.00
5412 = 581 ### 478,170.00
Importul de mărfuri 371 = 401 ### 464,508.00
Achitarea TVA (19% x 10.000 x 3,4) 4426 = 5121 ### 88,256.52
Plata furnizorului extern % = 5412 ### 491,832.00
401 ### 464,508.00
665 ### 27,324.00
Înregistrarea diferenţelor de curs valutar pentru 5412 = 765 ### 13,662.00
acreditivul în devize

3. Se acordă un avans de trezorerie unui salariat în sumă de 6.831 lei, din care se achită următoarele:

materiale consumabile în sumă de 1.366,2 lei plus TVA 19%;


cheltuieli cu cazarea: 2.049,3 plus TVA 9%;
bilete CFR: 975,47 lei, TVA – inclus;
Diurna acordată salariatului este în sumă de 1.366,2 lei. La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică
cheltuielile efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat.

R3.
Acordarea avansului 542 = 5311 ### 6,831.00
Achitarea materialelor consumabile % = 542 ### 1,625.78
302 ### 1,366.20
4426 ### 259.58
Achitarea cazării % = 542 ### 2,233.74
625 ### 2,049.30
4426 ### 184.44
Achitarea biletelor de transport % = 542 ### 975.47
625 ### 819.72
4426 ### 155.75
Cheltuieli cu diurna 625 = 542 ### 1,366.20
Restituirea avansului neutilizat 5311 = 542 ### 629.82

5.4  Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie

1. O societate deţine (în scopuri speculative) 1.000 de acţiuni (netranzacţionate la bursă), având costul de
achiziţie 54,65 lei/bucata. La sfârşitul anului 200N valoare lor estimată este de 47,82 lei/bucata. În
perioada următoare se vând în numerar 300 de acţiuni cu preţul de 51,92 lei/bucata. La sfârşitul anului
200Nplus1 valoarea lor estimată este de 68,31 lei/bucata.

R1.
6864 = 598 ### 6,831.00
Constituirea ajustării pentru pierderea de valoare a
acţiunilor la sfârşitul exerciţiului (54,65 – 47,82) x
1.000
Vânzarea în numerar a 300 de acţiuni % = 5081 ### 16,394.40
5311 ### 15,574.68
6642 ### 819.72
Anularea unei părţi din ajustarea aferentă acţiunilor 598 = 7864 ### 2,049.30
vândute 6,83 x 300
Anularea ajustării la sfârşitul exerciţiului financiar 598 = 7864 ### 4,781.70