Sunteți pe pagina 1din 200

În ordinea de zi a şedinţei din 17 decembrie 2021 sunt incluse următoarele chestiuni:

1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei nr. 9/1 din 26 decembrie 2019 ”Cu
privire la modificarea componenței comisiilor consultative de specialitate ale
Consiliului raional”.
Raportor: Oxana Mărgineanu, secretarul Consiliului raional.

2. Cu privire la demolarea unui bun imobil. – va fi propusă spre excludere


Raportor: Margine Silvia, contabil gimnaziul s. Izvoare

3. Cu privire la transmiterea volumului lucrărilor efectuate pentru reparația capitală


a unor edificii.
Raportor:Cojocari Janna șef Direcția Generală Finanțe și Economie.

4. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloacele fixe, aflate în


gestiunea DGEF.
Raportor:Cojocari Janna șef Direcția Generală Finanțe și Economie.

5. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în a doua lectură.


Raportor:Cojocari Janna șef Direcția Generală Finanțe și Economie.

6. Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Generale Economie și


Finanțe.
Raportor:Cojocari Janna șef Direcția Generală Finanțe și Economie.

7. Cu privire la repartizarea surselor financiare din componenta raională pentru


educaţie.
Raportor: Osadța Mariana, șef Direcția Generală Educație și Cultură.

8. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloacele fixe aflate în


gestiunea DGEC.
Raportor: Osadța Mariana, șef Direcția Generală Educație și Cultură.

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea


Serviciului Social de sprijin pentru familiile cu copii.
Raportor: Emilia Ciobanu, șef DGASPFC.

10. Cu privire la acceptarea și repartizarea bunurilor donate de către sucursala


”Children s Emergency Relief International” (CERI).
Raportor: Emilia Ciobanu, șef DGASPFC.

11. Cu privire la programarea concediilor de odihnă anuale ale unor salariați pentru
anul 2022.
Raportor: Roman Grigore, șef Serviciul Juridic

12. Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului, șefilor de


secții/direcții ale Consiliului raional.
Raportor: Roman Grigore, șef Serviciul Juridic.
13. Cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021
unor categorii de salariați.
Raportor: Roman Grigore, șef Serviciul Juridic.

14. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional și al Aparatului


Președintelui raionului pentru trimestrul I al anului 2022.
Raportor: Bordeniuc Ana, șef Secția Administrație Publică.

15. Cu privire la rezultatele controlului inspecției financiare.


Raportor: Deleu Elena, șef Serviciul contabilitate.

16. Cu privire la transmiterea unor bunuri.


Raportor: Deleu Elena, șef Serviciul contabilitate.

Chestiuni suplimentare:
17. Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate la mijloacele fixe aflate la
balanța IMSP ”Spitalul raional Fălești”.
Raportor: Iurie Osoianu, director al IMSP ”Spitalul raional Fălești”.

18. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021.


Raportor:Cojocari Janna șef Direcția Generală Finanțe și Economie.

19. Cu privire la aprobarea Statutului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Fălești”.


Raportor: Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului.

20. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice


și a ÎM ”Centrul Stomatologic raional Fălești”.
Raportor: Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului.

Secretarul Consiliului raional Oxana Mărgineanu


REPUBLICA MOLDOVA PECrryEJrkrKA MOJIAOBA
Consiliul Raional Oa.nerurcrcnfi Pafi onusrft
FIIeqti Coner

Proiect

DECIZIE

din 17 decembrie 2021


nr.6 I I
Cu privire Ia modificarea deciziei
nr.9/l din26.12.2019 ,,Cu privire la
modifi carea componenfei comisiilor
consultative de specialitate,,.

Avind labazd I{otdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 53 din 8 octornbrie


2021 pincare s-a
ridicat tnandatul de consilier raional al dlui Dabija Ion precum cleclara{ia privi,cl
Ei consirn}drnintul
atribuirii mandatului vacant de consilier al candiclatului supleant pe lista de partid,
dlui Besarab Io1, in
temeiul, deciziei Consiliului raional nr.911 din 26.12.2019
,,C; privire la rroiificurea componen{ei
comisiilor consultative de specialitate ale consiliului raional '; Hotiririi
, comisiei Electorale centrale
nr' 145 din 15 uoiembrie 2021, afi. 43 (2) din Legea p.irina adrninistrafia pruti.a locald 1r.
43612006,-

Consiliul raional D ec i d e:

l. Decizia Consiliului raional nr.9ll din26.12.2}lg,,Cu privire la rnodificarea


comisiilor
consultative de specialitate ,,se modificd dupd cum urmeazd:
- la litera b) "comisia agriculturi, industrie, comerf, ecologie Ei privatizare,,
sintagma "Dabija lon,, se substituie cu sintagma ,,Besarab Ion,,.
2. Secretarul Consiliului raional, dna oxana Mdrgineanu
va acluce la cunoEtin [d" prezenta
decizie p ersoanelo r v izate.

Executor:
Oxana MARGINEANU

Coordonat:
Preqedintele raionului
Sergiu riNriNa
Yizat:
$ef Serviciul Juridic Grigore ROMAN
NotI informativi

la proiectul de decizie "Cu privire la modifrcareadeciziei nr,9lI


din}6.l2.Zllg
"Cu privire la modificarea componenlei comisiilor consultative de specialitate,,.

inbaza actului de constatare nr. 25l2ll8 din 2 tulie 2O2l privind incdlcarea
regimului juridic aI incompatibilitSlilor emis de Autoritatea Na{ionalb de
Integritate, Comisia ElectoralS CentralS a emis hotdrirea prin care
s-a ridicat
mandatul consilierului raional Dabija Ion.
Ca urnare a depunerii declaraliei privind consimfdmintul atribuirii
mandatului vacant de consil ier a candidatului supleant pe lista de partid,
prin
Hotdrirea CEC nr. 145 din 15 noiembrie 2021s-a atribuit mandatui
de consilier
raional dlui Besarab Ion.

in aceastd ordine de idei a parvenit necesitatea modificErii componen{ei


nominale a comisiei consultative de specialitate agriculturd, industrie,
comerf,
ecologie qi privatizare" prin care sintagma "Dabija Ion', s6 fie
inlocuit6 cu
sintagma "Besarab Ion".

Executor : lt11 Oxana Mirgineanu


coNIrsIA trLECToRAt A cnurnarA
A REPUBLICII MOLDOVA
rt.\r^tl. Al.r*rdr-,rl l rlV@
ter ($13n) 234 041
'-i1i^i?iilli];ff

H o r AnAnB
cu privire Ia atribuirea unui mandat de consilier
^ in Consiliul raional F[leqti
constatare nr' 212118 din
prin hotdr'rea ru.. 53 din g octombri e 202!,inbazaactului de centrald a ridicat
Autoritatea Na1iona16 de Integritate, comisia Electorala
2 iulie 202! emrsde
glocilui erectorar ,,AcuM pratforma DA qi PAS"
mandatul consilierurr-ri Dabija Ion ares ;;iil
mandat cle consilier in consiliul respectiv'
in Consiliul raional F[1eqti, declarind ,;;;;i;' setul de acte necesar atribuirii
Ulterior, comisia Electoral6 d".tr"ia a receplionat
supleant'
mandatului de consilier urmdtorului candidat mandatul
le deline comisia Electorald Centra16,
conforrn documentelor electorai;;; "";; pe lista
de consilie, in consiiir-rl raional Faleqii
fi ,..rin. canclidatului supleant Besarab Ion de Bal{i
PAS", co'firmatd piin hotatarea Judecdtoriei
Blocului electoral ,,ACUM Platforma ;; ;i
(sediul Central).din 6 noiembrie2}l9'
Coclul electorai nr. 1381/1997 Ei in
Intemetularl.lBalin.(2),art.144aiin.(12)dir r ra procedura de riilicare qi atribuire
cu privire
conformitate cu pct. zg rit. e) din n.grru*"ntri
to,ararea comisiei Eiectorale centraie m'
251412019'
amandateior de consilier, aprobat prin
Comisia Electorald Centraid h o t 6r 6 E t e:
raional Fdleqti candidatului supleant
1, Se atribuie mandatul de consilier in consiliul
Platforma DA qi PAS"'
Besarab Ion de pe lista Blocului electolal,,AcuM
obligaliei de a respecta termenul de 30
2. Se preavtzeazd consilierul Besarab Ion asupla
in cazul apariliei acesteia'
de zile pentru inlaturarea stlrii de incompatibilitate
se publicd pe pagina * tf'^t-t{.l
3, ptezeHta hotdrare intr6 in vigoare la data adoptdrii prin depunerea cererli
ile zile de la comunicare
acomisiei Ei poate fi contestatlin deirs de 30 nr'
prealabile la Comisia Electoral, C"^tr;;
(;;;t'u' *'n' Chiqindu' str' Vasile Alecsandri' 119)'

Preqedintele Angelica CARAMAN


Comisiei Electorale
'. / u',
ufi x"*undr
BERLIN s cHI I

noiembrte 2UZl'
'
...
aAnr
J..:!r
'rri';1'! I [1,0(h')'/fu '
Chigindu, 15 :::1.'

Nr. 145

'Wr;1iw;,
, r.-
J:

REPUBLICA MOLDOVA PECTTYEJII,IKA MOJIAOBA


Consiliul Raional @a.neurrcmufi Pafi ounrrfi
Fileqti Coser

D B C TZTE,

ain .4.1 decernbrie 2021 * €/s


Cu privire lzr transmiterea volumului
lucrlrilor efectuate pentru repara(ia
c:rpital[ a unor edificii

in temeiul art.43 (2) din Legea privind administralia publicd local[ nr.436 - XVI din
28.12.2006 qi p.3.3.47 a planului de conturi contabile in sistemul bugetar qi a Normelor
metodologice privind evidenla contabild qi raportarea financiard in sistemul bugetar, aprobate
prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr .216 din 28. 12.2015 ,-

Consiliul raional d e c i d e:

1. Se transmite de la instituliile publice cu statut de persoan[ juridicd, volumul lucrf,rilor


indeplinite la reparafia capitald a edificiilor la situalia din 01 .10.2021la primariile cdrora
le aparlin obiectele reparate capital prin reflectarea in evidenla contabil[ in sumd tota16 de
3317,5 mii lei, inclusiv :

- de la Gimnaziul s.Pompa la prim6ria com.Pompa in sum6 de 265,0 mii lei ;

- de la Liceul teoretic ,,Ion Creanga" or.Fdleqti la prim[ria or.F[leEti in sum[ de


465,1 mii lei ;
- de la Gimnaziul s,Glingeni la primdria s.Glingeni in sumd de 3,9 mii lei;
- de la Gimnaziul s.Rdulel la primdria s.Rdulel Vechi in sum[ de 565,2 mii lei ;
- de la Gimnaziul s.Taxobeni la primdria s,Taxobeni in sum[ de 100,1 mii lei;
- de la Gimnaziul s.Musteala 1a primdria s.Musteala in sum[ de 260,1 mii lei;
- de la Gimnaziul s.Popovca la primdria com.Natalievca in sumd de 315,4 mii lei;
- de la Gimnaziul s.CdlineEti la prim[ria s.Cdlineqti in sumd de 133,7 mii lei;
- de la Gimnaziul s.Mdrandeni la primf,ria s.Mdrandeni in sumd de 253,8 mii lei;
- de la Gimnaziul s,Ciolacu Nou la primdria com.Ciolacu Nou in sum[ de 4,4 mii
1ei;
- de la Gimnaziul s.Ciolacu Vechi la primdria com.Ciolacu Nou in sumd de 20,0
mii lei;
- de la Gimnaziul s.lzvoare la primdria s.Izvoare in sumd de 303,7 mii lei;
- de la Gimnaziul s.Catranic la primdria s,Catranic in sum[ de 198,1 rnii lei;
- de la Gimnaziul s.Fdleqtii Noi la plimdlia com. F[leqtii Noi in surnd de 45,0 mii
lei;
- de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu" la Direclia Generald Educalie in sumd de
4,0 mii lei;
- cle la Gimnaziul ,,$tef.an cel Mare qi Sfint" s.Navirne! la primdria s.Navirne! in
sumd de 440,0 mii lei;

2. Volumul lucrdrilor indeplinite la repara\ia capttald a ediflciilor instituliilor de inv[]6mint


primar qi secundar general, ce urmeaz[ a fi ef'ectuate in trimestrul IV a anului 2021 de
c[tre executorii de buget cdrora nu le aparline obiectul de reparalii capitale, de a fl
transmise executorilor de buget la bilanla cdrora se afl6 obiectul de reparalii capitale.

3. Responsabil de execulareaprezentei decizii se numeqte qeful Direcliei Generale Finanle qi


Economie, Janna Coiocari.

Executor: il*A rannacojocari

Coordonat:
Preqedintele raionului Filegti Sergiu Fintinl

Yizatz

$eful Serviciului Juridic Grigore Roman

Secretarul
Consiliului raional Oxana Margineanu
t rl

Nota informativI
la proiectul deciziei
,,Cu privire la transmiterea volumului lucririlor
efectuate pentru repara{ia capital[ a unor edificii"

Potrivit art.8 alin. (2) p.5, alin. (4) p.3 din Legea privind finanlele publice locale, s-a
plevdznt trecerea, incepind cu data de 01.01 .2013, a gcolilor primare, Ecolilor primare-grddinile,
gimnaziilor qi liceelor la finanlare din bugetele raionale. Din motiv cd procesul de reformare a
sistemului educalional nu este unul finisat qi definit, la aceast[ etap6, clddirile qi constructiile in
care sunt amplasate instituliile de invdidmint primar qi secundar general au rdmas la bilanpl
primdriilor.
Dar din contul devizelor de cheltuieli al instituliilor de inv6{6mint primar Ei secundar
general qi bugetului raional, in anul de curs au fost efectuate cheltuieli pentru repara{ia capitald a
edificiilor care all lbst transmise in folosin![ cu titlu gratuit pe o perioad[ nedetermtnald,,inbaza
unui contract incheiat intre pdrli, in condiliile legislaliei in vigoare.

in conformitate cu p.3.3,47 a planului de conturi contabile in sistemul bugetar Ei a


Normelor metodologice privind evidenla contabil[ qi raportarea financiard in sistemul bugetar,
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanlelor nr.2l6 din 28.12.2015 volumul lucrarilor
indeplinite, prin intermediui executorilor de buget c[rora nu le apartine obiectul de reparalii
capitale, urrneaz[ a Ii transmis executoruiui de buget ciruia ii aparline obiectul de repara{ii
capitale prin rellectarea in evidenla contabild.

Prin decizia respectivd propunem de a transmite volumul lucrdrilor indeplinite la


reparalia capitald a ediflciilor instituliilor de invdlamint prirnar qi secundar general, confbrm
datelor reflectate in ddrile de searnd privind executarea devizelor de cheltuieli la situalia din
01.10,2021 qi totodat[ propunern, ca volumul lucrarilor care va fi indeplinit in trimestrul IV de
executorii de buget cdrora nu le aparline obiectul de reparalii capitale, de a fi transmis
executorului de buget la bilanla cdrora se af'la obiectul de reparalii capitale in confbrmitate cu
sumele reflectate in ddrile de seamd privind executarea devizelor de cheltuieli la situafia din
31.12.2021.

Executor:
tfu*annacojocari
PECNYEJTIIKA MOJTAOBA
REPUBLICA MOLDOVA
@a,neurrcrcufi Pafi ousstfi
Consiliul Raional
Coner
Fileqti

PROIECT

DBCIZIE
Nr. ( /7
din ,,,f4 " decembrie2021

Cu privire la casarea unor


bunuri materiale raPortate
la mijloacele fixe, aflate in
gestiunea DGFE Flleqti
materiale tzate rapottate 1a
in confor.mitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor
cu modificdrile qi completdrile
nr.500/1998
mijloacele ti*. aprobai pri, H"ot'rirea Guiernului nt'43612006'-
ulterioare, art.43 rrl rit.ii oin Legea privind administralia publicalocala

CONSILIUL RAIONAL DECIDE :

la balanla Direcliei Generale Finanle qi Economie


1. Se autori zeazdcasarea unor bunuri aflate
FdleEti in sum6 de 32396,29 lei conform anexei'
a Direcliei Generale Finan{e qi
2. Bunurile casate vor fi scoase de la evidenla contabild
Economie.
Direcliei Generale Finanfe si
3. Responsabil de executareaprezentei deciziise numeqte $eful
Economie, Janna Coj ocari.

Janna Cojocari
Executor:
Coordonat:
Sergiu Fintina
Preqedintele raionului
Yizatz
Grigore Roman
$eful Serviciului Juridic
Secretarul
Oxana Margineanu
al Consiliului raional
Nota informativE
la proiectul deciziei
,, Cu privire la casarea unor bunuri materiale raportate
la mijloacele fixe, aflate in gestiunea DGFE Flleqti"

Potrivit concluziilor cornisiei de casare bunurilor in urma inventariei efectuate sa constatat


c4 bunurile raportate la mijloacele flxe propuse spre casare siut uzate, detelioarate Ei nu mai pot
fi utilizate mai departe,
ReeEind din cele expuse in confbrmitate cu Regulamentul privind casal'e bunurilor uzate
raportate la mijloacele fixa aprobat prin Hdtdrirea guvernului nr.500/1998 propunem lista
mijloacelor fixe aflate la balanla Direcfiei Generale Finanle qi Economie FIIeqti ce urmeazd a fi
casate conform anexei.

Executor: (q'r/-- Jannacojocari


N
N
o
tr
O
()
q)
o\
!! )(! '!.
y= E O (\ at
Gf- i!rY,-
s o\ O a O .i- 00
o\
6)- : trE q, 00
c..l N o\ tr) cn C-n
co
.!!
l> Ua o c-)
tr-
c.) s c.l
(-'l
trr
$ + N
c.] ?a
<E q) = oo
a
L o !t q,
O C) $
6 ci)N O O a t+
NLe
r- sf o\ O on r-
N N N \o al
(J )c6 LN-
a.) cn .{- N t-- O a N N
a r-
q) N t-- oo N N
o
cq
I
q)
:€E E E S G{
E P ;,* -v,Z*?
'=
Q ;-lJrI.iL.O
;t=.-Lr!-^\ c.) aa ca aa co t-- t-- X U
i&.=:o:M:-
(r^
o
)6
i=E'-s=E<';
-j-'-dcg
cl
c!
h
(,) (.)= o o\ o\
)- O c.l N
5 Oi (/::
eLLci \n <. o\ a o\
o\ |r) N N
$ o\
N N ta
nFqi5. co cn * N tr- a $ $ N al
r\ s
v; t--. @ c'l ta
(,)
E]
(ar
() tro
s t--
(} t-- c\ t-- t-- t--
(>
\o \o
*
$
r+ O O O
Agq O O N
1d o] c\ N C\ N N C\ N C..l
Ei Ei
aq2
Q \o @ o\ \o <. o\ oo
\o O
o i.:: O O O
O O C> O
ta @ oo oo @ c\ N N N N X
qJ.6 cn co co ca \o \o \o \o
! c.)
>c aa O O
Q
o
x
tr
I
C) I I
q)
al F rc
X
E
F
x
0)
O
tr o
ti oo L O o o
o o o () L
-o o
cg
P
! a 'o .o cn
o L
a oL o E -o
Q o o o N (\ cn
o C) o -t ,o \o \o tr-
o N
o o
cd
\o
o O oo
oo oo
0o
,-li
O a Q O a ,.Ji -] U I* Q O a oo oo v
LY N ca \o t-- oo
ZT
P,

Act de defectqre q echipqmmentului Nr. 0254 din 24.11.2021

Furnizor: "ExService COM SRL"


c/f: '1009600040013
Cuza-Voda Bl1 of .7
tel: 57-36-34

Rechizite BC Agroindbank SA, fil. Nr. 4, Chigindu


bancare: cod:AGRNMD2XBBT
c/d M D76AG0000000225 1 I 432227

Prin prezentul act se confirma ca mijloacele fixe din tabel nu sunt reparabile deoarece este un
echipament invechit si din cauza lipsei pieselor de schimb pentru aceasta, NU PO Fl REPARATE.

N/o Nr. de inventar DenLrmirea material 3antitatea Anul


1 01 380056 Calculator "Seleron 1 800" 1 2004
2 01 380085 Computer CP4 Athlon 1 2007
J 01 380091 Printer Laser I 2012
4 01 380069 Modem 1 2007

lnginer Armas Andrei


Digitally signcd by Almag Anclrei
Dltcq?021. I l.2l I0:.1,1:5 I E,U'l'
tt.hsdn MoltlSigrr Signrrttrlc
l,ooation: Ir4oldova
REPUBLICA MOLDOVA PECIyEJII,IKA MOIAOBA
Consiliul Raional @a.neurrcrcufi Pafi onnufi
Fllegti Coser

DECIZIE
Proiect

din ".frjecemhrjyll2l N,.4f


Cu privire la aprobarea
bugetului raional Fileqti
pe anul 2022in lectura a doua

inconformitate cu art. 24 (1) lit. a), 47 (2), 55 din Legea finanlelor publice si
- fiscale nr.18112014, art.27 (4) lit. b) din Legea nr.39712003 privind
responsabilitatri blrgetar
finanlele publice locale, aft.43 alin. (1) lit. b) din Legea nr.436l2OO6, privind adminisrralia
public[ locald, afi.,4] gi 48 din Legea nr.41912006 cu privire la datoria sectorului public,
garanliile de stat qi recreditarea de stat, precum qi prevederile Setului metodologic privincl
elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanlelor r-rr.
209 din 24 decembrie 2015, -

Consiliul raional D E C I D E:

1. Se aprob[ bugetul raional pentru anul2022la venituri in sumd totald de 259636.5 mii
lei (Doud sute cincizeci Ei noud milioane Ease sute treizeci qi Ease mii cinci sute lei). qi ia
cheltuieli in sumd totald de 266607,9 mii lei (Doud sute Eaizeci qi qase milioane
Ease sute sapte
mii noud sute lei), cu deficit de 6971,4 mii lei ($ase milioane noud sute qaptezeci qi unu mii palrLr
sute lei), ce va fi acoperit din contul soldului disponibil la situalia din 01 ianuarie 2022.
2. Plafonul datoriei bugetului raional qi plafonul garanliilor acordate de Consiliul raiopal
Ia finele anului va constitui 10773,2 mii lei (euro la cursul de schimb d,e 23,10 lei).
3. Se aprobd fondul de rezervd, in sumd de 500,0 mii lei;
4. Se aprob[ Sinteza indicatorilor generali qi surselor de finanlare ale bugetului raional,
confonn anexei nr. 1,
5. Se aprobd Componenla veniturilor bugetului raional, se conform anexei nr. 2,
6. Se aprobd Resursele qi cheltuielile bugetului raional conform clasificaliei funcfionale
qi pe programe, conform anexei nr. 3.
7. Se aprobd Efectivul-limita al statelor de personal din instituliile bugetare finan(are de
la bugetul raional, conform anexei nr. 4.
8' Se aprobd Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate qi acumulirrilor
preconizate de instituliile publice finanlate de la bugetul raional, conform anexei nr. 5.
9. Se aprobl Reparlizarea mijloacelor parvenite de la Agenlia Nalionald Asistcnll
Sociald, conform anexei nr. 6.
10' Se aprobl Programul lucrarilor de intre{inere gi reparalie a drumurilor publice lecale,
conform anexei nr. 7.
I l. Se aprob[ Repartizarea aloca]iilor componentei raionale qi a fondului de eclucalie
incluzivS, conform anexei nr. 8.
12. Se aprobd Programul anual al imprumuturilor, conform anexei nr. 9.
13' Se aprobd Sinteza proiectelor de investilii capitale ale bugetului local pentru anr-rl 2022
conform anexei 10.
14. Transferurile cu destinalie speciald alocate de la bugetul de stat se vor utiliza de citre
instituliile bugetare conform destinaliei.
15. Datoriile creditoare ale instituliilor bugetare, inregistrate la data de 01 ianuarieZ0ZZ,
vor fi achitate din contul qi in limita aloca{iilor aprobate;
16. Institu{iile bugetare vor asigura:
- legalitatea utilizdrii alocafiilor bugetare gi respectarea limitelor aprobate;
- prezentarea dezagregdrii alocaliilor bugetare in termen de l0 zile dup[ aprobare cr,t
introducerea acestora in sistemul informalional de management financiar;
- contractarea de lucrdri, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii priyincl
achiziliile publice;
- rapoftarea in termenii stabilili a performanlelor reahzate, conform competenlei.
17. Dna Cojocari Janna, geful Direcliei Generale Finanle qi Economie F6le;ti, va
analiza sistematic executarea bugetului local gi va inainta, in caz de necesitate, propune,i
concrete pentru consolidarea disciplinei financiar - bugetare gi menlinerea echilibrului bugetar.
18. Se autorizeazd:
o Dl Sergiu Fintina, Pregedintele raionului, cu rolul de administrator de buget, ayind
urm[toarele atribulii :
- sd modifice planurile de alocalii intre diferite nivele ale clasificaliei economice (k2) in
cadrul aceleiaqi funclii (F1-F3) in cadrul unui subprogram, f[r[ majorarea cheltuieli]or de
personal 9i latd modificarea cheltuielilor pentru investilii capitale gi a transferLLrilor
interbugetare;
- s[ includd in programele respective de cheltuieli, in baza dispozi]iei, alocaliile
reparlizate prin decizia autoritdlii reprezentative gi deliberative din fondul de rezervd, precum
;;i
transferurile cu destinalie speciali de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin altc
acte normative, decit legea bugetului de stat;
o autoritalile bugetare (Orgl 9i Orgli) sd modifice planurile de alocalii intre instituliile
subordonate intre nivele K4, in cadrul aceleiaqi funclii (F1 F3) gi aceluiaqi subprogram I.,ll',2,
-
cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodata, autoritAtile bugetare pot moclifica
resursele colectate intre instituliile din cadrul aceleiagi funclii (Fl-F3), fEr6 modificarea lirnitei
aprobate.
o Institutriile bugetare sd modifice planurile de alocalii intre nivele K5-K6. cu
respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaliei economice de c[tre institu]ia
superioat.ir;
19. Dna Oxana Mdrgineanu, Secretarul Consiliului raional, va asigura aducerea Ia
cunoqtin|[ publicd, prin publicare sau prin afigare in locuri publice, a prezenter decizii qi a
anexelor la decizie.
20. Executarea prezentei decizii va fi asigurata de cdtre Preqedintele raionului, dl Ser..qiLr
Fintin[.

Executor

Coordonat
: @* Janna Cojocari

Preqedintele raionului Sergiu Fintina

$ef Serviciul Juridic Grigore Roman


Secretarul Consiliului raional Oxana Mtrrgineanu

A
NoTA INIFoRMATIVA
la decizia cu privire Ia aprobarea bugetului raional Fileqti
pentru anul2022 in lectura a doua

Bugetul raional pe anul 2022 a fost elaborat in conformitate cu preveclerile art.


24 (I) lit. a), 47 (2), 55 din Legea finan{elor publice qi responsabilitali br-rgetar
-
fiscale nr.18ll20l4, art.21 (4) lit. a) din Legea nr.39712003 privind finanlele publice
locale, art.43 alin. (1) lit. b) din Legea nr,43612006 privind administralia publica
localS, art.47 qi 48 din Legea nr. 41912006 cu privire la datoria sectorului public,
garantiile de stat gi recredilarea de stat, precum qi prevederile Setului metodologic
privind elaborarea, aprobarea gi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul
Ministrului Finanlelor nr. 209 din24 decembrie 2015.
Proiectul deciziei privind aprobarea bugetului raional FaleEti pentru annl 2OZ2
in lectura a doua a fost elaborat in conformitate cu:
- Clasificalia bugetard,, aprobatd prin Ordinul Ministrului Finan{elor nr. 208
din 24 decembri e 2015;
- Setul metodologic, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanlelor nr.209 clin 24
decembrie 2015.
Secliile, direcliile qi instituliile din subordinea Consiliului raional au elaborat qi
au prezentat proiecte de buget pentru anul 2022 fundamentate pe programe qi
performanfS.
Prognoza veniturilor pe anul 2022 s-a estimat reieqind din:
- prevederile legislafiei fiscale in vigoare, tinind cont de modificdrile expr-rse
la particularitalile specifice, pe tipuri de impozite qi taxe;
- analiza bazei fiscale, separat pe tipuri de impozite, taxe qi alte incasdri la
buget pe anii 2019-2021.
Veniturile bugetului raional s-au format din:
1) Venituri proprii:
- Taxele pentru resursele naturale;
- Alte venituri prevdzute de legislalie
2) Defalcdri de la urmdtoarele tipuri de impozite qi taxe de stat:
- Impozitul pe venitul persoanelor frzice 25% din volumul total calculat pe
-
teritoriul ora;elor-reEedin!6 de raion.
3) Transferuri cu destinalie generald de la bugetul de stat calculate pe baza
datelor din ultimul an pentru care existd execulie bugetard definitirr[ $i a
datelor oficiale privind popula{ia gi suprafafa raionului.
4) Transferuri cu destinalie speciald de la bugetul de stat care sunt alocate
bugetului raional pentru finanfarea:
- Cheltuielilor aferente invdldmintului pregcolar, primar, secundar-general,
extraqcolar;
-lndemnizaliilor pentru copiii rdmaqi fdra ingrijirea p6rinteascd (af'la1i sLrb
tutelS, curatelS);
-Cheltuielilor privind prestaliile sociale pentru copiii plasali in serviciile
sociale;
- Compensaliilor persoanelor cu dizabilitdli pentru c[ldtorii in transportul
comun urban, suburban qi interurban.
- Cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilitali ale
aparatului locomotor;
- Cheltuielilor pentru suslinerea tinerilor specialiqti;
- Cheltuielilor aferente qcolii sportive cu exceplia cheltuielilor capitale;
- Cheltuielilor pentru infrastructura drumurilor.
5) Resurse colectate:
- venituri de la efectuarea lucrdrilor qi prestarea serviciilor contra platd;
- locafiunea bunurilor patrimoniu public;
- donafii.
6) Veniturile cu destinalie, instituite prin acte legislative cu caracter special
(fondurile speciale) care se formeazd, din incasdri din contul taxei la
cumpdrarea valutei strdine de cdtre persoanele frzice in casele de schimb
valutar.
Pentru anul 2022, la parlea de venituri, bugetul raional este estimat in suma
totald de 259636.5 mii lei (tabelul nr. 1 la nota inforrnativd), dintre care:
- defalcdri de la impozitul pe venit a persoanelor fizice -7669,0 mii lei;
- venituri proprii ale bugetului raional - 140,0 mii lei;
- transferurile cu destinalie generald de la bugetul de Stat - 48083,1 mii lei;
- transferurile cu destina[ie speciala de la bugetul de Stat - 196235,0 mii lei;
- transferurile de la Agenfia Nafionald Asistenld Social[ - 3652,,2,0 mii lei
- taxa la cumpdrarea valutei strdine de cdtre persoanele fizice in casele de
schimb valutar.- 132,0 mii lei;
- resurse colectate de instituliile bugetare - 3479,6 mii lei.
Comparativ cu sumele aprobate in bugetul pentru anul 2021, in total, pentru
anul 2022, veniturile s-au majorat cu 9801,9 mii lei, sau cu 3,9 la sut6, inclusiv:
diminuarea veniturilor proprii cu 436,6 mii lei (finalizarea unui contract de localiune
qi prelungirea altuia doar pentru 7 luni ale anului 2022), resursele fondurilor speciale
cu 50,2 mii lei (excluderea alocafiilor pentru sprijin familial qi suport monetar.), , clrLr
Ei majorarea unor venituri cu suma de 1911,3 mii lei, inclusiv: defalcdrile cle la
impozitul pe venit a persoanelor fizice cu 1627,0 mii lei, transferurilor de la burgetul
de stat cu 8335,8 rnii lei precum si resursele colectate cu 325,9 mii lei.
Competenfele in efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii c]e
activitate sint delimitate prin legislalia privind administralia publica locrLii 5i
descentralizar ea administrativS.
Cheltuielile bugetului raional cu exceplia celor care vor fi efectuate din contul
transferurilor cu destinalie speciala s-au estimat pentru anul 2022 in dependen{ii cle
suma resurselor pro gnozate.

l/
Pentru anul 2022, compartimentul ,,Cheltuieli de personal" (tabelul nr, 2 la
nota informativd) a fost elaborat, finindu-se cont de urmdtoarele mdsuri de politici
salariale:
) Cheltuielile de personal au fost calculate linind cont de proiectul de
modificare a Legii nr. 27012018 privind sistemul unitar de salarizare in
sectorul bugetar, cu implementare incepind cu 1 ianuarie2022.
) Cheltuielile de personal au fost estimate reieqind din progn oza valorilor de
referinld pe anii 2022-2024 in urmdtoarele mdrimi:

Aprobat Estirn:it
Indicatorii
2021 2022
angajalii din sectorul bugetar, in conformitate cu
prevederile Legii nr.27 01201 8 privind sistemul unitar de 1700 1 800
salarizare in sectorul bugetar
personalul didactic, qtiinlifico-didactic gi personalul de
conducere din cadrul instituliilor de invd!6m6nt,
conducdtorii (directori gi directori adjuncli) instituliilor
de educalie timpurie, de inv6!6mdnt primar, gimnazial,
1 800 I 900
liceal gi profesional tehnic, directorii/directorii adjuncli
ai altor institulii de inv6!6mdnt decdt cele de educalie
timpurie, de invdldm6nt primar, gimnazial, liceal gi
prylesional tehnic
personalul care, conform anexelor laLegea nr.270l2Ol8
privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar, 1 800 I 900
se incadreazdin clasele de salarizare de la I pin6 la25

La estimarea cheltuielilor de personal s-a linut cont qi de limitele preliminare a


numdrului de unitdli de personal pentru anul 2022.
Cotele contribuliilor la bugetul asigurdrilor sociale de stat datorate de anga.]ator.
va constitui 29 o/o din fondul de retribuire a muncii. Respectiv, cota prirnelor. cle
asigurare obligatorie de asistentd medicald va fi achitatd din contul angajatului, ?n
mdrime de 9oh.
Partea de cheltuieli pentru anul 2022 a bugetului raional, constituie srln-ra de
266607,9 mii lei, inclusiv resurse colectate de instituliile bugetare 3479,6 rnii lei
(tabelul nr. 1 la nota informativd). TotodatS, sunt planificate alocafii in sum6 de 398.2
mii lei, in scopul achitarii imprumutului recreditat ("Construcfia locuinfelor sociale").
in total, alocafiile bugetului raional pe anul 2022, in raport cu bugetul raional
aprobat pe anul 2021, s-au majorat cu 16773,3 mii lei, sau cu 6,7Ia sutd.
in estimdrile de buget sint incluse doar cheltuielile pentru activiti.rtea
instituliilor in anul respectiv lard a include sume privind achitarea datoriilor
creditoare.

5
La elaborarea proiectului de buget, pentru intrelinerea Aparatului Preqeclintelui
raionului, Direcliilor qi Sec(iilor din subordinea Consiliului s-a linut cont de:
- normele privind numdrul abonamentelor telefoanelor de seruiciu, aprobate prin
decizia consiliului raional,
- norrnele privind numdrul - limita al autoturismelor de serviciu qi a parcursuiui-
limitd anual pentru un autoturism, aprobate prin decizia consiliului raional in
baza HotSrArii Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005.
- alte cheltuieli,inbaza actelor normative in vigoare.
Alocaliile destinate asigurdrii activit6lii organelor administrative in bugetul
raional pentru anul2022 sint estimate in sum[ de 12978,6 mii lei, sau lanivel cle 4,9
la sutd din suma totalS a cheltuielilor bugetului raional. Cheltuielile respective sunt in
crestere in raport cu anul 2021 cu2219,2 mii lei sau cu 20,6o , ce se explicd prin:
majorarea cheltuielilor de personal, urmare a major[rii valorii de referintS, precum si
direclionarea sumelor necesare reparafiei capitale a cladirii Consiliului Raional
FdleEti.
Astfel, la compartimentul servicii de suport pentru executarea activitatii
Aparatului Preqedintelui, s-au luat in calcul mijloacele financiare pentru asigurerrea
activitatii organelor administrative in suml de 2035,5 mii lei, inclusiv:
- pentru intrelinerea personalului angajat - suma totald de 1451,5 mii lei;
- suslinerea serviciului de Protecfie civild in sumd de 20,0 mii lei;
- pentru servicii de tipar al ziarului ,,Patria Mea" - 240,0 mii lei;
- concursul "Cea mai amenajatdprimdrie" -200,0 mii lei;
- participarea la expozilia "Fabricat in Moldova" - 20,0 mii lei;
- achitarea indemnizaliilor pentru persoanele ce defin titlul de "Cetdfearr de
Onoare" - 49,0 mii lei;
- alte cheltuieli - 55,0 mii lei.
Pentru achitarea dobinzii la irnprurnutul recreditat "Constructia locuintelor
sociale" a fost planificatd suma de 25,9 mii lei.
Fondul de rezervd. s-a calculat in proporfie de 0,187 % din vo]r-imul
cheltuielilor pentru anul 2022 qi constituie suma de 500,0 mii lei.
La estimarea cheltuielilor la grupa principald ,,Apdrarea Nalionalb" s-a !inut
cont de prevederile legislatriei in vigoare pe domeniu.
Alocaliile pentru ,,Apdrarea Nalionald" pentru anul 2022 sint estimate in sumd
de 263,6 mii lei, similar anului 2021.
Cheltuielile pentru intrelinerea drumurilor locale s-au estimat in suma totald
17068,3 mii lei gi ele sunt in diminuare cu 531,9 mii lei fafa de bugetul aprobar
pentru anul 2021, fiind acoperite totalmente din contul transferurilor de la br-rge.[rl cle
stat. Micqorarea alocafiilor constituie 3,0 la sutd.
Cheltuielile direcfionate pentru programul ,,Aprovizionarea cu apai si
canalizare" pentru anul 2022 sunt estimate in sumd totald de 1374,1 mii lei, ?n
creEtere cu 187,1 mii lei, fald de alocaliile preconizate in anul 2021, urmare e\
majorbrii chweltuielilor de personal.

5
Alocafiile pentru ramura "Ocrotirea s6n6t6lii" constituie 200,0 mii lei, inclusir,:
175,0 mii lei pentru procurarea amestecurilor lactate pentru copii in primr-rl
de an
via[d, qi 25,0 mii lei - pentru bolnavii de cancer .
Cheltuielile pentru ramura ,,Culturd, spoft, tineret, culte qi odihn[', au lbst
elaborate in conformitate cu prevederile actelor legislative, programele
aprobate prin
deciziile Consiliului raional qi sunt acoperite din contul resurselor financiare
proplil
ale bugetului raional cu exceplia cheltuielilor aferente qcolii sportive ca1.e
sunt
acoperite din contul transferurilor speciale de la bugetul de stat, gi
constituie suma de
3995,5 rnii lei
Mijloacele financiare direc{ionate, in bugetul raional pentru anul 2022, Ia
programele ,,Cultura, cultele qi odihnS" si "Tineret
Ei spor1" sint estimate i, slrrla
totalS de 16132,6 mii lei sau la nivel de 6,0 la sutd din volumul total
al bugetr-rlui
raional. Comparativ cu anul 2021, bugetul pentru anul urmdtor prevede
ma.jor€lrea
alocafiilor cu 938,7 mii lei sau cu 6,2 la sutd, urmare a ma.ioririi cheltuielilor
cle
personal.
Pentru intrelinerea domeniului ,,inv51dm6nt" in bugetul raional pentru
anLrl
2022 au fost estimate mijloace financiare in sumd de 175870,1 mii
lei, sau la nivel cle
66,0 la sutd din suma totald a volumului cheltuielilor bugetului raional,
ir:rclusiv
resurse colectate in sumd de 2362,3 mii lei. Comparativ cu
anul 2021, alocaliile
respective s-au majorat cu 7052,9 mii lei, sau cu 6,6 la sutd.
Transferurile pentru invSlSmintul primar qi secundar general inclurcl
transferurile categoriale pentru qcoli gimnazii gi licee, calculate
dup6 metodologia cle
finanlare inbazd, de cost standard per elev.
Pentru anul 2022 cuantumul valorii pentru un
,,elev ponderat,, constituie
14916,00 lei (in creEtere cu 942,0lei) qi a normativului valoric
pentru o institulie cle
753092,00 lei (in creqtere cu 54148,0 lei). Totodatd, in suma
transferurilor crr
destinalie speciald alocate au fost incluse mijloace pentru achitarea
compensatiei
anuale in mdrime de 4000 lei pentru personalul didactic qi de
conducere din caclrul
instituliilor de invdldrnint.
Pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor a I-IV, au fost
planificate
alocafiii la norma de alimentalie de 10,g0 lei pentru o zi, pentru un
numlr de l7 I zile
de alimentalie.
Transferurile pentru invdldmintul primar si secundar general
includ qi mijloace
pentru organizarea qi desfEqurarea examenelor de absolvire in gimnazii,licee
gi in
scopul asigurdrii olimpiadelor raionale, pentru cheltuielile respective
au l.ost
prevSzute mijloace financiare in sumd de 208,3 mii lei.
Cheltuielile pentru intrelinerea aparatului Direcliei Generale Educalie
si a
serviciului de asisten{d psihopedagogicd din subordinea acesteia, sint
estimate in baza
actelor normative in vigoare gi vor fi acoperite din contul resurselor
financiare proprii
ale bugetului raional in sum6 de 5589,8 rnii lei, in crestere cu 3,3 oh
sau53B,2 nrii lei
fafa de alocaliile pe anul 2021, ce se datoreazd modificdrilor operate
la Legea
27012018 privind sistemul unic de salarizare. dar a majordn
Ei i valorilor de ref'erinta

q
Mijloacele financiare alocate in bugetul raional pentru anul 2022Ia prograLnul
,,Proteclie social6" sint estimate in suma totala de 41977,3 mii lei sau la nivel de I 5,7
la sutd din suma totalI a cheltuielilor. Comparativ cu anul 2O2l ele sint in creEter.e cu
2982,6 mii lei sau cu 7,6La sutd, urmare a majordrii cheltuielilor de personal.
La elaborarea bugetului raional pentru intrelinerea ramurii ,,Protecfie sociali"
s-a finut cont de prevederile actelor legislative. Cheltuielile pentru domeniul social
vor fi acoperite din contul resurselor financiare proprii in sumd de 30925,3 nrii lei,
dar Ei a transferurilor cu destinalie specialS de la bugetul de stat, care pentr.u anul
2022 constituie suma totalS de 11052,0 mii lei.
Plalile sociale acoperite din contul transferurilor cu destinalie special[ in snmd
totala de 7399,8 mii lei sint:
- compensalia pentru serviciile de transport, care prevede compensatia
cheltuielilor pentru c6l6toria in transporlul comun urban, suburban ;i
interurban (cu exceplia taximetrelor) qi compensalia anuald pentru chc'ltuielile
legate de serviciile de transport, care se acordd persoanelor cu dizabilitali
accentuate (124,50lei trimestrial sau 498,00 lei anual) si severe, persoanelor. cu
dizabilitdtti locomotorii, copiilor cu dizabilitafi, precum si persoanelor care
insofesc persoane cu dizabilitdli severe sau copii cu dizabilitdgi (360 lei
trimestrial sau 1440,00 lei anual), precum Ei aloca{ii suplimentare peurlLr
persoanele cu dizabilitdti ale aparalului locomotor (200 lei trimestrial saLr 800
lei anual) si constituie suma de2450,0 mii lei;
- indemniza\iile pentru copii infiali qi copii orfanii rlmaqi fard ingri.jire
pdrinteasca - in mdrime de 800 lei lunar pentru fiecare beneficiar; h-rali sr-rb
tutel6 (curateld) - in mdrime de 1400 lei lunar pentru fiecare beneliciar Ei
constituie 2845,1 mii lei. Totodatd, in suma alocafiilor sunt incluse
indernnizaliile unice la plasament de 3688,70 lei, dar qi indemniza[iile pentlur
unele categorii de copii qi tineri, precum:
a) indemnizatie lunari pentru intretinere, in cuantum egal cu minimurrul cle
existentS pentru anul precedent, stabilit de Biroul Nafional de Statistica;
b) indemnizatie lunard pentru localiunea locuintei - 500 lei;
c) indemniza[ie unicd pentru pentru efectuarea cercetdrilor qi elaborarea tezei
qi lucrdrii de diplornS, in ultimul an de studii 500 lei;
-
d) indemniza[ie unicd la absolvirea instituliei de invSldmint - 10000,00 1ei.
- indemniza[iile gi compensaliile pentru absolvenfii instituliilor de invdrdnrirrt
superior Ei postsecundar pedagogic pentru plata indemnizaliei unice qi
compensarea cheltuielilor de inchiriere a spafiului locativ, consumul de energie
termicd si electricd personalului didactic angajat in instituliile de invtitdrrrint
din mediul rural qi centrele raionale, incadrati in institufiile de invdfdmint, prin
tepartizare de cdtre Ministerul Educafiei, in primii trei ani de activitate, pentrr-r
anul2022 este prevdzutS, suma de 1651,4 mii lei.
- in proiectul deciziei bugetare pe anul 2022 sunt prevdzute 453,3 mii Iei perrrr.u
prestalii sociale pentru copiii plasali in serviciile de asistenfd parentaki
profesionistd, case de copii de tip familial, centre de plasament temporar. pi
copii aflali sub tuteld lcurateld,, incepind cu clasa a V-a pind la implinirea
virstei de 18 ani sau dupS caz, ftnalizarea anului de studii ("bani de buzunar"),

Intru executarea Legii Fondului de suslinere a populaliei nr,82712000 s-au


preconizat mijloace financiare din contul transferurilor de la Agenlia Nalionald
Asistenfd Sociald in suma totald de 3652,2 mii lei, direclionate pentru finanlarea
serviciului "Asistenfd personal6", precum qi ?ncas6ri din contul taxei la cumpdrarea
valutei strdine de c6tre persoanele fizice in casele de schimb valutar in sumd de 132,0
mii lei, direcfionate in scopul finanfdrii cantinei sociale din satul Bocani in sumd de
66,0 mii lei qi a\te 66,0 mii lei direc{ionate pentru serviciul "Pachet alimentar",

Executor:

ry- Janna Cojocari


TABELUL nr. I la nota informativi
la decizia Consiliului raional Fllegti
Nr.6[ ain " 4]L __y'IL_zozt
BUGETUL RAIONAL
la venituri gi cheltuieli pe institufiile bugetare din subordinea Consiliului raional pe anul2022
Cod Eco Denumirea Sunra rnii lei
1
.,
3
VENITURI
Impozit pe venit, total 7669,0
ll llt0 Inclusiv: Impozitul pe venitul persoanelor fizicw 1669.0
lmpozitele interne pe mlrfuri gi servicii - total, inclusiv: IJ(),()
'I'axa pentru
l
I 1461 apd 900
|4613 faxa pentru extragerea mineralele utile 500
Venituri din vinzarea mtrrfurilor 9i serviciilor 2'15,6
t42251 Plata pentru loca{iunea bunurilor patrimoniului public incasatd in bugetul local de nivelul II )ds r.

TOTAL VENITURI DE BAZA, inclusiv: 805{,6


- venituri proprii 18 5,6
142310,\42320,
Resurse colectate de instituliile bugetare J179,()
t 44414.144214
142245 Venitr.rrile fbndurilor speciale (transf'eruri de la casele de schimb valutar) 132,0
l9l I 10 Iransleruri de la bugetLrl de Stat cu destinalie special?l l 9623i.0
191 131 fransleruri de la bugetul de Stat cu destinalie generall 48083. I
191310 franslemri de Ia Fondul Republican de suslinere sociald a popula{iei 3652,2
IOTAL GENERAL PE VENITURI 25963(r,5
CHELTT,] IELI
Grupa
principaltr / lnclusiv, resurse
Denumirea Total, mii lei
orltn, co I ecta te
01,0000 Serviciile de Stat cu destinalie generald - total general 12978,6 173,(r
0l,0301 Aparatul Preqedintelui - total 75 85,8 420
lnclusiv: clieltuieli recurente 7585,8 42.4
0l .0302 Servicii de suport pentru exercitarea activitltii Aparatului Pregedintelui - total 2035,5 l3l.l
nclusiv: intrelinerea personalului serviciului de supofi i451,5 l3l,l
sustinerea serviciului proteclie civila 20,0
servicii "Patria Mea" 240,0
alte chletuieli 55,0
"Fabricat in Moldova" 20,0
"Concursul cea nrai anienajat?l prinrArie" 200,0
"Cetatean de onoare" 49,0
01.0501 )irec{ia Generala Finanle qi Econornie - total 2831,4 0,s
nclusiv: cheltuieli recurente 2831,4 0,.5
0 r.0802 rondul de rezervA - total
500,0
01.1703 )eservirea impnrmuturilor ,s a

dobinda la intprumutul,,Constructia locuintelor sociale" ,( o

02.0000 {pdrarea nalionalA - total 263,6


nclusiv: cheltuieli recureute 263,6
04.5 t0 I Direclia Agriculturd, AlinrentaJie, Relalii Funciare qi Cadastru - total 743,3
lnclusiv: cheltuieli recurellte
04.6402 lntre{inerea drumurilor - total 1 7068,3
lnclusiv: cheltuieli recurente l 7068,3
06.0000 Gospoddria cornr,uraltr 9i gospoddria de exploatare a lbndului de locuin(e - total 137 4,l
06.7503 Inclusiv: intrelinerea paznicilor la Apedr.rctu[ ,,Prut - Fdleqti" 47 4,1

Investitii capitale 900,0


07.801 8 Ocrotirea sanatatii 200,0
08.0000 Culturd,sport, tineret, culte qi odihnd - total general 16132,6 58,(r
Inclusiv: cheltuicli recuretlte t6t32,6 5 8,0
Biblioteca raionaltr ,,M. EnrinescLt " - total 2288, I ,1.0

lnclusiv: cheltuieli recurerte 2288,1 4,0


Muzeul ,,L. Dubinovschi" - total I l 10,9
Inclusiv: cheltuieli recllrente I I t0,9
G rupa
lnclusiv, resurse
principalii / Denumirea Total, mii lei
co I ectate

?alatul de culturd or. Fiileqti - total 2478,1 12.0

lnclusiv: cheltuieli rocurente 2478,t 12.0

lolectiv ,,Model" - total t205,2


Inclusiv: cheltuieli recurente 1205,2
Crchsstra de Druzic[ populard - total t934,\ t2.0
Inclusiv: cheltuieli recurente t934,1 r2.0
Ac{iuni sportive Direc{ia GeneralI Educa{ie 100,0
Acfiuni pentru tineret Direc{ia General6 Educatie 100,0
Echipa de lotbal ,,Flacira" - total 836,3
Inclusiv: cheltuieli recurente 836,3

)coala sportivd Flleqti - total 4015,5 20,0


lnclusiv: cheltuieli recurelite 4015,5 20,0
Stadionul ..Soicul" - total 925,4 r0.0
Inclusiv: cheltuieli recurente 925,4 10.0
Activitai(i cultural educative Aparatul PreSedintelui - total 240,0
Activitdli cultural educative Seclia Cultur[ 9i Tr.rrism - total 140,0
Centnrl de resurse pentnl tineret - total 7 59,0
Inclusir,: cheltuieli recurente 7 59,0
09.0000 lnvd{drnintul - total general I 75870,1 238J,9
Inclusiv: cheltuieli recureute 1 75 870,1 23 83,9
LT ,,M, E,minescu" - total 22938,5
lnclusir,: cheltuieli recurente 22938,5
LT,,A. Puqkin" - total 8 168,5
Inclusiv: cheltuieli reculente 8 168,5

LT,,l. Creangd"- total 10320,4


Inclusiv: cheltuieli recureute t0320,4
G. Albinelul Vechi- total 3917,6
Inclusiv: cheltuieli recurente 3917,6
G. Bocani - total 3263,9
Liclusiv: cheltuieli recurente 3263,9
,,E. Cogeriu" Catranic - total 3342,9
Inclusiv: cheltuieli recurente 3342,9
G. CIlinegti- total 3907.1
Inclusir,: cheltuieli recurente 3907,t
G. ,.I. Dumeniuc" Cdlug[r - total 4130,4
lnclusiv: cheltuieli recureute 4130,4
G, Chetrig - total 2654,7
Inclusiv: cheltuieli recurente 2654,1
G. Ciolacu Nou 2822,5
Inclusiv: cheltuieli recrrrente )R),) (
G. Ciolacu Vechi - total 1949,5
Inclusiv: cheltuieli recurente 1949,5
G, Egorovca - total 2834,4
Inclusiv: cheltuieli recurente 2834,4
G, F?ileqtii Noi - total 6393,4
Inclusiv: cheltuieli recurente 6393,4
G. Glinjeni- total 4t5t,7
nclusiv: cheltuieli recurente 4t5t,7
3. Hiliuli - total 3 1 33,1

.nclusiv: cheltuieli recurente 3133,r


3. Horegti - total 201 1.9 I1.0
nclusir,: cheltuieli recurente 201]I,9 13,0--
3. IlenLrla - total 2839,1
lnclusiv: cheltuieli recureute 2839, l
ll. lzvoare - total 2688,0
Inclusiv: chelnrieli recurente 268 8,0

l)
Grupa
principalS / Denumirea lnclusiv, resurse
Total, mii lei
co I ecta te
G. Logofteni - total 2130,3
Inclusiv: cheltuieli recuente 2130,3
3. Mardndeni - total 3546,3
nclusir,: chelnrieli recurente
3546,3
3. Musteala - total )q)6 )
nclusiv: cheltuieli recurente 2926,2
3. Navirnel- total 4309,4
lnclusiv: cheltuieli recLlrente 4309,4
G. Obreja Veche - total
4148,9
Inclusiv: gheltuieli recurente
4148,9
G. ,,N. Dabija" Pinzareni - total 23s7.4
Inclusiv: cheltuieli recurente
2357,4
J -D, ,Cantemir" Pirlila - total 3400,6
lnclusiv: cheltuieli recurente
3400,6
G. Pompa - total
2122,8
Inclusiv: cheltuieli recurerlte
2122,8
G. Popovca - total
2989.9
lnclusiv: cheltuieli recurente 2989,9
G. Pruteni - total
33 86,0
Inclusiv: cheltuieli recurellte
33 86,0
G. Rlulel- total 4095,5
Inclusir,: cheltuieli recurente
4095,s
3. "D. Gherman" Risipen.i - total
3 065,8
nclusiv: cheltuieli recurente
3 065,8
f . "Gr. Vieru" SArata Veche- total
5129,2
nclusiv: cheltuieli recurente
5129,2
G, Scumpia- total
4 6,6
Inclusir,: cheltuieli recurente
4116,6
3, Taxobeni - total
28 7,0
lnclusiv: cheltuieli recurente
28 't,0
)irectia Generall Educa{ie examenele - total
208,3
Inclusiv: cheltuieli recurente
208,3
Directia Generald Educafie foi de odihna - total
600,0
Inclusiv: chelnlieli recurente
600,0
fabara de odihia ,,Romantica" - total
6 83,6 800,0
Inclusiv: cheltuieli recurente
683,6 800,0
Tabara de odihn[ ,,Olimp" - total
497.4 640,0
[nclusiv: cheltuieli recurente
491 .4 640 0
lasa de crealie - total 2738,7 20u
nclusiv: cheltLrieli recurente
2738,7 20.0
)esfd$urarea olimpiadelor $i sErbdtorilor - total
277,0
Inclusiv: chelnrieli recurente
277,0
$coala de muzicd Fdle$ti - total 4057,0 499,7
Inclusiv: cheltuieli recurenre
40s7,0 499,l
icoala arte plastice F?llegti - total r I 23,8 r23,8
lnclusir,: cheltuieli recurente
I 123,8 I23,8
jcoala arte Mdrindeni - total
845,9 6 5.8
nclusiv: cheltuieli recurente
845,9 65.8
$coala arte Glingeni - total 879,3 66.6
Inclusiv: cheltuieli recurente
879,3 66,6
j\paralluLqirycliei Generale Educajie - total 4332,0 3 5.()
Inclr.rsir,: cheltuieli recurente
4332,0 3 5,0
Gnrpa de deservire - total
6345,3 t 20,0
Inclusiv: cheltuieli recurente
6345,3 120,0
Componenta raional6 - total 6041,2
Suslinerea educaliei incluzive - total
585,5
Grupa
lnclusiv, resurse
principalii / Denumirea Total, mii lei
priln9 colectate

Serviciul raional de asistenla psihopedagocia - total 1257,8


Inclusiv: cheltuieli recurente 1257,8
3amin pentru elevi l3 87,8
Inclusiv: cheltuieli recurente I 387,8
10,0000 Protec{ie sociali - total general 41977,3 4618,3
Serviciul asistent5 socialS la domiciliu - total 3872,0 I 12,0
Inclusiv: cheltuieli recurente 3872,0 t 12,0
Serviciul de asistenfd sociald comunitard - total 357 5.3
Inclusiv: cheltuieli recurente 1575 I
Serviciul de protezare qi ortopedie - total 155,5
.nclusiv: cheluieli recurel)te 155,5
lase de copii de tip lamilial - total 2t4,5
nclusiv: cheltuieli recurente 214,5
lervicii de asistenl5 parentald profesionistd - total 1 870,0
nclusiv: cheltuieli recurente 1870,0
A.paratul Directiei AsistenlI Sociald, Protec{ie a Familiei qi Copilului - total 3402,7
.nclusiv: cheltuieli recurente 3402,7
lentrul social - total 548,4
lnclusiv: cheltuieli recurente 548,4
Centre Comunitare de Asisten{[ Social6 - total t0794,5 75? I

Inclusiv: ,,Casa Speranlei ", or, Fiilcqti - total B21.2


Inclusir,: cheltuieli recurente 821,2
,,lmpreun6", satul Ciolacu Nou - total 61t,2 6s, r
Inclusiv: cheltrrieli recurente 6t1,2 65, I

,,Prosperare", sanrl Risipeni - total 710 2


Inclusiv: cheltuieli recuretlte 710,2
,,Nuflrul Alb", sanrl Glingeni - total 2233,4
InclLrsir,: cheltuieli recurente ))17 t
,Pentnr Voi", or. Fdleqti - total 341 8,5 687,0
Inclusiv: cheltuieli recurente 34 18,5 687,0
,Casa Comunitar6" - total 988,7
lnclusiv: cheltuieli recurente 988,7
Serviciul social ,,Echipa Mobild" - total 620,5
nclusir,: cheltuiel i recurente 620,s
Serviciul social,,Locuinla Prote.jati"- total /'l) (
Inclusiv: cheltuieli recurente 432,5
Serviciul social ,,Asistenla personald" - total 7296,0 3652 2
Inclusiv: cheltuieli recurente 7296,0 3652,2
Alte institutii de asistenld sociald (servicii suport Aparat DASpFC) 544,9
lnclusir,: cheltuieli recurente 544,9
ServiciLrl "Suport rnonetar" 130,0 0,0
lnclusir,: cheltuieli rccurente r30,0
Conrpensarea cheltuielilor tinerilor speciali5ti 165 1,4
Indemlizalii pentnr copii inl)a1i. copii orlani qi rdmaqi lird ingrijirea pdrinteascd, luali
sub tuteld (curateld) - total 2845,1

Compensaliile la transport pentru persoanele cu disabilitati severe Ei accentuate 2450,0


Indemnizatii copii plasati in servicii sociale 453,3
Servicrile calttiuelor sociale + Pachet alimentar 132,0 t32,0
Rambursarellmprumutului recreditat "Construc(ia Iocuin(elor sociale,, 398,2
TOTAL GENERAL 267006,1 7263,8

Executor:
illo( Janna Cojocari

B
TABELUL nr.2la nota informativtr
la decizia Consiliului raional Ftrlegti
YY'6/f din "G' '{U zozt

LIMITA
fondului de salarizare ale angaja{ilor institutiilor bugetare finan{ate
de la bugetul raional Fllegti pe anil2022

Remunerarea
Denumirea institu{iilor
muncii, mii lei
1 2 3
1. Consiliul raional - total 4939,3
lnclusiv: Aparatul Presedintelui 3008.4
Directia Agriculturd, Relatii Funciare si Cadastru 506,7
Apeduct Prut-Filesti 301.3
Servicii de suport pentru exercitarea activit6tii Aparatului Presedintelui t122.9
2. Directia Generall X'inante $i Economie 1894,9
3. Direc(ia Generali Educatie - total 116728,3
LT..M. Eminescu" Fllesti t3779.3
LT,,A. Puskin" F[lesti 5421,4
LT,,I. Creang[" F6lesti 6633,5
G. Albinetul Vechi 2669,1
G. Bocani 2210,0
G.,,E. Coqeriu" Catranic 2139.2
G. "Gh. Vrabie" Cilinesti 2688.2
G.,,I. Dumeniuk" C[lug6r 2540.4
G. Chetris 1871,3
G. Ciolacu Nou 1986.0
G. Ciolacu Vechi 1322,6
G. Egorovca 1863.3
G. FileqtiiNoi 399r.4
G. "M. CorlSteanu" Glinieni 2685,8
G. Hiliuti 21 18.0
G. Horeqti 1324,4
G.Ilenu{a 1851,1
G.Izvoare 1809,9
G. Logofteni 1459.4
G. "T. Dron" M6r[ndeni 2261.7
G. Mustea{a 1995.9
G. "$tefan cel Mare gi Sfint" Navirnet 2s53,5
G. Obreia Veche 2788.s
G.,N. Dabiia" Pinzireni 1624,7
G.,,D. Cantemir" Pirlita 2202,4
G. Pompa 1475,0
G. Popovca 7873,2
G. Pruteni 2294,5
G. R6ulel 2722"7
G. "D. Gherman" Risipeni 2069,8
G. S6rata Veche 3451.9
G. Scumpia 2738.2
G. Taxobeni 1913.4
Tabara de odihnl .,Romantica" 641,4
T abara de odihn[,,Olimp" 649,3
Casa de creafie 1846.9
Aparatul Directiei Generale Educatie 2989,2

I(f
Remunerarea
Denumirea institu(iilor
muncii, mii lei
1 2 3
Grupa de deservire 2445,2
Serviciul raional de asistenta psihopedasocia 841,2
$coala sportiv[ pentru copii Si iuniori 2563.r
Stadionul ,,Spicul" 504.7
Centrul de resurse pentru teneret 40t.4
Camin pentru elevi 669.2
$coala de arte Glingeni 632.0
$coala de arte plastice Flleqti 796,0
$coala de arte Mlrlndeni 616.2
$coala de Muzic6 Fdleqti 2814,1
Biblioteca,,M. Eminescu" l4ll,9
Palatul de culturi FileSti 1s 16.3
Colectiv ,,Model" 904,0
Orchestra de muzicl popularl 1443,5
Muzeul raional de Istorie qi Etnografie "L. Dubinovschi" F6lesti 713.0
5. Direc(ia Asistenf[ Sociall Protectie, a Familiei si Copilului - total 22263.4
lnclusiv: Deservirea la domiciliu 291t.5
Servicii speciale de asisten{i social[ comunitarl 2585,5
entrul Social 370,1
Felcer - protezist 113.6
Case de copii de tip familial 75.1
Serviciul de asistenf5 parental[ profesionistd 906,2
Centre Comunitare - total 5701,1
Inclusiv:,,Prosperare" 885.4
,Nuftrul Alb" 1174.7
,Impreun[' 860,6
,,Casa Speranlei" 1138,9
,,Pentru Voi" l64t.s
,,CasaComunitar6" 51 1.4
Serviciul social ,,Echipa MobilS" 400.4
Serviciul social,,Locuin(a Protejat6" '))\ )
Serviciul social,,Asistenfa personal[" 5638,8
Serviciul suport monetar 94,6
Aparat Directiei Asisten{5 Social[, Protectie a Familiei si Cooilului 2323.0
Servicii de suport 406,9
TOTAL GENERAL 145825.9

Executor : Janna cojocari


.d/4
Y

t5
ANEXA NR. 1
la decizj Consiliului raional Ftrlegti
Nr.QE ain "4l" /r?z ZoZt

Indicatorii generali qi sursele de finan(are ale bugetului raional Fileqti pe anul2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lci


I. VENITURI, total 259636,5
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 247970.3
II. CHELTUIELI, total 2+3 266607.9
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -697 | .4
IV. SURSELE DE FINANTARE, totat 4+5+9 697 |
"4
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele
locale de nivelul 2 561120 -398.2

Sold de mijlooce bdne$ti lq tnceputul perioadei 910000 7369.6

Executor:

ry Janna Cojocari
ANEXA NR.2
la decizia Consiliului raional F5legti

componen{a veniturilor bugetului raional Fileqti pe anul 2022

Denumirea Cod Eco Suma, mii lci


TOTAL RESURSE
259636,5
Resurse generale
252372,7
Impozit pe venit retinut din salariu 111110 7s00.0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/aChitat 1t1tzl 100,0
lmpozlt pe venrtul persoanelor flzice in domeh@
persoane in regim de taxi 111125 4)n
Impozit pe venitul a
folosinta a proprietatii imobiliare 111130 21.0
Taxa pentru apa
1 1461 I 90,0
Taxa pentru extragerea mineralelor utile
114612 50,0
Plata pentru locafiunea bunurilor patrim
local de nivelul II 142251 245,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciali intre bugetul de stat gi
bugetele locale de nivelul II pentru inv6!6mintul preqcolar, primar, l9llll 16717 r.4
seglndar general, special Ei complementar (extraEcolar)
Transferuri rrr.nit
bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea gi asistenla specialI 191112 Tlgq x

Transferuricurenteprimitecudestina}iespecia@
bugetele locale de nivelul II pentru gcoli sportive l9l r l3 3995.5
Transferur curente cu destina{ie speciala intre bugetul de stat qi bugetele
locale de n velul II pentru infi'astructnra drumurilor 191116 17068.3
Transferuri curente primite cu destinalie gen@
bugetele locale de nivelulll 191 13 1 3 890s.3
Transferuri curente prim te cu destinafie generald din fondul de
compensare intre bugetu de stat gi bugetele locale de nivelut II 191132 9t17.8
Resursele fondurilor speciale, inclusiv
3784,2
Taxa la cumpdrarea valutei strdine de c6tre persoanele f,zice in .ur.t. oE
schimb valutar 142245 132,0
Transferuri curente primite cu destina{ie speciah int.e institrliiG bugffiT
de stat gi instituliile bugetelor locale de nivelul II 191310 16\) )
Resurse alrase de institulii, inclusiv
3479,6
Incasdri de la prestarea serviciilor cu platl
142310 323 t.5
Plata pentru localiunea bunurilor patrimoniului public
142320 248,1

Executor:
t*h Janna Cojocari

t7
ANEXANR.3
Ia decizia Consiliului raional Ftrlegti
Nr.6[ain,_@ lJ- zozt

Resursele gi cheltuielile
bugetului raional Ftrleqti pe anul 2022 conform clasificafiei funcfionale gi pe programe

Denumirea Cod Suma, mii lei


Cheltuieli total, inclusiv: 266607,9
C heltuieli recurente, inclus iv 265707,9
cheltuieli de personal, in total 1881 19,1
tnvestitii capitale, tn total 900,0

Servicii de stst cu destinalie generald 01


Resurse, total 12978,6
Resurse generale r 2805,0
Resurse colectate de autoritdli/institulii bugetare t73,6
Cheltuieli, total 12978,6
Exercitarea guverndri i 030 1 75 8 5,8
Servicii de suport pentru exercitarea guverndrii 0302 2035,s
Politici gi managernent in domeniul bugetar-fiscal 0501 2831,4
Gestionarea fondurilor de rezervd Ei de intervenlie 0802 500,0
Datoria internd a autoritalilor publice locale 1103 25,9

4pdrare nolionald 02
Resurse, total 263,6
Resurse generale 263,6
Resnrse colectqte de autoritdli/institulii bugetare
Cheltuieli, total 263,6
Servicii de suporl in domeniul apdrdrii nalionale 3104 263,6

Servicii in dorueniul economiei 04


Resurse, total 17811,6
Resurse generale 1781 1,6
Resttrse colectate de autoritdli/institulii bugetare
Cheltuieli, total 1781 1,6
Politici gi management in domeniul agriculturii 5101 743,3
Dezvoltarea drumr.rrilor 6402 17068,3

Gospoddria de locuinle Si gospoddrio serviciilor comunule 06


Resurse, total 1374,1
Resurse generale 137 4,1
Resttrse colectate de autoritdli/institu|ii bugelare
Cheltuieli, total 1374,1
Aprovizionarea cu apd gi canalizare 7503 1374,1
Denumirea Cod Suma, mii lei

Ocrotiru sdttdtdlii 07
Resurse, total 200,0
Resurse generale 200,0
Resttrse colectate de autoritdli/institulii bugetare
Cheltuieli, total 200,0
Programe nalionale qi speciale in domeniul ocrotirii sandtdf ii 801 8 200,0

Culturd, sport, tineret, culte Si oelihnd 08


Resurse, total 16132,6
Resurse generole 16014,6
Resurse colectate de autoritdyi/institulii bugetare 5 8,0
Cheltuieli, total 16132,6
Dezvoltarea culturii 8502 8285,5
Protejarea gi punerea in valoare a patrimoniului cultural national 8503 I I 10,9
Sport 8602 5877,2
Iineret 8603 859,0

Invdydmtnt 09
Resurse, total I 75870,1
Resurse general.e 173486,2
Restrrse coleclale de autoritdli/institr.rlii bugetare 2383,9
Cheltuieli, total 1 75870,1
Politici gi managernent in domeniul educaliei 880 I 4332,0
lnvSl6mint gimnazial 8804 I 00582,1
Invifdmint liceal 8806 55187,2
Servicii generale in educa{ie BB 13 1257,8
Educalia extragcolard gi susfinerea elevilor dotali 8814 13702,7
Curriculum 8815 208,3

Proteclie sociald 10
Resu rse, total 41977,3
Restrrse generale 41t13,2
Restrrse colectaIe de autoritd|i/insIituIii bugeIare 864,1
Cheltuieli, total 41977,3
Politici gi management in domeniul protecliei sociale 900 1 3941,6
ProtecJie a farniliei gi copilului 9006 1 1696,1
Asisten!6 sociald a persoanelor cu necesitdli speciale 901 0 24420,2
Protectie social6 in cazuri exceplionale 9012 262,0
Proteclia sociald a unor categorii de cetdleni 901 9 1651 ,4

Executor:
il% Janna Cojocari

t9
ANEXA NR.4
la d-egizia Consiliului raional Ftrlegti
N,6[ ain,,_&_4L_2ozt
Efectivul-limiti
al unittrfilor de personal pe autoritifile/institu{iile finanfate din bugetul raional Ftrlegti
pe anul2022

Efectivul
Cod de
Denumirea
OrgllOrg2 personal,
unitl{i

Consiliul Raional Fdlesti, total 1387 60.50


Aparatul Presedintelui Raionului F[lesti i1599 28.00
lglylgii de suport pentru exercitarea activitltii Aparatului Presedintelui 11599 21"50
Apeduct Prut-Fdlepti 11599 6,00
Direclia agriculturd,relatii funciare gi cadastru Filesti 13599 5,00

Direc(ia Generali Finanfe gi Economie Filesti t3602 20,00

Direc(ia Asisten(5 SocialS, Protec{ie a Familiei si CorriluluiFslesti. total 2004 367,33


Aparatul Direcliei Asisten!6 Social6, Protectie a Far-niliei si Copilului Fdlesti 03747 24.00
Servicii de suport pentru exercitarea activit5lii Aparatului Directiei Asistentl
03741 8,00
Social6, Protec{ie a Familiei Ei CopilLrluii F6leqti
Serviciul asisten{d sociald la dorniciliu Irdlesti 04136 59.00
Centrul Cornunitar rnultifunc{ional de Asistenld social6 "Prosperare" Risipeni 2653 12,50
Centrul Comunitar de asisten[6 sociald "NufErul Alb" Glinieni 2654 17.00
Centrul Comunitar de asistenla sociala "impleund" Ciolacu Nou 2655 12,00
3entrul Comunitar de asistenfd sociald "Casa sperantei" Fdlesti 2657 16,00
3entrul Comunitar de asistentd sociald "Pentru Voi" Fdlesti 4002 23,50
asa de copii de tip farnilial Russu Elena s.Glinieni 4018 1.00
Serviciul "Asisten{6 parentalS profesionistS" 16,00
Serviciul social "Asistenl[ personal[" F6lesti 4041 I 15,33
Casa comunitar6 FIleSti 4042 8,50
Serviciu social "Locuinta Proteiatd" Fdlesti 4044 3.00
Serviciu de asisten[d sociald comunitard 4906 1q s0
Serviciu Echipa mobild 4907 5,00
Serviciu pl'otezare gi orlopedie 4908 I.00
Centrul de protqclie a familiei si copilului 4909 5,00
Serviviul suport monetar 5891 1.00
Direc(ia Generali Educatie Fdlegti, total 2295 1491,19
Aparatul Direc{iei Cenerale Educalie FElegti 0403 8 32,00
Casa de creatie Ei agrement pentru copii qi tineri F[lesti 04143 24,18
Tabara de odihnd pentru copii "Romantica" s.Cdline5ti 2314 r 0.75
Tabara de odihnd pentru copii "Olirnp" s.Pinzireni 2448 11^25
Grupa de deservire a Direcliei Generale Educa{ie Fdlesti 367 I 49,s0
Serviciul raional de asistenf[ psihopedagogica Fdlesti 3674 10.00
Liceul Teoretic "Mihai Erninescu" din or.Fdlesti 4641 158,85
Liceul Teoretic "A.PLrskin" din or.Fdlesti 4735 63,28
Liceul Teoretic "lon Creang6" din or.Falesti 3777 76,92
Girnnaziu Albinelr,rl Vechi 4127 33,75
Gimnaziu Bocani 4t36 27,31-
ultrnaztu "Eugen Cogeriu"din s.Catranic 4t 18 25,3
Gimnaziu "Cheorghe Vrabie"din s.CIl inesti 6016 36,39
Gimnaziu Ion Durneniuk"din s.Cdlugdr 3946 33,78
Girnnaziu Chetris din s.Chetris 4090 22,42
Gimnaziu Ciolacu Nou 3 980 23,5L
Gin.maziu Ciolacu Vechi 385 I 16,4

eo
Efectivul
Cod de
Denumirea
Orgl/Org2 personal,
unitl{i
Gimnaziul Egorovca s028 22,23
\J mnaziul F[lestiiNoi 4094 48,77
l.J mnaziul "Mihai Corldteanu" din s.Glinieni 3819 36,91
Gimnaziul Hiliuti 4091 26,36
U mnaziul Horegti 4102 1,6,07
G rn4aziul Ilenula 4105 22,92
Gimnaziul Izvoare 3967 22,87
G mnaziul Logofteni 3973 18,28
G mnaziul Marandeni 4135 28,61
Gimnaziu Mustea{a 4132 24,14
Gimnaziu $tefan cel Mare 5i Sfint"din s.Navirnet 5845 32,08
Gimnaziu Sergiu Moraru"din s.Obreja Veche 3 998 36,17
Girnnaziu "Nicolae Dabi ja"din s.Pinzdreni 4129 19,34
Girnnaziu Dirnitrie Cantemir"din s, Pirlita 41 10 28,98
Gimnaziu Pompa 4017 18,3
Gitnnaziu Popovca 4032 23,48
Girnnaziu Pruteni 4036 30,63
Gimnaziu Alexei Mateevici" din s.Rdutel 5619 33,24
Gimnaziu Diomid Gherman"din s.Risipeni 404s 26,23
Girnnaziu "Grigore Vieru"din s,Sdrata Veche 4126 44,94
Lilmnazru "Vasile Alecsandri" din s.Scurnpia 5620 2 ( qo
Gimraziu Taxobeni 3943 24,57
Carninul pentru elevi or, Falegti 521 1 13,50
$coala de Arte s.Glin jeni 6080 8,25
Scoala de Arte Plastice"Gheorghe Vrabie"or.FIlegti 608 r 9,16
$coala de Arle s.M6rdndeni 6088 7,34
Scoala de Muzic6 or. Fdleqti 6089 3 5,60
Muzeul raional de Istorie si Etnografie"Lazir Dubinovschi" or. FaleSti 6084 10,00
Palatul de Cultur6 or. FdleEti 6090 23.50
Biblioteca publicd raionald "Mihai Er.ninescu" or.Fdlesti 6082 20,50
Colectiv cu titlul "Model" 6083 14.00
Crchestra de muzicd populard pe lingE Sec{ia Culturd gi Turism F6lesti 6087 20"00
Stadionul raional "Spicul " or. F6lesti 6086 10.00
Scoala sporliva pentru copii gijuniori Fllesti 6092 36,s0
Sentrul Regional de Resurse pentru Tineri F6lesti 6093 5.50
Iotal general x r 939.02

Executor: il%:L JannaCojocari

2l
ANEXA NR.5
la decizia Consiliului raional Fllegti
Nrbff din"4g, fJ/ 2ozl

Nomenclatorul
tarifelor pentru serviciile prestate ;i acumulirilor preconizate de institufiile publice
finanfate de la bugetul raional FIlegti pe anul2022
mii lei
Nr. Cod Eco Denumirea serviciilor gi tarifelor pentru o unitate Sumele
d/o preconizate
I , 3 4
1423 r0 Servicii generale de stat, total 20,5
Aparatul Preqedintelui raionului, eliberarea certificatelor de arhivi contra
t. 142310 20,0
plati - total
2. 142310 Direcfia Generalii Finanfe qi Economie Filesti 0r5
Direc(ia Generaltr Educafie (Procurarea pachetului de documente 200 lei
3. t42310 35,0
x175)
4. 1423 10 $coala de muzici - in total. 479,7
1423t0 lnclusiv: talilpentlu un elev Ia gcoala din orasul Fdlesti - 300 lei 448,2
142310 tarifpentru un elev la gcoala din s.lzvoare - 200 lei 8,1
142310 talif pentru un elev la Ecoala din s.Scumpia - 200 lei 23,4
142310 $colile de arte plastice - in total 256,2
J. 142310 $coala de arte plastice din or. Filesti, total 123,8
1423 t0 $coala de arte plastice din or. Fdleqti, tarifpentru un elev - 170 lei. 110,9
142310' Filiala din satul Sfu'ata Veche, tarif pentlu un elev - 130 lei. 12.9
6. 142310 $coala de arte din s. M5r6ndeni, total 65,8
1423 10 $coala de alte din s. M5r[ndeni, tarilpentru un elev- 160 lei aA <

142310 Filiala din satul Rdulel, tarifpentru un elev 130 lei. 4t,3
7, 142310 $coala de arte s.Glingeni, tarif pentru un elev - 150 lei. 66,6
8. 1423 10 Biblioteca "Mihai Erninescu", tarif pentru xerocopie: 1,00 leu. 4r0
9. 142310 Orchestra de muzici populard a Secliei de Culturd (950 lei ora) 12,0
t0. t423t0 Clupa de deservire a Direcliei Cenerale Educatie 0.48 lei krrr/persoana 120,0
I t, t423t0 Serviciul asistenla socialS la domiciliu (servicii prestate) 724 lei* l3 pers.* l2 r12,0
12. 1423t0 Centru comunitar de asisten!d sociali "lmpleur.r6", total 65,1
142310 7 5oh lunar din rndrin.rea pensiei
65, r

13. 1423 10 Centru comunitar de asistentd sociald "Pentru Voi", total 687,0
1423 10 75% lunal din nt[rirnea pensiei 193,1
142310 Plestarea serviciilor cu platb (6860* 12*6 pers) 493,9

14. 142310
PlocuraLea lbilor de odihnd la tabele de odihnd pentru elevi cu tarif 1500 lei
(1 500 x 960 elevi).
1440,0
15. 142320 Locatiunea bunurilor patrimoniu public. Aparatul Pr.egedintelui 22,0
Locatiunea bunurilor patrirnoniu public, Servicii de suport Aparatul pregedintelui
t6. I 42320 131,1
(Locuinlele sociale)
17. I 423 20 Locatiunea bunurilor patrirroniu public, Stadionul raional,'Spicul,, 10,0
18. 142320 Locatiunea bunUlilor patrimoniu public, Gintnaziul Hore5ti r3.0
19. 142320 Locatiunea bunulilor patrimoniu public, Palatul de cultur6 or.Fdleqti (775 lei/ord) 12,0
Locafiunea bunulilor patrimoniu public, $coala de Muzicd or. F6leEti (inclusiv
20. 142320 20,0
locatiunea S[lii de Festivitdti - 355 lei/or[)
Locafiunea bunurilor patlirnoniu public, Casa de Cr.ealie qi Agrement pentr.u Copii
21. I 423 20 20,0
gi Tineri FIle5ti
22. I 423 20 l-ocatiunea bunurilor patrintoniu public, gcoala Sportivd pentr.u Copii qi Juniori 20,0
IOTAI, 3479,6

Executor: Jannacojocari
/rr-/--

aa
ANEXA NR.6
la decizia Consiliului raional Fllcati
Nr.6F din"/1" decembrie 2021

REPARTIZAREA
mijloacelor parvenite de la Agen(ia Na{ionall Asistenftr Socialtr pe anul2022

mii lei
Inclusiv
Nr. Resurse Res u rse
Cod Eco Total Resurse
d/o fonduri atrasc tle
generale
speciale institu {ii

Venituri - total, din care x 3652,2 3652,2

Transferuri din Fondul Republican de suslinere


1 l9 l3 10 3652,2 3652,2
social[ a populaliei

Cheltuieli totale, din care x 3652,2 3652,2

I Serviciul social "Asistenfd personal6" x 76\) ) 3652,2

Executor: Janna Cojocari

a3
hz

A (}) N z

t-
N)
-
N)
-l.) -
N.)
r
NJ
A
N
A
UJ { (JJ
=Z

CA
o
a
o t'r () ?J o o:-
a
{ o\
g o:
? s. tr:i
o o t =
o I

o-
I
0a
I
(D
I

'1-
- 6'
lD(

o o I -'o
I
to
3
a o
I

(h
@
;o o = od
a JI
o
o
o I o
3 N d .:',
.D v eo
o o F9 PO
FD (D
o
tD(

o
o
o
o
o CD
I o
+a
tr"
o ! a o\
= il- (!
o o
.)
zo o
?
o
ID d=.
o a (D
g)'
P(
o -A t9(
o)
3 oai
It FO 13
6'
(D o 6-ott
C) 6
oq
o
a -
FD
I
(D r!

G
(D
ctl

ab

@ A N 00 A !)
I
! { AI

)_ @ e6 (!

N
rNr
a*

\i\\ 5
3r =lA
tra
t\ X
N F I
N)
NJ N
co
E iE oz
I =6 EF
I a
(D
I
{ \o \o
A i-.J
UI
|.J
Ul
[.)
(,l
(rl
5
(,
Ut
=1
=Ya-
(!
!t
I
(, 5 A A OJ
=:19 =
00
b { [.J
}J
5 P CP cP N,3 6u! - tJ
o o
5' o o
J
o o
o=
oi,
9=N9
o ia ta!
.) r= o oir o NatD=CDi
-i
e. e, e. e. =.tD J P J
D
3
-o o
= -'
ID
o I
a -oo lfrD !
'l CD
(D
FD FO FD
o
oDJ OD Ycn3"
=-5 =,X-
9=
a' 3 3
6=>
oi o=) E
o d t, Jl t9(
a)(
6
-o
tD( ru
o
-o - -
{ o-3 i
^-,vNr_
Qo3=.;
^
D
qo
BA. o
ED(

to( lo( t0( tD( x(.

;' 3 3
_='
=J
H!
---p;J^.
$ 6'-.
o o o o .' o ., o ia=3=i
=P

o a-' vr
^\ -r
j.
-l i
o
I
A; _ o
CahailD,
o i (J
FD 3.
o o o o
I
o -.o -.o .+NPJ
oa
o o o (D o ^a o A D (D J
Y^
7T
N -
o- uO- 6:
D !:x I-+o5 -.
6' fa,aa D'(
C' d \OF 9q rt\a.
:-
t-
o
o
(D
o
o
o o
NJ .!
N;
NO
N<
NE
.'6 [a
-i i
tsoP:5' = o r\!
s A'
Oa
A)' o)' :5 +
N' lDbio-
@-"8
=E
3?.
3 oa-;.
o
TD o o o o I o "Nco
9o o 3. l*.=
N) ! -'oiro rI'
5
ir
3
CD
T'
5 =.
B' :'af
(!X,o:
-Hg-
Pia
ls* i
N
ID
'D
N o-(' liu18
a -o al N
3
FO od
cD
BF?
ANEXA Nr. tl
la decizia Consiliului raional Firleqti
y1r.6[ ain",1"b, /L zozt

REPARTIZAREA
alocafiilor componentei raionale qi a fondului de educa{ie incluziv[ cfltre institufiile de inv5(Srnint pe
anul2022
mii lei
Inclusiv din contul:
Nr. d/o Denumirea instituIiilor Suma in total Componentei Fondului educafiei
raionale incluzive
I 2 3 4 5
1 Liceul Teoretic,,M,Eminescu" 283,1 126,4 156,1
2 Liceul Teoretic,,A.Pugkin" 347,9 233,9 1 14,0
J Liceul Teoretic,,I.Creang6" 127,9 121.9
4 Gimnaziu din s.Albine{ul Vechi 24,1 24,1
5 Gimnaziu din s.Bocani 74,6 7 4,6
6 Gimnaziu "E. Coseriu"din s.Catranic t52,t 13 8.5 13.6
7 Gimnaziu ,,G,Vrabie", Cil ineqti 86,9 86.9
8 Gimnaziu "1. Durneniuc" din s,Cdlugdr 86,0 65,3 20 "1
9 Gimnaziu din s.Chetris 19,9 t9,9
0 Gimnaziu din s.Ciolacu Nou 1172,4 1127,8 44,6
I Gimnaziu din s.Ciolacu Vechi 55 4 s5.1
2 Ginmaziu Egorovca )71 1 129,',l 1 0 8,()
J Gimnaziu din s.FdlestiiNoi 682,9 419,0 203.e
4 ulmnazlu ,,M.Corl6teanu",Glingen i 104,6 104,6
5 Ginuaziu din s.Hiliufi l7 ,l 17,l
6 ulmnazlu din s.Horeqti 51,3 51,3
l Gimnaziu din s.llenula 21,6 21,6
8 Gimnaziu din s..Izvoare 11 ')
7'7,2
9 Gimnaziu din s. Logofteni 0,0
20 Girnnaziu din s,M[r[ndeni 30,2 30,2
2l Gimraziu din s.Musteafa 89,6 89,6
22 Girrnaziu ,,$tefan cel Mare" Navirne! 82,0 82,0
ZJ Gimnaziu "S. Moraru"din s,Obreia Veche 1 03,6 103,6
24 Gimnaziu "N. Dabil a"din s.Pinzdreni 10,8 10,8
25 Gimnaziu "D. Cantemir"din s.Pirlila 19,5 79,5
26 Gimnaziu din s.Pompa 20,2 )n)
27 Ginuaziu din s.Popovca 51,3 5 r.3
28 Girrnaziu din s. Pruteni J 4,J 14,1
29 Gimnaziu "Alexei Mateevici" Rautel 39,4 tgJ
30 GimnaziLr "D. Gherman"din s.Risipeni 115,2 I 1,s,2
31 Ulmnazru ,,G.Vieru" Slrata Veche J ),U 3 5,0
32 Gimnaziu V.Alecsandri" Scumpia 45,1 45,1
JJ Gimnaziu din s.Taxobeni 98,6 98,6
34. Caminul pentru elevi or. Falesti 13 87,8 1387,8
Grupa de deservire a Directiei invdf[mint,tineret
35. 6225,3 6225,3
si sporl F[lesti
36. Aloca'ii centralizate (nereparlizate 6626,7 604t,2 5 8 -5,5

Total 18738,3 16023,3 2715.0

/)t
Executor: Janna Cojocari
-fu/:-

es
. aN
d9a
zlc(tt
lLI
:=
tr EE
iEEN \l
.ct
!
o oE
z',] '= \\l }Rro
<i o
o -1 s
o cj'
! \llF.,
I
&,
=
.;A
(UL
aE cL )o
oJ! Nro
.E.\^l (J= NN
.s \l .: -o OO
NN
U\I o tr
aZ ,tl!
T'
=6
qJ
(o
o m
E' o'= Or-
Niyr
,='
L-
O, r= oo
'trN
:E' !5 lN IN
tr (!tr l^r
lo IN -o o)
o H= lc! lo
IN trc
sE l! l-
I 0.,
IL
lor
(J=
(J'-
qJ '=
(!
O(= lo IE :oN 'c) ()
lf If,
lc lc N o
l.s l(o N
t:
lo l-
lo Io
lc lc o
'= lE
c
g
IE
EEG. lo l.e o
o (!E't, lP.
J t=8 lH'
l=
1.ts
l6

l6
l=
lP
N
Fl
o
3F" lEl-
oJ6,l l'6 N
t6
F IE
lc lo
2 lo to
D I .sp lb!
l> t';
lc
l<-
lc
l(-
2 oE
T'ts
IP
tc
l=
l9
l
c
J OJ q
CE L
o=
$
OJ c)
J >a ro
.:
o.

(!
()
'6.
qJ
D (-E P P
z (J
o
(J
0)
J J
E
F
oE^
c
q)
L t\
N
2 tsF:= P AJ
N
.; G
P
o
(I,
P() +
=s
CL
E
6
L
P
CI
(o 00
$
ol
UI o
(J
orl o
cl
sl L
J
oJl
Pl
qt
c)
o'F,h
o:-o L
f :: LLL6I o
Ll t!E^=
J =l .E,:U(! I
)
L EI =bOo'tr
-O.--.]
(E:J=6 xo
EI E
CL
=l 0J=Q-g
LEOo
UJ
o
E
o
E_l
(-lEI
tr ,E I Ht
o rf. '= ,! .L
c 9=PJ
qt-t1|U
6 o=eO
o
OJ
ccoJ
)oE
(J'-
:
:,
gO
:oJ
L
o !.L
E'
o c d^
(J [-;
.LOqJ
a.!
o
':E
CJ
oJ=q
Pf
qp
f '=6
c .:C
o =o
OJ
z N
26
C t''{
F{ 5ir. N 9ett
diHN L,,-=
2tu.91 -VLY
5-V.rg
:r'!';av:-
9.- 6)
i.is I
-t
{ d,ol 0
H Y
: ;.E
I
o
E.E EI I .U E'E
Z E EI
{.-!l EE€
Gtbt -gl
E g.
cl li
l
5\fl^l-I
,)A
0
UE
.! Lt
.! !t
Fr o\ o\
E
r5:
\ol
^t
rlA cN
N a\
?a
-_-) ea X
I
CE
(€
-
L o
+) N et o
'a
a
I
l,n X
q
0)
t-- U
d
-I cn
Q
H
_o ca
tu er)
cd
.l
_ I
\o x
----
*.)
E
q)
AD .I00 o\
-
_
A tr
o\
|"n X
-q)
-cl
6)
-*rcl
.-A a
IG
.a
.l
*)i
.l
*J
v)
q)
a
.-- I
q)
- l,
L
o ni
-t'J6) ii
+)
I
.l
a) o
A
v
q) o
li X
g )cE irl
cg
N cq
o
*r
o
.- -
I I
a tlD.
o
)cq
tu
L
G
o
cn
N
ti
?7
r!
J_

REPUBLICA MOLDOVA PECTTyEJII4KA MOJIAOBA


Consiliul Raional @a.ueuncxufi Pafiouuufi
Fllesti Coser

PROIECT

DECIZIE
din ,/V " decembrie202t xr, 6ff
Cu privire la modificarea Statelor de personal
al Direc{iei Generale Finan{e qi Economie Flleqti

tn temeiul art.43 (1) lit.r) Legii privind adn-rinistralia publica locald nr.43612006 art.62,
art.63 din Legea nr.100/2017 cu privire la acte normative,-

CONSILIUL RAIONAL DECIDE :

1. Se aprobd Statele de personal ale Direcliei Generale Finanfe qi Economie in redac[ia noud
confbrm anexei
2 Responsabil de executarea prezentei decizii se numeEte $eful Direcliei Generale F-inanle si
Economie, Janna Cojocari.

Executor: Janna Cojocari

Coordonat:
Pregedintele raionului Sergiu Fintina
Yizatz
$eful Serviciului Juridic Grigore Roman
Secretarul
al Consiliului raional Oxana Margineanu
Nota informativE
la proiectul deciziei
,,Cu privire Ia modificarea statelor de personal
al Direcfiei Generale F,inanfe qi Economie Fileqti,,

.. -in.Tma organizdrii concursurilor pentru ocuparea funcliilor vacante la Sec{ia Economie


din cadrul Direcliei Generale Finanle Elonomi.
Ei in rifra.xperienfii in domeniu a ca,didatelor
nu pot fi aceeptate la participarea concursului la
funcfia datd prevede experienla in domenil. ca s[
funciia de speciailrt prir;i;;i-0ilil;,#';;
ddm fosiuliitatea se participe la concursul qi
alli candidali fdrd experienfa in domeniu trebuie se instituim
o firncfia mai inferiord.
Avind in vederea cd in cadrul Secfiei Economie func{ii vacante
specialist principal propunem modificarea Statelor
sint numai funcfii de
cle personai a Direcliei Generale Finanfe
Economie in felul urmdtor. Ei

o functie de specialist principal trecem de la Secfia Economie la Secfia


contabilitatea
o funclie de speciaiist superior trecem ae ra ilclia contabilitatea
bugetara la Sec{ia
B:::r:]ft:i
Dupd modificdrile propuse la Sec{ia contabilitatea
bugetard va fi funclia de specialist
principal 3 unitdli Ei funcfia de specialist superior
o unitate. Li Seclia Economie va fi fu,cfia
specialist principal 2 ,nitdgi funclia de specialist cle
Ei superior o unitate.

Executor :
Janna cojocari
%--
ANEXA
la Decizia Consiliului raional Filegti
nr 6/6 ain 17 decembr ie 2ozl

STATELE DE PERSONAL
ALE DTRECTIEIGENERALE FINANTE 5l ECONOMIE FALE$TI

Tipul funcliei/Postului Numirulde unitSli


$ef Di reclie G e nqqlgll ng nlg t
Specialist princiPal t
e a bugetului
S.f*di,.,n.tD'*cl'*,ffi 1,

4
Specialist princiPal
1
Specialist superior
1,
Specialist
Total sectie I
I
r
7
Seclia contabilitatea bu setarS
$ef-sec!ie, Contabil - Sef I
1.

3
Specialist princiPal
Specialist superior 1,

Total seclie 5

Seclia Economie
1,
Sef Seclie
Specialist principal 2

Specialist superior t
Total sectie 4
Secretar dactilograf t
1,
$ofer
Total Direclia GeneralS Finanle 20

Executor: d/t Janna cojocari


-7
PECTIYEJILIKA MOJIAOBA
REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul Raional
Flleqti
W Oaleurrcrcllfi Pafionnufi
Coser

DECIZIE
Nr. 6t +
din 17 decembrie202l

Cu Privire la rePartizarea
surselor financiare din
componenta raionall
pentru educa{ie
public6-nr'436-XVI 1t ?* decembrie 2006'
in temeiul aft.43(Z)din Legea privind adrninistralia
*ijrou".lor din componenta raional.,aprobat
prin
cu p.iuir. la repaitizar"" ;i-r;ii;..u ulterioare
Jecembrie zotz cr.Jin.aril.
Regulamentului qi complet,rile 9i
decizia consiliului raional nr.0617 din 1i
de repartizare a surselor din componenta
procesului verbar nr.oo--ain 08.12.2021"i ili'{r;;isiei
raionalS' consiliul raional DEGIDE:

219, 80 mii lei din componenta


raionall pentru educa{ie a bugetului
1.Se reparlizeazd suma tota16 de
raional Pentru anul 2021 inclusiv:
a) pentru lucriri de reparaqie a
cazarlgenel :
"Calirteqti
- gimnaziul ,,Cr,"o'[fitir1b1e" s' - suma 179'80 mii lei'
b) pentru acoperlrea deficitului salarial
- gimnurirt Musteala s' Musteala
- surna 40'00 mii lei

2.ResponsabildeexecutareaprezenteideciziisedesemneazdMarianaosadla,sefDirec{ieiGenerale
raionului F6leEti, Sergiu
decizii se pune in seama preqedintelui
, .p#:;ffi::,.:rl*:':.:31;:li'o,",.rtei
Fintina.
Mariana OSADTA
Executor:

Coordonat: Sergiu riNrNa


Preqedintele raionului
-:-,
Sef Direc{ia Generali Finan{e / (*'- . la,na coJocARI

qi Economie FSleqti

Yizat: Grigore ROMAN


Sef Serviciului Juridic oxana tuAncfNBawU
S..r.rm al Consiliului raional
Nota informativl la proiectul de decizie nr. 6 / din 17.12.2021
cu privire la repartizarea surselor linanciare din componenta raionall
nentru educatie.

Mad"na oradta - $ef Direclie GeneralS Educatie qi cultura F6legti.

nr'+EO-XVI din 28 decembrie


1OOG, Regulamentului cu privire la repartizarea qi utilizarea mijloacelor din componenta
raional6,apiobat prin decizia Consiliului raional nr.0617 din I 1 decembrie 2012 cumodificdrile
qi complet[rile ulterioare, Procesul verbal nr.06 din 08.12.2021 al qedintei comisiei de

ilitatepentruproiectelecareaucascoparmonizarea
leeislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene

4, Prtr*tp"l.t. p"evederi ale proiectulur li evidentierea e


rtizarea gi utilizarea mijloacelor din
componenta raionald, uprobut prin decizia Consiliului raional nt.0617 din 11 decembrie 2012
cu modificlrile qi compietlrile ulterioare se repadizeaz[ sum.a de 219,80 mii lci din componenta
raionald a bugetului raional pentru instituliile propuse.

ii,asigurareaproceSu1uieducationa1deca1itateEi
in baza procesului verbal nr.06 dinO8.12.2021a1 gedinJei comisiei de repartizare a surselor din
componenta raionala, se propune Consiliului raional de a aloca suma de de 219,80 mii lei din
componenta raionalS a bugetului raional pentru institutiile propuse.

6. Modul de incorporzre a actului in cadrul normativ in vigoare


proiectut de decizie se incorporeazdin sistemul actelor normdive.
7. Avizarea qi consultarea publicE rIlq&glulgl
at Pe Paginile W
8. Constatlrile expertizei anticolqplq

9. Constatlrile expertizei de compatibilitate

10. Constatlrile expertizei .iuridice


a .*petir.i.l*idice efectuate de serviciul juridic, proiectul de decizie a tbst avrzat
-U.*ur.
pozitiv.
1 1. Constatlrile altor expertize

Executor: Marianaosadla
il/L
REPUBTICA MOTDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
MTN|STERUt EDUCATTET
$r cERcETArur
FATESTI DISTRICT CONCIL
DTRECT|A GENERATA EDUCATTE
FALEgfl GENERAL DEPARTAMENT OF
TNSTTTUTTA PUBUCA G|MNAZ|UT EDUCATION
MUSTEATA

MD 5935, Satul Mustea{a , raionul Fileqti


Tel.0-(259) - 50-8-19
AT, REPUTILICII
rNSTtruTtA puELlcA
-
GIMNAZIUL MUSTIi/ITA Doamnei $ef
rDNo tutla:ootttt+s aI DGEC Filegti
M D593 5,r.o ul, rAILEgrI,r.]rtus.TRATA
L E$rt,r. Mp SJRATI

,la|€@roil- OSADTA Mariana

DEMERS

Prin prezenta, administralia IP Gimnaziul Musteala solicit[ respectuos de a aloca


din bugetul Consiliului Raional Fdleqti surse financiare.in sum6 suma de 40.000 lei
pentru acoperirea total[ a salariului pentru luna noiembrie.

Directorul !P Gimnaziul Musteala pit Adela


ffill''u-l'u'no"
ilJ:HE$iffi,}:lvil"xtll',

Direclia GeneralI
ffi.ilqic'ltuta FdteEti
Mariana Osadla

DEMERS
le Vrabie"'
'ulul

.iii&,[f:{'*tti':",,x}ifli;{dild*
financtare'' qi de mese
mes( sala de sport)
miiloace ::i';;;nr.,"ul.B(sala
d. ,.poru1i' u tujililFai,,:13:'i'o('ur'
pentru sus[inere'
V[ mul1u*'* "fiiitipat

Cu Profund resPect'

ela Gherman
Directorul gimnaziul
REPUBLICA MOLDOVA PE CTIYBJII,IKA MONAOBA
CONSILIUL RAIONAL FALE$TI PAfioHHbrfi connt ogJIEIIITb
PRE$EDINTELE RAIONULUI IPEACEAATEJIr Pafiosa
FALE$TI (DSJIEIUTb

DECIZIE Proiect

din 17 decembrie 2021 nr, il8


Cu privire la casarea unor bunuri raportate
la mijloacele fixe din subordinea DGEC Fileqti

in terneiul art. 43, alin. 1, lit. c) al Legii nr. 436 - XVI din 28.12.2006 privind administralia publicd
local6, inbazaRegulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerul Finanfelor Republicii
Moldova nr.60 din 29.05.2012. Regularnentului privind casarea bunurilor uzate, rapoftate la mijloacele fixe
aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr' 500 din 12.05.1998,

Consiliul raional DECIDE :

1. Se autorizeazdcasarea bunurilor in sumd de 265403,81 lei ( doui sute;aizeci qi cinci mii patru sute trei
lei, optzeci ;i unu bani) lei aflate la evidenla contabild a Direcliei Generale Eclr-rcalie ;i Culturd FdleEti,
conform Anexei nr. 1.

2. Se autorizeazdcasarea, transformarea in maculaturd Ei trecerea la pierderi a literaturii din fondul Bibliotecii


publice raionale ,,Mihai Eminescu" in numdr de 2097 exemplare in valoare totald de 3697 lei (trei mii
qase sute noudzeci qi ;apte lei) , conform Anexei nr 2.

3. Literatura va fi scoas[ cle la eviden]a contabil[ a Bibliotecii publice raionale ,,Mihai Eminescu" din cadrul
Direcliei Generale Educalie qi Cultur6, comercializat6. camaculaturd conform legislaliei in vigoare.

4. Bunurile casate vor fi scoase de la evidenla contabild a Direcliei Generald Educafie ;i Culturd FdleEti.

5. Se permite evaluarea bunurilor materiale , enumerate in Anexa nr.3 conform prevederilor Regulamentului
cu privire la modul de determinare qi comercializare a activelor, HG nr.480 din 28.03.08.

6. Responsabil de executareaprezentei decizii se desemneazdMariana Osadla, qef Direclie Generalf,Educafie


gi Cultur[ Fdleqti.

7. Executarea prezentei deciziivafi asigurgtdde Preqedintele raionului Fdleqti, Sergiu Fintin6.

Executor: U/'f77
0, Mariana osadla

Coordonat:

Preqedintele raionului Sergiu Fintina

Seful Direc{iei Generale Finanle


qi Economie FSleqti
.%__- ranna cojocari

Yizat:
$eful Serviciului Juridic Grigore Roman
NOTA INF'ORM^A.TIVA

la proiectul de decizie nr.6t8 din17.12.2021


cu privire la casarea unor bunuri raportate la mijloacele fixe

1. Denumirea autorului $i, dupd caz, aparticipantilor la elaborarea proiectului


Mariana OSADTA - tef Direcfie Generald Educafie qi Culturl FdleSti.
2. Condiliile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitltile urmdrite
Ca urmare a inventarierii bunurilor ce aparlin Direcliei Generale Educafie F6leqti, comisia de inventariere a
constatat o serie de bunuri vechi qi moral invechite, care nu pot fi utilizate in procesul de activitate. in aceste
condilii a fost intocmit Procesul-verbal din 07 .12,202L de casare a mijloacelor fixe, conform cEruia au fost
propuse bunurile spre casare
In rezultatul inventarierii qi verificirii efectuate pe parcursul anului 2021 a colecfiei de publicafii aflate la
balanfa Bibliotecii publice raionale ,,Mihai Eminescu", tindnd cont de faptul, cd dezvoltarea qi diversificarea
colecfiilor qi concordanfa lor cu interesele beneficiarilor este primordial in activitatea unei institufii
bibliotecare, iar colec{iile mari nu sunt neapdrat colecfii bune, av6nd in vedere gradul inalt de uztrd,fizicd qi
imposibilitatea folosirii in continuare a literaturii, precum qi a restaur6rii manuale a publicatiilor deteriorate
se propune ca manualele stipulate in anexa nr. 2 sE fie casate.
In rezultatul evaludrii a gradului de uzurd sporit qi Raportului de verificare tehnicd a autobuzului IVECO
FIAT SPA AAC- 192 din28.12.2019.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaliei nalionale
cu legislalia Uniunii Europene

4. Principalele prevederi ale proiectului Si evidentierea elementelor noi


Emiterea deciziei cu privire la casarea unor bunuri raportate la mijloacele fixe in conformitate cu Procesul-
verbal din 07.12.2021 de casare a mijloacelor fixe .
5. Fundamentarea economico-financiard

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare


Proiectul de decizie se incolporeazd,in sistemul actelor normative
7. Avizarea $i consultarea publicd a proiectului

8. Constatdrile expertizei anticorupfie

9. Constat6rile expertizei de corypatibilitate

1 0. Constatdrile expertizei iuridice


Proiectul de decizie este elaborat in conformitate cu actele legislative in vigoare.
1 1. Constatdrile altor expertize

Executor: Mariana OSADTA


,
\
o o o o o a
P o
EH (n^ a^ Uin (d (d cd
o o o o o o o o
L aa
XGI rcd h L
Orr )CB rcd o o o o o
c) trr trr o
q)
O Eo €o Eo €o (!
5S U U (d li
H z rI] r! rrl (€ d d C6
(r)
o
o U) (A o
!d \J \J d -o
rd
Ed
as A a O U O Q O 3
\o
a
t<
.i a.) c.) aa cn c.t tr* c.l
-.t ca c.l co \o
EfSL-o
='s co ca
O crl ca a.t c.) a-) N
E E.E i.- ca co CN ol c.l
d oE a
N
o
(,) I
cBh$ co N O
9= tr oo
(.I l*^
\o o\ x loo
co \o an o\ =
oo t- oo $ c.t o
e6flp tr* CI\ c.l o\ c.I
N
oo oo \o \o =f ol \IH
N t'
S E,E
(-N
k ss,d o co lO c\ co O
oo^ lo" O
.!;H \o o\ oo
co \o l.a o\ o\ \n
€) oo F- loo $ co C.l
tr- co
E IE.E c.l tr- lO\ N $ o\ c-.1
N co \o
c{ trcicd oo oo l\o c\l
t)
cl
I
<oe
,E
cn
rel
Eor-
o c.!
I E.)'= 6a
rr)
N c.)
t--
co :o c.) c.t
6l
g S.E E *.8= EE
q) i: E": 3 : s
EI
tr E== .= E A E =S - H=L!
-,=
LX
-' o) co
,2c) co co ao
a0N Ed r- F- r- r- F- co ca co c'n
$ .+ $ O F-X ^ co
crE $ $ oo oo $
oo oo oo $ $ ov $ &
frI -f, $ o\ o\ o\
o t) s $ \o \o \o c.,l
$
=
a)
c.)
ct
o
.t
o.l O
9ec)o O co o c..l oo
E -r- cB.9
L.i 6 \o oo
L - cl cnI c.t \o co o\ o\ ta)
o i-Lac! oo t-r oo $ c.t
o\ r-' c.l
tt)
=U t-- o\ N <f, o.l c.l \o
q) -.r N \o o\ c'.1 cO
o E cn.E" oo oo \o N
I u >.E ''
c{
o .\ Ic\ o la c.l cn (\
N c.l N N N
+OO o' .olo. m + ca) O\ (tl
*OO HOO #$ o#lOt
!'!.= E : _ o\
c\
ca I c.)
O <. N cr) C.l
co o\ \o o\ C..l N O co a
ot c.t O (\ c.l
,4,, <>
)(!9o O O O O
o\ o\ o\ o\ cO ca N .f,
E ZE .t $ $ s \o \o \o $
a-a t
c.) c.) co co c.) ca co ca
Zotel = cO cO co
(.)
o
13
L ! !
o o \o a 0)
Io .0)o
o^a C6 0)(!
(9 6Z !'l co C) (/).o
Oo; OL (.) ! k ;v 09 o
-9 (d^ <-r =o)
!!o -o -Ok
s,? a-3 of6 rO
c) -r 36 o OO cn )t
E E'E :< s8 u) <) a .h= e6.) o3
d -CQ €0) (n c)
a. '=*
L L L Qi
o'5 a a a
g q q l. (s a
XL - H 4 (-)
a9
L: co rn t-- oo o'
N s
z
n/
A
& g a a g g (n Cd ^(d (d io
a g a o o H F (n id
r H H H O .O O o o (B .io
H .o cd.-
H
i:r r.i
liE (n! (€ li CgH
o o o o O o d
6(E x(d xd
o o o o EH (gli ^Cg
(EF (gF ^(t
€F (!l-
d (! cgli Etr
(d cd (o d !s t< FO FO
(€ d sd li L l< li FO FO F6 F6 F6
L t< t< t< ti (! Cd (d
(! (d (n d cd r', d & & & &
cd p(g -o -o -o r'.
,o -o -o -o -o CB cd (d I
-o
p(!
'cd
-o cd d (d d
F F F F ti F F t- F F F F
c.) ce O O
O O ca ca
t-- trt ca cn ca co O
O N
9 al ca aa ca c.) N N N ol
\o N c.) co cO cO c.t (\ ct o.l N
N c.l
oo O
O oo
fr1 oo
oo rn O co (\
(n (-- rt
00 t'* t tr) oo N $ C'l co $ o\
\ oo \o tr) oo tr- t- C.l \o \o N o\
c.l .+ \o \o \o tn co -{- a.l tr)
co o\ o\
c.l c.l oo c.t
<>
O oo
O oo
(n ra) <- @
00 O O (> o\ c.]
oo |r) F- oo N c.) 5
r- $ ra) tr) ta) $ c.i \o
scoc.t
tr) oo .t \o \o oo t-- r- N o\ \o o\
ca N \o c.t o\ $ c..l
co c.l oo o\ c.)
r \n \ rn tat co
(r) oo tr) co c.) ca
oo ln lco
O O O o
O an co ca c co o lco
oo co co c-.1 N c.)
oo cO co ca CO cO ca co co ta)
c{ Iloc.r
N rn Ks!
N^ $ -f, t .f, oo oo -i- oo l$
r.- x c.I Fn o\s tr) $ o\
+ o\ o\ $ sl o\ $ lO'
o\ o\ o\
s oo oo
so\ \o I\O
o oo O r+ \r \o \o \o \o \o \o \o t- c.t
c..l $ N
oo
O o o O o oo
rn tf) -f oo
>o cft
F- O c.l o\ .+ ci
b r- -+ tr) (.i oo $ N O ce s o\
!a) oo \o \o oo tr- t-- (\ \o N o\
a.) N o\ s \o \o tat c.t o\ N
cn C.l 6 co
O c..l c'I c'.l cl (..l (\
(-l cl cl (\ (-I c..l (\ N
ol c.l N cl n co O\(r) O\tfi O'\ ca O\rr: O\ c't -!f,
N\O #$ NO\ o\tr) O\(r1 (\ o\ O\ rn O\(r) O\ cn
.=)* O\O O\O O\ O*
601 #O O+ -* (> O
O. -i o\ i o\ (..l ca
O O aa
* xN
o\ c\ c.) c..l C\ ca ca c.) aa N
N c.) c.l N
tr) oo oo t--- oo $ tr) o\ c.)
F- s \o oo co oo co o\ lr) oo (n ao oo
co oo $ oo (\ I-r F- o] N N O N
N C.l N N (\ o
o O <> ca O
\o \o \o \o s rt \o $ \o s
\f, v -f, s $ $ $ v s
co co cO cO c.t co aO
cO co co co co co co co c.r
ca co co
o a
X li o
(! cd Fi () o
\o Eoo o a
(n d a= aO c.t 'O ar g
q o )* I I N .E or o N d
a U) -(g :E +r HK 5- o o
o lJ od 0) 6 o
L EE6
o &
ao E!E> d H0) o
o-H Z, z O-!r J
aH !? id ,I
trE
.=o EE€ L ,z. oo ,.o Y 9Y =w
o -=,i bo
.-H EE .oj3Y E
a oc) (! *o C)
L *<
a d o s<
+.i i o
d 9 O U o o O () a &
a 4 ca (-) P
==
(}\ al cn $ \o tr- oo o\
c.l c.l $ \o tr- oo O o.l C{ c..l N c.l N
N c\ at N
I
'.= d
d ! !
(!o d (go d (!o a^ o^
(.) o eEl ,fi e3 li- !
(o (g io "d io Hfqb[ 5Sq( FSqbr rEt <fi <fi
o .o .o ko ko o o o o frr
.od (t .i d.i d.i o ..
o .. o .'
G! .l G' 'i *-- i:E o
l<E dlr
EE $ EE$ EE $ l+i t< ti vo E5
(iri
i:E HE
HE
6(! AG,
HE A6 xd EH XH O€ 'dtr
^(E 'dtr EH
xid 'dtr .=ao .=aa .=aa o d-, So> 3o
(trH 6H Nlr Etr Etr Etr FO ii(o0 iicdo ij(sg o o 0d c) {.9 a.9
FO FO FO trE F5 F6 F6 FO -o
&
'So9 N N O ir) <)a (d
& & & & &
.1
& & & /" L'o
00)a = E€# 7)s #30{ d
ao 0r
E€# ao
ao Z z "l.g0i A
co co O
o\ o\ c.)
c.l N Ct ca c.) c.)
ca O o N o
-f co ca co (n
co * co co c.t c.l c..l N
ca N ci lr) \n
O a o
o s $ o O
ta) \n o o O o\ o\ 0\
\n o\
t-- (\ (\ (\ ra)
O O rn
t-- N tr) ral \o a.t crt co $ (\ N co oo
N N c{ e.l (a) N \n c.t N
N N
O a O O
O O O O
ra) $ $ O O
lr) t1 o O o\ \n <> o\ \o
tr- c'l C..l N N (r) tr) O O co co -i- (\ c.)
f,- N N N N \o ta cO
N N a
(\ N ct
ca ci lrn tn lc.l tr)
trl c-.1 c'.l (\ N c-- tr- t-- ca
co ltn
.<.
O IO
lo le lw \r
olo I$
r ta) ra1 -
rrr la.,l l(\ N $ lo
N .f, st lco lco co F- co t-* o+ v^l tr) o\l(r)
c.l cl $ <r .+ $ c\l N #lc'.l
\n ; lo lo .i- oo s oo o .olo
oo oo oo -{- $ * o\ $ Kc. RrlSi o lo
oo oo oo o\ $ O IO
$ { $ $
slxlx
$ l\o l\o \o O o l(..l N N IN
H
v # ld li (\ .i l+ lH
O O O
O o lo O
o o\
o
$ $ o IO <>
\n rn o lo o\ o\
F- c.l c.r lcl o\ \n o\
t-- C.t rn \n \o c.l c.) co .i- N N ca co
c'l N N IN tr) N tr) cA c\l
c.l N ld
O O O
O c.l cl C\ N c.l N N N
c.t ot (\ (.N (\ N c.l N cl (\
O\ cO O\(r) $co O\ OO (\ oo co c.l ca c.l
C.l tr- oI f- (-.l F- (\ t'- O\ ca O\ c.) O\ ca O\ \n -i r*
NO\ O\O ,3- OH
-* ?i '1 * '1 * -* ':* o\ <..i ..1 c.i
o\ o\ O i ca c.l co
c.l c.l C\ cn a.t cn c.) crt c.) c.) N
t-- tr) $ tr- r/) t--
.f, H l\a) tr) oo c.) (at c..l CO oo oo
r.1 o\ o\ \o lLn \o \o N oo oo O O
N N a
o li
lo co oo oo
o
oo
o lo\ co rf, \o ca co c.l $
o\ \l lsf $ s \o \o
$ $ t ao a.t c.r
c.) co c.t ca co O
c.) ca cO ci lco cO co c.)
() tr
O o .t' L o
()X r':i x ! d
(/) o. ! I
L( Otr- 5\ 9trr o L
(o ,-o $i
*oo -o o o o
t< *i a-o xA o. o
o o o () ! -o Jr
Iri (-) +(B P OC{ -x =E-9X
()Y ou) Ae tr-
tal (! o P o
ilti o
(! L o c.r -i - .= \-,/ O(n d o
L o o 9) ti P o" -o '=i: a .! (.)
N N (d (€ )><
Ei i o
QX o o cO
o
o o 0) ()Q =*i g tli o .=u
($L) o o Lr
Pd
rf) o o d cg C! _
*x 9Q
ra|
(nd () a 0) o o
o
C) o o
a
o
./)
qo Hg =.i Av U< Q F
F F F C,H \= (6 cq
D o A<)
N ca \o oo
O (\ aa $ \c) f- oo O -{- $ $ sr- -f
ca a.| an co ca ca c.) ca c-) an <- $
->
(n d (g j
s h il k il il L:
d I il L: il il S: LI tr L,,/ o o
d d d o.i o o o o o o o
o.- o.- o,r o o d.n d.n
€a o.: 'NB 'F; <d .- d.- d.l-.l cd .- ;JE
o NE NY? N3 OE oi; ou o'i; O-a o6 OE o<)6 C)oJoi;
o ci) (l)c) A() !2() 0.)6) Qo) Q() o0) Qo) ci) Oo U;
!)o o6)
l> ci =o >F =o
z.$ Ao (J(S O(d O(d od o(!
Ei a lJ. z,F (! o(€ o(! od od U(E od o(! od o(dl+t
d (d li d fri =t! s-
il (E ii s?
(no 6;i 630 =F s .o -o -o =
-o s -o' -o s =Fr
-o -o -o
o o o Fq FA ca E] u.l ca Fq
Eb
o FA ca a FA FA Fq m EA
ao ao ao ao a
o O c.t a O
a
r- O O c.) O
ca O
\o o.l N CN c.l N oi N c..l N
(\ c.l N N N c.) N N
c.l
tr o $
oo O O
q c1
.i- oo F-
F- od o\ oo o oo co
oo lr) \o \o oo (a) (n lr) \n tr) N tr-
c.t co c.l ca v-) r w
ca s N c.) o\ c.l
oo co
O a <1- O
t--
tr) o\ oo o
co F- O r
tr-- t o\ oo oo aa
\o tr) oo oo oo O
oo n \o co \o rn tr) tr) ta) ra) $ N t--
co $ oo N cn N
C.l c.t o\ oo co
rn (r) tr) \n Ln (r)
\o tr) ca
o $ $ $ $ sl w $ s .f,
$ s s $ .f -i- $ v s$ O O O O O
O O O O (.lo O t.)cn (n$ (r)Ca r\o t-- (.)
tal OO rn ca (.f (r)\n |r)oo O
\o\ rn C..l
\.l \o rn \o rrt.l r\o ral $
Ntr- NO\ (\$ (\N c.t$ NS Ntn Ntr) (\ (n N(r) N(r) N(n NCO (\ Noo
oo c{ \o c.l $ c.l \0 NS N\o (>o oo\co (> o\
(at OO\ Q00 oo\ OO\ OOI oo O (\ (\ N (\ N
o o.l N N C\ N N c.l o.l c.l N N C\
N ct N
t-- $
\n
O c.l O O oo
o tr) oo o O tr- tr)
tr- $ # i oo O O O O O o.f O a.)
oo tar \o \o O \o oo O (r) (r) (n C\ (r-
c.l oo N c.) tar n ra) $
c.t $ N ao o\ oo cn N
N N N N N C\ C\ N N N N c.l .l
ct c'.l c.l N N N N oo oo
Ir)oo tr)N co co co oo ca oo ci oo ca oo cn oo co oo ca oo ca ca =f, o\
(\ o\ NO\ (-.l o\ a.l o\ ci c-)
F- OO
,r; ar; \r) ,r; rn ,r) \a) ,r) O
..i O N c.) C...i
N c.i
O
tr) Ir) \l/) tn ra) \o $ .f,
c.t \f, oo t'- t-r ol (-- F- F- t-- t-- t-- oo
c-t N c.l cn N \o a.t oo F- .+ rat \o tr- oo
o ol ca
O oo oo co oo ca \o oo
tr) w .d- oo oo o \o oo oo co oo .i- .t
s oo $ oo .f, $ $ $ \f, $ sl \o s
@ oo oo t s
c.l
\r C. co a.) co co co cn ca cn ca ca co
co co c.t co cn c.)
ca
L
o
a
t<
o o O
O d L(
o C) o t< k L li tr ti ! L o o
o o o L o o C) o o o () 0) P
ti L o N o N d
P .o o .o d
E .o H cg o o o o o (-)
0)= ():l rn tr) # P P
q5 € .o o L C)
a0 o L O E E 'o o
0_) a o
o\o ()5 -o d
t d L o o o o L
o (n () (J (-) r\o () Q o o 9i
L d z 9. o Q O !
() a F- g (-) o
o o O
Fi O
oo N cn $ ta) t-- oo
(\ co .f, \o t-- o\
(r) \o \o \o \o \o \o \o \o
-i- \a) tal \o
h
0) ol
+i L rrl lj lj il h tj H
o o o o o o o d'= <E
d.n (d .n d..1 d)o oE
OE Ut; OE U; 8's o6 Q()
UR
Qo) t ori Etr
o0) U.B
Qo) oo oo oo o0) o(!
od (J(! od od od od od o.E -cg
d rt..t xs
ov -o -H
,.o -o -o
-o -o o -o
0 aEz ca FA FA t4t ca
m m o
ca c.t
o r.) O co
ca ar)
co c.l c.t ca c-.1 o.l N
N
)o oo

fr O ro
N oo tr) O
N O O \o tr- t
co oo $ c.) c.l o\ o\ o\ l,n
co 00 co c.i -i- \0
c.t N (-- aa c\ N
O 00
o oo co O
co <> c ?a
a rn
a.l N oo o \o t-- .+
oo oo $ co ca o\ o\ [n
co 6 oo r) o\ N $
a.) ot r- c.t N N
ca tr) r
rn ca
$ $ -f, $ .f $ ls
$ $ O t].) *lLn \O
r\o tr) \a) trl \i-
\o\ ro\ c.ltn tal O rno (\
N.f c.l c\ r- N t-- (\O c.l F-lN co
c.t o] c{- OO
C)H
O C.llO +
aa O (\ N
(\ ct N (\ (\ N N IN
oo oo O O
oo O
oo tr)
a.l c.l o O \o F-
co oo $ co ca o\ o\
c.t @ oo r o\ N
co o.l tr- co N
c(
O c.l C\ (\
c-.1 cl N c.l N cl c.l 3
\o rn ci c.) o<' (> oo F- ra ooo t-- O\ ooo ca o\
c.) co
-^ O. O. r- ca
ar; o.i
.\ l\o t-- o\ c..l c\
oo $
co l- c.) c'.1
co s + l+ O
C\
\o \o loo co \o \o \o
\o ao \o I<' -f $ $ s
$ \o $ $
c.) c.) cn c.)
ao co co co c.r I cn
!
o o q
lr o L L
p o l]i o I +{
t< C6
aa J
o o) L L
tr- ag4 o 6) /,
o o N O o o
o o a !
tt)
UZ 0)
() E
cd o o X r)co
o l< o
V) B F
aa \o F- oo
o\ O a'l t-- r- tr- t--
(-- F-
st--
\o t-- r-
I
l*n"*u/-
La DeciziaConsiliului naionaf
nr.06/!din -/.L zo y'l
Lista publicafiilor casate din fondul
de riteraturE
a Bibliotecii publice Raionale,,M.Eminescu,,

Nr/o Numdrul de Autorul qi titlul carfii CZU Anui Preful


inventar
:1. 58809 A*ii T
editiei lei bani
a*.,."o.,rq r_sH,u qrtvlno accesul Ia .,
J 2AA3
2. 760AA 10
J 2008 25
3. 64235 Cinhr-r' ( fl',I+,,-^ -^^-^-
I 1992
4.
f
1r498 lcordc, p.Inainte de i qiiffiE--- 1
I I 990
10 50
48
J 7s177 Infor*ur.u ua n
6. 76001
J 20a9 65 75
aaa
7. 75999
JJ5 2008 25
8. t2121
33 2007 25
i;. 3t3 1994 2 40
64293 f.rlninsnLi D TTI+i*:i^ -:r, r ryh^^
lv.lLtg ale ur(55 32 1998 5
10. 1 4307 lvf;1;
^, ^*-.4 rvrvr s I
r. r\--:
\,r rlrra1 lil III(Jnara I rAleA a
1
I
J 1993 1 70
64697 rvrarreung pentru toti a
L2 11517 N/tAtroo^rF
-l 1996 100 4.A
^,^*v.vpvs r rurvval,ulil,ul r0sl]
t{ 1993 50
Muzeul tehnicii populare-
1
125s8
14. 6 1 985 4
70529 Prnrrro-rrl ,l-ll*:i"F_
- I"-r,,.r":r'_t_vYgyl guvg{nutur a pe anii
t5. 323 2AAs 10
21086 ^*vurvr u. \rruLr qs qlDllofeconomle 0 1997 o 75
16. 80983 RosnqIN^+offi
1-v},v= 4.r-\yr]r',v ..jgtl jgggll- r cr.eglin 323 2012 23
17. t324A :A-vy v Jrr Av wJlJ(rJl(rillre
10
ro- 12381
I 1987 2 U
?a
Ltt 1975
-t

19. 1243s jlnq 74


- ^...r&r trr.J rJ/Meil aH4Mane-IIOp 28
?-a. 2436 A*rr*nrrrl@ ,a
1980
1980
90
tJ. 3258 1 90
?_2.
<'t 1964 32
1tr Anercan{ppr B. Crzepr ilrece
2_3. 12 -aner...o--F
I 1987 J 80
24. t-,
-,--..vurA}/{r u. \.lrrl(ipb aJlece I 1987 J 80
1r ti 1987 a
4J, 295 J 80
46 1971 oo
26. 299 A-"-^rrerrncr--^rr D I1^------* o6
:-_1y9. u_Ir_+r, p)r-4y]l
I\qA o
t/.
- 141
c 197A 4
322. ..".v^wanAlrr,l rr..prfrurl4pS-Te MSprSplITg
28. E 1989 40
na-^or'--.-
,Ai4v^v@Alrra ff T r----
^)o 21A
[r..E tHlIlHD3_Te M3nl-qnrrTe
zruexcauApr.r B.bluruup?-Te Moprspare
I i 989 4A
)ri
7254 .Ayrvrw@Al4.l
I 1989 4A
31. JT/ Arrer..o--^', D-fr]]l
E)
rJ.l luESHll I 1984 90
o
G 1971 1 74
32". 14446
i4399
E t97t 1 74
AnercauAp4 B.floe:uu
J 12457
I 1975 l5
'F. I rj-*:jqlgd, mSIi _aq4pg p{HB eHraropyrr OZ 1987
tr:t. l4Ats
1
I 50
+Hr{HCrs{r{ JI JIofoAr{T Ky r{,4ee rJ
o, 1974 32
7424 'l
37. 6i 1987 I 30
648 -.3- Y4J-i\9E4qrj'qq !-cr i4 9e
: ttn
JI 1 989 1 2A
38. 12499 u41.y I j 4rlY44q_q?E na ronNri 6L 1986
12322 5A
5:1aqIn4fl tx.t_.
5 I 983 1
I 40
9s. ltn+a tlorany H. Koucrarrun Crauaul
1981 4A
96. 1t3247 tlorany I,I Koncr:axrzn Crauar:u
o 1981 J 4A
97" 475 tloxany l{.Iloaypunre a
no_ry1fimu wrc xpeaqnefi U 1978 7t)
98. 2942 llorqny ll.Cnr.rnyn ur4 mrya 6 1990 J
n 1A
99" 419 r{orou T. Hsroape{e Jryr{ ayrycr 0
i) 1984 80
i00. 429 loroa T. fleusaxe ux cySner iI
5l
1 98s 1S
i{)l 12766 KoMnyraroape. fi 1 988 1
i 02. 487 KoHlps K. 3aMs Ae rorrop o
o 197E 2A
I 03. 12485 Konnu H_.Creopqor E. Annoorryn uru anorrrc 5 1986 20
MA Kop6y X. Kpearl44 nyra B.A-nerccarupH o
0 1983 4A
i 0s. r4437 Kopo6arrB, fl.Karreuup-cxpufl.rop-yMu"ril o
o 1973 1 78
I 06. 21200 Kopo6aLB. Kpeaqu{ nyn M.Errausecry {i
19E0 50
i 07. 12464 Kpeagg,NnreHr43a, brurrrrpr$ A') 1983 50
i 08" 212A7 Kpfryn npervrufi a
{) 1986 10
r09. 174r0 Kprulor I,I. Oa6yre (} 1 98q i 10
1 10. 21312 KpqHrs tr'I. AruulqrpE ArrH KorurropHe ?n
aj 1987
ill 11963 KpqHrg H. AMxrflr,rpb,qHH Korrr{Jrspae E 1979 I 30
112. 14479 KpqHrg I,I. A[,r4HTnpE Ar,rH r(orrrdJrspr,re a3 1979 30
1 r3. 7449 Kpsnrs H. Avrnrrurpb AHH Konr4JDpHe 0
7{\
6 1981
I 14. 7411 Kpxnrs I4. Arr,rurnup:; AHH KonprJlspue E 1q87 1 30
I 15. 533 Kpy.renroK fI. AAr.repb aMnHTe o
(i t9E7 60
I 16. 53r Kpfreurcx I-L flplqH aH6 r(y rHHe a yi).!
I I 20
I A/',ta
17. I
Ky6nauxuu I. Knr e noMBrHTyJr Ae Mape 26 986 4
1 4A
1 1tt. 14263 9i 1 983 2
119. 544 Kyrouxcy B.fIe ApyMyJr Ae brnroapqepe 6 1983 1
I20. 17421 KynpraH A. E r974 ') /1

121. 54{() Kytxoreqrcnn -fl. o


l1 1985 /v
12.2. 541 Kyrxoneqruu .[. a:
1985 "t l\
123. 542 Kyrroneqxrau .fl. s
o 1 q85 70
i 1,4
14582 Knnrepeqyn nuvrluu I 1 988 i 3t)
12s.
1/1 a
10487
ro,
II,lQpgp",{pyu 4ecruc I i 984 80
\ !4. -r8 t Aarranau JI.Alror{ ne o ryJr[r{Hg nop6uroape I 1978 1 80
12.7. l1+481 Aauuan JLClCKpr.repb arrece n
s r 9E5 J EO
128. t4482 4annaaH JI.C. Cnpuepr a.nece o
() i98s 2 EO
129. 564 I[uyg?" E.Qryr6"p o
(5 1 986 I
130. 559 Aalauan JI.KopoaHa ge yu6ps I 198.2 7A
131 560 \aruuan Il. trJrru!4? rrra Tyr{erryrr 5 19E1
132. 17 t8 Aarne A. Axeqga KoMeAEe o
r} 1968 lt 14
133. 14488 Aopeqro fl.Crprnepr V. I I 1975 .) JO
134. -548 Aopenxg fl.Kuqrer uoy l2
1986 7A
I 35. 549 Aopemo IU{apa usnoapenop. {! 1,973 44
1 35. i4385 49.?.ryrrrrrrryrryr4. o 1984 t 30
t37. 576 Aggr"y JI. 6ys4yranyn Sepuenar o 1990 7A
i 38. 1*4.96 Aeqrn y JL Eysgyralryl Sepnaera'r
(j
990
1 7fi
13q. 5E0 Agryry JI. Kervr rGrHreKyrr [i 1982 50
140. I26r) t Auq xocrr,roc flsunHry.u He KrMo 6 19E1 I 4A
i4.r 14499 &{rrry JI.Mr-e xpar t$ I 9E8 I s0
j4390 o qc
14.2. .{ecrunyn fl orropyJryr{ o i98l
143. 1271,2 ,{o.rraH M.Kpeaqar nyN f.Buepy I 19?,4 30
144. 132s5 Agqq" M.Kp ea;o;aq, rryu J[..{enxny E 1 983 3A
145. 152 fiomau M. [{aee Irru r,rMa]Kr{He noeraKg E 191 | E5
I .{ tr. 160 ,{oman Maprnua.rufi rparaue I 1973 78
Anexa nr.3
laDecizia CR nr. 6/din 17.12.2021

Lista unitEfilor de transport aflate la eviden]a contabill a


Direcfiei Generale Educatie qi Culturd F6leqti
evaluare
aluare contorm
conform tabelului
Nr. Denumirea Data Cant. Valoarea- Uzurra Valoarea de
punerii in Buc. intial6 calculatd bilanf
actiune lei lei Lei
I Autobuz IVECO FIAT 1 990 1 28567,00
SPA AAC- 192

wr
REPUBLICA MOLDOVA PECnvEnnKA MOIEOBA
Consiliul raional Oaneurcrufi Pafionnslil
FdleSti Coaer

PROIECT
DECIZIE
din 4+. U.. zozt nr. 6 [e

Cu privire la aprobarea Regulamentului


privind organizarea qi funcfionarea
Serviciului social de sprijin familial
pentru familiile cu copii

in scopul imbun6t6lirii serviciilor de asistenfd socialS prestate familiilor cu copii in


situatie de risl, in conformitate cu art. 43 atin (2) din Legea privind administrafia publicd locald
*. 4SO-XVI din 28.t2,2006, Legea cu privire la serviciile sociale nr.l23 din 18.06.2010,
Regulamentul-cadru cu privire la organizarea qi funcfionarea Serviciului social de sprijin pentru
furiitiit. cu copii aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013, cu modificdrile qi
completdrile uiterioare, att.59,60(4) din Legea privind actele normative ale Guvernului qi ale
altoiautoritd[i ale administra]iei publice centrale qi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,-

Consiliul raional D e c i d e:

l. Se aprob[ Regulamentul privind organizarcaqi funcfionarea Serviciului social de sprijin


famiiial pentru familiile cu copii din cadrul Direcliei Generale Asisten![ Socia16,
Protectie a Famitiei qi Copilului Fdleqti (anexa nr.1).
2, Se aprob[ gi se pune in aplicare cuantumul ajutorului b[nesc acordat in cadrul Serviciului
social de sprijin familial secundar. conform anexei nr.2
3. Se abrog6b ecizianr. 01/18 din22 martie 2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind org anizarcaqi funclionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii".
4. it rponrubilitatea privind executarea prezentei decizii se pune In seama qefului Direcfiei
Generale Asisten![ Socia16, Protecfie a Familiei qi Copilului, dna Emilia Ciobanu.

EXECUTOR:
$ef DASPFC
Emilia Ciobanu

COORDONAT:
Preqedintele raionului Serghei Fintin6

Vicepreqedintele raionului Veaceslav Tambur

Janna Cojocari
$ef Direclia Generald Finanle Ei Economie

YI7.AT:
gef Serviciului juridic Grigore Roman

Secretarul Consiliului raional Oxana M[rgineanu


NotI informativi
la proiectul de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea qi
funcfionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un serviciu social specializat, care
se presteazd la nivel local. Scopul Serviciului const[ in asigurarea bundstdrii copilului prin
dezvoltarea qi consolidarea capacitdrilor familiei in creqterea qi educafia acestuia.

Primul Regulament de organizare al serviciului a fost aprobat prin Decizia Consiliului


raional m. O2l7 din 17.05.2007 qi modificat prin Decizia Consiliului raional nr. 03/21 din
30.05.2013.
La 11 .ll.2Ol3, prin Hotfuirea Guvernului nr.889 a fost aprobat Regulamentul-cadru cu
privire la organizarea qi funcfionarqa Serviciul social de sprijin familial pentru familiile cu copii.
A fost aprobat un nou regulament prin Decizia Consiliului raional nr. 02114 din
09.06,2016, iar Decizia Consiliului raional nr. 0217 din 17 .05.2007 qi Decizia Consiliului raional

nr.03l2l din 30.05.2013 au fost abrogate.


La 20.12.2017 prin Hotlrirea Guvemului nr. 1131 au fost operate modificdri qi

completdri in mai multe pdrfi ale Regulamentului in cauz6, qi prin Decizia Consiliului raional nr.
01/18 din 22 martie 2018 a fost aprobat Regulamentul Serviciului social de sprijin familial
pentru familiile cu copii intr-o redacfie nou6.
Reieqind din faptul, cI prin Hotdrirea de Guvern rtr. 1278 din26,12.2018 au fost operate noi

modificdri qi complet6ri la Regulament este nevoie de a elabora gi aproba un Regulament de


organizarc qi funcfionare a Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Totodata se propune spre aprobare cuantumul ajutorului binesc acordat ln cadrul


Serviciului de sprijin familial secundar.

Executor: Maria Marcu


a D e cizia. r r,,,ttli:tH J
*.619 din ,fi
I
"
lz .2o2t
-
REGULAMENT
cu privire la organizarea qi func{ionarea
Serviciului social de spriiin pentru familiile cu copii
I. Dispozifii generale
1. Prezentul Regulament stabileqte modul de organiz,are gi func{ionare al Serviciului social de sprijin
pentru f'amiliile cu copii (in continuarc - Serviciu).
2. Serviciul este orientat spre farniliile cu copii, pentru a preveni qi/sau a dep[gi situa]iile de risc in
vederea asigurErii creqterii gi educafiei copilului in mediul familial'
3. Serviciul se instituieinbazadeciziei consiliului raional in cadrul Direcliei Generale Asistenfd
Social[ qi Proteclie a Familiei gi Copilului F[leEti. (in continuare - DGASPFC).
4. Serviciul este un serviciu social specializat, care se presteazd la nivel local in baza prezentului
I{egulament qi a standardelor minime de calitate.
5. In sensul prezentului Regulament se definesc urm[toarele notiuni:
l) sprijinJamilial printal - ansamblu de activit6ti of'erite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru
prevenirea qi inl[turarea factorilor care pot conduce la situalii de risc;
2) sprijin.familial secundar - ansamblu de activit[1i care se realizeazd pentru protec(ia familiei qi a
copilului, in scopul prevenirii separdrii copilului de familie, precum gi a pregdtirii familiei pentru reintegrarea
copilului;
3) crjutor bdnesc * prestalie sociald care se acordd printr-o platd unicd qi/sau lunard pentru o perioadd
determinat[ de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar,
care au nevoie de suport in asigurarea condifiilor minime pentru creqterea copilului qi/sau incadrarea copilului
in procesul educalional;
4)familie cu copii - fainilia format[ din copii qi pdrinlii acestora/persoana in grija cdreia se afl6
copilul;
5) persoanci in grija cdreia se afld copilul - persoana, alta decit pdrintele, in grija cdreia se afld
copilul;
6) copil aflat tn situalie cle risc - copil in privinla cdruia, ca urmare a evaludrii, se constatd una sau
mai multe dintre situaliile prevdzute la arl. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind proteclia speciald a
copiilor aflali in situalie de risc qi a copiilor separali de plrinli;
7) progrante de spri.jinfamilial - seturi de activitdli de suport socioeducalionale, structurate pe
ternatici specifice qi orientate pe grupuri de copii qi pdrin{i/ingrijitori, pentru prevenirea qi inlSturarea
fbctorilor ce pot conduce la situafii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de cdtre Ministerul
S[ndtd]ii, Muncii qi Protecliei Sociale (in continuare - prograrne);
8) rezilientra parentalii - capacitate a pdrinlilor de a tace fafS dificultd{ilor qi insucceselor cotidiene, de
a depdqi stresul propriu gi de a satisface nevoile educalionale ale copilului, abilitate de a fi pf,rinte bun inclusiv
in situalii de stres;
9) re{eaua sociald de suport al familiei - numdr de legdturi ale p[rin{ilor qi copilului cu membrii
cornunitalii, care faciliteazdparticiparea acestora la diferite activit6li din comunitate, precum gi favorizeazd
solicitarea Ei oblinerea suslinerii emofionale, a sprijinului informalional, instrumental sau spiritual.

II. Scopul, obiectivele qi principiile Serviciului


6. Scopul Serviciului constd in asigurarea bun6stdrii copilului prin dezvoltarea qi consolidarea
capacitAflor familiei in creqterea qi educalia acestuia.
7. Obiectivele Serviciului sint urmEtoarele:
1) consolidarea competenlelor parentale pentru prevenirea timpurie a aparitiei riscurilor privind
bundstarea copilului;
r)
1 suslinerea famitiei/pdrinfilor in dezvoltarea rezilienlei pentru a depdqi situaliile de dificultate
2) suslinerea familiei in depdqirirea situaliilor de risc qi prevenirirea separdrii copilului de familie;
3) suslinerea familiei in vederea reintegr[rii copilului in familie.
8. Activitatea Serviciului este ghidata de urm[toarele principii:
1) respectarea drepturilor qi a interesului superior al copilului;
2) respectarea demnitdlii umane;
3) nediscriminarea;
4) abordarea complexd qi individualizatd a copilului;
5) intervenlia timpurie la nivel comunitar, limitat[ in timp;
6) proteclia copilului impotriva abuzului, neglijdrii qi exploatdrii;
7) respectarea opiniei copilului;
B) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creqterea, bundstarea qi proteclia
copiilor;
9) confiden{ialitatea infbrmaliei;
1 0) solidaritatea social6;

11) parteneriatul;
12) transparenla in procesul de luare a deciziilor.

IlI. Beneficiarii Serviciului


9. Benetlciari ai sprijinului farnilial primar sint toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie
de suport.
10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sint familiile cu copii in situalii de risc qi/sau familiile
ai cdrol copii se afl6 in proces de reintegrare, precum qi familiile cu copii in risc de separare.

IV. Organizarea qi func{ionarea Serviciului


Secfiunea 1. Organizarea Ser-viciului
in doud forme: sprijin familial primar qi sprijin familial secundar.
I 1. Serviciul se presteazd
12.incadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bdnesc.
Sec{iunea a2-a. Sprijinul familial primar

13. Sprijinul familial primar include activitAli de suport orientate spre prevenirea qi inlEturarea
factorilor care pot conduce la situalii de risc qi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind
ingrijirea qi educalia copilului, fbrmarea competenlelor sociale qi emolionale ale copilului, crearea relelei
sociale a familiei.
14. Sprijinul 1'amilial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include:
activitati de inforrnare qi sensibilizare, qcoala pdrinlilor, grupuri de suport pentru pdrinfi Ei pentru copii,
activitali comunitare cu copiii pentru susfinerea dezvoltdrii emolionale, sociale qi incluziunii sociale a
acestora.
15. Asistentul social comunitaridentific[ necesit6lile copilului, parin{ilor/persoanei in grija c[reia se
afld copilul Ei asigurd accesul farniliei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, in
conlucrare cu specialiqtii din cadrul instituliilor de asisten{b medicald primar6, de educafie, de men}inere a
ordinii publice, cu reprezentanlii administra{iei publice locale, reprezentanlii societSlii civile.

Sec(iunea a 3-a. Sprijinul familial secundar

16. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activitSfi adresate beneficiarilor, cu scopul de a
dinrinua factorii care afecte azd sdndtatea qi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de t-amilie sau
a pregdti reintegrarea lui in familie.
17. Asistentul social comunitar este managerul de cazqi instrumenteazd,cazulinbaza
managementului de caz, aprobat de Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale.
18. Managerul de caz informeazdmanagerul Serviciului despre necesitatea acord[rii altor servicii
sociale specializate copilului qi/sau familiei.
19. Dac[ problema familiei cu copii nu poate fi solu{ionatd frr[ asistenla flnanciard, asistentul social
comunitar solicitd DGASPFC, examinarea cazului in vederea oferirii ajutorului bdnesc, expediind raportul
privind evaluarea situaliei copilului qi familiei (conform anexei la prezentul Regulament).
20. Ajutorul bdnesc se of'erf, in situaliile ?n care sprijinul familial secundar nu asigurd diminuarea
problemei/solufionarea cazului fbr[ de asistenld financiard. La stabilirea ajutorului bdnesc se iau in
considerare necesitdlile familiei, numdrul de copii in familie. Familia beneficiard de ajutor social are dreptul
de a accesa ajutor b[nesc.
21, Mdrimea, destina{ia qi perioada de acordare a ajutorului bdnesc se stabilesc in conformitate cu
necesitSlile identificate in cadrul evaludrii cornplexe gi cu planul individuahzat de asistentd prezentate de
managerul de caz.
22.Deciziaprivind acordarea qi mdrimea ajutorului bdnesc este examinatd.qi avizatd de Comisia
raionald pentru proteclia copilului aflat in dificultate (in continuare - Comisia) in bazarapofiului privind
evaluarea situafiei copilului qi tamiliei prezentat de managerul de caz. Avizul Comisiei este prezentat
managerului Serviciului.
23. Cuarl1iumul ajutorului bdnesc indicat in anexa nr.2laprezenta hot[rire se referd la suma maximd
care poate fi acordatd pentru fiecare copil din familie.
24. Acordarea ajutorului bdnesc se realizeazd,inbaza ordinului gefului DGASPFC, cu avizul pozitiv al
Comisiei.
25. Ajutorul b[nesc se acordd pdrinfilor/persoanei in grija cdreia se afl[ copilul, inclusiv
h,rtorelui/curatorului, asistentultti parental prqfesionist, pdrintelui eclucator din casa de copii de tipfumilial
printr-o platd unicd sau lunard, penlrtt o perioadd delerminatd de timp, dar nu mai mare de 6 luni. Aiutorul
bdnesc poate fi acrtrdat de mai ntulte ori pe porcursul nnui on calendari,gtic.
26.Managerul de caz monitoizeazd, dupd necesitate, dar nu mai rar de o datd pe lund, utilizarea
ajutorului bdnesc oferit familiei, in vederea satisfacerii necesitdlilor copilului, in corespundere cu planul
individuali zat de asisten!6.
27.in cazul in care managerul de caz constatd,utilizareaajutorului bdnesc in alte scopuri decit cele
previzute in planul individualizat de asistenld, acesta va solicita DGASPFCi, cu exceplia situafiilor in care
utthzarea ajutorului bdnesc in alte scopuri decit cele prevdzule in planul individualizat de asistenfd este
imperios necesard pentru asigurarea respect[rii interesului superior al copilului.
28. Sistarea ajutorului bdnesc se realizeazd.inbaza ordinului qefului DGASPFC, iar copia acestuia se
anexeazd la do sarul beneficiarului.
29.in cazul sistdrii pld{ii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.
30. Modul de utilizare a ajutorului bdnesc se consemneazdin actul de constatare autilizltrii
mijloacelor financiare, semnat de cdtre beneficiar qi managerul de caz.
31. Managerul de caz inchide cazul beneficiarului odatd cu realizarea planului individualizat de
asistenld qi inregistrarea progreselor durabile in dinamica familiei, intocmind raporlul cu privire la rezultatele
implementdrii planului individuali zat de asisten!6.

Secfiunea a 4-a, Documenta{ia cu privire la prestarea


Serviciului
32. Documentalia pentru sprijinul familial primar linut[ de managerul de caz include:
1) registrul de eviden{E a beneficiarilor de sprijin familial;
2) r?poartele de evaluare initiald.
33. In cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va line dosarele beneficiarilor.
34. Documerrta[iapentru ajutorul bdnesc ]inutd de managerul Serviciului cuprinde:
1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaliei copilului gi familiei;
2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bdnesc;
3) ordinul $efului DGASPFC privind acordarea ajutorului bdnesc;

?
4) registrul de evidenla a beneficiarilor de ajutor b[nesc.
35. Copiile documentelor specificatelapunctul 35 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de caz,
care le anexeazd la dosarul copilului.

V. Resursele umane qi managementul Serviciului


Sec{iunea 1. Resursele umane

36. Personalul Serviciului include:


I ) managerul Serviciului;
2) asistenlii sociali supervizori din cadrul serviciului de asistenld sociald comunitarb;
3) asisten{ii sociali comunitari din cadrul serviciului de asisten}d sociald comunitarf,.
37. Managerul Serviciului, in colaborare cu qeful serviciului de asistenjd sociald comunitarS, asigur6
calitatea serviciului prestat prin organizarea qedinlelor de supervizare a asistenlilor sociali comunitari qi
monitorizarea activitdlilor in vederea consoliddrii competenlelor profesionale, gestionSrii eficiente a
resurselor, activitdlilor gi timpului de lucru.
38. Managelul Serviciului, in colaborare cu qeful serviciului de asistenld sociald comunitarS,
evaheazd anual perfbrmanlele asistenlilor sociali comunitari in acordarea sprijinului fumilial, identificd
necesitdtrile lor de formare inilial6/continud qi oferS suport in imbun[t6{irea performan}ei individuale.
39. Docurnentele Serviciului referitor la resursele umane includ:
1) fiqele de post ale asistentului social comunitar qi ale asistentului social supervizor;
2) rapoafiele qedinlelor de supervizare qi de revizuire a competenlelor profesionale ale personalului
angajat.

Sec{iunea a2-a, Managementul Serviciului qi procedura


de raportare

40. Organizarea qi funclionarea Serviciulni este asiguratd de managerul Serviciului in colaborare cu


qefurlserviciului de asistenld social6 comunitard, conform prevederilor prezentului Regulament.
41. In scopul bunei funcliondri a Serviciului, managerul Serviciului asigurS:
1) prestarea serviciului in corespundere cu standardele minime de calitate;
2) monitori zar ea b enefrci arilor de sprij in fami ial ;
1

3) facilitareareahzdrii intervenliilor cornplexe qi referirea beneficiarilor spre alte servicii specializate;


4) facilitarea acorddrii ajutorului bdnesc;
5) managementul eficient al resurselor umane;
6) reprezentarea Serviciului in relaliile cu alte persoane, institulii, servicii, autorit[1i;
7) participarea la elaborarea bugetului anual pentru Serviciu.
42.Managerul Serviciului, in colnun cu qeful serviciului de asisten![ sociald comunitard qi asistenlii
sociali supervizori, elaboreazd planul de dezvoltare a Serviciului, racordindu-l la numdrul qi necesit[1ile
benet'rciarilor, ale comunitdlilor qi la datele obfinute din monitortzatea qi evaluarea Serviciului.
43. Managerul Serviciului intocmeqte, trimestrial qi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului,
care sint prezentate qefului DGASPFC.
44. Monitorrzarea qi evaluarea Serviciului este efectuatd de DGASPFC.
45. Documentele referitoare la organizarea Serviciului sint urmdtoarele:
1) regulamentul Serviciului qi Standardele minime de calitate;
2) planul de dezvoltare a Serviciului;
3) rapoartele de activitate a Serviciului;
4) bugetul anual pentru funcfionarea Serviciului.
47, DGASPFC stabileqte procedura de depunere qi examinare a plingerilor ce vizeazd respectarea
drepturilor beneficiarului, infbrmeaz5 copilul gi pdrinliilpersoana in grija cdreia se afld copilul despre
procedura de depunere qi examinare a plingerilor qi asigurd condilii de siguran{[ pentru depunerea plingerilor.
48. Funclionarea Serviciului implicd urmdtoarele costuri:
1) de personal;

lt
2) pentru desfrEurarea programelor (arendarea sdlii, facilitator, rnateriale didactice, gustdri, transport
pentru deplasare la nivel local);
3) pentru acordarea ajutorului bdnesc.

VI. Modul de finan{are


48. Serviciul este finanlat din:
1) bugetele unit[1ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;
2) granturi, dona{ii qi alte surse in conformitate cu legislalia in vigoare.
49. Salarrzarea personalului Serviciului se realizeazd in conformitate cu legislafia in vigoare.

Ex. Marcu M. (fi

5
1 aD e cizia. r r,,,tlriii,::;
nr. 6/9 din ".(7 .4 L , 2o2t

Ajutorul blnesc acordat in cadrul


serviciului de sprijin familial secundar

Presta(ia Perioada de acordare Cuantumulr lei


Ajutor b5.nesc 1 Lunar 700

in cazul unei pldli unice, cuantumul ajutorului bdnesc nu va depdgi suma de 4000 lei.

Ex. Marcu M. q
REPUBLICA MOLDOVA PECIIYBJII4KA MOJIAOBA
CONSILIUR RAIONAL FALE$TI o AJr Errrr cKr4iT pAIZ oHHbI IZ c o e er

Proiect
DECIZIE

din 17 decembrie 2021 nr.6/10

Cu privire Ia acceptarea unor bunuri donate


de citre sucursala Chiqiniu"Children's Emergency
Relief Interna{ional" (CERI).

ExaminAnd contractului de de donafie nr. 13121 din 07.12.2021 dintre sucursala "Children s
Emergency Relief International" (CERI) gi DGASPFC Fdle;ti, fatura fiscali ru. DAA 01703049 din
07.12.2021, ac{ionind in interesul major al protecfiei familiei gi copilului, in temeiul afi. 43 alin, (1) iit, e,
al (2), at. 74(5) din Legea Nr.436l2006 prit,ind administralia publicd l ocalii, art. 2 lit. f) din Legea Nr.
52311999 cu privire la proprietatea publicd a r.urildlilor administratiy-teritoriale, Reguiamentui cu privire
ia rnodul de recep{ionare, distribuire qi eviden{d a ajutoarelor umanitare aprobat prin Hotdrirea de Guvern
nr.66312003,-

Consiliul raional d e cId e :

1. Se acceptd donalia din paltea sucursalei ChiEinau "Children s Emergency Relief


International" (CERI) constituitS. din 114 perechi de inc6l![rninte in valoare de 20556.48
lei.

2. Se deleagd ;eful DGASPFC, dna Emilia Ciobanu sd organizeze receplia qi distribuirea


bunurilol donate in confbrmitate cu Regulamentul cu privire la rnodul de receplionare,
distribuire Ei evidenld a ajutoarelor umanitare aprobat prin Hotdrirea de Guvern nr.
66312003.

3. Executarea prezenrei decizii se pune in sarcina gefului DGASPFC F6leqti, dna Ernilia
Ciobanu.

s%
4. Controlul executirii prezentei decizii va fi asigurat de cdtre vicepregedintele raionului, dl
Veaceslav Tarnbur'.

Executor: Vadim GAVDruC

Coordonat:
riNriNA
<a
Pregedi ntele raionului Sergiu

I
Vicepreqedintele raionului Veaceslav TAMBUR

$eful Direc{iei Generale Asisten{d Sociall,


Protec{ie a Familiei qi Copilului Emilia CIOBANU

Yizat:
Secretarul Consiliului raional Oxana MARGINEANU

$ef Serviciu juridic Grigore ROMAN


NOTA INFORMATIVA

la proiectul de decizie: cu privire la acceptareu unor bunuri donate de cdtre sucursulu


C h i; indu " C h ildren's E me r ge n cy Re lief I nt er n alio nul" (C ERI),

in baza acordului de colaborare nr. 11 din data de 01 .12.2021 intre "Children's


Emergency Relief Internaliona1"(CERl), sucursala Chiqinau ;i Direclia Generald Asistenld
Sociald, Proteclie a Familiei qi Copilului Faleqti gi a contractului de dona{ie m. I3l21D dintre
aceleaE pd(i sus-numite, CERI doneazd cizme-|14 perechi (diverse forme ;i marimi) in valoare
de 20 556.48 lei.

in contractul de donalie gi factura fiscal[ este indicat concret recep]ionarul donaliei -


DGASPFC, care urmeazd si prirneascd qi sa selecteze beneficiarii de ajutor umanitar (prin
decizia comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare) Ei sd transmitd bunurile beneficiarilor in
conformitate cu Regulamentul cu privire la rnodul de recep{ionare, distribuire qi eviden![ a

ajutoarelor umanitare aprobat prin Hotdlirea de Guvern nr. 66312003.

Executor: H"ru Vadim GAVDIUC


CoNTRACT DE DONATTE NR. 13121 D

Mun. Chiginiu 07.12.2021

PARTILE CONTRACTANTE
"Children's Emergency Relief lnternational" San Antonio SUA, numitd in continuare "DONATOR" in
persoana d-nei Casapciuc Adela Nicolae, care actioneazi in baza Statutului, pe de o parte, si,
Directia A.S. gi P.F. din r-nul Fdlegti pe de alti parte, numit in continuare "DONATAR", au convenit
nralan{r rl aanfraal'

I, OBIECTUL CONTRACTULUI
1,1 DONATOR-uI doneaz5, iar DONATAR-uI primegte CIZME -
114 perechi (diverse forme si
marimi) in valoare de 20 556.48 lei (Dou5zeci mii cinci sute cincizeci si sase lei48 bani). Bunurile

1.2 Donalia urmeazd a avea urmitoarea destinatie: Donatie.

il. DREPTURTLE gt OBLtcATtUNtLE PARILOR


2,1 DONATOR-uI, dupi primirea cererii de Ia "DONATAR', are dreptul si transmiti acestuia donalia
ce face obiectul contractului in termen de 10 zile de la data semn6rii contractului, in baza actelor de
icsirc a hr rnrlrilnr (Faehrra de eyneditin Ant de dnnatie\

2,2 DONATOR-uI nu va urmeri folosirea donatiei,

2,3 DONATAR-uI are dreptul si utilizeze donalia primiti la discrelia sa conform nevoilor susmenfional

ilt. ALTE CONDTTil


3,1 Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordulin scris al pa(ilor contractante, Contractul
intrd in viqoare din momentul semndri si este valabil pind 31 ,12,2021

3,2 Prezentul contract este intocmit in doud exemplare, ambele avind aceiagi putere juridic5.

3.3 Pa(ile igi asumi responsabilitatea si asigure evidenta gi pdstrarea adecvati a prezentului
contract pina la realizarea lui integrali.

rv. SEMNATURTLE PARTTLOR


DONATOR DONATAR
"Children's Emergency Relief lnternatlonal" Direcfia A,S. gi P.F. din r.nul Filegti
San Antonio SUA
Adresa juridicd: c/f: 1 008601 0001 90
or, Chigindu, str, Valea Trandafirilor, Nr, 6, Bl. 2
tel (022) 62-44-40 Din
clf 1013620009415 adresa domiciliu:
I BAN MD60V10000225 1 2031593MD1 or, Fdlegti, str. $tefan cel Mare, Nr. 50
B,C.'VICTORIABANK'S,A. fil, nr. 3 Chisinau
c/b VlCBMD2X416

Director:
Casapciuc Ad Direc{ia A
'. I

ir,'1it )ii iiir,i ilV'/\

ACORD DE COTABORARE Nr. 11 dln dqtq de 01.12.2021


Intre
Children's Emergeney Rellef lnternotionql (gERIl, Sucursqlo Chiginiu
9i
Direcflo GenerolE de AsistenlE SocialE gi Protecfie q fqmlliei roionul
FElegti
((Children's
Sucursala Emergency Relief International" (CERI), inregistrati la 78.oZ.zooL, de cdtre
Ministerul Justi(iei al Republicii Moldova, gi care activeazH in baza Statutului, reprezentat[ de Director
Naiional de Program Casapciuc Adela, gi DGASPF r. Fileqti in persoana qefului de direcfie Ciobanu Emilia,
incheie prezentul acord privind urmitoarele:

1. Sucursala ((Children's Emergency Relief International" se angajeazH, conform posibilitH{ilor, si


ofere beneficiarilor gi prestatorilor de servicii alternative de protecfie a copiilor rimaqi flri
griji
gi ocrotire pirinteasci, urmitoarele bunuri gi servicii:

1.1. Educafie continud prestatorilor de servicii de asisten{i parentali profesionisti, specialiqtilor din
cadrul DGASPF sub formi de trening-uri sau sub formi de suport educafional.
L.2. Desfigurarea gi implimentarea unor programe din cadrul Sucursalei, pentru imputernicirea
famiilor vulnerabile din comunitate, toate serviciile oferite vor fi conform bugetului prestabilit
qi resurselor disponibile.
7.3. Consiliere psihologicd, la solicitare pentru prestatorii de servicii, ingrijitori din cadrul serviciilor
alternative, prin planificare prea1abil5.
t.4, Oferirea unui suport ocazional in cadrul proiectelor desfSs,urate la nivel de [ari, pentru
beneficiarii din servicii alternative gi familii social-vulnerabile care au copii biologici sau in
plasament.

Direcqia Generali de Asisten{a Sociati de Protec{ia Familiei in persoana conducdtorului CIOBANU Emilia,
acfiontnd ln interesul major al protecfiei familiei qi copiilor, se angajeazH sH:
2.1 Accepte sau sd solicite ajutorul oferit de cdtre Sucursala ((Children,s Emergenq Relief
Interuational" Chiginiu, care este stipulat mai sus.
z.z Asigure accesul colaboratorilor Sucursalei Ia prestatorii de servicii alternative, de asistenfi
parentali profesionisti, coordonat in prealabil. De asemenea sd asigure posibilitatea organizlrii Ei
realizirii activitifilor pentru beneficiari acestor servicii.
2.3 Se invite Ia instruiri, mese rotunde, proiecte cu privire Ia serviciile de asistenfl sociald realizate in
cadrul direcfiei;
z.{ Direcfia va recunoa$te contribufia Sucursalei CERI in oferirea bunurilor sau organizarea
activit[filor de instruire.
z.! Direcfia va include Sucursala CERI in reteaua sa de parteneri qi va invita Ia mese rotunde, instruiri,
discufii cu priviri la proiecte sau beneficiarii Sucursalei,

2. Branding gi reprezentare: P5r[ile sunt de acord ci activit5file gi serviciile finanfate gi executate


integral de una dintre p5rfi vor fi marcate cu logo-ul acelei pir(i. Activitdfile finan[ate gi executate
in colaborare vor fi marcate cu logo-ul ambelor organizafii. Ca un gest de prietenie, pirfiIe vor
recunoaqte public acest parteneriat atunci cAnd este cazul.

.
li

i. rflr(.r)ii jr j,;i r,,,/,,;1'

3. Documentarea $i pHstrarea inregistririlor: P[r[ile vor documenta comunicarea, informafia


pertinente cu privire la servicii, incidentele, cheltuieliie Ei activitSlile desfigurate in colaborare.

4. Durata acordului: Acest acord va fi valabil din data semnarii lui, pentru o perioadi de doi ani,
(decembrie zozt-decembrie zozS) sau va putea fi reinnoit anual. Prezentul acord se incheie in
douX exemplare originale, cite unul pentru fiecare dintre pirfi,

5. DificultSli si mediere: PXrqile sunt de acord si meniinl o comunicare deschisd gi si rezolve


problemele pe cale amiabilX.

6. Modificiri: Prezentul acord poate fi modificat prin cerere scrise Ia recomandarea oricireia dintre
pdrfi. Modificarea va fi aprobat[ prin semnitura ambelor p54i.

7. Confidenfialitate: Toate inregistririle qi informa{iile care pot identifica beneficiarii programelor


CERI, sunt considerate confidenfiale si pot fi dezvdluite ter[ilor numai cu acordul prealabil, in scris
al beneficiarului sau daci este o condigie impusi de lege.

RAPORTARE $I COMUNICARE

8. CERI va asigura o supervizare administrativl completi a activitatilor si proiectelor realizate de


personalul CERI, cu toate acestea, solicitim ca DASPF si intervini cu feedback gi si ini{ieze
comunicarea atunci cdnd va fi necesar.

9. DASPF va oferi personalului CERI informafii generale despre beneficiarii gi proiectele anterioare gi
instruire generalS in ceea ce privegte practicile si scopurile direcfiei.

10. DASPF va rispunde solicitdrilor cu privire la informafii despre beneficiari gi va interveni conform
legislaliei in cazuri de crizd a familiilor sau beneficiarilor, la solicitarea Sucursalei.

Sucursala " Children's Emergency Relief Direc{ia Asistenfi Social5 qi Protec{ie a


International" CER[- Chisinlu Familiei r. Fllesti

Sucursala CERI-Chiqiniu Adresa juridicilz Q4 -, N-a ,


nj? l
Str. Valea Trandafirilor 6/2, oficii ctr: 1oO{6O/o OO ,(gO
ChiqinIu, MD-2001 codutrBAn' l(DsuTR P D 4 L 3 ooooo o3tr t(.7(
clf 1013620009415; Brc banca, fR [f
MA & X
c/b VICBMD2X4I6
c/d MD60VI000022512031593MDL TellFax: 0/Sg &[ p(f
BC ('Victoriabank" S.A. filiala 3 e-mail: daspfcfalesti@gmail.com ;

40 62 4t Ciobanu Emili
#.:/#,il1$?Ekg3 ; 44 44
' r lr r" Numele, prenume ;
, Adela Gaqail,ciuc, Director Na{ional
Sucur;s1!a C ERI-ChiqinIu Semndtura, Stampila

)il ,.glhyr1foila, semndtura

T
Nr. cr,
,(l rxr. I

rAcl'UnA Scrlr, Nr.


(lcpHr,,v! DAA07703049
IIAI(JtAAt.tAJI

7 decembrie 202
eliborArii / data llvraril
Bblnrcxff / aaTa noqaB(r lrilor' Nr' nr. ivat rO,trUrO009415 /

6,Br., 9/:dJ?,b:vJu!H
Lqr.:? e/d
Mp6ovr09o0r?51idii!9,?iiP:,?f# 50 c/d

MD54rRPDAL2o0ooooo3747o'ou",'{i'J..i""'t;;{i"il;3;i;lJi..ireio'e,i1 DONATIE. BINEFACERE

G'"8 " ,;9ti, rtr, qtur"n.q"t Mare, Nr,50


*,n, Cnirinur, str, Valea Trandafirilor' 6/2 Oliciu CERI
Masa
brute,
sl codul pozltl6l tono
Denumirea mirfurilor/ actlvolor' sgRiclilor
tarifare al medii/ actlvulul
llacca
6pyro,
TOHH
ycnyr { {oA roBapHoi no3htl[tr
HeuMeBoBaHue roBapog/a(rtrsos,
ToBaPa/axTIBa

iiEilltp" p"si"a) / B":'o (n3t'P*g.l


/ Bcero (no Haf,oroEofi
"u]l:ly:l
Director executiv, Adela Nicolae
13. Permis oliberarea:
OrnycK Pa3Peuiln tsMe noAnhcb
AonaHocrb, @aBHnhi, '

4. Predat mirfu.rllo/
CAan roBaPbl/ axr AonxHocrb, +aMlnhf,'
uMi I noAnucb

L.$.
M.n.

15. Primit
tr noAnhcb
npHHF n Aonxnocrb, QaMHntsi, ffMr

Predat nlerfurilo/
C4an roaaPut/ axrunut

.Primitmarfurile/activels(serviclllo)cumpSratorul/beneficiarul:
t'lpilHff n roBapbl/ axrhBbl (ycnyrx)
noRynarenb/ nonycarenb /m
AonxHocrb, +aMilnqn,
xMi I noAnucL
REPUBLICA MOLDOVA PECIyEJILIKA MOIAOBA
Consiliul Raional
Fileqti
W Oa.neurcKufi Pafiouuufi
Coner
Proiect

DECIZIE

din l7 decembrie 2021 xr. (/a /

Cu privire la programarea concediilor


de odihni anuale ale unor salaria(i
pentru anul2022

in temeiul art. 43(2) din Legea nr.436 - XVI din 28. 12.2006 privind administrafia publicd
localS, art, 116,118 din Codul Muncii al Republicii Moldova,-

Consiliul raional D e c i cl e :

1. Se aproba graficul concediilor de odil-ura ale preEedintelr.ri raionului, vicepreqedin{ilor


raionu|-ri. secretarului Consiliului raional, Eefilor de direc{ii, sec{ii din subordinea
Consiliulgi raior.ral qi conclLrcltorilor intreprinderilor. institufiilor londatc de Consiliul
raional pentru anul2022, couflorl-t-t anexei'

Z. Pregedintele raior"rului va emite dispoziliile de acordare a concediilor de odihna anuale,


sr.tpiimentare, neplatite persoallelor indicate in p.1 din prezenta decizie 9i de nunlire a
inierimatului acestora pe perioacla afldrii lor in concediu de odihna, concediu medical'
concediu c1e stuclii, de maternitate qi alte concedii prevdzute de legislalia in vigoare'

3. Executarea prezentei decizii va fi asigr-rrata de c[tre Preqedintele raionului.

Executor :
$eful Serviciului .luridic Grigore ROMAN

Coordonat :

Pre;edintele raionului Sergiu Fixtix,r

Yizatz
Secretarul Consilir-rlui raional Oxana MARGINEANU
Nota informativl la proiectul de decizie
,,Cu privire la programarea concediilor de odihn[ anuale ale unor salaria{i pentru anul
2022"

Proiectul deciziei Consiliului raional ,,Cu privire la programarea


concediilor de odihnd anuale ale preqedintelui raionului,
vicepreqedinlilor, secretarului Consiliului raional, qefilor subdiviziunilor
;i di Institufii Publice, subordonate Consiliului raional F6leEti pentru
anul 2022" a fost elaborat in temeiul art. 1 16 qi I 18 al Codului Muncii,
care prevede program arca concediilor de odihnfl pentru urm[torul an
calendaristic Ai utilizarea lui conform legislatiei in vigoare.
La intocmirea programului concediilor s-a {inut cont de dolean{ele
angaja{ilor, cit qi de necesitatea asigurdrii bunei funcliondri a
subdiviziunilor Ei institu{iilor publice subordonate Consiliului raional.
in scopul asigur[rii unei eficiente qi constante activitali a
personalutui din cadrul Consiliului raional Fdleqti Ei in baza art,43(2) din
L.gru nr.436 - XVI din 28.12.2006 privind administra\ia public[ [oca15,
art. t 16, 118 din Codul Muncii al Republicii Moldova se inainteazd spre
aprobare graficul concediilor de odihn[ a preqedintelui, vicepreqedinlilor
raionului, secretarului Consiliului raional gi a qefilor de direc(ii, seclii
din subordinea Consiliului raional gi conducdtorilor intreprinderilor,
institu{iilor fondate de Consiliul raional pentru anul 2022.

Executor Grigore ROMAN


AnexI
la decizia Consiliului raional
nr,6tll din 17 decembrie 2021
GRAFICUL
concediilor de odihni a preqedintelui, vicepregedintilor raionuluio secretarului
Consiliului raional
raional qi conducrtorilor intreprinderilor,
qi, q.fiior de direcfii, .u.1ii ain subordinea Consiliului
instituliitor fondate de Consiliul raional pentru anul2022'

Nr. Perioada concediului


Numele, prenumele F unc{ia de odihni
d/o
Iunie-Iulie
1 Fintina Sergiu Preqedintele raionului

) Tambur Veaceslav Vicepregedintele raionului August-Septembrie

Prodan Mihail Vicepreqedintele raionului Iunie-Septembrie


3.

4. Fusu Veaceslav Vicepreqedintele raionului Mai-Iunie

Mdrgineanu Oxana Secretarul Consiliului raional August-Septembrie


5.

6. Osadla Mariana $ef Direc{ie Generald Educalie Iulie-August

$ef Direc{ie AsistenJi Social6, Protec{ie a


August
7. Ciobanu Emilia
Fanriliei si Copilului

Cojocari Janna $ef direcfie general[ Finan]e qi Economie August-Septembrie


8.

Alimentalie August-Septembrie
9. Motelica Valeriu $ef Direc{ie Agriculturb Ei

de Sdndtate F6leqti" Septembrie


9. Sceastlivii Nina $ef IMSP,,Centrui

10. Osoianu Iurie Director al IMSP " Spitalui raional F6leqti" Iulie-August

11. Postolachi Parascovia $ef al IMSP ,, Centrul de Sin[tate Glinjeni' Iulie

t2. Morcov Vasile $ef al IMSP ,, Centtul de Sdndtate Chetrig" Martie

$ef al IMSP ,, Cetttrul de Sdnitate iuiie-august


13. Colibaba Angela
Mdrdndeni"
' Iulie-August
14. Boboc Valeriu $ef ai IMSP ,, Centrul de Sdn[tate Bocqa

15. Raba Elena $ef aI IMSP ,, Centtul de Sdndtate Iqcaldu " Iunie

$ef interimar al IMSP "Centtul de Slndtate Iunie-Iulie


16. Botnariuc Nina
Ciolacu Nou"
pir="to, interimar al intreprinderii
t7. Juncu Alexei Municipale "Centtul Stomatolo gic August-Septembrie
raional F[1esti"

Executor Grigore ROMAN


REPUBLICA MOLDOVA PECIYEJTIIKA MOJIAOBA
Consiliul Raional Oa.neurrcnl{fi Pailonnstfi
Fileqti Coser

Proiect

DECTZIE

din 17 decembrie 2021


N,. d llL

Cu privire la evaluarea performan{elor


profesionale ale secretarului, qefilor
sec{iilor, direc{iilor Consiliului raional

performanlelor
in scopul bunei organizdri Ei desldgurdri a procesului de evaluare anuald a
profesionale ale funclioiarilor publici, in temeiul art' 43
(2) din I-egea nr'436-XVI di,
28.12.2006 privind adn-rinistralia publicA locald, art. 36 alin,Z
din Legea nr'158-XVI din
public", punct' 62 dtn
04.07.2008 ,,cu privire la funclia publica qi statutul funcfionarului
Regulamentul cu privire la evaluarea perfoimanlelor profesionale
ale funclionarilor publici'
din 05 august 2010,-
up.:obut prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldovanr.697

Consiliul raional D e c i d e :
pr'rblici- de conducere din
1. Se stabileEte perioada de evalr-rare anuald a funcfionarilor
subordinea Consiliului raional, 1 5 clecembrie 2021 - 1 5 febrr"rarie
2022'

2. preqedintele raionului se abilite azd cu dreptul cle a efecttta procedura de evaluare a


periormanlelor profesionale anuale ale secretarului Consiliului raional.

3. Evaluarea anual6 a performan{elor profesionale ale qefilor secliilor, direcliilor


subordonate consilir-rlui raional r. ru efectua de cdtre
persoanele care coordoneazd
activitatea subdiviziuni i.

4. Respolsabil de executarea prezentei decizii se numeqte preqedintele raionului Sergiu


Fintina.

Executor :

Grigore ROMAN
$ef Serviciu juridic

Coordonat :
Preqedintele raionului
Sergiu PiNriNa

Yizat:
oxana vtARcmPaNu
Secretarul Consiliului raional
NOTA INFORMATIVA

cu privire la evaluarea performan{elor profesionale ale secretarului'


qefilor secfiilor, direc{iilor Consiliului raional

publicd q;i statutr-rl


in temeiul art.36 din Legea nr,15S-XVI cr-r privire la funolia
evaluare a
funclionarului public, cafe reglementeazd procedura de
performantelor

profesionale ale funclionarilor put ti.i de conducere Ei


de execu{ie'
de indeplinire a obiectivelor
Evaluarea se'face in scopul determindrii nivelului
funclionarilor publici, precum qi a
individuale de activitaie qi a ,ur.inilo, care le revin
include monitorizarea continua a
nivelului de manifestare a criteriilor cle evaluare. Aceasta
necesit[1ilor de dezvoltare
rezultatelor oblinute cle funcfionarii pr,rblici, identificarea
vederea oblinerii unei performante
profesionala continua cit Ei a bariereloi intimpinate in
profesionale individuale optime.
Scopul evalu6rii performanlelor profesionale const6
in imbundti{irea perforrnanfei
organizalionut. prir-.up...i.r.u performanlelor
profesio.ale individuale Ei dezvoltarea
publi ci'
coilpetenlelor profesional e qi personale al e fur-rcf ionarilor
perioada de evaluare anuala este cuprinra intr. 1j decen'rbrie a anulni in curs qi 15

lebruarie a anului urm[tor perioadei evaluate'


principii de bazd
Evaluarea se rea\zeaz6, in conformitate cll urrnatoarele
:

qi demnit6lii'
obiectivitate, cooperare Ei comunicare contiuu6 respectzrrii
in clouS etape: coupletarea 1i9ei de evalr'tare $i
Proceclura de evaluare se realizeaza
r ealizar ea interviului de evaluare'
sint evaluali nemijlocit
in cadrul Consiliului raional fsncfionarii publici de execulie
de c[tre vicepreqedin{ii, care ctteazd
de c6tre Eefii de direc{ii gi seclii, ultimii fiind evaluali
consiliului raional se efectueaza
secliile qi direcliile respectire, iar evalttarea secretarului
raional'
de catre pregedintele raionului in bazadeciziei consiliului

Grigore ROMAN
Executor
RBPUBLICA MOLDOVA PECItyEJrr4nA MOJTAOBA
CONSILIUR RAIONAI- FALEST'I O AJl E I.i] 1' CI<1414 PAI4 O H TI bI 14 C O B F,'I

DBC IZIE Proiect

Din l7 decembrie 2021 Nr' 6l/3


Cu privire Ia acordarea premiului anual pentru rezultatele
activitilii in anul 2021 unor categorii de salariafi.

in cor.rformitatc art..43 alin. (1), art. 53 alin. (2) din l,egea nr.436-XVI din 28.12.2006
cr-r
privind administra{ia publica locala, art.21r al I-egii Nr, 270 din 23.11.2018 privind sister.nul
unitar de salarizare in sectorul bugetar precum ;i Regulamentul privind modr-rl de calculare si
plata a prentir.rlui anual personalului clin urnitdtile bugetare pentru rezultatele activitAtii in anul
2021, aprobat prin Hotarirea Guvernr,rlr-ri Nr. I 23 I din 12.12,2018 -

Consiliul raional D e c i cl e :

1. Se acordd premiul anual pentru rezultatele activitalii in anr"rl 2021, persoanelor cu func!ii
de den-rnitate publica din cadrul Consiliului raional FdleEti, conform Anexei nr. 1 la
prezenta decizie.
2. Se acordd premiul anual pentru rezultatele activitAtii in anul 2021, qefilor subdiviziur"rilor
Consiliului raional Faleqti, conl'ornt Anexci nr,2la prezenta decizie.
3. Plata premiului se va acl-rita din contul mijloacelor fondului de salarizare a
subdiviziuni lor respective.
4. E,xecutarea prezentei decizii va fi asigurata de pre;edintele raionului Fale;ti, Sergiu
Fintina.

Executor:
$ef Serviciu Juridic
@ Grigore ROMAN

Coordonat:
PreEedintele Raionului FdleEti a% Sergiu riNriNA

Yizat:
Secretaru I Consi I iu lLri Raional
ry Oxana MARGINEANU
NOTA INF'ORMATIVA

L,a proiectul de decizie: Cu privire la ucordorea premiului anuol pentru rezultatele actit,itd(ii
tn anul 2021 unor categorii de saluria{i

Prin Ilotarirea Guvet'rrului Nr. 1231 din 12.12.2018 a fost aprobat Regr-rlamentul privind
modul de calculare qi platd a premir,rlui anual persorralului din unitalile bugetare pentrll
rezultatele activitd(ii in anul 2021.
In conformitate cr"r p. 4 din l{egulamentul menfiortat. ntiirimile premiilor pentrLt conclucatorii
unitd{ilor bugelctre.;e,slubile.sc da ccilre orgcrnul ierurhic'.superior. Mirritneu ltuximii u pretniilsr
pentru conducdtori nu poate depii;i 50%t clin .s.crlariul de boza.
Luind in considerafie f'aptul, ca Consiliul raional reprezintd organul ierarhic superior pentrur
categoriile de salariali vizaLe in proiectr-rl de decizie in cauzd, se propune Consilir-rlui raior-ral
adoptarea deciziei respective, cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activitAtii
in anul 2027 unor categorii de salariafi.

Cu respect,

Executor:

$ef Serviciu Juridic


6l 0)
\\
(\
6l
$ rr o\
n 00
a) N ao N
lr rn Ir- rr \\
L :.,1 r-- .+ N
rr t-- m rn I(\
6) (,)
(')
0)

xc)
.e \o o\
q) .a N
o\ F-

(J

CE Ea C)
N
QJ q)
e'F rr .O e.)
w TN
Io
(-t
N
Ac) o
ri

o:e
NX
.a ?.) ca (.)
F,N 6l t\ (\l N
)cl Q
o
a.

(g
*
=c-
E.=.= s s s s (.)
'i)cE E=:; lfl la la ln
6) ()

o
o
q) s
-. s o
d 0.
'i=.-N
'ii ? r-- F. r-'
cd c! ': \o N N N
\o ln ln rn
(n
=€* N
c.)

c!
O t-

q, o 6'
t)'
L o
a. q)
c) o I

q)
c)

c!
rr cg
o
q,) q(
Ed' o q)
oE0 bI c( o
6E o I
Ecl ao q,) e
(t)
(!

LIr F h F
al .a .+
z
Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional
nr. din 17 decembrie 2021

Premiului anual pentru rezultatele activitfl{ii in anul 2021


a qefilor subdiviziunilor Consiliului raional Fllesti

Nr. Numele/Prenumele Func{ia Timpul efectiv Suma premiului


d/o lucrat (zile) (lei)
1 Cojocari Janna $efl DGFIr 200 5611,39

2, Ciobanu Emilia $ef DGASPFC 173 4470.00

3. Osadga Mariana $ef DGI-C 2t3 6007,80

Executor:
$ef Serviciu Juridic

@
Grisore ROMAN
PECITYEJIIIKA MONAOBA
REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul Raional @a.ueuncrcuft Pafionnuft
F[leqti Couer

Proiect

DECIZIE
Nr'06 / 14
Din L7 decembrie 202L

activitate
Cu privire la aprobarea Programului de
al Consiliului raional gi al Aparatului Preqedintelui
raionului pentru trimestrul I al anului 2022

publicalocal6'-
in temeiul art.43Q)din Irgea m.436- xu din2g.r2.2006 privind administralia

Consiliul raional DECIDE :

L. Se aproba Programul de activitate al


Consiliului raional qi al Aparatului Preqedintelui
raionuluipentrutrimestrullalanului2o22(seanexeazd).

2,ControlulexecutIriiProgramuluinominalizatsepuneinseamasecretaruluiConsiliului
raional, Oxana Mdrgineanu'

3. Executarea prezentei decizii va fi asigurata de citre Preqedintele raionului'

Ana BORDENIUC
Executor:
Coordonat: wry' Sergiu FiNriNn
Preqedintele raionului
Vizat:
ROMAN
$ef al Serviciul Juridic
Oxana MARGINEANU
Secretar al Consiliului raional
Nota informativfl
programul de activitate al consiliurui raional gi al Aparaturui pregedintelui
privind --
raionului pentru trimestrul I al
anului2022

a participaotilo'L" elaborarea proiectului

S eclia Administralie Publicd

a' .-t''.,*'v
2. *-'*f -I t'obo""'"o
impus pro*to'o'Ut utt t:
"" au
Condi{iile ce ----,,,
. , ' " i raionului pentru
-,
AParatului Preqedinte
trimestrul I al anului 2022 a fost elaborat in #v''11;i;i,A:
urma
:;f::::^%":::t:'fii;:1*t*1*1
;u?op coordonarea activitalii
E'#:ii'"-i.';:#"I'^?'i;*:':;i['i.'Ji'i:r":r
. , -L---^:1^--^*i-olioafa itr r.cnort c, timoul Si reSUrSele diSpOnibile' - '-
'tlornomrnallzarry-"ai-=:----:'
structurilor noqinalizate in
Descriereagradutuidecompatibilitat@aucascoparmonizarea -
Lsislatiei nitionale

4.Principaleleprevederialeproiectuluiqievidenfiereaelemrcntelornoi
aionului Pentu

i-i*"r.t*f I al anului 2022, conform anexei'


5. Fundamentarea economico'financiarl

6.Moduldeincorporareaactuluii""udtolt'ot*uti'i'"igotl
$Q)dinlegea
m nr'436 din 28'12'2006'
;;trt"d administralia pubtic[ 1oca16

7. Avizarea qi consultarea public[ a proiectului

ProiectuldedecizieafostpublicatpepaginawebaConsiliuluiraional
8. Constatirile expertizei anticorup{ie

g. Constat[rile expertizei de compatibilitate

L0. Constatlrile expertizei juridice

LL. Constatlrile altor expertize

Ana BORDENIUC
Executor:
I I,: I; I
-{

-lllll 6

ll,l,l
I l'ElEl,a
l-l
ldl \ \E \E \ E

\\E\t\t
^ldl
)N, l;l

\ I l6l0lE
\ E \s \;;
.e
o.-
l'61
I H I

\ \g\s\cs
a= I 2
'g?lE
|

Fi
c.l 6ll
NI
ol
-
,el lElElxr
E: II Eo
.9- ?2'a I O
<algl
I

I
I
I
lr
o
o
()
k
\ \g \s \
,lEIEIE
*l'n I'g \
,i
'E
NI I I : I ; r ,ei
-N E
L1 IEI=xIEE
d
)(!= l:=
B!
lE I
CO
.rl tr.ilurl
ccclDl
I

v> -s
hHlet
s I I I E I Et glEl8
-t t<
.i()
-t
a
-l l E:l:i"l
o
l-Q I ,",.-
:* I I : I ? I EB
.=
=o o) EI
ssl
H
(!'_a
o
'Go II= 0)
C)

EI \
a
g\E\BE\EE
I
q',
cBl gE
I

o- -=
r)
-l
l-{
FI
lElElEB
l'5 l'5 I ai ail l-dl
l(,
ti
a
o EE

al-
I

;! -ld I

N+
rr lttl

1l
rr) l6)
o;\o 6) Ir lo 6)

<s E E
I
IT ct
L
t(d
lb tc) ,cd ila" I or@"
li
I IE
tc) IC
li
6)
c6)
()
l5
,d)
ll I'El^rad
to
3-E
tts
I
Iloa o?
'E- )(B

o,l
I IE rE rE
II I
ha I (,=

II
ld)
lo tll'i
6,)
-(B lu.t)
tr D l'Et frr l:*i fri l=1E aE II ..,
EtrO
lc)
E
o Iti li)lr 1)
It i"c
l4 ) (.) liIco
)c)
f+
lo
ta" l'E r(J H-Y
(,)LJ
an
I
I
oL,)
g dl
lo)
LH
t,-l
IL r9
rO io
tr.l 6.)
lc)
la ll .= l',l:.9 ^.9
II :E,H
".9
0 t-l
;) l.rl'E it t.iji{
IEto :E
lE ol la iP io >E
,H
>'O
& IEIE
+) t- t' (O -t<
IE 3 ti DO b)o I oo
(n^
la'El J lcd oll.Hc) lidoi ]E laltr i= l! I -Cp.
o
,GI
lp ,al
n
Z tu!
l.ri il o
ll G
G!
l{
I
60i
l( a
fd
rcS l'li ^3.d rcd
IO
I a"E -
t!
lciE
Q
P
lblo
lels :t(5'E"
a
d
t'{
It )8
lrn
-qa
B8
, rra
II 98
5 rh
I o"-
trr lr EO t, a
l'a
l:=dl
lL ol
El
e lEjilil d
l,
ll=o
-oa I -oa
'A
tc+
Iti
rl€ ;
9r
Fl
rc
lol()
l!2 l9
l,ilE
Il. .Et HU
H
c:i
TO .l
Et
I
!
E.!
().H
r. ) !
lo r. I

& lor ul ,ll '1


J*
fl EU =ll
it 6
xd
Jri)td
hi
,l lr .g
zlco.I
E t.cd
0)l aa
li
it lciD
.d li
{) El E-.E
H
o
(l
IE,EI l(d HI
lE
r
Cd
il:
Jl' ol'
ol =E
Ha
Elc I
blE\ < H IBIE
la. lp.
@l
ol oo
&liOU lE6 5l (j()4
tr

rllT< )l fi<
trt ,l
= ld: il A
I
cd
)l<
r-l
r

'tL ,)
--)= ls Bl r tEl -.1
ts t.*
ag
tsa
ti
Ff
I
I

I lH &
lN
l 9'a ,.(B -l: --
ld J g'6 *'d
6) ol
Cd
j
L
a
0)
H

ilE
ri(D
cc c)
Q
6)
h
a
z
lF
IE
0
=! 5t)
!lE
ila
Xilo
trl
er
lo-
1.9
lru'(,
a: 68
'q) 68()
a

'tr
6)
E
C) cG

!z
rn
E ttr lc tr
tr H ti
O9 {\1 q)
I
la
IE
()
tr
0)
H I .tf F-
di
-^l li.
F F
.E
F
'clt
F IF r-1
F t--
I

Fr.
z
rl
llll l-
I
ll
l.E la l=
lz l*
lo
l=
lH
lg-l I
lEl
l:l
II e,i
c€
n ll II lE"la
l:I E I'e lrI1 IE tk6)t
I 6)'n
I
dH
I tE
I
I

tc ,l
L I oE
'
I

I lrcd
I IN
ri llE
I
gB c. t> loL
I
lt+u
q I lO. CgC
a II lclo
II lE
I
ll=t.- l'= lOlE oilrl FF C. l.!
l.d
l-o
l:3
IEE
IEB I I
tld
I
I
eE
l; Itl!l= I C t, il la o l'3c I () I o!
l.r il
ci l.r I d.!: |
I
I lP
Itr II lE IrE
l=t
lL.d
I b I rEg
I
9U)
t)l E I
t6) o
(n^ I lo) lo l'i 3l
I ld
I l: l.: I
t I lo
(6
o
C)
I EE Il.rl()t r. I O.r
-
(g
lE ls Lq 1l
la.
t.- o o
k lbs I 6-) I d;
irE I E"l
T t= aE
lII II o.G
I I L tV

.-oG I I id I-
il
IEts III i.H
5 II
l l d ld lil ,=8o
l8 I I o 1,. ls
L l.= IIrElEl.:
B l'E lX ol
lc tr=
o, lsa
= o I
(B d o-rEQ
p I €o
.,1 H lt li EI
I L

Il=E lt.
'Aa
-- I id:= I E" I E8o
a (6

.l- I E lUc ltr<fl<l 6lz


o l! 16
lNo
td> I ( I (! I d I
o,0?
iaJ
l* EI
llod$H I i'I lErsB
I I
t
.l
1.9 lE' E
l-- ul 'd" lg
a ldlrnH l'; ot D I..E
E ',>lG
lt:t-I ri lato EI E IB Ii .3EI3t i l't o I i.! III gBb III E.'E
I
I 6l lH 14
N
lr(r)
(J ). aE
-q
(!
- I 5 lo,
l0 ol
a I () ti Clo
cg
Il-o & lH:
-l
lil. c
; I -- L t, H l< r'lEEI oE I € I EtsS. 'Slor0)
p
dt
H IJ
ati
o -l II ii o" -t k
*r lcd -l H
(! ;l
A li l ltr t9loi.c L

.tI
qg II o 19 6l
o Id =
L;d
I olrr 6)H ol
I
I A I 9-E iIEE
.- I k l.! "Bl E lEEl .o .Et
=l =
I E IE o-l d l== EI
I

cd e-l
oEl
'i o
J I E.E I B I :=.HE
i I C).=L I.9
.2 II 'EK'E
.,
+a
.z 6l .ro E9!'o
e')
I B l!t ,l K lA'5.
(r)l
g ,31
I

a r l'a! i I
ilEgil,lXloqxE I 5'zE
qg
'EloIcool 6dt
s
I
'
El e ls: :lEI
CB

jl I
LI LHI
c) Il-l- ,a lo cC rD.-t
E €l l9-"1 I q)
8El )o )Dl o E
E eEt
,
II o lo
s. I s"t
'l 't I'F.q
! l! k
EI o .Hl cd

I I '€ I EE-o
I .: l.i
I > l> I
HAt dltra
ii. I aE ,El
Il-l- o. lo ,El ;"1 3"1
I L IH C d dl€6 q).-
Bl 5 I5'E r-l
I
lol 0) d:) I
,>l q". #"ts'a"
| -1
\J
t/. ardl tBSl u)^
I

s rf) \o
tr< rn t\ ta
ZE GI (f)
N
I

,!s I

I d\.\E\E\E
GI
'E= 'E \=\=\=\\\
,*? \g\g\gt l''l
aiI a

BE I *iE
t:* I ;:r E? \H\H\fr\ \?\
,.31 s.E
E'H I E E IEE \E\E\EI \E E\B\E\E\E
.Er lrt
Eg i Bg
E& IhE \gE \}\E\il E B\B\E\E\E
I(n';. () o
j''.
tio
I)(t

iE
C ,lle
P I
lol(!
It )id
lc lx
glle
c)
ls Itr IB
$'4" lc qlla lujo
CdIG
i.r lEi'a l1
;E
L l.-
9'5 l',1t It
I s.
IU
E'o o-
6l
tr i6)
tr)- E
6,
I. o.
o l\l,)
l';te
6)-
lt tr
(.;
(r )'A ls)n i6
tg)A
t.--i st l:t.9iQ is IE"
C)
o
'E
Ifi D.:' lc 1*
i'd. I'tli B l's [[ \rtb0tr
0)
t'6 .9
r
t.g H
l:o E It
I.E"H(i lo (i )(B
li)(c
)(C
tit.id'r ll()H i.) d
l0)6)
H lzlz n ,id '=
H'i
lo il lo
iE
C) 0)
lo,, )6) }r G)
l9.e 3E ti)ti t.t k
l!l( rti
f.F Z=i -d6e
iE 'o) lr.] -{
i lF l3 ()I J ,S;
Hlil; iZr
R
o
5e
et
'-= ii. 'c)
laB IEB lc C)
|
'6)
lrso so rE l: l:
\tg\as
d (n
t(6 ItB o
b 6E lq:H
l(
H l(H
rcd I

IGH
liDOr
IG
Ir&
l@
rk
DA ido.
6
lrDOi
l, llD0ixd Ddl
ol
(:) JI ()rG
6l.
dJ
p a9=
g 9^=ta! o
s
6
.d -1
o<
I rnl
15 cd
L(€
lir .E
Jd iE
r.d^ I

=cl
I
xd
,d
E9
l'r
I
zti
H.9
I
d
d(!
1l
il

,ll (6L.=
;El lg E I o,r
o tr.E"1 b0
(r) ia"
9,8
IE E
lE'5
lx o
!i
6a
c)
E;
=ol =o
I'-6A e&
I
2A
I

oo
I
I tD
o(! -t 9. t ?l'r ls I d
L
E': xd
a
ze
l=a luta I ,"1
a b.E r (n
iliJP rli
;.'i J,,S
xB 'lli -''{ rd <)(€ I
e.i
l'-i ,,t
lvH
I l'.-i xc
llv H
i)d
.c
L/ ? El'
eB it;ev il
9U il, 'idlNd
I d
DI
sl otri iio
().F
EBI .c'E
JEa\Ea do0
I Cd
6hi (6
I.E g ilE g
EBfl'=o YU, ol' '=u DI
€d
i
) X
5€
!
t= r, ol tro
I d cB .l 1)

l:s El e
=E fir6l El Er
'I€lr
a
Itr'a llH 6
fi< fi< ,1 rE< rl g)a I i

lrI < )lrI < a


I

ri Nl
-l fr dl
9.-l a ) H r L
=l H
H
H H H
d
!(! H EI
nl il o'l U' (n a
o
an
o
(t)
0)
H d
tr
66
tr 9l o 0)
E
d
cd a tr tI
6)
J 1 J 5 J trt Fr lH
ld
I E
H H H
F
J J H
".1
FI Itr H
t- F F F
H
F ri l".l
il
l< L{
o
I
l.-
el
€I I lH lu I
trl
la
lo .El
Ircdl
I
l.l
r-.
'E o
l'= rtr
=L
)(l
lo €l
lo lo €l

Eln lE I
lLl .a,E
1)
l? €
l,s lllxo l> d
eI l'E !.*
\
Iit! a IE o
ls
I
iC 16)
lolE l(! 'ol

\
(C)l
lE' Gl l.E
loo l8 I 3"lqr lra 1E
i:
E !o;
t"E l€
I '- I :3 k
o
o l0)l a€E l:)E!t.ii) (d IE
t-
rE
l'E.CC
I
I

*
lJll66 tr l-l IE
tdl I
IrI] l*16) lol l=
ti 1H
i8.
t\,\E\I\t\EI! EE
lg lol
IIEc, lE
I9
IEIE
t;t€
o
() l:'I
l_El La= d
IE)<i
l=._r
JNd
lor(B
la)3
I
I

:'S lbI) IEIF.]


) l;l lEEt
l:=l lio=t J(o

E IgIg\'E \e\g\i
3ts
<d
lg Iblo, Itrl l, !:=
l;
l! ), ,ti tot
s.E
-0)
I

P>
=
l.-
iIEIE (! lol f
l.E.E B liIE:
^F . t':
)li s'tr
I

I I : I *a lE l$ I eg
h.-
o tol
1) l.Ca L I

li )tvt- I t.-t 'tr 'll,Dc)I


PO i oc
/h I O I
IE )
l.-ld Ildl.d l= 3'S>,tr 3()
l; : t.9 lo
tut-= L

lr D d- ?l:e€Fl
I

s I r I ltg= I€ i
li !) )(d q l6lE
IE B+ I:3- u'6( ili
lEle
li5 l8 gt lo
lo
IUI'=
I I ts li:
k

)() I = l:=
ILIU

o L.
:t'. E E.BI
Y- Hl
l'
(dN I.IJ"llL o oi dl
EE
3 I a I E I I c I ,€ I! I o 1.9 IcgE I:;9: ", dodl E $EI
:ldl/i IOIH tl ,iB (

= lts lEl;
6) I
5- L
?l' tr c o:l
H: lE.sE
I L I
I: C6

I i: l3 trE
EIrl' 5:: El
- I
l:i=lcsl
E3 ll k
IE IB EL< O.rrl''E'tr ol

g\E\t\Eg\E=\E\ gE l.l-s? lalE


=l=lo € Itrl-
Es
lE l: IE€g ad ol
E"E il
lSle ti O l. -t.-1.-
0)
t-
I 'E l.L IdEE
I
9 q)'.-t
9H
I HN dl
c1
\ol E .ep-91
tLt=
lE I s HO ol EEBI
\ E I .E I E IEt I EE I T E.E e | 2l
F
l':;l:
lE qI"
()5 ldlu
I
e.l
o.e I I
I' ! F .EE \t\Ol
F-l '5,t9
I I
-
I o, I ''
Nl g'io
I E I H I E I ET I E: I E fie
I I' - I

Ilcdlc e l; Ih.PEH]ilt eE
H
ts l6lE Y- 0
I'o lJ Iteo: -9o='= n-l cdl "oc)
arE (.-) lUlL
'6itr I
I
l' c ,ctl .a I
Ea
d)
6)l d o:=
b0 tr E.g
9.6
I
?!l Fl';
ri lclr .iL qI '= o6
tro I |
ldtt 'i
I 'i

IBEE
lEr I

itot(
l; E e,fl aa oo
l(rtro
\ee\ a \ H \Eg\H€\ rl a Io
I

H to C)
lu1" s
I

I
,Bdl ,,i I J
-1

N (.J t
.t
----.1-__-
u)l\o ;lei ta $ 1.l \o
r- a o\
co

xd
r
,d xd
d.-
xS
d.-
)
d,r O
Ol ''a o-z :i
3e o'j a3 @

g\Be\Be\aa\ae\Ba AA ()
xdE rd& xdq R'
tr/x 6)v 80 o
E
'a^ a.r 'a; 6
<'6
'ai vr
<'6
H
<'6
r*! 5 xd= r(6 ;
xg
d
L<
dtr (€E do
!H
d)
KH o6
6)cg o6 qE 0)
tr Ir. ef!
iD, o
rh
t6)
6)
(g rh Gl
Yc> '9c
v()
6.i
d
.E'6 6.i o
i?^ (J jj. o
i+, O od) (J6) (J C) C)
l{
gE 96 96 o
B\BB\BB\BB\BB\ffi OF. OA Op.
d)
( o)
(€
( o lq o
o.: C
r4 ?'6. t'f3ia J6 6@ d6 Cd
lr L
()
03i^
E'r l!i's
l
(€a EIC d6 I
l'd
I
)'6 I
E'a !o o)
tr
8E
H
E'r {o lo
I
D- o
o ':'I
)a DF]
I
)-
il=
lE li)A:l id )n
I

oi D- D: D-t )A
)A
iri sE ll
()
)A ;.f
I
(JC D .:" (!)
o () .:' D .:v
aH
D .:" D .:-
)(6
I

I
o (g l( )(!
aHl
)cd
I
aH
9cd
IH
)(! tt (.)
tio
9o I
I
o od od )d )(d
9o; I or li9or I
9.e lr

iE 3E iE
L{
5ti
o.r
6)
l-r 90, 9cr I o.r 9o>
rti I
I

5E '() A o
i\ 0)
rr.E ^€
HH ='B
lo,o rti '
lti'6)
(!a li I
'6) 'ot
cso
I '6)
(!O cgo (d Cd
+6 t- (dO (H
d.)
6! dO (go dO cdO c!6 |
aktr
I
qlOr
(H
o )(i
olOi 6) ,(€
bE
A^F c>Oi clOi o>Oi o:Oi
Hkl
o.l0r
6^
I o.rOr
a^l
rdl
I oOi
xB
o>Or
xd xc xd
a" la
)ct xd ,d
cd-
o<
x€
3d
,(d ,(B
5d 5dI =(d
5d =d €-<
=(d E'5 6\J

e;
,.d =d
xo =o
I
xo
=o
za za
d \.,,
6't"
ta a
lo)c
=o =o
za zo
=o
-oa 6a za I 6a
.'i rcd'l ;'1 )d ;i )(B
c.9
Oa-
t>: -6A
ii rc!'i i-l )d ': ;'1 ,cd i'i x! ;'1 xd'l 6'$'E li;i xB J fi= \./ P
(!X e E
-d)

l=i - tr? N EE
_e
.EE ,o FE .e 6E .EB cdX= "d"
;i ; .E o)
i;'H a6 I
i *a'A =6
li.i c i6 =E'A Hino EA =a
da
z z
l-9'E iJa^
Eino E'A i EA =a
It i/l
r!<u HEB 6 dul
El< H<U rri < r!< rrl rr.l
l(! c
l). E]<U rI]<( r!< rrl < I

C) C)

6) C) o o H o 0) E k
n k H C)
d
k k cg H
(!
d a H .o
tt)
() o L H ! cB 6d ,o 0)
-o -o >.] A 6)
t! tJi
H J H
0)
lrr
o
trr tri
0)
H
F F

tl_ lttt trll


:ll 6)l arl I

l.E I 3" II a
C)
0)
o 9lls ,E r'E" c-
(;
ILc<
|

g
il l !
I

'==
ls
F
= (,
i9
l-c ,E"N
lq
i )cd it
-o
0) EI
ari Itt- lc !'# l- I U-P)I
I

g {o I

lal= a .d
g 6 d.9
II E
d o I (.)
JC)X o. c II l:=
13.-H lO o a a lr
l(€ritr()l I

t
l!l>i.4 r is U
LI
6)
!! I l!
t: 6Y
a.
lbB"9 lx rNl o
-^
) 2.8
c) 0) o I l.t
ltlc2xd lE l d E ood
I
H
(d lo,q) o. I
t.-E tr I 5"
= :o
cCl
lI E lir a.g <\d
a
>
coll'. II
t.B
.)
l: '.=oidcl 'F Sh l
I

i C) l:
Q<g
I

lr )..8-+()l
o0 t!l
d la^rrr<E I e .q,- I
o. lcsd() a ts I l.
lE ^i l:= ^^ I id'- <gl
lo l: rDq)E
!.4 Cd .n (6 II t-!
t; , o )"d o -'" 4 b0
lFt-
gs I sB
I

lo= ll:
l'5 c-
JPI-
=ol
=6tH
aalt
lE'E
I
II j
P
l.i rEc!
l; ;.9
l.i.UE
a
0)
H
C6
N
a
E !=
U
oldl.:
II )d lt 6€
lr
) 'i5
5E
lo
l'i
l-
I96 ;;E s ;E
I
a
is
", - I
r

i+e E
5col.- IL t: H l
lr O.'n O
+-r
ltI. I
la;
l- il"E"BE:
tr
lE? !c
5E, l.E
=q"lcd
IE
| )
I ti
lol
IO^
t, ?.9" E
:BE
-o
a
t6) -E
^
lelr lr3rO0
(c II i=
'E
I ho l(
DE It
llldiq-E E EH
E;"1
I

1.9 i ilgEE I €E ;€ I t.l I


tr.H f
r-r k
tlc)r{
a
o )(B l, 9c
l.l== o x x=
tEi € EE
()
l.!:
(ilEH,J I Es
(.
E lcdl
lE l. H'= = €d)k pr tr
al.Elt I ki t: E9 I

l:" Ho>l\-/ l()l


i'E
<r '-ltrl dS lr
l- ttl'ii<>
l^
l.Et o-l.i lcl E <t-t trit lr I
O.F
; I E l,)E
d
Iol O () lr-h=
g E'E
'6<t iiE= 0)
ltc X,
I d
lo-l == =o
7t I

lts"
l.i

IE IilF:,E
Io ! 6vto
dE I o lE E 80# HE
_- I O l' !

o O la t8 I'E.E ()
I

B s6
)d H
P"l,ccl
I -C)l; \J I.
!"o.
=g I u,..,i !1 tr
at?
I

60:-
=rg
I
I3',) lo tsE d.il
I

lB.i
l*,
EIEgx IEE lAlv2
FE I6E lo
I
o @".-
kuia"
'+ O.-iD oo
Glp o
d
tsl5l
I : I'
()- I
I
?o?'E
863 I E.:
I
l-l
I

ql'al
'"16!' 6)tri I' -.BE t;€.il
l'6 r31 =I
o*l-d
IH6 tdt
ldl c:
== H.i
d=
9E
id'tl,
cd
o
L .:l<l a:E 6f b b<6: I

Elib s" I -EE tol I


l'a
l'E
r!l
!hl,=L d'8" !c .9 lol EH.E E.SEE
I
CE
i)*l
l

x= utal-
lr-Y ood ts N
,c rr. a".g I
E'r I '= sE .=.-e"A-.ol
FIEI
E';.,n SES€
I I

lo. 9€.
6,19 l:=fr l\.- "l.rlld)l H xqo
lu elR+& l.E* EE
I

-o(6d I
I
lo L.ll!,!
o o I )d'=
t.it
lbot
lol 9)d
O. cd .ir" ot €E
6)
iDv
o
*.il/l
E()l
dol'nl ,l Ek* I
3Y3>
u.: II .:f '= E ,Hl I-aE^RiEeh
|

s3 t.li l! =dl.E:1 lirl dzB ()l iri" 9.E i:l


sl
* HEE=
I
la
-I fiE 6olHE
3:F oil d €l:
Cq

Its EIEEH I
arg'O ot c,9
o= -Q
B.e I 3 €.E ,EI u.:"= a
I

l-
l* El E ii€El rx lS'U Ul 9ErlE
1l (dA l!d r)ri ,l
Id)
lH
L'I
6
I
(!o.!i ,-l
cgc
N i.) 'E.g E i,3l s a;i ?
iiE^l c Itr)hd
I I cd .E':l
E
>l H tsec{ a<d d
I

I i E:i
td
lc #I:Ufi BI .:iET lE'^.;11 C)( i I o!2 lo=
tp
(B ol
-ol G
d
c6>lcd b0H
I

tcu c'-
ldA=l-, 1l-06 bO'- I o lH
Frl,€ o) (, *l
s!l.NE<.91 ut : d x 'rl boE d
El oE I
iltr's r
t b0 - :':l !u -! llcgH H'r !xlk

la Kl>6uul sr(j 16 3il 6 lEl p.vr 0) loE l(,


lo rrl Ucdl\J <Ir I
E

6 o\
N ra s rr) \o t-.
F* € o\
+

,cd
l
l

xd x€ ,sc 'S
L
! tr I
El ]J
)
I
,l E \E\E O

?\?\?\?\?\?\?
-P
O U UI tJ
.-l
ir" I an
a^
6 ()
a^
o C) .el
E"I
.e
E"
(B
o
H \H\ H
(€ cl ()l
o o
s\H\g
!?
i5l-o E
E E fr.l \
E] F] s.l I tr.,l
rcd
)cd rc I rc6
rci
d 'dl (U
63
H
lr kl H 6)
k0:) 9t
E\EiE
E\E\ffi
(.)
E
tr () 6l o G)

o
0)
() ol
*l
(, d
d cg
'.=" I +- o
o o
() BI U
(.)
lr
B\B\
()
I'i
l-{
k
t-t El a E \EIE n
1)
16)l c.rl9 (l)
d
c)
(€
c)
o l(
t=
l()
IE ct
ld
IL ql9
:-tL
=l.d l<
o
li
6)

sl8
H to)

lE\j
!(D
c€
k() l6) 0)
H Itr
l0)
c) 6)

ltl( ld
l6)
lo
tr
o ()
lo
o
()
t.- I 'a '*ta
l'i
t.-
lo '61.9 I .r
o) o
t., t0) () o c)
lE lo o
o
o

lE lslits i5 lc
0) 1) l.t o o l1o 6l$) 0)
lr
o ) to o o o H
o Io o 0)
k
0)
k
c)
L k
a
o (;)
lrL
1) IH L. t-.1
k tr
t l o t li -.1 c t;-l EICN
l- (d
L] l- d (n +i
I
,_la
(B ll l($ (B
(l.
d
l.H
(n
(Fi H
gl 9:'E
6)r(1f 6)xi
o" l:
(H H l.H al lqi
o xd 6) )cB
H() rl 6)
a"l)6 o)
()
a6
Jt
g"'g E"'E a"lr
^2
O)(B ()
6
dl o
a^ ;l o" b o"L qDr
ilit ^, iE I (6-9
il fJl I 2 d d -d-i

ilBaI ;iol6J t;
d^ P dll d HU d L/
d ='51
EO I dL./ a.-
II €" i
E-< a-t o.-
'd :".
d L./
a.-
(!
(t)
3l
;.1
d
C!
a
.)l
;.'l
(c
5'4"
L,, cd lJ
o.-
o ir"
c!3
tt)
)l
-t
dl
,..l $'r
d
rh
ao
(!
U)
5';"o
-:',1^ II
I 6co.9 a" o:O ir" O@"
-()
Oo" ol ol o.9 -() (U ql e.l d
cd E'5. d
d
d ]j"
dtr .=o
-o tr
(n
tr
d E1 E E" .Es dl
ol 8l .gq
6t s€
Cd .i:ol'ty
=dl =d

I
Cd
d Ldl H
9l a)l
:t
.H
!
U
H k H'
.6 -l lcd
tz HlEg\ a I]l arlr
cB
>fi zu) ZrI.]
rl >il >rI z !l >i
,6t cdg (B
dt
z trl a A
Irl =E
o O
o o
o) o q)

H
o C)
H
C)
k
)
H
C)
H
(€
0)
o)
k
0)
k H
(€ (!
H
(!
H
(!
L
)
(d
H
H
rB
H
cO

cd v) a H L .o
cG
() (! -o
a
6) d'
H
-o c (n d .d 0) o 6)
H
tr E 6) d Er tu
E C6 cd
tri
F F

I cl
cdli

ll," l_ sE l,*i€
I 1.. I
lxB
I
lo
I
t6 l,E
*l6)tkl oHd
I
l'-i
I tB
I I v.dLt)
I tr
. l- I o l. o IE t5 g"-l 9
I I
(B
H lE)lJ lo
lB.€ lIl"s l:
I

I e 5 ls
I

l-
lE*Bl€r€
tu lg
r€eE
cg
v l-a o lo
l- l$
l(i dt'
ii o.r ls j',E ba
lqt
l,= o
I
IR l.F
ot C)
IElrE
E IC lo
I
ol H
q
H
q
l- lcd a)
lo o lu
IG
lc iE-EE lriF" l! r'd
I

I E €l*
I C' E
E I",IE lo l.- i= I
l(n (r1
6) tH x )" ,(d Ic:
I

I* E IiI' e:.9 lsl;lolt-).:


0)
S t.,
a 3'E ' l"B E Itl'E" tE lH la :01'E l= !ii
lE lg
'El"u,
Itr Ig lo:= ln B I
ud' I,T )Ht
E :i".H ,glE
i€
)i.iJ
t6
ld dt a
ol C) te IR E IE l.E ii H= o
lii€
.E la) la:6) tr :=
lx I

ris e bol lE la;B I lii: l€ a 16


1A lF
.ut o lo lO cd
l! i(! t =
a8.E
9fl A l(
i3l

O rcd Gl-t=
'rd rd ,-Y It
lo.r l€^
lo:: .l'E'o
)(g E
I (D l.i
ol o lo
IE
I:E ldi
ilq
lt,. o
ljl-3N
H t!
l( ll ? l> -a
9 s l,i,:6)l
.ol
I

lo
*
o:i
;
, tr t-t :lir"'E
l# a' Ela l= lEi
Hlo
it.E E o l!
H ='.= r.El i O
t'i= (J
lcd idl
lE
l.; i9l 6)
l.E
I
l;e
ltd.!
3,J,I p.
l?l rto Iu l'ii"d
9lc
i()

lill: B'E,: tl3$ ljlr ie


l.s > ; €l'i.
o.; I
17
o 3H dlP p< c l.! Cd IG
n sEEE iD k icd
Jol d l:
I

31ts'E ^9
H sE ltlol 21.9 l1 I.E lr=
cl5 aO lilr El 2
!.)
.=e l5 1.1

,el E *s
b0
ls I olE I t:
l= I E ;iill:idg lBiil€€ I l.I5 liu.E
lO (s 03
r

l'! JIO
Ll(o.a ;"-1# E" l: I

I la,.E.l (noU,
P - t-
=la lg
19".:
lE E E
a) 9l
'=1" -
U6 rHl IT
3 )dl
i lo IEc lE' EIE El:='i
ts
t;oo
t6
t,
HEET
I
9t
It> ll ='o-
j'Ii
I
I

EI!131,,* l{rEleE E
I a6
E€ Ii r tq irJo -! -t"da
UIL-. .l o I'o._!
EE
|

I' ar I' I;
-ro oY I

i EIE le ele E sE E: tr
IE 'E IEE H' -E
cl ,3 I'
dE9E .EE l'o E 0)E I
.^ tL IE uo aal
I

Lftt ',i !l oc I:Eo>


I
l.i-Ol
E )t1 D xBl!,) I'
l:=
lb 't 5 cl::
.El1
B.?
Ee lt
l:
l'-I1€
l'd:=
.l:= b
:i'.=l'r
oltr I o'H lrcg ' -=1,E"
I Z, frl
-
3bE
y"' sl,.l-i
EE E-H sg I: - !
^.1
)dI
lE'e?
lE:= !i Hl(
Elii ElH l*r' el€ E o .d
5.9 )
9Hl I EIE E
I
EA
c.r
J dlc)
, il!
d C)lcg
l.H =
El'X
glO lcd' dl rdl
UO
gE t'
ErEEE qE"il
I

€E
I
Ol=dl
l.{
Ig .olo 3 ct
B[
I
l,
lE E F bli
.i" 6" oll
BlEEE,E oE
'E r
I'r
l( s El s +ilE o
I
li)
ol Ea" rcd
^t,
AE r'5" A O HI
lg €IE E dl Eo)
l= dl<= o,B" 0) I

'nl :EI$ IE
o O lr al I
d oql q,9 et 3'E Es 5e
DH
dr i col'E
I
olo U * it
I

lo (J .- O= II I gE * O
,i o-.=
,. I

EIl E EIot ,.rE


I
*ol I
lO
lH
l'= i; =
/ s
H )d
.yl.
al
:l
Ct )id l: a l€
()lFr
'dEgSEI .u'= dl dcC I P: I
r dl
El 3E ls ,Il U '4. dl o.9 HI
kl
5t
HI

ilB
I
I c.r tr Nl
lil! Htr= Lu bq' o .1i r idlY
Clr , lx 'il OE gl €E
Ld !l j-.1"
EE Y()ll
fi
l= !I E.E sl EilEitE .-tn
- =
l!! - o ii al
'il

sl E 6#.8 g IE EIg E trl H= H.= H E IE E H! () ET E] 3'5


E9EI
u 5t9 rlb,E ol {:i,= 96
OL
kl
o - o!
I
|
I
I E,=
d )(6.H
"o) 9l=
tr'E"o Nr I qx ()lc) EIE
*l I

I€EE,E€I: 6IE bo H!
fl ol a1 idotr(d€
=l
lh o H RE I
.H iq'trt. G.
lsE o.ll oE o bl!
6.> 0)
I
lo o - P. ul E tl,EEI6
6^

I k *.ep'9 B{
>tc + -!lido6)= lEE,.il nva L gIH cdl

g 3.E el E ,sIE €IE .ElT c.E E fllE H "Ei ai( old


ol -ollii€€.9.x
= tr lE> E
d (€l() l.i o
JH O AI
l.= ot'F tdo€l E EIE LteH.a-r
B.EAE l3> ellA a"'a
tq
lo
la r r tl 5 Els $lt 'El', l

I
la rol AA <.El< ElEE e]E #l,E E laz
I.H
, ,
0)

(\t (.) t?a ra


N ra \o
N
t-
.I

CI
o\
CI ?a ra (a (-) (f)

r.l 6l
??)
(.il 6I 6I
.I
lr \\\r
tr)

lrcl,sJlrg
tEt=l=
I
C)
,(i xdlxd I
(d
EIE
,(B
rd I rc<J
,(6
! lr
'it)
I

t.* tl =
l!tEl=
ldlJlT
IOIUIU
OIU IE 3l
EiE\E\E al l.-1.*1.-
(-)
3l) U Itr tr trI
UIO iri" I AD^ lo EI o
C)
o ot I A"l a"l a^

a^lan
a^
() o o o.rlol
ts" I 'tr" lx i: hil
U)
() i'El
a.- ;'El
o.l I
'dlco
o)
d (g
o sl8 lU.- := 3t
l*'() EEI \g\EIE
€-
o
E)
C)
olq
o ct=
i5 lE ltip tiI .El
el OE I ,El I ul I [rl I
l;"lsl'E
Ir-1
Jt) E
tl!
El I trl Hls\H\H rq 14 H ril I
lclxd
tq l9.E 5El cd
!t vd)l
rclxd
elE
rci
d
xd
(B
xd
d EIE
blb l6c
"()l
a6) a
ril lOo" 4()

\e\e\e
L L l! ! LK
H
o c) 6)
dt9
Lf o loA
iDIC) ail laA lOP. U
olo lslgls
c)
cltr
EIE\E\E 6) 6) 0i)
ai I
olQ
0.) o U
ctltB IEE
lo r toE
C)
lo.
lC)l loE
(d d cn
la l(, d a lth lU)
l.- d
k
tgl(d o l.: c
Li l,<
c
l

elg
o r L! Itii d
o
o lrEl
g\E\E\g
'olo lrfl H
o
\8\8\8
l!i d
l0) <!t
(
o
olc) H
6)
L
a a
h
alo l0-)
lv> <
I
1E€ C) lu> iB€
ala o
,ll
I

o I o l= (
o .d IE I:
I ll
il
c
() 0) 1)
II FE lr
\\s\
Lt!l:
E e lil(
d
!
c)
(d
k
6)
H
o 1) l)
l<
0)
I H
ll
It
D
B l( DI
IIdl '= Il'=
1)
o
()
lo
tr
6)
H
o C)
Fl
l) 6) I
lol(
II
O

'a
t(
2l:;l ,l '=l=t\
'3l6lr -rl
dt DI
'B o.
El lB
0)
l:iu o c) l(
o ()
Bl
I
() I () 0) ot o
6i)
(J lr ol
E I]dt
o
lro0)
I 6)I EI
el lE hl
o lo o o (-) o
() l()l 6) I DI
llHI E I, C)
k
l() to o
H
o)
L
C)
H k I
It-t. o
t-1 l. k k
5li fl ol 3l alal HI LI
IJ V fl
slEl
ll< IL
lx ln n t
l: ld -.1
(i
t
(6 d lcdl
lri
d (0 dl
Ll(
t. dt
(
b,.l r'I hilol
ol
'^l
,l
at
et
I I
d
qr
L
II I

l6 lol(
EI 5l
(d +r ,1, o ,cdl
lqi
l(!))( Ir (+r
6:)
+r
C)
+i
0)
6
qr
C) llJI g"'E
5
I
H
())6
O" l-
0) 6)
@ trl
':
x6
El
I

ol
a"lO"l
^l"l ()l
(:)
a.
1l aEl
la"L d -gt s"El F1 cltl o. d
le ^ d (€l(dl ol € it,
I
d rl d e tr l
d
EIEI'
I
d
d
H6l E5l < )l HOI
lrd:t
IE t il
=t )l
3l -u -r
s: l'O,r
cdL
a_-
CB
a .8'a.l r. olol
bo
L IA
-t 5'a]
(!
B\aEH
rlcd (6
ldL
la-- la (u a
cB

o
tt) a
o ul ;.] o i,a"
I
oi o 5'6.l d,t&l xd 0.)

l^ o i..lo - ot c.9l ,(J .lol rO'd d .e lFlEte


(g at -o)
I
D1
i.,
o 6.6) -l D 1)
E(
Itrr tlo
Cd
sl
EEI E*dl
l- o (€ D d
6 C) d d u"
I
d{ klHl <.>
d
-t
8"1 ts"t<l'H9 ol
I
tr