Sunteți pe pagina 1din 10

Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

Troparul învierii, glas 7 de moarte, și femeile au


  strigat: Înviat-a Domnul, dând
   Stricat-ai cu Crucea Ta lumii mare milă.
moartea, deschis-ai tâlharului
raiul, plângerea mironosiţelor Slavă...
o ai schimbat şi apostolilor a  
propovădui le-ai poruncit, că  Cela ce cu îngroparea Ta
ai înviat Hristoase cea de trei zile ai prădat
Dumnezeule, dăruind lumii moartea, şi pe omul cel stricat
mare milă.(de 2 ori) cu scularea Ta cea purtătoare
de viață l-ai înviat Hristoase
  Slavă... Și acum... al Născătoarei Dumnezeule ca un iubitor de
  oameni, mărire Ție.
   Ca ceea ce eşti vistieria
învierii noastre, pe cei ce se   Și acum... a Născătoarei

nădăjduiesc spre tine  


Prealăudată, scoate-i din    Pe Cela ce S-a răstignit
groapă și din adâncul pentru noi și a înviat Hristos
greşalelor, că tu pe cei Dumnezeu, şi a surpat puterea
vinovaţi păcatului născând morţii, neîncetat roagă-L de
mântuirea, i-ai mântuit, care Dumnezeu Născătoare
mai-nainte de naştere ai fost Fecioară, ca să mântuiască
fecioară și în naştere fecioară, sufletele noastre.
și după naştere iarăşi ai rămas
fecioară.   Pr. Ectenia mică
Al doilea rând de Sedelne 
Pr. Ectenia mică

Primul rând de Sedelne    Pecetluit fiind mormântul,


  viață din groapă ai răsărit
   Viața în mormânt a zăcut și Hristoase Dumnezeule, și uşile
pecetea pe piatră s-a pus, ca pe fiind încuiate, înaintea
un împărat adormit ostașii au ucenicilor ai stătut Învierea
păzit pe Hristos și îngerii L-au tuturor, Duh drept printr-înşii
mărit ca pe un Dumnezeu fără
1
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

înnoindu-ne nouă, după mare Pr. Ectenia mică


mila Ta.
  IPACOI (citit)
Slavă...    Cela ce ai luat chipul nostru
  şi ai răbdat Crucea trupeşte,
   La mormânt au alergat mântuiește-mă cu învierea Ta,
femeile cu lacrimi mir purtând Hristoase Dumnezeule, ca un
şi ostaşii străjuindu-Te pe iubitor de oameni.
Tine, Împăratul tuturor, au
grăit între ele : Cine va prăvăli   Antifon 1
nouă piatra ? Înviat-a Îngerul  
sfatului celui mare călcând    Robia Sionului dintru
moartea, Atotputernice înşelăciune o ai întors, şi pe
Doamne, mărire Ție. mine Mântuitorule mă viază,
scoţându-mă din robia patimii.
  Și acum... a Născătoarei  
     Cela ce seamănă în austru
   Bucură-te ceea ce eşti plină rele pătimiri posturi cu
de daruri de Dumnezeu lacrimi, Acesta va secera
Născătoare Fecioară, limanul mănunchi de bucurie ale
și folosirea neamului omenesc, hranei vieții celei deapururea.
că din tine S-a întrupat  
Izbăvitorul lumii; că una ești Mărire... Și acum...
Maică și Fecioară pururea  
binecuvântată şi preamărită.    Prin Sfântul Duh izvorul
Roagă-te lui Hristos dumnezeieştilor vistierii, din
Dumnezeu, să dăruiască pace care este înţelepciunea,
la toată lumea. înţelegerea, frica, Aceluia
lauda, mărirea, cinstea şi
  puterea.
Polieleul Robii Domnului și  
La râul Babilonului Antifon 2.
Binecuvântările Învierii  
   De n-ar zidi Domnul casa
sufletului, în deşert ne-am
2
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

osteni, că fără de Acela nici măririi, adânc mare de


lucrarea nici cuvântul nu se judecăţi, ca întocmai mărit cu
săvârşeşte. Tatăl și cu Fiul este, şi cinstit.
   
   Pentru rodul pântecelui Pr. Înțelepciune! Să luăm
sfinţii, prin mişcarea Duhului, aminte!
odrăslesc dogme părinteşti ale
Prochimen Glas 7.
moştenirii fieşti.
Scoală-te Doamne
Mărire... Și acum... Dumnezeul meu, înalţă-se
  mâna Ta, nu, uita pe săracii
   Prin Duhul Sfânt împreună Tăi până în sfârşit.
toate au a fi, că mai-nainte de
Stih: Mărturisimă-voi Ție, Doamne
toate este Dumnezeu, Domnia cu toată inima mea, spune-voi toate
tuturor, lumină neapropiată, minunile Tale.
viață a tuturor.
Pr: Domnului să ne rugăm
C: Doamne miluiește
 Antifon 3 Pr: Că Sfânt ești...
   
   Cei ce se tem de Domnul Toată suflarea să laude pe
căile vieţii aflând, acum şi Domnul! (de două ori) 
pururea se vor ferici, cu mărire Suflarea toată și toată făptura să
nestricată. laude pe Domnul!
Pr: Și pentru ca să ne...
 
C: Doamne miluiește (de trei ori)
   Împrejurul mesei tale ca
nişte odrasle văzând pe fii tăi, Pr: Înțelepciune! Drepți! Să
bucură-te și te veseleşte, ascultăm ... Pace tuturor!
aducându-i pe aceştia lui C: Și duhului tău
Hristos, începătorule al Pr: Din Sfânta Evanghelie ...
turmei. C: Mărire Ție, Doamne ...
  Pr: Să luăm aminte!
Mărire... Și acum... Evanghelia de rând a Învierii

  C: Mărire Ție, Doamne ...


   Prin Duhul Sfânt este Învierea lui Hristos
adâncul darurilor, bogăţia Psalmul 50
3
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

Slavă... Glasul al 8-lea


  Uşile pocăinţei deschide-     Apoi Preotul zice : Mântuieşte,
Dumnezeule, poporul Tău... Doamne
mi mie, Dătătorule de viaţă; că miluieşte,   (de 12 ori)   Ecfonisul : Cu
mânecă duhul meu la Biserica mila şi cu îndurările...
Ta cea sfântă, purtând locaş al
Cântarea 1
trupului, cu totul spurcat. Ci
ca un îndurat curățeşte-l, cu  Ca pe uscat umblând Israil,
mila milostivirii Tale. cu urmele prin adânc, pe
gonaciul Faraon văzându-l
Şi acum... înecat, a strigat : Lui
  Dumnezeu cântare de biruinţă
   În cărările mântuirii să-i cântăm.
îndreptează-mă, Născătoare de
Dumnezeu, căci cu păcate Cântarea a 3-a
grozave mi-am spurcat Nu este sfânt precum Tu,
sufletul și cu lenevite mi-am Doamne, Dumnezeul meu,
cheltuit toată viaţa mea; ci cu care ai înălţat cornul
rugăciunile tale spală-mă de credincioşilor Tăi, Bunule, şi
toată necurăţia. ne-ai întărit pe piatra
  mărturisirii Tale.
    Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule
după marea mila Ta, şi după mulţimea   Sedealna, glasul al-4-lea.
îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegea Podobie: Spăimânta-tu-s-a Iosif...
mea.
 
Stihira glasul al 6-lea    Lepădatu-s-a Adam din
La mulţimea faptelor mele desfătarea raiului, prin
celor rele, cugetând eu, mâncarea cea amară, pentru
ticălosul, mă cutremur de neînfrânare, nepăzind porunca
înfricoşata zi a judecăţii; ci Stăpânului, şi s-a osândit să
îndrăznind spre mila lucreze pământul dintru care s-
milostivirii Tale, ca David a luat şi cu multe sudori să
strig Ție; Miluieşte-mă mănânce pâinea sa. Pentru
Dumnezeule după mare mila aceasta noi să iubim
Ta. înfrânarea, ca să nu plângem
4
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

afară din rai ca şi acela, ci să Dumnezeu, Cela ce chemi din


intrăm într-însul. negura greșalelor.

Slavă... Și acum... a Născătoarei :  Cântarea a 6-a


Podobia: Cel ce Te-ai înălţat... Marea vieţii văzându-o
  înălţându-se de viforul
   Nu vom tăcea niciodată, ispitelor, la limanul Tău cel lin
Născătoare de Dumnezeu, a alergând, strig către Tine :
vesti puterile Tale noi Scoate din stricăciune viaţa
nevrednicii; că de nu ai fi mea, mult-Milostive !
stătut tu înainte rugându-te,
cine ne-ar fi izbăvit pe noi  
CONDAC glasul al 6-lea:
dintru atâtea primejdii ? Sau
cine ne-ar fi păzit până acum  Al înţelepciunii îndreptătorule
slobozi ? Nu ne vom depărta şi de ştiinţă dătătorule, al celor
de la tine, Stăpână, că Tu neînţelepţi învăţătorule şi al
mântuieşti pe robii tăi pururea săracilor sprijinitorule,
din toate nevoile. întăreşte, înţelepţeşte inima
Cântarea a 4-a mea, Stăpâne; dă-mi cuvânt,
Hristos este puterea mea, Cuvinte al Tatălui; că iată
Dumnezeu şi Domnul, cinstita buzele mele nu le opresc a
Biserică cu dumnezeiască striga către Tine : Îndurate,
cuviinţă cântă, strigând : Din miluieşte-mă pe mine cel
cuget curat, întru Domnul căzut !
prăznuind.
ICOS
 Cântarea a 5-a  
 Cu dumnezeiască strălucirea    Şezut-a Adam atunci în
Ta, Bunule, sufletele celor ce preajma desfătării raiului şi a
mânecă la Tine cu dragoste, plâns, şi cu mâinile bătându-şi
mă rog, luminează-le; ca să Te faţa, zicea: Îndurate,
vadă, Cuvinte al lui miluieşte-mă pe mine cel
Dumnezeu, pe Tine adevăratul căzut!
 Văzând Adam pe înger
5
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

alungându-l şi încuind uşa  Întru această lună în 14 zile,


pomenirea Preacuviosului Părintelui
dumnezeieştii grădini, tare a
nostru Benedict. 
oftat şi a zis: Îndurate, Stih: Cu cugetele ca cu frâiele toată patima
miluieşte-mă pe mine cel strângând,
căzut! Frâiele vieţii Benedict este defăimând.
În a patrusprezecea zi Benedict,
   Simte durere, raiule, În ceruri a trecut.
împreună cu lucrătorul care a
sărăcit, şi cu sunetul frunzelor  Tot în această zi, Sfântul Mucenic
tale roagă pe Făcătorul să nu-ţi Alexandru cel din Pidna.
încuie uşa. Îndurate, miluieşte-  Stih : A se păgubi de cununi nesuferind,
mă pe mine cel căzut! Alexandru tăierea capului este răbdând.

Raiule prea îmbunătăţite,  Tot în această zi, Preacuviosul


 
preasfinte, preafericite, cela ce Părintele nostru şi mărturisitorul
eşti sădit pentru Adam şi Evshimon episcopul Lampsacului.
încuiat pentru Eva, roagă pe Stih : Evshimon mai-nainte de a muri,
ca Pavel zicând,
Dumnezeu pentru cel căzut. Cu bună-cuviinţă ca ziua călătorind.
Îndurate, miluieşte-mă pe
mine cel căzut!
 
   Cu ale lor sfinte rugăciuni,
Doamne miluieşte-ne şi ne
  mântuieşte pe noi. Amin.
SINAXAR
ÎN DUMINICA LĂSATULUI Cântarea a 7-a
DE BRÂNZĂ
Dătător de rouă cuptorul l-a
facem pomenire de izgonirea făcut îngerul cuvioşilor tineri;
din raiul desfătării a lui Adam iar pe haldei arzându-i
cel dintâi zidit. porunca lui Dumnezeu, pe
Stih: Împreună cu strămoşii, lumea să
muncitorul l-a plecat a striga:
jelească, Bine eşti cuvântat Dumnezeul
Căci prin o dulce mâncare, a căzut părinţilor noştri.
deodată.
Cântarea a 8-a
 Prin nespusa Ta milostivire, Hristoase Să lăudăm, bine să cuvântăm...
Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne de
 
desfătarea raiului şi ne miluieşte, ca un
iubitor de oameni. Amin.
   Din văpaie cuvioşilor rouă ai
izvorât şi jertfa dreptului cu
6
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

apă o ai ars; că toate le faci, singure zăcând, şi mahrama


Hristoase, cu singură voirea. capului era deosebită de
Pe Tine Te preaînălţăm întru dânsele. Pentru aceasta iarăşi
toţi vecii. au tăcut, până ce au văzut pe
Hristos.
Pr: Pe Născătoarea de Dumnezeu ... Slavă...
Podobia : Femei auziţi...
Ceea ce esti mai cinstită ... cu  
stihurile din Catavasier, pag.
   Porunca Ta, Doamne, nu am
 Cântarea a 9-a ascultat-o eu ticălosul, şi
 Pe Dumnezeu a-L vedea nu golindu-mă de mărirea Ta, vai
este cu putinţă oamenilor, spre mie, m-am umplut de ruşine,
care nu cutează a căuta cetele şi din desfătarea raiului m-am
îngereşti. Iar prin tine, depărtat; Îndurate Bunule,
Preacurată, S-a arătat miluieşte-mă pe mine cel
oamenilor Cuvântul întrupat; lipsit, după dreptate, de a Ta
pe Carele slăvindu-L cu oştile bunătate.
cereşti, pe tine te fericim.  
Şi acum...
Podobie: Cu Apostolii să ne suim...
Pr: Ectenia mică
 
Sfânt este Domnul Dumnezeul    Depărtaţi fiind, Doamne, din
nostru(de trei ori). rai mai înainte pentru
Înălțați pe Domnul Dumnezeul mâncarea cea din lemn, iarăşi
nostrum și vă închinați ne-ai adus pe noi prin Crucea
așternutului picioarelor lui, că şi prin patima Ta,
sfânt este. Mântuitorule şi Dumnezeul
meu. Prin care întăreşte-ne să
Luminânda Învierii
săvârşim postul, cu cuvioasă
Că a luat pe Domnul Maria curăţie, şi să ne închinăm
zicând, a alergat la mormânt dumnezeieştii învieri, Paştilor
Simon Petru și alt tăinuitor al celor mântuitoare; cu
lui Hristos, pe Carele Îl iubea, rugăciunile celeia ce Te-a
şi au alergat aceşti doi, şi au născut pe Tine.
aflat giulgiurile înlăuntru
7
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

LA LAUDE pentru toate care ne-a dat ? Că


Din Octoih, 4 stihiri ale învierii şi una a lui
Anatolie pentru noi Dumnezeu este
între oameni; pentru firea cea
Stihirile învierii. Glas 7. stricată, Cuvântul trup S-a
 
    Stih : Ca să facă între dânşii judecată
făcut şi S-a sălăşluit întru noi;
scrisă; slava aceasta este a tuturor către cei nemulțumitori,
cuvioşilor Lui. Făcătorul de bine; către cei
   Înviat-a Hristos din morţi, robiţi, Slobozitorul, către cei
dezlegând legăturile morţii, ce şedeau întru întuneric,
binevesteşte pământule Soarele dreptăţii; pe Cruce,
bucurie mare, lăudaţi ceruri Cel fără patimă, în iad lumina,
mărirea lui Dumnezeu. în moarte viaţa, învierea
pentru cei căzuţi. Către Carele
    Stih : Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii să strigăm : Dumnezeul nostru
Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii mărire Ție.
Lui.
   Învierea lui Hristos văzând, Altă Stihiră a lui Anatolie.
să ne închinăm Sfântului  
    Stih : Lăudaţi-L pe El în timpane şi în
Domnului Iisus, Unuia, Celui hore, lăudaţi-L pe El în strune şi în
fără de păcat. organe.
    Porţile iadului le-ai sfărâmat
    Stih : Lăudaţi-L pe El întru puterile
Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea Doamne, şi stăpânia morţii ai
slavei Lui. surpat cu puternică tăria Ta; și
    Învierii lui Hristos împreună ai sculat pe morţii
închinându-ne nu încetăm. Că cei ce dormeau din veac întru
însuşi ne-a mântuit pe noi de întuneric, cu dumnezeiască şi
fărădelegile noastre, Sfânt este mărită învierea Ta, ca
Domnul Iisus, Cel ce a arătat Împăratul tuturor și Dumnezeu
învierea. atotputernic.
   
Din Triod aceste samoglasnice, glasul al
    Stih : Lăudaţi-L pe El în glas de 5-lea.
trâmbiţă, lăudaţi-L pe EI în psaltire şi în Stih: Lăudaţi-L pe EI în chimvale
alăută.
bine răsunătoare, lăudaţi-L pe El în
   Ce vom răsplăti Domnului, chimvale de strigare ! Toată suflarea să
laude pe Domnul
8
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

   Adam cu plângere a strigat : luptăm împotriva vrăjmaşului,


Vai mie, că şarpele şi femeia ca un zid nestricat ținând
de la dumnezeiască credinţa, şi ca o platoşă
îndrăzneală m-a gonit, şi din rugăciunea, şi ca un coif
desfătarea raiului mâncarea milostenia. În loc de sabie,
din pom m-a înstrăinat. Vai postul carele taie toată răutatea
mie, nu mai pot răbda ocara. de la inimă. Cel ce face
Cel ce eram odinioară acestea, va primi cununa cea
împăratul tuturor făpturilor adevărată de la Împăratul
celor pământeşti ale lui tuturor, Hristos, în ziua
Dumnezeu, acum rob m-am judecăţii.
făcut, dintr-o sfătuire  
fărădelege. Şi cel ce eram Glasul al 6-lea
oarecând îmbrăcat cu mărirea     Stih: Veselimă-voi şi mă voi bucura
întru Tine, cânta-voi mumele Tău,
nemuririi, cu piele de om înalte.
muritor cu jale sunt înfăşurat.  
Vai mie, ce plângere îmi voi    Adam din rai a fost izgonit,
lua întru ajutor ? Ci Tu, cu mâncarea împărtăşindu-se,
Iubitorule de oameni, Cela ce ca un neascultător. Moise
din pământ m-ai făcut, cu văzător de Dumnezeu s-a
milostivirea îmbrăcându-Te, făcut, cu postul, curăţindu-şi
din robia vrăjmaşului iarăşi ochii sufletului. Pentru aceasta
mă cheamă şi mă mântuieşte. cei ce poftim să fim locuitori
  raiului, să ne lepădăm de
    Stih: Mărturisi-mă-voi Ţie, hrana cea nefolositoare; şi
Doamne, cu toată inima mea, spune-voi
toate minunile Tale. dorind să vedem pe
Călătoria bunătăţilor s-a Dumnezeu, să postim ca
deschis. Cei ce voiţi să vă Moise patruzeci de zile. Cu
nevoiţi intraţi, încingându-vă rugăciuni şi cu cereri, stăruind
cu nevoinţa cea bună a din toată inima, să potolim
postului. Că cei ce se luptă patimile cele sufleteşti, să
după lege, după dreptate se şi gonim zburdările cele trupeşti.
încununează. Şi luând toată Uşori să trecem spre călătoria
într-armarea Crucii să ne cea de sus, unde cetele
9
Utrenia glas VII/ Duminica izgonirii lui Adam din Rai – 14 martie

îngerilor cu glasuri fără tăcere     Slavă..., tot aceasta


laudă pe nedespărţita Treime;
să vedem neasemănata şi Şi acum...
stăpâneasca frumuseţe. Acolo Preabinecuvântată eşti
învredniceşte-ne, Fiule al lui Născătoare de Dumnezeu,
Dumnezeu, Dătătorule de Fecioară, că prin Cel ce s-a
viaţă, pe noi cei ce nădăjduim întrupat din tine iadul s-a
întru Tine, să dănţuim zdrobit, Adam s-a chemat,
împreună cu oştile îngereşti. blestemul s-a pierdut, Eva s-a
Pentru rugăciunile Maicii, mântuit, moartea s-a omorât şi
celeia ce Te-a născut, noi am înviat. Pentru aceasta
Hristoase, şi ale Apostolilor, şi cântând strigăm: Binecuvântat
ale mucenicilor, şi ale eşti Hristoase, Dumnezeul
preacuvioşilor. nostru, Cel ce ai binevoit aşa,
  mărire Ţie!
   Stih: Scoală-Te, Doamne Dumnezeul
meu, înalță-se mâna Ta, nu uita pe Pr. Slavă Ție, Celui ce ne-ai
săracii Tăi până în sfârşit. arătat nouă lumina
 
   Sosit-a vremea, începutul Doxologia cea mare.
luptelor celor duhovniceşti,
biruinţa cea împotriva
dracilor, înfrânarea cea într-
armată, podoaba îngerilor,
îndrăznirea cea către
Dumnezeu. Că prin aceasta,
Moise s-a făcut vorbitor cu
Ziditorul şi nevăzut a primit
glas în urechile lui. Doamne,
prin aceasta învredniceşte-ne
şi pe noi, să ne închinăm
patimilor Tale şi Sfintei
Învieri, ca un iubitor de
oameni.
 
10

S-ar putea să vă placă și