Sunteți pe pagina 1din 7

DECIZIA NR.

______________ din______________ 2009

Directorul …………….., ing. ………….. numit prin decizia nr._____ din


_____________ având în vedere prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor art. 19 lit. a, emite următoarea:

DECIZIE

Art. unic: Se numeşte cadru tehnic pentru situaţii de urgenţă ,cu atribuţii
privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva situaţiilor de
urgenţă în unitate, domnul /doamna ________________.

DIRECTOR
DECIZIA nr. ______________ din_______________2009

Directorul …...……….., ………numit prin decizia nr._____ din _____________


având în vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, luând în
considerare prevederile OMAI 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă, emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Activitatea de instruire a personalului angajat al …… ………………………


se organizează după cum urmează:
- Personalul nou angajat şi personalul din afara unităţii care urmează să
execute lucrări în unitate va fi instruit de către cadru tehnic în situaţii de
urgenţă, iar în lipsa acestuia de către domnul……………………………..
- La terminarea instructajului introductiv general se execută verificarea
cunoştinţelor pe bază de test.
Art. 2 Instructajul specific locului de muncă se va efectua de către conducătorul
fiecărui loc de muncă pentru personalul din subordine.
Art. 3 Instructajul periodic se execută pe durata a 2 ore de către şeful fiecărui loc
de muncă şi a graficului de instruire.
Art. 4 Intervalul dintre două instructaje periodice pe categorii de personal va fi
după cum urmează:
- cel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu functii de executie sau
operative, care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii
situatiilor de urgenta;
- 1-3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, masini, utilaje
si instalatii tehnologice (tehnicieni, maistri, subingineri, ingineri), precum si pentru analisti,
cercetatori si personalul din laboratoare;
- 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie,
control tehnic, cercetare, proiectare, de intretinere si reparatii, investitii, transporturi, precum
si pentru cel care lucreaza in institutii publice;
- 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare, conducere
si control (sefi de sectii, ateliere, instalatii, depozite etc.), pentru cel din conducerea
operatorului economic sau a institutiei, precum si pentru cel din structura autoritatilor
publice locale, a administratiei publice centrale si a institutiilor statului.
Art. 5 Instructajul special pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea
lucrărilor de către personalul care emite „Permisul de lucru cu foc” conform cerinţelor art 101 din
OMAI 163/2007 , pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Art. 6 Anual responsabilul psi va executa verificarea de fond a însuşirii
cunoştinţelor, rezultatele consemnându-se în fişa de instructaj a persoanei instruite.
Art. 7 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţă persoanelor cu răspundere pe
această linie prin grija cadru tehnic în situaţii de urgenţă.

Director, Cadru tehnic în situaţii de urgenţă,


DECIZIA nr._______________din___________2009

Directorul ………..………….., ing. …………………numit prin


decizia nr._____ din _____________ având în vedere prevederile Legii 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, art 101 şi art.106 din OMAI 163/2007 , pentru aprobarea Normelor generale
de apărare împotriva incendiilor, emite următoarea:

DECZIE

Art. 1 În cadrul …………………………..se interzice executarea lucrărilor cu foc


deschis sub orice formă şi în toate spaţiile aparţinătoare unităţii. Se exceptează de la această regulă
………………………………………………………………………………………………… loc în
care se pot executa lucrări cu foc deschis.
Art. 2 Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” împuternicesc domnul /
doamna……………………………………..
Art. 3 În locurile în care se interzice executarea lucrărilor cu foc deschis, acestea se
vor executa dacă este cazul numai pe baza „Permisului de lucru cu foc” eliberat de către persoana
împuternicită.
Art. 4 Persoana care are dreptul să execute lucrări cu foc deschis este
domnul / doamna ……………………………………………………………………………
Art. 5 Pe teritoriul spaţiilor aparţinătoare …………………………………… care
sunt menţionate în interdicţia lucrărilor cu foc deschis se interzice accesul cu ţigări, chibrituri sau
brichete. Deasemenea se interzice cu desăvârşire „Fumatul”.
Art. 6 Stabilesc următoarele locuri de fumat, care vor fi amenajate conform art.106
din OMAI 163/2007 , după cum urmează:
- _________________________;
- _________________________;
Art. 7 De respectarea prevederilor prezentei decizii răspund conducătorii locurilor
de muncă, iar controlul va fi executat de către cadru tehnic în situaţii de urgenţă
Art. 8 Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa întregului personal de către cadru
tehnic în situaţii de urgenţă.
Art. 9 Persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Director, Cadru tehnic în situaţii de urgenţă,


Aprob
Director

TEMATICA DE INSTRUIRE ANUALĂ


A PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN MUNCĂ

LUNA ACTIVTATEA TEORETICĂ ACTIVITATEA PRACTICĂ


Acte normative psi: Mânuirea stingătoarelor de
a) L. 307 din 12.07.2006 : art. incendiu din dotarea locurilor
19,21,22; de muncă.
Ianuarie
b) OMAI 163/2007
c) OMAI nr. 712/2005,
d) Legea 481/2004
Obligaţiile generale ce revin persoanelor Mânuirea stingătoarelor de
Februarie încadrate în muncă; incendiu din dotarea locurilor
a)L. 307 din 12.07.2006 art. 22. de muncă.
Mijloace de primă intervenţie de pe Alarmarea echipei de primă
locurile de muncă (descriere, întreţinere, intervenţie de pe locul de
Martie
funcţionare) muncă.
a) Stingătoare
Tehnica evacuării persoanelor
Aprilie
a) OMAI 163/2007 în caz de incendiu
Reglementarea utilizării focului deschis Acordarea primului ajutor
şi a fumatului în unitate. medical în caz de avarii,
Mai a) OMAI 163/2007 intoxicaţii, etc.
b) Planul de intervenţie al unităţii
c) Permisul de lucru cu foc
Cauze, pericole şi măsuri de prevenire a Exerciţii practice de alarmare.
Iunie
incendiilor specifice
Ordinea interioară. Căile de acces şi de Exerciţii practice de alarmare.
Iulie
evacuare
Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu Exerciţii practice de alarmare.
August
a) OMAI 163/2007
Obligaţii şi responsabilităţi la locurile de Acordarea primului ajutor în
Septembrie muncă pe linie de psi. Sancţiuni. caz de electrocutare
a) Regulamentul de ordine interioară
Comportarea la foc a materialelor şi Exerciţii practice de alarmare
Octombrie substanţelor utilizate în procesul de şi stingere.
producţie. Procedee de ardere.
Prelucrarea constatărilor făcute de Mânuirea stingătoarelor de
organele de control psi cu ocazia incendiu din dotarea locurilor
Noiembrie controalelor efectuate în unitate. Măsuri de muncă.
ce se impun a fi realizate.
a) Procese verbale de control
Decembrie Verificarea cunoştinţelor prin testare la personalul muncitor din unitate
Întocmit,
Cadru tehnic în situaţii de urgenţă,
Aprob
Director

TEMATICA DE INSTRUIRE ANUALĂ


A PERSONALULUI TESA

LUNA ACTIVTATEA TEORETICĂ ACTIVITATEA PRACTICĂ


Acte normative psi:
a) Legea nr. 307 din 12.07.2006 : art.
19,21,22;
b) OMAI 163/2007 Mânuirea stingătoarelor de
c) OMAI 712/2005 incendiu din dotarea locurilor
Legea 481/2004Obligaţiile generale ce de muncă.
Ianuarie
revin persoanelor încadrate în muncă; Alarmarea echipei de primă
a) L. 307 din 12.07.2006 art. 22 intervenţie de pe locul de
Mijloace de primă intervenţie de pe muncă.
locurile de muncă (descriere, întreţinere,
funcţionare)
Stingătoare de incendiu
a) OMAI 163/2007
b) DGPSI 004/2001
Tehnica evacuării persoanelor
c) Reglementarea utilizării focului
în caz de incendiu
deschis şi a fumatului în unitate.
Acordarea primului ajutor
Aprilie d) OMAI 163/2007
medical în caz de avarii,
e) Planul de intervenţie al unităţii
intoxicaţii, etc.
f) Permisul de lucru cu foc
Exerciţii practice de alarmare.
Cauze, pericole şi măsuri de prevenire a
incendiilor specifice
Ordinea interioară. Căile de acces şi de
evacuare
Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu
Exerciţii practice de alarmare.
a) OMAI 163/2007
Iulie Acordarea primului ajutor în
Obligaţii şi responsabilităţi la locurile de
caz de electrocutare
muncă pe linie de psi. Sancţiuni.
b)Regulamentul de ordine interioară

Comportarea la foc a materialelor şi


substanţelor utilizate în procesul de
Exerciţii practice de alarmare
producţie. Procedee de ardere.
şi stingere.
Prelucrarea constatărilor făcute de
Octombrie Mânuirea stingătoarelor de
organele de control psi cu ocazia
incendiu din dotarea locurilor
controalelor efectuate în unitate. Măsuri
de muncă.
ce se impun a fi realizate.
a) Procese verbale de control
Decembrie Verificarea cunoştinţelor prin testare la personalul muncitor din unitate
Întocmit
Cadru tehnic în situaţii de urgenţă,