Sunteți pe pagina 1din 10

TATĂL CERESC

Sfânta Treime se află pe Pământ!


Tatăl Ceresc este din nou coborât pe Pământ pentru a cerceta lumea aceasta
căzută în păcate!
Venirea Sa pe planetă a fost anunţată prin mai mulţi mesageri, din România şi
din lume.
Tatăl Ceresc a venit pentru a întinde din nou o mână de ajutor oamenilor,
pentru a-i ajuta să iasă din greşelile vieţii lor şi a-i determina să ducă o viaţă curată şi
frumoasă:

,,Spune-le că Dumnezeu, Domnul


Păcii, pe care Heruvimii Îl înconjoară, Şi-
a pus jos Coroana şi hainele Sale regeşti,
umblă prin lume desculţ, îmbrăcat în sac,
ca să-Şi arate tristeţea. Se cutremură
Stâlpii Cerului, iar pe Îngerii Mei îi
copleşeşte tristeţea, văzând cum această
generaţie îl urmează pe satana. De aceea
cobor de pe Tronul Meu ca să vă ajung pe
toţi. Nu, nu uit pe nimeni. Am să Mă aşez
între cei nenorociţi şi nu se vor teme de
Mine. Am să Mă împrietenesc cu ei şi am
să le spun că niciodată nu au fost fără
TATĂ! Nu au cunoscut Legea Raiului
fiindcă nu a fost nimeni lângă ei să le
spună. Nimeni nu le-a spus, deşi ei sunt
odraslele Atotputernicului. Atunci am să-i
adun ca pe miei. Am să-i strâng la Inima
Mea, ca şi cum le-aş spune o taină şi am
să-i hrănesc de pe buzele Mele. Am să le
spun că IUBIREA se află în faţa lor.” -
mesaj transmis prin doamna Vassula
Riden din Elveţia.

,,Voi sunteţi copiii Mei, creaţia Mea, pe care cu multă dragoste şi migală v-am
creat. V-am răsfirat pe faţa Pământului pentru înfrumuseţarea voastră, aşezându-vă
alături de Creaţia Mea naturală, unde să trăiţi ca adevăraţi fraţi. Voi din neştiinţă şi
ispitire, aţi uitat motivul venirii pe Pământ. Acum că mintea vi s-a luminat, încercaţi
să conştientizaţi că fiecare aveţi o misiune precisă şi faptul că trăiţi pe acest Pământ
nu este la voia întâmplării.” - mesaj primit de Maria Şandor din România.

Tatăl Nostru Atotputernic, Atotcreator, Omnipotent şi Omniprezent, este cel


care ne poartă nouă de grijă în fiecare secundă a vieţii noastre şi este cel care doreşte
să ne ducă pe toţi spre Luminile Celeste ale Împărăţiei Cerurilor. Revenit pe Pământ

1
din dragoste de oameni, Tatăl Nostru Ceresc acordă o atenţie specială României:

,,Am adus în viaţa voastră mai multe încercări decât în viaţa altor popoare,
pentru că v-am ales să purificaţi lumea de păcate. Misiunea României este o misiune
înaltă şi cu mult mai importantă decât realizaţi. Fiul Meu este acum aici în România
în mai multe trupuri ce au o înaltă vibraţie...Deci o a doua venire a Fiului Meu este
deja în curs de desfăşurare, pentru că ei sunt deja cu voi şi vă ajută să înţelegeţi mai
bine cuvântul Meu. Nu am motive să Mă tem că veţi face ceea ce aţi făcut în urmă cu
2000 de ani, căci acum Fiul şi Tatăl sunt mereu alături şi împreună cu voi în alte
forme materiale.”

Mesaje din cartea Dumnezeu ne vorbeşte a doamnei Felicia Munteanu despre


România, transmise de Tatăl Ceresc iată ce spun:

,,Acum sunt mai aproape de sufletul românilor decât am fost vreodată de


sufletul unui popor şi de aceea vă ştiu toate problemele şi toate zbaterile...Poporul
român este poporul ales de Mine pentru ridicarea spirituală a lumii şi această ridicare
va fi spectaculoasă, veţi creşte în atenţia omenirii pentru că aveţi multe persoane
cărora le-am dat puteri şi har Divin. Prin ele veţi ajunge ceea ce Eu am hotărât de
mult: Noul Ierusalim al lumii.”

,,Fiţi mai aproape de Mine, folosind puterea credinţei, căci ea vă poate da mai
mult decât toate bunurile materiale.”

,,România este şi va fi ceea ce trebuie: ţara de lumină care are puterea Luminii
Divine”.

Mulţumim din tot sufletul Tatălui Ceresc pentru minunata Sa purtare de grijă
pentru noi românii şi pentru minunatul destin care ni l-a pregătit în lume.

Tatăl Ceresc nu are o zi a Sa Personală de cinstire în calendarele creştine.


Prin călugăriţa Eugenia Ravasio din Italia s-a transmis de către Puterile Cereşti,
că o astfel de dată potrivită este data de 1 August a fiecărui an şi ea va apărea în viitor
în toate calendarele creştine.
De ce data de 1 August?
1 = UNUL desemnează pe Tatăl - Începutul a tot şi a toate;
August = deoarece Tată este o Persoană Augustă! El merită toată cinstea,
respectul şi iubirea noastră.

În acest fel vedem că întotdeauna înţelepciunea Cerului este cu mult mai înaltă
decât înţelepciunea omenească.
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

2
PARACLISUL TATĂLUI CERESC

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!


Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de
3 ori).
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta,
facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă,
dăne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că
a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Doamne miluieşte! (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Christos, Împăratul nostru Dumnezeu!
Veniţi să ne închinăm şi să cădem, la Însuşi Christos, Împăratul şi Dumnezeul
nostru!
Psalmul Tatălui Ceresc:
Veniţi toţi iubitorii de Dumnezeu să-L slăvim pe Tatăl nostru cel Ceresc;
Veniţi popoare să-L slăvim pe Împăratul Împăraţilor şi pe Domnul Domnilor;
Veniţi cu toţii să aducem preamărire celei mai înalte Personalităţi Divine;
Iubiţi-L popoare pe Tatăl Ceresc al Domnului Iisus;
Iubiţi-L popoare pe cel ce are în stăpânire Universul şi toată suflarea lui;
Îngenuncheaţi, rugaţi-vă şi smeriţi-vă înaintea Celui pe Care nimeni nu-L
clinteşte;
Suflarea Universului se sfieşte când se aude măreţia numelui Său;
Binecuvintează-ne pe noi Tată Ceresc, împreună cu Fiul Tău, Domnul Iisus
Christos şi cu Duhul Sfânt.
Sfinţeşte pe cei ce Te iubesc pe Tine, pe Fiul Tău cel Unul Născut, pe Duhul
Sfânt şi întreaga Dumnezeire, care este de necuprins cu mintea;
Sfinţeşte şi iubeşte-i pe toţi care din veac în veac vor face Voia Ta cea Sfântă;
Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă, binecuvântat este Cel ce vine întru
numele Domnului! (de 3 ori)

3
Urmează troparele acestea pe glasul al 5-lea:
Către Tatăl Nostru Cel Ceresc să strigăm noi păcătoşii şi nevrednicii, zicând: Ai
milă de noi Tată Ceresc! (de 2 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Bunătatea Ta cea Dumnezeiască cine o va spune oare? Îngerii? Arhanghelii?
Oştirile Cereşti sau Sfinţii? Numai Domnul nostru Iisus Christos ne poate spune acest
adevăr minunat şi de nepătruns.
Psalmul Adevărului Sfânt :
Adevărat eşti Doamne Dumnezeule şi adevărată este lucrarea Ta cea
duhovnicească;
Adevărate sunt Cerurile şi Oştirile Cereşti;
Adevărat este Tronul Tău şi adevăraţi sunt cei din jurul Sfântului Tău Tron;
Adevăr a spus Fiul Tău, Domnul Iisus Christos şi adevărată este Sfânta Sa
Evanghelie;
Adevăr au mărturisit toţi Sfinţii Tăi, în toate veacurile şi la toate popoarele;
Adevărul Tău se va transmite din neam în neam şi din veac în veac;
Tu eşti Stăpânul tuturor veacurilor şi în faţa Adevărului cel Sfânt şi
Dumnezeiesc nimeni nu poate sta împotrivă.
Sfântul canon al Tatălui Ceresc
Cântarea a 1-a, glasul I:
Irmos: Marea vieţii văzând-o învolburată, către Tine strigăm, Doamne
Dumnezeule din necazuri scoate-ne!
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Domnul nostru Iisus Christos, arătând comuniunea sfinţeniei Divine, a zis
apostolului Filip: Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine!
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
La Stejarul lui Mamvri Te-ai arătat Întreit lui Avram şi dreptei Sara, profeţind
că vor avea un fiu la bătrâneţe.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Adevărul cel sfânt L-a spus Domnul Iisus Christos când propovăduia
Evanghelia, zicând: Cei ce-l iubesc pe Fiul, vor iubi şi pe Tatăl Ceresc, iar cei care nu
Îl iubesc pe Fiul, nu Îl vor iubi nici pe Tatăl.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Toţi cei care vor respecta învăţătura Sfintei Evanghelii, făcând voia Tatălui
Ceresc, vor avea un loc sfânt şi binecuvântat în Împărăţia Cerurilor.
Cântarea a 3-a:
Irmos: Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi, întru dragostea Ta cea sfântă,
căci Tu eşti marginea doririlor, Unule iubitor de oameni!
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Iubind pe Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Christos, iubeşti pe toţi creştinii,
dar le ceri să împlinească poruncile Tale cele sfinte şi Dumnezeieşti.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Toţi Sfinţii care au iubit Sfântul Cuvânt al Adevărului şi l-au împlinit cu cinste,
au luat cunună sfântă şi au câte un loc binecuvântat în Sfânta Împărăţie a Cerurilor.

4
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat, mărturisim
noi creştinii şi într-un glas Îl slăvim pe Domnul Dumnezeu cel Veşnic şi Iubitor de
oameni.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Marele Proroc Ilie şi-a ascuns faţa cu cojocul, zicând: Nu este om viu care să
vadă Slava lui Dumnezeu, iar noi să ne acoperim cu smerenie, slăvindu-L pe Domnul
Savaot.
Urmează stihirile pe glasul al 2-lea:
I. Pe noi creştinii, care facem voia Ta cea sfântă, ajută-ne, ocroteşte-ne şi ne
apără Tată Ceresc, punând Oştirile Îngereşti să îi izgonească pe duşmanii cei văzuţi şi
nevăzuţi!
II. Toţi cei ce aveţi nădejde, dragoste şi multă evlavie la Domnul Dumnezeu,
smeriţi-vă din tot sufletul, căci Tatăl Ceresc vă va primi întru Împărăţia Sa!
Ectenie (se citeşte sau se cântă de către cel care are acest Sfânt Paraclis):
- Cu pace Domnului să ne rugăm!
- Doamne miluieşte!…
- Pentru pacea de Sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne
rugăm!
- Doamne miluieşte!…
- Pentru întreaga Biserică creştin ortodoxă, pentru toţi ortodocşii de
pretutindenea, Domnului să ne rugăm!…
- Doamne miluieşte!…
- Pentru toţi aceştia care sunt de faţă (numele lor...), pentru sănătatea lor şi a
celor din familiile lor, Domnului să ne rugăm!…
- Doamne miluieşte!…
- Pentru întoarcerea la dreapta credinţă ortodoxă a tuturor oamenilor de pe
Pământ, Domnului să ne rugăm!…
- Doamne miluieşte!…
Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni eşti, Doamne Dumnezeule şi Ţie
slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin.
Sedealnă: Preaminunatule Tată Ceresc, binecuvântează poporul românesc, întru
toate veacurile, pentru ca toţi cei ce vor fi să fie să Te preaslăvească pe Tine şi
întreaga Dumnezeire, cea veşnică şi atotputernică.
Cântarea a 4-a:
Irmos: Lucrul Tău cel sfânt, poruncile Tale şi cuvântul Tău, este cu anevoie
oamenilor de înţeles, dacă nu ni se explică nouă pe îndelete.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Când vorbeai în Muntele Sinai, tot poporul s-a speriat şi a trimis pe alesul Tău
Moise să vorbească cu Tine, căci lor le era frică să nu moară.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Tunete şi fumegare mare s-a văzut în vârful muntelui Sinai, de aceea nimeni nu
a cutezat să vorbească cu Tine, ci numai doar cel pe care l-ai ales să conducă poporul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

5
În chipul stâlpului de foc mergeai, înaintea celor ce I-ai călăuzit, făcându-Te
văzut ziua sub formă de nor, iar noaptea sub formă de stâlp de foc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Lucrare mare şi înfricoşătoare ai făcut împotriva celor răzvrătiţi, căci cu foc ai
aprins taberele lor, ai crăpat pământul şi I-ai prăbuşit în adâncuri.
Cântarea a 5-a:
Irmos: Luminătorule al tuturor, care străluceşti nespus de mult, iar în faţa
Slavei Tale nici Sfinţii Îngeri nu pot sta, luminează-ne pe noi nevrednicii şi ne
întăreşte!
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lumină a celor apropiaţi de Tine eşti Preabinecuvîntatule al nostru Tată Ceresc,
iar pe cei ce se depărtează de Dumnezeirea cea Veşnică, îi rechemi în căile cele drepte
prin cei aleşi, spre a face lucrare frumoasă, minunată şi de Tine binecuvîntată.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Împăratul Solomon, care a cerut înţelepciune, I-ai dat frumuseţe, avere şi cinste
deosebită, iar noi creştinii de azi cerem numai cele bune şi iertare de păcate, făcând
apel la marea Ta milostivire sfântă şi Dumnezeiască.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
La Botezul Sfântului şi Preabinecuvîntatului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus
Christos ai zis: Acest este Fiul Meu iubit întru care am binevoit! Sfântul Ioan
Botezătorul auzind acestea le-a mărturisit întregului popor.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Acelaşi glas minunat şi preabinecuvîntat s-a auzit de către unii oameni din
popor când Domnul nostru Iisus Christos propovăduia Sfânta Evanghelie şi mulţi au
spus că a fost un tunet.
Cântarea a 6-a:
Irmos: Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, Preaminunatule al nostru
Tată Ceresc, ci fii bun cu noi şi ne ascultă.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lui Barac i-ai dat curaj să se lupte cu oştile duşmane, iar noi cerem să ne dai şi
nouă curaj creştinesc, spre a ne lupta cu oştile vrăşmaşilor ispititori, dar şi cu ale celor
care caută să ne subjuge.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Putere multă ai dat lui Samson, de aceea el învingea pe toţi. Te rugăm acum din
toată inima noastră de creştini să ne dai şi nouă acea putere pentru a-i învinge pe toţi
duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, care ne stau nouă în cale şi nu ne lasă pe noi să mergem
pe calea cea bună a Creşterii Luminii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Plin de înţelepciune, de slavă şi de calităţi Dumnezeieşti a fost Mântuitorul
nostru Domnul Iisus Christos, căci a închis gurile rele ale clevetitorilor din vremea
Sa.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Când Domnul nostru Iisus Christos era pe Pământ, se ruga către Tine,
Preabinecuvîntatule Tată Ceresc şi zicea: ,,Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să
Te preaslăvească…Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe Pământ şi acum preaslăveşte-mă

6
Tu Părinte, la Tine Însuţi, cu Slava pe care am avut-o, mai înainte de a fi lumea."
Ectenia milei (se citeşte cu toată smerenia de către cel care are acest Sfânt
Paraclis):
- Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne
şi ne miluieşte!
- Doamne miluieşte! (de 3 ori)
- Pentru întreaga Biserică creştin ortodoxă, pentru unirea tuturor bisericilor
creştine în una sfântă, sobornicească şi apostolească, domnului să ne rugăm (de 3
ori).
- Doamne miluieşte!
- Pentru tot poporul nostru românesc, pentru toţi românii de pretutindenea,
pentru sănătatea şi mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
- Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Ecfonis: Că milostiv şi iubitor de oameni eşti, Doamne Dumnezeule şi Ţie
Slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
Condac, glas 6:
Cela ce eşti Stăpân peste toate, deopotrivă cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, Tată
Ceresc milostiveşte-te spre noi şi ne izbăveşte din toate nevoile noastre, căci eşti de-a
pururea respectat şi preamărit!
Prochimen, glasul al 4-lea:
Pomeni-voi numele Tău Doamne în tot neamul şi neamul…
Stih: Feţei Tale se vor ruga mai marii popoarelor…
Apostolul:
Înţelepciune!: Din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (I
Ioan 2; 1,2, 21-25):
Fraţilor! Acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi şi dacă va păcătui cineva, avem
mijlocitor către Tatăl pe Iisus Christos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru
păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. V-am
scris vouă, nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi ştiţi că nici o minciună
nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este
Christosul? Acesta este Anticristul, cel ce tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine
tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl, cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
Deci ceea ce aţi auzit la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea ce
aţi auzit de la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi aceasta este făgăduinţa
pe care El ne-a făgăduit-o: viaţa veşnică"
- Pace ţie!
- Şi duhului tău! Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Stih: Bucuraţi-vă de Domnul Dumnezeu care ne ajută pe noi!
Evanghelia:
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Marcu (Marcu 1, 9-11):
,,În vremea aceea Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi a fost botezat în Iordan,
de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă a văzut Cerurile deschise şi Duhul Sfânt ca un
porumbel, coborându-se peste El. Şi glas s-a făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu iubit
întru care am binevoit"

7
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor
noastre!
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, ale Sfintelor Puteri Cereşti şi ale Preasfintei
Fecioare Maria, curăţeşte-ne Doamne mulţimea fărădelegilor noastre!
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea!
Stihirile Tatălui Ceresc:
I. Atotputernice şi Preaminunate Tată Ceresc, Supremă Fiinţă Divină, ajută
neamul nostru creştinesc şi românesc, aşa cum ai ajutat pe toţi aleşii Tăi din toate
veacurile şi până acum.
II. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda pe Tine, Tată Ceresc şi întreaga
Dumnezeire cea Preaslăvită, todeauna şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
III. Preabinecuvîntată Dumnezeire veşnică şi de necuprins cu mintea noastră,
nu lăsa pe noi robii Tăi cei nepricepuţi să murim în fărădelegi şi în păcate. Ajută-ne
pe toţi întru slava numelui Tău!
Cântarea a 7-a:
Irmos: Binecuvintează-ne pe noi, Tată Ceresc, cu binecuvântarea Ta cea sfântă,
aşa cum ai binecuvântat pe toţi Sfinţii care au propovăduit Evanghelia minunatului
Tău Fiu Iisus Christos!
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Fii ai Luminii Cereşti îi faci pe toţi cei care cu credinţă şi cu nădejde, cu
dragoste şi cu devotament sfânt, fac voia Ta cea Dumnezeiască.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc, ajută-ne nouă!
Lămuriţi fiind că suntem în întunericul păcatelor, Te rugăm să ne deschizi calea
spre cele înalte, spre adevăr şi sfinţenie, căci totul se poate când Harul Tău se revarsă
peste noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Dincolo de slava Sfinţilor este Slava Dumnezeiască, care depăşeşte orice
măsură omenească sau îngerească, căci şi Sfinţii Heruvimi mărturisesc despre
aceasta.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Turn către tăria Dumnezeiască fiind, de neclintit eşti şi nimeni dintre cei care
Te ascultă nu poate face nimic fără voia Ta cea sfântă, iar cei care nu te-au ascultat şi
s-au depărtat de tine au ajuns în întunericul cel de nedescris.
Cântarea a 8-a:
Irmos: Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului Savaot,
cântându-I şi preaînălţîndu-L întru toţi vecii.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc ajută-ne nouă!
Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, cei care ne rugăm către Tine,
Doamne al Puterilor, ci mai mult ne întăreşte, spre a duce o viaţă sfântă şi fără de
păcate.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc ajută-ne nouă!
Lumina sfântă a Dumnezeirii Tale, cea de o rară frumuseţe, trimite-o să

8
strălucească şi peste noi, Preaveşnicule Luminător!
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Domnul Dumnezeu.
Slava Ta Doamne, fiind mai înainte de a fi lumea noastră cea văzută, a strălucit
în Universul Ceresc, fiind văzută încă de atunci de către toate Sfintele Puteri Cereşti.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Toţi vizionarii cereşti, care au văzut câte ceva din Sfânta Împărăţie a Cerurilor
au spus ori au scris câte ceva despre cele de Sus, iar Sfântul Apostol şi mucenic
Ştefan a zis: ,,Îl văd pe Fiul de-a dreapta Tatălui!"
Cântare a 9-a:
Irmos: Popoarele de pe toată suprafaţa Pământului vor ajunge la cunoştinţa
Dumnezeirii şi vor slăvi pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, prin lucrarea cea
minunată a ortodoxiei noastre româneşti.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc ajută-ne nouă!
Toţi drept măritorii creştini care au auzit de lucrarea Ta cea minunată se
smeresc, rugându-se şi preaînălţîndu-Te în toţi vecii.
Stih: Preabinecuvîntatule şi Preaînaltule Tată Ceresc ajută-ne nouă!
Lucrarea cea minunată de ridicare a pământenilor din înapoierea lor ai dat-o
Fiului Tău, cel Unul născut, care a adus vestea cea bună a Împărăţiei Cerurilor şi va fi
cu noi până la sfârşitul tuturor veacurilor.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Toţi cei ce Te slăvesc pe Tine cu credinţă, vor avea parte de Slava cea Cerească
şi binecuvântată în veci.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
În lupta noastră care o dăm împotriva forţelor răului, ajută-ne pe noi Doamne
Dumnezeule, cât şi pe toţi urmaşii noştri, care vor fi să fie căci este a doua venire a
Domnului nostru Iisus Christos pe Pământ.
Laudele Tatălui Ceresc:
Lăudaţi-L pe Domnul toţi Sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El toţi Îngerii Lui. Nu ne
pricepem noi oamenii îndeajuns să lăudăm pe Tatăl Ceresc, pe care Îl laudă neîncetat
toate Oştirile Cereşti şi Cetele Îngereşti. (de 2 ori)
Lăudaţi pe Domnul toţi cei botezaţi, lăudaţi pe Domnul cei binecuvântaţi.
Lăudat să fie Tatăl nostru cel Ceresc, împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, de către toţi
creştinii din întreaga lume, căci vestea bună a Împărăţiei Cerurilor a venit din
porunca Tatălui, prin voinţa Fiului şi cu lucrarea Duhului Sfânt. (de 2 ori)
Lăudat să fie Domnul Savaot, de toate popoarele Pământului. Veniţi toate
popoarele să-L lăudăm pe Tatăl nostru cel Ceresc şi pe toată Dumnezeirea cea
Veşnică, Mare şi Atotputernică, căci este Dătătoare de Viaţă şi ocrotitoarea creştinilor.
Lăudaţi şi binecuvântaţi pe Tatăl Ceresc şi pe întreaga Dumnezeire, căci pe toţi
ne împodobeşte cu razele harului. Lauda Domnului Savaot în gura celor
binecuvântaţi şi fericiţi, căci calea spre Ceruri de pe Pământ începe.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Veniţi toate popoarele, împreună cu toţi Sfinţii şi cu toate Sfintele Puteri
Cereşti să lăudăm pe Tatăl nostru cel Ceresc, împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt,
aducând slavă marilor Personalităţi Divine şi tuturor celor din Sfânta Împărăţie a

9
Cerurilor!
Doxologia:
Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina!
Slavă întru Cei de Sus , lui Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni
bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ţie, slăvimu-Te, Îţi
mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule
Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unul Născut Iisuse Christoase şi Duhule Sfinte,
Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele
lumii, miluieşte-ne pe noi. Primeşte rugăciunea noastră Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui şi ne miluieşte pe noi. Că tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Iisus Christos
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin!
În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda numele Tău în veac şi în
veacul veacului. Învredniceşte-ne Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim
noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori)
Doamne scăpare Te-ai făcut nouă din neam în neam. Eu am zis: Doamne
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu că Ţi am greşit Ţie. Doamne către Tine am
scăpare, învaţă-mă să fac voia Ta că Tu eşti Dumnezeul meu, că la Tine este Izvorul
Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de
3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi!
Troparul Tatălui Ceresc:
Preabinecuvîntatule Tată Ceresc, care stai pe Sfântul Tron Divin, împreună cu
Fiul şi Sfântul Duh şi pe toate le vezi, le auzi şi le pricepi, ştiind mai înainte ce va
urma, Care cu cuvântul şi cu gândul poţi să faci orice doreşti, Îndelung Răbdătorule şi
Mult Milostive, miluieşte-ne pe noi creştinii şi pe tot poporul nostru românesc
întoarce-l pe calea cea bună, întru slava numelui Tău!
Rugăciune către Tatăl Ceresc:
Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, care L-ai trimis pe Fiul Tău în lume să
propovăduiască Sfânta Evanghelie, Care împreună cu Duhul Sfânt neîncetat priveşti
spre noi, binecuvântează-ne, întăreşte-ne, luminează-ne pe noi, ca să facem voia Ta
cea sfântă, atât noi cât şi urmaşii noştri.
Întăreşte ţara noastră, poporul nostru fă-l ascultător, inimile fiilor şi fiicelor
noastre le întăreşte spre a Te asculta pe Tine, căci Tu eşti Dumnezeul măririlor şi Ţie
Slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeirii celei veşnice şi
Atotputernice, întotdeauna şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

10

S-ar putea să vă placă și