Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. / 2020

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. SOCIETATEA _________________________________, cu sediul social în


______________________________________________________, județul __________________,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ______________________ sub nr.
_____ /_____/________, având cont bancar nr. _______________
________________________deschis la ____________________________, C.U.I.
___________________, reprezentată legal prin ___________________________, în calitate de
__________________________, numită în continuarea prezentului contract SPONSOR,

şi

1.2. ASOCIAȚIA MI ALLEGRIA (SUNT FERICIT) – ”AMA”, persoană juridică română


nonprofit, cu sediul social în Municipiul Ploiești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, județul Prahova, înscrisă
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei Ploiești sub nr. 24/14.07.2020, având cont
bancar nr. RO52 BREL 0002 0024 1849 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK – Sucursala Ploiești,
C.U.I. 43017871, reprezentată legal prin d – na Raluca – Valentina COSTIN în calitate de Președinte,
numită în continuarea prezentului contract BENEFICIAR.

În conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr.


32/1994, actualizată precum şi cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, se încheie
următorul contract.
CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul acordă Beneficiarului, o sponsorizare constând în:

 suma de ___________lei pentru achiziționarea de materiale și dezinfectanți, produse de îngrijire


personală, de igienă și de uz casnic, echipamente de protecție, aparatură medicală, mobilier medical,
echipamente medicale, produse alimentare și produse lactate, lenjerie și articole de îmbrăcăminte în
vederea dotării Căminului de îngrijire bătrâni (S.C. ALEGRIA LUX RESIDENCE S.R.L. – CASA
ALEGRIA PLOIEȘTI) situat în Municipiul Ploiești, str. Tudor Vladimirescu, nr. 82, județul Prahova,
având în vedere necesitatea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, a confortului și siguranței
beneficiarilor din toate punctele de vedere și mai ales în scopul prevenirii infestării cu noul coronavirus
SARS – CoV – 2.
Sponsorul acordă suma mai sus menţionată reprezentând 20% din deductibil fiscal cu titlu de
sponsorizare.
2.2. Valoarea totală a sponsorizării este de _____________lei.
2.3. Sponsorizarea în bani se va vira în contul bancar al BENEFICIARULUI indicat la Capitolul
I punctul 1.2., într-o singură tranșă/integral, în termen de ______zile lucrătoare de la data încheierii
prezentului contract.

CAPITOLUL III - DURATA SPONSORIZĂRII

3.1. Prezentul contract intră în vigoare :

 odată cu semnarea sa de către părți, la data de _________, dată asupra căreia ambele părți sunt
de acord, și va fi valabil până la data aducerii la îndeplinire a obligațiilor asumate de Asociație prin prezentul
contract.
CAPITOLUL IV - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Obligaţiile Beneficiarului

 Beneficiarul se obligă să folosească suma în folosul Căminului de îngrijire bătrâni (S.C.


ALEGRIA LUX RESIDENCE S.R.L. – CASA ALEGRIA PLOIEȘTI) situat în Municipiul Ploiești, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 82, județul Prahova conform prevederilor 2.1. de mai sus, suma primită cu titlu
de sponsorizare va fi folosită într – un termen de maxim _____ ani/luni;
 Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu
lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri, sau ordinea și liniștea publică.

4.2. Obligaţiile Sponsorului

 Sponsorul se obligă să plătească suma de lei cu respectarea termenului prevăzut la


Capitolul II punctul 2.3. din prezentul contract de sponsorizare.

CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

5.1. Nerespectarea obligațiilor (sau a uneia din obligațiile), prevăzute la Capitolul IV punctele 4.1. și
4.2., de către una dintre părți determină rezilierea contractului de către cealaltă parte cu un preaviz prealabil
de 15 zile.

CAPITOLUL VI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;


forţă majoră.

CAPITOLUL VII - FORŢA MAJORĂ

7.1. Forţa majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după
intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

8.1. Eventualele litigii ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi remise spre soluţionare
organelor competente din România.
CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE

9.1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părţi.
Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional care devine parte integrantă a
contractului.
9.2.În cazul în care Beneficiarul foloseşte obiectul sponsorizării în alte scopuri decât cele prevăzute
în acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabilă de 15
(cincisprezece) zile. În acest caz, Beneficiarul se obligă să restituie integral obiectul sponsorizării.
9.3. Dacă una dintre părţi solicită încetarea contractului în alte condiţii decât cele prevăzute la
Capitolul VI din contract, acestea trebuie să îşi facă cunoscută intenţia, în scris, cu 15 (cincisprezece) zile
înainte de termenul la care doreşte încetarea relaţiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii
pentru ambele părţi şi în cadrul perioadei de preaviz de 15 zile.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi ___________, în 2 (două) exemplare originale cu valoare
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

BENEFICIAR, SPONSOR,

ASOCIAȚIA MI ALLEGRIA ____________________


(SUNT FERICIT) – ”AMA”

Președinte,

Raluca – Valentina COSTIN

S-ar putea să vă placă și