Sunteți pe pagina 1din 107

WL500g / WL500g Deluxe Wireless Router

(pentru clienþii wireless


(For 802.11g/b Wireless 802.11b)
Clients)

WL500b Wireless Router


(pentru clienþii Wireless
(For 802.11b wireless Clients)
802.11b)

Manual de utilizare
User’s Manual
Copyright Information
Nici o parte
No part din acest
of this manual,
manual, incluzând
including produsele
the products ºi software
and software-ul descrise in
described în it,
el
nu
maypoate fi reprodusã,transmitted,
be reproduced, transmisã, transcrisã, introdusã
transcribed, storedîntr-o bazã de date,
in a retrieval system,ori
tradusã în nici o limbã, în nici o formã ºi prin nici un mijloc, cu excepþia
or translated into any language in any form or by any means, except
documentaþiei reþinute de cumpãrãtor în scopul consultãrii ulterioare, fãrã
documentation
acordul kept
scris oferit by explicit
în mod the purchaser
de cãtre for backupComputer
ASUSTeK purposes, without
INC. the
("ASUS").
express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS PUNE LA DISPOZIÞIE ACEST MANUAL "CA ATARE", FÃRÃ
ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY
GARANÞIE DE VREUN FEL, FIE EXPRIMATÃ SAU IMPLICITÃ, INCLUZÂND,
OF ANYNEFIIND
DAR KIND, EITHER EXPRESS
LIMITATÃ LA, OR IMPLIED, INCLUDING
GARANÞIILE IMPLICITE BUTDE
NOT LIMITED TOªITHE
COMERCIALIZARE IMPLIED PENTRU
ÎNTREÞINERE WARRANTIES ORANUME.
UN SCOP CONDITIONS
ÎN NICI
OF O CIRCUMSTANÞÃ COMPANIA
MERCHANTABILITY ASUS, DIRECTORII,
OR FITNESS OPERATORII,
FOR A PARTICULAR
ANGAJAÞII
PURPOSE. IN SAU
NOAGENÞII
EVENT ACESTEIA
SHALL ASUS,NU ITS
VORDIRECTORS,
RÃSPUNDE OFFICERS,
PECUNIAR
PENTRU ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE,
EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, ACCIDENTALE, ORI PE
CALE DE CONSECINÞÃ (INCLUZÂND DAUNE PROVOCATE DE
SPECIAL, INCIDENTAL,
SCÃDEREA PROFITULUI,
OR CONSEQUENTIAL
FALIMENT, PIERDERE
DAMAGES
DE DATE,
(INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS,
ÎNTRERUPERE A AFACERII, SAU ALTE PIERDERI ASEMÃNÃTOARE), LOSS OF
BUSINESS,
CHIAR DACÃLOSS
ASUSOF USE OR
A FOST DATA, INTERRUPTION
AVERTIZATÃ OF BUSINESS
DE POSIBILITATEA IMINENÞEI
UNOR
AND THEASTFEL DE DAUNE
LIKE), EVENPROVOCATE
IF ASUS HAS DE UN DEFECT
BEEN SAU O EROARE
ADVISED OF THE
PREZENTÃ
POSSIBILITY ÎN ACEST
OF SUCH MANUAL SAU LAARISING
DAMAGES PRODUS.FROM ANY DEFECT
OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.
Garanþia sau service-ul produsului nu vor fi extinse în urmatoarele
circumstanþe:
Product warranty (1) dacã
or asupra
serviceprodusului se opereazã
will not be extended reparaþii, modificãri
if: (1) the productsau
is
intervenþii, cu excepþia situaþiei în care astfel de reparaþii, modificãri
repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration sau
intervenþii
is authorizedsuntinautorizate
writing byîn ASUS;
scris deorcãtre ASUS;
(2) the sau
serial (2) numãrul
number of the de serie al
product is
produsului este ºters sau lipseºte.
defaced or missing.
Produsele ºi numele firmelor care apar în acest manual pot sã fie sau nu
înregistrate
Products andlacorporate
marca înregistratã sau sã
names appearing aibãmanual
in this coyrightmayal orrespectivelor
may not be
companii, ºi sunt folosite doar pentru identificare sau explicare ºi pentru
registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are
beneficiul proprietarilor, fãrã intenþia de ofensã.
used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without
intent to infringe.ªI INFORMAÞIILE CONÞINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT
SPECIFICAÞIILE
PUSE LA DISPOZIÞIE PENTRU SCOPURI INFORMATIVE EXCLUSIV, FIIND
SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS
PASIBILE DE SCHIMBARE ÎN ORICE MOMENT FÃRÃ AVERTIZARI
MANUAL ARE
PREALABILE, ªIFURNISHED FOR INFORMATIONAL
NU VOR FI CONSIDERATE USE ONLY, AND
CA UN ANGAJAMENT DIN
ARE SUBJECT
PARTEA ASUS. TO CHANGE
ASUS AT ANYNICI
NU-ªI ASUMÃ TIME
O WITHOUT NOTICE, AND
RESPONSABILITATE SAU
OBLIGAÞII
SHOULD NOTPECUNIARE PENTRU AS
BE CONSTRUED NICI O EROARE SAUBY
A COMMITMENT INACURATEÞE
ASUS. ASUS
CARE AR PUTEA
ASSUMES APÃREA ÎN ACESTOR
NO RESPONSIBILITY MANUAL, INCLUZÂND
LIABILITY FOR ANYPRODUSELE
ERRORS
ªI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.
OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL,
INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.
Copyright C 2004 ASUSTeK Computer INC. Toate drepturile rezervate.
Copyright © 2004 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

Numele
Productprodusului:
Name: WL500g/WL500g Deluxe/WL500b
WL500g/WL500g Deluxe/WL500b
Revizie
Manual manual:
Revision:E1697E1697
Data publicãrii:
Release Date: iulie 2004
July 2004

2 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Informaþii
Contact de contact
Information

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific)


Company Address:
ASUSTeK COMPUTER15INC.Li-Te Road, Peitou, Taipei 112
(Asia-Pacific)
General 15
Adresa: Telephone:
Li-Te Road,+886-2-2894-3447
Peitou, Taipei 112
General Fax: +886-2-2894-7798
Telefon: +886-2-2894-3447
Fax:
Web+886-2-2894-7798
Site Address: www.asus.com.tw
Web Site:Email:
General www.asus.com.tw
info@asus.com.tw
E-mail: info@asus.com.tw
Suport tehnic Support
Technical
MB/Altele
MB/Others(Tel): +886-2-2890-7121
(Tel): +886-2-2890-7121
Notebook
Notebook (Tel):
(Tel):+886-2-2894-3447
+886-2-2894-3447
Desktop/Server
Desktop/Server (Tel):
(Tel): +886-2-2890-7123
+886-2-2890-7123
Networking (Tel):
Networking (Tel): +886-2-2890-7902
+886-2-2890-7902
Support Fax: +886-2-2890-7698
Support Fax: +886-2-2890-7698
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
ASUS 44370
Adresa: COMPUTER INTERNATIONAL
Nobel Drive, (America)
Fremont, CA 94538, USA
Company Address:
Fax: +1-510-608-4555 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
General Fax:
Web Site: usa.asus.com +1-510-608-4555
Web Site
E-mail: Address:
tsd@asus.com usa.asus.com
GeneralTehnic
Suport Email: tsd@asus.com
General Support: +1-502-995-0883
Notebook
Technical (Tel): +1-510-739-3777 x5110
Support
Support Email:
General Support: notebooktsd@asus.com
+1-502-995-0883
Support
NotebookFax: +1-502-933-8713
(Tel): +1-510-739-3777 x5110
Support Email: notebooktsd@asus.com
ASUS COMPUTER
Support Fax: GmbH (Germania si Austria)
+1-502-933-8713
Adresa: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon:
ASUS +49-2102-95990
COMPUTER GmbH (Germany & Austria)
Fax: +49-2102-959911
Company Address: Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Web Site: www.asuscom.de
General Telephone: +49-2102-95990
Contact Online: www.asuscom.de/sales
Generaltehnic
Suport Fax: +49-2102-959911
Web Site Address:
Component www.asuscom.de
Support: +49-2102-95990
Online Contact:
Notebook www.asuscom.de/sales
Support: +49-2102-959910
Online Support: www.asuscom.de/support
Technical
Support Fax: Support
+49-2102-959911
Component Support: +49-2102-95990
ASUS COMPUTER
Notebook Support: (Middle East and North Africa)
+49-2102-959910
Adresa: P.O. Box 64133,
Online Support: Dubai, U.A.E.
www.asuscom.de/support
Telefon:
Support +9714-283-1774
Fax: +49-2102-959911
Fax: +9714-283-1775
Web
ASUSSite:COMPUTER
www.ASUSarabia.com
(Middle East and North Africa)
4Company
ASUS Wireless Router
Address: P.O. Box 64133, Dubai, U.A.E.
General Telephone: +9714-283-1774
General Fax: +9714-283-1775
Web Site Address: www.ASUSarabia.com

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 3
Înºtiinþãri
Notices
Declaraþia Comisiei Federale
Federal Communications de Comunicaþii
Commission Statement
Acest dispozitiv
This device este în
complies conformitate
with Part 15 of cu thePartea 15 dinOperation
FCC Rules. Normele FCC. Operarea
is subject to the
va þine cont de urmãtoarele
following two conditions: douã condiþii:
- acest dispozitiv nu este permis sã cauzeze interferenþe dãunãtoare, ºi
• - acest
This device may not
dispozitiv cause sã
trebuie harmful interference,
accepte and
orice interferenþã primitã, incluzând
interferenþe
• This device care
mustpotaccept
cauzaany o operare necorespunzãtoare.
interference received, including interference that may
cause undesired operation.
Acest echipament
This equipment hasabeenfost tested
testat ºi este
and în conformitate
found to comply withcu limitele
the limitsunui
fordispozitiv
a class B
digital clasa B, conform Pãrþii 15 din Normele FCC (Comisia
digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Federala de
Comunicaþii). Aceste limite sunt proiectate pentru a furniza
rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful o protecþie
acceptabilã
interference împotriva inteferenþelor
in a residential dãunãtoare
installation. dintr-ogenerates,
This equipment instalaþie uses,
rezidenþialã.
and can
Acest
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with nu
echipament genereazã, utilizeazã ºi poate emite unde radio ºi, dacã the
este instalat ºi utilizat conform instrucþiunilor, poate cauza
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, interferenþe
dãunãtoare comunicaþiilor
there is no guarantee radio. Totuºi,
that interference will nu
not existã garanþii
occur in cã nuinstallation.
a particular vor apãrea If
interferenîe la o instalare particularã. Dacã acest echipament cauzeazã
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
interferenþe dãunãtoare recepþiei radio ºi TV care pot fi cauzate de pornirea ºi
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
oprirea echipamentului, utilizatorul trebuie sã încerce sã corecteze interferenþa
to correct the interference by one or more of the following measures:
aplicând una din mãsurile de mai jos:
•- sãReorient
reorienteze sau sã
or relocate thedeplaseze antena de recepþie;
receiving antenna.
- sã mãreascã distanþa dintre echipament
• Increase the separation between the equipment ºi receptor;
and receiver.
- sã conecteze echipamentul la o ieºire care
• Connect the equipment into an outlet on a circuit differenteste pe un from
circuitthat
diferit faþã de
to which the
cel la care este conectat
receiver is connected. receptorul;
- sã consulte furnizorul sau un tehnician radio/TV pentru ajutor
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
ATENÞIE!
WARNING! Este The
necesarã
use ofutilizarea unui cablu de
a shielded-type alimentare
power cord protejat pentru
is required ina
respecta limitele de emisie FCC ºi pentru a preveni interferenþele
order to meet FCC emission limits and to prevent interference to asupra
recepþiei radio ºi TV din apropriere. Este esenþial sã folosiþi numai cablul de
the nearby radio and television reception. It is essential that only
alimentare furnizat. Utilizaþi numai cablurile protejate pentru a conecta
the supplied
dispozitivele I/Opower cordechipament.
la acest be used. UseVã only shielded
avertizãm cã cables to con-
schimbãrile sau
nect I/O devices
modificãrile care nuto this
sunt equipment.
aprobate caYou arecorespunzatoare
fiind cautioned that changes
de partea
responsabilã vã pot priva
or modifications de autoritatea
not expressly de a opera
approved byechipamentul.
the party responsible
for compliance could void your authority to operate the equipment.
Republicat
Reprinted fromdintheCodul
Code ofde Norme
Federal Federale
Regulations #47,#47, partea 1993.
part 15.193, 15.193, 1993.
Washington
Washington DC:Federal
DC: Office of the BiroulRegister,
Registraturii
National Federale,
Archives andArhivelor Naþionale ºi
Records Administration,
Administrãrii Înregistrãrilor,
U.S. Government Imprimeria Guvernamentalã a SUA.
Printing Office.

Departamentul Canadian de Comunicaþii


Canadian Department of Communications
Acest aparatapparatus
This digital digital nu depãºeºte
does not exceedlimitele Clasei
the Class B pentru
B limits emisiile
for radio noisedeemissions
zgomot
radio pentruapparatus
from digital aparateleset digitale
out in themenþionate in Reglementãrile
Radio Interference Regulations ofInterferenþelor
the Canadian
Radio ale Departamentului
Department of Communications. Canadian de Comunicaþii.

Acest
This aparat
Class Bdigital
digitaldeapparatus
Clasa B este in conformitate
complies cu reglementarea
with Canadian ICES-003.
ICES-003/NMB-OO3 Canada.de la classe B est conforme à la norme
Cet appareil numérique
NMB-003 du Canada.

4 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Înºtiinþãri
Notices
Declaraþia FCC de atenþionare faþã de expunerea la frecvenþe
FCC
înalte
Radio Frequency Exposure Caution Statement
Pentru
In order ato fimaintain
în conformitate
compliancecuwithindicaþiile
the FCCFCC RF referitoare
RF exposure la
guidelines,
expunere, acest
this equipment echipament
should trebuie
be installed instalat ºi
and operated operat
with de ladistance
minimum o distanþã
20
de
cm minim
between20thecm între radiator
radiator and yourºibody.
dumneavoastrã.
Use only withUtilizaþi
suppliednumai cu
antenna.
antena furnizatã.
Unauthorized Folosirea
antenna, de antene
modification, neautorizate,
or attachments modificãri,
could damage sauthe
accesorii
transmitterpot dãuna
and may transmiþãtorului
violate FCC regulations.ºi pot
Anyîncãlca
changes Reglementarile
of modifications
FCC. Orice schimbare
not expressly approved bysau modificare
the grantee care
of this nu could
device este aprobaTã de
void the users
furnizorul
authority toacestui
operatedispozitiv poate priva utilizatorul de autoritatea de a
the equipment.
opera echipamentul.
Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance
with the instructions included in the user documentation provided with the
Instalarea ºi utilizarea acestui dispozitiv LAN Wireless trebuie sã fie în
product. Any changes or modifications (including the antennas) made to
strictã concordanþã cu instrucþiunile incluse în documentaþia furnizatã
this device that are not expressly approved by the manufacturer may void
împreuna cu echipamentul. Orice schimbãri sau modificari (incluzând
the user’s authority to operate the equipment. The manufacturer is not
antenele) care nu sunt aprobate de fabricantul acestui dispozitiv pot
responsible for any radio or television interference caused by unauthorized
priva utilizatorul de autoritatea de a opera echipamentul. Fabricantul
modification of this device, or the substitution or attachment of connecting
nu este responsabil de interferenþele radio ºi TV cauzate de
cables and equipment other than manufacturer specified. It is the
modificarile neautorizate ale dispozitivului, sau de înlocuirea sau
responsibility of the user to correct any interference caused by such
ataºarea de cabluri sau echipamente de conectare altele decât cele
unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer and
specificate de fabricant. Este responsabilitatea utilizatorului sã
its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage
corecteze orice interferenþe cauzate de astfel de modificãri, înlocuiri
or violation of government regulations arising from failing to comply with
sau ataºamente neautorizate. Fabricantul ºi comercianþii sau
these guidelines.
distribuitorii nu îºi vor asuma rãspunderea pentru defecþiuni sau
încãlcãri ale reglementãrilor guvernamentale datorate nerespectãrii
acestor indicaþii.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 5
Conþinut
Table of Contents
1. Introducere
1. Introduction .......................................................................9
.......................................................................................... 9
Privire generalã..........................................................................9
Overview ................................................................................................ 9
Cerinþele sistemului...................................................................9
System Requirements ........................................................................... 9
Trãsãturi..................................................................................10
Features .............................................................................................. 10
Pachetul produsului........................................................10
The Product Package ..................................................................... 10
Gama ASUS Wireless.....................................................12
The ASUS Wireless Family ............................................................. 12
Topologia reþelei.......................................................................14
Network Topology
Structura ................................................................................
reþelei ..............................................................14 14
De la agent
Network Backbone la furnizorul de Internet (ISP)........................15
.......................................................................... 14
Agent
De latoagent
an ISPla...............................................................................
altã reþea..................................................16 15
Agent to Another
Indicatoarele Network ............................................................... 16
LED....................................................................17
2. LEDProcedura de instalare....................................................18
Indicators ..................................................................................... 17
Opþiunea de montare
2. Installation Procedurepe perete...............................................20
....................................................................... 18
Opþiunea de poziþie verticalã....................................................21
Wall Mounting Option .......................................................................... 20
Conectarea la un router wireless ASUS...................................22
Vertical Standing Option ...................................................................... 21
3. Configurare software.......................................................23
Configurarea
Connecting torouter-ului
the ASUS Wireless wireless ASUS..................................23
Router ........................................... 22
Setarea
3. Software adresei IP
Configuration pentru conectarea prin cablu sau
..................................................................... 23
wireless...........................................................................23
Configuring the ASUS Wireless Router ............................................... 23
Instalarea
Settingserviciilor
IP address router-ului
for Wired or WirelesswirelessConnection
ASUS.......................25
..................... 23
Prima utilizare
Installing the ASUS a router-ului
Wireless Router wireless........................................26
Utilities ....................................... 25
1.Serviciile router-ului wireless ASUS.............................26
Using the Wireless Router for the First Time ....................................... 26
2.Conectarea la Web Manager ASUS WLAN..................26
1. ASUS Wireless
3.Stabilirea Routerparole..............................................28
propriei Utilities .................................................. 26
2. Connect to the ASUS WLAN Web Manager .............................. 26
4.Utilizarea setãrii rapide.................................................28
3. Set your own password .............................................................. 28
Modul de accesare de acasã...................................................29
4. Use Quick Setup ........................................................................ 28
Wireless...................................................................................32
Home Gateway Mode .......................................................................... 29
Interfaþa...................................................................................32
Wireless ............................................................................................... 32
Lista de..........................................................................................
Interface control punte (bridge)/acces..............................37 32
Controlul accesului..........................................................40
Bridge/Access Control List .............................................................. 37
Setarea
Access Radius
Control (WL500g/WL500g Deluxe)....................41
................................................................................ 40
SetãriSetting
Radius avansate...............................................................42
(WL500g/WL500g Deluxe) ..................................... 41
Configurarea IP........................................................................44
Advanced ........................................................................................ 42
WAN..............................................................................................
IP Config ºi LAN....................................................................44 44
Server
WAN DHCP...................................................................47
& LAN .................................................................................... 44
ServerDHCP
DHCP (Continuare)..............................................48
Server .................................................................................. 47
DHCP Server (Cont.) ...................................................................... 48

6 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Conþinut
Table of Contents
Ruta Static
staticã..............................................................................49
Route .................................................................................... 49
Alte informaþii
Miscellaneous utile...................................................................50
................................................................................. 50
Setari
NAT NAT................................................................................52
Setting ......................................................................................... 52
Iniþiere
Port Triggerport......................................................................52
..................................................................................... 52
Server virtual...................................................................53
Virtual Server .................................................................................. 53
DMZ
Virtual virtual......................................................................54
DMZ ..................................................................................... 54
Firewall
InternetInternet.......................................................................55
Firewall ................................................................................... 55
Configurare de bazã........................................................57
Basic Config .................................................................................... 57
Filtru URL........................................................................58
URL Filter ........................................................................................ 58
Aplicaþii USB............................................................................59
USB Application ................................................................................... 59
Server FTP......................................................................59
FTP Server ...................................................................................... 59
Listã User
de conturi utilizator..........................................................61
Account List ............................................................................ 61
Listã Banned
de IP-uri interzise............................................................63
IP List ................................................................................. 63
SetãriClient
client..............................................................................63
Setting ................................................................................... 63
Camera video...........................................................................64
Web Camera ................................................................................... 64
CameraWebvideo
Camera - setãri
- Clientclient.....................................................66
Setting .......................................................... 66
CameraWebvideo
Camera vs.vs.DDNS..........................................................68
DDNS .................................................................. 68
Setarile modului
Security Modede siguranþã..................................................68
Setting ..................................................................... 68
Setarea monitorizãrii
Remote Monitor Setting de la..................................................................
distanþã.........................................69 69
Setãri de Setup
System sistem.…………………………………………………..70
...................................................................................... 70
ModulOperation
de operare………………......……………………….........70
Mode .............................................................................. 70
Modul Router (WL500g/WL500g
Router Mode (WL500g/WL500g Deluxe)Deluxe)………..….......71
........................................ 71
Setare
Quick Setuprapidã în modul
in Router ModeRouter..………………...……...…71
........................................................... 71
Modul
AP ModeAP………………………………………..................72
......................................................................................... 72
Setare
Quick Setuprapidã în Modul
in Access Point Punct de acces………………....72
Mode ................................................. 72
Configurare
Configure Wireless interfaþã
Interfacewireless……………………………..72
........................................................... 72
Config.
IP Config IP (Modul
(Access Point Punct
Mode)de acces)………………………73
....................................................... 73
LAN…………………………………………......……..…….73
LAN ................................................................................................. 73
Obþinere automatã
Get IP Automatically a unui IP………………………………73
........................................................................ 73
Change Password
Schimbarea ........................................................................... 74
parolei…………………………………………74
Upgradare Firmware……………………………...…..….…..…75
Firmware Upgrade ............................................................................... 75
Managementul
Setting Managementsetãrilor…………….........…...….……...76
....................................................................... 76
Valori predefinite
Factory Default ………………….……............…..……77
................................................................................ 77
Revenirea
Restoring Factory la setãrile predefinite....………………...……77
Default Settings ................................................. 77
Stare ºi &înregistrãri…………………..……………..……..……78
Status Log ........................................................................................ 78
Restaurare Firmware………………..….....……..….………….80
Firmware Restoration .......................................................................... 80
Folosirea unui Hub……….....………..………….……….80
Using a Hub .................................................................................... 80

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 7
Conþinut
Table of Contents
Program ajutãtor
Setup Printer Wizard pentru Setari Imprimantã...................81
........................................................................... 81
Instalarea
Installing Driver-ului
the Printer Imprimanta ..................................81
Driver .............................................................. 81
Setãri
Setuppentru
for LPR client
clientLPR underînWindows
Windows XP XP...................................84
............................................. 84
Programul ajutãtor pentru setãri imprimantã..................86
Printer Setup Wizard ....................................................................... 86
Verificarea
Verifying Imprimantei...................................................87
Your Printer ...................................................................... 87
4. Performanþa wireless...........................................................89
4. Wireless Performance ...................................................................... 89
Topografia Site-ului...............................................................89
Site Topography ................................................................................... 89
Privire generalã asupra site-ului............................................89
Site Surveys
Raza ........................................................................................ 89
de acþiune....................................................................90
Probleme ºi soluþii....................................................................91
Range .................................................................................................. 90
Probleme frecvente
Troubleshooting ºi Soluþii.................................................91
..................................................................................... 91
Resetarea la valori predefinite...............................................92
Common Problems and Solutions ....................................................... 91
Glosar......................................................................................95
Reset to Defaults ................................................................................. 92
Informaþii privind Licenþa .........................................................98
Acces
Glossaryla..............................................................................................
Codul Sursã...........................................................98 95
Licenþa Publicã
Licensing Generalã
Information (GNU).............................................99
.......................................................................... 98
Availability of source code .............................................................. 98
The GNU General Public License ....................................................... 99

8 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 1 - Introducere
Chapter 1 - Introduction

1. Introducere

1. Introduction
Introduction
Privire generalã
Overview
Vã mulþumim
Thank you forpentru cã aþithe
purchasing achiziþionat Router-ul
ASUS Wireless Wireless
Router. The ASUS. Router-ul
ASUS Wireless
wireless ASUS, WL500g/WL500g Deluxe este în
Router, WL500g/WL500g Deluxe, complies with IEEE 802.11g and conformitate cu standardele
IEE 802.11g
802.11b si 802.11b.
standards. The ASUSRouter-ul wireless
802.11b ASUS
Wireless 802.11g,
Router, WL500b
WL500b, este în
complies
conformitate cu standardele IEEE 802.11b. 802.11g este o extensie a 802.11b
with IEEE 802.11b standards. The 802.11g is as extension to 802.11b (used
(folosit în prezent pentru majoritatea LAN-urilor wireless) care mãreºte rata de
in majority
date a 802.11bof wireless
la 54 MbpsLANs today)de
în banda that2.4broadens 802.11b’s
GHz utilizand data rates
tehnologia OFDMto
54 Mbps within
(utilizarea multiplathe a 2.4 GHzdeband
diviziei using ortogonale).
frecvenþe OFDM (orthogonal
802.11g frequency
permite o
compatibilitate
division inversã cu dispozitivele
multiplexing) technology. 820.11b dar numai allows
The 802.11g la 11 Mbps sau mai
backward
puþin, în funcþie de distanþa ºi de prezenþa obstacolelor. LAN-urile
compatibility with 802.11b devices but only at 11 Mbps or lower, depending wireless sunt
extensii
on complementare
the range ale LAN-urilor
and presence prin cablu existente,
of obstructions. Wirelesscare LANsoferã
areo
mobilitate completã în timp ce menþin o conectare continuã la reþea atât pentru
complementary extensions to existing wired LANs, offering complete
Intranet-urile corporative cât ºi pentru cele de acasã. Acestea oferã un avantaj
mobility whileutilizatorii
în plus pentru maintaining
de LAN. continuous
Utilizatorii network
de PC rãmân connectivity
conectaþi to
la both
reþea
corporate
oriunde în and home
cadrul uneiIntranets. They
clãdiri fãrã a fiadd a new
limitaþi de level of convenience
cablurile LAN. Acesta forse
realizeazã
LAN users.folosind
PC users funcþionalitatea
stay connected punctelor de accesanywhere
to the network ale router-ului wireless
throughout a
ASUS. Router-ul
building without beingwireless
boundASUS cu wires.
by a LAN capacitatea de acces la through
This is accomplished Internet
încorporatã, permite gamei dumneavoastre sã împartã
the use of Access Point functionality of ASUS Wireless Routers. ASUS un modem cu
broadband ºi un cont ISP în acelaºi timp din camere diferite ºi fãrã cabluri!
Wireless Router with built-in Internet gateway capability, allows your family
Produsele wireless ASUS vã pot mentine conectaþi oriunde, oricând
to share a broadband Modem and one ISP account simultaneously from
different rooms without wires! ASUS Wireless products can keep you
connected anywhere, any time.

Cerinþele Requirements
System sistemului

To begin using the ASUS 802.11g/802.11b Wireless Router, you must have
Pentru a începe sã utilizaþi router-ul wireless ASUS 802.11g/802.11b, trebuie sã
the following minimum requirements:
îndepliniþi urmãtoarele cerinþe minime:
- modem cablu/ADSL ºi cont de Internet broadband
•- unADSL/Cable
adaptor Ethernet (10Base-T sau 10/100Base-TX) pentru clienþii conectaþi
Modem and Broadband Internet Account.
prin cablu
•- celAn Ethernet
puþin (10Base-T
un adaptor or802.11g
wireless 10/100Base-TX)
(54Mbps) adapter for wired
sau un 802.11b clientpentru
(Mbps)
•clienþii wireless
At least one 802.11g (54Mbps) or one 802.11b (11Mbps) wireless adapter
- TCP/IP ºi un browser de Internet instalat
for wireless mobile clients
• TCP/IP and an Internet browser installed

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 9
Capitolul 11--Introducere
Chapter Introduction
Pachetul
The produsului
Product Package
1. Introduction

The WL500g/WL500g Deluxe Wireless Router comes with:


Pachetul Router wireless WL500g/WL500g Deluxe conþine:
- un• router
One ASUS 802.11g
wireless 802.11gWireless
ASUS Router
- un• ghid
Onepentru
ASUSpornirea
Wirelessrapidã a router-ului
Router wireless
Quick Start GuideASUS
- un adaptor alimentare (5 Volþi DC)
- un• CD
One power(servicii
ajutãtor adapterºi(5 Volts de
manual DC)utilizare)
- un• cablu
One Ethernet RJ-45
support CD (direct)and user’s manual)
(utilities
• One RJ-45 Ethernet cable (straight-through)
Pachetul Router wireless WL500b conþine:
- un router wireless 802.11b ASUS
- un WL500b
The ghid pentru pornirea
Wireless rapidãcomes
Router a router-ului
with: wireless ASUS
- un adaptor alimentare (5 Volþi DC)
- un• CD
One ASUS(servicii
ajutãtor 802.11b ºi Wireless
manual deRouter
utilizare)
- un• cablu
One Ethernet RJ-45 (direct)
ASUS Wireless Router Quick Start Guide
• One power adapter (5 Volts DC)
• One support CD (utilities and user’s manual)
• One RJ-45 Ethernet cable (straight-through)

Trãsãturi
Features
The WL500g/WL500g Deluxe and WL500b Wireless Router features
Trãsãturile router-ului wireless WL500g/WL500g Deluxe includ:
include:
-• Conectare
Wirelesswireless ºi compatibilitate
Connectivity And Protect în siguranþã. Router-ul
Compatibility. wireless WL500g/WL500g
WL500g/WL500g
Deluxe permite o transmisie fãrã cablu rapidã de 54 Mbps IEEE 802.11 dar menþine
Deluxe Wireless Router enables fastest 54Mbps IEEE 802.11g wireless
compatibilitatea cu dispozitivele IEEE 802.11b existente. WL500g Deluxe mãreºte
transmission
performanþa but keeps compatibility
în comparaþie with existing
cu 802.11g standard IEEE 802.11b
în momentul în care devices.
este activat mdul
WL500g Deluxe
"Afterburner". increases
Router-ul wirelessperformance compared
WL-500b utilizeazã with standard
standardul 802.11g
IEEE 802.11b.
- Conectare wireless securizatã.
when Afterburner PunctulThe
mode is enabled. de acces wireless
WL-500b încorporat
Wireless Routercuutilizes
autentificare WPA
ºi funcþie de codare permite
the IEEE 802.11b standard. router-ului wireless sã securizeze o conectare Internet cu
broadband de reþeaua dumneavoastra localã 802.11g sau/ºi 802.11b de clienþii mobili
• Secure
wireless. wirelesswireless
Router-ul connectivity.
ASUSThe are integrated Wireless
un soft integrat Access
care poatePoint with pentru a
fi actualizat
WPAunauthentication
suporta WPA. and encryption functionality allows the wireless router
- Port-uri
to linkmultiple în reþeaua
a broadband localã.
Internet Patru port-uri
connection Ethernet
to your 10/100Base-T
local network care oferã fie o
of 802.11g
conectare
or/and 802.11b wireless mobile clients securely. The ASUS Wireless Router directã la
la un hub sau switch într-o o reþea localã prin cablu sau o conectare
multiple calculatoare
is firmware care to
upgradable deþin Ethernet.
support WPA.Serverul DHCP încorporat permite router-ului
wireless sã furnizeze automat adrese IP clienþilor din reþeaua dumneavoastrã localã
• Multiple local network ports. Four 10/100Base-T Ethernet ports, offering
either a connection to a hub or switch on the local wired network or a direct
connection to multiple Ethernet-enabled computers. Build-in DHCP server
allows the Wireless Router to provide IP addresses to clients on your local
network automatically.

10 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 1 - 1Introduction
- Introducere

• Broadband port. The Broadband port connects the Wireless Router to

1. Introduction
- Port cu broadband. Port-ul cu
your cable/DSL broadband
modem. Staticconecteazà router-ul
IP, dynamically wireless
IP and PPPoE la modemul
(PPP over dvs.
cu cablu/DSL. Conectãrile la Internet cu IP static, IP dinamic ºi PPPoE (PPP peste
Ethernet) connection to Internet are supported.
Ethernet) sunt susþinute.
- Acces •Internet împãrþit.
Shared Toateaccess.
Internet calculatoarele dintr-o reþea
All computers on thelocalã
localpot accesacan
network Internetul
accesscu
ajutorul router-ului wireless,
the Internet folosind
through numai o singurã
the Wireless Router,adresã IP externã.
using only a single external IP
- Protecþie firewall.
address.Utilizarea de cãtre router-ul wireless a unui NAT (Convertirea Adresei
Reþelei) furnizeazã protecþie firewall pentru reþeaua dumneavoastra localã.
• copii.
- Protecþie Firewall protection.
Router-ul wirelessThe wireless
permite router use
sã blocaþi of NAT
accesul (Network
la Internet Address
într-un interval
Translation) provides firewall protection for your local network.
de timp predefinit ºi sã blocaþi accesul la WWW cu anumite cuvinte cheie în URL într-un
interval •de timp predefinit.
Children Protection. The wireless router allows you to block the Internet
- Susþinerea dispozitivului USB. Conectarea unui dispozitiv de stocare USB la router-ul
access within a predefined time interval and to block the WWW access
wireless vã permite sã montaþi un server FTP ºi sã împãrþiþi dispozitivul de stocare USB
with
cu utilizatorii de specific
Internet keywords in URL
sau de WLAN. Cuwithin a predefined
o camera web USB, timerouter-ul
interval.wireless vã
permite •sã USBmonitorizaþi
deviceslocaþii precum
support. casa dumneavoatrã
Connecting a USB storage saudevice
biroul todin
theorice locaþie
wireless
printr-un LAN wireless sau prin Internet.
router enables you to set up an FTP server and share the USB storage device
- Împãrþirea imprimantei. Cu ajutorul unei imprimante adiþionale, router-ul wireless ASUS
with Internet or WLAN users. With a USB web camera, the wireless router
vã permite sã împãrþiþi imprimantã cu reþeaua dumneavoastrã localã. Sunt acceptate ºi
imprimante allows
standardyouîn to monitor locations such as your home or office from any
paralel.
- Montare ºilocation throughuºor.
management a wireless
FolosiþiLAN or over de
browser-ul the Internet
Internet.din orice calculator din
reþea pentru a configura
• Printer router-ul
sharing. Withwireless ASUS. Printer, the ASUS Wireless Router
an additional
allows you to share the printer to your local area network. Standard parallel
printers are supported.
• Easy setup and management. Use your web browser from any computer
on the local network to configure the ASUS Wireless Router.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 11
Capitolul 11--Introducere
Chapter Introduction
GamaASUS
The ASUS wireless
Wireless Family
1. Introduction

Gama de echipamente
The ASUS wireless
Wireless family ASUS
contains conþine mai
a several multenetwork
wireless soluþii wireless pentru
solutions for
reþelele wireless locale 802.11g si 802.11b de acasã sau de la birou.
802.11g & 802.11b wireless local area networks in the home or office.

Punct de Point
Access acces sau client
or Client

Punctul de acces ASUS Punctul de acces


The ASUS WLAN 802.11g The ASUS 3 in 1
WLAN 802.11g (WL-300g) de buzunar
Access Point (WL-300g) creates Pocket Access 3Point
in 1
creazã o reþea wireless
a wireless network using the ASUS (WL-330g)
(WL-330g) creates a
utilizând
IEEE 802.11g standardele
and 802.11b creaza onetwork
wireless reþea
wireless IEEE 802.11g si
wireless standards. wirelesstheutilizând
using IEEE
802.11b. 802.11g/b
s t a n d awireless
rdele
standards.
wireless IEEE
802.11g/b.

Punct de Point
Access acces &
ºi router
Router

Calea de acces |(Gateway) ASUS WLAN Router-ul de buzunar ASUS WLAN 802.11g (WL-
The ASUS WLAN
(WL-500g) creazãGateway
o (WL-500g) creates a
reþea wireless The ASUS
530g) WLAN
creazã 802.11g
o reþea Pocketutilizând
wireless Router (WL-
standardele
wireless network using the IEEE 802.11g/b wireless 530g) creates a wireless network using the IEEE
utilizând
standards andstandardele
allows sharingwireless IEEE
a single Internet wireless IEEE
802.11g and 802.11g
802.11b ºi 802.11b
wireless standards ºi
andpermite
allows
802.11g/b
connection. ºi permite împãrþirea unei împãrþirea unei singure conectãri
sharing a single Internet connection. la Internet.
singure conectãri la Internet.

Client
PCMCIAPCMCIA
Client Client Compact
Compact FlashFlash
(CF) Client

Cardul
The ASUS PCWLAN ASUSPCWLAN Card Cardul CF wireless ASUS
The ASUS 802.11b Wireless
(WL-107g)iseste
(WL-107g) un adaptor
a wireless LAN 802.11b
CF (WL-110)
Card (WL-110) is aeste
IEEEun
LAN that
adapter wireless
fits into acare
PCMCIA se adaptor LAN wireless
802.11b wireless LAN adapter
Type II
monteazã slot in a Notebook
într-un PC and
slot IEEE
that fits802.11b care se
into a Compact Flash
creates
PCMCIA a wireless
tip network using
II într-un monteazã într-un slot
Type II slot in a Portable
the IEEE 802.11g/b wireless Digital
Compact Assistant
Flash(PDA).
tip II într-
Notebook PC ºi creazã o
standards.
reþea wireless utilizând un PDA (Portable Digital
standardele wireless IEEE Assistent - Asistent Digital
802.11g/b. Portabil).

(ilustraþiile nuare
(The illustrations sunt lascale.)
not to scala normalã)

12 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 1 - Introducere
Chapter 1 - Introduction

1. Introduction
Client
PCI PCI
Client

Cardul
The ASUSPCIWLAN
ASUS WLAN (WL-
PCI
138g)Card este (WL-
un adaptor LAN
138g)
wirelessis a wireless
care se monteazã
LAN adapter that fits
într-un
into slot PCI
a standard PCIstandard într-
slot in a desktop PC ºi creazã o
un PC de birou
reþea
and creates awireless
wireless utilizând
standardele wireless IEEE
network using the
IEEE
802.11g/b. 802.11g/b
wireless standards.

PunctAccess
USB de accesPoint
sau client
or Client Client USB
USB Client

Adaptorul
The ASUSLAN USBASUSWireless USB
LAN Adapter (WL-160g)o
wireless (WL-160g) creazã
reþea
creates awireless
standardele
wireless
wireless
utilizând
networkIEEE
using theºiIEEE
802.11g/b 802.11g/b
se conecteazã la 802
.11g

wireless standards
orice calculator utilizândand o
54M
bps

conexiune USB2.0.
connects to any computer
Adaptorul
using LANconnectivity.
USB2.0 ASUS USB
wireless (WL-167g) este de
mãrimea unui deget ºi creazã o
reþea wireless utilizând Punctul de acces ASUS WLAN 802.11g (WL-HDD) creazã
standardele wireless IEEE The ASUS USB Wireless LAN Adapter (WL-167g)
o reþea wireless utilizând standardele wireless IEEE
802.11g/b ºi se conecteazã la is thumb-sized
802.11g/b. and creates
De asemenea, a wireless
poate fi utilizat network
ca server using
de
orice calculator utilizând o the IEEE
fiºiere 802.11g/b
(depozit wireless
ataºat reþelei standards and connects
wireless).
conexiune USB2.0. to any computer using USB2.0 connectivity.

Punct
Accessde Point
acces ºi
& server fiºiere
File Server

Punctul
The ASUS deWLAN
acces 802.11g
ASUS Access
WLAN Point
802.11g
(WL-(WL-HDD) creazã o reþea
wireless
HDD) creates utilizând standardele
a wireless wireless
network using IEEE 802.11g/b. De asemenea,
the IEEE
poate
802.11gfiandutilizat
802.11bcawireless
serverstandards.
de fiºiere (depozit
Also serves ataºat reþelei wireless).
as a file server (wireless network attached storage).

(ilustraþiile nuare
(The illustrations sunt la scale.)
not to scala normalã)

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 13
Capitolul
Chapter 1 - 1Introduction
- Introducere

Topologia reþelei
Network Topology
1. Introduction

Setãrile care that


The settings trebuie
yourealizate
need to vor varia will
perform în funcþie de rolul peon
vary depending care
theîlrole
va avea
that
router-ul wireless ASUS.
your ASUS Wireless Router will play.

Punctul central
Network al reþelei
Backbone
Nu este
No nevoie
software sã setaþi
setting software-ul
is necessary inpentru router-ul
the ASUS wireless
Wireless ASUS.
Router.

Wireless

ASUS Wireless Router

LAN

Wireless Client Wireless Client

Wired Client

Dupã
In thiscum se poate
topology, theobserva
wirelessºirouter
în figurã, în aceastã
connects topologie,
your wired router-uldevices
and wireless wireless
conecteazã dispozitivele prin cablu ºi cele wireless pentru a realiza o reþea
together to form a local area network (LAN), as shown. To connect a
locala (LAN). Pentru a conecta un calculator (sau alt dispozitiv) la un router
computerASUS,
wireless (or other
va device)
trebuie to
unthe ASUS
cablu de Wireless Router, you
reþea (UTP-Cat5) cu need
unul adin
network
capete
cable (UTP-Cat5) with one end connected to one of the LAN ports on
conectat într-un port al LAN-ului din spatele router-ului wireless ASUS ºi celalalt the
capãt
back ofînthe
port-ul
ASUSLAN 10/100
Wireless al respectivului
Router and the otherdispozitiv. Pentru
in the 10/100 LAN conectãrile
port on
wireless, clienþii wireless trebuie sã respecte standardul IEEE 802.11b.
that device. For wireless connections, wireless mobile clients must comply
with the IEEE 802.11b standard.

14 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul11-- Introduction
Chapter Introducere

De la agent
Agentla furnizorul
to an ISP de Internet (ISP)

1. Introduction
Internet
Internet Service Provider

Wireless
ADSL or Cable Modem

ASUS Wireless Router

WAN
LAN

Wireless Client
Wireless Client
Wired Client

În aceastã
In topologie,
this topology, the router-ul
wireless wireless
router isnunot
este numai
only punctul central
a backbone of yourinLAN
LAN
dar, de asemenea, un agent al furnizorului serviciilor de Internet
but also an agent to your Internet Service Provider (ISP). You may use an (Internet
Service Provider - ISP). Puteþi utiliza un modem prin cablu sau ADSL pentru a
ADSL or Cable modem to communicate with your ISP. Connect the LAN
comunica cu furnizorul de Internet. Conectaþi port-ul de LAN din modem cu
port onWLAN
port-ul the modem withrouter-ului
din spatele the WANwireless
port at ASUS
the back of theunASUS
utilizând cablu Wireless
de reþea,
Router using a network cable as shown
dupã cum este indicat in figura de mai sus. above.

NOTÃ:
Note: de
Youasemenea,
also needtrebuie sã sure
to make vã asiguraþi cã celelalte
that other conectãri
connections on thedin
modem-ul
ADSL or prin
Cablecablu sau ADLS
modem sunt realizate în mod corect.
are correct.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 15
Capitolul
Chapter 1 1- Introduction
- Introducere

De la agent
Agent la altã reþea
to Another Network
1. Introduction

Wireless

Network Backbone

WAN

ASUS Wireless Router

LAN

Wireless Client

Wireless Client Wired Client

În this
In acestã topologie,
topology, router-ul
the wireless wireless
router este un
is an agent agentyour
between între
LAN LAN-ul
and
dumneavoastrã ºi altã retea. Utilizaþi un cablu de reþea cu
another network. Use a network cable with one end connected to the WANunul din capete
conectate
port on theînwireless
port-ul WAN
routerdinand
router-ul wireless
the other to theºi other
celãlalt capãt în
network as cealaltã
shown
reþea, dupã cum este indicat ºi în figura de mai sus.
above.

16 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul11- -Introduction
Chapter Introducere

Indicatoarele
LED LED
Indicators

1. Introduction
LED-ul
The dinonpartea
LEDs frontalã
the front of theaASUS
router-ului wireless
Wireless ASUS
Router afiºeazã
display starea
the status of
acestuia.
the ASUS Wireless Router.

PWR AIR WAN LAN

PWR
PWR(Alimentare)
(Power)
OFF
Off - nu este No
alimentat
power
ON
On - sistemul este pregãtit
System ready
Clipire
Flashing - actualizarea soft-ului
Firmware integrat
upgrade eºuatã
failed
AIR
AIR(reþea wireless)
(Wireless Network)
OFF - nu este alimentat
Off No power
ON - sistemul este pregãtit
On Wireless system ready
Clipire - transmisie sau recepþie de date (wireless)
Flashing Transmitting or receiving data (wireless)
WAN (Reþea cu arie largã)
WAN (Wide Area Network)
OFF - nu este alimentat
Off- exista conectare
ON No powerfizica cu o reþea Ethernet
On Has physical connection
Clipire - transmisie sau recepþie date (printo an Ethernet
cablu Ethernet)network
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)
LAN 1-4 (Reþea cu arie locala)
LAN- nu
OFF 1-4este
(Local Area Network)
alimentat
ON
Off- existã conectare
No powerfizicã cu o reþea Ethernet
Clipire
On - transmisieHas sau recepþie
physical date (printo
connection cablu Ethernet)network
an Ethernet
Flashing Transmitting or receiving data (through Ethernet wire)

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 17
Capitolul
Chapter2 2
- Procedura de instalare
- Installation

Procedura de instalare
2. Installation Procedure
Respectaþi
Follow urmãtorii
these steps topaºi pentru
install theaASUS
instalaWireless
router-ul Router.
wireless ASUS.

1. Determine
1. Stabiliþi ceathemaibestbunã
location for the
locaþie ASUS
pentru Wireless
router-ul Router.ASUS.
wireless Keep inReþineþi
mind
the following
urmãtoarele considerations:
menþiuni:
• - lungimea
The length cablului
of theEthernet
Ethernet care conecteazã
cable router-ul
that connects thewireless ASUS de
ASUS Wireless
reþea trebuie sã nu depaºeascã 100 de metri.
Router to the network must not exceed 100 meters.
- Încercaþi sã plasaþi router-ul wireless ASUS pe o suprafaþã platã,
2. Installation

rezistentã,
• Try to câtplace
mai thedeparte
ASUSdeWireless
pãmânt,Router
de exemplu pe sturdy
on a flat, un birou sau as
surface pe
bibliotecã, fãrã alte obiecte în jur, ºi ferit de soare.
far from the ground as possible, such as on top of a desk or book-
- Încercaþi sã pozitionaþi
case, keeping clear ofrouter-ul wireless
obstructions andASUS
awayînfrom
poziþie centralã,
direct astfel
sunlight.
încât sã furnizeze acoperire tuturor dispozitivelor wireless din zonã. Orientarea
• Try
verticalã to centrally
a antenei locate cea
furnizeazã the ASUS
mai bunã Wireless Router so that it will pro-
recepþie.
vide coverage
- Utilizaþi numai tosursa
all of de
the alimentare
wireless mobile devices in the
a dispozitivului. area.
Alte Orien-
surse de
alimentare sethe
tating potantenna
potrivi, dar tensiunea
vertically ºi puterea
should providepotthe
sãbest
nu fie compatibile.
reception.
2. Este posibilã montarea pe perete sau in poziþie verticalã.
• Use only the power supply that came with this unit. Other power
supplies may fit but the voltage and power may not be compatible.
2. Wall mounting or vertical standing is also possible.
Este
It is resposabilitea persoanei
the responsibility of thecare îl instaleazã
installer ºi a of
and users utilizatorului router-
the ASUS Wire-
ului
lesswireless
RouterASUS sã garanteze
to guarantee that cã
theantena
antennase aflã la o distanþã
is operated de 2020de
at least
centimeri
centimeters de orice
from persoana.
any person.Este necesar
This sã vã asiguraþi
is necessary cã that
to insure produsul
the
funcþioneazã în conformitate cu indicaþiile RF pentru Expunere
product is operated in accordance with the RF Guidelines for Hu- Umanã
care
manau fost adoptate
Exposure dehave
which Comisia
beenFederala
adopteddebyComunicaþii.
the Federal Communi-
cations Commission.
3.
4. Conectare LAN: atasaþi
LAN Connection: un capãt
Attach a cablului
one end Ethernet
of an RJ-45 RJ-45
Ethernet la port-ul
cable LAN al
to the ASUS
router-ului
Wirelesswireless
Router’s ASUS
LAN(oricare
port (anydinone
cele
of patru) ºi celalalt
the four) capat
and attach thealother
cablului
end
Ethernet RJ-45 la computerul dvs.
to the RJ-45 Ethernet cable to your desktop computer.
4. Conectarea la alimentare: router-ul wireless ASUS necesitã alimentare de la
o
5.sursã
Powerexternã de alimentare.
Connection: The ASUSRouter-ul wireless
Wireless ASUS
Router este livrat
requires powercufrom
o sursã
an
de external
alimentare Clasa
power 2, UL
supply. Thelistat
ASUS(5V). AtaºaþiRouter
Wireless un capãt
shipsalwith
adaptorului de
a UL listed,
alimentare
Class 2 DC la spatele
power supply router-ului
(5V). Attach wireless
one endASUS
of theºiDC
celalalt
powercapãt la o to
adapter prizã.
the
LED-ul de alimentare de pe partea frontala a router-ului wireless ASUS se va
back of the ASUS Wireless Router and the other end to a power outlet.
aprinde când alimentarea este pornita (ON). În plus, LED-urile verzi LAN sau
WLANThesePower LED on(ON)
vor aprinde the front
pentruofathe ASUS
indica cã Wireless
router-ul Router
wirelesswill lighteste
ASUS up
conectat
whenfizic la o reþea
the unit Ethernet.
is powered ON. In addition, the green LAN or WAN LEDs
will turn ON to indicate that the ASUS Wireless Router has a physical
Ethernet network connection.

18 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 2 - Procedura
Chapter de instalare
2 - Installation

Atenþie:
Warning:utilizaþi
Use therouter-ul wireless
ASUS Wireless ASUS
Router onlynumai
with thecupower
adaptorul de
adapter
alimentare
supplied infurnizat în pachetul
the product package. produsului. Utilizând
Using another poweraltã sursã
supply de
may
alimentare poate defecta router-ul
damage the ASUS Wireless Router. wireless ASUS.

2. Installation
5. Conectarea imprimantei: conectaþi o imprimantã la port-ul de imprimanta al
6. Printer Connection: Connect a printer to the Wireless Router printer
router-ului wireless ASUS (numai WL500g/WL500b) sau la port-ul USB pentru
portrouter-ul
a utiliza (WL500g/WL500b only) or USB
ca server al imprimantei portreþeaua
pentru to use the router as a printing
dumneavoastrã localã.
server for
6.Conectare yourconectaþi
USB: local network.
o camera video cu USB sau un dispozitiv de
stocare
7. USB cu Connection:
USB la un portConnect
USB la router-ul wireless.
a supported USB web camera or USB
storage device to the Wireless Router USB port.

Notã:
Note:Înainte de using
Before a utilizaan
o aplicaþie
embedded sau USB
un dispozitiv USB încorporat,
application or device,verificaþi
refer
lista
to the USB storage and USB camera support list on the ASUSTeKpe
de informaþii a camerelor video USB ºi a dispozitivelor de stocare USB
pagina de Internet
Web site at the afollowing
ASUSTeK Internet
la urmatoarea adresã:
address: http://www.asus.com.
http://www.asus.com.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 19
Capitolul 22--Procedura
Chapter de instalare
Installation

Opþiunea de montare
Wall Mounting Option pe perete
În
Outmomentul în care
of the box, este scos
the ASUS din cutie,
Wireless router-ul
Router wirelesstoASUS
is designed sit oneste proiectat
a raised flat
pentru
surfacealike
fi plasat
a filepe o suprafaþã
cabinet or bookplanã
shelf.precum un may
The unit dulapalso
saubeo converted
biblioteca. for
De
asemenea, unitatea poate
mounting to a wall or ceiling. fi modificatã pentru a fi montatã pe perete sau pe
tavan.
Respectaþi
Follow these urmãtorii paºi
steps to pentruthe
mount a monta
ASUSrouter-ul
Wirelesswireless
RouterASUS pe perete:
to a wall:
1. Uitaþi-vã pe partea de dedesubt dupã cele patru urechi de prindere.
1. Look on the
2. Marcaþi underside
douã gãuri înfor the four
partea mounting
superioarã pe hooks.
suprafaþa platã utilizând
ºablonul de gãuri furnizat.
2. Installation

2. Mark two upper holes in a flat surface using the provided hole template.
3. Strângeþi douã ºuruburi pânã când se mai vede doar 1/4 "(aprox. 5-
3. Tighten
6mm).two screws until only 1/4” is showing.
4. 4. Blocaþi
Latch cele douã
the upper two urechi
hooks superioare
of the ASUS aleWireless
router-ului wireless
Router ontoASUS pe
the screws.
ºuruburi.

Notã:
Note:Rearanjaþi
Readjustºuruburile
the screwsdacaif nu
youputeþi bloca
cannot router-ul
latch wireless
the ASUS ASUS pe
Wireless
ºuruburi sau stã prea lejer.
Router onto the screws or if it is too loose.

20 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 2 - Procedura de instalare
Chapter 2 - Installation

Opþiunea
Vertical de poziþie
Standing verticalã
Option
Router-ul
The ASUS wireless ASUS
Wireless poate
Router staalso
can ºi pestand
o lateralã,
on its pentru
side toasave
economisi
space.spaþiu.
Two
Douã suporturi pot fi scoase pe partea dreaptã pentru a susþine poziþia verticalã.
hinges can be opened on the right side to support vertical standing. Orientate
Orientaþi antena în sus.
the antenna so that it points upwards.

2. Installation
Support Hinge

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 21
Capitolul
Chapter22- -Procedura de instalare
Installation

Conectareato
Connecting lathe
un ASUS
routerWireless
wirelessRouter
ASUS
Conectarea
Wired Connectionprin cablu
Un
Onecablu
RJ-45RJ-45
cableeste furnizatwith
is supplied împreunã
the ASUScu router-ul
Wireless wireless ASUS.
Router. Auto Funcþia
crossover
automatã
function isdedesigned
legaturãintoeste
themontatã în router-ul
ASUS Wireless Routerwireless
so youASUS
can use pentru
eitherca
a
dumneavoastrã sã utilizaþi un cablu Ethernet fie direct fir prin
straight-through or a crossover Ethernet cable. Plug one end of the cable legatura.
Introduceþi un capãt al cablului în portul WAN la spatele routerului wireless
into the WAN port on the rear of the ASUS Wireless Router and the other
ASUS, iar celalalt capãt în portul Ethernet al al ADSL-ului sau modemului cu
end into the Ethernet port of your ADSL or Cable modem.
2. Installation

cablu al dvs.

Conectarea wireless
Wireless-Connection
Consultaþi manualul
Refer to your de adapter
wireless utilizare user’s
al adaptorului
manualwireless cât ºi router-ul
on associating with thewireless
ASUS
ASUS. Dacã SSID-ul standard al router-ului wireless ASUS este
Wireless Router. The default SSID of the ASUS Wireless Router is “default” "standard"
(scris cu litere mici), codarea este dezactivatã ºi este utilizatã autentificarea
(lower case), encryption is disabled and open system authentication is used.
deschisã a sistemului.
Conectarea imprimantei
Printer Connection (numai WL500g/WL500b)
(WL500g/WL500b only)
Un cabluparallel
A DB25 paralelcable
DB2 should
este furnizat împreunã
be supplied cu printer.
with your imprimanta.
Plug Conectaþi
the male
conectorul tatã al acestui cablu paralel în port-ul imprimantei din spatele router-
connector of this parallel cable into the printer port on the rear of the ASUS
ului wireless ASUS ºi capãtul din imprimanta dvs.
Wireless Router and the centronics end into your printer.

Printer Port

22 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Configurare
3. Software Software
Configuration
Configurarea router-ului wireless ASUS
Configuring the ASUS Wireless Router
Router-ul
The ASUS wireless
WirelessASUS poatecan
Router fi configurat în vederea
be configured diferitelor
to meet scenarii
various usage de
utilizare. Unele
scenarios. Some ofsetãri standard
the factory defaultdinsettings
fabricãmaypot
suitcoincide
your usage;cu however,
utilizarea
dumneavoastrã; totuºi, unele pot necesita modificari. Înainte de a utiliza router-
others may need changing. Prior to using the ASUS Wireless Router, you
ul wireless ASUS, trebuie sã verificati setãrile principale pentru a garanta cã va
must check
funcþiona în the basicales
mediul settings to guarantee it will
de dumneavoastrã. work in your
Configurarea environment.
router-ului wireless
Configuring the ASUS Wireless Router is done through a
ASUS este realizatã prin browser-ul de Internet. Aveþi nevoie de un laptop sau web browser.
un calculator
You conectat laPC
need a Notebook router-ul wireless
or desktop ASUS (fie direct
PC connected to thesau
ASUSprintr-un hub)
Wireless
ºi care sã ruleze pe un browser de Internet drept terminal
Router (either directly or through a hub) and running a web browser as a de configurare.
Conectarea poate
configuration fi prin cablu
terminal. sau wireless.can
The connection Pentru conectarea
be wired wireless,For
or wireless. trebuie
the
sa aveþi instalat pe calculator un dispozitiv compatibil IEEE 802.11g/b, de
wireless connection, you need an IEEE 802.11g/b compatible device, e.g.
exemplu Cardul WLAN ASUS. De asemenea, trebuie sa dezactivaþi WEP-ul ºi
ASUS
sã setaþiWLAN
SSDI-ul Card, installed inpentru
pe "standard" your Notebook
dispozitivulPC.
LANYou shouldDacã
wireless. also disable
doriþi sã
WEP and set
configuraþi the SSID
router-ul to “default”
wireless ASUS sau forvreþi
yoursãwireless
accesaþi LAN device.
Internetul prin If you
router-

3. Utilities
ul wireless
want ASUS, the
to configure setãrile
ASUS TCP/IP trebuie
Wireless corectate.
Router or wantÎntomod
accessnormal, setãrile
the Internet
TCP/IP trebuie sã fie pe subnet-ul IP al router-ului wireless
through the ASUS Wireless Router, TCP/IP settings must be correct. ASUS.
Normally, the TCP/IP setting should be on the IP subnet of the ASUS
Wireless Router.

Notã:
Note: înainte
Before derebooting
a reporni calculatorul,
your computer, router-ul wireless
the ASUS ASUS trebuie
Wireless Router
pornit þi sã fie pregãtit pentru utilizare.
should be switched ON and in ready state.

Setarea adresei IP pentru conectarea prin cablu sau wireless


Setting IP address for Wired or Wireless Connection
Obþinerea
Get automatã a unei adrese IP
IP Automatically
Router-ul
The wireless
ASUS Wireless ASUS
Router
încorporeaza un server DHCP
incorporates a DHCP server so the ºi
astfel modul cel mai simplu este sã
easiest method is to set your PC to
setaþi calculatorul dumneavoastrã
get its IP address
sã obþina automat automatically
adresa IP ºiand

reboot your computer.
reporneascã. Deci, adresa IP So the
corectã,IPcalea
correct de gateway,
address, acces, DNS-ul
DNS
(Domain Name
(Domain NameSystem
SystemServer) pot
Server)
fi obþinute
can prin router-ul
be obtained from thewireless
ASUS
ASUS.
Wireless Router.
Notã: înainte rebooting
Note: Before de a reporniyour
calculatorul, router-ul wireless
PC, the ASUS Wireless Router
ASUS
shouldtrebuie pornitON
be switched ºi and
sã fie
in
pregãtit pentru
ready state. utilizare.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 23
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Setarea
Settingmanuala a adresei IP
IP Manually
If you want to set your IP address
manually, the following default
Dacã doriþi sã setaþi manual adresa IP,
settings of the ASUS Wireless
trebuie cunoscute urmãtoarele setãri
Router should
standard be known:
ale router-ul wireless ASUS:
• IP- adresa
addressIP: 192.168.1.1
192.168.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
• Subnet
Dacã setaþiMask 255.255.255.0.
manual, adresa IP a
calculatorului,
If you set your trebuiecomputer
sã fie pe ’s
acelaºi
IP
segment. De exemplu:
manually, it needs to be on the same
segment. For example:
• IP address 192.168.1.xxx (xxx
can be any number between 2
and 254 that is not used by
- adresa IP: 192.168.xxx (xxx poate fi un numãr între 2 si 254 care nu este
another device)
utilizat de alt dispozitiv)
3. Utilities

- Subnet
• Subnet Mask
Mask 255.255.255.0(same
255.255.255.0 (aceeaºi ca ASUS
as the a router-ului wireless
Wireless ASUS)
Router)
- Calea de
• Gateway acces 192.168.1
192.168.1.1 (this is(aceasta
the ASUSeste router-ulRouter)
Wireless wireless ASUS)
- DNS 192.168.1.1 (adresa IP a router-ul wireless ASUS sau a
• DNS 192.168.1.1 (ASUS Wireless Router IP address or your own).
dumneavoastrã)

24 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Instalareathe
Installing serviciilor router-ului
ASUS Wireless Routerwireless
UtilitiesASUS
Respectaþi urmãtorii
Follow these steps topaºi pentru
install the aASUS
instalaWireless
serviciileRouter
router-ului wireless
Utilities ASUS în
in Microsoft
Microsoft Windows. Întroduceþi CD-ul furnizat împreuna cu
Windows. Insert the support CD provided with the ASUS Wireless Routerrouter-ul wireless
and
ASUS ºi va aparea un meniu. (daþi dublu-selectaþi "setup.exe" daca funcþia de
the menu will appear. (Double-click setup.exe if your autorun has been disabled.)
pornire automata a fost dezactivatã).

(1) Selectaþi o limbã si


Select a language anddaþi
clickselectaþi
Install (2) Selectaþi
Click Next"Next"
after dupa ce the
reading aþi citit textul
welcome
"Install ASUS Router
Wireless Router de întâmpinare afiºat.

3. Utilities
ASUS Wireless Utilities. screen.
Utilities".

(3) Daþi
Clickselectaþi
Yes after"Da" dupã the
reading ce license
aþi citit (4) Selectaþi
Click Next"Next"
to pentru
accepta the
accepta folderul
default
contractul
agreement. de licenþã. destinaþie
destination folder or enter another. altul.
standard sau introduceþi

(5) Selectaþi "Next"


Click Next pentru the
to accept a accepta
default Selectaþi
(6) Click "Finish"
Finish whencând
setupsetarea este
is complete.
folderul
program folder or enter another. sau
program standard completã.
introduceþi altul.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 25
Capitolul 3 - Configurare
Chapter Software
Software Configuration

Prima utilizare
Using the a router-ului
Wireless Router for wireless
the First Time
1.Serviciile
1. ASUS router-ului
Wirelesswireless
Router ASUS
Utilities
Rulaþi "Device Discovery" din "ASUS Utilities" din "Start-Programs" din Windows.
Run Device Discovery from “ASUS Utility” in Windows Start Programs.
3. Utilities

2.Conectarea
2. ConnectlatoWeb
theManager ASUS WLAN
ASUS WLAN Web Manager
Rulaþi " ASUS WLAN Device Discovery" din meniul "Start" ºi selectaþi "Config"
Run the ASUS WLAN Device Discovery from the Start menu and click
în momentul în care este gãsit dispozitivul.
Config when the device is found.
Microsoft® Internet Explorer

Introduceþi
Add 192.168.1.1
192.168.1.1 in the în cãsuþa debox
Exceptions excepþii
if youdacã
are
utilizatia un
using server
proxy proxi
server (Microsoft
(Microsoft ® Internet Explorer).
Internet Explorer).

Daca adresa IP a calculatorului dumneavoastrã nu este pe acelaºi subnet ca


If your computer’s
router-ul IP is (192.168.1.x),
wireless ASUS not on the same vi subnet as the
se va cere sãASUS Wireless
o schimbaþi. Router
Adresa IP
poate fi orice numãr
(192.168.1.X), întrebe2 asked
you will si 254tocare nu este
change utilizat
it. The de alt dispozitiv.
IP address can be anyCalea de
number
acces
from 2adresa
to 254gateway-ului)
that is not usednu by
este necesarã.
another device. Gateway is not required.
Notã:
Note:Utilizarea unui server
Using a proxy serverproxi (Microsoft
(Microsoft ®
Internet
Internet Explorer)
Explorer) pentru
for your
LAN-ul dumneavoastrã
LAN requires necesitã
that you set sã setaþi
an exception for o
theexcepþie pentru Router
ASUS Wireless router-ul
wireless ASUS, deoarece altfel
or else connection will fail. conectarea va eºua.

26 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Introducerea
Enter Address manualã
or Namea unei adrese sau a unui nume
Manually
Puteþi,
You can dealso
asemenea, sã PC’s
open your deschideþi brower-ul
web browser anddeenter
Internet
the al calculatorului
name ºi sã
or the default
introduceþi numele sau adresa IP standard
IP address of the ASUS Wireless Router: a router-ului wireless ASUS.

WL500g
WL500g
http://my.router
http://my.router sauor
http://my.WL500g sau http://192.168.1.1
http://my.WL500g or http://192.168.1.1

WL500g
WL500gDeluxe
Deluxe
http://my.router
http://my.router sauor http://my.WL500gx
http://WL500gx or http://192.168.1.1
sau http://192.168.1.1

Numele utilizatorului
User Name ºi parola
& Password
Dupa ce va conectaþi,
Once connected, a window va aparea
will asko
ferestrã în care vi se va
for the User name and Password cere in

introduceþi numele
order to log utilizatorului
in. The factory ºidefault
parola
pentru a vã conecta. Valorile standard

3. Utilities
values are “admin” and “admin”.
din fabricã sunt "admin" si "admin".
Notã:
Note:Dacã nucannot
If you gãsiþi nici
find un
anyrouter
the
wireless ASUS datoritã unor
ASUS Wireless Routers due to probleme
în setãrile adresei IP, selectaþi ºi þineþi
a problem in the IP settings,
apãsat mai mult de 5 secunde butonul
push and
"Restore" holda the
pentru “Restore”
reveni la setãrile
button din
standard over five seconds to re-
fabricã.
store factory default settings.

Pagina
Home de Internet de baza (Home page)
Page
Dupa
After ce vã conectaþi,
logging in, you va
willapãrea pagina
see the ASUS deWireless
Internet de baza home
Router a router-ului
page.
wireless ASUS.

WL500g WL500g Deluxe

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 27
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

WL500b

IMPORTANT:
IMPORTANT: dupã ce entering
After introduceþiinformation
informaþii înonpaginã, selectaþi
any page, butonul
click the
"Apply". Dacã
“Apply” buttonaccesaþi altã. If you click any other link, you will be di-ºi
paginã, veþi fi direcþionat cãtre respectiva paginã
veþi pierde noile setãri fãcute.
rected to another page and lose your new settings.

3.Stabilirea
3. Set your propriei
ownparole
password
3. Utilities

4.Utilizarea setãrii rapide


4. Use Quick Setup

28 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Modul
HomedeGateway
accesare de acasã
Mode
Exista
There trei
are moduri de operaremodes
three operation a router-ului wireless
in the ASUS
ASUS. Modul
Wireless de operare
Router. standard
The default a router-ului
operation modewireless
of the
ASUS este modul "Home Gateway". Accesaþi "System
ASUS Wireless Router is Home Gateway Mode.
Setup" - "Operation Mode" pentru detalii. Pentru a porni
Please refer
setarea to selectaþi
rapidã, “System"Next"
Setup”pentru
– “Operation
a accesaMode”
pagina
in detail.
"Quick To start
Setup". quick setup,
Respectaþi click Next
instrucþiunile to aenter
pentru seta
router-ul wireless
the “Quick Setup”ASUS.
page. Follow the instructions to
setup the ASUS Wireless Router.

Setarea rapidãinînHome
Quick Setup modulGateway
Home Gateway
Mode
Selectaþi
Select fusul
your timeorar
zone(ora localã)
or the sau
closest
regiuneaClick
region. cea mai
Nextapropriatã. Selectaþi
to continue.
"Next" pentru a continua.

3. Utilities
Selectaþi
Select thetipul de conectare.
connection Selectaþi
type. Click
"Next" pentru a
Next to continue. continua.

Selectaþi
Select “No”"No" pentru
to enter a introduce
the information
informaþiile manual. "Yes" va dezactiva
manually. “Yes” will disable the field.
aria. Selectaþi "Next" pentru a continua.
Click Next to continue.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 29
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Modul de accesare de acasã (Continuare)


Home Gateway Mode (Cont.)
Pentru
To set up a seta interfaþa interface,
your wireless wireless,
trebuie
you mustmai întâi
first sã stabiliþi
give it anun SSID
SSDI
(Service Set Identifier - Identificator
(Service Set Identifier). The SSID
Stabilit Pentru Servicii). SSDI este un
is a unique unic
identificator identifier
ataºatattached
pachetelor to
packets
trimise prinsent
WLAN.overAcest
WLANs. This
identificator
permite
identifierexistenþa
emulatesunei parole pentru
a password
momentul în care un
when a wireless device attempts dispozitiv
wireless încearca oon
communication comunicare
the WLAN. prin
WLAN. Deoarece SSID-ul poate
Because an SSID distinguishes
identifica un WLAN de altul, punctele
WLANs
de acces from each other,wireless
ºi dispozitivele access
points
care and wireless
încearcã devices trying
sã se conecteze la un
WLAN trebuie
to connect sã utilizeze
to a WLAN acelaºi
must use the
SSID.
same SSID.
3. Utilities

Also, if you want to protect


De asemenea,
transmitted dacã
data, protejaþi
select datele
a middle or transmise, alegeþi
high Security un nivel de securitate
Level.
mediu sau ridicat.
Middle: allows only those users with the same WEP key to connect to this
Nivel mediu:
access permite
point and numai utilizatorilor
to transmit data usingcu acelaºiWEP
128-bit cod WEP sã se conecteze
encryption.
la acest punct de acces ºi sã transmitã date utilizând codarea WEP 128-bit.
Nivel ridicat:
High: allowspermite numai
only those utilizatorilor
users cu acelaºi
with the same WPAcod pre-împãrþit
pre-shared WPA
key to sã se
connect
conecteze
to la acest
this access pointpunct detransmit
and to acces ºi data
sã transmitã date encryption.
using TKIP utilizând codarea TKIP.
Selectaþi "Finish" pentru a continua. Vi se sugereazã sã salvaþi setãrile.
Click Finish
Selectaþi to continue.
"Save&Restart" You aare
pentru prompted
salva setãrile to save thewireless
router-ului settings. Clickºi
ASUS
pentru a permitetorealizarea
Save&Restart unor noito
save the settings stãri.
the ASUS Wireless Router and enable
the new settings.

30 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Pentru a realiza
To adjust alte setãri,
other settings, selectaþi
click an itemun
obiect
on thedin meniu
menu pentrua submenu
to reveal a vizualizaandun
submeniu ºi respectaþi instrucþiunile de
follow the instructions to setup the
setare a router-ului wireless ASUS. Vã
ASUS
sunt Wireless
oferite Router.în Tips
câteva indicaþii are
momentul
îngiven
care when
plasaþiyou move pe
cursorul your
un cursor
obiect.
Urmãtoarele meniuri
over each item. Theaufollowing
submeniuri:have
- wireless
submenu items:
- configurare adresa IP
•- setãri NAT
Wireless
•- firewall
IP ConfigInternet
- aplicaþii USB
•- setarea
NAT Setting
sistemului
•- statut ºi log
Internet Firewall
• USB Application
• System Setup
• Status & Log

3. Utilities

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 31
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration

Wireless
Wireless
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu. un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a seta
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router.
în Tipsînare
momentul displayed
care when pe
plasaþi cursorul youunmove
obiect.your
cursor over an item.

Interfaþa
Interface

WL500b WL500g/WL500g Deluxe


3. Utilities

SSID
SSID-ul
The SSIDesteis este un ºir de identificare
an identification de up
string of pânãto la
3232ASCII
caractere ASCII care
characters that
diferenþiazã un punct de acces al router-ului wireless ASUS de alþi producãtori.
differentiate one ASUS Wireless Router AP or Access Point from other
SSID-ul mai poate fi denumit "ESSID" sau "Extended Service Set ID". Puteþi
manufacturers.
folosi SSID-ul ºiThe SSIDradio
canalul is also referred
standard în to as the
cazul în “ESSID” or “Extended
care un router wireless
Service
ASUS sau un punct de acces (AP - Punct de acces) nu este montat înunless
Set ID.” You can use the default SSID and radio channel acea
zonã. than
more În acest
onecaz,
ASUS ar trebui sã folosiþi
Wireless Routerun or
SSID ºi unPoint
Access canalis
radio diferit pentru
deployed in the
fiecarearea.
same router wireless
In that case,ASUS sau punct
you should use adedifferent
acces. Toate
SSID router-ele
and radio wireless
channel
ASUS
for eachºiASUS
adaptoarele
Wirelesspentru client
Router WLAN 802.11g/802.11b
or Access ASUS trebuie
Point. All ASUS Wireless sã
Routers
aibã acelaºi SSID pentru a permite unui client wireless sã se deplaseze între
and ASUS 802.11g/802.11b WLAN client adapters must have the same
router-ele wireless ASUS. În varianta standard, SSID-ul este setat pe
SSID to allow a wireless mobile client to roam between the ASUS Wireless
"standard".
Routers . By default, the SSID is set to “default”.

32 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Wireless (Continuare)
(Cont.)
Canal
Channel
Specificaþiile
The 802.11g802.11g si 802.11b
and 802.11b susþin pânã
specifications la 14 canale
supports de overlapping
up to 14 suprapunere
pentru
channels comunicaþiile radio. Pentru aTo
for radio communication. minimaliza
minimizeinterferenþele,
interference, configuraþi
configure
fiecare AP 802.11g ASUS astfel încât sã nu existe suprapuneri; selectaþi
each ASUS 802.11g AP to be non-overlapping; select Auto from the Channel "Auto"
din lista de canale pentru a permite sistemului sã selecteze în timpul încãrcãrii
drop-down list to enable the system to select a clear channel during boot up
un canal liber drept canalul dumneavoastrã de operare.
as your operating channel.
Asiguraþi-vã cã router-ele wireless ASUS care împart acelaºi canal (sau canale
Ensure that ASUS Wireless Routers sharing the same channel (or channels
cu numere apropiate) sunt situate cât mai departe unul de celãlalt, pe baza
which are close
rezultatelor in number)
analizei are as far
locaþiei site-ului away from
referitor each other
la facilitatea as possible,
dumneavoastrã.
based on
Existã the results
o opþiune of your
de sondaj pesite
sitesurvey of the
pe CD-ul de facility.
instalareThere is a sitewireless
al router-ului survey
ASUS.
utility on the ASUS Wireless Router setup CD.

Modul wireless
Wireless Mode(numai WL500g/WL500g Deluxe)
(WL500g/WL500g Deluxe Only)
This field indicates the 802.11g interface mode. Selecting “Auto” allows

3. Utilities
Aceast câmp indicã modul de interfaþã 802.11g. Selectând "Auto" se permite
802.11g 802.11g
clienþilor and 802.11b clientssãtose
ºi 802.11b connect to the
conecteze la ASUS
router-ulWireless
wirelessRouter.
ASUS.
Selecting “54g
Selectând Only”se
"54g Only" maximizes performance,
Gmaximizeazã but prevents
performanþa, 802.11b
dar clienþii 802.11gclients
nu se
pot
fromconecta la router-ul
connecting to the wireless ASUS. Dacã
ASUS Wireless "54gIf Protection"
Router. este bifat,
“54g Protection” is
protecþia G-Mode a traficului 11g este activatã automat în momentul
checked, G-Mode protection of 11g traffic is enabled automatically in the în care
existã
presencetrafic
of11b.
11b traffic.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 33
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration
Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)

Metoda de autentificare
Authentication Codare Parola Cod WEP 1~4
Method Encryption Passphrase WEP Key 1~4
Cod or
Open deschis
sharedsau
key Nici una
None Nu
Noteste necesarã
required Nu este
Not necesarã
required
WEP-64 biti 1-64 caractere
împãrþit WEP-64 bits 1~64 characters 10 hex hex
10
WEP-128 biti 1-64 caractere 20 hex
WEP-128 bits 1~64 characters 26 hex
Cod key
Shared împãrþit WEP-64
WEP-64 biti
bits 1-64characters
1~64 caractere 10 hex
10 hex
WEP-128 biti 1-64 caractere 26 hex
WEP-128 bits 1~64 characters 26 hex
WPA-PSK^
WPA-PSK ^ Numai
TKIP onlyTKIP*
* 8-63characters
8~63 caractere Nu este
Not necesarã
required
Numai TKIP* 8-63 caractere Nu este necesarã
AES only * 8~63 characters Not required
WPA ^ WPA^ Numai
TKIP TKIP*
only * Nu
Noteste necesarã
required Nu este
Not necesarã
required
Numai AES*
AES only * Nu este necesarã
Not required Nu este necesarã
Not required
Radiuswith
Radius cu 802.1x*
802.1x ^ Auto Auto Nu
Noteste necesarã
required Nu este
Not necesarã
required
WEP-64
WEP-64 biti
bits 1-64 caractere
1~64 characters 10 hex hex
10
3. Utilities

WEP-128 biti 1-64characters


caractere 26 hex
WEP-128 bits 1~64 26 hex

** WL500g/Wl500g Deluxe
WL500g/WL500g Deluxe susþine
supports codarea
AES and AES ºi
TKIP encryption for TKIP
WPA. pentru WPA.
* WL500b nu susþine WPA ºi Radius 802.1x ºi WL500b susþine numai codarea TKIP pentru
^ WL500b does not support WPA and Radius with 802.1x and WL500b only supports TKIP encryption for WPA-PSK.
WPA-PSK.

Codarea WEP
WEP Encryption
De obicei, codarea
Traditional WEP este is
WEP encryption aplicatã
appliedcând
whensunt selectate
“Open metodele
or Shared Key”,de“Shared
aplicare
"Cod deschis sau împãrþit", "Cod impartit" sau "Radius cu 802.1x".
Key” or “Radius with 802.1x” authentication methods are selected.

WL500g/WL500g
WL500g/WL500g Deluxe: cândWhen
Deluxe: sunt selectate
“WPA” or metodele de autentifiare
“WPA-PSK” "WPA"
authentica-
sau "WPA-PSK",
tion puteþiselected,
methods are seta codarea
you WEP pentru
still can setacei
WEP clienþi care nu susþin
encryption for
WPA/WPA-PSK. Reþineþi
those clients that Indexul
do not de coduri
support pentru codul WEP
WPA/WPA-PSK. Please estenote
limitat la 2
that
sau 3 cand sunt susþinute în acelaºi timp ambele codãri WPA
Key Index for WEP key is limited to 2 or 3 when both WPA and WEPºi WEP.
encryption are supported at the same time.

64/128 biti vs
64/128-bit 40/104
versus biti
40/104-bit
Urmãtoarea
The following secþiune prezintã
section schemele
explains de codare
low-level WEP
(64-bit) andlahigh-level
nivel scazut (64 biti)
(128-bit)
ºiWEP
la nivel ridicat (128
Encryption biti):
schemes:

34 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)
Codarea Wep
64-bit WEP 64 biti
Encryption
WEP
64-bit64WEP
biti ºi
andWEP 40 biti
40-bit WEP reprezintã
are the aceeaºi metodã demethod
same encryption codare and
ºi poate
can
interopera într-o reþea wireless. Acest nivel de codare WEP utilizeazã
interoperate in a wireless network. This level of WEP encryption uses ao schemã
de codare de 40 biti (10 caractere hex) drept cheie secretã setatã de utilizator,
40-bit (10 Hex character) encryption scheme as a secret key, which is set
ºi o schema "Vector de Initiere" de 24 biti care nu este cotrolatã de utilizator.
by the user, and a 24-bit “Initialization Vector” scheme, which is not under
user control.
Împreunã, aceste douã scheme reprezintã schema de codare de 64 biti
(40+24). Unii distribuitori numesc acest livel de WEP de 40 biti iar alþii de 64 biti.
Together these two schemes make a 64-bit (40 + 24) encryption scheme.
Produsele WLAN ASUS utilizeazã termenul 64- biti în momentul în care se
Some la
referã vendors referscãzut
acest nivel to thisde
level of WEP as 40-bit and others refer to this as
codare.
64-bit. ASUS WLAN products use the term 64-bit when referring to this
lower level of encryption.

Codare
128-bit Wep
WEP128 biti
Encryption

3. Utilities
WEP 1074
104-bit WEPbiti and
ºi WEP 128 WEP
128-bit biti reprezintã aceeaºi
are the same metoda demethod
encryption codareandºi poate
can
interopera într-o reþea wireless. Acest nivel de codare WEP utilizeazã
interoperate on a wireless network. This level of WEP encryption uses ao schemã
de codare de 104 biti (20 caractere hex) drept cheie secretã setatã de utilizator,
104-bit (26 Hex character) encryption scheme as a secret key which is set
ºi o schemã "Vector de Iniþiere" de 24 biti care nu este cotrolatã de utilizator.
by the user, and a 24-bit “Initialization Vector”, which is not under user
control. aceste douã scheme reprezintã schema de codare de 12/ biti
Împreunã,
(104+24). Unii distribuitori numesc acest livel de WEP de 104 biti iar alþii de 128
Together these two schemes make a 128-bit (104 + 24) encryption scheme.
biti. Produsele WLAN ASUS utilizeazã termenul 64- biti în momentul în care se
Somelavendors
referã referridicat
acest nivel to thisdelevel of WEP as 104-bit and others refer to this
codare.
as 128-bit. ASUS WLAN products use the term 128-bit when referring to
this higher level of encryption.

Parola
Passphrase
Selectare
Selecting "WEP-64 biti" sau
“WEP-64bits” "WEP-128 biti" in
or “WEP-128bits” înthe
campul de codare
Encryption field genereazã
generates
automat patru coduri WEP. Este necesarã o combinaþie de pânã la
four WEP keys automatically. A combination of up to 64 letters, numbers,64 litere,
cifre sau simboluri. Altã variantã este de a lãsa liber acest câmp ºi sã tastaþi
or symbols is required. Alternatively, leave this field blank and type in four
manual patru coduri WEP.
WEP keys manually.
cod WEP-64bit: 10 cifre hexadecimale (0~9, a~f, si A~F)
cod WEP-128bit: 26 cifre hexadecimale (0~9, a~f, siA~F)
¥ WEP-64bit key: 10 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)
¥ WEP-128bit key: 26 hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F)
Notã: gama
Note: de produse
The ASUS WLANWLANfamilyASUS utilizeazã
of products acelaºi
uses algoritm
the same pentru a
algorithm
genera codurile
to generate WEP WEP,
keys,eliminând
eliminatingnecesitatea ca users
the need for utilizatorii sã reþinã
to remember
parolele sº sã mentinã compatibilitatea dintre produse.
passwords and to maintain compatibility between products. Totuºi, utilizarea
How-
acestei
ever, using this method to generate WEP keys is not as secure asca
metode de a genera codurile WEP nu este la fel de sigurã
introducerea manualã.
manual assignment.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 35
Capitolul 3
Chapter 3 -- Software
ConfigurareConfiguration
Software

Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)
Cod
WEPWEP Key
Puteþi
You cansetaset
unamaxim de patru
maximum coduri
of four WEPWEP. Un A
keys. cod WEP
WEP este
key is de fie 10
either 10 sau 26
or 26
de cifre hexadecimale (0~9, a~f, si A~F) în funcþie de selecþia a 64 biti sau 128
hexadecimal digits (0~9, a~f, and A~F) based on whether you select 64bits
biti din meniul WEP. Router-ul wireless ASUS ºi TOÞI clienþii wireless TREBUIE
oraibã
sã 128bits in the
cel puþin WEPcod
acelaºi pull-down
standard.menu. The ASUS Wireless Router and
ALL of its wireless clients MUST have at least the same default key.

Index coduri
Key Index
Câmpul coduluiKey
The Default standard va permite
field lets sã specificaþi
you specify pe the
which of carefour
din cele patru coduri
encryption keysîl
folosiþi
you use pentru a transmite
to transmit datadate prin LAN-ul
on your wirelesswireless.
LAN. As Atâta
longtimp
as cât
the router-ul
ASUS
wireless ASUS sau clientul wireless cu care se comunicã au acelaºi cod în
Wireless Router or wireless mobile client with which you are communicating
aceeaºi poziþie, se poate utiliza oricare din coduri drept cod standard. Dacã
has the wireless
router-ul same keyASUSin theºisame
TOÞI position, you can
clienþii wireless use anyaceleaºi
utilizeazã of the keys
patruascoduri
the
default
WEP, key. If "rotaþia
selectaþi the ASUS Wireless
codurilor" Router
pentru and ALLsiguranþa.
a miximiza of its wireless
Altfel,clients
alegeþi
acelaºi
use thecod drept
same codWEP
four standard.
keys, select “key rotation” to maximize security.
3. Utilities

Otherwise, choose one key in common as the default key.

Intervalul
Networkde rotaþie alKey
Rotation codului în reþea
Interval
Aceast câmpspecifies
This field specificãthe
intervalul de timp(in
time interval (înseconds)
secunde)after
dupãwhich
care este modificat
a WPA groupun
cod grup WPA. Introduceþi "0" (zero) pentru a indica cã nu este necesarã o
key is changed. Enter ‘0’ (zero) to indicate that a periodic key-change is
schimbare periodicã a codului.
not required.

36 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Wireless
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu.
Follow Respectaþi to
the instructions instrucþiunile pentruWireless
set up the ASUS a seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your
indicaþii în momentul în care plasaþi cursorul pe un
cursor
obiect. over an item.

Lista de control punte/acces


Bridge/Access Control List

Numai AP Numai WDS (WL500g/Wl500g Deluxe)


AP Only WDS Only (WL500g/WL500g Deluxe)

3. Utilities
Mixt
Hybrid
Puntea wireless
Wireless (cunoscuta
bridge (also known de as
asemenea ca WDS (Wireless
Wireless Distribution System or
Distribution System - sistem de
WDS) allows you to connect to one
distributie wireless) va permite sã vã
or many Access
conectaþi Points.
la unul sau mai multe Puncte
de acces.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 37
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration
Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)
Modul AP
AP Mode
AP (Access Point) Mode configures the ASUS Wireless Router for a specific
Modul AP (Punct de acces - Punct de Acces) configureazã router-ul wireless
application. By default, the ASUS Wireless Router is configured as an
ASUS pentru o aplicaþie specificã. Prin setarea standard, router-ul wireless ASUS
Access
este Point which
configurat enables
ca un Punct de wireless mobile
Acces care clients
permite to connect
clienþilor wirelesswirelessly
mobili sã se
to a wired wireless
conecteze Ethernet la
network.
o reþeaThe
prinfollowing options Urmãtoarele
cablu Ethernet. are available opþiuni
from thesunt
disponibile:
drop-down list:
Numai AP: router-ul wireless ASUS are doar rolul de punct de acces.
APNumai
Only:WS the ASUS Wireless Router
(WL500g/Wl500g acts router-ul
Deluxe): only as an Access ASUS
wireless Point. poate
comunica
WDS numai
Only cu alt punct de acces. Deluxe): the ASUS Wireless Router
(WL500g/WL500g
Mixt: optiunea mixt vã permite sã utilizaþi router-ul wireless ASUS atât ca
can only communicate with other Access Points.
punct de acces cât ºi ca punct wireless.
Hybrid: Hybrid allows you to use the ASUS Wireless Router both as
an access point and as a wireless bridge.
3. Utilities

Canal
Channel
Atât
Bothmodul
Accesspunct deinacces
Points cât Bridge
Wireless ºi cel punte wireless
mode must trebuie
be set to thesã fie channel.
same stabilite pe
acelaºi canal.

Conectare
Connect tola AP-urile
APs in din lista deBridge
Remote punþi laList
distanþã
(Yes/No)
Selectaþi "Yes"
Select Yes pentru atovãaccess
to connect conecta la punctele
points de acces
in the remote din lista
bridge list. de punþi de la
distanþa
Permiterea utilizatorilor anonimi? (Da/Nu) (WL500g/Wl500g Deluxe)
Allow anonymous? (Yes/No) (WL500g/WL500g Deluxe)
Selectaþi "Yes"
Select Yes to pentru a permite
allow users utilizatorilor
without accounts fãrã
to cont sã se conecteze.
connect.

Notã: dacã
Note: "ConectaretolaAPs
If “Connect AP-urile din lista
in Remote de punþi
Bridge deand
List” la distanþa" ºi "Activare
“Allow Anony-
utilizatori
mous”anonimi"
are bothsunt
set to amândouã setate that
“No”, it means pe "No", înseamnã
this AP will not ca AP-ul with
connect nu se va
conecta cu alte AP-uri ºi astfel setarea modului AP va reveni la
other APs and therefore the AP mode setting will return to “AP Only”. "Numai AP".

38 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration
Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)
Adresa MAC
MAC Address
Introduceþi adresaaddress
Enter the MAC MAC a of
þintei
therouter-ului wireless
target ASUS ASUSRouter
Wireless pentru in
a desemna
order to
care router wireless ASUS va fi partenerul acestui router wireless ASUS.
designate which ASUS Wireless Router will be the partner for this ASUS
Wireless Router.
Puteþi stabili meniul wireless dupã cum este indicat în figura de mai jos.
You can setup your wireless environment as shown in this figure:

3. Utilities
Notã:
Note:conþinutul dintrein
The content paranteze"()"
braces “( )”este adresa
is the MACMAC din lista
address de Remote
in the punþi de la
distanþã a punctului de acces. De exemplu, WB1 are adresa
Bridge List of the AP. For example, WB1 have the MAC address MAC în listaofde
punþi
WB dein la
itsdistanþa
Remote WB.Bridge List.
În this
In acestcase,
caz, there
existãare
ºasesix rout-ere wireless ASUS
ASUS Wireless Routerscare andsunt
theylegate ca punþi
are linked as
wireless. Sã luãm ca exemplu unul din ele numit WB. WB nu este în modul
wireless bridges. Take one of them, named WB, as an example. WB is not
"Numai AP" ºi "Conectare la AP-urile din lista de punþi de la distanþa" este setat
in
ca “AP Only”
"Yes", mode
ºi deci and “Connect
se poate conecta cutoWB3.APs inÎn Remote Bridge
acelaºi timp, List” utilizator
"permite is set as
“Yes”, so it can
anonim"este connect
setatã to WB3.
ca "Yes" Meanwhile,
sau "permite “allow
utilizator anonim"anonymous”
este setatãiscaset as
"No"
dar areoradresele
“Yes” “AllowMAC a WB1, WB2
anonymous” is setºiasWB4
“No” în but
"listait de
haspunþi de la distanþã"
the MAC addresses ºi
astfel
of WB1,se WB2,
poate conecta
and WB4cuinWB1, WB2 si WB4.
the “Remote Bridge List”, so it can be connected
by WB1, WB2, and WB4.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 39
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration

Wireless
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a seta
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router.
în Tipsînare
momentul displayed
care when pe
plasaþi cursorul youunmove
obiect.your
cursor over an item.

Controlul
Accessaccesului
Control
Obiecte
Pull down dinmenu
meniu;items:
dezactivare (nu sunt necesare
informaþii)
Disable (no info required)
acceptare (este necesar sã
Accept (need
introduceti to input information)
informaþii)
respingere
Reject (need(este necesar
to input sþ introduceþi
information)
informaþii)
3. Utilities

Pentru a adãuga siguranþa, router-ul wireless ASUS are capacitatea sã se


To add security,
asocieze numai the ASUS
cu sau sã Wireless Routercu
nu se asocieze hasclienþii
the ability to only
wireless care associate
au adresele
with
MAC or
pe not associate
aceastã with wireless mobile clients that have their MAC
paginã.
address entered into this page.
Setãrile standard ale opþiunii "dezactivare" va permite oricãrui client wireless sã
The default setting
se conecteze. of “Disable”
Opþiunea will
"acceptare" va allow
permiteany wireless
numai celor mobile clientpaginã
din aceastã to
sã se conecteze.
connect. “Accept”Opþiunea "respingere"
will only allow thoseîi va opri pe
entered ceithis
into din page
acestãtopaginã sã se
connect.
conecteze.
“Reject” will prevent those entered into this page from connecting.

Adãugarea
Adding unei Address
a MAC adrese MAC
Pentru
To add aa MAC
adãuga o adresã
address, enterMAC, introduceþi
the 12 hexadecimalcelecharacters
12 caractere
into hexadecimale
the white box în
cãsuþa
next de lângã
to “MAC "Adresaand
Address:” MAC:" ºi selectaþi
click the tastaThe
Add button. "Add".
MACAdresa
addressMAC va fi
will be
adãugatã listei de control. În acestã paginã pot fi introduse maxim 31 de adrese
placed in the control list below. Only a total of 31 MAC addresses can be entered
MAC, deci determinaþi care sunt mai puþine; cele pe care le acceptaþi sau cele pe
into
carethis page so determine
le respingeþi, which
apoi alegeþi will be
"Modul dethe lesser;
acces those
MAC" you wish to accept or
corespunzator.
those you wish to reject and click the appropriate “MAC Access Mode”.

Notã:
Note:selectaþi butonul
Click the "Finish"
“Finish” pentrutoa save
button salva your
noile new
setãrisettings
ºi pentru and
a reporni
re-
router-ul wireless ASUS sau selectaþi "Save" ºi îl reporniþi mai
start the ASUS Wireless Router or click “Save” and restart later. târziu.

40 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration

Wireless
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniu topentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a seta
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. în
indicaþii Tips are displayed
momentul în care when
plasaþiyou movepe
cursorul your
un
cursor
obiect. over an item.

Setarea Radius (WL500g/WL500g Deluxe)


Radius Setting (WL500g/WL500g Deluxe)
Acestã secþiune
This section vã permite
enables you tosãsetsetaþi
up
parametrii suplimentari pentru
additional parameters for connection
conectarea
with a RADIUSla un server Radius.
Server. ValuesCând
are
aria "Metoda de autentificare" din
required for this page when the
secþiunea "Wireless" - "interfaþa" este
Authentication
setatã pe "WPA" Method
sau field in the
"Radius cu
Wirelesssunt
802.1x", - Interface screen
necesare are pentru
valori set as
acestã
“WPA” paginã.
or “RadiusVeziwith
"Metoda
802.1x”.de
autentificare" de la pagina 29.

3. Utilities
Refer to Authentication Method on
page 32.

Adresa IP
Server IPAddress
a server-ului: specificã
– specifies the IPadresa
addressIPofathe
server-ului
RADIUSRadius pentru
server to use
autentificarea wireless 802.1x ºi pentru derivarea codului WEP dinamic.
for 802.1X wireless authentication and dynamic WEP key derivation.
Port-ul server-ului: specificã numãrul port-ului UDP utilizat de server-ul Radius
Conectare
Server secretã:
Port specificã
– specifies parola
the UDP utilizatã
port numberpentru
useda by
iniþia
theo RADIUS
conectare server.
Radius.

Login Secret – specifies the password used to initialize a RADIUS


connection.
Notã:
Note: un server Radius
A RADIUS server is este utilizat
used pentru user
for remote autentificarea ºi evidenþa
authentication and
utilizatorilor
accounting. de It
la is
distanþã.
primarilyÎn principal
used byeste utilizatService
Internet de furnizorii de servicii
Providers, butde
Internet, dar poate fi folosit în orice reþea care are nevoie
can also be used on any network that needs a centralized authenti- de o funcþie
centralizatã de autentificare
cation function pentru staþiile de lucru.
for its workstations.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 41
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Wireless
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu. un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are displayed when you move your
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.

Perfecþionare
Advanced
Acestasection
This secþiune vã permite
allows you tosãsetsetaþi
up
parametrii adiþionali pentru funcþia
additional parameters for the wireless
router-ului wireless. Se recomandã
router function. We recommend that
utilizarea valorilor standard pentru
you
toateuse the default
obiectele values
din acestã for all
fereastrã.
items in this window.
3. Utilities

Afterburner
AfterBurner (numai
(WL500g WL500g
Deluxe only) Deluxe)

"Afterburner" activat: (WL500g


Enable AfterBurner: (WL500gDeluxe) - setaþi
Deluxe) pe to
- Set "activat"
Enable pentru a mãri
to increase
performanþa
performanceclienþilor (precum
for clients (suchWL100gx) care utilizeazã
as WL100gx) aceastã
that support funcþie.
this function.
Notã:
Note:viteza
Yourreþelei
networkva scãdea
speed dacã aveþidown
will slow clienþi ifmixti
you802.11g ºi Afterburner.
have mixed 802.11g
and Afterburner clients.
Ascunderea
Hide SSID - SSID: setarea
By default, standard
“No” este "No"
is selected astfel
so that încât utilizatorii
wireless mobile users wireless
can
sa poatã vedea SSID-ul router-ului wireless ASUS ºi sã se conecteze. Daca
see your ASUS Wireless Router’s SSID and join. If “Yes” is selected, your
este selectat "Yes", router-ul wireless ASUS nu va arata sondajele site-ului
ASUS
referitorWireless
la clienþii Router
wirelesswill not
ºi vor show
trebui sãin site surveys
introducã manual bySSID-ul
wireless mobile
router-ului
clients
wirelessand theyDacã
ASUS. will have
doriþi to
sã manually enter
restrictionaþi your la
accesul ASUS Wireless
router-ul Router’s
dumneavoastra
wireless
SSID. If ASUS,
you want acesta reprezintã
to restrict accessun to
mod simplu
“your” dar din
ASUS motiveRouter
Wireless de siguranþa
, this
nuauitaþi
is simplesã schimbaþi
way to doSSID-ul diferit
it but for de "standard".
security reasons, don’t forget to change the
SSID to something other than “default”.
Setare AP izolat (WL500g/WL500g Deluxe) - selectaþi "Yes" pentru a preveni
comunicarea
Set clienþilor
AP Isolated wireless între ei. Deluxe) - Selecting Yes to prevent
(WL500g/WL500g
wireless client from communicating with each other.
Rata de date (Mbps) (WL500g/WL500g Deluxe) - acest câmp vã permite sã
Data Raterata
specificaþi (Mbps) (WL500g/WL500g
de transmisie. Deluxe)
Lãsaþi pe "Auto" - This
pentru field allows
a maximiza you to
performanþa
faþa de distanþã.
specify the transmission rate. Leave on “Auto” to maximize performance
versus distance.

42 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Wireless
Wireless (Continuare)
(Cont.)
Setarea
Basic ratei
Rate principale
Set (WL500g/WL500g
(WL500g/WL500g Deluxe) Deluxe)
- This-field
acestindicates
câmp indicã ratele
the basic
principale care pot fi compatibile de clienþii wireless. Utilizaþi "1
rates that wireless clients must support. Use “1 & 2 Mbps” only when & 2 Mbps" numai
atunci când este necesarã compatibilitatea inversã pentru unele carduri LAN
backward compatibility is needed for some older wireless LAN cards with
wireless mai vechi care au o rata maxima de biti de 2Mbps.
a maximum bit rate of 2Mbps.
Pragul de fragmentare
Fragmentation Threshold (256-2346)
(256-2346)- fragmentarea este is
– Fragmentation utilizatã
used topentru
dividea
împãrþi cadrele 802.11 în pãrþi (fragmente) mai mici care sunt trimise separat la
802.11 frames into smaller pieces (fragments) that are sent separately to
destinaþie. Activaþi fragmentarea prin setarea unui prag a mãrimii pachetului.
the
Dacãdestination. Enablemare
existã un numãr fragmentation byWLAN,
de ciocniri in settingîncercaþi
a specific packet
diferite size
valori de
threshold.
fragmentareIfpentru
there ais mãri
an excessive
încredereanumber of collisions
transmisiei on the WLAN,
cadrului. Valoarea standard
(2346) este recomandatã
experiment with differentpentru utilizarea normalã.
fragmentation values to increase the reliability
of frame transmissions. The default value (2346) is recommended for normal
Pragul RTS (0-2347) - funcþia RTS/CTS (Request to Sent/Clear to sent - cerere
use.
de trimitere/ ºtergeþi pentru a trimite) este utilizatã pentru a minimaliza ciocnirile
dintreThreshold
RTS staþiile wireless.
(0-2347) Când
– Theeste activatã
RTS/CTS funcþia toRTC/CTS
(Request Send/Clear router-ul nu
to Send)
transmite is
function cadrul
used de
to date pânã collisions
minimize când nu este
among completã
wirelessaltãstations.
comunicare
When cu
RTS/CTS is enabled, the router refrains from sending a data frame untila
confirmare RTC/CTS. Activaþi funcþia RTC/CTS stabilind un prag specific

3. Utilities
mãrimii pachetului. Valoarea standard (2347) este recomandatã.
another RTS/CTS handshake is completed. Enable RTS/CTS by setting a
specific packet
Intervalul DTIMsize threshold.
(1-255) The default value
(WL500g/WL500g (2347)
Deluxe) is recommended.
- DTIM (Delivery Traffic
Indication Message - mesajul de indicare a traficului livrat) este un mesaj
DTIM Interval (1-255) (WL500g/WL500g Deluxe) – DTIM (Delivery
wireless utilizat pentru a informa clienþii din modul de economie a energiei
Traffic
referitorIndication
la momentulMessage)
în care is a wireless
trebuie sã semessage used
conecteze to inform
pentru a emiteclients in
mesaje.
Power Saving Mode
Tastaþi intervalul when
de timp the sistemul
în care system should wake
va emite up toclienþilor
un DTIM receive care
broadcast
se aflã
în modul
and de economie
multicast messages.a energiei.
Type theValoarea standard
time interval in (3) estethe
which recomandatã.
system will
Invervalul de
broadcast semnalizare
a DTIM (1-65535)
for clients in Power- acest câmp
Saving indicã
Mode. Theintervalul
default de timp
value (3)în
milisecunde în
is recommended. care sistemul trimite pachetul sau semnalul pentru a sincroniza
reþeaua wireless. Valoarea standard (100 milisecunde) este recomandatã
Beacon Interval (1-65535) – This field indicates the time interval in
Activare impuls
milliseconds that cadru (WL500g/WL500g
a system Deluxe)
broadcast packet, - acest
or beacon, câmp
is sent to vã permite sã
synchronize
activaþi
the modul
wireless impulsului
network. The cadrului pentru
default value a îmbunãtãþi
(100 milliseconds)performanþele pentru
is recommended.
clienþii wireless care suporta impulsul cadrului.
Enable Frame Bursting? (WL500g/WL500g Deluxe) – This field allows
Activare
you radioframe-bursting
to enable (WL500g/WL500g modeDeluxe) - selectaþi
to improve "Yes" pentru
performance a activa
with wireless
funcþia that
clients wireless
also în timpulframe-bursting.
support zilelor ºi perioadelor de timp predefinite de client.
Utilizatorii wireless nu vor putea sã se conecteze în zilele ºi perioadele de timp
neselectate.
Enable Radio? (WL500g/WL500g Deluxe) - Selecting “Yes” enables the
Date pentru activare
wireless function radio
during (WL500g/WL500g
user-defined Deluxe)
dates and times.- acest câmp
Wireless defineºte
users will
zilele în care funcþia wireless va fi activatã.
not be able to connect on non-selected dates and times.
Timp pentru
Date activare
to Enable Radioradio (WL500g/WL500g Deluxe)
(WL500g/WL500g Deluxe) - -acest
Thiscâmp
field defineºte
defines
perioadele de timp din zilele selectate în care funcþia
the dates that the wireless function will be enabled. wireless va fi activatã.

Time to Enable Radio (WL500g/WL500g Deluxe) - This field defines


the time range that the wireless function will be enabled on each of the
selected dates.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 43
Capitolul 3
Chapter 3 -- Software
ConfigurareConfiguration
Software

Configurarea
IP Config IP

WAN
WANºi&LAN
LAN
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile
Follow the instructions pentru
to set up the ASUS a seta
Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your indicaþii
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.
WL500g WL500g Deluxe
3. Utilities

Tipul
WANde conectare Type
Connection WAN
Router-ul
The ASUS wireless ASUS
Wireless conþinesupports
Router patru tipuri
fourde conectãri
connection WAN caretoinclud
types WAN, IP
static, PPPoE, PPTP ºi IP automat. WL500g Deluxe include "Big Pond" (Telstra)
including Static IP, PPPoE, PPTP and Automatic IP. WL500g Deluxe
în "tipul de conectare WAN" ºi "viteza de conectare WAN". Câmpurile setãrii
includes
WAN “Big Pond”
din aceastã (Telstra)
pagina vor diferiinîn“WAN
funcþie Connection Type” andpe“WAN
de tipul de conectare care îl
Connection Speed”. The WAN setting fields in this page will differ
alegeþi.
depending on what kind of connection type you select.
Viteza de conectareSpeed
WAN Connection WAN (WL500g
(WL500gDeluxe)
Deluxe)
Puteþi
You can folosi
usemeniul pentru a schimba
the pull-down menu toviteza de conectare
change the WANWAN daca nuspeed
connection doriþi sã
if
utilizaþi "Auto Negotiation".
you do not want to use “Auto negotiation”.

Setarea
WAN IPIP-ului
SettingWAN
Aceste
These trei obiecte
three items pot
are fieditable
editate only
numaiwhen
cândWAN
tipul de conectare WAN
Connection Typeeste
is setsetat
as
pe IP static sau PPTP.
Static IP or PPTP.
Adresa IP - aceasta
IP Address - This is este adresaofIPthe
IP address a Wireless
router-uluiRouter
wireless ASUS,
as seen on aºa cum se
the remote
poate observa
network. pe leave
If you reþea de la distanþã.
it blank, Dacã nu
the router willscrieþi nimic,
get IP router-ul
address fromvaDHCP
prelua
automat o adresa IP de la server-ul DHCP.
Server automatically.
Subnet
Subnetmask
Mask- -aceasta
This is este masca
Subnet Masksubnet
of theaWireless
router-uluiRouter
wireless, aºa cum
as seen se
on the
poate observa pe reþea de la distanþã.
remote network.
Cale de acces
Default standard
Gateway - aceasta
- This este
is the IP adresaofIPdefault
address a cãii de acces standard
gateway care
that allows
permite contactul
for contact întrethe
between router-ul wireless
Wireless Routerºi reþeaua
and thede la distanþa
remote sau or
network gazdã.
host.

44 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Configurarea IP (Continuare)
IP Config (Cont.)
WL500g WL500g Deluxe

Setãrile
WAN DNSSettings
DNS ale WAN-ului
Puteþi regla setãrile DNS utilizând orice tip de conectare WAN (IP static, PPPoE
You canautomat).
sau IP set the DNS setting
WL500g usinginclude
Deluxe any WAN Connection
"Big Pond" Type
ºi "viteza de(Static IP,
conectare
WAN" (nu
PPPoE, orsunt prezentate
Automatic IP).aici).
WL500g Deluxe includes “Big Pond” and
“WAN Connection Speed” (not shown here).
Preluarea automata a serverului DNS? - în mod normal, aceasta se
Get DNS automat
realizeazã Server automatically?
ºi aþi raspunde "No"- Normally this is
la întrebarea automatic
referitoare and you
la atribuirea
manualã
would a DNS-ului.
answer “No” Dacã
to theprimiþi instrucþiuni
question de la furnizorul
about manually de Internet
assigning DNS. Ifpentru
you
a introduce
are adresele DNS,
given instructions fromselectaþi
your ISP"Yes" pentruDNS
to enter a atribui manualselect
addresses, DNS-ul.
“Yes”
to manually assigning DNS.
Server 1 DNS/Server 2 DNS - Dacã primi instrucþiuni de la furnizorul de

3. Utilities
Internet
DNS pentru
Server a introduceþi
1/DNS Server 2adresele DNS,
- If you are selectaþi
given "Yes" pentru
instructions a atribui
from your ISP
manual DNS-ul ºi introduceþi aici adresele IP.
to enter DNS addresses, select “Yes” to manually assigning DNS and enter
the IP addresses here.

WL500g WL500g Deluxe

Contul PPPeO
PPPoE or PPTPsau Account
PPTP
Aceste trei obiecte pot fi editate numai când tipul de conectare WAN este setat
These threesau
pe PPPeO items are editable only when WAN Connection Type is set as
PPTP.
PPPoE or PPTP.
Numele utilizatorului - numele contului dumneavoastrã de Internet furnizat de
User Name
furnizorul - The name
de Internet. of your de
Unii furnizori Internet
Internetaccount
solicitã provided
întregul numeby your ISP.
al contului
Some
cât ISPs workþi with the entire account name
domeniul gazdãalong with(de the hosting exemplu
domain
numeledumneavoastra@domeniuldumneavoastra.com)
(such as yourname@yourdomain.com) and others require iar altele solicitã
that you sã
enter
introduceþi
only numai numele
the account contului (numeledumneavoastrã).
name (yourname).
Parola - introduceþi
Password parola
- Enter the pentru for
password contul dumneavoastra
your de Internet
Internet account.
Idle Disconnect
Timpul Time in seconds
de deconectare pentru (option) - Enter
inactivitate în the number (opþiune)
secunde of seconds-
of inactivity
introduceþi to disconnect
numarul you de
de secunde from your ISP.dupã care sã fiþi deconectat de
inactivitate
la furnizorul de Internet.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 45
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration
PPPOE MTU -- This
PPPoE MTU acestfield
câmp indicã the
is shows Unitatea maximã
Maximum de transmisie
Transmission (MTU -
Unit (MTU)
Maximum
of PPPoETransmission
packets. Unit) a pachetelor PPPeO.

POOoE MRU -- This


PPPoE MRU acestfield
câmp indicã the
is shows Unitatea maxima
Maximum de recepþie
Receive (MTUof-
Unit (MTU)
Maximum Receive Unit) a pachetelor PPPeO.
PPPoE packets.
Activarea releuluiRelay
Enable PPPoE PPPoE - activarea
- Enable releului
PPPoE PPPoE
relay permite
allows staþiilor
stations din LAN
in LAN to
sã stabileascã individual conectãri PPPoE care sunt trecute prin NAT.
setup individual PPPoE connections that are passthrough NAT. It is also Este de
asemenea
known as cunoscut drept multi-sesiune PPPoE.
PPPoE multi-session.

WL500g WL500g Deluxe


3. Utilities

Cerinþe Requirement
Special speciale ale furnizorului
from ISP de Internet
The following two items may be specified by some ISPs. Check with your
Urmãtoarele douã obiecte pot fi specificate de anumiþi furnizori de Internet.
ISP and fill them in if required.
Verificaþi cu furnizorul dumneavoasta de Internet ºi completaþi câmpurile dacã
este necesar.
Host Name – Fill this in if required by your ISP.
Numele gazdei - completaþi dacã este solicitat de furnizorul de Internet
MAC
AdresaAddress – Fill thisdacã
MAC - completaþi in if este
required by de
solicitat your ISP. de Internet
furnizorul
Server Heart-Beat (WL500g Deluxe) - completaþi cu numele server-ului sau cu
Heart-Beat Server (WL500g Deluxe) - Fill in the server name or server IP
adresa IP a serverului în momentul în care vã conectaþi prin BigPond.
address when you are connecting with BigPond.
Setarea IP-ului LAN-ului
LAN IP Setting
Adresa
IP IP - aceasta
Address - This iseste adresa of
IP address IP the
a router-ului
Wireless wireless,
Router asaºa cum
seen in este
yourvãzutã
local
în reþeaua localã. Valoarea standard este 192.168.1.1.
network. The default value is 192.168.1.1.
Subnet mask - aceasta este masca subnet a router-ului wireless, aºa cum este
vãzutã înMask
Subnet reþeaua localã.
- This Valoarea
is Subnet standard
Mask of theeste 255.255.255.0.
Wireless Router as seen in your
local network. The default value is 255.255.255.0. wireless, aºa cum este
Numele gazdei - acesta este numele gazdei router-ului
vãzutã în reþeaua localã.
Host Name - This is Host Name of the Wireless Router as seen in your
local network.

46 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Configurarea
IP IP (Continuare)
Config (Cont.)
Selectaþi
Click an un obiect
item din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu.
Follow Respectaþi to
the instructions instrucþiunile pentruWireless
set up the ASUS a seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your
indicaþii în momentul în care plasaþi cursorul pe un
cursor
obiect. over an item.

ServerServer
DHCP DHCP
DHPT (Dynamic
DHCP (Dynamic HostHostConfiguration
Configuration
Protocol -is protocolul
Protocol) a protocol dinamic
defined for de
configurare a gazdei) este un protocol
dynamically assigning IP addresses
proiectat pentru atribuirea dinamicã de
to computers
adrese in a network.
IP pentru Enabling
calculatoarele din
the DHCP
reþea. server allows
Activarea the Wireless
server-ului DHCP
permite to
Router router-ului
assign IPwireless
addresssãtoatribuie
PC or
adrese
NB thatIPis set to obtain an IP address

3. Utilities
pentru calculatorul sau laptopul care este setat pentru aThe
automatically. obþine automat
ASUS o
Wireless
adresa IP. Router-ul wireless ASUS suportã pânã la 254 adrese
Router supports up to 254 IP addresses for your local network. IP pentru o
reþea localã.
Activarea
Enable theserver-ului
DHCP Server? DHCP?–- This
acestfield
câmpallows
vã permite
you sã activaþi or
to enable saudisable

dezactivaþi
DHCP server-ul
server in the DHCP
WirelessdinRouter.
router-ulThewireless.
defaultValoarea
value isstandard
“Yes” este
"Yes".
Domain Name - This acest
Numele domeniului- field indicates
câmp indicãthe numele
Domaindomeniului
Name to provide
furnizat to clients
clienþilor
carerequest
that solicitã IP
adresa IP defrom
Address la server-ul
DHCP DHCP.Server.
Adresa IP iniþialã - acest câmp specificã prima adresã atribuitã de server-ul
IP PoolînStarting
DHCP reþeaua Address - This localã.
dumneavoastrã field specifies the first address in the pool
Adresa
to IP finalã
be assigned by- the
acest
DHCPcâmpserver
specificã ultima
in your adresã
local atribuitã de server-ul
network.
DHCP în reþeaua dumneavoastrã localã.
IP Pool Ending
Perioada de timpAddress - This
de utilizare field câmp
- acest specifies the last
specificã address
timpul in the pool
de conectare de
to be beneficiazã
care assigned byunthe DHCPcu
utilizator server
adresain your local network.
IP dinamicã curentã.
Lease Time - This field specifies the amount of connection time a network
user be allowed with their current dynamic IP address.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 47
Capitolul33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Configurarea
IP IP (Continuare)
Config (Cont.)

DHCP Server (Cont.)

Setarile
DNS andserver-ului
WINS Server DNSSetting
si WINS
Serverul
DNS DNS
Server 1/ Server-ul
1/DNS Server 2DNS 2-
- This
acestindicates
field camp the indicã adresa
IP address IP a
of DNS
DNS-ului
to provide to furnizat clienþilor
clients that requestcare
IP
solicitã adresa IP de la
Address from DHCP Server. You can server-ul
DHCP.
leave Puteþithen
it blank, sãthe
nuWireless
completaþi,
Routerºi
atunci
will router-ul
process the DNSwireless va procesa
request.
solicitarea DNS.
WINS Server
Server-ul - The Windows
WINS Internet
- serviciul de
Naming
denumire Service manages
Internet interaction
Windows
of
administreazã interacþiunile If you
each PC with the Internet.
3. Utilities

use a WINS server, enter IP Address


fiecarui calculator cu Internetul. Daca utilizaþi
of server here.un server WINS,
introduceþi aici adresa IP.
Assign IP Address Manually (WL500g Deluxe)
Atribuirea manuala a adresei IP (WL500g Deluxe)
Enable Manual
Activarea Assignment
atribuirii manuale- Selecting “Yes”"Yes"
- selectaþi allows you toaassign
pentru a static
permite
IP address to
atribuirea the adrese
unei PC that has the IP address
IP statice and MAC
calculatorului address
care mapping set
are atribuirea
in the “Manually
adresei Assigned
IP ºi adresei MAC IP stabilitã
List”. în "Lista de IP-uri atribuite
manual".

48 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Configurarea IP (Continuare)
IP Config (Cont.)
Selectaþi un obiect
Click an item on thedin meniu
menu pentruaasubmenu.
to reveal vizualiza
un submeniu.
Follow Respectaþi
the instructions to setinstrucþiunile pentru a
up the ASUS Wireless
seta router-ul
Router. Tips arewireless
displayedASUS.
when Vã
you sunt
moveoferite
your
câteva indicaþii
cursor over în momentul în care plasaþi
an item.
cursorul pe un obiect.
Ruta staticã
Static Route
O route
A rutã este
is a un posibil
possible traseu
path fromdea
la o anumitã
given host to gazdã
anotherlahosto altã
or
gazdã sauIf destinaþie.
destination. you append one Dacã
or
adãugaþi
more unabehind
routers sau mai multe
the ASUS
rute la unRouter
Wireless routertowireless
share theASUSsame
ºi împãrþiþito
connection aceeaºi
Internet,conectare
you need to la
Internet,
insert trebuie rules
predefined sã introduceþi
of route,

3. Utilities
reguli static
called predefinite alethe
route, into rutei
ASUSîn
router-ul Router.
Wireless wirelessThen
ASUS. the ASUS
Wireless Router could know which
Apoi, router-ul wireless ASUS poate ºti la care
router the packets from Internet with different router IP
destination sãaddress
livreze can
pachetul
deliver to. cu diferite adrese IP de destinaþie.
Aplicarea tabelului rutelor? - selectaþi "Yes" pentru a aplica toate
Apply
reguliletodin
routing
Listatable? – Selecting
de rute statice în“Yes” applies
tabelul all those rules in Static
rutelor.
Route List into routing table.
Lista rutelor statice
Static
Reþea/IPRoute
gazdã List- reprezintã adresa IP de destinaþie a reþelei sau a
gadzei. Poate IP
Network/Host fi ºi–Ito stands
adresaforIP,the
precum 192.168.1.1
destination IP addresssauof onetwork
gamã or
de adrese
host. IP, precum
So it could be an IP 192.168.0.0
address, such sauas192.0.0.0.
192.168.1.1Dacã
or a un
rangepachet
of IP
are adresa
address, suchIPasde destinaþieorcare
192.168.0.0 se potriveºte
192.0.0.0. cu with
If a packet acestdestination
câmp sauIP
cu o parte
address that din
matchacest câmp,
to this field va fi trimis
or within thelarange
dispozitivul setatit will
of this field, în route
câmpul
to cãii set
the device de in
acces.
Gateway field.
Netmask–-Itreprezintã
Netmask stands for the masca de net
netmask a unei
of an addedrute de reþea
network route.adãugate.
Calea de acces - acest câmp reprezintã adresa IP sau calea de
Gateway
acces unde - This
suntfield standspachetele.
trimise for the IP address
Trebuieofsãgateway
se ajungã where packets
la calea
are routed.de
specificã The specified
acces. gateway
Acesta must be
înseamnã cãreachable first. Ittrebuie
dumneavostrã means you sã
have
setaþitodinainte
set up a static
o rutaroute to the
staticã gateway
la calea debeforehand.
acces.
Metric -- Metric
Metric reprezintã o valoare
is a value a distanþei
of distance for thepentru reþea
network and ºi este
used to utilizat
decide
pentru a decide prioritatea
the priority of route rules. regulilor rutei.
Interfaþa - acest câmp decide la care interfaþa de reþea se aplicã
Interface - This field
aceastã regula a rutei.decide which network interface this routing rule is
applied to.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 49
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Configurarea
IP IP (Continuare)
Config (Cont.)
Selectaþi
Click un onobiect
an item the menudinto meniu
reveal apentru
submenu.a
vizualiza
Follow un
the instructionssubmeniu. Respectati
to set up the ASUS Wireless
instrucþiunile pentru a seta router-ul
Router. Tips are displayed when you move yourwireless
ASUS.over
cursor Vãansunt
item. oferite câteva indicaþii în
momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
Alte utilizãri
Miscellaneous
Enable UPnP – Selecting “Yes” to
enable UPnP, it will allow your
Wireless Router to be found
Activare UPnP
automatically by -systems,
selectaþisuch
"Yes"
as
pentru a activa
Windows XP. AndUPnP, va permite
it allows these
router-ului
systems wireless sa configure
to automatically fie gãsit
automat
the Wirelessde Router
sisteme, for precum
various
3. Utilities

Windows
Internet XP. ªi permite
applications, such asacestor
gaming
sisteme
and videosã configureze automat
conferencing.
router-ul wireless pentru diverse
Remote Log Server – This feature
aplicaþii de Internet, precum
allows you to assign a remote server
jocurile
to ºi conferinþele
record log messages video.
of the
Server cuRouter.
Wireless conectare deleave
If you la distanþã - acestã
it blank, systemcaracteristicã vã permite
will record up to 1024
sã atribuiþi un server de la distanþa
messages on the Wireless Router only. sã înregistreze mesajele de
conectare ale router-ului wireless. Dacã nu completaþi, sistemul va
Time Zonepânã
înregistra – This field indicates
la 1024 de mesaje time zonepewhere
numai you wireless.
router-ul are locating in.
FusulServer
NTP orar - –acest
NTPcâmp
Serverindicã fusulserver
is a time orar în
oncare sunteþi localizat.
the Internet that allows the
Wireless Router to synchronize its system time to. You can keep thecare
Server NTP - server-ul NTP este un server de timp pe Internet default
permite router-ului wireless sã se sincronizeze cu sistemul. Puteþi
IP address or set to the IP address of an NTP server that you prefer.
pãstra adresa IP standard sau puteþi seta o adresa IP a server-ului
NTP dorit.
DDNS Setting
Setarea DDNS
Dynamic
Dinamic -- DNS
DNS (DDNS)
(DDNS) allows
permite user to export host
utilizatorului name to Internet
sã exporte numele through
gazdei
DDNS service provider. Each time the ASUS Wireless Router
în Internet prin furnizorul de servicii DDNS. De fiecare datã când connect to
Internet
router-uland get anASUS
wireless IP address from ISP, this
se conecteazã function
la Internet ºi will
preiaupdate yourIPIP
o adresã
address to DDNSde
de la furnizorul service provider
Internet, acestã automatically, so that any
funcþie va actualiza user onadresa
automat Internet
IP pentru
can accessfurnizorul
the ASUSdeWireless
servicii DDNS, astfel
or servers încâtitorice
behind utilizator
through de pe
a predefined
Internet
name sã poatãinaccesa
registered DDNS router-ul wireless ASUS sau serverele printr-
service provider.
un nume predefinit înregistrat la furnizorul de servicii DDNS.
Enable the DDNS Client? – Selecting “Yes” to enable DDNS update,
Activarea clientului DDNS? - selectaþi "Yes"pentru a permite
then each time your IP address to WAN is changed, the information will be
actualizarea DDNS, apoi de fiecare data când este schimbatã adresa
updated to DDNS service provider automatically.
IP pentru WAN, informaþia va fi actualizatã automat pentru furnizorul de
servicii DDNS.

50 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Configurarea
IP IP (Continuare)
Config (Cont.)
Server - în prezent, clienþii conectaþi al DynDNS sau TZO sunt incluºi în
Server – Currently, clients connect to DynDNS or TZO are embedded in
router-ul wireless. Puteþi accesa legaturã "Free Trial" din acest câmp
the Wireless Router. You can click Free Trial link behind this field to start
pentru a începe cu un cont gratis de încercare.
with a free trial account.
Numele utilizatorului ºi adresa de e-mail - acest câmp este utilizat
pentru
User identificare
Name la conectarea
or E-Mail Address – în serviciul
This field isDynamic-DNS.
used as an identity to log in
Parola sau cheie
Dynamic-DNS service.DNS - acest câmp este utilizat drept parolã la
conectarea în serviciul Dynamic-DNS.
Password
Numele gazdeior DDNS- acestKeycâmp–Thisreprezintã
field is used as a gazdei
numele password
pe to
carelogl-aþi
in
Dynamic-DNS service.Dynamic-DNS ºi care ar trebui exportat cãtre toatã
înregistrat la serviciul
lumea.
Host Name –This field represents the Host Name you register to Dynamic-
Activare
DNS service wildcard? - acest
and expect campto
to export determinã
the world.dacã numele domeniului cu
wildcard este, de asemenea, redirecþionat la adresa dumneavoastrã IP.
Enable wildcard?
Actualizare manualã– This field determines
- acest if domain
buton vã permite sãname with wildcard
actualizaþi manual
is also redirected to your IP address.
baza de date DDNS. Este recomanadat numai în cazul în care
actualizarea
Update DSNS –This
Manually automatã eºueazã.
button allows Puteþi
you tovizualiza statutul database
update DDNS curent a
actualizãrilor
It isDDNS în înregistrarea sistemuluiDDNS
(System Log).failed. You

3. Utilities
manually. available only when automatic update
can get current status of DDNS update from System Log.

Notã: în
Note: prezent, clients
Currently, clienþii conectaþi
connected al to
DynDNS
DynDNS sauorTZO
TZO sunt
areincluºi
embed- in
router-ul wireless. Puteþi accesa legãtura "Free Trial" din
ded in ASUS Wireless Router. You can click Free Trial link behind acest câmp
pentru
each a începe
DDNS cu un
service cont gratis
provider de încercare.
to start with a free trial account.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 51
Capitolul 33 -- Configurare
Chapter Software
Software Configuration

SetãriSetting
NAT NAT
Selectaþi
Click this un obiect
item dinmenu
on the meniu pentrua asub
to reveal vizualiza
menu.
un submeniu.
Follow Respectaþi
the instructions instrucþiunile
to setup the ASUS pentru
wirelessa
seta
router.router-ul
Tips are wireless
given when ASUS. Vã sunt
you move your oferite
cursor
câteva
over eachindicaþii
item. în momentul în care plasaþi
cursorul pe un obiect.
Iniþiere port
Port Trigger
Aceastã
This funcþie
function vã permite
allows you to sãopendeschideþi
anumite TCP
certain port-urior TCP
UDPsau UDPtopentru a
ports
comunica cu with
communicate calculatoarele
the computersconectate la
WL500g. toAcesta
connected este This
the WL500g. realizatã
is prin
definirea
done port-urilor
by defining de ports
trigger iniþiere
and ºi port-
urilor de ports.
incoming primire.
WhenCând port-ulport
the trigger de iniþiere
este
is detectat,
detected, the inbound packets to the
pachetele de primit la numbers
numerele arespecifice
3. Utilities

specified incoming port


de port de
redirected primire,
to your sunt redirecþionate
computer.
cãtre calculatorul dumneavoastrã.
Activare
Enable iniþiere
Port port?
Trigger? - selectaþi
- Selecting "Yes"
“Yes” pentru
applies a aplica
all the rules intoate regulile din
the Port
lista deList
Trigger iniþiere a Wireless
to the port-ului Router.
la router-ul wireless.

ListaTrigger
Port de iniþiere
List a port-ului
Iniþiere Port
Trigger port -- This
acestfield
câmp va permite
allows sã introduceþi
you to enter the port or port-ul sau ofgama de
port range
port-uripackets
outing pentruthat
pachetele de transmis
will trigger care va iniþia redirecþionarea port-ului.
port redirect.
Protocol- This
Protocol - acest
fieldcâmp
allowsvayoupermite sãthe
to select selectaþi
protocolprotocolul
of outgoingpentru pachetele
packets.
de transmis.
Port pentru
Incoming Portprimire - acest
- This field allowscâmp
you tovãenter
permite sã or
the port introduceþi
port rangeport-ul
of sau
gama depackets
incoming port-urithat
a will
pachetelor de primit
be redirected to yourcare vor fi redirecþionate cãtre
computer.
calculatorul
Protocol dumneavoastrã.
- This field allows you to select the protocol of incoming packets.
Protocol - acest câmp vã permite sã selectaþi protocolul pentru pachetele
de primit. - This field keeps information on what the rule is used for.
Description
Descriere - acest câmp reþine informaþiile referitoare la utilizarea regulilor.

52 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

SetãriSetting
NAT NAT (Continuare)
(Cont.)
Selectaþi
Click thisunitem
obiect din menu
on the meniutopentru
revealaa vizualiza
sub menu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile
Follow the instructions pentruwireless
to setup the ASUS a seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
router. Tips are given when you move your cursor
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
over each item.

Server
Virtualvirtual
Server
Pentru
To makecaservices,
serviciilelike
precum
WWW, WWW FTP, si
FTP, furnizate
provided de server
by a server in yourpentru
local
reþeaua dumneavostrã localã, sã fie
network accessible for outside
accesibile utilizatorilor dinafarã, ar
users,
trebui you
sã should specify
specificaþi a local IP
o adresã IP
address to theserver.
localã pentru server. Apoi,
Then,adãugaþi
add the
adresa
IP IP ºiand
address tipul de protocol
network protocolde
reþea,port
type, numãrul
number, port-ului ºi numele
and name of the

3. Utilities
serviciului în urmatoarea lista.
service in the following list. Based Pe
baza acestei liste,
on the list, the gateway will forward
calea de acces va transmite cererile
service request
de servicii din from
parteaoutside users
utilizatorilor
to the corresponding
dinafarã local server.
cãtre serverul local
corespunzãtor.
Enable Virtual Server?– Selecting
“Yes” applies all those rules in
Activarea server-ului virtual? - selectaþi "Yes" pentru a aplica toate regulile
Virtual
din lista Server Listvirtual
server-ului into the Wirelesswireless.
în router-ul Router.
Lista server-ului virtual
Virtual
IP local Server
- acest List
câmp reprezintã adresa IP destinaþie la care doriþi sã
redirectionaþi pachetele.
Local IP – This field stands for the destination IP address that you like to
Gama port-ului - acest câmp reprezintã un numãr de port sau o gama de port-
redirect the matched packet to.
uri. Când port-ul destinaþie a pachetelor de primit coincide cu port-ul sau cu o
gama din port, This
Port Range– pachetele
field de primit
stands forvor fi redirectionate
a port number or alarange
adresa ofIPports.
specificata
Once
in IP-ul local.
the destination port of incoming packets matches the port or within the port
Protocol - acest câmp vã permite sã selectaþi protocolul pentru pachetele de
range, the incoming packets will be redirect to IP address specified in Local
primit.
IP.
Descriere - acest câmp reþine informaþiile referitoare la utilizarea regulilor.
Protocol– This field stands for protocol of incoming packets.
Description –This field allows you to record what this rule is used for.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 53
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration
Setãri NAT (Continuare)
NAT Setting (Cont.)
Selectaþi
Click an un obiect
item din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a seta
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router.
indicaþii Tips are displayed
în momentul în carewhen
plasaþiyou move pe
cursorul your
un
cursor
obiect. over an item.

DMZ virtual
Virtual DMZ DMZ-ul virtual vã permite sã expuneþi un
calculator
Virtual DMZ la Internet,
allows youastfel încât toate
to expose
pachetele de primit vor fi redirecþionate
one computer to Internet, so that all
cãtre calculatorul setat corespunzãtor.
inbound
Este packetsmomentele
util pentru will be redirected
în care rulaþi
to the computer you set. It is useful
aplicaþii
care
while utilizeazã
you run some port-uri de primire
applications
nesigure. Utilizaþi cuincoming
that use uncertain atenþie. ports.
Please use
Adresa IP aitstaþiei
carefully.
expuse - acest câmp reprezintã adresa IP a calculatorului pe
3. Utilities

care doriþi sã îl expuneþi la Internet.


IP Address of Exposed Station – This field stands for the IP address of the
computer that you want to expose to Internet.

54 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Firewall Firewall
Internet Internet
Selectaþi
Click an un obiect
item din menu
on the meniu topentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your
indicaþii în momentul în care plasaþi cursorul pe un
cursor over an item.
obiect.

Filtru
LAN &LAN ºi Filter
WAN WAN

3. Utilities
Filtru to
WAN LAN
LANsiFilter
WAN
Filtrul &
LAN LAN ºi WAN
WAN vãallows
filter permiteyou
sã blocaþi anumite
to block pachete
specified între between
packets LAN si WAN.LANLa
început, puteþi defini zilele ºi perioada de timp în care filtrul va fi activat. Apoi,
and WAN. At first, you can define the date and time that filter will be
puteþi alege acþiunea standard pentru filtru în ambele direcþii ºi introduce reguli
enabled. Then, you can choose the default action for filter in both directions
pentru excepþii.
and
Ziuainsert the rules
de activare for any
a filtrului exceptions.
WAN cãtre LAN - acest câmp defineºte zilele în care
filtrul WAN ºi LAN este activat.
Date to Enable WAN to LAN Filter – This field defines the dates that
Perioada din zi de activare a filtrului WAN catre LAN - acest câmp defineºte
WAN
perioada to LAN filter
de timp willfiltrul
în care be enabled.
WAN si LAN este activat.
Pachetele
Time of Day(LAN catre WAN)
to Enable WANcare nu sunt
to LAN specificate
Filter vor
– This field fi - acest
defines câmp
the time
defineºte acele pachete LAN ºi WAN care nu sunt specificate în tabelul de filtre
interval that WAN to LAN filter will be enabled.
WAN ºi LAN vor fi acceptate sau eliminate.
Tipul de pachete
Packets (LAN toICMP WAN) filtrate (LAN cãtreWAN)
not specified will be -–acest
This câmp
field defineºte o listã
defines those
de tipuri
LAN de pachete
to WAN ICMP
packets whichLANarecatre
notWAN care in
specified vorWAN
fi filtrate. De exemplu,
to LAN dacã
Filter Table
aþi dori sã filtraþi pachetele ICMP Echo (tip 8) si Echo Reply (tip 0), trebuie sã
will be accepted or dropped.
introduceþi un ºir de numere separate de spaþii, precum "0 5".
Filtered ICMP (LAN to WAN) packet types – This field defines a list of
LAN to WAN ICMP packets type that will be filtered. For example, if you
would like to filter Echo (type 8) and Echo Reply (type 0) ICMP packets,
you need to enter a string with numbers separated by blank, such as, "0 5".

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 55
Capitolul33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Firewall
Internet Internet
Firewall (Continuare)
(Cont.)
Tabelul
WAN tode fitre
LAN WAN
Filter si LAN
Table
Source/Destination IP Address - For source or destination IP address,
Adresa IP sursã/destinaþie - adresa IP sursã sau destinaþie poate reprezenta
you can input a specific IP address, such as "192.168.122.1", or IP addresses
o adresa IP specificã, precum "192.168.122.1" sau adrese IP de pe subnet,
within
precum one subnet, suchsau
"192.168.123.*", as "192.168.*.*",
"192.168.123.*", or "192.168.*.*",
sau toate or all"*".
adresele IP precum IP
addresses as "*".
Port sau gama de port-uri sursã/destinaþie - pentru gama de port-uri
Source/Destination Port or Port Range - For source or destination port
sursã/destinaþie, puteþi introduce un anumit port, precum "95", sau port-uri dintr-
range,
o gama,you can input
precum a specific
"103:315", port,
">100" sausuch as "95", or ports within a range,
"<65535".
such as "103:315", ">100", or "<65535".
Protocol - acest câmp indicã tipul de protocol a pachetelor care sunt filtrate
Protocol – This field indicates the protocol type of packets this rule like to
conform regulii.
filer.
3. Utilities

56 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Firewall Firewall
Internet Internet (Cont.)
(Continuare)
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniutopentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile
Follow the instructions pentruWireless
to set up the ASUS a seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are displayed when you move your
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.

Configurare
Basic Configde bazã
ActivareFirewall?
Enable firewall? –- Selecting
selectaþi “Yes”
"Yes"
pentru afirewall
enables permite to
firewall-ului sã aplice
apply general SPI
regulile generale SPI.
rules.
Tip de pachet
Logged Packet înregistrat
Type –- acest
This câmp
field
indicã ce tip de pachete
indicates what kind of packets vor fi
înregistrate între WAN si LAN.
between WAN and LAN will be

3. Utilities
logged.
ActivareWeb
Enable accesAccess
Internet din WAN
from WAN- –acest
Thiscâmp
field vã permite
allows yousãtospecificaþi
specify theport-ul
port
utilizat pentru a accesa server-ul de Internet a router-ului wireless
used to access Web server of the ASUS Wireless Router from Internet. The ASUS.
Valoarea standard este 8080. Dacã cunoasteþi adresa IP WAN a router-ului
default value is 8080. If you know the WAN IP address of the Wireless
wireless, deschideþi browser-ul de Internet ºi introduceþi adresa IP. De
Router,
exemplu:open your web browser and enter the IP address. For example:
http://140.113.201.1.1:8080
Dacã activaþi DDNS cu ajutorul unui cont, deschideþi browser-ul de Internet ºi
http://140.113.201.1:8080
introduceþi numele gazdei care este înregistrat la furnizorul serviciului DDNS.
Deyou
If exemplu:
enablehttp://wl500g.homelinux.org:8080
the DDNS with an account, please open your web browser
and enter the host name registered in DDNS service provider. For example:
http://wl500g.homelinux.org:8080

Notã:
Note:port-ul 80 standard
The default al browser-ul
web browser port 80,de Internet este
is reserved rezervat
for the pentru
Web server
server-ul de Internet
within your din reþeaua dumneavoastrã localã.
local network.

Port-ul
Port accesului
of Web la Internet
Access from WANdin WAN
- This- field
acestallows
câmp vã
youpermite sã specificaþi
to specify the port
port-ul utilizat pentru a accesa server-ul de Internet al router-ului wireless
used to access the Web server of the ASUS Wireless Router from the Internet.
ASUS din Internet. Valoarea standard este 8080.
The default value is 8080.
Rãspuns cerere
Responds LPR din WAN
LPR Request from- WAN
acest câmp
- Thisvafield
permite sã decideþi
allows you to dacã doriþi
decide if
sã rãspundeþi la cererea LPR din Internet.
you like to respond to LPR requests from Internet.
Rãspuns cerere
Responds Ping dinfrom
Ping Request WANWAN- acest câmpfield
- This vã permite sã decideþi
allows you dacã
to decide if
doriþi sã rãspundeþi la cererea ping din Internet.
you like to respond to ping requests from Internet.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 57
Capitolul33-- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Firewall
Internet Internet
Firewall (Continuare)
(Cont.)
Selectaþi
Click an un obiect
item din menu
on the meniu topentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your
indicaþii în momentul în care plasaþi cursorul pe un
cursor
obiect. over an item.

Filtru URL
URL Filter
URL Filter allows you to block
Filtrul URL
specific URLvã permite
access from sã
yourblocaþi
local
accese
network. URL specifice în reþeaua
dumneavoastrã localã.
Enable URL Filter? – Selecting
Activarea
“Yes” filtrului
enables URLURL?
Filter and- selectaþi
applies
"Yes" pentru a permite filtrului
rules in URL Keyword List into the URL sa
aplice regulile din lista cuvintelor cheie
Wireless Router.
3. Utilities

URL în router-ul wireless.


Date to Enable URL Filter– This
field defines the dates that URL filter
will be enabled.

Zilele
Time în ofcare
Dayeste activat URL
to Enable filtrulFilter
URL - –acest
Thiscâmp
field defineºte zilele
defines the în care
time va fi
interval
activat
that URLfiltrulfilter
URL.will be enabled.

Lista cuvintelor cheie URL


URL Keyword List
Cuvânt cheie URL - dacã filtrul URL este activat ºi accesul URL conþine un
URL Keyword
cuvânt – If the
cheie din lista URL filter
cuvintelor cheieisURL,
enabled and URL access
reprezentarea DNS acontains the
acestui URL
va fi blocatã.
keyword specified in the URL Keyword List, the DNS mapping of this
URL would be blocked.

58 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Aplicaþii
USB USB
Application
Selectaþi
Click an unitemobiect din menu
on the meniu to pentru
reveala avizualiza
submenu. un
submeniu.
Follow theRespectaþi instrucþiunile
instructions pentru
to set up the ASUSa seta router-
Wireless
ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva
Router. Tips are displayed when you move your indicaþii în
momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.

Server FTP
FTP Server
Modul
FTP Serverserver
ModeFTP– The -ASUS
router-ul
wireless
Wireless ASUS conþine features
Router un server FTPan
încorporat pentru stocarea
embedded FTP server for USB USB.
Înainte de a folosi un server FTP,
storage. Before using the FTP server,
asiguraþi-vã cã dispozitivul USB
ensure that urmãtoarele
îndeplineºte your USB device
cerinþe:fulfils
the following requirements.

3. Utilities
• server-ul FTP funcþioneazã
The FTP server only works withnumai supported cu USB
ajutorul unuiSupported
devices. dispozitivdevices
USB.
Dispozitivele ajutãtoare sunt menþionate pe
are listed on the ASUSTeK Web site at http://www.asus.com.pagina de Internet AUSUTeK la
http://www.asus.com.
• Router-ul
The ASUS ASUS router supports
susþine read/write
funcþiile functions
de scriere/citire for FAT
pentru or FAT32
sistemele file
de fiºiere
systems
FAT and read-only
sau FAT32 ºi pentru functions
funcþiilefor NTFS (NT
"read-only" file system)
pentru NTFS with
(sistemcompressed
de fiºiere
NT) care contin fiºiere
or uncompressed comprimate
files. Encrypted sau necomprimate.
files FiºiereleIfcodificate
are not supported. your USB nu
sunt susþinute. Dacã dispozitivul dumneavoastrã de stocare
storage device is formatted as a FAT or FAT32 file system, configure the USB este sub
forma
FTP de sistem
server de fiºiere
to work fromFAT sau FAT32,
the first partitionconfiguraþi
(partitionserver-ul
0). FTP pentru a
funcþiona din prima partiþie (partiþia 0).
• Dispozitivele
Devices with cumulti-partitions
partiþii multiple vorwillfi be detected;totuºi,
detectate; however,
numaionlysupersuper users
utilizatorii
ºiand
utilizatorii
anonymousanonimi potcan
users accesa
accessdispozitivele configurate
devices configured withcumulti-partitions.
partiþii multiple.
Ceilalþi utilizatori pot numai sã acceseze directorul
Other users can only access the directory /ftp_pub or /ftp_pvt/username/ /ftp_pub sau in
/ftp_pvt/username/din
partition 0. partiþia 0.

Notã:
Note:WL500g/b
WL500g/bsuportã numai stocarea
only supports USB recunoscutã
USB Storage recognized caas"dispzitiv
a “Mass de
stocare
Storage masã". Nu suportã
Device”. It doesalte
not tipuri de dispozitive
support other typesUSB ofpânã
USB latoIDE.
IDE Cele
de-
mai multe dispozitive de stocare USB sunt "Plug and play"
vices. Most compatible USB storage devices are plug and play; you(standard pentru
configurarea
do not haveautomatã
to poweraoffdispozitivelor
the routerhard);
whennu trebuie sã închideþi
connecting router-ul
these devices.
când conectaþi
However, USBaceste dispozitive.
external storageTotuºi,
casescazurile
for IDEdedevices
stocare require
externã you
USB
pentru dispozitivele IDE necesitã repornirea
to restart the router after you connect them. router-ului dupã conectare.

În
Thecontinuare
followingsunt descrisethe
describes câmpurile disponibile
available fields in în
thepagina server-ului
FTP Server FTP.
screen.
Scoaterea
Force to Eject forþatã
USB Disk a discului USB
– When this item- is enabled,
când acest pressing the “Eject”
obiect este activat,
selectaþi butonul "Eject" pentru a permite router-ului sã scrie datele primitedisk
button will allow the router to write the cached data back to the USB pe
discul USB înainte de a scoate discul USB. Scoateþi discul USB
before you remove the USB disk. Remove the USB Disk only after you numai dupã ce
aþi apãsat
press the butonul
button andºi reîmprospãtaþi pagina
get the refreshed Webde Internet. Altfel, veþiyou
page. Otherwise, pierde datele
will lose
primite.
the cached data.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 59
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)

Activarea
Enable FTPserver-ului
Server?FTP - selectaþi
– Select Yes to"Yes" pentru
enable the aftpactiva daemon-ul
server daemon server-
when
ului
youFTP
havedupã ce aþi conectat
connected stocarea
USB storage USB
to the la router.
router.
Conectarea utilizatorilor
Allow Anonymous User anonimi
to Login? permisã
– Select- Yes
selectaþi "Yes" an
to enable pentru a activa
anonymous
contul unui utilizator
user account with allanonim cu drepturi
access rights. de acces.
The User name Numele utilizatorului
is anonymous or ftp. este
No
anonim sau ftp. Nu este
password is required.) necesarã parola.
Conectare ca anonim: selectaþi "Login" pentru a vã conecta
la cest server
Login as Anonymous: FTP cutounlog
click Login cont
in de utilizator
to this anonim with
FTP Server pentruana
Anonymous User accesa Net to
account Disk.
access a Net Disk.

Conectarea
Allow Supersuper
Userutilizatorilor
to Login? –permisã
Select Yes- selectaþi "Yes"
to enable pentruuser
a super a activa
account
3. Utilities

with all access rights. The user name and password are the sameºi as
contul unui super utilizator cu drepturi de acces. Numele utilizatorului parola
the
sunt aceleaºi ca ale
network administrator.administratorului reþelei.
Conectare ca super utilizator: selectaþi "Login" pentru a vã
Login as Superconecta la acest
User: click server
Login to FTP
log cu un this
in to cont FTP
de super utilizator
Server with
pentru
Super User account to aaccess
accesa Net Disk.
a Net Disk.

Port FTP– -Type


FTP Port tastaþi
the numãrul port-ului
port number to be utilizat
used forpentru server-ul
the FTP ftp. default
server. The Valoarea
standard este 21.
is 21.
Numãrul
Maximummaxim de utilizatori
Users Allowed to Log incare
– Typese thepot conecta
maximum - acest
number câmp
of users
permite
allowedsatoîncheiaþi conectarea
simultaneously log unui
in to utilizator
the server.dupã o perioadã determinatã de
timp.
Login Timeout in Seconds – This field enables you to terminate user
Timpul limitã
connections de users
after conectare în secunde
have been connected - acest câmp
for the permite period
specified sã încheiaþi
of
conectarea
time. unui utilizator dupã ce utilizatorul s-a conectat dar a fost inactiv
pentru o perioadã determinatã de timp.
Stay Timeout in Seconds –This field enables you to terminate user
Script iniþial
connections after usersce
- dupã logaþiinintrodus
but staydiscul
idle for the router-ul
USB, specifiedwireless
period of
vatime.
cãuta
script-ul iniþial dupã cum este menþionat pe directorul de bazã a discului USB ºi
Initial Script - After inserting a USB disk, the wireless router will look for
îl va executa. Lãsând necompletat va dezactiva acesta funcþie.
the initial script as entered here in the root directory of the USB disk and
execute it. Leaving this blank will disable this function.

60 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)

ListaAccount
User de conturi
Listutilizator
ListaUser
The de conturi utilizator
Account vã permite
List enables yousãtocreaþi
createuna profil
user
al utilizatorului, sã stabiliþi o parolã a utilizatorului,
profile, set the user password, the maximum number
numãrul maxim de conectãri ale utilizatorului ºi
of times the
drepturile de user
accescanalelog in, and user access rights
utilizatorului.
Numele
.User Name utilizatorului - tastaþi
– Type the user numele
name
utilizatorului pentu contul FTP.
for the FTP account.
Parola
Password- tastaþi
– typeparola contuluiofFTP.
the password the
Lãsaþi necompletat sau tastaþi "*"
FTP account. Leave the field blank pentru
accesul anonim.
or type an asterisk (*) for anonymous
access.
Notã:
Note:server-ul
The FTPFTP suportã
Server numai
only protecþia
supports “No"parolã ne-codificatã".
encrypted password Nu

3. Utilities
este permisã conectarea clienþilor cu MD4 sau MD5.
“protection. Clients connecting with MD4 or MD5 will not be allowed.
Conectare
Max. Login maximã
– This field- indicates
acest câmp the indicã
maximum numãrul
loginsmaxim
allowedde with
conectãri
this
permise prin acest cont FTP. Dacã lãsaþi necompletat sau
FTP account. Leave the field blank or type zero (0) to allow unlimited tastaþi "0" este
permisã conectarea nelimitatã.
login.
Drepturi - acest câmp indicã drepturile acestui cont FTP:
RightsCitiþi/scrieþi/ºtergeþi
– This field indicates- utilizatorii ataºaþi
the rights acestui to
assigned cont potFTP
this accesa dispozitivul
account:
de stocare USB, ºi pot citi, scrie sau ºterge fiºiere de pe drive.
Read/Write/Erase: Users attached to this account can access the USB
Citiþi/scrieþi
storage device,- utilizatorii
and read,ataºaþi
write,acestui contfiles
and erase pot accesa dispozitivul de sto
on the drive.
care USB, ºi pot citi sau scrie pe drive; totuºi, utilizatorii nu pot ºterge
Read/Write:
fiºiere de peUsers
drive. attached to this account can access the USB storage
device, and read, and write to the drive; however, users cannot erase
Numai
files citire
on the (read only) - utilizatorii ataºaþi acestui cont pot accesa dis
drive.
pozitivul de stocare USB, ºi pot citi fiºierele de pe drive; totuºi utilizatorii
Read Only:
nu pot Users
citi sau attached
ºterge fiºieretodethis
pe account
drive. can access the USB storage
device, and read files on the drive; however, users cannot write to the
Numai
drive vizualizare
or erase files. - utilizatorii ataºaþi acestui cont pot accesa dispozitivul
de stocare USB, ºi pot numai sã vada fiºierele.
View Only: Users attached to this account can access the USB storage
device,
Privat and view files
- utilizatorii only.
ataºaþi acestui cont pot accesa un director privat din
dispozitivul de stocare USB (partition1:/ftp_pvt/User Name), ºi au toate
Private:
drepturiUsers attached
de acces to this account can access a private
(citire/scriere/ºtergere/vizualizare). directory
Vezi Contul in
ºi drep
theturile
USB storage (partition1:/ftp_pvt/User
utilizatorului pentru detalii. Name), and is allowed all
access privileges (Read/Write/Erase/View). Please see User Account
and Privileges for details.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 61
Capitolul33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Aplicaþii USB (Continuare)


USB Application (Cont.)
Contul ºi drepturile utilizatorului
User Account and Privileges
Daca
If youaveþi
haveuna disc
USBUSB
diskcuwith
3 partiþii*, partiþia 1partition
3 partitions*, este FAT32, partiþia 2partition
1 is FAT32, este FAT2si
partiþia 3 este NTFS, directoarele FTP vor fi alcãtuite dupã cum urmeazã:
is FAT, and partition 3 is NTFS, the FTP directories will be constructed as
follows:
\ : fiºierele ºi directoarele din partiþia 1. super utilizatorii ºi utilizatorii anonimi au accesul
\ permis.
: Files and directories in partition 1. “Super user” or “anonymous” are allowed to access.
\partiþia1:
\partition1 fiºierele ºi directoarele
: Files and din partiþia
directories in partition 2. “Super 2. super
user” utilizatorii
or “anonymous” areºiallowed
utilizatorii anonimi au accesul
to access.
permis
\partition2 : Files and directories in partition 3. “Super user” or “anonymous” are allowed to read only.
\partiþia2: fiºierele ºi directoarele din partiþia 3. super utilizatorii ºi utilizatorii anonimi au accesul
\ftp_pub : User rights set as Read/Write/Erase, Read/Write/Read Only, or View Only, are allowed to share this directory.
numai sã citeasca.
\ftp_pub: drepturile
\ftp_pvt : utilizatorilor
User rights dearecitire/scriere/ºtergere,
set as Private, citire/scriere/numai
only allowed to access the directory citire sau numai
with the user name.
vizualizare, permit împarþirea acestui director.

Directorul de bazã
The account’s a contului
root ºi drepturile
directory acestuia
and its access de accesare
rights din server-ul
on the FTP FTP
server are
sunt definite dupã cum urmeazã:
defined as follows:
Cont Condiþie Director de baza Drepturi
Anomin "conectare utilizator anonim \ citire/scriere/ºtergere
3. Utilities

Account Condition Root Directory Rights


Anonymous permisã"este activatã \
“Allow Anonymous User to Login” is enabled Read/Write/Erase
Super utilizator
Super User "conectare
“Allow Super User super utilizator
to Login” is enabled \ \ citire/scriere/ºtergere
Read/Write/Erase
[user] permisã"este activatã \ftp_pub
Rights is set as “Read/Write/Erase” Read/Write/Erase
[utilizator]
[user] drepturi "citire/scriere/ºtergere"
Rights is set as “Read/Write” \ftp_pub \ftp_pub
Read/Write citire/scriere/ºtergere
[utilizator] drepturi "citire/scriere" \ftp_pub citire/scriere
[user] Rights is set as “Read Only” \ftp_pub Read Only
[utilizator] drepturi "numai citire" \ftp_pub numai citire
[user] Rights is set as “View Only” \ftp_pub View Only
[utilizator] drepturi "numai vizualizare" \ftp_pub numai vizualizare
[utilizator]
[user] drepturi "privat"
Rights is set as “Private” \ftp_pvt\[user] \ftp_pvt\[user] citire/scriere/ºtergere
Read/Write/Erase

** WL500g/b
WL500g/bpoate administra
can manage up topânã la 6 partiþii,
6 partitions, butdar dacã is
if NTFS este utilizat
used on
NTFS pentru partiþia 1, sistemul nu va putea sã creeze
partition 1, the system will not be able to create related system directoare de
sistem corespondente, precum ftp_pub sau ftp_pvt pentru
directories, such as ftp_pub or ftp_pvt for the FTP server. In this serverul FTP.
În acestonly
case, caz,“anonymous”
numai utilizatorii
or "anonimi"
“super user”ºi "super utilizatorii"
is allowed to readaudata
dreptul
in

partition 1, however they will not be able to see any other parti-ºi
citeascã datele din partiþia 1, totuºi ei nu vor putea sã vadã
celelalte partiþii.
tions.

62 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)
Selectaþi
Click anunitemobiect din menu
on the meniu to pentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu.
Follow the Respectaþi
instructions instrucþiunile pentruWireless
to set up the ASUS a seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are displayed when you move your
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.

Lista
BannedIP-uri cu accesul interzis
IP List
Aceastã paginã
This screen vã permite
enables you tosãenter
introduceþi adresele
IP addresses IP you
that cu care nu want
do not doriþi users
sã se
conecteze
connected utilizatorii
to the routerla router.
to access.
Adresa
IP AddressIP– This
- acest câmp indicã
field indicates the
adrese IP care doriþi sã aibã accesul
IP address you want to ban. Enter a
interzis. Introduceþi o adresã IP
specific IP address, such as
specificã, precum 192.168.1.5, sau
192.168.1.5,
adresele IP deorpe
IPunaddresses within
subnet, precum
one subnet,sau
such192.168.1.*.
as 192.168.*.*, or

3. Utilities
192.168.*.*
192.168.1.*.

Setãri Setting
Client client
Utilizatorii
Users can se pot conecta
connect utilizând
to the FTP serverun browser
using a Webdebased
Internet precum
browser suchIEassau
IE
Netscape. Pentru a vã conecta la server, tastaþi FTP URL în
or Netscape. To connect to the server, type the FTP URL in the browserbara adresei
browser-ului: ftp://username@[IP address or host name of the router]/
address bar: ftp://username@[IP address or host name of the router]/
Utilizând alt program de protocol FTP, vã puteþi conecta la server-ul FTP
utilizând fie PASV
Using other fie PORT. programs, you can connect to the FTP Server
FTP-protocol
using either PASV or PORT.
Notã:
Note:server-ul
The FTP FTP suportã
Server numai protecþia
only supports "parolã ne-codificatã".
“No encrypted password” pro- Nu
este permisã
tection. conectarea
Clients clienþilor
connecting withcu MD4orsau
MD4 MD5.
MD5 will not be allowed
access.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 63
Capitolul 3
Chapter 3 -- Software
ConfigurareConfiguration
Software

Aplicaþii USB (Continuare)


USB Application (Cont.)
Selectaþi
Click an un
itemobiect din menu
on the meniu topentru
reveala avizualiza
submenu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a
Follow the instructions to set up the ASUS Wireless seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are displayed when you move your
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect.
cursor over an item.
Notã
Note:Înainte
Beforedeusing
a utiliza
the camera video, refer
Web Camera, accesaþi
to pagina de suport a
camerei video USB de pe site-ul ASUSTeK
USB Web Camera support listed on the ASUSTeK la urmatoarea
Web site adresã:
at the
http://www.asus.com.
following address: http://www.asus.com.

Camera
Web video
Camera
The ASUS Wireless Router
implements several applications for
Router-ul wireless ASUS
a USB Web Camera, enabling you to
implementeazã câteva aplicaþii pentru
3. Utilities

capture video
camera images andcare
USB, sendvãthem over
permit sã
the Internet.
captaþi ºi sã trimiteþi imagini prin
Internet.
Enable Web Camera – Selecting
LAN Only enables Web Camera for
Camera
LAN users. video activatã
Selecting LAN -and
selectaþi
WANnumai LAN pentru a activa camera video
pentru
enablesutilizatorii
Web Camera LAN. Selectaþi LAN si
for both LAN WANand
users pentru
WAN a users
activa through
camera firewall.
video prin
firewall atât pentru utilizatorii LAN cât ºi pentru cei WAN.
Web Camera Mode – Select the appropriate camera mode from the drop
Modul camera
down list. ActiveXvideoOnly - selectaþi
enablesmodul
users camera video
to execute corespunzator
ActiveX clientsdin
onlistã.
an
ActiveX
Windows Only
IE permite
platformutilizatorilor
to get the sãbestrealizeze clienþii ActiveX
image quality. ActiveXpeand o platformã
Refresh
Windows IE pentru
enable users to getaabeneficia
basic imagede cea mai bunã
on both IE andcalitate
otherabrowsers.
imaginii. ActiveX
Refreshºi
Refresh permit utilizatorilor sã beneficieze de o imagine de baza atât
Only will force users both IE and other browser to have still images refreshed pentru IE
cât ºi pentru alte browsere. Refresh Only va forþa pe utilizatorii de IE sau de alte
in a specified interval.
browsere sã reîmprospãteze imaginile staþionare într-un anumit interval.
Web Camera Driver – When you plug a supported Web Camera into the
Driver-ul camerei
wireless router, video - când
the appropriate driverconectaþi o camera
is selected video laRefer
automatically. router-ul
to
wireless, driver-ul corespunzator este selectat automat. Accesaþi pagina de
the USB Web Camera support list on the following ASUSTeK Web site for
suport a camerei video USB de pe site-ul ASUSTeK pentru suportul camerei
supported
video Web Cameras
ºi distribuitorilor and chipset
de chipset vendors:adresã:
la urmãtoarea http://www.asus.com.
http://www.asus.com.
Image Size – Select the image size from the drop down list. 320 x 240
Dimensiunea
provides a largerimaginii - selectaþi
image. 160 x 120 mãrimea
provides imaginii din listã. 320xClick
faster transmission. x240
reprezintã o imagine mai mare. 160 x 120 furnizeazã o transmisie mai rapidã.
Preview to see how your web camera appears.
Selectaþi Preview pentru a vedea modul în care va apãrea camera video.
Sense Level – This field indicates the sensitivity at which image movement
Nivelul de sensibilitate - acest câmp indicã nivelul de sensibilitate de la
is detected.
care este detectatã miºcarea din imagine.

64 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)
Timpul
Refresh de
Timereîmprospatare
in Seconds – Thisînfield
secunde - acest
indicates câmp
the time indicã in
interval intervalul
secondsde
timp
in which the system reloads images. The range of values is 1~65535. este
în secunde în care sistemul reîncarcã imaginile. Gama de valori
1~65535.
Caption String – This field indicates the text string that is displayed on
ªir
yourde captare
Webcam - acest câmp indicã ºirul de text care este afiºat pe pagina
page.
camerei video.
HTTP Port – This field indicates the port that http server listens on to
Port HTTP - For
communicate. acestexample, by default,
câmp indicã port-ulyou can connect
la care to http
server-ul yourseweb camera
conecteaza
by using
pentru a http://192.168.1.1:7776
comunica. De exemplu, without password
în versiunea checking.
standard, (The password
va puteþi conecta la
camera video utilizând http://192.168.1.1:7776
checking field is unchecked.) fãrã a utiliza o parolã (câmpul
pentru verificarea parolei nu este selectat)
ActiveX Port – This field indicates the port that server listens on to
Port-ul ActiveX
communicate with-Active X clients.
acest câmp indicã port-ul la care server-ul se conecteazã
pentru a comunica cu clienþii ActiveX.

3. Utilities

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 65
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Aplicaþii USB (Continuare)


USB Application (Cont.)

Camera video- -Client


Web Camera setãriSetting
client
Pentru clienþiithat
For clients care utilizeazã
use Netscape Netscape
or othersau alt browser
browser care nu
that don’t suportã
support ActiveX,
ActiveX,
nu sunt
you necesare
don’t setãri adiþionale
need additional pentru
setting a vedea
to view o imagine
an image în browser.
in browser. For Clienþii
client
care utilizeazã IE 5.0 sau o versiune peste 5.0, trebuie sã seteze IE pentru a
that use IE 5.0 or above, you need to set IE to get a better support on
beneficia de un suport mai bun pentru ActiveX, dupã cum urmeazã:
ActiveX as following:
1. deschideþi
1. Open InternetInternet
ExplorerExplorer 5.0 sau o versiune mai avansatã
5.0 or above.
2. selectaþi Internet Options | Security | Local Intranet | ActiveX Controls
2. Select
3. Internet
verificaþi Options
ca setãrile | Security
sã fie | Local Intranet | ActiveX Controls.
urmãtoarele:
3. Check that your settings are as follows:
Gasiþi Internet
Go to Internet Options
Options from în
the meniul
“Tools”
"Tools".
menu.
3. Utilities

Selectaþi setãrile Local Intranet ºi apoi


Click Local Intranet settings and click
selectaþi Custom Level.
Custom Level.

66 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Aplicaþii USB (Continuare)


USB Application (Cont.)
Activaþi cele
Enabled trei controale
the three ºi conectãri
ActiveX controls and
ActiveX.
plug-ins.

Prin setarile
By default, standard,
these items are
aceste obiecte
disabled and will prevent sunt
dezactivate
the ASUS Wireless ºi vor
împiedica
Router’s camera
web cameravideo a
router-ului
function fromwireless
working.ASUS
sã funcþioneze.

3. Utilities
Prin setãrile these
By default, standard,
threeaceste
items obiecte
should
sunt deja activate. Activaþi-le dacã
already be enabled. Enable them if theyau
fost
havefãcute modificãri.
been changed.

Selectaþi
Click Yes to"Yes" pentru
change a modifica
the security settings.
setãrile de siguranþã.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 67
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)

Camera videovs.
Web Camera vs DDNS
DDNS
Cooperând
Cooperatingcuwith
DDNS, puteþiyour
DDNS, monitoriza mediulyour
can monitor de acasã
homeprin Internet, chiar
environment dacã
through
este aplicatã o adresã IP WAN dinamicã.
Internet, even through dynamic WAN IP address is applied.

Setãrile
Securitymodului siguranþa
Mode Setting
Aceastã funcþie vã permite sã monitorizaþi mediul dumneavoastrã prin camera
This function
video. allows
Dacã este you to monitor
detectatã yourWL500g
o miºcare, environment through
va încerca sãWeb Camera. prin
vã alerteze
If thereunui
ajutorul is any motion detected, WL500g will try to alert you by means of
e-mail.
email.
Mod siguranþa activat? - selectaþi "Yes" pentru a activa funcþia de securitate în
Enable
data Security
ºi intervalul Mode?
setat – Selecting “Yes” enables the Security Function
mai jos.
on the date and time you set below.
Data activãrii modului siguranþa - acest câmp defineºte zilele în care modul de
3. Utilities

Date to Enable
siguranþa Security Mode – This field defines the dates that Security
va fi activat.
Mode will be enabled.
Perioada de activare a modului siguranþa - acest câmp defineºte intervalele de
Time to Enable Security Mode – This field defines the time interval that
timp în care modul de siguranþã va fi activat.
Security Mode will be enabled.
Trimis - acest
Send to câmp
– This fieldindicã adresa
indicates thedeemail
mail la care doriþi
address you sãliketrimiteþi.
to send to.
Server
Email e-mail
Server- acest
– Thiscâmp
fieldindicã server-ul
indicates de e-mail
the email la care
server doriþi
where yousã like
fie livrat
to e-
mail-ul.
deliver Dacã nu completaþi,
your email to. If you router-ul
leave thiswireless va gãsi
field blank, un "Mail Router
the Wireless exchanger"
will din
adresa dumneavoastrã de mail din câmpul Send to.
find a Mail Exchanger from your email address in Send to field.
Subiect
Subject- –This
acest câmp vã permite
field allows you sã
to editaþi subiectul
edit subject e-mail-ului.
of email.
Attach de
Ataºare ImagefiºierFile? –This- field
imagine? acestallows youpermite
câmp vã to attach detected
sã ataºaþi image
fiºiere file în
imagine
e-mail.
into email.

68 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration
Aplicaþii USB (Continuare)
USB Application (Cont.)
Setarea monitorizãrii de la distanþã
Remote Monitor Setting
Aceastã funcþieallows
This function vã permite sãmonitor
you to monitorizaþi
up topânã la 6
6 Web
camere
Camerasvideo din LAN.
in your LAN. Puteþi
You canintroduce
enter theadresele IP ale
IP addresses
WL500g, WL500b sau WL600, care se conecteazã cu
of WL500g, WL500b or WL600, which connect with
camera video
Web Camera.
Remote Control Mode – Selecting LAN Only you
Modul de control de la distantã - selectaþi numai LAN penru a putea monitoriza
can only
mediul dinmonitor within
LAN. Pentru LAN environment.
a permite To allow
utilizatorilor WAN WAN
sã vadã usersvideo
camerele viewing
din
Web
LAN, Camera in your
setaþi regulile LAN, please
server-ului virtualset
dinup Virtual
router careServer rulesdrept
va acþiona in thecale
router
de
acces pentru
acting fiecare router
as the gateway din router
for each LAN care se conecteazã
in your cu camera
LAN plugging video.
with Web Camera.

Notã:
Note:când
Whenactivaþi controlul
enabling de laWAN”
“LAN and distanþa "LANcontrol
remote sau WAN"
in theîn router-ul
Wireless
wireless, pachete din
Router, packets fromInternet care auwith
the Internet destinaþie port-urile
destination 8081
ports pânã
8081 tola8086
8086
vor
willfibe
retransmise
forwardedlatocâmpul controluluiset
de in
la Remote
distanþã Control
setat de fields.
WL500g/b.

3. Utilities
the WL500g/b To
Pentru
make sure packets from the WL500g/b can be routed back to theîn
a vã asigura cã pachetele vor fi trimise înapoi din WL500g/b
Internet,
Internet,aryou
trebui sã setaþi
should set aostatic
intrareroute
a rutei statice
entry în WL500g/b
in the WL500g/bcu aceeaºi
with the
adresã IP a cãii de
same gateway acces ca as
IP address adresa IP address
the IP a router-ului wireless.
of the Wireless Router.
Site de la Site
Remote distanþã
1-61-6 - acest
– This câmp
field reprezintã
stands for theadresa IP ºi numarul
IP address and portport-ului
numberpentru
of
site-ul de la distanþã. Ar trebui completat cu "[adresa IP]:[port de conectare]".
Remote Site. It should be filled with “[IP Address]:[Connection Port]”.

Preview
Preview
Selectaþi Preview din
Click Preview Remote
behind Control
Remote Mode (modul
Control Modedeto control
see thedeview
la distanþã) pentru
of all the
a vedea toate site-urile cu camere video setate.
web camera sites you set in Remote Site.

Notã:
Note: WL500g/b suportã funcþionalitatea
WL500g/b supports hub USB.
USB hub functionality. But, Dar, nu not
you are este
recomandat sã rulaþi mai mult de o aplicaþie USB pe WL500g/b
recommended to run more than one USB applications on WL500g/ în acelaºi
timp. Se poate
b at the sameca uneori
time. sã nu
It may runfieout
suficientã memorie.
of memory sometimes.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 69
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Setare
Systemde sistem
Setup
Selectaþi un obiect
Click this item din meniu
on the menu pentru
to reveal a vizualiza
a sub menu. Followun
submeniu. Urmaþi instrucþiunile pentru a seta
the instructions to setup the Wireless Router. Tips router-ul
are
wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii în
given when you move your cursor over each item.
momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect din
meniu.
Mod de operare
Operation Mode
Pentru a îndeplini
The ASUS diferite
Wireless cerinþe
Router Router-ul
supports threewireless ASUS
operation suportã
modes 3 moduri
to meet de
different
operare. Vã rugãm selectaþi modul care se potriveºte cerinþelor dvs. de reþea.
requirements. Please select the mode that matches your networking requirements.

Home Gateway (un mod de a


Home Gateway
conecta 2 reþele de computer)
In Home Gateway mode, the WAN
În
port modul Hometo attach
is assumed Gateway se
to the
presupune
Internet viacãa Cable
portul WAN
or DSL este ataºat
modem.
la Internet via Cablu sau modem DSL.
This allows several wireless clients
3. Utilities

Aceasta permite unor clienþi wireless


andPC-uri
ºi PC attached
ataºatetola
LANLANports
sã to share
împartã
the Internet Internet
conectarea connection
printo ISP.
ISP.
Practic, modul Gateway existã, NAT
Technically, gateway mode is, NAT
este activat, conectarea WAN este
is enabled,
activatã WAN
folosind PPPoE,connection is
sau client
allowedsau
DHCP, by using PPPoE,
IP static. or DHCP
În plus, unele
caracteristici ca:IP.
client, or static UPnP ºi DDNSsome
In addition, sunt
compatibile
features, which ºi de
are asemenea sunt
useful for home
folositoare pentru utilizatorul
user, such as UPnP and DDNS, are casnic.
supported.
Router
Router(WL500g/WL500g
(WL500g/WL500gEdiþie Deluxe)de Lux)
În
Inmodul
RouterRouter presupunem
mode, we suppose youcãuse
folosiþi Portul Ethernet
the Ethernet pentrutoaLAN
port to connect vã conecta
in your la
LAN în compania
company. So, you dvs. Deci,
can set puteþi seta
up routing un protocol
protocol to meet routing pentru a vã
your requirement îndeplini
in office.
cerinþele.
Practic, modul
Technically, router
router mode existã,
is, NATNAT nu estestatic
is disabled, activat,
and protocolul routing
dynamic routing static ºi
protocol
dinamic permit
are allowed stabilirea
to set, and WANlor, iar conectarea
connection la WANonly
is allowed e activata
by usingnumai
static folosind
IP. IP
static.
Access
AccessPoint
Point(Punct de acces)
În
Inmodul
AccessAccess
Point Point,
mode,Router-ul
the ASUS wireless ASUS
Wireless acþioneazã
Router acts as ca o puntebetween
a bridge între PC-
ul ataºat la toate porturile Ethernet (LAN) ºi clienþii din wireless LAN (WLAN).
the PC attached to all Ethernet ports (LAN) and the clients on the wireless
Amândouã LAN ºi WLAN vor fi pe aceeaºi subreþea IP împãrþind aceeaºi adresã.
LANinternã
NAT (WLAN). Both
nu este the LAN
activatã and mod.
în acest WLAN will be on the same IP subnet,
sharing modul
Practic, the same address
Access range.
Point TheNAT
existã, internal NAT
nefiind is disabled
activat, un portinmai
thisslab
modeºi 4
porturi LAN legate între ele.
Technically, access point mode is, NAT is disabled, one wan port and four
Prin predefinire, Router-ul wireless ASUS opereazã în modul Access Point.
LAN ports are bridged together.
By default, the ASUS Wireless Router operates in Access Point mode.
70 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Setare
Systemde sistem
Setup (Continuare)
(Cont.)

Modul
RouterRouter (WL500g/WL500gDeluxe)
Mode (WL500g/WL500g Ediþie de Lux)
Dupã
After ce aþi selectat
selecting modulmode
“Router” "Router"
and ºiclicking
aþi dat click pe "Apply",
“Apply”, you willveþienter
intrathe
pe
pagina
“Quick"Setari
Setup”Rapide/Quick setup" mode.
page of the Router a modului Router.
Follow Urmaþi instrucþiunile
the instructions to setup
pentru a seta Router-ul wireless ASUS.
the ASUS Wireless Router.

Notã:
Note:Setãrile din ModulIPRouter:
The Wireless, Config,Wireless,
InternetConfigurare IP, InternetFirewall
Firewall, Wireless protecþie
Firewall,
and Web Protecþie
Camera Firewall wireless
settings ºi Camera
in Router ModeWeb
aresunt
theaceleaºi
same as cathe
la setãrile
set-
din
tings in Home Gateway Mode. To learn more about these settings,vã
Modul Home gateway. Pentru a afla mai multe despre aceste setãri
rugãm
pleaseconsultaþi
refer to Modul HomeGateway
the Home Gateway Mode
din acest manual
in this de utilizare.
user’s manual.

Setare rapidãinînRouter
Quick Setup ModulMode
Router
Dupã
After ce aþi selectat
selecting modul Router
“Router” ºi aþi
mode and
dat click pe Apply, veþi intra pe pagina

3. Utilities
clicking “Apply”, you will enter the
Setari Rapide a modului Router. Urmaþi
“Quick Setup” page of the Router
instrucþiunile pentru setarea Router-ului
mode. Follow
wireless ASUS cathe instructions to
Router.
setup the ASUS Wireless Router as a
Router.

Dacã doriþi sã operaþi ºi alte setãri, daþi


If you would like to perform other
click pe numele unui meniu pentru a
settings,
vedea click theUrmaþi
submeniul. item oninstrucþiunile
the menu
to reveal
pentru a subRouter-ului
setarea menu. Follow the
wireless
ASUS. Vã sunt oferite
instructions câteva
to setup theindicaþii
ASUSîn
momentul în careTips
Wireless Router. plasaþi cursorul
are given when pe
fiecare obiect
you move dincursor
your meniuover each item.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 71
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Setare
Systemde sistem
Setup (Continuare)
(Cont.)

Modul AP
AP Mode
Dupa
Afterceselecting
aþi selectat modulPoint”
“Access Access Pointand
mode ºi clicking
aþi dat click pe Apply,
“Apply”, youveþi
willintra pe
enter
pagina de "Setãri Rapide" a modului Access Point. Urmaþi instrucþiunile pentru
the “Quick Setup” page of the Access Point mode. Follow the instructions
setarea Router-ului wireless ASUS.
to setup the ASUS Wireless Router.
Notã:
Note:Setãrile pentru Wireless
The Wireless settings sunt aceleaºi
are the samecuassetãrile din Modul
the settings Home
in Home
Gateway.
GatewayPentru
Mode.afla mai multe
To learn moredespre
aboutaceste
these setari, vã rugãm
settings, pleaseconsultaþi
refer to
Modul Home Gateway din acest manual de utilizare.
the Home Gateway Mode in this user’s manual.

Setãri
Quick Rapide
Setup inînAccess
Modul Point
Access Point
Mode
Daþi click
Click pe to
Next Next pentru
enter a intraSetup
the Quick în pagina Quick
page. Setup/Setare
Follow Rapidã.
the instructions toUrmaþi
setup
instrucþiunile pentru setarea Router-ului wireless ASUS.
the ASUS Wireless Router.
3. Utilities

Configurare InterfaþaInterface
Configure Wireless Wireless
Primul pasfor
First step pentru setarea
setting interfeþei
your wireless
wireless este sã îi daþi un nume, SSID.
interface is to give it a name, called
În plus, dacã doriþi sã protejaþi
SSID. In addition,
informaþiile if you
transmise, vãwould
rugamlikesã
to protect transmitted data, please
selectaþi protecþie WEP ºi fixaþi tastele
WEP
selectpentru
WEPtransmiterea
protection deandinformaþii.
assign
Setãrile
WEP keys dvs. for
wireless
data vor fi aplicate în
transmission.
toate
Your interfeþele.
wireless setting will be applied
into all interfaces.

(Consultaþi
(See urmãtoarele
next few pages forpagini
itemcu
descrierea obiectelor din meniu).
descriptions.)

Dacã
If youdoriþi
would sã realizaþi
like toºiperform
alte setãri, selectaþi
other un element
settings, click din
an meniu pentru
item on thea
vizualiza
menu toun submeniu.
reveal a sub Respectaþi
menu. Follow instrucþiunile pentru a to
the instructions seta router-ul
setup the
wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii în momentul
ASUS Wireless Router. Tips are given when you move your cursor în care plasaþi
cursorul
over eachpe un obiect din meniu.
item.

72 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Configurare IP (Modul
IP Config (Access PointAccess
Mode) Point)
Selectaþi un element din meniu pentru a vizualiza un
Click this item on the menu to reveal a sub menu.
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru a seta router-
Follow
ul the ASUS.
wireless instructions to setup
Vã sunt thecâteva
oferite ASUS indicaþii
Wirelessîn
Router. Tips
momentul are plasaþi
în care given when you
cursorul pe move your
un obiect dincursor
meniu
over each item.

LAN
Obiecte
Selectionde selectare
items:
o Da/Yes (nu e nevoie de nici o
informaþie)
• Yes (no info required)
• oNo
Nu/No
(need(eto
nevoie
input de informaþii)
information)
Daþi click pe Apply (Aplicã) sau Finish
Click Apply
(Terminat) dacaor operaþi
Finishvreo
if you make
schimbare.
any changes.

3. Utilities
Obþinerea de IP automat
Get IP Automatically
Selectaþi
Select YesYes(default)
(predefinit)
or Nosauto
Noget
pentru a obþineautomatically
IP address adresa IP automat
fromde la server-
a DHCP
ul DHCP.
server.

YES
Yes (Da)
Acest parametru determinã
This parameter determinesdacã Router-ul
if the ASUS wireless
WirelessASUS va will
Router trimite o cerinþa
send out a
DHCP în timp ce computerul se aprinde. Dacã aveþi un server DHCP pe reþea
DHCP request during bootup. If you have a DHCP server on the network,
atunci setaþi acestã opþiune pentru ca Router-ul wireless ASUS sã primeascã
set this option so that the ASUS Wireless Router can receive an automatic
automat o adresã IP.
IP address assignment.
Dacã
If youaveþi
haveuna server
DHCP DHCP (Protocol
(Dynamic Host pentru configurare
Configuration rapidãserver
Protocol) a staþiei)
on thepe
reþea, atunci server-ul DHCP va stabili automat o adresã IP pentru Router-ul
network, then the DHCP server will automatically assign the ASUS Wireless
wireless ASUS când Router-ul wireless ASUS este pus în funcþiune. Pentru a
Router an IP address when the ASUS Wireless Router is powered up. To determine
determina ce adresã IP a fost stabilitã Router-ului wireless ASUS, revedeþi
what IPIPaddress
adresa has been
de pe pagina assigned
Status to în
aflata theMeniul
ASUSPrincipal
Wireless Router, review). the IP
(Main Menu
address on the “Status” page available on the “Main Menu”.

No
No (Nu)
The ASUS Wireless Router also accepts a static IP address. You may
Router-ul
manuallywireless
configure ASUS acceptã
the IP de and
address asemenea, o adresã
subnet mask IP “IP
on the staticã. Puteþi
Config”
configura manual adresa IP ºi masca de subreþea din pagina "Configurare IP".
page. Enter an IP address and a subnet mask in the field provided to assign
Introduceþi o adresã IP ºi o mascã de subreþea în câmpul destinat sã asigneze o
the ASUS
adresã Wireless wireless
IP Router-ului Router ASUS
a static. Dacã
IP address. If yousetãrile
nu cunoaºteþi don’t know your
de Gateway,
Gateway
lãsaþi setting,
spaþiul gol (nuleave it empty (not 0.0.0.0).
0.0.0.0).

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 73
Capitolul 3
Chapter 3 -- Configurare Software
Software Configuration
Setare
Systemde sistem
Setup (Continuare)
(Cont.)
Selectaþi
Click thisunitem
obiect din menu
on the meniu topentru
reveala avizualiza
sub menu.un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile pentru
Follow the instructions to setup the ASUS Wirelessa seta
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are given when you move your cursor
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect din
over each item.
meniu.

Schimbarea Parolei
Change Password

Aceastã paginã vã permite schimbarea parolei predefinite "admin" (scris cu


This page will allow you to change the default password “admin” (lower
litera micã) cu orice altã parolã la alegere. Puteþi scrie cu orice fel de caractere;
case)1-16
între to any password
maximum of you choice.
de caractere (nu potYou can enter
fi lãsate any usableDaþi
necompletate). characters
click pe
3. Utilities

between 1-16 characters long (cannot be left blank). Click Save


Save (Salveazã) pentru a salva noua dvs. parola. Dacã uitaþi parola pentru button to
Router-ul
save yourwireless ASUS, puteþi
new password. If you reseta
forgetRouter-ul wireless
the ASUS ASUSRouter’s
Wireless folosind
setãrile din fabricã (vezi Probleme ºi Soluþii).
password, you can reset the ASUS Wireless Router to its factory settings
(see troubleshooting).
Notã:
Note:þineþi
Thecont dacã parola
password este
is case scrisã cu litere mici sau majuscule
sensitive.

74 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Setare
Systemde sistem
Setup (Continuare)
(Cont.)
Selectaþi
Click thisunitem
obiect din menu
on the meniutopentru
revealaa vizualiza
sub menu. un
submeniu. Respectaþi instrucþiunile
Follow the instructions pentru
to setup the ASUS a seta
Wireless
router-ul wireless ASUS. Vã sunt oferite câteva indicaþii
Router. Tips are given when you move your cursor
în momentul în care plasaþi cursorul pe un obiect din
over each item.
meniu.

Upgradare Upgrade
Firmware Firmware (informaþii la zi privind instrucþiunile tehnice ale
computerului stocate de obicei pe cip)
WL500g WL500g Deluxe

3. Utilities
Aceastã pagina vizualizeazã versiunea Codului Flash (Firmware) instalatã în
Router-ul
This page wireless ASUS.
reports the FlashPe pagina
Code de Internet
(Firmware) ASUS
version va fi in
installed afiºat în mod
the ASUS
periodic un
Wireless Cod Flash
Router. pentru Router-ul
Periodically, wireless
a new Flash CodeASUS. Puteþifor
is available fi lathe
curent
ASUScu
noile informaþii despre Codul Flash al Router-ului wireless ASUS folosind pagina
Wireless Routers on ASUS’s Web site. You can update the ASUS Wireless
Firmware Upgrade aflata sub meniul Advaced Setup din Web Manager.
Router’s Flash Codedificultãþi
Dacã întâmpinaþi using the Firmware Upgrade page
cu echipamentul dvs. under
ASUS the Advanced
WLAN, un
Setup menu of the Web Manager. If you are experiencing a problem with
reprezentant al serviciului Suport Tehnic v-ar putea cere versiunea dispozitivului
dvs. de
your Cod Flash
ASUS WLAN (Firmware).
equipment, a Technical Support representative may
ask you to give your device’s Flash Code (Firmware) version.

Notã: Firmware
Note: Upgrade
The firmware dureazãtakes
upgrade aproximativ 60 pânã 60
approximately 90 to
de90
secunde.
seconds. Când
upgradarea
When the acestuia esteupgrade
firmware completã,isveþi fi direcþionaþi
completed, youla home page
will be (interfaþa).
directed to
the home page.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 75
Capitolul 3 - Configurare Software
Chapter 3 - Software Configuration

Setare
Systemde sistem
Setup - Management
- Setting Setãri
Management
Daþi
Clickclick
thispeitem
un meniu
on the pentru
menu atovedea
revealun submeniu
a sub menu..
Urmaþi
Follow theinstrucþiunile
instructionspentru
to setupsetarea
the ASUSRouter-ului
Wireless
wireless ASUS. Vã vor fi date informaþii ajutãtoare
Router. Tips are given when you move your cursor
atunci când mutaþi cursorul peste numele fiecãrui
over each
obiect item.
din meniu.

Management
Setting Setãri
Management
3. Utilities

Aceastã funcþieallows
This function vã permite
you salvarea setãrilorsettings
to save current actuale to
într-un
a file,fiºier sau încãrcarea
or load settings
setãrilor dintr-un fiºier.
from a file.
Salvarea ca fiºier
Save cursorul
Mutaþi As a Filepe link-ul HERE (AICI) de pe pagina de Internet. Apoi daþi click
pe butonul
Move yourdincursor
dreapta al mouse-ului
over the HEREºilinkselectaþi
on theSave
webAspage.
(Salvaþi
ThenCa...)
clickpentru
the
aright
salvabutton
setãrileofactuale
mouseîntr-un fiºier Save As... to save current setting into a
and select
file.

Notã:
Note:când setãrile
When currentactuale sunt
settings aresalvate
saved într-un fiºier
to file, it will ele vor fi salvate
be saved to flashºi
în
asflash.
well.

Încãrcare
Load Fromdintr-un
a File fiºier
Aceastã opþiune afiºeazã calea ºi numele fiºierului descãrcat în New Settings
Specify the path
File (Fiºierul of and
pentru name
Setãri Noi).ofApoi
the daþi
downloaded file in (Încãrcare)
click pe Upload the New Setting
pentru
File below. Then, click Upload to write the file to. It takes
a scrie fiºierul. Aceastã operaþiune dureazã puþin timp pentru a încheiaa few time to
procesul
finish thedeprocess
încãrcare
andathen
fisierului iar sistemul
the system va porni din nou.
will reboot.

New Setting
New SettingsFile
File
Daþi click pe Browse (Cãutare) pentru a localiza fiºierul.
Click Browse to locate the file.

76 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Setare
Systemde sistem
Setup
Daþi
Clickclick
thispeitem
un meniu
on thepentru
menu atovedea
revealuna submeniu
sub menu..
Urmaþi instrucþiunile pentru setarea Router-ului
Follow the instructions to setup the ASUS Wireless
wireless ASUS. Vã vor fi date informaþii ajutãtoare
Router.când
atunci Tips are given
mutaþi when you
cursorul pestemove yourfiecãrui
numele cursor
over each
obiect item.
din meniu

Factory Default

Revenirea la Setãrile
Restoring Factory Predefinite
Default Settingsdin Fabrica
Managerul de reþea

3. Utilities
Web Manager
Puteti reveni la setãrile predefinite din fabrica cu ajutorul managerului de retea
You canpagina
folosind reset all settings
Factory to their
Default factory
("Setãri defaultsdin
Predefinite through the web
Fabrica") manager
din Advanced
Setup ("Setãri
using the Avansate").
“Factory Default” Daþti click
page in pe butonul
“Advanced Restore
Setup”. ºi aºteptaþi
Click the Restore
aproximativ 30 de secunde înainte de a accesa Router-ul wireless ASUS.
button and wait about 30 seconds before trying to access the ASUS Wireless
Router.

Hardware
Componenta Hardware
You can
Puteþi reset
reveni all settings
manual to their
la setãrile factorydin
predefinite defaults
fabricãmanually by pushing
apãsând butonul the
Restore
aflat în spatele
“Restore” Router-ului
button in a hole onwireless ASUS
the back în ASUS
of the timp ceWireless
este ÎN Router
FUNCÞIUNE
while
(funcþia ON). Folosiþi un pix sau o agrafa de birou pentru a þine apãsat
it is ON. Use a pen or straightened paper clip to hold the “Restore” button butonul
Restore
depressedmaiover
mult5de 5 secunde
seconds untilpânã când ledul
the power LEDdeonalimentare
the front din partea
of the ASUSdin
faþã a Router-ului wireless ASUS începe sã clipeascã.
Wireless Router starts blinking.

Notã: Veþi
Note: Youfi informat atunci când
will be notified whense revinedefault
factory la setãrile la setãrile
settings predefinite
are restored
din fabricã
while în timp
using ce folosiþi
the web managerul de reþea.
manager.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 77
Capitolul33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Stare
Statusºi& Înregistrãri
Log
Paginile Stare
The Status ºi Înregistrãri
& Log pages give(Status
you all&the
Log) vã oferãinformation
necessary toate informaþiile necesare
for monitoring
pentru monitorizarea funcþionãrii Router-ului wireless.
the Wireless Router’s condition.

Stare
Status
Informarea despre sistemul de operare
SystemWAN,
pentru information
LAN ºifor WAN, LAN,
imprimantã este
and Printer
afiºatã are displayed
pe aceastã on this
paginã. Butoanele
pentru interfaþa
page. The WAN
buttons forpermit eliberarea
WAN interface
sau
allow you to release or renew Tipul
reînnoirea adresei IP dacã de
the IP
Conectare WAN WAN
address if your este Connection
setat la IP
Automat. Butonul pentru Server-ul
Type is set as Automatic IP. The
Imprimantã este folosit pentru
înlãturarea manualã a operaþiunilor to
button for Printer Server is used de
remove printing jobs manually.
imprimare.
3. Utilities

Wireless
Wireless
Clienþii wireless, care se conecteazã la
Wireless clients,
Router-ul whosunt
wireless connect to thepe
afiºaþi
aceastã
Wireless paginã. Puteþi
Router, are folosi on
displayed butoane
this
pentru control radio pentru a dezactiva
page. You can use buttons for radio
sau activa
control manual funcþia
to manually wireless.
disable or enable
the wireless function.

WL500g WL500g Deluxe

Contracte
DHCP DHCP
Leases
Clienþii care cer IP din server-ul DHCP
Clients
din aria who request dvs.
de reþteaua IP from DHCP
localã sau
server
server-ulof your
DHCP localdinarea networkdvs.
reþeaua or
wirelessserver
DHCP din spatele protecþiei
in you’re Firewall
your wireless
Wireless, sunt afiºaþi pe aceastã
network behind Wireless Firewall are
paginã. in this page.
displayed

78 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Stare
Statusºi&Înregistrãri
Log (Cont.) (Continuare)

Port
Portforwarding
Forwarding (redirecþionare port)
Informaþii despre regulile "port
Informationcare
forwarding" of port
suntforwarding rules,
adãugate de Port
which are added by Port Mapping,
Mapping, Virtual Server, Virtual DMZ
sau UPnP,
Virtual sunt Virtual
Server, afiºate DMZ
pe aceastã
or UPnP,
paginã.
are displayed in this page.

Tabel de route
Routing Table
Reguli pentru route statice sau dinamice
Staticlarouting
aduse rules
zi de cãtre RIP or
suntdynamic
afiºate pe
routing rules
aceastã paginã. updated by RIP are

3. Utilities
displayed in this page.

Înregistrãrile
System LogSistemului
Ultimele 1024 de înregistrãri ale
The last 1024
sistemului systempe
sunt pãstrate log entries are
aceastã
recorded
paginã. in this page.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 79
Capitolul33--Software
Chapter Configurare Software
Configuration
Revenirea la Firmware (instrucþiunile tehnice ale calculatorului
Firmware Restoration
stocate pe cip)
Aceastã opþiune
This utility willvaautomatically
cãuta automatsearch
Router-i
outwireless
failed ASUS
ASUSeºuaþi ºi va Routers
Wireless încarcã un
firmware pe care
and upload îl specificaþi
a firmware thatdvs..
you Acest proces
specify. Thedureazã
processîntre
takes3 ºi 4 minute
about 3 to iar
4 în
timpul acestui proces LED-urile PWR, AIR, ºi WAN vor rãmâne aprinse în timp ce
minutes and during this process the PWR, AIR, and WAN LEDs will remain
LED-ul LAN va clipi uºor.
lit while the LAN LED will flash slowly.
Utilitarul de Restaurare
The Firmware a Firmware-ului
Restoration (Firmware
utility is an emergencyRestauration) este
rescue tool to orestore
unealtãa de
salvare urgenþã pentru revenire la Router-ul wireless ASUS care a eºuat în timpul
ASUS Wireless Router which has failed during a previous firmware upload.
încãrcãrii anterioare de firmware. O upgradare firmware eºuatã va cauza router-
A failed
ului firmware
wireless ASUSupgrade
intrareawill
în cause
modultheeºuare,
ASUS Wireless
asteptândRouter to enter a sâ
ca utilizatorul
failure mode,
foloseascâ waiting
opþiunea for the useratoFirmware-ului
de Restaurare use the Firmware
pentruRestoration utility
a gãsi ºi încarca untonou
firmware. Aceastaanu
find and upload neweste o opþiuneThis
firmware. de upgradare firmwareupgrade
is not a firmware ºi nu poate fi folositã
utility and
pe un router
cannot wireless
be used on ASUS în funcþiune.
a working Upgradãrile
ASUS Wireless normale
Router. de firmware
Normal firmwaretrebuie
efectuate prin intermediul managerului web.
upgrades must be done through the web manager.
3. Utilities

Folosirea
Using a unui
HubHub
Daca aveþi probleme cu încãrcarea unui firmware în timp ce folosiþi un hub de
reþea
If youîncercaþi sã conectaþi
have problems computerul
upload directwhile
a firmware la un using
port LAN. Vor funcþiona
a network fie
hub, try
conexiunea
connecting 10Base-T , fie 100Base-TX
your computer directly to. the LAN port. Either 10Base-T or
100Base-TX connections will work.

80 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration
Program ajutãtor
Setup Printer pentru Setãri Imprimanta
Wizard
Urmaþi procedurile
Follow de mai
the procedures jos pentru
below a seta
to set up yourcalculatoarele
computers tosã utilizeze
utilize funcþia
the printer
server Imprimantã a Router-ului wireless ASUS.
server function of the ASUS Wireless Router.
Instalarea Driver-ului
Installing the Printer Imprimantã
Driver
Adãugarea unei imprimante la computerul dvs. simplificã setarea imprimantei
la Router-ul
Adding wireless
a printer to ASUS.
your computer simplifies the ASUS Wireless Router
Vã recomandam instalarea
Printer Setup Wizard. driver-ului Imprimantã prin programul de setãri care
însoþeºte imprimanta (vezi Nota urmãtoare), apoi continuaþi cu Printer Setup
Wizard
You are(Programul
recommendedajutãtor pentruasetãri
to install imprimantã)
printer driver by în
thesecþiunea
setup programurmãtoare.
that
Dacã alegeþi
comes "Programul
with your ajutator
printer (see pentruNote),
following setãriand
imprimantã" fãrã atofithe
then continue instalat un
“Printer
driver de imprimantã, sunteþi direcþionaþi cãtre Add Printer Wizard
Setup Wizard” in the next section. If you run the “Printer Setup Wizard” ("Program
ajutator pentru Adãugare imprimantã").
without a printer driver installed, you are directed to the “Add Printer Wizard”.
Notã:
Note:Unele
Some utilitãþi pentru
printer setarea
setup imprimantei
utilities require ceraca imprimanta
printer to besã fie conectatã
physically fizic
con-
lanected
computerul dvs. în timpul instalarii. Urmaþi instrucþiunile pentru instalarea
to your PC during installation. Follow the driver installation in- driver-ului
sã conectaþi imprimanta la un PC pentru instalarea driver-ului ºi reconectarea router-
structions to connect your printer atofost
theinstalat.
PC to install the driver and

3. Utilities
ului wireless dupã ce driver-ul imprimantã
reconnect the Wireless Router after the printer driver has been installed.

(1) Alegeþi
Run the"Programul
“Add Printerajutãtor
Wizard” pentru
from (2) Alegeþi
ChooseInstall by by
“Install thethe
AddAdd
printer
Printer
adãugare imprimantã" din Start/ wizard
Wizard”.
Start | Printers and Faxes | Add
Printers and Faxes / add Printer.
Printer.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 81
Capitolul 3
Chapter 3 -- Software
ConfigurareConfiguration
Software

(3) Alegeþi
Choose Local
“Localprinter
printer attached
attached to
to (4) Alegeþi RemotePortport
Choose “Remote (Printer(Printer
Sharing
this computer (Imprimanta localã Sharing Port) (Port la distanþa). Dacã
Port)”. If this is not available, select
this computer”.
ataºatã la acest computer) acesta nu este disponibil selectaþi
LPT1*. You can select a USB port later
LPT1*. Puteþi selecta
in the “Printer un port USB
Setup Wizard” if youmai
are
târziu în Printer Setup Wizard , dacã
using a USB printer.
folosiþi o imprimantã USB.

*WL500b/g
* WL500b/g permite
alsoreþea standard
supports bazatã pe
standard protocol
based de printare
network numitprotocol,
printing LPR care e
3. Utilities

suportat
called, LPR, which is also supported by Windows XP, WindowsMAC
ºi de un sistem de operare bazat pe Windows XP, Windows 2000, sau
2000,
Unix. Dacã sunteþi utilizator Windows XP, vã rugãm consulataþi Setãri pentru client
MAC or Unix based system. If you are a Windows XP user, please refer
LPR din Windows XP pentru setãri în calitate de client LPR.
to Setup for LPR client under Windows XP for setting as a LPR client.

(5) Cãutaþi
Find yourfabricantul ºi modelul.
manufacturer and model.Daþi (6) Click
Daþi click peset
Next to Next
this pentru
as your adefault
seta
click pe Have CD dacã nu gãsiþi
Click Have Disk if you cannot find your opþiunea aceasta ca setare
printer.
modelul
printer inde
theimprimantã
list and useîn the
listãdriver
ºi predefinitã pentru imprimantã
folosiþi driver-ul oferit odatã cu
provided with your printer.
imprimanta.

82 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

(7) Puteti
You cantipãri o pagina
print test.
a test page. (8) Daþi
Clickclick pe to
Finish Finish
close pentru a închide
the wizard.
aplicaþia.

3. Utilities
Imprimanta
Your printer willdvs.show
va inafiºa fereastra
the “Printers and
Printers and Faxes, iar semnul
Faxes” window and the check mark shows bifat
înseamnã
that it is setcaassetarea imprimantei
your default printer. a fost
predefinitã.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 83
Capitolul 33 -- Configurare
Chapter Software
Software Configuration
Setãri
Setup pentru
for LPRclient
clientLPR în Windows
under WindowsXP
XP

1. Selectaþi AddPrinter
Run the “Add PrinterWizard”
Wizardfrom
din 2. Alegeþi
Choose Local
“Localprinter
printer attached to
attached to
meniul
Start | Printers and Faxes | Add|
Start | Printers and Faxes this computer ºi apoi apãsaþi Next.
this computer” then press Next.
Add
Printer.
3. Utilities

3. Daþi
Clickclick pe Create
on “Create a new
a new port
port” ºi
and 4. Daþi
ClickNext
Nextla on
AddtheStandard TCP/IP
“Add Standard
selectaþi Port Standard
select “Standard TCP/IP
TCP/IP Port” in Printer Port Wizard
TCP/IP Printer Port Wizard”.
din meniul din josul paginii.
the pull down menu. Then press Apoi
apasati
Next. Next.

Completaþi cu adresa IP a
5. Input the IP address of the WL500g
WL500g în spaþiul din dreptul
6. Selectaþi Custom ºiand
Select “Custom” apoithen
daþi click
click
in the “Printer Name or IP Address” pe Settings.
Settings…
Printer Name or IP Address ºi
field and the press Next.
apoi apãsaþi Next.

84 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

7. Selectaþi ProtocolLPR
Select Protocol LPR and
ºi tastaþi
type Dupã completing
8. After ce aþi completat setãrile
settings, press,
LPRServer
LPRServer in “Queue Namepentru
din spaþiul field”. apãsaþi
Next. Next.
Queue Name Field.

3. Utilities
9. Apãsaþi Finishtopentru
Press Finish a completa
complete the “Add 10.Cãutaþi fabricantul and
Find the manufacturer ºi model
modelul
Add Standard TCP/IP Printer
Standard TCP/IP Printer Port Port imprimantei dvs..
of your printer. DaþiHave
Click click Disk
pe Haveif
Wizard ºi apoi mergeþi înapoi
Wizard” and go back to “Add la Disk dacã nu gãsiþi în listã ºi folosiþi
you cannot find it in the list and use
Add printer
Printer wizard.
Wizard”. driver-ul
the driveroferit odatã
provided cuyour
with imprimanta.
printer.

11. Daþi
Clickclick
NextpetoNext pentru
set this as setãri
your 12. Selectaþi Yes
Select Yes andºiNext
Nextto
pentru
print aatest
printa
predefinite.
default printer. opage,
paginã test, dacã
otherwise nu, selectaþi
select No. No.

13. Când
Whenethe
completã Add Printer
“Add Printer Wizard,
Wizard” daþi click
is complete, peFinish
click Finish to
ºi close
închideþi
the aplicaþia.
wizard.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 85
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Programul ajutãtor
Printer Setup Wizardpentru setãri imprimantã
Asiguraþi-vã cã imprimanta
Make sure your printer isdvs. e conectatã
connected to thelaWireless
Router-ulRouter
wirelessprinter
sau port USB
port or
ºi cã e pusã în funcþiune. Lansaþi "Printer setup wizard" din
USB port and its power is turned on. Launch the “Printer Setup Wizard” meniul Start.
Programul
through theajutãtor va explora
Start menu. toþi Router-ii
The wizard wirelessallASUS
will explore ºi informaþiile
available privind
ASUS Wireless
modelul imprimantei ataºata la ei din reþeaua dvs. localã.
Routers and model information of the printers attached to them in your
local network.
3. Utilities

(1) Având
Having aoprinter
imprimantã
installed instalatã pe (2) Dacã
on the printer If the imprimanta a fostthe
printer is found, gãsitã,
namenumele
of the
portul imprimantã
port (LPT1) (LPT1)
or a USB portsau un port
makes the imprimantei vashown
printer will be fi afiºatonpethis
ecran.
screen.
USB,
setup face procesul
process easierde(refer
setare
to mai
the
uºor (consultaþi
following page). pagina urmãtoare).

Notã:
Note:Dacã existã
If there is anvreo
erroreroare în comunicarea
communicating cu printer,
with the imprimanta veþi
you will
primi mesaj de eroare. Asiguraþi-vã cã imprimanta este
get this message. Make sure that the printer is ON, ready, and pornitã
(ON), pregatitã
connected. ºi Back
Click conectatã. Daþi click pe Back ºi Next.
and Next.

Aceastã
(3) This setup setare a change
wizard will programului
your
ajutãtorprinter
default va schimba predefinirile
to use “Standard TCP/
imprimantei
IP port” which iscând folosiþi
serviced by the"Portul
ASUS
Standard TCP/IP"
Wireless Router. care e asigurat de
Router-ul wireless ASUS.
Note: For Windows XP or Windows
2000, this setup wizard will guide you ( 4) Daþi click pe Done când
Notã: Pentru Windows XP sau Windows 2000, (4) acest
Click Done when setup is complete.
to select
program or add
ajutãtor a “Standard
pentru setãri vãTCP/IP
va îndruma sã setarea e completã.
port”. ºiRefer
selectaþi to “Setup"Portul
sã adãugaþi for LPR client TCP/IP".
Standard
under
Pentru maiWindows XP”
multe detalii for details.
consultaþi SetupFor
for LPR client
Windows 98 or Windows ME, this
under Windows XP (Setãri pentru clienþi LPR sub
Windows
setup XP).
wizard Pentru Windowsyour
will change 98 sau Windows ME,
default
acest program
printer to useajutator
“Remote pentru
Port” setãri
which vais schimba
predefinirile
serviced by the ASUS Wireless Router. Remote
imprimantei dvs. pentru folosirea
Port care e asiguratã de Router-ul wireless ASUS.

86 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 3 - Configurare
3 - Software Software
Configuration

Verificarea Imprimantei
Verifying Your Printer

3. Utilities
Dupã ce aþi upsetat
theimprimanta, o icoanã
After setting printer, a printer icon IfDacã
your imprimanta dvs. a fost
printer was previously setatã
setup, the
imprimantã
will appear va apare în “Printers
in Windows’ "Printers and
and anterior, programul ajutãtor pentru setãri
faxes" din Windows. Daþi click dreapta pe
ASUS Wireless setup wizard changes the
Faxes”. Right click the printer icon and a lui ASUS
printing wireless
port from schimbã local
the computer’s portul
LPT1de
icoana imprimantã ºi alegeþi Properties printare de la portul local al computerului
choose Properties to configure the printer. (parallel) port or USB port to “Standard
pentru configurarea imprimantei. LPT1(paralel)
TCP/IP port”*. Ifsau port USB,
necessary, youlacan
Standard
change
this back at anytime or use Windowsputeþi
TCP/IP Port*. Dacã e necesar, “Add
schimba acest lucru oricând sau, folosiþi
Printer” to setup another printer.
din Windows Add Printer pentru a seta
Note: If you use Windows 98 or ME which
altã imprimantã.
do not support
Notã: “Standard
Dacã folosiþi TCP/IP98port””,
Windows sau MEyou
need to use “Remote Port”
care nu suportã Portul Standard TCP/IPwhich is
atunci trebuie
supported by ASUS.sã folosiþi Remote port
care e suportat de ASUS.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 87
Capitolul 33 -- Software
Chapter ConfigurareConfiguration
Software

Verificarea Imprimantei
Verifying Your (Continuare)
Printer (Cont’)

Notã: Dacã
Note: folosiþi
If you useclient
LPRLPR în Windows
client XP sau
in Windows XP Windows 2000, Portul
or Windows 2000,Standard
Stan-
TCP/IP va fi folosit. Pntru detalii vã rugãm consultaþi Setãri pentru
dard TCP/IP port will be used. Please refer to Setup for LPR client client LPR din
Windows XP
under Windows XP in details.
3. Utilities

Când e setat în mod corect Router-ul


When properly setup, the ASUS Wireless
wireless ASUS va afiþa numele
Router will show the printer name in the
imprimantei in utility
“Device Discovery” opþiunea Device
and show “on-
Discovery þi va afiºa "online" sub Printer
line” under the “Printer Server” on the
Server
“Status”pepage
pagina
of theStatus a managerului
web manager.
de reþea.

88 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Capitolul
Chapter 4 - Performanþa
4 - Wireless wireless
Performance

4. Performanþa
4. wireless
Wireless Performance
Aceastã secþiune
This section vinetheînuser
provides ajutorul utilizatorului
with ideas for how cu idei pentru
to improve îmbunãtãþirea
the performance
performanþei unei reþele
of a ASUS Wireless ASUS wireless.
network.

Topografia Site-ului
Site Topography
Pentru o performanþã
For optimal optimãlocate
performance, îndepãrtaþi
wirelessclienþii mobili
mobile wireless
clients and ºitheRouter-ul
ASUS
wireless ASUS de transformator, motoarele puternice, luminile
Wireless Routers away from transformers, heavy-duty motors, fluorescentfluorescente,
cuptoarele cu microunde, frigiderele, ºi alte echipamente industriale. Pierderea
lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment.
semnalului poate apare atunci când pereþi sau podele din metal sau beton
Signal loss
blocheaza can occur
transmisia. when metal,
Poziþionaþi Router-ulconcrete,
wireless walls
ASUS or floorsdeschise
în spaþii block
transmission.
sau Locate the
adãugaþi Router-ii ASUS
wireless Wireless
ASUS în mod Routers in open
corect pentru areas or add
a îmbunãtãþi ariathe
de
acoperire.
ASUS Wireless Routers as needed to improve coverage.
Microwavecu
Cuptoarele ovens operate functioneaza
microunde in the same frequency band
in aceeasi as the
banda deASUS Wireless
frecventa ca si
Router-ul wireless ASUS. De aceea, dacã folosiþi cuptorul cu microunde în raza
Router. Therefore, if you use a microwave within range of the ASUS
de funcþionare
Wireless a unui
Router youRouter wirelessnetwork
may notice ASUS veþi putea observa
performance scãderi de
degradation.
performanþã
However, both a reþelei. Totuºi ºi cuptorul
your microwave cu the
and your microunde ºi Router-ul
ASUS Wireless wireless
Router will
ASUS vor funcþiona
continue to function.în continuare.

Analiza site-ului
Site Surveys
Programul de analizã a site-ului (utilitar
withpus
thelaWLAN
dispoziþiePC
împreunã cu un
CFcard PC

4. Performance
A site survey (utility provided card and card)
WLAN ºi un card CF) analizeazã locaþia pentru instalare ºi oferã utilizatorilor
analyzes the installation environment and provides users with
recomandãri pentru echipament ºi plasarea acestuia. Plasamentul optim diferã
recommendations
pentru for equipment and its placement. The optimum placement
fiecare model.
differs for each model.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 89
Capitolul
Chapter44- -Performanþa wireless
Wireless Performance
Raza
Rangede acþiune
Every environment is unique with different obstacles, barriers, materials,
Fiecare mediu este unic, cu diferite obstacole, bariere, materiale, etc. De aceea
etc. and,
este dificiltherefore, it is difficult
sã se determine raza detoacþiune
determine thecare
exactã exact
va firange
atinsãthat
fãrãwill be
testare.
achieved
Totuºi, s-auwithout testing.
dezvoltat câteva However, has developed
îndrumãri pentru some
a estima raza de guidelines to
acþiune pe care
utilizatorii
estimate the o vor vedea
range când will
that users produsul e instalat
see when în încãpere,
the product dar nu
is installed existã
in their
specificaþii
facility, butclare.
there are no hard and fast specifications.
Radio signals
Semnalele radiomay
pot reflect off obstacole
reduce din of some obstacles
sau sã fie or be absorbed
absorbite by others
de altele, depinde
de felul în care
depending au fost
on their construite. De
construction. Forexemplu,
example,cuwith
douãtwoechipamente 802.11b
802.11b radios,
puteþi
you may atinge pânã up
achieve la 300m afarã,
to 1000' în spaþiu
in open deschis
space outdoorsundewhere
douã two
dispozitive
devicesau
aceeaºi linieofde
have a line întâlnire,
sight, adicã,
meaning se see
they întâlnesc fãrã obstacole.
each other Dacã sunt
with no obstacles. folosite în
However,
interior, cele douã echipamente pot atinge doar aprox. 100m.
the same two units may only achieve up to 300' of range when used indoors.
Specificaþia IEEE802.11b
The IEEE 802.11b suportã
specification 4 moduri
supports fourdedata
stocare
rates: de date: 11Mbps,
11 Mbps, 5.5 Mbps,5.5
Mbps,
2 Mbps,2 Mbps
and ºi
1 1Mbps. Operarea cu
Mbps. Operation at1Mbps
1 Mbpsoferã o mai mare
provides arierange
greater de acoperire
than
decât la 11Mbps. Router-ul wireless ASUS va ajusta automat modurile de
operation at 11 Mbps. The ASUS Wireless Router will automatically adjust
stocare pentru a menþine o conexiune radio funcþionalã.
the data rate to maintain a usable radio connection.
Prin urmare,a un
Therefore, client
client care
that se aflã
is close to în
theapropierea Router-ului
ASUS Wireless wireless
Router ASUS ar
may operate
putea opera cu 11Mbps în timp ce un client care este la limita ariei de acoperire
at 11 Mbps while a client that is on the fringe of coverage may operate at 1
ar putea opera cu 1Mbps. Cum am menþionat mai sus, puteþi configura modurile
Mbps. stocare
pentru As mentioned
de dateearlier,
pe careyou can
le va configure
folosi thewireless
Router-ul data rates that the
ASUS. NuASUS
uitaþi cã
Wireless
dacã Router
limitaþi raza dewill use. modurilor
acþiune Note thatpentru
if youstocare
limit de
thedate
range of data Router-
disponibilã rates
ului
available to the ASUS Wireless Router, you may reduce the effective a
wireless ASUS, s-ar putea reduce efectivitatea distanþelor wireless
4. Performance

produselor wireless
wireless range ASUS.
of the ASUS Wireless products.

90 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice - Probleme
Appendix ºi soluþii
-Troubleshooting

Probleme ºi soluþii
Troubleshooting
Router-ului wireless Router
The ASUS Wireless ASUS este proiectat
is designed to în
be aºa
veryfel încât
easy sã poatã
to install and fioperate.
uºor de
instalat ºi de folosit. Totuºi, dacã întâmpinaþi dificultãþi, folosiþi informaþiile din
However, if you experience difficulties, use the information in this chapter
acest capitol pentru a diagonstica ºi rezolva problemele. Dacã nu puteþi rezolva
toprobleme,
o help diagnose and solve
contactaþi problems.
Suportul TehnicIfaflat
you la
cannot resolve
începutul a problem,
acestui manual. contact
Technical Support, as listed on the front of this manual.
Probleme frecvente ºi
Common Problems andSoluþii
Solutions
Problema
Problem
Router-ul wireless ASUS nu porneºte.
ASUS Wireless Router does not power up:
Soluþie
Solution
• Check fordacã
Verificaþi faulty the ASUS
problema esteWireless Routercupower
la alimentarea curentsupply by measuring
a Router-ului wireless
ASUS,
the mãsurând
output voltagevolþii
withcurentului electric
an electrical cu un voltmetru.
test meter.
Verificaþi
• Check acumulatorul
failed AC supplyAC(power outlet)
Problema
Problem
Nu puteþi comunica cu Router-ul wireless ASUS printr-o reþea de comunicare prin
Cannot communicate with the ASUS Wireless Router through a wired
cablu.
network connection.
Soluþie
Solution
Verificaþi
• Verify configurarea
network reþelei asigurându-vã
configuration by ensuring thatcã nuthere
exista
aremai
nomulte adrese
duplicate IP IP.
DeconectaþiPower
addresses. dispozitivul
down the în cauzã
deviceºiinintroduceþi
question and adresa
ping IP
theaassigned
dispozitivului.
IP
Asiguraþi-vã cã nici un alt dispozitiv nu rãspunde la acea adresã.
address of the device. Ensure no other device responds to that address.
• Verificaþi
Check that cablurile folosite
the cables used ºi dacã
haveau ieºiri pin
proper ºi conectori
outs andadecvaþi sau folosiþi
connectors or use un
alt cabluLAN
another LAN.cable. Troubleshooting

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 91
Apendice -Troubleshooting
Appendix - Probleme ºi soluþii

Problema
Problem
Managerul de reþea al Router-ului wireless ASUS tot nu poate gãsi sau nu se
The ASUS
poate Wireless
conecta Routerwireless
la Router-ul Web Manager
ASUS still
dupãcannot
ce aþifind or connect
verificat adresatoIP
theºi
ASUSLAN,
cablul Wireless Router nu
schimbãrile after
severifying thesau
pot realiza, IP address andpierdut.
parola s-a LAN cable, changes
cannot be made, or password is lost.

Soluþie
Solution
În cazul în care Router-ul wireless ASUS nu este accesibil puteþi sã
In caselathe
reveniþi ASUSpredefinite
setãrile Wireless Router is inaccessible,
din fabricã a Router-uluiyou can restore
wireless ASUS.
the ASUS Wireless Router’s factory default settings.
Folosiþi o agrafã de birou, pentru a apãsa butonul "Reset" aflat în Use a
spatele Router-ului
straightened wireless
paper clip ASUS
to press ºi þineþi
the button apãsat
located maihole
in the mult de 5
labeled
secunde.
“Reset” LED-ul
on the va clipiofatunci
back când resetarea
the ASUS Wirelesss-a operatand
Router cu succes.
keep it
depressed over 5 seconds. The LEDs will flash when reset is
successful.

Resetarea la Predefinite
Reset to Defaults
Urmãtoarele
The following valori sunt predefinite
are factory de fabricã.
default values. Acestewill
These values valori exista deja
be present whenatunci
you
când primiþi Router-ul wireless ASUS dacã apasaþi butonul "Reset", aflat în
first receive your the ASUS Wireless Router, if you push the reset button on the
spatele Router-ului wireless ASUS, mai mult de 5 secunde, sau dacã daþi click
back
pe of the"Restore"
butonul ASUS Wireless Router
din pagina over 5default"
"factory seconds,sub
or if you click setup".
"advanced the “Restore”
button on the “Factory Default” page under “Advanced Setup”.

Nume
Name Valoare
Default Predefinita
Value
Utilizator
User Name adminAdmin.
Parola Admin.
Password
Permiteþi DHCP adminYes
Adresa IP
Enable DHCP Yes192.168.1.1
Masca Subreþea 255.255.255.0
IP Address
Server DNS 1
192.168.1.1
192.168.1.1
Troubleshooting

Subnet
Server DNS Mask
2 255.255.255.0
(Spaþiu gol)
SSID
DNS Server 1 Predefinit
192.168.1.1
Nume Domeniu (Spaþiu gol)
DNS Server 2 (blank)
SSID default
Domain Name (blank)

92 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice - Probleme
Appendix ºi soluþii
-Troubleshooting
Problema
Problem
Cardul meu PC 802.11b nu se asociazã cu Router-ul wireless ASUS.
My 802.11b PC Card will not associate with the ASUS Wireless Router.
Soluþie
Solution
Urmaþi aceºti paºi:
1. Încercaþi sã aduceþi dispozitivele mai aproape unul de celalalt; cardul PC
Follow these steps:
ar putea fi în afara semnalului Router-ului wireless ASUS.
1. Try to bring the devices closer together; the PC Card may be out of range
ofConfirmaþi
2. the ASUS faptul
Wireless Router. wireless ASUS þi cardul PC au acelaþi SSID.
cã Router-ul
2. Confirm that the ASUS Wireless Router and PC Card have the same SSID.
3. Confirmaþi faptul cã Router-ul wireless ASUS ºi cardul PC au aceleaºi
3. Confirm that the
setãri pentru ASUS
codare, Wireless
acolo unde eRouter
posibil.and PC Card have the same
Encryption settings, if enabled.
4. 4. Confirmaþi
Confirm thatcã
theLED-urile Air si Link
ASUS Wireless ale Router-ului
Router’s Air andsunt
LinkdeLEDs
culoare
areverde
solid
aprins.
green.
5. 5. Confirmaþi
Confirm that dacã tabelul de autorizare
the authorization include
table includes sau exclude
or excludes adresaaddress
the MAC MAC a
ofcardului
the WLAN PC WLAN
PC carddacã nu e activat
if “Wireless Wireless
Access acces
Control” Control "Accesul la
is enabled.
Control Wireless".
Problem
Problema
The throughput seems slow.
Fluxul pare lent.

Solution
Soluþie
Pentru a obþine
To achieve un flux throughput,
maximum maxim, verificaþi dacã
verify thatantenele sunt corect
your antennas plasate, nu în
are well-placed,
spatele metalului,
not behind metal,ºi cã
andnudoaunot
prea multe
have tooobstacole între ele.between
many obstacles Dacã mutaþi clientul
them. If
mai aproape de Router-ul wireless ASUS iar fluxul creºte, puteþi
you move the client closer to the ASUS Wireless Router and throughput lua în
considerare adãugarea unui al doilea Router wireless ASUS ºi implementaþi
increases, you may want to consider adding a second the ASUS Wireless
facilitatea de roaming.
Router and implementing
o Verificaþi roaming.
antena, conectorii ºi cablul.
• Check antenna, connectors and cabling.
o Verificaþi ca traficul de retea sã nu depãºeascã 37% din lungimea de
• Verify
bandã.network traffic does not exceed 37% of bandwidth. Troubleshooting
• Check to see that the wired network does not exceed 10 broadcast messages
pero second.
Verificaþi dacã reþeaua cablatã nu depãºeºte 10 mesaje emise pe
secundã.
• Verify wired network topology and configuration.
o Verificaþi topologia ºi configurarea reþelei cablate. (wired network)

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 93
Apendice -Troubleshooting
Appendix - Probleme ºi soluþii

Problema
Problem
Nu gãsesc web managerul router-ului wireless ASUS folosind ASUS Wireless
I cannot find the ASUS Wireless Routers using the ASUS Wireless Router
Router Discovery
Discovery.
Soluþie
Solution
Pentru configurarea Router-ului wireless ASUS printr-un card LAN wireless,
computerul
To configuredvs. trebuie Wireless
the ASUS sã fie înRouter
aceeaºi subreþea
through a Router-ului
a wireless wireless
LAN card, your
ASUS. Nu puteþi gãsi Router-ul wireless ASUS cu o subreþea diferitã de cea
computer must be in the same subnet of the ASUS Wireless Router. You
de cea a computerului dvs. în acelaºi gateway (mod de conectare a douã
cannotdefind
reþele the ASUS
computer). Wireless
Trebuie Routerscomputerul
sã schimbaþi with subnet la different from your
acceaºi subreþea ca
computer
ºi within thewireless
cea a Router-ului same gateway. You must
ASUS. Reþeaua change your
predefinitã computer
din fabricã to the
a Router-
ului
same wireless
subnetASUS
as theeste
ASUS "192.168.1.1".
Wireless Router. The factory default subnet of
the ASUS Wireless Router is "192.168.1.1".

În
In Windows
Windows NT/2000/XP,
NT/2000/XP, trebuie
you sã vã conectaþi
must log in withla privilegiile Administrator
Administrator privi-
ca toate funcþiile Managerului Router-ului wireless ASUS
leges so that all functions of the ASUS Wireless Router Manager sã opereze corect.
Dacã nu accesaþi
can function ca membru
correctly. al do
If you grupului Administrator,
not log in as a membernu puteþi schimba
of the Ad-
setãrile IP dargroup,
ministrator puteþi folosi
you opþiunea Discovery
cannot change IPdacã setarea
settings butIPcan
originalã este
still run
corectã.
the Discovery utility if the original IP setting is correct.

Problema
Problem
Cum upgradez (aduc la zi) firmware-ul (instrucþiuni tehnice ale computerului
How dode
stocate I upgrade
obicei pethe
cip)firmware on the
pe Router-ul ASUSASUS?
wireless Wireless Router?

Solution
Soluþie
În mod periodic,
Periodically, un nou
a new Cod Code
Flash Flash este disponibilfor
is available Router-ului wireless Routers
ASUS Wireless ASUS pe on
pagina de Internet
the Web site at http://www.aus.com. Updataþi la zi Codul Flash
http://www.asus.com. Update the ASUS Wireless Router al Router-ului
s
wireless ASUS folosind opþiunea Upgradare Firmware din meniul System Setup din
Flash Code using the Firmware Upgrade option on the System Setup
Managerul de retea
menu of the Web manager.
Troubleshooting

94 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice
Appendix - Glosar
- Glossary

Glosar
Glossary
Access Point: Punctul de acces este un dispozitiv care permite clienþilor wireless
Access
sã Point - An
se conecteze access
la alþi clienþipoint is a ºidevice
wireless thatunei
are rolul allows
punþiwireless clients
între clienþi to
wireless
connect
ºi o reþea to otherEthernet.
legatã wireless clients and it acts as a bridge between wireless
clients and a wired Ethernet network.
Broadband(Banda largã de transmisie de date): un tip de transmisie de date
Broadband
în - A type
care un singur mijlocofdedata transmission
transport (cum ar in which duce
fi cablul) a single
maimedium (suchde
multe canale
informaþii
as cable)odatã.
carries several channels of data at once.
Channel(Canal
Channel - Wireless access
de date): points
punctele de allows you to vã
acces wireless choose
permitdifferent
sã alegeþiradio
canale
channels in the wireless spectrum. A wireless LAN device operates within
de radio diferite din spectrul wireless. Un dispozitiv LAN wireless opereazã într-
un
thespectru
2.4 GHz despectrum
2.4GHz, and
iar un canal este
a channel într-o gama
is within a FCCspecificatã, similarã
specified range, cu cea
similar
atooricãrui canal de radio.
any radio channel.
Client Un
Client: - Aclient
client is the
poate desktop
fi un desktoporsau
mobile
un PCPC thatcare
mobil is connected to reþea.
e conectat la your
network.
Device name (Nume de dispozitiv): de asemenea cunoscut ºi sub denumirea
Device
ID name -DHCP
al clientului Also known as DHCP
sau nume client
de reþea. ID or network
Câteodatã acestaname. Sometimes
e oferit de un ISP
provided
atunci cândbyfolosim
an ISPDHCP
whenpentru
using aDHCP
atribuitoadrese.
assign addresses.
DHCP (Dynamic
DHCP(Protocol Host Configuration
pentru Protocol)a- This
configurarea dinamicã protocol
gazdei): Acestallows a
protocol
computer
permite (or many computers
computerului (sau mai on yourcalculatoare
multor network) to din
be automatically assigned
reþea) sã îºi însuºeascã
automat
a single oIPsingurã adresã
address from IP din server-ul
a DHCP server.DHCP.
DNSServer
DNS ServerAddress
Address(Nume
(Domain Name System)
de domeniu - DNS allows
sistem Adresa Internet
Server): host
DNS permite
computers to have
calculatoarelor a domain
din Internet nameunand
sã aibã onede
nume ordomeniu
more IP ºiaddresses. A DNS
una sau mai multe
adrese IP, în aºa
server keeps fel încâtofatunci
a database când un utilizator
host computers and theirscrie un nume
respective de domeniu
domain names la
navigarea în Internet, acesta e trimis la adresa IP corectã. Adresa de
and IP addresses, so that when a user enters a domain name into the Internet server DNS
utilizatã
browser,dethecomputer în reþeaua
user is sent dvs. de
to the proper acasã este
IP address. Thelocaþia server-ului
DNS server DNS
address
atribuitã de ISP-ul dumneavoastrã.
used by the computers on your home network is the location of the DNS
server
DSL your ISP
(Digital has assigned.
Subscriber Line) Modem (Modem pentru linie de abonat digitalã):
modemul
DSL ModemDSL foloseºte liniile dvs. existente
(Digital Subscriber Line) - pentru
A DSLtransmiterea
modem usesde date
your la viteze
existing
ridicate.
phone lines to transmit data at high speeds.
Encryption
Encryption (Codare):
- This aceasta
providesoferã transmisiei
wireless de date wireless
data transmissions un aanumit
with level nivel
of
de securitate.
security.
ESSID
ESSID-(Identificare set servicii
(Extended Service Setextinse): Trebuie
Identifier) - Yousãmust
aveþihave
scristhe
acelaºi
same ESSID
ESSIDîn
gateway
entered into the gateway and each of its wireless clients. The ESSIDpentru
ºi la fiecare client wireless al sãu. ESSID este un identificator unic is a
reþeaua dvs. wireless.
unique identifier for your wireless network.
Ethernet:
Ethernetreþelele Ethernet
- Ethernet sunt are
networks conectate prin by
connected cabluri ºi hub-uri
cables ºi fac
and hubs, andsãmove
circule
Appendix

informaþia (datele)
data around. This din
is ajur. Acestafor
standard este o procedura
computer standard pentru reþelele de
networks.
computere.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 95
Apendice
Appendix - Glosar
- Glossary
Frame-Bursting:
Frame-burstingse- Refers
referã latomodul
burst burst.
mode.Modul
BurstBurst
modepermite, opþional,
optionally allowscaao
staþie
stationsãtotransmitã
transmit oa serie
seriesdeof cadre
framesfãrã a renunþa
without la controlul
relinquishing mediului
control de
of the
transmisie.
transmission medium.
Firewall
Firewall(Protecþie Firewall):
- A firewall o protecþie
determines which firewall determinã
information careininformaþie
passes intrã
and out of a
ºi iese dintr-o reþea. NAT poate crea o protecþie firewall naturalã ascunzând
network. NAT can create a natural firewall by hiding a local network’s IP
adresa IP a unei reþele locale de Internet. O protecþie firewall împiedica pe
addresses
oricine from reþelei
din afara the Internet. A Firewall
sã acceseze prevents
computerul dvs.anyone outside ofsau
ºi sã deterioreze your

network from accessing
vadã fiºierele dvs.. your computer and possibly damaging or viewing
your files.
Gateway: un punct din reþea care administreazã tot traficul de date din reþeaua
Gateway
dvs. - Adin/catre
ºi pe cel network Internet
point that manages
precum all the dataotraffic
ºi conecteazã reþea of
deyour network,
altã reþea.
as well as to the Internet and connects one network to another.
Handshaking- se referã la semnalele care sunt transmise între reþelele de
Handshaking - handshaking refers to the signals that are transmitted
comunicaþie pentru a stabili o conectare validã între douã staþii.
between communications networks that establish a valid connection between
two stations.
IEEE (Institutul de inginerie electrica ºi electronica): impune standarde pentru
reþea, inclusiv LAN Ethernet. Standardele IEEE asigurã interoperabilitate între
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers. The IEEE
sisteme de acelaºi tip.
sets standards for networking, including Ethernet LANs. IEEE standards
ensure
IP interoperability
(Internet between
Protocol) Address systems
(Adresa IP): of the same
o adresã type. într-o serie de 4
IP constã
numere separate între ele prin puncte care identificã în Internet un computer
IP Address
unic, (Internet
permiþând Protocol)
mesajelor - Anacelui
destinate IP address consists
computer of adistribuite
sã fie series of four
cãtre
numbers separated
destinaþia corectã. by periods, that identifies a unique Internet computer
host, allowing messages intended for that computer to be delivered to the
ISP -Internet
correct Service Provider (Provider Servicii Internet): ISP este un furnizor
destination.
de servicii care permite persoanelor fizice sau firmelor conectarea la Internet.
ISP (Internet
Utilizatorii Service
acceseazã Provider)
Internetul folosind- un
Ancont
ISPISP.
is aISP
business thatadrese
poate oferi allowsIP
dinamice
individualssauor
poate sã atribuie
businesses to calculatoarelor
connect to theindividuale adreselog
Internet. Users IP fixe.
on to the
Internet using an account with an ISP or Internet Service Provider. ISPs
ISP
canGateway Address (Adresa
serve IP addresses ISP Gateway):
dynamically, or assign este
statico (fixed)
adresã IP
IP pentru router-
addresses to
ul Internet. Aceastã adresa e cerutã numai atunci când folosiþi un cablu sau
individual computers.
modem DSL.
ISP Gateway Address - The ISP Gateway Address is an IP address for the
LAN- Local
Internet AreaThis
router. Network (Reþea
address Locala):
is only Un LAN
required este using
when un grup de calculatoare
a cable or DSL
ºi dispozitive conectate împreuna într-un spaþiu relativ mic (casã sau birou).
modem.
Reþeaua dvs. localã e consideratã ca fiind un LAN.
LAN (Local Area Network) - A LAN is a group of computers and devices
MAC (Mediatogether
connected Access in
Control) Address
a relatively (Adresa
small Control
area (such as aAcces
houseMedia): adresa
or an office).
MAC este adresa Hardware a unui dispozitiv conectat la o reþea.
Your home network is considered a LAN.
MAC Address (Media Access Control) - A MAC address is the hardware
address of a device connected to a network.
Appendix

96 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice
Appendix- Glosar
- Glossary
NAT
NAT-Network
(Network Address Translation -(Translaþie
Address Translation) NAT masks Adresa
a localde Reþea):group
network’s NAT
mascheaza, un grup de IP-uri din reþeaua locala de reþeaua externã, permiþând
of IP addresses from the external network, allowing a local network of
unei reþele locale de calculatoare sã împartã un singur cont ISP. Acest proces
computers
permite to calculatoarelor
tuturor share a single din
ISPreþeaua
account.dvs.This process
localã allows all
sã foloseascã of the
o singurã
computers
adresã on your va
IP. Aceasta home network
permite to use
accesul one IP address.
la Internet Thiscomputer
de la orice will enable
din
reþeaua dvs.
access to thelocalã fãrã from
Internet a maiany
trebui sã utilizaþi
computer onmai multe
your homeadrese IP dewithout
network la ISP-
ul dvs. to purchase more IP addresses from your ISP.
having
PCCard
PC Card(Card
- This is acesta
PC): an Ethernet card
este un cardthat connects
Ethernet careto
sethe PCMCIAlaslot
conecteaza on
un slot
PCMCIA din Notebook-ul
your Notebook dvs. Aceasta
PC. This enables permite to
the computer computerului
communicatesã with
comunice cu
wireless
Access
access Point-ul
points. wireless.
PPP Point-to-Point
PPP (Point-to-PointProtocol
Protocol) - PPP isPunct
(Protocol a protocol for communication
la Punct): PPP este un
protocol
betweenpentru comunicare
computers using aîntre calculatoare
serial interface, folosind
typicallyo ainterfaþã
personal serialã, tipic
computer
acesta este un computer personal conectat
connected by phone line to a server. la un server printr-o linie telefonicã.

PPPoE-Point-to-Point
PPPoE (Point-to-PointProtocol
Protocolover
overEthernet
Ethernet) - Point-to-Point
(Protocol Protocol
Punct la Punct pe
Ethernet): PPP
is a method este o data
of secure metodã pentru transmiterea
transmission. PPP usingsigurã de to
Ethernet date. PPPoE
connect to
foloseºte
an ISP. Ethernet pentru a se conecta la ISP.
Subnet
SubnetMask
Mask( -Masca de Subreþea):
A subnet mask is a seto masca
of fourde subreþea
numbers este un set
configured dean
like 4
numere configurate
IP address. ca otoadresa
It is used create IP.
IP Eaddress
folositã numbers
pentru crearea de numere
used only withindea
adrese IP folosite
particular network.numai într-o reþea anume.

TCP/IP
TCP/IP-Transmission
(Transmission Control
ControlProtocol/ Internet Protocol)
Protocol/Internet Protocol)( Protocolul de
- This is the
Control
standardalprotocol
Transmisiunii/
for dataProtocol Internet):
transmission overacesta este protocolul
the Internet. Protocolsstandard
used to
pentru transmiterea de date
connect hosts on the Internet. pe Internet. Un protocol e folosit pentru a lega
gazde pe Internet.
WAN (Wide Area Network) - A system of LANs, connected together. A
WAN (Wide
network thatArea Network):
connects un sistem
computers din mai
located multe LAN-uri
in separate areas, conectate între
(i.e., different
ele. O reþeacities,
buildings, care conecteazã calculatoare
countries). The Internetdin
is alocaþii
wide separate (diferite cladiri,
area network.
orase, tari). Internetul este o reþea cu o arie vastã de întindere.
WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) - An industry group
WECA -Wireless
that certifies Ethernetinteroperability
cross-vender Compatibility andAlliance (Alianþaof pentru
compatibility IEEE
Compatibilitatea Wireless Ethernet): un grup industrial care
802.11b wireless networking products and to promote that standard for certificã
interoperabilitatea pãrþilor ofertante ºi compatibilitatea produselor de reþea
enterprise, small business, and home environments.
wireless IEEE 802.11b ºi care promoveazã acest standard pentru
întreprinzãtori,
WLAN (Wireless afaceriLocal
mici ºiArea
mediul înconjurãtor.
Network) - This is a group of computers
and other devices connected wirelessly in a small area. A wireless network
WLAN -Wireless Local Area Network (Arie Localã de Reþea fãrã fir): acesta
is referred
este un grupto de
as LAN or WLAN.
calculatoare ºi alte dispozitive conectate fãrã fir într-o arie
mica. Când ne referim la o reþea wireless (fãrã fir) spunem LAN sau WLAN.
Appendix

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 97
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNU Publicã
General Generalã
Public GNU
License

Informaþii privind Licenþa


Licensing Information
Acest produs include drepturi de autor software pentru o terþã parte licenþiatã
This product includes copyrighted third-party software licensed under the
conform condiþiilor impuse de Licenþã Publicã Generalã GNU.
terms of the GNU General Public License.
Vã rugãm consultaþi Licenþa Publicã Generalã GNU pentru termenii ºi condiþiile
Please see The GNU General Public License for the exact terms and
exacte ale acestei licenþe.
conditions of this license.
În special, urmãtoarele
Specially, the following pãrþi
partsaleof
acestui produs are
this product fac parte dintoGNU
subject GPL: GPL:
the GNU
o Sistemul kernel de operare Linux .
• Theo Linux
Pachetul iptablessystem
operating filtru ºikernel
software NAT.
• Theo iptables
busybox swiss army knife din pachetul linux
packet filter and NAT software
o Implementarea daemon-ului zebra routing
• Theo busybox swiss army
Implementarea knife of embedded
clientului/server linux
udhcpd DHCP.
• Theo zebra
Implementarea clientului
routing daemon PPTP pptp-linux.
implementation
o Implementarea clientului PPPoE rp-pppoe.
• Theo udhcpd DHCP client/server
Implementarea daemon-ului implementation
PPP pppd.
o Implementarea proxy DNS
• The pptp-linux PPTP client implementationdproxy.
o Pachetul utilitãþi-punte (bridge).
• The rp-pppoe PPPoE client implementation
Toate
• The pachetele
pppd PPPsoftware
daemondinimplementation
listã conþin drepturi de autor ai autorilor respectivi.
Vã rugãm consultaþi codul sursã pentru informaþii detaliate.
• The dproxy DNS proxy implementation
• The bridge-utils package
All listed software packages are copyright by their respective authors. Please
see the source code for detailed information.

Acces la Codul Sursã


Availability of source code
ASUSTeK COMPUTER
ASUSTeK COMPUTER Inc. A expus
Inc. întregulthe
has exposed codfull
sursa a software-ului
source code of thelicenþã
GPL
GPL, inclusiv scenarii privind compilaþiei control ºi instalarea codului obiect.
licensed software, including any scripts to control compilation and
Toate updatãrile firmware care urmeazã vor fi însoþite de asemenea, de
installation of the
respectivul cod object
sursa. code.
Pentru mai All
multe future firmware
informaþii despreupdates willsãalso
cum puteþi be
obþineþi
accompanied withvã
codul sursã afiºat, their respective
rugãm sourcenoastrã
vizitaþi pagina code. For more information on
de Internet.
how you can obtain our open source code, please visit our web site.
Appendix

98 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNUPublicã
GeneralGeneralã
PublicGNU
License

Licenþa
The GNU Publicã Generalã
General Public GNU
License

Licenþa Publicã Generalã GNU


GNU GENERAL
Versiunea PUBLIC
a-2-a, LICENSE
Iunie 1991
Copyright (C) 1989, Version
1991 Free
2, JuneSoftware
1991 Foundation, Inc.
59 Temple Place,
Copyright Suite
(C) 1989, 330,
1991 FreeBoston,
SoftwareMA 02111-307
Foundation, Inc. USA
Este59permisã copierea
Temple Place, ºi distribuirea
Suite 330, Boston, MA copiilor
02111-307identice
USA al
acestui document de licenþã , dar este interzisã operarea
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
oricãrei schimbãri în textul acesteia.
license document, but changing it is not allowed.

Appendix

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 99
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNU Publicã
General Generalã
Public GNU
License
Preambul
Preamble
Licenþele pentru majoritatea software-urilor sunt proiectate pentru a nu vã permite
The licenses
împãrþirea saufor most software
schimbarea are designed
lor. Dimpotrivã, GNU to take away yourlibertatea
vã garanteazã freedom de to a
împãrþi
share andºi opera
change schimbãri într-un software
it. By contrast, he GNU gratuit
General - pentru
Public aLicense
fi siguriiscã software-
intended
ulto este gratuit your
guarantee pentru toþi utilizatorii.
freedom to shareLicenþa Publicãfree
and change Generalã GNU semake
software—to aplicã
pentru
sure the majoritatea
softwaresoftware-ului
is free for all unei
itsFundaþii
users. cu Software
This General Gratuit
PublicdarLicense
ºi pentru
oricare alte programe ai cãror autori doresc sã le foloseascã. (În schimb, software-
applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any
ul altor Fundaþii cu Software Gratuit face parte din Biblioteca Licenþei Publice
other program
Generale GNU).whose
Puteti authors commit
sã îl aplicaþi to using it. (Some
ºi programelor dvs.. other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License
Când vorbim
instead.) decan
You software
applygratuit, ne referim
it to your la permisiunea
programs, too. utilizãrii ºi nu la preþ.
Licenþele Generale GNU sunt proiectate pentru a fi sigur faptul cã dvs. aveþi
When wedespeak
libertatea of freecopii
a distribui software, we aregratuit
de software referring to freedom,
(la cererea dvs., îlnot price.
puteþi oferi
Our General
contra Public
cost), cã Licenses
puteþi are codul
sã primiþi designed to make
sursa dacã sure
doriþi,that
ca you have
puteþi the
schimba
software-ul
freedom tosau sã îi folosiþi
distribute copiescomponentele
of free softwareîn programe
(and chargenoi for
gratuite ºi ca sãif fiþi
this service
informaþi
you wish),cã that
puteþiyou
face acestesource
receive lucruri.code or can get it if you want it, that you
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that
Pentru a vã proteja drepturile, trebuie sã impunem unele restricþii care sã
you know you can do these things.
împiedice pe oricine vã neagã aceste drepturi sau vã cere sã le cedaþi. Aceste
restricþii
To protectse pot
yourimplica
rights,anumite responsabilitãþi
we need pentru dvs.
to make restrictions thatatunci
forbidcând distribuiþi
anyone to
copii ale software-ului, sau dacã îl modificaþi.
deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
De exemplu, dacã distribuiþi copii ale unui astfel de program, gratis sau contra
software,
cost, trebuieorsã
if cedaþi
you modify it.
beneficiarilor toate drepturile pe care le aveþi. Trebuie sã vã
asiguraþi cã ºi ei,
For example, la rândul
if you lor, primesc
distribute copies ofsau potasã
such obtina codul
program, sursã.
whether Iar or
gratis dvs.
trebuie sã le arãtaþi aceste condiþii pentru a-ºi cunoaºte drepturile.
for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must
make
Noi vã sure that they,
protejãm too, receive
drepturile or can(1)
prin 2 paºi: getcopyright
the source code.software,
pentru And youºimust
(2) vã
show them
oferim these
aceastã termscare
licenþã so they know
vã dã theirlegal
dreptul rights.
de a copia, distribui ºi / sau
modifica software-ul.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
offer
De you this pentru
asemenea, licensefiecare
whichprotecþie
gives you legal permission
a autorului to copy,
dar ºi pentru distribute
protecþia noastrã,
vrem sa modify
and/or ne asigurãm cã este clar faptul cã nu existã nici un fel de garanþie pentru
the software.
acest software gratuit. Dacã software-ul este modificat de altcineva ºi este dat mai
Also, forvrem
departe, eachsãauthor’s
îi facemprotection
pe cei careand ours, wesãwant
îl primesc ºtie to
cã make
ceea certain
ce au nuthat
este
everyone understands that there is no warranty for this free software. If
originalul ºi deci orice problemã introdusã de alþii nu se va reflecta în reputaþiathe
autorului
softwareoriginal.
is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems
În sfârºit, orice
introduced by program gratuit
others will este ameninþat
not reflect în mod authors’
on the original constant reputations.
de patentele de
software. Dorim sã evitãm pericolul ca redistribuitorii unui program gratuit sã
obþinã licenþe
Finally, autorizate,
any free program în acest mod, însuºindu-ºi
is threatened constantlyproprietatea
by softwareasupra software-
patents. We
ului. Pentru a preveni acest lucru, am arãtat clar cã orice patentare
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will trebuie sã fie
autorizatã
individuallyîn obtain
scopul patent
folosiriilicenses,
în mod in
gratuit
effectpentru
makingfiecare sau dacã
the program nu, pentru
proprietary.
nimeni.
Appendix

To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
Urmeazã termenii exacþi ºi condiþiile pentru copiere, distribuire ºi modificare
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification
follow.

100 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNUPublicã
GeneralGeneralã
PublicGNU
License
Termeni
Terms &ºiconditions
condiþii pentru copiere,
for copying, distribuire,&ºimodification
distribution, modificare
0. This License applies to any program or other work which contains a notice
0. Aceasta licenþã se aplicã oricãrui program sau oricãrei lucrãri care con
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms
tine o notificare plasatã de acþionarul drepturilor de autor în care spune
of cã
thispoate
General Public License.
fi distribuitã Thetermenilor
în condiþiile “Program”, below,
acestei refers toPUBLICE
LICENÞE any such
program
GENERALE. or work, and a “workmai
"Programul"de based
jos, on the Program”
se referã means
la un astfel either the
de program
sau lucrare,
Program or anyiarderivative
"o lucrarework
bazatã
underpe Program"
copyright înseamnã
law: that isori
to Programul
say, a work
sau o altã the
containing lucrare derivatãor sub
Program legea dreptului
a portion de autor:
of it, either adicã, oor with
verbatim
lucrare care conþine programul sau o parte din el, fie
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, cuvânt cu cuvânt,
fie cu modificãri ºi/sau traducere într-o altã limbã. (Traducerea va fi
translation is included without limitation in the term “modification”.) Each
încadratã în termenul "modificare".) Fiecare autorizat se adreseazã cu
licensee
"dvs.". is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered
byAlte
thisactivitãþi
License;întheyafara
arecopierii,
outside distribuirii
its scope. ºiThe
modificãrii nu facthe
act of running parte din
Program
aceastã licenþã; sunt în afara domeniului ei de interes. Actul de a rula
is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
Programul nu este interzis, iar producþia din program e menþionatã
contents constitute
numai dacã a work
conþinutul based on
constitue the Program
o lucrare bazatã(independent of having
pe Program (indiferent
been
dacãmade by fãcutã
a fost running therularea
prin Program). Whether Dacã
programului) that isetrue depends
adevãrat ori on
nu,what
theacest lucrudoes.
Program depinde de ceea ce face Programul.

1. Puteþi copia ºi distribui copii cuvânt cu cuvânt ale codului sursã a


1. You may copy and
Programului aºa distribute verbatim
cum îl primiþi, copies
oriunde, of the Program’s
cu obligaþia source
de a publica în code
mod
as evident ºi corect
you receive peany
it, in fiecare copie o
medium, notificare
provided cu you
that dreptul de autor cât and
conspicuously
mai asemãnãtoare cu cea originalã ºi fãrã sã cereþi garanþie;
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice pãstraþiand
intacte of warranty;
disclaimer notificãrile
keepcare se referã
intact all thelanotices
aceastã Licenþã
that ºi this
refer to în lipsa
License
unei garanþii de orice fel; daþi oricãrui alt beneficiar al Programului o
and on the absence of any warranty; and give any other recipients of the
copie a acestei Licenþe odatã cu Programul.
Program a copy
Puteþi cere un of this License
onorariu pentrualong withde
actul fizic thetransferare
Program. a unei copii, ºi
Youputeþi,
maylacharge
alegere, oferi
a fee forprotecþie garantatã
the physical act ofîntransferring
schimbul unui onorariu.
a copy, and you
may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. Puteþi sã modificaþi copia sau copiile Programului sau orice altã porþi
une din el, astfel formând o lucrare bazatã pe Program, sau puteþi copia
ºi distribui
2. You may modifyastfelyour
de modificari sau puteþi
copy or copies of thelucra sub termenii
Program de la of it,
or any portion
Secþiunea 1 de mai sus, cu condiþia sã întruniþi urmãtoarele
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute cerinþe:such
modifications
a)
or work under the terms of Section 1 above, provided that
Fiºierele modificate trebuie sã arate notificãri lizibile din care sã
you also reiasã
meet all of these
faptul cã aþiconditions:
operat schimbãri in fiºiere ºi data fiecarei
operãri
a) You must de schimbare.
cause the modified files to carry prominent notices stat-
b) ing that
Orice lucrare
you changed distribuitã sauand
the files publicatã,
the datecare în întregime
of any change. sau în
parte este derivatã din Program, sau dintr-o altã parte care
b) You must cause
aparþine any work
acestuia, va that you distribute
fi autorizatã or publish,
în întregime, that in whole
fãrã încasarea de
or in part
sumecontains
bãneºti or
desoladerived fromconform
terþã parte, the Program or any
condiþiilor part thereof,
acestei
to beLicenþe.
licensed as a whole at no charge to all third parties under the
Appendix

terms of this License.

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 101
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNU Publicã
General Generalã
Public GNU
License
c)
c) If theDacã programul
modified programmodificat citeºtereads
normally comenzi în mod interactiv
commands atun
interactively
when cirun,
cândyouruleazã, trebuie
must cause it, sã
whenîl faceþi sã printeze
started runningsau sã arate
for such un
interac-
anunþ ºi inclusiv o notificare de copyright asemãnãtoare cu origi
tive use in the most ordinary way, to print or display an announce-
nalul, o notificare precum cã nu existã nici o garanþie (sau
ment spunând
includingcãan appropriate
oferiþi o garanþie) copyright notice
atunci când and apentru
porneºte noticeastfel
that
there de
is no warrantyinteractive
întrebuinþãri (or else, saying
în modul that
celyou
mai provide
obiºnuit, aprecum
warranty)
ºi cã
utilizatorii
and that users maypot sã redistribuiethe
redistribute programul
programînunder
aceste condiþii,
these conditions,
îndrumând
and telling utilizatorul
the user cum sã
how to view vizualizeze
a copy of this oLicense.
copie a acestei
(Exception:
if the Program itself is interactive but does not normally printdar
Licenþe. (Excepþie: dacã Programul în sine este interactiv nu
such
printeazã în mod normal un astfel de anunþ, lucrãrii bazatã pe
an announcement, your work based on the Program is not required
Program nu i se cere sã printeze un astfel de anunþ.
to print an announcement.)
Aceste cerinþe se aplicã lucrãrii modificate ca întreg. Dacã unele secþiu
ni ale lucrãrii nu derivã din Program, ºi pot fi considerate în mod evident
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
ca fiind lucrãri independente ºi separate în sine, atunci aceastã Licenþã
sections of that
ºi condiþiile salework
nu seare notacelor
aplicã derived frompe
secþiuni thecare
Program, andcacan
le distribuiþi be
lucrãri
reasonably
separate.considered
Dar atunciindependent andaceleaºi
când distribuiþi separatesecþiuni
works incathemselves,
parte dintr-unthen
thisîntreg careand
License, e oitslucrare
terms,bazatã pe Program,
d not apply distribuirea
to those sections when întregului trebuie
you distribute
sã fie sub condiþiile acestei Licenþe, a cãrei autorizãri pentru
them as separate works. But when you distribute the same sections as part alþi utilizatori
of asewhole
extindwhich
pentruistot întregul,
a work iar în
based onfelul acesta, pentru
the Program, fiecare parte,
the distribution of the
neþinând cont de cine a scris-o.
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other
licensees
Astfel, nuextend to natura
este în the entire whole,
secþiunii de aand thus sau
vã cere to each and drepturi
contesta every partpen
regardless of who
tru o lucrare wrote
scrisã it.
în întregime de dvs.; intenþia este de a exercita drep
tul de
Thus, it isanot
controla distribuirea
the intent lucrãrilor
of this section derivate
to claim sauor
rights colective
contest bazate pe
your rights
Program.
to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to
control thesimpla
În plus, distribution
agregareof aderivative orcare
altei lucrãri collective workspebased
nu e bazatã on the
Program cu
Program.
Programul propriu-zis (sau cu o lucrare bazatã pe Program) pe volumul
unei depozitãri
In addition, sau a unui mediu
mere aggregation de distribuþie
of another work not nubased
aduceoncealaltã lucrare
the Program
sub incidenþa acestei Licenþe.
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
3.
storage or distribution medium does not bring the other work under the
Puteþi copia ºi distribui Programul (sau o lucrare bazatã pe el, în termenii
scope of thisînLicense.
prevãzuþi Secþiunea 2) în cod de obiect sau formã executabilã, con
form condiþiilor de la Secþiunile 1 ºi 2 de mai sus, cu condiþia sã
îndepliniþi una din urmãtoarele condiþii:
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2)Sã
a) in fie
object codedeorun
însoþitã executable
cod sursãform undercorespunzãtor,
complet, the terms of Sections
care 1
trebuie
and 2 above sã fiethat
provided distribuit conform
you also termenilor
do one prevãzuþi de la
of the following:
Secþiunile1
a) Accompany ºi 2the
it with de complete
mai sus, într-un mediu propice
corresponding schimbului de
machine-readable
software sau,
source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software inter-
change; or,
Appendix

102 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNUPublicã
GeneralGeneralã
PublicGNU
License
b) Sã fie însoþitã
b) Accompany it withdea owritten
ofertã offer,
în scrisvalid
carefor
sã fie valabila
at least pentru
three celto
years,
give puþin 3ani,party,
any third sã menþionaþi o terþã
for a charge noparte,
moreînthan
schimbul unui of
your cost cost care
physi-
sã nu depaºeascã efectuarea fizicã a sursei de distribuire,
cally performing source distribution, a complete machine-readable
o maºinã pentru citit copii completã a codului sursã corespunza
copy tor,
of the corresponding
sã fie source
distribuit conform code, de
condiþiilor to be distributed
la Secþiunile 1 ºiunder the
2 de mai
termssus
of Sections 1 and
într-un mediu 2 above
propice on a medium
schimbului customarily
de software; sau used for
software interchange; or,
c) Sã fie însoþitã de informaþia pe care aþi primit-o cu privire la oferta
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
de dis tribuire a codului sursã corespunzãtor. (Aceasta alternativã
distribute corresponding
e activatã source
numai pentru code.noncomercialã
distribuþie (This alternative is allowed
ºi numai dacã
only aþi
forprimit
noncommercial
programul îndistribution
obiect cod sauandformã
only excutabilã
if you received the
cu o astfel
de ofertã,
program în conformitate
in object cu Subsecþiunea
code or executable b desuch
form with mai an
sus).
offer, in
accord with Subsection b above.)
Sursa cod pentru o lucrare înseamnã forma de preferat a unei lucrãri
pentru a putea opera modificãri în ea. Pentru o lucrare executabilã, codul
Thesursã complet
source înseamnã
code for toate codurile
a work means sursãform
the preferred pentru toate
of the modulele
work pe
for making
care le conþin,
modifications to plus
it. Fororicare interfaþã asociatã
an executable fiºierelorsource
work, complete definiþie, plus
code sce
means
allnariile folosite
the source codepentru a controla
for all modulescompilaþia
it contains,ºiplus
instalarea executabilului.
any associated Cu
interface
toate acestea, ca o excepþie specialã, codul sursã distribuit nu trebuie sã
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation
includã nimic din ceea ce este distribuit în mod normal (fie în formã sursã
ofsau
the binarã)
executable. However, majore
cu componentele as a special exception,
(compilator, kernel,theºi source
asa maicode
distributed need not
departe, chiar dacã include anything
terþa parte thatobligatã
nu este is normally distributed
sã copieze (inodata
sursa either
cu obiectul
source cod.form) with the major components (compiler, kernel, and
or binary
so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
Dacã distribuirea
component unui executabil
itself accompanies sau cod obiect este realizatã prin
the executable.
oferirea accesului la copiere dintr-un loc desemnat, atunci oferirea unui
If acces
distribution of executable
echivalent la copiereaor codului
object code
sursaisdin
made by offering
acelaºi access to
loc se înreg
istreazã
copy from ca distribuire aplace,
a designated codului
thensursã, chiarequivalent
offering dacã o terþa partetonu
access e oblig
copy the
atã sã
source copieze
code fromsursa odatã
the same cu codul
place obiect.
counts as distribution of te source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with
4. theNu puteþicode.
object sã copiaþi, sã modificaþi, subautorizaþi, sau sã distribuiþi
Programul decât acesta este oferit de Licenþã. Orice altã tentativã de
copiere, modificare, sau autorizare sau distribuire a Programului e
interzisã,
4. You may notºicopy,
vã vamodify,
lua drepturile puse or
sublicense, la distribute
dispoziþie the
prinProgram
aceastã except
Licenþã.as
Totuºi, pãrþile care au primit copii sau drepturi de la dvs. prin aceastã
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to cop, modify,
Licenþã, nu vor avea licenþele expirate atâta timp cât aceste pãrþi se
sublicense
supun înor distribute
totalitate the Program
termenilor is void, and will automatically terminate
din Licenþã.
your rights under this License. However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated
so long as such parties remain in full compliance.
Appendix

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 103
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNU Publicã
General Generalã
Public GNU
License
5.
5. YouNU arevi not
se cere sã acceptaþi
required to accepttermenii acesteisince
this License, Licenþe,
youdin moment
have ce nu it.
not signed aþi
semnat-o.
However, Cu toate
nothing elseacestea nici un
grants you alt document
permission nu vã oferã
to modify permisiunea
or distribute the
de a modifica ori distribui Programul ori materialele derivate din acesta.
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you
Acte acþiuni sunt interzise prin lege din momentul în care nu acceptaþi ter
do menii
not accept
acesteithis License.
Licenþe. PrinTherefore, by modifying
urmare, modificarea or distributing the
sau distribuirea
Program (or any(sau
Programului worka based on material
orice alt the Program),
derivatyou
dinindicate yourimplica
Program), acceptance
accep
of tul
thisdvs. în legaturã
License to docu so,termenii
and all licenþei referitor
its terms la aceste aspecte
and conditions ºi cu
for copying,
toate condiþiile
distributing pentru copiere,
or modifying distribuire
the Program sau modificare
or works based on it.a Programului
sau materialele derivate din acesta.

6. EachOritime
de câte ori redistribuiþi
you redistribute Programul
the Program (or(sau
any orice
work materialele
based on thederivate
Program),din
theacesta),
recipientbeneficiarul
automatically primeºte automat
receives o licenþã
a license from dethelaoriginal
persoana autoriza
licensor to
tã iniþial pentru copiere, distribuire sau modificare a Programului
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. supus
acestor termeni ºi condiþii. Nu puteþi impune restricþii ulterioare beneficia
Yourului
may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
în exercitarea drepturilor acordate acestuia prin termenii de faþã. Nu
thesunteþi
rights granted
responsabilherein. You are
pentru not responsible
impunerea for enforcing
conformãrii la termeniicompliance
ºi condiþi
by ile
third parties to this License.
Licenþei de cãtre o terþã parte.
7. Dacã, urmare a unei sentinþe judecãtoreºti sau acuzaþii de încãlcare a
unui patent, sau a oricãrui alt motiv (care nu se limiteazã numai la
7. If, as a consequence
chestiunile of a courtvã
de patentare), judgment or allegation
sunt impuse restricþiiof(fie
patent
prin infringement
ordin judecã
toresc,
or for acordreason
any other sau altã(notformã)
limitedcare contravin
to patent condiþiilor
issues), conditions Licenþei, acestea
are imposed
on nu
youvã(whether
exonereazãby courtfaþãorder,
de condiþiile
agreementimpuse de Licenþã.
or otherwise) Dacã
that nu puteºi
contradict the
distribui of
conditions în asa
this fel încât sã
License, satisfaceþi,
they în modyou
do not excuse simultan,
from the obligaþiile careof
conditions vã
revin prin deþinerea acestei Licenþe, odatã cu alte obligaþii pertinente, pe
this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
cale de consecinþã nu aveþi dreptul sã distribuiþi Programul în nici o
obligations
formã. Spre under this License
exemplu, dacã o and any otherdepertinent
autorizaþie licenþã nu obligations, then as
permite redis
a consequence
tribuirea fãrãyou may not
drepturi distribute
de autor the Program
a Programului deat all. toþi
cãtre Forcei
example,
care auif a
primit
patent copii în
license couldmodnot direct sau royalty-free
permit indirect prin dvs., pe cale de
redistribution ofconsecinþã
the Program sin
by gurul
all thosemodwhode a le satisface
receive copiestermenii
directlyamândorura, Programul
or indirectly through ºi then
you, Licenþã,
the
onlyeste
way sã you
opriþicould
întreaga distribuþie
satisfy both itaandProgramului.
this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
Dacã vreo porþiune a acestei secþiuni este incorectã sau nu poate fi pusã
I any portion of
în practicã dinthis
variisection
motive,istrebuie
held invalid
avut în or unenforceable
vedere cã aceastãunder anye
secþiune
destinatã
particular aplicãrii, iar the
circumstance, secþiunea
balancecaofîntreg e destinatã
the section aplicãriii
is intended în alteand
to apply cir
thecumstanþe.
section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It isScopul
not theacestei
purpose of thisnu
secþiuni section to induce
este acela de ayou to infringe
vã face any patents
sã încãlcaþi or
vreo autor
other property
izaþie sau alteright claims
cereri or to contest
de drepturi validity of
de proprietate, any
nici suchdeclaims;
acela this
a contesta
validitatea
section has theunor
soleastfel de cereri;
purpose singurulthe
of protecting scop al acestei
integrity secþiuni
of the este pro
free software
tejarea integritaþii
distribution distribuirii
system, which de sistem software
is implemented by publicgratuit,
license care este imple
practices. Many
mentatã de licenþele publice. Multe persoane au fãcut
people have made generous contributions to the wide range of software contribuþii sub
stanþiale paletei largi de software distribuit prin acel sistem, prin uzitarea
distributed through that system in reliance on consistent application of that
frecventã a sistemului; este decizia autorului /donatorului dacã doreºte
system; it is up software
sã distribuie to the author/donor
prin orice alttosistem
decideiarifunhedeþinator
or she isdewilling
licenþã to
nu
Appendix

distribute software through any


poate impune o astfel de alegere. other system and a licensee cannot impose
that choice.

104 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Apendice -Licenþã Publicã Generalã GNU
Appendix - GNU General Public License
Aceastã
This sectionsecþiune este to
is intended destinatã pentru a face
make thoroughly clearclar ceea
what ce se crede
is believed to bea afi
consecinþa of
consequence a ceea ce a
the rest ofmai
thisrãmas din termenii Licenþei.
License.

8.8. If the
Dacã distribuirea
distribution ºi/sau
and/or usefolosirea Programului
of the Program este interzisã
is restricted în countries
in certain unele þãri
fie de cãtre patentãri sau interfeþe cu drepturi de autor, deþinãtorul
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder origi
nal al dreptului de autor care plaseazã Programul sub aceasta Licenþã,
who places the Program under this License may add an explicit geographical
poate adaugã o limitare explicitã a distribuþiei geografice, excluzând
distribution limitation
unele þãri, astfel excluding
cã distribuþia sã those countries,
fie permisã numaiso în that distribution
sau între is
þãrile care
permitted
nu sunt only in orastfel.
excluse among countries
Într-un not thus
asemenea caz,excluded. In such va
Licenþa aceasta case, this
încor
pora ºiincorporates
License limitãrile, cathe
ºi cum ar fi menþionate
limitation as if writtenînintextul acestei
the body Licenþe.
of this License.

9.9. TheFundaþia pentru Software


Free Software FoundationGratuit
may poate publica
publish revisedversiuni
and/or revizuite ºi/sauof
new versions
thenoi ale Licenþei
General PublicPublice
LicenseGenerale
from time GNU din când
to time. Suchîn new
când.versions
Astfel de versi
will be
uni noi vor fi similare în spirit ca ºi versiunea de acum, dar ar putea
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address diferi
în detalii în întâmpinarea problemelor sau motivelor de îngrijorare.
new problems or concerns.
Each version
Fiecãrei is given
versiuni a distinguishing
îi este dat un numãr de version number.
versiune care sãIflethe Program
distingã.
Dacã Programul
specifies specificãofun
a version number hisnumãr de which
License versiune a Licenþei
applies lui“any
to it and care later
se
aplicã la el ºi la "oricare versiune mai nouã" , aveþi opþiunea
version”, you have the option of following the terms and conditions eitherde a urma
oftermenii ºi condiþiile
that version fie a later
or of any aceleiversion
versiunipublished
sau a oricãrei
by theversiuni mai nou
Free Software
publicate de Fundaþia pentru Software Gratuit. Dacã Programul nu speci
Foundation. If the Program does not specify a version number of this
ficã un numãr de versiune a acestei Licenþe, puteþi alege oricare din ver
License,
siunile you may choose
publicate any version
de Fundaþia pentru ever published
Software by the Free Software
Gratuit.
Foundation.

10. Dacã doriþi sã încorporaþi unele pãrþi ale Programului în alte programe
10. If gratuite
you wish aletocãror
incorporate parts
condiþii de of the Program
distribuire into scrieþi-i
sunt diferite, other free programs
autorului pen
whose distribution conditions are different, write to the author
tru a-i cere permisiunea. Pentru software-ul apartinând Fundaþiei pentru to ask for
Software Gratuit,
permission. scrieþi Fundaþiei
For software which ispentru Softwareby
copyrighted Gratuit;
the Freecâteodata
Software
facem ºi excepþii în acest caz. Decizia noastra se va orienta
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make în funcþie de
cele douafor
exceptions scopuri
this. peOur
caredecision
le avem,will
ºi anume: de conservare
be guided by the twoa statutului
goals of
de gratuitate penrtu toate derivatele software-ului nostru gratuit, precum
preserving the free status of all derivatives of our free software and of
ºi promovarea împãrþirii ºi refolosirii de software, în general.
promoting the sharing and reuse of software generally.
Appendix

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 105
Apendice
Appendix -Licenþã
- GNU Publicã
General Generalã
Public GNU
License
FÃRÃ GARANÞIE
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
11. PENTRU CÃ PROGRAMUL ESTE OFERIT CU LICENÞA GRATUITÃ,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
NU EXISTÃ NICI O GARANÞIE PENTRU PROGRAM, ÎN LIMITELE
PERMITTED BY APPLICABLE
LEGII. CU EXCEPÞIA LAW.
SITUAÞIEI EXCEPT
CÂND WHEN OTHERWISE
ESTE MENÞIONAT ALTFEL ÎN
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
SCRIS, ACÞIONARII DREPTURILOR DE AUTOR ªI/SAU ALTE OTHER
PARÞI
CARE ASIGURÃ
PARTIES PROVIDEPROGRAMUL
THE PROGRAM "CA“AS
ATARE" FÃRÃ GARANÞIE
IS” WITHOUT DE
WARRANTY
OFVREUN FEL, FIE
ANY KIND, EXPRIMATÃ
EITHER SAU IMPLICITÃ,
EXPRESSED INCLUZÂND,
OR IMPLIED, DAR
INCLUDING,
NEFIIND LIMITATÃ LA, GARANÞIILE IMPLICITE
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF DE COMER
CIALIZARE ªI ÎNTREÞINERE PENTRU UN SCOP ANUME. ÎN CEEA
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
CE PRIVEªTE CALITATEA ªI PERFORMANÞA PROGRAMULUI, DVS
PURPOSE.
SUPORTAÞITHETOATEENTIRE RISKDACÃ
RISCURILE. AS TO THE QUALITY
PROGRAMUL SE AND
PERFORMANCE OF THE
DEFECTEAZÃ, DVS. PROGRAM
VEÞI SUPORTÃISCHELTUIELILE
WITH YOU. SHOULD THE
NECESARE
PENTRU REPARAÞII,
PROGRAM SERVICE ªI
PROVE DEFECTIVE, RECTIFICÃRI.
YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.
12. INÎNNO
NICI O CIRCUMSTANÞÃ,
EVENT ÎN AFARA BY
UNLESS REQUIRED CELOR CERUTE DELAW
APPLICABLE LEGEOR
SAU LA CARE S-A AJUNS PRIN ACORD SCRIS, NU
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR VA RÃSPUNDE
IN FAÞÃ DVS. VREUN DEÞINÃTOR DE DREPTURI DE AUTOR SAU
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
ORICE ALTÃ PARTE CARE AR PUTEA MODIFICA ªI/SAU REDIS
THE PROGRAM
TRIBUI AS PERMITTED
PROGRAMUL, ABOVE, BE
ÎN CONFORMITATE CULIABLE TO YOU FOR
CONDIÞIILE
DAMAGES,
MENÞIONATEINCLUDING
MAI SUS, ANY GENERAL,
PENTRU SPECIAL,
ORICE TIP INCIDENTAL
DE DAUNE,
ORINCLUZÂND ORICE DAUNE
CONSEQUENTIAL GENERALE,
DAMAGES ARISINGSPECIALE,
OUT OFACCIDENTALE,
THE USE OR
ORI PE CALE
INABILITY TODESECONSECINÞÃ,
THE PROGRAM PROVOCATE PRIN OPERAREA
(INCLUDING BUT NOT
PROGRAMULUI
LIMITED TO LOSS(INCLUZÂND,
OF DATADARORNEFIIND LIMITATERENDERED
DATA BEING LA:
CAZURILE DE PIERDERE DE DATE, SAU DATE TRANSMISE
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
INCORECT, PIERDERI SUSÞINUTE DE DVS. SAU DE O TERÞÃ
PARTIES
PARTE,OR A FAILURE OFDE
IMPOSIBILITATEA THE PROGRAM
A OPERA TO OPERATE
ÎN PROGRAM PRIN WITH
ANY OTHER PROGRAMS),
INTERMEDIUL EVEN IF CHIAR
ALTOR PROGRAME), SUCH DACÃ
HOLDER OR OTHER
DEÞINÃTORUL
DREPHAS
PARTY TULUIBEEN
DE AUTOR SAU OOF
ADVISED ALTÃ PARTE
THE A FOST AVERTIZAT
POSSIBILITY OF SUCHDE
POSIBILITATEA IMINENÞEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS


ÎNCHEIEREA TERMENILOR ªI CONDIÞIILOR
Appendix

106 Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS
Appendix

Router-ul
ASUS wirelessRouter
Wireless ASUS 107