Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNIJL REPUBLICII MOLDOV/

Nr. 2 0 - U - 5 S 3 - М Г>У Ci n si ii an .. Q 1 G ilO .

Do m n u 1» i A iex a si d r Stoia n ogl о


P r o c u r e r G e n e r a l ai Republic:» M oldova

Stim ate d o m n u l e P r o c u r o r G e n e r a l,

Dupa cum cunoasteti, procesul dc investigatie a fraudei bancare, m mod Special ai


recuperarii mijloacelor sustrase, face parte din lista coiKilitionalitatilor agre;.
reception area cele.i de-a doua transe din programul de Asistenta Mae roll
(Omnibus), acordatde UniuneaEuropeans. Avarid in vedere faptul ca \alabilitat^
program de asistenta expire in septembrie 2021, d'evine imperative intrepnnden
eforturilor neeesare in vederea realixarii condidonalitatilor in te.rrn.eni restransij In acest
context, solicit respectuos informarea Guvernului despre stadiul realixarii actiunji nr.3 (in
anexa) si a propunerilor privind eontributia autoritatiior executive in acesi sens.:

Си respect,
/
■A"
/'/ r ''/ A"
Prim -m intstrn interim ar >0/ O'bpj <4/ \ A u re liu C l O C O l
А / /С А А р
: v" l!

А - &JJ ?J- 2 $;i3 g o A J3*2 M / / ......


C a s a GiivcniiiSui,
MF C 2 0 VC Ch i si n au . Te l e ion: Fax: vcy4ipj
Repu h i i ca M o i d o s a um 22 .250 22 2 4 2 0 0
- -N . ‘ ^ « i V

fextui aciiunii nr 3 din M em orandum ul de Inteleaere


м vJ5 privind Asistenta
С - macrolinancmra
( O m n ib u s ):

A uto ritatile v o r a ctu a liz e S t r a tegic de rec u p era re_ a riiijjoacelor fitm n e ia re sustrase
din sistemul bancar pentru a stabili un non mecanism de recuperare a activelor, care sa
lie mai realizabil, cllcicni si efectiv, decat cel al strategiei actuale (adoptata in iunie 2018 ).
Pentru a face acest lucru, mecanismul ar tirma sa cuprinda urmatoarcle с
calendare d a re si objective bi-anuale ale cauzelor p enale in curs si viitoare: turrj
date detaliate privind calitatea cazurilor afiate in derulare in m asura In eajre
prejudicia buna desfasurare a urmarii penale; si sa prevada о rapoitare pubjica seljdG
de catre Procuratura Generala. In plus,- cooperarea internationala, inclusiv priri ec
comune de investigare si Eurojust vizand recuperarea globala a active!
intensificata m m od semnificativ.
Procuratura Republicii Moldova

Proc u ratura Antic о r u p tie


Republica Moldova, M D - 2004, bdul §tefan cel Mare, 198
tel. (+373 22) 257-401, fa x (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@ procia-atura.md

d>n 21 mai 2021


la nr.20-77-583-3457 din 07 mai 2021

Dornnului Aureliu C IO C O I
Prim -m inistru interim ar
al R e p u b l i c i i M o l d o v a

Stun ate clomnule Ciocoi,

P ro cu ratu ra A n tico ru pp e a re c ep p o n a t prin intemiediul


Procuraturii G enerale ?i exam inat adresarea D vs., nr.20-77-583-3457 din
07.05.2021 prin care solicitap inform area G uvernului despre stadiul realizarii
actiunii nr.3 din M e m o ran d u m u l de Intelegere privind asistenta m acrofinanciara §i
a pro pu n erilo r priv in d contributia au tori tap lor executive in acest sens.
In acest context, Va aducem la cunostinfa ca prin O rdinul com un al
Procurorului G eneral, D irectorului Centrului N ational A n tico rup pe, Directorului
Serviciului Fiscal de Stat, Directorului Serviciului P reven irea §i C om baterea
Spalarii B an ilo r n r.2 9 /3 8/270/12 din 18.05.2021 a fost aprobat M ecanism ul de
recuperare a m ijlo acelo r financiare sustrase din sistemul bancar.

A nexa: c op ia ordinului nr.29/38/2 7 0/1 2 din 18.05.2021, pe 02 file;


c o p ia m ecanism ului de recuperare a m ijloacelo r financiare sustrase
din sistem ul bancar, pe 11 file.

Си deosebit respect,

Procuror-sef interim ar
al P r o c u r a t u r i i A n t i c o r u p t i e Serghei G A V A JU C

ex.O.Iachimovschi
079573644
Republica Moldova

Centrul Procuratura Serviciul Serviciul Prevenirea


National Anticoruptie Generala Fiscal de Stat §i Combaterea Spalarii Banilor
Nr. Nr. M N r N r . ■/&
din / £ '0 S - J a ? / di n jg . OS- olOJ/ di n fQ t OZT'dOoM di n J # . OS. РОЛ1
/

ORDIN
Cu privire la aprobarea Mecanismului
de recuperare a mijloacelor financiare
sustrase din sistemul bancar
Л

In scopul eficientizarii procesului de recuperare a mijloacelor financiare


sustrase din sistemul bancar, in contextul art.5 din Legea nr. 158/06.07.2007 pentru
ratificarea Convenfiei Organizafei Nafiunilor Unite impotriva corupfei, adoptata la
New York la 31 octombrie 2003 §i semnata de Republica Moldova la 28 septembrie
2004 si, implicit, in vederea implementarii prevederilor Capitolului V „Recuperarea
activelor ” din Conventie,-

ORDONAM:

1. Se aproba Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din


sistemul bancar (se anexeaza).
2. Conducatorii Procuraturii Generate, Centrului National Anticoruptie,
Serviciului Fiscal de Stat si a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor,
in limita competentelor, vor intreprinde masurile necesare pentru realizarea integrala,
in conformitate cu indicatorii de progres §i in termenul stabilit a
actiunilor/subactiunilor pentru care au fost desemnati executori/co-executori.
3. Procuratura Anticoruptie se desemneaza responsabila de monitorizarea
executarii actiunilor/subactiunilor incluse in Mecanismul de recuperare a mijloacelor
financiare sustrase din sistemul bancar.
4. Informaija privind realizarea actiunilor/subactiunilor planificate, conform
indicatorilor stabili(i, va fi prezentata semestrial, catre data de 10 a lunii urmatoare
perioadei de raportare, Procuraturii Anticoruptie.
5. Procuratura Anticoruptie, in temeiul informafiilor parvenite, va intocmi
semestrial, catre data de 15 a lunii urmatoare perioadei de raportare, un raport
compilat cu privire la gradul de executare a actiunilor/subactiunilor prevazute de
Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar si
rezultatele monitorizarii, care va fi prezentat Procurorului General.
6. Conducerea Procuraturii Generale, Centrului National Anticoruptie,
Serviciului Fiscal de Stat si a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
vor aduce la cunostinta efectivului cerintele Ordinului si vor asigura executarea
prevederilor acestuia.
”. Controlul institutional asupra executarii prevederilor prezentului Ordin se
pune in sarcina conducatorilor autoritatilor publice semnatare.
8. Ordinul intra in vigoare la data semnarji

Procurorul exandr STOIANOGLO

Direct slan FLOCEA

Directoru Serghei PUSCUTA

Directo
Comb Vasile SARCO
Anexa la Ordinul comun CNA/PG/SFS/SPCSB
Nr.29/38/270/12 din 18.05.2021
Mecanismul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar
I. Administrarea §i valorificarea bunurilor infractionale sechestrate in ca drul cauzelor penale pornite
conform infracfiunilor prevazute in art. 2292 alin. (2 CPP
Pet. Ac{iuni Subactiuni
?
Executor Termen Indicatorii de progres
1.1 Antrenarea 1.1.1. Contractarea persoanelor fizice sau ARBI La necesitate • Numar de cauze
speciali§tilor in juridice, de drept public sau privat pentru PG penale pe care au fost
administrarea §i asigurarea procesului de administrare (locuri contractati specialist!;
valorificarea bunurilor amenajate de pastrare a bunurilor sechestrate, • volumul asistentei
infractionale parcari auto, servicii de pastrare a bunurilor acordate de catre
sechestrate mobile de mare valoare, etc). specialistii contractati;
1.1.2. Contractarea persoanelor fizice sau • mijloace financiare
juridice, de drept public sau privat in domeniul recuperate, urmare a
evaluarii bunurilor sechestrate. asistentei acordate de catre
9

1.1.3. Contractarea persoanelor juridice, de specialistii contractati.


drept public sau privat in domeniul valorificarii
bunurilor sechestrate.

1.2 Administrarea eficienta 1.2.1. Identificarea eventualilor factori care pot ARBI Permanent • Numar de cauze penale
a bunurilor sechestrate influenta negativ si in consecinta pot duce la pe care au fost
diminuarea valorii bunurilor sechestrate aflate identificate riscuri ce
in custodia Agentiei de Recuperare a Bunurilor pot duce la diminuarea
Infractionale;
9 ~
valorii bunurilor
1.2.2. Luarea masurilor efective de conservare sechestrate;
a valorii bunurilor • Numar de cauze penale
pe care a fost conservata
valoarea bunurilor
sechestrate.
l

S-ar putea să vă placă și