Sunteți pe pagina 1din 7

SC ------------------------- SRL

FISA DE POST Diriginte santier


FISA POSTULUI
Nr. .........
Organizatia: SC --------------------- SRL
Denumirea postului: Diriginte santier
Codul COR: 311210
Titularul postului: ____________________________________
DESCRIEREA POSTULUI :
Organizeaza, coordonaza si urmareste activitatea santierului.
COMPETENTE PERSONALE:
sa ai! "nsu#iri de personalitate: seriozitate$responsailitate, loialitate,
%ot!r&re, adaptailitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa ai! calit!'i psi%ice
necesare (spirit de oserva'ie, r!dare, viteza de reac'ie, capacitate de
orientare in spa'iu, capacitate de comunicare, etc.)*
sa nu ai! antecedente penale .
POZIIA IN ORGANIGRAMA SI RELAII ORGANIZAIONALE :
se suordoneaz! Directorului.
SFERA DE RASPUNDERE SI COMPETENTA:
este direct r!spunz!tor de "ndeplinirea "ntocmai a atriu'iilor si prevederilor
sarcinilor de serviciu stailite in prezenta +isa
este direct r!spunz!tor de p!strarea unurilor materiale sau de alta natura pe
care le are in gestiune*
ATRIBUTII:
este responsail principal de aplicarea si mentinerea sistemului de
management integrat in cadrul santierului*
organizeaza, coordoneaza si urmareste una gestionare a santierului din
punct de vedere a consumului de materiale si alte consumaile necesare
asigurarii continuitatii activitatii*
organizeaza, coordoneaza si urmareste activitatea santierului, con+orm
legislatiei in vigoare*
organizeaza repartizarea in concediul de odi%na a personalului din suordine
si urmareste respectarea plani+icarii*
sa supraveg%eze, sa coordoneze si sa staileasca activitatile muncitorilor*
sa aia o conduita corecta in +ata clientului*
Respnsa!i"itati"e #iriginti"r in peria#a #e pregatire a e$e%&tarii "&%rari"r
Responsailitatile dirigintelui in perioada de pregatire a e,ecutarii lucrarilor sunt:
1. -eri+ica e,istenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale prevazute de aceasta.
.nvestitorul are oligatia sa otina acordurile si avizele necesare si autorizatia de
construire.
2. -eri+ica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului.
/roiectul pentru e,ecutarea constructiei contine, pe langa proiectul pentru
autorizatia de construire (/0C) care se inainteaza organelor autoritatii locale
pentru otinerea autorizatiei de construire, si documentatia la +azele /T si DD1.
3. 2tudiaza proiectul, caietele de sarcini, te%nologiile si procedurile prevazute
pentru realizarea constructiilor.
3. -eri+ica e,istenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora.
4. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la veri+icarea proiectelor de
catre veri+icatori atestati pentru cerintele stailite prin lege.
5. -eri+ica e,istenta in proiect a prevederilor +azelor determinante si a programului
de control al proiectantului.
6. /articipa la elaorarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a
prevederilor re+eritoare la calitate.
.n contract se vor inscrie clauzele re+eritoare la nivelul de caliatate al constructiei,
corespunzator categoriei de importanta, precum si garantiile materiale si alte
prevederi care sa conduca la realizarea acestor clauze.
.n contractul de antrepriza nu se pot inscrie niveluri si cerinte de calitate in+erioare
celor prevazute de reglementarile in vigoare.
7. /reda e,ecutantului amplasamentul lier de orice sarcina si ornele de reper
precizate de proiectant
8a predarea 9 preluarea amplasamentului participa reprezentanti ai investitorului,
proiectntului, e,ecutantului si, in situatii speciale, si +urnizorii de utilitati.
Convocarea este +acuta de dirigintele de santier.
2e inc%eie procesul 9 veral de predare a amplasamentului si se semneaza de
toti cei convocati.
:. /articipa impreuna cu proiectantul si e,ecutantul la trasarea generala a
constructiei. 0sista la trasarea si materializarea principalelor orne de re+erinta, a
cailor de acces si a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului si la
materializarea cotelor de nivel in imediata apropriere a terenului. Dispune
marcarea si prote;area ornelor de reper ale constructiei.
Respnsa!i"itati"e #iriginti"r in peria#a #e e$e%&tare a "&%rari"r
Responsailitatile dirigintelui in perioada de e,ecutare a lucrarilor sunt:
1. <rmareste realizarea constructiei in con+ormitate cu prevederile contractului, a
proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor te%nice in vigoare.
2. -eri+ica respectarea te%nologiilor de e,ecutie, in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia te%nica, in contract si in normele te%nice in
vigoare.
3. .nterzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care
reglementarile te%nice au prevederi in acset sens.
/entru meseriile de instalator (gaze, electrice, apa 9 canal), sudori, macaragii,
legatori de sarcina se +olosesc muncitori autorizati.
3. 1+ectueaza veri+icarile prevazute in normele te%nice si semneaza documentele
intocmite ca urmare a veri+icarilor.
Diriginte"e 'eri(i%a:
9 /rocese verale de receptie calitativa a materialelor*
9 Certi+icatele de calitate ale materialelor*
9 Declaratiile de con+ormitate a calitatii materialelor*
9 Rapoartele de necon+ormitate*
9 /articipa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza
procese verale de receptie calitativa impreuna cu constructorul.
4. /articipa la veri+icarea in +azele determinante si la intocmirea proceselor 9
verale de lucrari ascunse.
5. -eri+ica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (e,istenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu
prevederile din certi+icatele de calitate, din contracte, din proiecte).
6. .nterzice utilizarea de materiale, semi+aricate si pre+aricate
necorespunzatoare sau +ara certi+icate de calitate, +ara arement te%nic pentru
materialele netraditionale sau din import sau +ara declaratie de con+ormitate a
calitatii. 7. .nterzice utilizarea de te%nologii noi, +ara agrement te%nic.
:. <rmareste e,ecutarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai
lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
10. Cere e,ecutantului, dupa caz, sistarea e,ecutiei, demolarea lucrarilor
e,ecutate necorespunzator si re+acerea lor numai in aza solutiilor elaorate de
veri+icatorul de proiecte atestat =8/0T.
11. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor
ailitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind
necon+ormitatile si neconcordantele aparute pe parcursul e,ecutiei.
12. -eri+ica respectarea cerintelor stailite de lege privind calitatea in constructii in
cazul e+ectuarii de modi+icari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care
sc%ima conditiile te%nice initiale. 0vizeaza dispozitiile de santier emise de
proiectant. <rmareste respectarea intocmai de catre e,ecutant a masurilor
dispuse de proiectant sau de organele ailitate.
13. 1+ectueaza, in numele investitorului, activitatea de veri+icare valorica si
decontare a lucrarilor ececutate.
13. <rmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la e,ecutant.
14. /reia documentele de la e,ecutant si proiectant si completeaza cartea te%nica
a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
15. <rmareste deza+ectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului
acestuia.
Rasp&n#eri"e #iriginti"r "a re%eptia "&%rari"r
Comisia de receptie se contituie si isi des+asoara activitatea con+orm >.?.
263$1::3.
Raspunderile dirigintelui la receptia lucrarilor sunt:
1. /articipa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste
actele de receptie* pune la dispozitia memrilor comisiei de receptie documentele
doveditoare ale activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii
e,ecutiei lucrarilor, documentatiile te%nice elaorate de proiectant puse la
dispozitia constructorului, alte documente si documentatii elaorate con+orm
legislatiei in vigoare.
2. <rmareste rezolvarea prolemelor constatate sau recomndate de comisia de
receptie* urmareste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie
3. /reda investitorului$utilizatorului actele de receptie, documentatia te%nica si
economica a constructiei impreuna cu cartea te%nica a constructiei.
Rasp&n#eri"e #iriginti"r #e spe%ia"itate in peria#a #intre re%eptia "a
ter)inarea "&%rari"r si re%eptia (ina"a
Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de specialitate urmareste
rezolvarea remedierilor cuprinse in ane,a procesului 9 veral de receptie la
terminarea lucrarilor, in cel mult :0 zile de la acceptarea acesteia.
Daca e,ecutantul nu isi respecta oligatiile contractuale, dirigintele are oligatia
de a9l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.
Dirigintele va transmite e,ecutantului o noti+icare cu privire la de+icientele care au
aparut in perioada de garantie si pe care e,ecutantul treuie sa le remedieze pe
c%eltuiala sa, daca acestea s9au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de
catre e,ecutant.
Dupa receptia +inala, dirigintele de santier preda Cartea te%nica a constructiei
detinatorului legal.
sa men'in! cur!'enia*
sa anun'e de "ndat! conducerea orice neregula constatat! *
sa ia in primire toate materialele necesare asigur!rii cur!'eniei, av&nd
oliga'ia sa asigure p!strarea si utilizarea acestora in une condi'iuni*
s! mani+este disponiilitate c!tre dialog, receptivitate, calm, tact in rela'iile de
serviciu*
sa r!spund! la toate solicit!rile venite din partea conducerii pentru
"ndeplinirea unor sarcini con+orme +isei postului*
sa mani+este gri;! deoseit! in m&nuirea si utilizarea materialelor si
ec%ipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea
sau pierderea lor*
sa +ie cinstit, loial si disciplinat d&nd dovada in toate "mpre;ur!rile de o
atitudine civilizata si corecta +ata de toate persoanele cu care vine in contact*
sa respecte cu stricte'e regulile de protec'ie a muncii si /.2... din oiectivul
unde des+!#oar! serviciul*
anga;atul treuie sa utilizeze, potrivit instruc'iunilor de utilizare a sustan'ele
periculoase, instala'iilor ,utila;ele, ma#inile, aparatura si ec%ipamentele de
lucru*
sa acorde a;utor, at&t cat este ra'ional posiil, oric!rui alt salariat, a+lat intr9o
situa'ie de pericol*
anga;a'ul va des+!#ura activitatea in a#a +el "nc&t sa nu e,pun! la pericole de
accidentare sau "moln!vire pro+esionala persoana proprie sau al'i anga;a'i, in
con+ormitate cu preg!tirea si instruirea in domeniul protec'iei muncii primita de
la anga;atorul sau*
.n acest scop anga;atul are urm!toarele oliga'ii:
sa9si "nsu#easc! si sa respecte normele si instruc'iunile de protec'ie a muncii si
masurile de aplicare a acestora*
sa aduc! la cuno#tin'a de "ndat! conducerii accidentele de munca su+erite de
propria persoana sau de al'i anga;a'i*
sa coopereze cu persoanele cu atriu'ii speci+ice in domeniul securit!'ii si
s!n!t!'ii in munca, at&t timp cat este necesar, pentru realizarea oric!rei sarcini
sau cerin'e impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si
olilor pro+esionale*
sa re+uze "ntemeiat e,ecutarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau "moln!vire pro+esionala persoana sa sau a celorlal'i
participan'i*
sa in+ormeze de "ndat! conducerea despre orice de+icienta constatata sau
eveniment petrecut*
sa e,ecute alte activit!'i in leg!tura cu "ndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate
de persoanele care au acest drept.
OBIECTI*E DE PERFORMANTA:
cunostinte si e,perienta*
comple,itate, creativitate si diversitatea activitatilor*
;udecata si impactul deciziilor*
in+luenta, coordonare si supervizare*
contacte si comunicare*
conditii de munca*
incompatiilitati si regimuri speciale*
respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor*
integrare in ec%ipa*
stapaneste te%nicile de lucru legate de +unctie*
de+ine#te rolul protec'iei muncii*
de+ine#te #i clasi+ic! accidentele de munc! #i olile pro+esionale*
enumer! +actorii de risc care conduc la accidente de munc! #i oli*
pro+esionale*
descriere modalit!'i de declare a olilor pro+esionale.
CRITERII DE E*ALUARE
Criteriu de
evaluare
1 Capacitatea
de a organiza
Capacitatea de a identi+ica activitatile care treuie
des+asurate de structura condusa, delimitarea lor in
atriutii, stailirea pe aza acestora a oiectivelor*
repartizarea ec%ilirata si ec%itaila a atriutiilor si
a oiectivelor in +unctie de nivelul, categoria, clasa si
gradul pro+esional ale personalului din suordine
2 Capacitatea
de a conduce
0ilitatea de a crea o viziune realista, de a o transpune
in practica si de a o sustine* ailitatea de a
plani+ica si de a administra activitatea unei ec%ipe
+ormate din personalitati di+erite, cu nivel di+erit al
capacitatii de a colaora la indeplinirea unei atriutii*
capacitatea de a adapta stilul de conducere la
situatii di+erite, precum si de a actiona pentru
gestionarea si rezolvarea con+lictelor
3 Capacitatea
de coordonare
0rmonizarea deciziilor si actiunilor personalului, precum
si a activitatilor din cadrul unui compartiment,
in vederea realizarii oiectivelor acestuia
3 Capacitatea
de control
Capacitatea de supraveg%ere a modului de
trans+ormare a deciziilor in solutii realiste, depistarea
de+icientelor si luarea masurilor necesare pentru
corectarea la timp a acestora
4 Competenta
decizionala
Capacitatea de a lua %otarari rapid, cu simt de
raspundere si con+orm competentei legale, cu privire la
des+asurarea activitatii structurii conduse
5 Capacitatea
de a delega
Capacitatea de a trans+era atriutii personalului din
suordine care corespunde din punct de vedere
legal si al competentelor proprii, in scopul realizarii la
timp si in mod corespunzator a oiectivelor
structurii conduse
6 Capacitatea
de a dezvolta
ailitatile
personalului
Cunoasterea aptitudinilor personalului din suordine,
inclusiv prin capacitatea de a crea, de a
implementa si de a mentine politici de personal
e+iciente, in scopul motivarii acestuia* capacitatea de a
identi+ica nevoile de instruire ale personalului din
suordine si de a +orma propuneri privind tematica si
+ormele concrete de realizare a instruirii.
7 0ilitati de
mediere si
negociere
Capacitatea de a organiza si de a conduce o intalnire
sau un interviu, precum si de a o orienta catre o
solutie comun acceptata, tinand seama de pozitiile
di+erite ale partilor
: Capacitatea
de a lucra in
ec%ipa
Capacitatea de a se integra intr9o ec%ipa, de a9si aduce
contriutia prin participare directa , de a transmite
e+icient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru
realizarea oiectivelor ec%ipei.
10 Capacitatea
de a lucra
independent
Capacitatea de a des+asura activitati pentru indeplinirea
atriutiilor de serviciu +ara a solicita coordonare, cu
e,ceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor
decizii care depasesc limitele de competenta.
11 Capacitatea
de gestionare
e+icienta a
resurselor
alocate
Capacitatea de a utiliza rational si e+icient resursele
materiale +inanciare si in+ormationale alocate.
12 .negrarea
morala si etica
pro+esionala
.ntelegerea si respectarea principiilor de moralitate si
etica socio9pro+esionala.
RESTRICTII :
nu e,ecuta nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa dec&t daca ea
vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierar%ica si se
"ncadreaz! in prevederile legale*
sa asigure p!strarea secretului pro+esional privind activit!'ile ce se des+!#oar!
in cadrul spatiului de lucru*
este strict interzisa consumarea de !uturi alcoolice "nainte de intrarea in
serviciu sau pe timpul serviciului *
la plecarea din imoil, indi+erent de motiv, treuie sa lase ec%ipamentul curat
iar celelalte mi;loace pe care le9a +olosit in una stare.
DESFASURAREA ACTI*ITATII
=unca se des+asoara "n di+erite medii:
o santier.
RESPONSABILIT+ILE POSTULUI DE MUNC+
,n raprt %& aparat&ra -i )ateria"e"e &ti"i.ate:
o calculator,
o imprimanta$scaner,
o tele+on$+a,,
o scule si ec%ipamente speci+ice.
CERINTELE POSTULUI
St&#ii ne%esare:
o pregatire pro+esionala "n domeniu
APTITUDINI /I DEPRINDERI NECESARE:
o "ncredere,
o concentrare la locul de munca,
o ;udecata rapida
o capacitatea de a "nvata.
A"te respnsa!i"it01i:
Respectarea programului de lucru
Prgra): 89-: ............................, cu pauz! de mas!,
2 9 D: ..................................................
Dire%tr2 Tit&"ar&" pst&"&i2
Data
Am luat la cunostinta___________________
Am primit un exemplar_____________________