Sunteți pe pagina 1din 28

Cuprins

Nr. Pag Nume


1 1 Rugăciunile începătoare
2 2 Rugăciuni către Tatăl Ceresc
3 4 Rugăciuni către Sfântul Duh
4 7 Rugăciuni către Domnul Iisus Christos
5 12 Cele 15 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta
6 15 Cele 7 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta
7 16 Rugăciuni către Maica Domnului
8 19 Brâul Maicii Domnului
9 21 Visul Maicii Domnului
10 22 Rugăciune către Sfinţii Arhangheli
11 22 Rugăciune către Toţi Sfinţii
12 23 Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor
13 24 Rugăciune către Sfânta Cruce
14 25 Rugăciune către Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Îngeri de Lumină, Sfintele Scaune
Cereşti, Domnii, Puteri Cereşti, Stăpânii, Începătorii
15 26 Rugăciune completă
16 27 Rugăciunea Lumânărilor Aprinse

Rugăciunile începătoare
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul
Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte Bunule sufletele noastre!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori)
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi! Doamne, curăţeşte păcatele noastre! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre!
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!
Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte!
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în
Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Că a Ta este
Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatǎlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune
aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile
noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru
şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să
nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu
şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în
1
mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ
însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg,
Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la
pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei cee necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie,
Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului! (de 3 ori)
Psalmul 50
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai
vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru
cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut
maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-
mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da
bucurie şi veselie; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate
fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie
bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că
de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă
şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile
Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Este bine ca de fiecare dată când ne rugăm, să începem prin a spune:


Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale tuturor
oamenilor care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm, Te preamărim
şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în Tine, nu Te laudă, nu Te
preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Îi facem şi pe ei părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate
faptele noastre bune, munca noastră, suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din această zi, fiecare după
numele său, prin mijlocirea Maicii Domnului, în unire cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit, spre iertarea
păcatelor noastre şi sfinţirea inimilor noastre! (în zilele de post adăugăm: Îţi închinăm şi postul nostru, ca jertfă
de ispăşire). Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, păcătoşii! Binecuvântat,
Slăvit şi Lăudat să fii, Iisuse Christoase, că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Maica Domnului,
Măicuţa noastră, Maica Ajutorului Dumnezeiesc, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ
şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli, apăraţi-ne!
Toţi Sfinţii din Cer, rugaţi-vă pentru noi!

Rugăciuni către Tatăl Ceresc

1.Rugăciune către Tatăl Ceresc - de slavă şi mulţumire


Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preaslăvit şi Multîndurat, primeşte de la noi această rugăciune de
slavă sfântă şi de mulţumire, aşa cum pe toate le primeşti de la Sfinţi, de la Îngeri, de la Sfintele Puteri Cereşti şi
de la Preasfânta şi Preacurata Fecioara Maria. Nu ne lua în seamă nevrednicia noastră pământească, ci ne
întăreşte şi ne ajută, ca să Te preaslăvim şi să Îţi mulţumim, că Ţie, Preasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime Ţi se
cuvine toată slava, lauda, mulţumirea şi închinăciunea în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Cel Preaslăvit,

2
Tată Ceresc, ajută-i pe smeriţii robii Tăi să lucreze numai cele bune, pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt. Nu ne
lăsa pe noi să greşim, ci ne îndreaptă, cu îndreptare sfântă şi blândă, atât pe noi cât şi pe urmaşii noştri, care vor
fi să fie, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Christos. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru
toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra noastră, Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările Tale
sfinte, Îţi mulţumim pentru că eşti Multiubitor, Multmilostiv şi Multrăbdător. Ne-ai dat simţurile noastre ca să
admirăm desăvârşirea şi minunea creaţiei Tale, pentru care, Doamne Dumnezeule, Te iubim, Te Slăvim, Te
lăudăm şi Îţi mulţumim! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!
2. I. Rugăciune către Tatăl Ceresc - de mulţumire
Doamne, Tată Ceresc Îţi mulţumesc pentru viaţă şi pentru că m-ai adus în lumea aceasta ca într-un Rai
Preasfânt. Îţi mulţumesc pentru toate darurile pe care în fiecare clipă le reverşi asupra mea, asupra familiei mele,
asupra celor dragi mie, asupra Pământului întreg. Îţi mulţumesc pentru Pământ, pentru Soare, pentru apă, pentru
aer, pentru hrană, pentru sănătate, pentru îmbrăcăminte, pentru adăpost, pentru familie, pentru prieteni şi pentru
duşmani. Îţi mulţumesc pentru toate frumuseţile şi spendorile lumii acesteia, a căror desăvârşire fac să se
oprească respiraţia şi umplu ochii de lacrimi de fericire. Îţi mulţumesc pentru toate suferinţele, pe care le
îngădui ca eu să îmi răscumpăr păcatele şi greşelile mele şi pentru toate încercările pe care Tu le permiţi, ca să
mă întăresc şi ca să mai urc, cu fiecare dintre ele, o treaptă spre Împărăţia Ta. Îţi mulţumesc pentru toate şi Te
rog Doamne, dă-mi puterea să le trec cu bine pe toate, să nu mă plâng, să nu mă vaiet, să nu cârtesc. Iartă-mă
Doamne pentru multele mele păcate şi Îţi mulţumesc că mă ajuţi să mă smeresc, ca să fiu bineplăcut Ţie, Îţi
mulţumesc că mă iubeşti, cu iubirea Ta frumoasă, perfectă, Dumnezeiască, pe care doresc să o cresc şi eu în
inima mea. Te iubesc, Îţi mulţumesc şi Te slăvesc Tată Ceresc! Amin!

2. II. Rugăciune către Tatăl Ceresc - de mulţumire


Doamne, Tată Ceresc pentru că ne-ai dat viaţă şi ne ajuţi la fiecare încercare mai grea, de fiecare dată
când Te rugăm, Îţi aducem în dar smerenia noastră, toate faptele bune, iubirea noastră sfântă pentru Tine şi
pentru semenii noştri şi Îţi mulţumim pentru toate! Tată Ceresc, Te rugăm, primeşte această puţină rugăciune a
noastră şi iartă-ne greşelile noastre făcute cu simţurile, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul, cu voia sau fără voia
noastră, cu ştiinţă sau cu neştiinţă, sau în orice alt fel, de la crearea noastră şi până în prezent. Smereşte-ne,
înmulţeşte-ne răbdarea şi iubirea sfântă şi ajută-ne Doamne să devenim plăcuţi Ţie, prin toate faptele, gândurile
şi vorbele noastre. Luminează-ne Doamne, atât pe noi, cât şi pe cei adormiţi, de la Adam şi până acum. Îţi
mulţumim pentru toate darurile pe care cu atâta dărnicie şi bucurie ni le oferi, în fiecare clipă a vieţii noastre! Îţi
mulţumim că eşti atât de Iubitor, atât de Bun, atât de Milostiv şi atât de Iertător. Doamne facă-se Voia Ta în
veci peste noi toţi! Ajută-ne Doamne să fim cu toţii în veşnicie alături de Tine, în iubirea Ta Sfântă! Amin!
3.Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru iertare de păcate
Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire Te rugăm iartă-ne toate greşelile
noastre făcute cu fapta, cu gândul, cu cuvântul, cu simţurile noastre, sau în orice alt fel, ştiut sau neştiut de noi,
de la zidirea noastră şi până acum! Iartă-ne Doamne puţina noastră credinţă! Iartă-ne Doamne că nu ştim să-Ţi
mulţumim pentru toată dragostea cu care reverşi asupra noastră, în fiecare clipă, toate darurile Tale sfinte, toate
binecuvântările Tale dumnezeieşti! Iartă-ne Doamne că suntem tot timpul nemulţumiţi de cum arătăm, de cele
pe care le avem, de purtarea celorlalţi faţă de noi, de încercările vieţii! Iartă-ne Doamne că ne plângem că e
prea frig sau prea cald, ne plângem de ploi şi de secetă, de vânturi şi de tot şi de toate şi prin asta ne facem rău
nouă, dar şi celorlalţi! Iartă-ne Doamne că suntem mândri, cârtitori, nemulţumiţi, răi şi răuvoitori, mici şi
păcătoşi, leneşi şi cu atâtea defecte cu care singuri ne-am împodobit şi pentru care suferim boli şi încercări, care
să ne ridice din moartea sufletelor noastre! Cum ne mai suporţi Doamne? Şi mai ales, cum de ne mai iubeşti?
Pentru că ne-ai creat, ne-ai dat viaţă, ne-ai binecuvântat şi ne-ai adus în această lume, ca într-un Rai Preasfânt,
noi Te slăvim Doamne, Îţi mulţumim pentru îndelunga Ta răbdare şi pentru frumuseţea iubirii Tale, Te iubim şi
noi cu inimile noastre înnegrite de rău, cu sufletele noastre murdare, diforme şi sleite de patimi şi închinându-ne
Ţie Doamne, Te rugăm iartă-ne, luminează-ne, întăreşte-ne şi ajută-ne să devenim asemenea Ţie, copiii Tăi! Amin!
4.Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru iluminare
Doamne, Tată Ceresc, Dumnezeule Atotfăcător, Prealuminat, Preaslăvit şi Multiubitor întăreşte-ne în
credinţă, smereşte-ne, binecuvintează-ne, dă-ne răbdare şi cele bune şi de folos sufletelor noastre, luminează-ne
3
pe noi păcătoşii, spre a face Voia Ta Cea Sfântă, în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Te rugăm
Tată Ceresc, luminează-ne viaţa, ca să alegem calea Ta, luminează-ne mintea, ca să fim mai înţelepţi,
luminează-ne inima, ca să-Ţi faci acolo sălaş sfânt, luminează-ne sufletul, ca să devenim copiii Tăi, asemenea
Ţie. Îţi mulţumim că ne-ai creat, că ne iubeşti şi că ne veghezi permanent cu dragostea, mila şi îndurarea Ta! Cu
cinstire creştinească şi cu multă iubire sfântă să mulţumim Tatălui Ceresc precum şi întregii Dumnezeiri pentru
protecţia, iluminarea sfântă şi pentru toate darurile din fiecare clipă a vieţii noastre. Slavă Ţie Doamne! Amin!

5.Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru vindecare


Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, Tată Ceresc, întăreşte-ne în credinţă, binecuvintează-ne,
smereşte-ne, dă-ne cele bune şi de folos sufletelor noastre. Vindecă-ne pe noi păcătoşii spre a face Voia Ta Cea
Sfântă, în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Dumnezeule Prealuminat şi Preabinecuvântat, Tată
Ceresc, vindecă-ne pe noi (nume) pe cei dragi nouă şi pe toţi oamenii, de toate bolile sufletului, ale trupului şi
ale minţii şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăjmaşii noştri cei văzuţi şi pe cei nevăzuţi, pentru că noi Te
slăvim, Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate, în vecii vecilor. Amin!

6.Rugăciune către Tatăl Ceresc - pentru cei adormiţi


Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Tată Ceresc, Te rugăm ascultă rugăciunile noastre
pentru cei adormiţi care ne sunt dragi nouă (nume) şi luminează-i Doamne pe ei, pe cei din familiile lor, pe cei
pentru care nu se mai roagă nimeni şi mai ales pe cei care nu sunt lângă Tine, în Sfânta Împărăţie a Ta. Te rugăm
Doamne, scoate-i de la rău pe cei care se chinuiesc şi mângâie-i Doamne, că toţi suntem creaţia mâinilor Tale,
iar celor care sunt cu Tine, Doamne, dă-le binecuvântări, măriri şi daruri cereşti. Ne rugăm tuturor Sfintelor
Puteri Cereşti, Sfinţilor Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Sfintelor Domnii, Stăpânii, Începătorii, Scaune Cereşti,
Sfinţilor Îngeri, Sfinţilor Părinţi şi Tuturor Sfinţilor şi mai ales Maicii Domnului, Preasfintei Fecioare Maria, să
ducă rugăciunile noastre Preabunului Dumnezeu, ca să se milostivească de cei adormiţi şi de noi toţi. Mulţumim
tuturor Celor din Cereasca Împărăţie pentru tot ajutorul şi mai ales Preasfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi, că
Ţie, Tată Ceresc, Fiule şi Duhule Sfânt se cuvine toată slava, lauda, mulţumirea şi închinăciunea în vecii vecilor.
Amin!

Rugăciuni către Sfântul Duh


O, Duhule Sfânt, Creator, din Cer coboară peste noi Invocaţi Duhul Sfânt! Pelerinii români
Revarsă Harul Sfinţitor, transformă-ne-n fiinţe noi! aflaţi la Medjugorje cu ocazia Sărbătorii
Tu eşti numit Mângâietor şi Darul Domnului Preasfânt, Sfintei Cruci, au primit prin vizionara
Iubire, Foc şi Viu Izvor şi Alinare pe Pământ. Marija, un scurt mesaj prin care Preasfânta
Trimis de Tatăl Iubitor, Tu şapte daruri împărţeşti; Fecioară cere românilor să invoce des pe
Cu grai ales şi curgător pe cine vrei îl dăruieşti. Duhul Sfânt. Pentru a răspunde îndemnului
Aprinde-n simţuri vii lumini, ca dragostea să-şi facă loc, Preacuratei, să ne rugăm cât mai des
Ai neputinţei noastre spini să-i arzi în al iubirii foc. această frumoasă invocaţie, folosită în
Alungă grabnic pe duşman, să fie pace între noi; biserică pentru Coborârea Duhului Sfânt.
Condu-ne sigur la liman feriţi de-al relelor puhoi.
Pe Tatăl fă-ni-L cunoscut, la fel pe Fiul Său Iubit;
Tu care fără început din ei purcezi necontenit.
Să fie Tatăl Preamărit, precum în Cer şi pe Pământ;
La fel şi Fiul Său Iubit, de-asemenea şi Duhul Sfânt. Amin!

1. Rugăciune către Duhul Sfânt - de slavă


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
1.Duhule Sfânt coboară de pe Tronul Măririi Tale şi ridică-Ţi un cort în inima mea!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
2.Duhule Sfânt, Care eşti de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să trăiesc permanent
în prezenţa Lui Dumnezeu! Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
4
3.Duhule Sfânt, Care eşti de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul, învaţă-mă să trăiesc după Voinţa Celui Preaînalt!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
4.Duhule Sfânt, Care locuieşti în inima Fiului, învaţă-mă să Te cunosc şi să Te iubesc!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
5.Duhule Sfânt, Care Te îngrijeşti de Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de Dumnezeu şi în
deplină încredere în El! Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
6.Duhule Sfânt, Care eşti simbolizat prin limbile de foc, aprinde în inima mea Focul Iubirii Tale!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
7.Duhule Sfânt, Porumbel Tainic, învaţă-mă să înţeleg Sfânta Scriptură!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
8.Duhule Sfânt, Care n-ai nici înfăţişare, nici nume, învaţă-mă să mă rog bine!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
9.Duhule Sfânt, Care vorbeşti prin gura profeţilor, învaţă-mă să trăiesc în pacea sufletului şi în echilibrul
spiritului! Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
10.Duhule Sfânt, Foc Arzător de Iubire, învaţă-mă să trăiesc înţelept şi răbdător!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
11.Duhule Sfânt, Dătătorul Tuturor Darurilor, învaţă-mă să trăiesc în smerenie şi în modestie!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
12.Duhule Sfânt, Visterie Abundentă-de-Har, învaţă-mă să înţeleg valoarea suferinţelor!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
13.Duhule Sfânt, Vistiernic Nemărginit de Har, învaţă-mă să folosesc corect timpul preţios!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
14.Duhule Sfânt, Vistiernic de Har inepuizabil, fereşte-mă de mândrie şi de lipsa de iubire!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
15.Duhule Sfânt, a Cărui bogăţie nimeni nu o poate aprecia, învaţă-mă să alung imaginile şi gândurile inutile!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
16.Duhule Sfânt, Dătătorule de Daruri, învaţă-mă să evit activităţile şi vorbele inutile!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
17.Duhule Sfânt, din a cărui plinătate am luat noi toţi, învaţă-mă să pot să tac şi să vorbesc la timpul potrivit!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
18.Duhule Sfânt, Iubire Veşnică, învaţă-mă să dau celorlalţi un exemplu bun!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
19.Duhule Sfânt, Bunătate Veşnică, dă-mi perseverenţa în bine până la sfârşit!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
20.Duhule Sfânt, Învăţătorule Bun, învaţă-mă să mă port corect cu oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
21.Duhule Sfânt, Prieten Drag al sufletelor, învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu-mi amintesc răul făcut mie!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
22.Duhule Sfânt, Lumină-Care-Fericeşti-Sufletele, învaţă-mă să văd nevoile altora şi să nu omit faptele bune!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
23.Duhule Sfânt, Lumină Veşnică, ajută-mă să-mi văd greşelile!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
24.Duhule Sfânt, Care înfăptuieşti minuni în suflete, condu-mă prin vigilenţă la întelepciune!
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
25.Duhule Sfânt, în faţa Căruia nimic nu este ascuns, învaţă-mă să scap de urmăriri diabolice!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
26.Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul creaţiei Tale, ajută-mă să scap de supunerea faţă de trup şi de cel rău!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
27.Duhule Sfânt, Care cunoşti viitorul meu, încredintez ocrotirii Tale familia, prietenii şi pe toţi oamenii!
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie!
28.Duhule Sfânt, cu ajutorul Tău Dumnezeiesc, învaţă-mă să trăiesc spre Slava şi Lauda Lui Dumnezeu, spre
binele şi bucuria Maicii Domnului, ca să pot muri ca slugă aleasă!
5
Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt, Slavă Ţie! Amin!

Promisiunile Lui Dumnezeu Tatăl pentru toţi cei care vor spune această rugăciune cu evlavie, măcar de trei ori pe săptămână
1.Te voi smulge din mâna duşmanilor tăi! 2.Voi îndepărta obstacolele care te împiedică în drumul tău, spre
perfecţiune! 3.Îţi voi mai da un Sfânt Înger, care prin inspiraţii, te va feri de ademenirile păcatului! 4.Vei persista
pe drumul virtuţii! 5.Vei primi puterea să te eliberezi de obiceiurile tale păcătoase! 6.Îţi voi întări credinţa,
speranţa şi iubirea! 7.Te voi elibera de griji materiale! 8.Familia ta va trăi în pace şi iubire reciprocă! 9.Cine vrea
să-şi ajute aproapele, va spune această rugăciune, măcar 6 luni, zilnic! 10.Îţi vei recunoaşte slăbiciunile!

Promisiunile Duhului Sfânt Această rugăciune se va răspândi! Cine o va da mai departe are parte de
rugăciunea celorlalţi! Harurile obţinute se vor transmite altora, dar acest lucru trebuie spus Duhului Sfânt!
2. I. Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire
Duhule Sfânt, Duh al Adevărului, Atotputernic, Atotfăcător, Mângâietorule, Dătătorule de Viaţă, Vistier
al Bunătăţilor, Putere Absolută şi Sfinţitoare apără-ne, întăreşte-ne în credinţă, smereşte-ne, înţelepţeşte-ne,
curăţeşte-ne de păcate, dă-ne răbdare şi viaţă curată în pace, luminează-ne sufletele, minţile şi inimile noastre,
vindecă neputinţele noastre, protejează-ne de cel rău, înalţă-ne în rugăciune sufletele la Cer, dă-ne Iubire Sfântă
şi toate cele bune şi de folos sufletelor noastre. Doamne Duhule Sfânt, ajută-ne după Mare Mila Ta! Iluminează
pe cei care cu dragoste sfântă Ţi se închină. Trimite Doamne o rază sfântă peste toţi oamenii şi peste familia
mea, ca toţi să facem Voia Ta Cea Sfântă, să învingem patimile şi ispitele noastre, să ne curăţim sufletele de
păcate şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc, acasă, în Împărăţia Cerurilor. Mulţumim Doamne pentru
fiecare dar al Tău! Mulţumim Doamne şi pentru cei care uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru
cei care nu au timp să se roage, sau nu au descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii. Ajută-i Doamne, pe cei
singuri, pe cei bolnavi, pe cei în suferinţă. Dă-le Doamne, Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne,
mărinimie celor zgârciţi! Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Întoarce-i Doamne, la credinţa
adevărată pe toţi supuşii Tăi, ca să vină iar Raiul pe Pământ. Ajută-ne Doamne! Îţi mulţumim pentru toate! Amin!

2. II. Rugăciune către Sfântul Duh - de mulţumire


Doamne, Duhule Sfânt Îţi mulţumesc că eşti Mângâietor, De-Viaţă-Făcător, Vistier al bunătăţilor. Te
chem Doamne, Vino şi Te sălăşluieşte întru noi, curăţeşte inimile noastre şi Îţi fă lăcaş în ele. Îţi mulţumesc
Doamne pentru toate Darurile Tale Sfinte. Îţi mulţumesc pentru viaţă şi pentru toate darurile care întreţin viaţa.
Îţi mulţumesc că ne iubeşti, că ne aperi de cel viclean şi rău. Îţi mulţumesc că ne luminezi cu lumina Ta necreată
şi ne descoperi din tainele Tale, Doamne. Îţi mulţumesc că eşti cu noi şi în noi şi că ne dai putere ca să le ducem
pe toate, bune şi mai puţin bune. Te iubesc Doamne, Te slăvesc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!
3.Rugăciune către Sfântul Duh - pentru lucrare sfântă
Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotputernic şi Prealuminat luminează-ne pe noi, care cu dragoste Îţi slujim
Ţie, smereşte-ne, înţelepţeşte-ne şi ajută-ne ca în toate, cu răbdare şi iubire sfântă să facem Voia Ta cea Sfântă.
Binefăcătorul, Întăritorul, Curăţitorul, Luminătorul şi Sfinţitorul nostru binecuvintează-ne, înmulţeşte în inimile
noastre iubirea pentru Dumnezeu, însănătoşeşte-ne şi ne ajută pe noi toţi să facem pe Pământ lucrare sfântă,
bineplăcută Ţie. Fie ca Lumina şi Puterea Duhului Sfânt, să ne însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna,
pentru ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Te slăvim şi Îţi mulţumim Doamne
Duhule Sfânt, pentru toate darurile şi binecuvântările Tale sfinte. Amin!
4.Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh
Duhule Sfânt, Dumnezeule Viu, Veşnic, Atotfăcător şi Iubitor de oameni, nu ne lăsa pe noi păcătoşii să
cădem în prăpastia păcatelor, ci ne întăreşte, ne smereşte şi cu răbdare îndreaptă-ne pe noi pe calea cea bună a
învăţăturii Sfintei Evanghelii, propăvăduită de Domnul nostru Iisus Christos. Dumnezeule Preamărit, Slăvit şi
Închinat, Te rugăm coboară şi fă-ţi un cort în inimile noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru
Dumnezeu. Adu Harul Tău Cel Sfânt şi Puterea Ta peste noi, ca înţelepţi fiind, să lucrăm cele bune în tot restul
vieţii. Vino Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi, ca înarmaţi cu Puterea Ta Cea Sfântă şi cu minunata
învăţătură sfântă, să mergem pe calea cea bună, înfăptuind în toate Voia Ta, întru Slava Numelui Tău Cel Sfânt.
Domnul Dumnezeu să fie iubit, slăvit şi lăudat în vecii vecilor! Îţi mulţumim Doamne pentru toate! Amin!
6
5. I. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotputernic şi Prealuminat luminează-ne, smereşte-ne, curăţeşte-ne şi
întăreşte-ne pe noi, care cu dragoste Îţi slujim Ţie. Luminătorul Universului, al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor
Puteri Cereşti, Care străluceşti cu strălucire minunată şi neînchipuit de mare, îndreaptă-Ţi razele Tale către noi,
care strigăm: Luminează-ne pe noi, Duhule Sfânt, întru Slava Numelui Tău Cel Mare şi Sfânt! Fie ca Lumina şi
Puterea Ta, Duhule Sfânt, să ne însoţească oriunde şi oricând, acum şi întotdeauna, pentru ca luminaţi şi sfinţiţi
să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Duhule Sfânt Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte, văzute
şi nevăzute, ştiute şi neştiute şi Te slăvim împreună cu Tatăl şi cu Fiul, în vecii vecilor! Amin!
5. II. Rugăciune către Sfântul Duh - pentru iluminare
Duhule Făcător de Viaţă, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, încălzeşte, cu suflarea
venirii Tale, neamul omenesc cel îngheţat întru fărădelegi. Grăbeşte pieirea răului, cu nepătrunsele Tale judecăţi
şi ne descoperă cum să prăznuim în veşnicie, Adevărul Cel Dumnezeiesc, astfel ca să fie Dumnezeu cu totul
întru toate şi în cele Cereşti şi în cele pământeşti, iar cei izbăviţi de iad, dimpreună cu Îngerii să-I cânte Slavă
Bunului Dumnezeu! Duhule Sfânt, Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor, îndepărtându-Te de
oamenii cei întinaţi, cu umilinţă mă rog Ţie: nu Te mânia de necurăţia sufletului meu, luminează-mă şi vino şi
Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinăciunea păcatului, ca prin ajutorul Tău, să petrec cealaltă
vreme a vieţii mele, întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te preamăresc împreună cu Tatăl şi cu
Fiul, în vecii vecilor. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru toate Darurile Tale Sfinte! Amin!
6.Rugăciune către Sfântul Duh - pentru vindecare
Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule Atotfăcător, Atotştiutor, Atotvindecător ajută-ne întăreşte-ne,
vindecă-ne pe noi şi pe toţi aceşti ai noştri copii, fraţi, surori, părinţi, rude, prieteni, cunoscuţi (nume) şi mai
ales necunoscuţi, bolnavi cu boli grave sau foarte grave, transmisibile sau netransmisibile, care Ţi se roagă
Ţie Doamne şi mai ales pe cei care nu Ţi se roagă, că nu ştiu, nu pot sau nu cred, vindecă-i Doamne de toate
bolile, după Marea Milă a Ta. Scoate-ne din rău şi ne călăuzeşte la bine, că noi smeriţi şi cu dragoste Îţi
mulţumim pentru toate! Doamne Dumnezeule Cel Mare, Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere, vindecă-i pe toţi
aceşti robi ai Tăi, de toate bolile lor ştiute şi neştiute de ei. Vindecă-i Te rugăm, de reaua lucrare a duhurilor rele,
de vrăji, de farmece, de relele descântece făcute de necredincioşi, de fermecători, de vrăjitori, de vrăjitoare şi de
toţi cei care lucrează cu răul. Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta Cea Mare, toate bolile
acestora, să fie vindecate spre Slava Numelui Tău Cel Sfânt, pentru a se putea vedea Puterea Ta Cea Mare şi
binefăcătoare asupra acestor suferinzi, iar vrăjitorii, descântătorii, fermecătorii, răii să nu aibă parte de lucrarea
lor cea rea. Duhule Sfânt, sfarmă, distruge, risipeşte şi spulberă tot răul care vine de la lucrătorii răului, de la
toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi pot acţiona asupra noastră. Transformă tot
întunericul din noi şi din jurul nostru în lumină sfântă, vindecătoare. Dăruieşte-ne toată iubirea după care
tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi. Ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cu Puterea Ta nemăsurată, atât pe noi, cât şi pe
urmaşii noştri. Ocroteşte România şi românii de peste tot Pământul. Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
7.Rugăciune către Sfântul Duh - pentru cei adormiţi
Doamne Duhule Sfânt, Dumnezeule de Viaţă Făcător, Te rugăm cercetează-i pe cei din neam adormiţi:
părinţii şi fraţii noştri (numele) dar şi pe cei pentru care nu s-a rugat sau nu se mai roagă nimeni şi pe cei uitaţi
la veşnicile chinuri şi luminează-i, scoate-i de la rău, curăţeşte-i şi dăruieşte-le lor haina albă a neprihănirii.
Iartă-i Doamne şi odihneşte-i unde drepţii se odihnesc, ca împreună cu Sfinţii să-Ţi mulţumească şi să Te slăvească
în veci. Facă-se Voia Ta Doamne! Amin! +Cu Sfinţii odihneşte Christoase, sufletele
adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă
fără de sfârşit!

Rugăciuni către Domnul Iisus Christos


1.Rugăciune către Domnul Iisus Christos - de slavă şi mulţumire
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Multîndurător şi Multiertător,
Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii în veci
7
de toată creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi de pretutindeni! Slăvit să fii de toţi
binecredincioşii creştini din toată lumea! Slăvit să fii şi de cei care Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne Iisuse
Christoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii! Te slăvim şi
Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire, pentru noi oamenii. Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru viaţa veşnică şi
pentru tot Ajutorul Tău Sfânt. Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi
asemenea Ţie! Cu inimile smerite Îl slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!
2. I. Rugăciune către Domnul Iisus Christos - de mulţumire
Doamne, Iisuse Christoase, Îţi mulţumesc că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător, Multîndurător,
Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire. Îţi mulţumesc că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin
Patimile Tale, prin Moartea şi Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne-ai răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit
viaţa veşnică. Îţi mulţumesc Doamne că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumesc Doamne, că ne chemi la şcoală
cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune vie. Îţi mulţumesc Doamne
pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi
să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de
milostivire. Îţi mulţumesc Doamne că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă
curată, cum ne-ai arătat Tu, acum două mii de ani, că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ. Îţi mulţumesc că îi
ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt alături de Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc
după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă. Îţi mulţumesc că eşti tot timpul cu noi. Îţi mulţumesc
pentru tot ajutorul Tău sfânt. Te iubesc Doamne, Te slăvesc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!
2. II. Rugăciune către Domnul Iisus Christos - de mulţumire
Doamne Dumnezeule Iisuse Christoase nu vom şti niciodată să-Ţi mulţumim pentru marea Ta iubire
de oameni, care Te-a făcut să Te întrupezi, cu adevărată fire omenească, pentru răscumpărarea păcatelor noastre.
Pentru ca acestea să dobândească ispăşire, Tu Doamne Iisuse ai hotărât să iei păcatele noastre asupra Ta, să fii
responsabil de ele, să primeşti vinovăţia în locul nostru. Tu să devii “păcatul” “unicul păcătos!” Tu Sfinţenia
Absolută, Nevinovăţia, Puritatea, Adevărul, Dreptatea, Umilinţa, Iubirea să devii păcatul, murdăria, prostia,
necurăţia, blasfemia, minciuna, orgoliul, zgârcenia şi toate păcatele. Doi torenţi porniţi unul de la începutul
lumii şi celălalt de la sfârşitul ei, cu şuvoaiele întunecate, noroioase, urât mirositoare ducând toate păcatele de la
Adam până la antichrist, păcatele cu gândul, cu pofta, cu fapta, cu cuvântul, toate păcatele s-au prăvălit asupra
Ta Doamne, un ocean de murdării şi Tu ai devenit sălaşul lor. Doamne Te-ai răstignit şi i-ai mântuit toţi
păcătoşii de la Adam şi până la sfârşitul lumii! Între ei eram şi eu, cu toate păcatele mele, ingrat şi arogant,
încăpăţânat şi fără pocăinţă, gata să alunec din nou şi Tu nu m-ai lepădat! Cum nu ne înghite Pământul pentru că
zi de zi punem alte păcate pe umerii Tăi, Tu Victimă Sfântă a Dreptăţii Divine pentru cei vinovaţi?
Primeşte mulţumiri, Doamne Iisuse, că în Ghetsimani ne-ai dat pilda şi harul rugăciunii: adevărată,
umilită, perfectă - în genunchi, resemnată, fiebinte, statornică, îndelungată - rugăciunea Ta durează mai
mult de trei ore, în pofida oboselii, dezgustului, tristeţii interioare şi dezinteresată - ai spus:“Fie Doamne
Voia Ta, şi nu a mea!”- întru toate conformă Voinţei Lui Dumnezeu. Ne-ai învăţat că toate ale noastre
trebuiesc aşezate la picioarele Bunului Dumnezeu, Tatăl nostru. Văzându-Te îngenunchiat în faţa Lui, cu fruntea
la pământ cerşind cu lacrimi şi sudori de sânge iertare, oare e cu putinţă ca Părintele Tău să nu mă ierte pentru
meritele Tale, pe mine, pe care Tu mă înveţi să suport povara vieţii, să mă rog pentru duşmani şi prin Sfânta
Împărtăşanie verşi în sufletul meu forţele mântuitoare din agonia Ta? Ne-ai învăţat să ne îndreptăm spre Tine, să
priveghem, să ne rugăm, să nu Te lăsăm singur, să Te iubim, să jerfim o clipă de repaus, din distracţiile noastre,
să lăsăm deoparte indiferenţa, egoismul, somnul; să fim ai Tăi, să veghem cu Tine, să ne rugăm cu Tine. Noi
suntem cei aleşi! Noi suntem prietenii! Noi suntem acei ucenici preascumpi ai Tăi: Petru, Iacob şi Ioan! Noi
suntem cei care am stat la masă cu Tine Doamne şi care am făcut atâtea făgăduinţe şi jurăminte că Te vom iubi
– şi NOI DORMIM!!! E cumplit să iubeşti intens până la moarte şi să nu Te poţi face iubit de aceia pentru
care mori! Pentru atâta prisos de dragoste, Doamne, eşti răspătit cu josnicii şi ingratitudini, mai dureroase chiar
decât Patimile de pe Golgota. Să căutăm în inimile noastre glasul Domnului: strigăt de poruncă, suspin de
rugăciune, cuvânt de dojană şi întotdeauna glas de iubire: ”Privegheaţi şi vă rugaţi!” Domnul în agonie
veghează şi se roagă neîntrerupt pentru noi, pe toate altarele unde Îl ţintuieşte pe veci nemărginita Lui iubire. Să
nu fim noi cei indiferenţi, care-L resping, care luaţi de valurile vieţii L-au uitat! Doamne Iisuse Christoase,
8
Mântuitorul şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Îţi Mulţumim din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta. Slavă Ţie Dumnezeul nostru Preasfânt,
Multîndurător şi Preaplin de Iubire! Amin!
3.Rugăciune către Domnul Iisus Christos - pentru întărirea dragostei sfinte
Doamne Iisuse Christoase, Fiul Tatălui Ceresc, Te rugăm ai grijă de poporul român şi de noi
păcătoşii şi nevrednicii şi adu-ne pe calea cea bună, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, care Te iubeşte
nespus de mult. Dumnezeu Tatăl şi-a pus în gând să mântuiască neamul omenesc, când a promis că va trimite un
Mântuitor Binecuvântat şi Prealăudat, Care din Dragoste Sfântă, se va sălăşlui în pântecele unei Fecioare, cu
nume Împărătesc Maria. Noi cu toţii ne rugăm ca Iubirea Dumnezeiască dintre Domnul Iisus şi Sfânta
Fecioară Maria, Maica Sfântă, să ne ridice pe culmile înalte ale sfinţeniei cereşti! Doamne Iisuse, având
Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască nu i-ai prăpădit, nici nu i-ai omorât, pe oamenii răi, sfătuiţi în ascuns de
duhurile rele, care Te-au prins, Te-au bătut, Te-au supus la chinuri grele, apoi Te-au răstignit pe cruce împreună
cu făcătorii de rele, ci Te-ai rugat Tatălui Ceresc spunând: Iartă-le lor aceasta, Tată Ceresc, că ei nu ştiu ce
fac! Înţelegând multa Ta Dragoste pentru oameni, noi Te rugăm nu ne lăsa pe noi în patimi sau pe căile
pierzaniei, ci ne îndreaptă pe calea cea bună şi ne ocroteşte spre Slava Numelui Tău Sfânt. Îţi mulţumim pentru
toate darurile şi milostivirea Ta, Doamne Iisuse Christose, Mântuitorul nostru, din inimile noastre plecate, cu toată
dragostea şi cu toată dorinţa de a împlini în toate Voia Ta. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru Multiubitor! Amin!
4.Rugăciune către Domnul Iisus Christos - pentru milostivire
Doamne Iisuse Christoase, Fiul Unic-Întrupat al Atotputernicului Dumnezeu Savaot, miluieşte-ne,
apără-ne şi ajută-ne pe noi şi pe toţi oamenii din toată lumea, prin minunata Putere a Dumnezeirii şi a
Milostivirii Tale. Încă ne rugăm pentru toţi urmaşii noştri, cei binecuvântaţi de Tine, pentru creştinii viitorului şi
pentru toţi cei care trebuie să fie alături de Tine, ca să-i izbăveşti de tot ceea ce este rău pe Pământ şi să-i întorci
spre bine pentru a împlini Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm Doamne să trimiţi iubire sfântă şi în inimile celor din
familiile noastre, părinţi, copii, fraţi, surori, rude, dar şi prietenilor, cunoscuţilor şi duşmanilor noştri şi tuturor
celor răi şi duşmănoşi, pentru ca toţi să se întoarcă la Tine, şi să trăim într-o lume binecuvântată de Tine şi să
devenim toţi copii Tăi. Îţi mulţumim Doamne pentru că ne asculţi rugăciunile dar şi pentru toate darurile Tale
sfinte, ştiute sau neştiute de noi! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!
5.Rugăciune către Domnul Iisus Christos - pentru Binecuvântare Cerească
Doamne Iisuse Christoase, Binecuvântătorul celor de demult, al Sfinţilor Apostoli, Prooroci, Părinţi
Apostolici, al Mucenicilor, Drepţilor, Cuvioşilor şi al Ierarhilor din toate veacurile, Te rugăm binecuvintează-ne
pe noi cu a Ta Sfântă Binecuvântare Dumnezeiască, luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, curăţeşte-ne, dă-
ne răbdare şi iubire sfântă, înfierbântă-ne inimile la rugăciune, protejează-ne de cel viclean şi rău şi adu-ne pe
calea cea bună ca să împlinim Voile Tale. Binecuvintează Doamne Iisuse Christoase, poporul nostru care Te-a
iubit în toate veacurile. Binecuvintează-i pe urmaşii noştri care vor fi în viitor până la a doua venire a Ta.
Binecuvintează-i Doamne toţi creştinii de acum şi din viitor şi le dă lor liniştire şi refugiu sub Sfânt Acoperământul
Tău. Binecuvintează Doamne Ţara Sfântă Ortodoxă România, pe conducătorii ei, întreprinderile, instituţiile,
armata şi populaţia ei şi tot ce se va face în ţara aceasta, întru Slava şi Binecuvântarea Ta Cerească. Îţi Mulţumim
Doamne pentru toate! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!
6. I. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru primirea Luminii Sfinte
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Mântuitor, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Te rugăm coboară
peste noi Razele Tale de Lumină Sfântă şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, însănătoşeşte-ne, binecuvintează-ne,
întăreşte-ne şi pe noi şi pe toţi cei care Te iubesc pe Tine. Coboară peste toţi iubitorii de Dumnezeu Lumina Ta
de Sfântă, Harul Tău Cel Atotputernic şi izgoneşte din noi, din preajma noastră, din familiile noastre şi din toată
lumea, tot răul şi pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi şi pune în loc Lumină şi Pace, ca să putem să facem în toate
Voia Ta. Îmbracă-ne Doamne în Lumina Preasfintei Treimi, alungă întunericul din minţile, inimile, sufletele şi
trupurile noastre şi pune în loc Lumina Ta sfinţitoare şi curăţitoare. Îţi mulţumim pentru iubirea Ta Doamne şi
pentru toate darurile şi milele Tale! Amin!

9
6. II. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iluminarea minţii şi pentru curăţirea sufletului de păcate
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Cel Viu, Veşnic, Atotputernic şi Prealuminat, întăreşte-ne,
luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate şi de toată necurăţia din noi şi izbăveşte-ne de tot ce este rău. Nu ne lăsa
pe noi în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci iartă-ne Doamne şi îndreaptă-ne paşii spre calea cea bună a
Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune, să ajungem şi noi să vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să
rămânem în apropierea ei. Luminează-ne inima, sufletul şi mintea. Luminează-ne familiile, copiii şi pe toţi cei
dragi ai noştri. Luminează lumea întreagă, că în această lume trăim şi noi. Luminează-ne viaţa noastră şi tot ce
nu este luminat de Tine Doamne! Binecuvintează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, Tuturor Sfinţilor şi Tuturor
Sfintelor Personalităţi Cereşti. Doamne Iisuse Christoase, Te rugăm luminează-ne, curăţeşte-ne de păcate, pune
focul iubirii Tale sfinte în inimile noastre, ocroteşte-ne, fă-ne răbdători, smeriţi şi înţelepţi şi dă-ne ajutorul
necesar mântuirii sufletelor noastre, ca să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă unde Slavă să-Ţi cântăm
împreună cu Îngerii. Doamne Iisuse Chrisoase, Fiul Lui Dumnezeu, Îţi mulţumim pentru tot ajutorul şi pentru
toate milele Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne! Slavă Ţie! Amin!
7.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru protecţie
Doamne Iisuse Christoase, Marele nostru Protector, Mântuitor şi Iubitor de oameni, protejează-ne,
apără-ne, păzeşte-ne, ridică-ne, inspiră-ne, ajută-ne şi ocroteşte-ne pe noi toţi, protejează poporul român şi pe
creştinii de pretutindeni, de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, precum şi de toate relele care se vor abate asupra
Pământului, din cauza păcatelor oamenilor. Încă ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi protejarea urmaşilor
noştri, a părinţilor noştri şi a rudelor noastre. Te rugăm Doamne Dumnezeule, protejează ţara noastră, creştinii
şi Sfinţii viitorului şi pe cei care vor face Voia Ta Cea Sfântă. Îţi mulţumim Doamne Iisuse, pentru că ne iubeşti
atât de mult şi pentru toate binecuvântările, comunicările şi darurile Tale sfinte! Slavă Ţie Doamne! Amin!
8.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ieşirea din necazuri
Doamne Iisuse Christoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să
Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi
de la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi au intrat ape până
la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine
perii capetelor noastre sunt număraţi. La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău
pierzător de suflet şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie, că Tu eşti întărirea, scăparea şi
Izbăvitorul nostru, Christoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi
în vecii vecilor! Amin!
9. I. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru tămăduire
Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu şi Mântuitorul Lumii, miluieşte-ne, ajută-ne, tămăduieşte-
ne de toate bolile sufletului, ale minţii şi ale trupului. Îndrumă-ne pe calea cea bună, aşa cum i-ai îndrumat pe
toţi Sfinţii din toate veacurile. Dumnezeule Darnic, Preasfânt şi Preaplin de Iubire, Care pe mulţi i-ai tămăduit,
i-ai ocrotit, dăruindu-le învăţătura sfântă, precum şi multe alte daruri sfinte, dă-ne şi nouă un strop din Harul
Tău Cel Sfânt, aşa cum ai dat Sfinţilor, care Te-au ascultat, tămăduieşte-ne, învaţă-ne şi ajută-ne să rămânem pe
calea cea bună. Doamne Iisuse milostiveşte-Te spre robii Tăi (numele) şi dă-ne nouă, celor dragi nouă şi tuturor
oamenilor, tămăduire şi tot ce este de folos sufletelor, spiritelor, minţilor şi trupurilor noastre, pentru ca lucrând
bine şi cu spor să ajungem în Împărăţia Cerurilor. Doamne, Tămăduitorul Cel Mai Mare şi Vindecătorul Tuturor
celor care aleargă spre Tine, ca Cel care ai puteri nebiruite, Te rugăm să ne izbăveşti de toate bolile sufleteşti şi
trupeşti că pe Tine Te lăudăm, Te slăvim şi Ţie Îţi mulţumim, noi robii Tăi. Amin!
9. II. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru ridicarea din boală
Doamne Iisuse Christoase, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, să chemi la
pocăinţă pe cei păcătoşi şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te rugăm să
primeşti smerita rugăciune a noastră, pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un
Bun şi Iubitor de oameni şi rânduieşte totul spre folosul lor. Că noi neputincioşi suntem şi nu îi putem ajuta dacă
nu ne vei lumina cu Harul Tău. De e Voia Ta, îi poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i
cu ierburile amare ale durerii, ca un Doctor Priceput, precum vei vrea. Cădem înaintea Ta şi Te rugăm, îndură-
Te de robii Tăi (numele), potoleşte-le fierbinţeala, alină-le suferinţa, ridică-i din patul durerii. Să le fie
această încercare prin care trec spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi
10
dacă le este de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie Doamne Voia Ta! Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte,
alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cârtească sau să cadă
în patima mâniei. Ajută-i, Iubitorule de oameni, ca văzând ei Mila Ta, să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de
pocăinţă şi de mulţumire, ca să se învrednicească să audă Glasul Tău Cel Sfânt: Iertate îţi sunt păcatele! Slavă
şi mulţumire Îţi aducem Ţie, Doamne, pentru ajutor şi pentru toate milele Tale! Amin!
10.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru înfrumuseţare sufletească şi trupească
Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru şi al lumii, Te rugăm adu-ne la starea
noastră cea dintâi, cea creată de Tine şi înfrumuseţează-ne sufleteşte şi trupeşte, moral şi spiritual, întăreşte-ne
virtuţile şi calităţile sufleteşti şi trupeşti, precum şi toate simţurile noastre. Te rugăm Doamne dă-ne gânduri
bune care să oglindească frumuseţea noastră interioară şi dă-ne toate ajutoarele de care avem nevoie, sufleteşti şi
trupeşti, materiale şi spirituale, pentru ca lucrând cu ele să putem să împlinim Voia şi Poruncile Tale, atât noi cât
şi urmaşii noştri. Doamne Dumnezeule Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Amin!
11.Rugăciune către Domnul Iisus - pentru liniştire sufletească
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Mântuitor, Protector şi Binefăcător al întregii lumi, Te rugăm
linişteşte sufletele noastre cele zbuciumate ca să ne putem ruga cu inima fierbinte! Te rugăm linişteşte vieţile
noastre agitate ca să ne putem bucura de ele! Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite, gândurile noastre
bolnave şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne pace sufletească, răbdare şi ne îndeamnă
pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti. Dăruieşte-ne Doamne liniştea Ta Dumnezeiască ca
acoperământ pentru vremuri grele. Doamne Iisuse Christoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie, Îţi mulţumim
pentru toate şi Te slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci, Dumnezeule al nostru! Amin!
12. I. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertare (avort)
Doamne Iisuse Christoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel care din iubire pentru noi oamenii şi pentru a
noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup, Te-ai răstignit, Te-ai îngropat şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră
cea stricată, primeşte pocăinţa mea pentru păcatele mele, pentru toate păcatele mele, dar mai ales pentru că am
omorât pruncii nenăscuţi, dăruiţi de Tine. Am păcătuit Doamne la Cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu
sufletul, cu trupul şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale, am omorât pruncii mei, copii dăruiţi de
Tine, Dumnezeul meu, nu am ascultat Poruncile Tale şi am mâniat Bunătatea Ta. Fiindcă a Ta este zidirea, nu
mă deznădăjduiesc pentru mântuirea mea şi la nemărginita Ta Milostivire îndrăznind alerg şi mă rog Ţie
Doamne! Întru pocăinţă dă-mi inimă înfrântă şi primeşte-mă când mă rog şi dă-mi gând bun, dă-mi lacrimi şi
umilinţă, Doamne, dă-mi Harul Tău, ca să pun început bun! Iartă-mă Doamne pe mine ucigaşa de copii
nenăscuţi! Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă pe mine, cea căzută şi pomeneşte-mă pe mine, păcătoasa
roaba Ta, întru Împărăţia Ta, dar mai ales Te rog ai grijă cum ştii Tu Doamne, de copiii mei avortaţi! Cu
umilinţă şi cu pocăinţă mă rog, dacă poţi, iartă-mă Doamne! Iartă-i Doamne şi pe copiii mei care, din cauza
mea, nu au văzut lumina zilei, nu s-au bucurat de viaţa aceasta, atât de dragă mie. Îţi mulţumesc Doamne
Dumnezeule pentru toate darurile Tale sfinte ştiute de mine, dar mai ales neştiute! Te slăvesc şi Te iubesc
Dumnezeule Preasfânt, Multmilostiv şi Preaplin de Iubire! Amin!
12. II. Rugăciunea către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru mântuirea
neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii, ai primit pe
Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre! Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi
chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni
smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni.
Iartă-ne Doamne Iisuse Christoase! Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne,
Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria
desăvârşitei Tale iertări. Iartă-ne Doamne Iisuse Christoase! Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură,
cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Christoase! Curăţeşte-ne, Dumnezeul
nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru
sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mlţumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău,
dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
11
12. III. Rugăciune către Domnul Iisus - pentru iertarea păcatelor
Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a săvârşit
ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân ca să trăiesc. Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul cel de pe urmă şi
nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri şi păcate peste păcate. Mă
întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale vieţii mele trecute. Îmi pare rău din
suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă, pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic
Iubit. Fericit aş fi fost eu, de nu aş fi păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la
ajutorul Tău Cel Dumnezeiesc şi de acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele
şi faptele şi să fac în toate Voia Ta şi nu poftele mele. Iartă-mă pentru că am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu
cel păcătos, care Te roagă pentru iertare şi pentru răsplătirile cele după vrednicie ale cinstitului Tău Sânge.
Nădăjduiesc, Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, ca să mă ierţi şi să mă primeşti iarăşi întru darul Tău.
Şi eu promit ca ajutat de Tine, să fug de toate ispitele cele rele care pot să mă îndemne să păcătuiesc! Promit să
mă mărturisesc şi să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac vreun păcat! Îţi
mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte! Slăvit să fii în veci! Amin!
13.Rugăciune dăruită de părintele Argatu
Despre picăturile de sânge vărsate de Domnul Iisus Christos când suia muntele calvarului, spre Golgota
(Copie a unei scrisori găsită la Sfântul Mormânt din Ierusalim, păstrată într-o casă de bani, de argint)
Creştinii David, Sfintele Elisabeta, Maftiolita şi Brigitta, voind să afle câte ceva despre Patimile Domnului
Iisus, El le-a răspuns: Să ştiţi că soldaţi înarmaţi au fost în număr de 150; cei care M-au purtat legat au
fost în număr de 83; pumni în spate am primit 180; lovituri în picioare 80. M-au târât cu funia de păr de
23 de ori; cuie şi înţepături am primit 180, lovituri în piept 6666, în cap am primit 110. Mi-au străpuns
inima şi M-au ridicat de păr la ora 2; am suspinat de 12 ori; înţepături şi spini în cap 100; am fost tras de
barbă de 23 de ori. Cei care M-au ucis au fost 3 oameni îmbrînciţi şi biciuiţi spre calvar; rănit la cap de
100 de ori; picături de sânge spre calvar 5475, păzit de 31 de oameni.
Cei care vor citi zilnic - putere şi glorie vor avea; dacă va citi cineva timp de 15 ani zilnic, pentru
atingerea picăturilor de sânge pe care le-am vărsat i se vor ierta 5 iertări: întâi o iertare deplină a tuturor
păcatelor grele, o iertare a păcatelor mai mici şi va scăpa de pedepsele şi de muncile iadului. Dacă va muri
înainte de 15 ani, i se socotesc -15 îndepliniţi- la moarte. Să fie considerat ca şi când şi-ar fi vărsat sîngele
pentru Sfânta Credinţă. Eu Însumi voi coborî şi-i voi lua sufletul lui şi al rudelor sale până la al IV-lea neam.
Acela care poartă la sine cu smerenie această epistolă pentru credinţă, nu va muri de moarte năpraznică sau
neaşteptată şi va fi ferit de duşmanii nevăzuţi ai pustietăţii şi de răul viitor, de martori mincinoşi şi sângeroşi, de
toţi cei care vin asupra lui, se va uşura şi se va mântui; în casa în care se va găsi această epistolă nu va fi trudit
şi nici lucrurile rele nu vor sta în casa sa. Cu 40 de zile înainte de a muri, cel care va avea această epistolă va
vedea pe Preasfânta Fecioară Maria, precum şi pe Sfântul Grigorie.

Cele 15 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta


Sfânta Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor Sale
suferinţe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut şi i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5480 de lovituri; dacă vrei să le cinsteşti, să
spui de 15 ori Tatăl nostru şi de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu ai
cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri” (apoi a învăţat-o cele 15 rugăciuni meditative corespunzătoare).
Mântuitorul i-a mai spus: “Cel care va spune aceste rugăciuni în fiecare zi timp de un an: 1.va scoate din
purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale; 2. dintre rudele sale, 15 drepţi vor obţine harul statorniciei; 3. dintre rudele sale,
15 păcătoşi se vor converti; 4. cu 15 zile înainte de moarte îi voi oferi Trupul Meu preţios, pentru ca prin El să fie ferit de
foamea veşnică; 5. îi voi da să bea din Sângele Meu, pentru a-l feri de setea veşnică; 6. cel care va face rugăciunile va
atinge cele dintâi trepte ale desăvârşirii; 7. cu 15 zile înainte de moarte va fi cuprins de o mare căinţă şi o mare
cunoaştere a păcatelor sale; 8. Eu aşez semnul Crucii Mele triumfătoare între el şi duşmanul cel rău, pentru a fi ocrotit
de capcanele sale; 9. înainte de moartea sa, voi veni cu Credincioasa, Multiubita Mea Mamă şi îi voi primi cu milă
sufletul, ducându-l în bucuriile veşnice; 10. în Cer va primi o cunoaştere deosebită a Dumnezeirii Mele, pe care o
împărtăşesc doar acelora care spun aceste rugăciuni; 11. chiar dacă cineva ar fi trăit 30 de ani în păcat de moarte,
deîndată ce face aceste rugăciuni sau îşi propune să le facă, Domnul îi va ierta toate păcatele şi îl va apăra de toate
ispitele rele. El îi va ocroti cele cinci simţuri, îl va feri de moartea grabnică şi neprevăzută şi sufletul său de osânda
12
veşnică; 12. tot ce va cere de la Domnul şi de la Sfânta Fecioară, îi va fi dăruit; 13. cine învaţă şi pe alţii aceste
rugăciuni, bucuria şi meritele aceluia vor ţine în veci; 14. în locul în care se spun aceste rugăciuni, Dumnezeu este
prezent cu Harul Său”.

Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum în
Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre,
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean! Amin!
Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi
Binecuvântat este Rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Maria, Maică a Lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi
păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin!
Rugăciune: Sfântă Brigitta, slujitoare credincioasă a Lui Isus Răstignit, doresc din toată inima să parcurg
aceste rugăciuni izvorâte din Divina Sa îndurare. Mă încredinţez cu totul Iubirii Sale şi te rog să mijloceşti
pentru mine, ca să pot împlini această devoţiune, spre mântuirea mea şi pentru venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
în toate inimile. Amin!

1. Patimile Lui Christos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini


O Isuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten şi Mântuitor al păcătoşilor! Adu-Ţi aminte
de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veşnicie al Sfintelor
Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul şi Sângele Tău drept hrană, I-ai
mângâiat cu blândeţe şi ai mărturisit apoi în plinătatea tristeţii: “Sufletul Meu e cuprins de o întristare de
moarte!” Adu-Ţi aminte de tot chinul şi strâmtorarea suferite înainte de moartea Ta pe Cruce, când după ce Te-
ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost trădat de apostolul Tău, ai fost prins de poporul Tău,
învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept de judecătorii Tăi, prigonit deşi erai nevinovat, în oraşul ales aflat
în mare sărbătoare, jefuit de hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o coloană şi biciuit, încoronat cu spini şi
batjocorit în nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruieşte-mi o Doamne Dumnezeul meu, căinţă
adevărată, ispăşire vrednică şi iertarea tuturor păcatelor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
2. Batjocorirea Lui Christos
O Isuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ţi aminte de mâhnirea suferită atunci când toţi duşmanii Tăi Te-au
înconjurat ca nişte lei turbaţi, Te-au bătut cu pumnii şi Te-au scuipat în faţă. Prin aceste chinuri şi prin ocările
nelegiuite cu care Te-au încolţit duşmanii tăi, mântuieşte-mă de toţi duşmanii mei văzuţi şi nevăzuţi. Ajută-mă
să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veşnică.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
3. Răstignirea Lui Christos pe Cruce
O Isuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul şi pământul! Adu-Ţi aminte de
amarnicele dureri suferite atunci când călăii cei cruzi Ţi-au străpuns mâinile şi picioarele cu cuie ascuţite
răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ţi-au întins membrele în lungul şi în latul Crucii cu
atâta violenţă, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic de pe Cruce, Te rog să-mi dăruieşti o
sfântă frică şi iubire pentru Numele Tău cel sfânt.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
4. Rugăciunea Lui Christos pentru cei care L-au răstignit
O Isuse, Tămăduitorule ceresc! Adu-Ţi aminte de slăbiciunea morţii şi de durerile pe care, înălţat pe
lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite şi sfâşiate, astfel că nici o durere nu s-a asemănat cu a
Ta. Din creştetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic nevătămat la Tine, dar fără să iei în
seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru duşmanii Tăi:“Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!” În îndurarea Ta,
îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi slujească la deplina iertare a tuturor păcatelor şi rătăcirilor mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
5. Îndurarea Lui Christos faţă de păcătosul în căinţă
O Isuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ţi aminte de acea mâhnire care Ţi-a strâns Inima atunci când,
în lumina întregii Tale înţelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleşilor care vor afla mântuirea prin meritele
Patimilor Tale, dar şi osânda atâtor nelegiuiţi, care din vina lor se vor prăbuşi în veşnica pierzanie. Prin adâncul
13
de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simţit o milă atât de profundă pentru noi păcătoşii şi rătăciţii, milă pe
care ai arătat-o şi tâlharului de lângă Tine atunci când i-ai spus: “Astăzi vei fi cu Mine în Rai!” Te rog să-mi
arăţi şi mie îndurare în ceasul morţii.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
6. Testamentul Lui Christos pe Cruce
O Isuse, Rege şi Prieten al sufletului, care singur eşti vrednic de toată iubirea şi de tot dorul! Adu-Ţi
aminte de durerea simţită atunci când, părăsit de toţi prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în goliciune şi mizerie,
negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului său, Îţi stătea alături în
sfântă fidelitate. Tu ai încredinţat-o Apostolului Tău şi I l-ai dat pe el ca fiu în locul Tău, spunând: “Femeie,
iată fiul tău!”, iar Apostolului “Iată Mama Ta!” Pentru sabia durerii care I-a străpuns atunci sufletul, Te rog, o
bune Isuse, să-mi dăruieşti în toate strâmtorările trupului şi ale sufletului, mai ales în ceasul morţii, îndurarea şi
mângâierea Ta.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
7. Setea Lui Christos
O Isuse, Izvor al bunătăţii nesecate, care ai spus: “Mi-e sete!” dintr-o adâncă dorinţă după mântuirea
neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuţi. Stinge în noi pe
deplin toate poftele simţurilor, toate plăcerile rele şi toată setea de desfătare.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
8. Băutura Lui Christos
O Isuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ţie! Prin amărăciunea oţetului cu fiere pe care l-ai gustat
pentru mine, dă-mi Harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morţii, spre mântuirea şi mângâierea sufletului meu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
9. Strigătul înfricoşat al Lui Christos pe Cruce
O Dumnezeule, care eşti putere stăpânitoare şi bucurie a sufletului! Adu-Ţi aminte de chinul şi
strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic: “Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Prin această spaimă a părăsirii aparente, prin care ne-ai
mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăseşti niciodată în strâmtorările mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
10. Multele răni ale Lui Christos
O Isuse, început şi sfârşit, putere şi viaţă! Adu-Ţi aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din creştet şi
până în tălpi în marea suferinţelor. Prin mărimea şi adâncimea rănilor Tale dureroase, învaţă-mă pe mine cel
cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire Poruncile Tale.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
11. Adâncile răni ale Lui Christos
O Isuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ţi-au pătruns până la măduva oaselor, Te
rog să mă scoţi din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din faţa mâniei Tale, ca să
nu fiu găsit de dreptatea Ta şi pedepsit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
12. Sângerândele răni ale Lui Christos
O Isuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unităţii şi legătură a iubirii! Adu-ţi aminte de
nenumăratele răni care Ţi-au acoperit tot trupul şi l-au înroşit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ţi aminte de
suferinţele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup Preasfânt. Ce ai fi putut să faci mai mult
decât ai făcut? Te rog o bune Isuse, să scrii cu preţiosul Tău Sânge toate aceste răni în inima mea, ca să citesc
mereu în ea Patima şi moartea Ta şi să-Ţi rămân recunoscător şi credincios până la sfârşit.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
13. Cea din urmă spaimă a Lui Christos
O Isuse, Rege nemuritor şi neînvins! Adu-Ţi aminte de durerile suferite atunci când Te-au părăsit cu
desăvârşire toate puterile trupului şi ai spus cu capul aplecat: “S-a săvârşit!” Prin această spaimă de moarte,
îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar spiritul meu aplecat în umilinţă.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

14
14. Moartea Lui Christos
O Isuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul şi asemănarea înţelepciunii Sale! Adu-Ţi aminte de
acea dăruire plină de duioşie cu care ai strigat: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez Sufletul!” Apoi, cu
Trupul sfâşiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârşit îndurarea Ta asupra noastră şi astfel Ţi-ai dat Sufletul. Prin
această moarte preţioasă, Te rog pe Tine Isuse, ascultător până la moarte, întăreşte-mă în lupta împotriva satanei,
a lumii şi a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume şi să trăiesc pentru Tine. Primeşte sufletul meu cu iubire
îndurătoare, atunci când, în ceasul morţii, se va întoarce din pelerinajul său.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
15. Cea din urmă şi deplină sângerare a Lui Christos
O Isuse, viţă adevărată şi roditoare în care suntem sădiţi! Adu-Ţi aminte de acea revărsare deplină a
Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit. Din Coasta Ta deschisă de lance, ai
lăsat să izvorască Sânge şi Apă cu atâta abundenţă, încât nu a mai rămas nici o picătură, în timp ce Trupul Tău
Cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău, întăreşte-mi sufletul în ultima luptă a morţii
şi lasă-l să apară înaintea Ta, curăţit de toate petele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
Rugăciune de încheiere: Primeşte Isuse această rugăciune, în acea iubire imensă cu care ai îndurat pentru noi
toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine şi de toţi cei împovăraţi de păcat. Dăruieşte tuturor sufletelor
credincioase, atât celor din viaţă, cât şi celor adormite, îndurare, iertare şi viaţă veşnică. Amin!

Cele 7 Rugăciuni revelate Sfintei Brigitta


Divinul Mântuitor i-a mai descoperit Sfintei Brigitta următoarea făgăduinţă: “Să ştiţi că acelora care
timp de 12 ani vor spune 7 Tatăl nostru şi 7 Bucură-Te Marie în cinstea Preţiosului Sânge în fiecare zi, le voi
acorda 5 Haruri: 1. nu vor ajunge în purgatoriu; 2. îi voi lua în numărul martirilor, ca şi cum şi-ar fi vărsat
sângele pentru credinţă; 3. voi păstra trei suflete, la alegere dintre rudele lor, în Harul Sfinţilor; 4. sufletele
rudelor lor directe până la al 4-lea grad nu vor ajunge în iad; 5. cu o lună înainte de moarte vor fi anunţaţi; 6.
dacă cel care le spune moare cumva înainte de împlinirea celor 12 ani, eu voi considera că aceste condiţii
necesare au fost deja împlinite”.

Rugăciune de început O Iisuse, doresc să spun acum de şapte ori Tatăl nostru, în unire cu acea iubire prin care
ai sfinţit această rugăciune în Inima Ta Dumnezeiască. Îmbunătăţeşte-o şi desăvârşeşte-o într-atât încât să aducă
Preasfintei Treimi tot atâta cinstire şi bucurie, câtă I-ai adus Tu pe Pământ prin această rugăciune. Fie ca ea să se
reverse asupra Sfintei Tale firi omeneşti, spre glorificarea dureroaselor Tale răni şi a Preţiosului Sânge, pe care
l-ai vărsat prin ele.
1. Circumciziunea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer cele
dintâi răni, cele dintâi dureri şi cea dintâi vărsare de sânge a Lui Iisus, ca ispăşire pentru păcatele tinereţii, ale
mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva celor dintâi păcate de moarte, mai ales între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
2. Patimile de pe Muntele Măslinilor
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer
cumplitele suferinţe ale Inimii Lui Iisus de pe Muntele Măslinilor şi fiecare picătură a sudorii Sale însângerate,
ca ispăşire pentru păcatele inimii mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru
înmulţirea iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
3. Biciuirea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer miile
de răni, cumplitele dureri şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma biciuirii, ca ispăşire pentru păcatele trupeşti
ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru păstrarea nevinovăţiei, mai ales
între rudele mele.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
4. Încununarea cu spini
15
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer
rănile, durerile şi Preţiosul Sânge al Lui Iisus din urma încununării cu spini, ca ispăşire pentru păcatele
spiritului, ale mele şi ale tuturor oamenilor, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru răspândirea Împărăţiei
Lui Christos pe Pământ.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
5. Purtarea Crucii
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer
Patimile Lui Isus de pe drumul Crucii, mai ales sfânta Sa rană de pe umăr şi Preţiosul Sânge care a curs din ea,
ca ispăşire pentru răzvrătirea împotriva Crucii, a mea şi a tuturor oamenilor, pentru orice nemulţumire împotriva
sfintelor Tale orânduiri şi pentru toate celelalte păcate ale limbii, ca pavăză împotriva acestor păcate şi pentru o
adevărată dragoste de Cruce.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
6. Răstignirea
Părinte Veşnic, prin mâinile neprihănite ale Mariei şi prin Inima Dumnezeiască a Lui Iisus, Îţi ofer pe
Dumnezeiescul Tău Fiu de pe Cruce, Răstignirea şi Înălţarea Sa pe lemnul Crucii, rănile Sale de la mâini şi de
la picioare şi cele trei izvoare de Sânge Sfânt izvorâte din ele pentru noi, sărăcia Sa extremă, ascultarea Sa
desăvârşită, toate chinurile Sale trupeşti şi sufleteşti, Preţioasa Sa Moarte şi reînnoirea Sa nesângeroasă la toate
Sfintele Liturghii de pe Pământ, ca ispăşire pentru toate încălcările sfintelor voturi şi regulamente călugăreşti, ca
ispăşire pentru păcatele mele şi ale lumii, pentru bolnavi şi muribunzi, pentru sfinţirea preoţilor şi a laicilor,
pentru intenţiile Sfântului Părinte, pentru restabilirea familiilor creştine, pentru putere în credinţă, pentru patria
noastră şi pentru unirea popoarelor în Christos şi în biserica Sa, cât şi pentru poporul evreu.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…
7. Deschiderea Sfintei Coaste
Părinte Veşnic, pentru nevoile Sfintei Biserici şi ca ispăşire pentru păcatele tuturor oamenilor, primeşte
Preţiosul Sânge şi Apa care au curs din rana Divinei Inimi a Lui Iisus. Iartă-ne şi îndură-Te de noi toţi! Sânge al
Lui Christos, cel din urmă Sfânt conţinut al Inimii Sale Preasfinte, spală-mă de toată vina pentru păcatele mele
şi ale altora! Apa coastei Lui Christos, spală-mă de toate pedepsele pentru păcatele mele şi stinge, pentru mine
şi pentru toate sufletele sărmane, flăcările purgatoriului.
Tatăl nostru…, Bucură-Te Marie…

Rugăciunea Sfintei Gertrude cea Mare, dictată de Domnul nostru Iisus Christos, cu promisiunea eliberării
a 1000 de suflete din Purgatoriu, cu fiecare repetare:
Părinte Veşnic, Îţi ofer Preapreţiosul Sânge al Divinului Tău Fiu, Iisus Christos, în unire cu Sfânta Liturghie
celebrată astăzi pe întregul Pământ, pentru toate sufletele sfinte din purgatoriu, pentru păcătoşii de pretutindeni,
pentru păcătoşii din Biserica Universală, pentru păcătoşii din apropierea mea şi din familia mea. Amin!

Iisuse, Maria, vă iubesc, salvaţi sufletele! (cu fiecare repetare salvezi un suflet din iad)

Rugăciuni către Maica Domnului


1.Rugăciune către Maica Domnului – de laudă sfântă
Preamărită, Prealăudată şi Preasfântă Fecioară Maria şi Maica Domnului nostru Iisus Christos, lăudată
să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Lăudată să fii de toţi Sfinţii pe care Tu cu iubire îi ajuţi, îi
îndrumi şi îi binecuvântezi! Lăudată să fii de toţi cei spre care priveşti cu milă şi iubire sfântă! Lăudată să fii de
toţi cei pe care i-ai vindecat şi i-ai ajutat! Lăudată să fii întotdeauna, Maică Multmilostivă şi Grabnic
Ajutătoare! Lăudată şi binecuvântată să fii, cu toţi Cei din Sfântul Tău Sobor şi de toţi Cei din Sfânta Împărăţie
a Cerurilor, care-L slăvesc pe Dumnezeu, întotdeauna acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Maică Sfântă Te iubim
şi Îţi mulţumim pentru tot ajutorul Tău Sfânt! Amin!
1.Rugăciune către Maica Domnului – de mulţumire
Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îţi mulţumesc că ne eşti şi nouă Maică
Bună, Iubitoare şi Grabnic Ajutătoare. Îţi mulţumesc Măicuţă pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru
16
sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare faţă de noi toţi. Iartă-mă Măicuţă pentru multele mele
păcate şi Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greşelile mele din această viaţă. Îţi mulţumesc că Te rogi
pentru noi şi că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viaţa aceasta la viaţa
veşnică. Îţi mulţumesc Măicuţă că Te rogi pentru întoarcerea la credinţă a celor din familia mea, dar şi a celor
care-L caută pe Dumnezeu şi încă nu L-au găsit. Îţi mulţumesc Măicuţă pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea
Ta sfântă şi pentru tot ajutorul Tău. Şi eu Te iubesc, Te preamăresc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

2.Rugăciune către Maica Domnului - pentru împăcarea celor învrăjbiţi


O, Maică a Lui Dumnezeu Preasfântă, Multiubitoare, Multpătimitoare, primeşte suspinele noastre mult
îndurerate şi ne păzeşte sub Acoperământul milostivirii Tale, că eşti solire caldă la Bunul Dumnezeu. O, Maica
Prealăudată, Ceea ce Te-ai istovit de amărăciune, stând lângă crucea Fiului şi Dumnezeului Tău, ascultă
suspinele şi lacrimile noastre şi ne izbăveşte de mâhniri, boli şi moartea cea veşnică pe toţi cei care nădăjduiesc la
nespusa Ta milostivire. Ajută-ne Maică Sfântă să nu ne facem duşmani, iar pe cei pe care-i avem Te rugăm iartă-
i pe ei şi domoleşte-le lor îndârjirea, că şi noi îi iertăm şi ne rugăm pentru binele şi luminarea lor şi a familiilor
lor. Tu Maică, îndrăznire având către Cel Născut din Tine, ajută-ne şi ne mântuieşte cu rugăciunile Tale, ca fără
de oprelişti să ajungem în Împărăţia Cerurilor, unde împreună cu Toţi Sfinţii să cântăm Slavă Lui Dumnezeu,
Celui în Treime slăvit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru toate milele Tale!
Amin!
3.Rugăciune către Maica Domnului - pentru înmulţirea iubirii sfinte
Preasfântă şi Preaminunată Fecioară Maria, Care ai devenit Maica Dumnezeului nostru, Domnul Iisus
Christos şi ne-ai fost dată şi nouă ca Maică Sfântă, Te rugăm ajută poporul nostru şi pe toţi cei care Te laudă şi
Te preacinstesc. Deschide-ne inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru toţi Cei din Sfânta
Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru. Înmulţeşte această iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele
nostru! Dăruieşte-le celor dragi nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea sfântă după care tânjeşte
sufletul dornic de Dumnezeu. Luminează-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu şi
pentru semenii noştri. Ajută-ne, Te rugăm, să ne mântuim sufletele noastre! Vino Măicuţă Multiubitoare în
inimile noastre ca să se înmulţească acolo iubirea sfântă! Te preamărim şi Îţi mulţumim Preasfântă Fecioară
Maria pentru mijlocirea Ta la Dumnezeu, pentru toate milele Tale şi pentru tot ajutorul Tău sfânt! Amin!
4.Rugăciune către Maica Domnului - pentru iluminare
O! Prealuminată, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, luminează-ne, ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi,
întăreşte-ne în credinţă, vindecă-ne de toate bolile noastre, ajută-ne ca să ne mântuim sufletele, noi şi toţi cei
care cu dragoste sfântă cântă Slavă Lui Dumnezeu! Preasfântă Fecioară Maria, Preacurată Maică a Domnului
Iisus Christos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, uită-Te spre robii
Lui Dumnezeu, de pe acest pământ românesc, cercetează-ne, luminează-ne mintea, inima, sufletul. Luminează-
ne viaţa noastră şi calea către Împărăţia Lui Dumnezeu. Luminează-ne cugetele noastre şi toate drumurile vieţii!
Ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea cea bună, cea minunată şi binecuvântată de Fiul Tău, Domnul Iisus Christos,
cât şi de Preabunul Dumnezeu. Ascultă rugăminţile tuturor robilor Tăi şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea
că mă vei ajuta, aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei. Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul Sfânt, Te
lăudăm pe Tine şi pe Toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, pe toţi Sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Maică Sfântă Îţi mulţumim pentru că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că ne ajuţi în toate! Amin!

5.Rugăciune către Maica Domnului - pentru vindecare de boli


Preasfântă şi Preacurată Fecioară şi Maică a Domnului nostru Iisus Christos, Te rugăm ascultă rugăciunea
nevrednicilor Tăi robi (numele) şi vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre şi pe toţi cei bolnavi din lumea
asta bolnavă, de toate bolile grele, transmisibile sau netransmisibile, de toate bolile noastre, ştiute şi neştiute de
noi. Cercetează-i şi ridică-i din boală pe toţi cei care cu plâns mult şi cu căinţă Te roagă pentru vindecare. Fie
ca toţi creştinii să Te preamărească şi să Te preacinstească pe Tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt şi
ceresc. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, că Tu
eşti scară la Cerul Sfânt, pentru rugăciunile noastre şi ajutor nemijlocit în toate cererile cele îndreptăţite. Amin!

17
6.Rugăciune către Maica Domnului pentru - izbăvirea din necazuri
O! Maică a Lui Dumnezeu, Ajutătoarea şi Apărătoarea noastră, Te rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, că la
Tine am nădăjduit întotdeauna şi cu toată inima Te chemăm: Milostiveşte-Te şi ajută-ne! Fie-Ţi milă de noi şi
izbăveşte-ne! Apleacă urechea Ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi precum
vei vrea, linişteşte-ne şi bucură-ne pe noi! - cei care Îl iubim pe Fiul Tău, Cel Fără-de-Început şi Dumnezeul
nostru. Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajurorul Tău! Amin!
7. I. Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Acoperă-ne pe noi, Presfântă Fecioară, în ziua răutăţilor şi greutăţilor noastre şi mai ales în ziua cea
mare şi grea, când sufletul se va despărţi de trup. De faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de toate
duhurile rele din văzduh, cele de sub Cer şi în ziua înfricoşatei Judecăţi să ne acoperi pe noi cu Sfântul Tău
Acoperământ. Cu aceste rugăciuni preaputernice şi bine primite de Preasfânta Fecioară Maria, Născătoare de
Dumnezeu şi cu ale Sfintelor Puteri Cereşti şi cu ale Tuturor Sfinţilor miluieşte-ne pe noi! Amin!
7. II. Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
O! Preacurată Maică a Domnului Iisus Christos, Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Apărătoarea şi
tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii Tăi. Înalţă rugăciunile
noastre la Tronul Lui Dumnezeu şi Fiul Tău, ca să fie milostiv nouă. Să adauge Harul Său tuturor celor care
cinstesc preacinstitul Tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni, icoanei Tale. Că nu
suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă, Tu Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu
putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la Tine, că eşti Acoperitoarea noastră şi Grabnic-Ajutătoare. Auzi-
ne pe noi, cei care ne rugăm Ţie! Ocroteşte-ne cu puternicul Tău Acoperământ şi cere de la Fiul Tău şi
Dumnezeul nostru să dea păstorilor noştri - sfinţenie, ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre;
ocârmuitorilor de oraşe - înţelepciune şi putere, judecătorilor - dreptate şi necăutare la faţă, învăţătorilor -
minte şi smerită înţelepciune, soţilor - dragoste şi înţelegere, fiilor - ascultare, asupriţilor - răbdare,
asupritorilor - frica de Dumnezeu, celor scârbiţi - răbdare şi bucurie duhovnicească, benchetuitorilor -
înfrânare şi nouă tuturor - duhul înţelepciunii, duhul cucerniciei, duhul milostivirii, duhul blândeţii, duhul
curăţiei şi duhul dreptăţii. Aşa, Doamnă Preasfântă, milostiveşte-Te asupra noastră şi asupra neputinciosului Tău
popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni ajută-i, pe prunci păzeşte-i şi pe noi pe toţi
apără-ne şi ne ocroteşte cu milostivirea Ta. Pe toţi ne scoate din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii
noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viaţă, iar la Înfricoşata Judecată să Te rogi
pentru noi, către Fiul Tău şi Dumnezeul nostru. Că Tu, Sfântă Maică, eşti slava celor cereşti şi nădejdea
pământenilor. Tu eşti, după Dumnezeu, nădejdea şi Apărătoarea noastră, a tuturor celor care ne rugăm Ţie, cu
credinţă. Deci ne rugăm Ţie, Atotputernică, Ajutătoarea noastră şi Ţie ne încredinţăm pe noi înşine şi unul pe
altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
7. III. Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Împărăteasa mea cea Preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi
ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca
unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin. Necazul meu îl ştii, deci îl dezleagă precum voieşti, că n-am alt
ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mângâiere bună, ci numai pe Tine, Maică a Lui
Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!
7. IV. Rugăciune la Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului
Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Fecioară Care poţi face tot binele, primeşte
aceste cinstite daruri care se cuvin numai Ţie, de la noi nevrednicii robii Tăi, Ceea ce eşti Aleasă din toate
neamurile şi Te-ai arătat mai înaltă decât toate fapturile Cereşti şi pământeşti, că pentru Tine a fost cu noi
Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am învrednicit Sfântului Său Trup şi
Preacuratului Său Sânge. Pentru aceasta, Fericită eşti între neamurile neamurilor, Ceea ce eşti de Dumnezeu
fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână, de
Dumnezeu Născătoare, Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a Te ruga pentru nevrednicii robii Tăi, ca să ne
izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea înveninată
a celui viclean şi rău. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile Tale neosândiţi, ca prin paza şi cu ajutorul Tău,
18
fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumire şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu,
Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
8.Rugăciune către Maica Domnului - pentru cei adormiţi
O, Preasfântă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, către Tine, Preacurată, năzuim. Tu eşti Cetate Tare,
Mijlocitoarea şi Acoperământul tuturor celor care aleargă la Tine, cu credinţă şi nădejde. Ceea ce eşti
Binecuvântată, Te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiţii
robii Tăi. Tu pururea mijloceşti pentru cei care Te cinstesc pe Tine, cu dreaptă credinţă şi care aleargă sub
Acoperământul Tău şi se roagă cu credinţă pentru cei bolnavi, năpăstuiţi şi întristaţi. Însă mijlocirea Ta şi
rugăciunea, ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. După Dumnezeu, la Tine avem nădejde tare, că
nimeni din cei care se roagă Ţie, nu iese fără ajutor, ci numai cu bucurie, mângâiere şi îndulcire. Preasfântă
Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, să dăruiască celor adormiţi, iertarea
păcatelor (pomelnic). Roagă-Te, Născătoare de Dumnezeu, că mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea
Stăpânului, fiindcă Domnul primeşte de la Tine tot cuvântul despre iertare. Deci şi acum primeşte ale noastre
rugăciuni, ce le aducem Ţie, Preasfântă Fecioară, din toată inima şi din tot sufletul nostru, pentru sufletele
adormiţilor robilor Tăi. Te rugăm, Stăpână, să le ajuţi cu îndrăznirea cea de Maică, ce o ai către Domnul. Ceea
ce eşti plină de dar, ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe Tronul Slavei, ca să nu fie ruşinaţi în faţa
Îngerilor şi a Tuturor Sfinţilor, în faţa lumii celei de Sus şi a celei de jos. O, Preasfântă Doamnă, Împărăteasă şi
Stăpână, Tu eşti podul care duci la Cer pe cei de pe Pământ, Tu eşti deschizătoarea uşilor Raiului. Pe Tine Te
cinstim şi Fiului Tău, Slavă înălţăm împreună şi Părintelui Celui Fără-de-Început şi Duhului Sfânt, Dumnezeului
nostru în vecii vecilor. Amin! +Cu Sfinţii Odihneşte Christoase, sufletele adormiţilor
robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de
sfârşit!
9.Rugăciune către Puterile Cereşti şi Sfinţii din Soborul Maicii Domnului
O! Fericiţilor Sfinţi şi Puteri Cereşti din Soborul Maicii Domnlui, împreună cu Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, rugaţi-vă Preasfintei Treimi ca să ne ierte de păcate, să ne mântuiască şi
să ne dăruiască cele bune şi de folos sufletelor noastre şi mai ales să ne întărească iubirea către Dumnezeu şi
către aproapele nostru. Vă rugăm ajutaţi-ne pe noi şi pe urmaşii noştri, povăţuindu-ne cu tot ceea ce ne este
nouă de folos, în viaţa aceasta cât şi în viaţa veşnică. Rugaţi-vă Lui Dumnezeu pentru noi, pentru urmaşii noştri,
pentru creştinii şi pentru Sfinţii viitorului, pentru ca toţi să păşească pe calea cea bună înfăptuind Voia Lui
Dumnezeu. Mulţumim Celor din Sfântul Sobor al Maicii Domnului şi Preasfintei Fecioare Maria că ne ascultă
rugăminţile şi ne ajută după vrednicia şi credinţa noastră. Amin!

10.Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi Preanevinovată şi


Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât
Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine Cea cu adevărat Născătoare de
Dumnezeu Te mărim!
11.Bucură-Te Marie, Cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat
este Rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Maria, Maica Lui Dumnezeu roagă-Te pentru noi păcătoşii acum şi în
ceasul morţii noastre şi acoperă cu Harurile Duhului Sfânt omenirea întreagă, prin acţiunea flăcării de iubire a
inimii Tale îndurerate şi neprihănite. Amin!
12.Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de
Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm
Ţie: Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară!
13.Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim în Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc
14.Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu Tine.
Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul
sufletelor noastre.
Brâul Maicii Domnului

19
În zilele împăratului Justinian a fost adus brâul Născătoarei, din Episcopia Zila şi a fost pus în sfânta
raclă şi a fost aşezat într-o casă, deasupra osemintelor împăraţilor Zoe şi Leon, în cetatea Halcopatri; iar mai
târziu acest brâu sfânt a fost dus în cetatea sfântă a Ierusalimului, şi a fost pus împreună cu veşmântul
Preacuratei Fecioare Maria. Arcadie, feciorul împăratului Teodosie cel Mare, a adus brâul Născătoarei de
Dumnezeu din cetatea Ierusalimului şi l-a transportat cu mare evlavie şi cinste la Constantinopol şi l-a aşezat
într-un sicriu luminat, numit racla sfântă. După 410 ani de la această mare sărbătoare, împăratul Leon l-a rugat
pe patriarh să deschidă racla sfântă, pentru soţia sa Zoe, care era chinuită de duhurile rele. Împărăteasa Zoe a
avut în vis o vedenie dumnezeiască, spunându-i că, dacă ar aşeza şi ar atinge de trupul ei sfântul brâu, s-ar
tămădui de boală. Patriarhul, prin umile rugăciuni, a scos şi a aşezat sfântul brâu pe trupul împărăteasei Zoe,
care îndată s-a tămăduit, şi L-a preamărit pe Dumnezeu. Cei care au văzut cu ochii marea minune, prin rugăciuni
şi laude smerite au adus mulţumiri Lui Dumnezeu, după care preacinstiul brâu a fost aşezat în racla sfântă,
păstrându-se pentru veşnică pomenire şi amintire.
Aceast brâu se citeşte bolnavilor, sau celor năpădiţi de necazuri, care înainte de a se folosi de puterea
tămăduitoare a sfântului brâu, şă-şi facă sfinte liturghii, dar numai în zilele de miercuri şi vineri, când să-şi
petrecă timpul numai în post şi în rugăciune. Acest brâu să fie purtat de fiecare creştin credincios cât trăieşte, că
va fi scăpat din boli şi de necazuri, fiindcă Preacurata Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, este
Ocrotitoarea noastră, a tuturor, în veci.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-Te! Ceea ce eşti plină de Har, Marie, Domnul este cu
Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul
sufletelor noastre.
Preasfântă Marie, roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre, că sub îndurările Tale
scăpăm şi noi. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea şi de primejdii ne scapă, una Curată şi Binecuvântată.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul Tău (numele) de tot răul şi
necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vrăjitoriile şi blestemele, ca întreg şi sănătos să fie robul Tău.
Amin. Ca şi cu o comoară luminată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu cu preacinstitul Tău brâu, robul Tău,
(numele) se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigând către Tine:
Bucură-Te, coroană cinstită şi cununa dumnezeieştilor măriri! Bucură-Te, prin care răsare bucuria!
Bucură-Te, Ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii! Bucură-Te, prin care piere blestemul!
Bucură-Te, pântecele Întrupării Dumnezeieşti! Bucură-Te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu!
Bucură-Te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi! Bucură-Te, Ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucruri spurcate!
Bucură-Te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele! Bucură-Te, căderea celor vicleni şi răi!
Bucură-Te, uşa mântuirii! Bucură-Te, prin care cad vrăjmaşii! Bucură-Te, mântuirea sufletului meu!
Bucură-Te, dătătoarea Darului Celui Dumnezeiesc! Bucură-Te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi!
Bucură-Te, cămaşa nunţii cele fără de sămânţă! Bucură-Te, Mireasă, pururea Fecioară!
Dat-ai robului Tău (numele) Preamărită, tare îngrădire, pe acesta scăpându-l de toate primejdiile cu
dumnezeieştile lucrări şi nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l, acesta către Tine strigă cu credinţă. Tăria, puterea şi
cuvioasa mea bucurie este Fiul Tău şi Domnul, ca un Bun şi Milostiv. Cu brâul Tău, ca şi cu o cinstită coroană,
robul Tău (numele) cu bună credinţă luminat, fiind încununat cu dumnezeiasca Ta mărire, Te rog Doamne să-
l mântuieşti ca un Milostiv.
Încinge pe robul Tău (numele), întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor
care-l munceasc şi nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să Te mărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să
strige: lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, ca un Milostiv!
Naştere fără stricăciuni şi fericire, numai Tu ai avut, Preabinecuvântată şi încingere de mântuire ai dăruit
oamenilor brâul Tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat, Dumnezeiască Mireasă, prin care robul Tău
(numele) ia de la Dumnezeul nostru mare milă.

20
Cei între Sfinţii noştri, mari dascăli şi ierarhi ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de
Aur, Atanasie şi Chiril, toţi Sfinţii Apostoli, întâiul mucenic Ştefan, Sfinţii mucenici Gheorghe, Teodor Tiron,
Teodor Stratilat, Dumitru şi toţi Sfinţii mucenici şi Sfintele muceniţe, Sfântul Ioan, Proorocul şi
Înaintemergătorul - Botezătorul Domnului Iisus Christos, Sfinţii prooroci Moise, Avraam, Ilie, Elisei şi toţi
Sfinţii, rugaţi-vă Domnului pentru viaţa, pacea, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului Lui
Dumnezeu (numele), pentru apărarea şi mântuirea lui şi să-l păzească de tot răul şi necazul, de toate bolile şi
durerile, de toate farmecele şi vrăjitoriile. Inima se îndoieşte, atingându-se cu călduroasă credinţă de brâul
Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără de trupuri şi în
veci rămânând nevătămat.
Brâul Tău, întru bucuria inimii, cu cinste toţi să-l purtăm, că este spre ajutorul tuturor credincioşilor.
Născătoare de Dumnezeu, brâul Tău, cel ce s-a atins de preacinstitul Tău trup, dă celor bolnavi - vindecare, celor
ce alunecă - întărire, celor leneşi - îmbărbătare, celor ce înoată - cârmuire, celor rătăciţi - întoarcere. Preacurată
Fecioară, este cu adevărat dar dumnezeiesc precinstitul Tău brâu, tuturor celor care îl poartă cu credinţă şi-l
sărută cu dragoste în veci.
Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi şi făcători de minuni, Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi
Ermolae, Samson şi Diomid, Mohie şi Aniochit, Talaleu şi Trifon şi toţi Sfinţii mucenici, drepţilor părinţi
Ioachim şi Ana, tu cuvioase părinte Nicolae, împreună cu arhiereul Ioan Gură de Aur, rugati-vă Domnului
pentru viaţa, sănătatea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele) şi pentru ca Bunul
Dumnezeu să-l păzească de tot răul şi întreg şi sănătos să petreacă în veci.
Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sfinţilor
Serafimi şi Heruvimi, cu cei 318 sfinţi părinţi de la Niceea şi toţi Sfinţii pomeniţi în sfânta noastră Biserică,
rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viata, pacea, buna norocire şi iertarea păcatelor robului Lui Dumnezeu
(numele) şi pentru ca Dumnezeu să-l apere şi să-l mântuiască de tot răul, de toate necazurile, de toate bolile
şi durerile, de tot blestemul, de toate vrăjitoriile şi întru-totul sănătos şi întreg să fie în veci. Amin!
Te blestem pe tine, diavole, cu puterea Sfintei Cruci, cu Fecioara Mamă şi Sfânta Treime, cu toate
fecioarele martire şi cu Toţi Sfinţii Îngeri, şezători pe cele nouă tronuri, în jurul tronului Tatălui Ceresc şi cu toţi
Sfinţii pomeniţi în acest brâu, ca să nu ai nici o putere asupra robului Lui Dumnezeu (numele), cu nici un fel
din vicleniile tale, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
De înşelătoria dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul ce-l ispiteşte cu greutatea păcatelor şi cu cumplita
lene de robire, Te rog, mult milostivă Fecioară Maria, degrabă să-l mântuieşti pe robul Tău (numele), care cu
credinţă aleargă la Tine, ca singură Apărătoare şi Mântuitoare în veci. Amin!
Doamne, mântuieşte-ne pe noi! Doamne, mântuieşte-ne pe noi! Doamne,
mântuieşte-ne pe noi!
Mărire Apărătoarei Doamne, mulţumiri pentru biruinţă aducem Ţie, robii Tăi, ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-Te Mireasă, pururea Fecioară, acum şi
pururea şi în vecii veciior. Amin!
Preacinstitul Tău brâu, ce a cuprins pântecele Tău cel de Dumnezeu primitor, este cetăţii Tale tărire
nebiruită şi visterie de bunătăţi neimpuţinată.
Nădejdea mea este Tatăl! Scăparea mea este Fiul! Acoperământul meu este
Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Stăpână, primeşte rugăciunile noastre şi ne mântuieşte de
toată nevoia şi întristarea!
Mărire Ţie, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Prea Sfântă Treime, Slavă
Ţie. Amin!

21
Visul Maicii Domnului
Ce a visat Născătoarea de Dumnezeu mai înainte de a Se răstigni Domnul nostru lisus Hristos
Dormind Preasfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu pe muntele Eleonului, când a fost în cetatea
Betleemului, a venit acolo Domnul nostru lisus Hristos şi a întrebat-O: „Maica Mea Preasfântă, dormi?” iar Ea a
zis: „Fiul Meu Preadulce, Preafrumoase Iisuse am fost adormită şi iată că am visat straşnic vis pentru Tine”. Şi a zis
Domnul: „Spune, Maica Mea, visul ce-ai văzut!” şi Ea a zis: „Fiul Meu, Preadulce! Am văzut pe Petru în Roma
şi pe Pavel în Damasc, Iar pe Tine Te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce între doi tâlhari.
Cărturarii, fariseii şi necredincioşii, defăimându-Te, foarte Te-au batjocorit şi desculţ Te-au judecat şi cu fiere
Te-au hrănit şl cu oţet Te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap Te-au bătut şi în sfântul obraz Te-au scuipat
şi cunună de spini pe capul Tău au pus şi unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă Te-a împuns, din care îndată a
ieşit sânge şi apă. Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat. Catapeteasma bisericii, de sus până jos,
în două s-a despicat, întuneric mare s-a făcut peste tot pământul, de la al şaselea până la al nouălea ceas. Iosif şi
cu Nicodim mi se părea că Te pogoară de pe cruce şi cu giulgiu curat Te-au înfăşurat şi în mormânt nou Te-au
pus. Şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit, pe Adam
şi pe Eva scoţându-i afară; şi înviind a treia zi, Te-ai înălţat la ceruri şi Te-ai aşezat de-a dreapta Tatălui ". Iar
Domnul a zis: "Maica Mea Preasfântă, adevărat vis ai visat! Toate acestea Eu voi să le pătimesc pentru neamul
omenesc. Şi de va scrie cineva visul Tău şi în casă îl va ţine sau la sine îl va purta, de acea casă diavolul nu se
va apropia şi pe duhul cel rău îl va izgoni. Şi Îngerul Lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul de-a dreapta
şi de năvălirile şi supărările de la oamenii cei răi va fi mântuit. La drum de va călători şi de va avea acest vis pe
lângă dânsul, acel om nu se va teme de grindină, de tunet, de fulgere şi de toată moartea grabnică va fi ferit.
Arhanghelul Mihail va fi lângă dânsul îndreptând calea lui ori încotro va merge. La dreapta judecată va afla milă
şi la ieşirea sa din viaţă Mă voi arăta acelui om dimpreună cu Tine, Maica Mea, şi Îngerul Meu va lua sufletul
lui, ducându-l întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-se acolo cu toţi drepţii care din veac bine au plăcut Mie”.

Alte rugăciuni
1. I. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli
Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Evgudiil, Uriil, Salatiil şi Varahil, vă rugăm să fiţi
alături de noi la greu, să ne ajutaţi în lupta împotriva întunecaţilor, să ne ajutaţi în rugăciunile noastre la
Preabunul Dumnezeu. Vă rugăm mai marilor Voievozi ai Oştirilor Cereşti să ne acoperiţi pe noi nevrednicii cu
acoperământul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei care cădem cu dinadinsul.
Preaputernicilor Voievozi Cereşti, care staţi împreună cu toate Puterile Cereşti aproape de Tronul Preasfintei
Treimi, primiţi mulţumirile noastre, pentru tot ajutorul vostru şi al Oştirilor voastre Cereşti şi vă rugăm ajutaţi-
ne să ieşim biruitori din lupta noastră continuă împotriva răului. Ne rugăm Preasfintei Treimi să vă dea daruri
sfinte ca pentru Voievozii Cereşti, Binecuvântare Sfântă, Har şi multă Putere Dumnezeiască ca să ieşiţi
întotdeauna biruitori în lupta cu întunericul. Amin!
1. II. Rugăciune către Sfinţii Arhangheli
Sfinţilor Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafaell, Varahil, Evgudiil, Uriil şi Salatiil şi toţi câţi sunteţi în
Împărăţia Cerurilor, sub directa comandă a Dumnezeirii, împreună cu toate Oştirile voastre, rugaţi-vă pentru
noi, apăraţi-ne, ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne de toate bolile noastre, inspiraţi-ne la tot lucrul cel bun şi bine-plăcut
Domnului Dumnezeu. Iar după o viaţă plină de fapte bune, mijlociţi să ajungem şi noi în Sfânta Împărăţie a
Cerurilor, unde să avem un loc veşnic şi împreună cu voi, cu Sfintele Oştiri Cereşti, cu Maica Domnului şi cu
toţi Sfinţii să cântăm: Slavă întru Cei de Sus, Lui Dumnezeu! Amin!
2. I. Rugăciune către Toţi Sfinţii
O, Preafericiţilor Părinţi, împlinitorii Voii Lui Dumnezeu, Sfinţilor Toţi, cei care aţi câştigat moştenirea
veşnicelor bunătăţi, primiţi acestă cântare a noastră de laudă şi prin rugăciunile voastre cele bine plăcute şi
primite de Dumnezeu, cereţi nouă iertarea păcatelor şi izbǎvirea de chinurile cele veşnice. Preasfinţilor Părinţi,
vă rugăm ajutaţi-ne să ne mântuim sufletele. Îndrumaţi-ne pe calea cea bună, spre Împărăţia Cerurilor şi ajutaţi-
22
ne să ieşim biruitori în lupta cu ispitele, cu vicleanul întunecat. Ajutaţi-ne să fim tari în credinţă şi smerindu-ne
să putem să ne înălţăm sufletele la rugăciune. Întăriţi de voi să devenim curaţi şi plăcuţi Bunului Dumnezeu, iar
la plecarea din această viaţă să venim şi noi alături de voi şi de toţi locuitorii Raiului, să cântăm Preasfintei
Treimi: Osana! Vă mulţumim că sunteţi grabnic ajutători atunci când în rugăciune vă cerem ajutorul! Amin!
2. II. Rugăciune către Toţi Sfinţii - mulţumire
Sfinţilor Părinţi, vă mulţumim că sunteţi aducători de pace duhovnicească, de binecuvântări, de
sănătate, de daruri sfinte şi sunteţi grabnic ajutători atunci vă cerem ajutorul, iar prin icoanele şi moaştele
voastre sfinte sunteţi făcători de minuni, pentru cei credincioşi. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă sporească
Harurile şi darurile voastre sfinte, să vă binecuvinteze şi să vă răsplătească Dumnezeieşte. Amin!
3. I. Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor - de mulţumire
Sfânte Înger Păzitor, care eşti cu mine de la Sfântul Botez, îţi mulţumesc că eşti cel mai apropiat
prieten dat mie de Bunul Dumnezeu. Îţi mulţumesc că mă păzeşti, mă ocroteşti şi mă povăţuieşti tot timpul ca să
urmez calea spre Împărăţia Cerurilor, pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus. Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău şi
mă rog Lui Dumnezeu să îţi răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta. Amin!

3. II. Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor (a Sfântului Macarie cel Mare)
Sfinte Înger Păzitor al vieţii mele, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru
necurăţia mea; nu da loc celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte mâna mea cea
ticăloasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Sfinte Înger al Lui Dumnezeu iartă-mi toate cu câte te-am scârbit
în toate zilele vieţii mele şi orice am greşit întru această zi. Acoperă-mă întru această noapte şi mă păzeşte de
toată ispita şi cursa potrivnicului, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu şi te roagă pentru mine către
Domnul, ca să mă întărească întru iubirea Sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul bunătăţii Sale. Amin!

1. III. Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor


O, Îngeraşul meu cel bun, Îngeraş al vieţii mele, ridică-mă din păcat, căci sunt slab, sunt om neputincios, iar
tu îmi eşti ajutor, ocrotitor şi îngrijitor. Ajută-mă ca să nu pie, căci păcatul mă biruieşte. Ridică-mă de sub el, pe
mine cel căzut, cel urmărit de pieire şi dă-mi mereu mâna, pentru Numele cel mare al Lui Iisus Christos, care
iartă păcatele lumii, după mare mila Sa, când omul se umileşte pentru neputinţa sa. Amin!

3. IV. Rugăciune către Sfântul Înger Pǎzitor


Sfinte Înger, Pǎzitorul şi Acoperitorul meu cel bun, cu smerenie stau înaintea ta şi te rog să mă auzi pe
mine, păcătosul orb al Lui Dumnezeu, care cu plâns mult şi cu lacrimi amare strig: “Iartă-mă pentru
fărădelegile şi nedreptăţile cu care eu, te mânii în toată ziua şi în tot ceasul, săvârşind fapte murdare!” Fii
mie milostiv şi nu te depărta de mine, nevrednicul, până va veni vremea sfârşitului meu . Trezeşte-mă din somnul
păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vieţii mele şi să fac roade
vrednice de pocăinţă. Păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte, ca să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea
mea. Ştiu cu adevărat că nu este nimeni ca tine, Sfinte Înger, Prieten, Înaintestătător, Apărător şi Biruitor şi îţi
mulţumesc pentru tot ajutorul tău! Stând în faţa Tronului Dumnezeiesc, roagă-te pentru mine, nevrednicul şi
păcătosul ca Preamilostivul Dumnezeu să-mi ierte păcatele, pe care le-am făcut în viaţa mea cu fapta, cu
cuvântul, cu gândul şi cu toate simţurile mele şi cu judecăţile pe care le ştie să mă mântuiască. Să mă
pedepsească aici după negrăita Sa Milă, dar să nu mă vădească la Dreapta Judecată şi să nu mă dea chinurilor
veşnice. Să mă învrednicească să primesc, cu vrednicie, Dumnezeiasca Împărtăşanie, iar la înfricoşatul ceas al
morţii, să fii lângă mine, Bunul meu Pǎzitor, alungându-i pe întunecaţii demoni, care vor veni să înfricoşeze
cutremuratul meu suflet. Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca, păzit de
tine, fără durere să ajung în Raiul, cel dorit de mine, unde feţele Sfinţilor şi ale Cereştilor Puteri laudă
Preacinstitul şi Preaslăvitul Nume în Treime Slăvit al Lui Dumnezeu, al Tatǎlui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea, în vecii vecilor. Amin!
4. I. Rugăciune către Sfânta Cruce
Doamne Dumnezeule Atotputernic, Care ai suferit pentru toate păcatele mele, vino în ajutorul meu!

23
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, revarsă asupra mea tot binele!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, depărtează de la mine orice amărăciune!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, depărtează de la mine tot răul!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, fă să ajung pe calea mântuirii!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, depărtează de la mine atingerea morţii!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, fii întreaga mea nădejde!
Sfântă cruce a Lui Iisus Christos, fă ca duhul rău să fugă de la mine în vecii vecilor!
Doamne Dumnezeule Atotputernic fă să iubesc Sfânta Cruce a Lui Iisus Christos Nazarineanul şi ai grijă de
mine. Spun această rugăciune în cinstea Sângelui Nepreţuit al Lui Iisus Christos, în cinstea încercărilor spre
viaţa veşnică. Amin!

4. II. Rugăciune către Sfânta Cruce


Mă închin Crucii Tale Christoase şi zic: "Slavă ei, pentru dragostea Ta!" Bucură-te preacinstită Cruce
a Lui Christos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom preamărit,
pentru că Tu ai ţinut Rodul Vieţii care ne-a mântuit din moartea păcatului. Bucură-te toiagul cel tare, care ai
sfărâmat uşile iadului. Bucură-te cheia împărătească care ai deschis uşa Raiului. Mă bucur şi eu, pentru că văd
pe vrăjmaşii Tăi biruiţi de puterea Ta, iar pe prietenii Tăi că împărăţesc în Ceruri, iar creştinii, care ţi se închină
sunt înarmaţi cu puterea Ta. Iartă-mi păcatele mele şi primeşte-mă prin pocăinţă în Rai, Dumnezeule
Multmilostiv. Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi adormiţi, precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta Biserică şi
le iartă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de Împărăţia Ta, ca să vadă Lumina Ta şi să mărească Slava Ta.
Îţi mulţumim Doamne că prin Patimile Tale şi moartea pe cruce ne-ai dat noua viaţa veşnică. Amin!
5. I. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail - Ocrotitorul
Sfinte Arhanghel Rafail auzi glasurile noastre îndelung rugătoare, înduplecă-te de noi, cercetează-ne şi
ajută-ne cu mulţimea harurilor anume încredinţate Ţie. Pune rugăciunile noastre dinaintea Domnului Iisus
Christos, Domnul Vieţii şi al Învierii, mijloceşte pentru noi, ca Mila Lui să se pogoare asupra noastră în tot
ceasul, împlinind trebuinţele noastre sufleteşti şi trupeşti după Voia Lui, iar nu după cugetul nostru cel întinat. Fie
ca tot sufletul creştin aflat în boală sau în neputinţă, tulburat în casa sau în patul lui, călător pe uscat, pe apă sau
prin văzduh, fiecare după nevoia pe care o poartă, să capete, prin îngereasca ta mijlocire, îndreptarea şi ocrotirea
Domnului Dumnezeu, în ceasul de faţă şi în toată vremea vieţii lui, precum şi răspuns bun la Judecata cea
înfricoşatoare, când şi tu de faţă vei fi, cu Oştirile cele Cereşti. Sfinte Arhanghel Rafail îţi mulţumim pentru
ajutorul tău şi te rugăm nu ne măsura cu asprime puţina credinţă şi nedesăvârşirea cuvintelor, ci împlineşte tu,
cele de trebuinţă nouă, ca un ales între aleşi şi neamului oamenesc fii pururea sprijinitor. Pe Milostivul
Dumnezeu roagă-L, cu întreg Soborul Puterilor Cereşti celor fără de trup, ca mai presus de toate să ne dea nouă
harul iubirii sfinte, harul smereniei şi al milostivirii şi buze vrednice a slăvi, dimpreună cu corurile îngereşti, pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea-de-O-Fiinţă şi Nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

5. II. Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail - Paznicul Cununiilor


Sfinte Arhanghel Rafail, Biruitorul răului şi Paznicul Cununiilor, aripa ta ocrotitoare întinde-o peste
mine şi peste casa mea, pune pe fugă răul care-mi dă târcoale, iar pe cele bune înlesneşte-mi-le, ca unul ce ai
putere dinaintea Lui Dumnezeu şi iubitoare milă pentru tot sufletul aflat în nevoie. Sfinte Arhanghel Rafail care
porţi rugăciunile dinaintea Tronului Slavei, ţie îţi mulţumesc pentru tot ajutorul tău sfânt şi te rog poartă şi
rugăciunea aceasta a mea şi mijloceşte pentru mine la Christos, Domnul Îndurărilor, ca să mă scape de necaz, de
tulburare, de îndoială, de deznădejde, de toată slăbiciunea şi de toată neputinţa cea dinlăuntru sau cea din afară,
să mă unească într-un duh de iubire şi de pace cu toţi cei apropiaţi mie şi binecuvântarea Lui să fie peste casa
mea, în ceasul acesta şi în toate zilele vieţii mele. Aşa, Sfinte Voievod al Puterilor Cereşti, de veghea ta nu mă
lipsi şi de la mine nu te depărta şi fii înţelegător nevredniciei mele, călăuzindu-mă spre îndreptare, dimpreună
cu toţi ai mei, ca bucurându-se inima mea întru cele de Sus, cu Îngerii să cânte: Sfânt! Sfânt! Sfânt e Domnul
Savaot! Amin!
6. Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea Harului Smereniei Sfinte
Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de iubire, cu smerită plecăciune Te rugăm să ajuţi poporul
Tău şi pe românii de pretutindeni, pentru a-şi îndeplini fiecare misiunea sa pe Pământ. Te rugăm Domne să
24
priveşti la noi, nevrednicii şi nerecunoscătorii şi să ne întăreşti credinţa, să ne dăruieşti harul smereniei sfinte,
harul milostivirii, harul iubirii de oameni şi mai ales înmulţeşte Doamne în inimile noastre iubirea pentru Tine şi
pentru aproapele nostru, oricare ar fi acesta. Te rugăm smereşte-ne şi întăreşte-ne în credinţă Doamne!
Luminează după Voia Ta pe toţi cei care nu vor să ştie sau nu pricep sfintele adevăruri cereşti. Îţi mulţumim
pentru că nu ne laşi să ne pierdem sufletele şi Te slăvim şi Te lăudăm acum şi în vecii vecilor. Amin!
7. Rugăciune pentru Ţara Sfântă Ortodoxă România
Doamne Dumnezeule Atotfăcător, Preamilostiv şi Multiubitor, nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem
şi nu lăsa ca ţara noastră, România, să fie distrusă sau împărţită, după bunul plac al celor mândri, răi şi lacomi,
ci îndură-Te, pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale Tuturor Sfinţilor şi ale Tuturor Sfintelor Puteri
Cereşti. Doamne Dumnezeule, Care eşti Iubitor de oameni, Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii, de
toţi cei care vor să ne exploateze crunt, precum şi de potopul care va fi să vină, pentru păcatele noastre, cele
multe. Te rugăm Doamne apără-ne de cutremure devastatoare, de vijelii aducătoare de moarte, apără-ne de ploi
rele aducătoare de grindină, de fulgere şi de trăznete ucigătoare, apără-ne de inundaţii de orice fel, apără-ne de
molime şi de boli grele fără leac. Te rugăm Doamne apără-ne de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe
pământ. Te rugăm ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru tot
belşugul de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă. Te rugăm Doamne ca în tot şi în toate să fie
Voia Ta, iar nouă să ne dai Doamne, puterea şi întărirea ca să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta!
Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!

8. I. Rugăciune către Sfinţii Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Îngeri de Lumină,


Sfintele Scaune Cereşti, Domnii, Puteri Cereşti, Stăpânii, Începătorii
Sfinţilor Serafimi vă rugăm ajutaţi-ne să aprindem, iubirea pentru Dumnezeu în inimile noastre, ajutaţi-
ne să încălzim şi să Îndumnezeim iubirea pentru Dumnezeu. Sfinţilor Heruvimi vă rugăm înţelepţiţi-ne, ajutaţi-
ne şi luminaţi-ne sufletele cu Duhul Cunoaşterii Cea de Sus. Sfintelor Scaune Cereşti vă rugăm dăruiţi-ne
Duhul Dreptei Judecăţi, pentru noi şi mai ales pentru cei care stăpânesc peste oameni şi-i înţelepţesc. Sfintelor
Domnii dăruiţi-ne nouă oamenilor, puterea stăpânirii şi a înţeleptei folosiri a celor încredinţate vieţii noastre, în
această lume. Sfintelor Puteri Ceresti vă rugăm ajutaţi-ne în toate lucrările noastre şi daţi-ne mărire de suflet în
ispite şi în puteri, ajutaţi-ne să lucrăm pentru câştigarea Împărăţiei Cerurilor. Sfintelor Stăpânii care aveţi
puteri peste lucrurile diavoleşti, vă rugăm luminaţi-ne, protejaţi-ne şi ajutaţi-ne să ieşim biruitori în lupta cu cel
rău, pentru câştigarea Împărăţiei Cerurilor, care se câstigă cu biruinţă asupra oamenilor şi a gândurilor vrajmaşe
lor. Sfintelor Începătorii, care rânduiţi Îngerii cei mai de jos, pentru slujiri poruncite de Dumnezeu peste
neamuri şi ţinuturi, vă rugăm ridicaţi-i pe trepte de cinste pe cei destoinici între oameni şi povăţuiţi-i spre
cinstirea de Dumnezeu şi spre necăutarea câştigului lor. Sfinţilor Arhangheli, care vestiţi tainele Lui
Dumnezeu, prorociile şi Voia Domnului, înmulţiţi în oameni credinţa şi înţelegerea Voii Lui Dumnezeu şi
ajutaţi-ne cum puteţi şi cât puteţi, ca să ieşim biruitori în lupta cu cei răi. Sfinţilor Îngeri de Lumină,
Ocrotitori, Inspiratori, Păzitori, voi Toţi Sfinţilor Îngeri, vă rugăm să ne iertaţi că prin păcatele noastre adesea vă
îngreunăm lucrarea voastră în raport cu noi, vă rugăm să ne ridicaţi atunci când cădem sub povara păcatelor.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să dăruiască putere multă, Haruri Sfinte şi mari daruri Sfinţilor Serafimi,
Heruvimi, Sfintelor Scaune Cereşti, Domnii, Stăpânii, Începătorii, Sfinţilor Arhangheli şi Tuturor Sfinţilor
Îngeri pentru tot ajutorul lor cel sfânt. Amin!
8. II. Rugăciune către Puterile Cereşti şi Îngereşti şi către toţi Sfinţii - mulţumire
Sfinţilor Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Sfintelor Domnii, Stăpânii, Începătorii şi Scaune
Cereşti, Sfintelor Puteri Cereşti şi Oştiri Îngereşti, vă mulţumesc că sunteţi alături de noi în această luptă
continuă cu cel viclean şi rău, că ne apăraţi, ne ocrotiţi şi ne ajutaţi pe noi oamenii, ca să ieşim biruitori. Vă
mulţumesc pentru toate darurile voastre, pe care nevăzuţi şi neştiuţi le dăruiţi oamenilor. Dumnezeu să vă
binecuvinteze şi să vă întărească în lupta cu cei vicleni şi răi şi să vă răsplătească Dumnezeieşte pentru ajutorul
vostru ceresc! Amin!
8. III. Rugăciune de mulţumire către Sfintele Puteri Cereşti
Mulţumim Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh pentru viaţă, pentru binecuvântările Dumnezeieşti şi pentru
toate darurile sfinte, care întreţin viaţa. Îţi mulţumim Doamne Dumnezeule, Iisuse Christoase, că prin Jertfa Ta
25
de iubire pentru noi oamenii, ne-ai mântuit din moarte şi ne-ai dat viaţa veşnică. Îţi mulţumim Doamne Iisuse,
Ocrotitorul şi Mântuitorul creştinilor, pentru grija manifestată faţă de Pământ şi faţă de toţi pământenii. Îţi
mulţumim Preasfântă Fecioară Maria, Maica Lui Dumnezeu şi Maica noastră, că în genunchi, Te rogi pentru
noi, în faţa Fiului Tău şi Îţi mulţumim pentru tot Ajutorul Tău Cel Sfânt. Mulţumim tuturor Celor de la Sfântul
Tron Divin al Tatǎlui Ceresc, Tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti, Sfinţilor Îngeri şi Tuturor Sfinţilor. Acum,
la început de mileniu, când Pământul se află într-o situaţie dificilă, din punct de vedere spiritual, sunteţi cu noi
în această mare bătălie, pe care cu siguranţă o vom câştiga. Cu Iubire Sfântă şi cu recunoştinţă vă aducem
smeritele noastre cântări de slavă şi de mulţumire. Amin!
9. Rugăciune completă
Doamne Dumnezeule Cel în Treime Slăvit, miluieşte cu Mila Ta cea fără de sfârşit pe bolnavi, pe
văduve, pe orfani, pe săraci, pe cei întemniţaţi, pe cei flămânzi, pe cei însetaţi, pe cei goi, pe cei călători, pe cei
străini, pe cei năpăstuiţi, pe cei ocărâţi, pe cei prigoniţi din pricina Ta, pe cei rătăciţi, pe cei căzuţi, pe cei
părăsiţi, pe cei învăluiţi în primejdii, pe cei ce Te caută şi pe cei ce Te-au găsit, pe cei împietriţi, pe cei
nepricepuţi, pe cei neputincioşi, pe cei uitaţi, pe cei robiţi, pe cei lipsiţi de răbdare, pe cei deznădăjdiţi, pe cei ce
plâng, pe cei osteniţi, pe cei ce au luat jugul Tău asupra lor, pe cei pierduţi, pe cei împovăraţi, pe cei zdrobiţi cu
inima, pe cei atacaţi sau stăpâniţi de cei răi, pe cei ce sunt pe patul de moarte şi pe cei ce se însănătoşesc, pe cei
legaţi, pe cei descumpăniţi, pe cei aflaţi în îndoială, pe cei ce pun acum început bun vieţii lor, pe cei ce se
pocăiesc în ceasul acesta, pe cei ce nu pot împărtăşi durerile străine, pe cei ce iubesc şi pe cei ce nu iubesc
zidirea Ta, pe cei ce nu au îndrăzneală în rugăciune, pe cei ispitiţi, pe cei purtători de chinuri, pe cei zămisliţi în
fărădelegi şi născuţi în păcate, pe cei obosiţi de mâhnire şi de întristare, pe cei din ceasul nedumeririlor, pe cei
osândiţi, pe cei goi de fapte bune, pe robii Tăi cei tăinuiţi în mijlocul lumii, pe cei izgoniţi, pe părinţii fără de
copii, pe cei ce duc lupta cea bună, pe cei învrăjbiţi, pe cei dispreţuiţi, pe cei ce sunt pe calea înfrânării, pe cei
cotropiţi, pe cei asupriţi în judecăţi, pe cei ce sunt căzuţi în datorii grele, pe cei ce vin la Tine în întîiul şi în al
unsprezecelea ceas, pe cei ce tocmai o veste rea au primit, pe cei prădaţi, pe cei ce iau cununi de martiri, pe cei
neînţelepţi, pe cei împovăraţi de griji şi de păcate, pe cei ce-şi poartă crucea, pe cei ce se căiesc acum în faţa Ta,
pe cei ce slăbesc în credinţă, pe cei încercaţi, pe cei întemniţaţi, pe cei ce sunt la judecată, pe cei ce muncesc, pe
cei ce învaţă, pe cei supăraţi de farmece sau cuprinşi de năluciri, pe cei înviforaţi, pe cei ce înfruntă vremuri de
batjocorire a credinţei, pe cei din primejdii, pe cei din nevoi, pe cei din războaie, pe cele ce nasc, pe cei ce cântă
şi Te preaînalţă întru toţi vecii, pe cei ce sunt în ceasul rugăciunii şi în zi de postire, pe cei săraci cu duhul, pe
cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate şi pe cei pentru dreptate prigoniţi, pe cei pe care nu-i iubeşte nimeni,
pe cei ce ne urăsc pe noi, pe cei rătăciţi de la dreapta credinţă, pe cei ce nu Te-au cunoscut încă.
Asemenea Doamne, miluieşte-i şi pe cei care-i cercetează şi-i miluiesc pe aceştia toţi. Întăreşte-i,
vindecă-i, ridică-i, ocroteşte-i cu Puterea Ta, luminează-i cu Lumina Sfintei Treimi, binecuvintează-i şi
pomeneşte-i în Împărăţia Ta, ca să se slăvească prin Numele Tău Cel Sfânt. Miluieşte-i, binecuvintează-i şi-i
pomeneşte întru Împărăţia Ta şi pe vrăjmaşii noştri şi îmbunează inima lor, ca să nu răpim prin răutatea noastră
prilejul mântuirii lor. Doamne miluieşte-ne şi ne binecuvintează pe noi, că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi
Slava, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

10. Rugăciunea Lumânărilor Aprinse


Într-o biserică ploieşteană, o femeie îmi povesteşte: "Eu, ca să fac rost de rugăciune, am muncit trei zile
la tăiatul pomilor în comuna Măgurele, la cel care o avea. Mi-a convenit, că înainte o găsisem la cineva care mi-
a cerut un sfert de porc pe ea sau două milioane de lei. Oricâtă nevoie aveam de Rugăciune, nu puteam să-i dau
nici carnea de porc, nici banii, că n-aveam. Sunt femeie săracă. Eu o dau oricui are nevoie de ea. S-o copieze, să
şi-o scrie. Fără bani, că nu e creştineşte să vinzi ajutorul lui Dumnezeu. Am dat-o şi unor preoţi din Câmpina şi
din Breaza, ca s-o aibă şi s-o dea mai departe. Unii zic că Rugăciunea nu apare în nici o carte religioasă şi nu e
bună de nimic, dar nu-i adevărat. Băiatul meu, bolnav de epilepsie, nu mai face crize atât de des, de când fac
Rugăciunea. Vecina mea a scăpat de o operaţie grea după ce s-a rugat, numai urmând indicaţiile. Am dat
Rugăciunea unuia care voia să se lase de băutura, unei fete de 32 de ani care nu se mai mărita, unei studente, ca
să ia sesiunea. Se spune că, dacă ai credinţă, Rugăciunea te ajută în orice. Se spune ca Rugăciunea a fost scrisă
de un preot mare, care acum nu mai slujeşte în Prahova, un duhovnic adevărat; se zice c-ar fi murit. Se vede că a
fost un Sfânt în felul lui, că Rugăciunea face minuni, la fel ca o icoană.
26
Alice Chirilă, studentă la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, cunoaşte efectele benefice ale
Rugăciunii Lumânărilor Aprinse. "Am avut o problemă de sănătate cumplită: nişte bube urâte îmi acoperiseră
corpul. Şi-am rezolvat! A fost un coşmar. Colegii îmi ziceau Buboasa, nu se uita nimeni la mine, toţi fugeau
când mă apropiam, se temeau să nu se ia şi la ei. Medicii mi-au tot prescris tratamente, am dat cu diverse
preparate şi alifii aduse chiar din Germania. N-au avut nici un efect, încât zicea mama că sunt fermecată. Mi-a
dat cineva Rugăciunea şi, urmând indicaţiile legate de ea, am avut surpriza să văd că bubele se usucă. Sunt,
însă, câteva condiţii de respectat, în care la loc de frunte se află legătura cu un preot. Împreună cu el, trebuie
aleasă o zi în care se ţine post, curăţenie trupească şi sufletească. Rugăciunea se face în genunchi. Se iau 40 de
lumânări - dar numai de la biserică, nu din magazine, ca acelea nu au efect - pe care le aprinzi. Lumânările
trebuie să ardă complet. Pentru fiecare lumânare, se zice de patru ori "Tatăl nostru". Deci, pentru 40 de
lumânări se zice "Tatăl Nostru" de 160 de ori. Credinciosul trebuie să se apuce de operaţie înainte de miezul
nopţii, în aşa fel încât să nu treacă cu rugăciunile în ziua următoare. La sfârşit, când ceara lumânărilor s-a topit,
se spune Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Separat, şi numai o singură dată. Dacă preotul e anunţat, face şi el
rugăciunea în biserică, pomeneşte pomelnicul celui care se roagă şi toate cererile şi necazurile lui. După această
noapte, se ţin post şi curăţenie - şapte zile. În fiecare zi se aprind câte şase lumânări şi pentru fiecare lumânare
aprinsă se spune de patru ori "Tatăl Nostru". La sfârşit, se citeşte Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Tot o
singură dată. Preotul se roagă şi el la biserică. După cele şapte zile, timp de şase săptămâni, miercurea şi vinerea
se aprinde câte o lumânare şi se spune de patru ori "Tatăl Nostru". Apoi iarăşi, o singură dată, se spune
Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Resturile lumânărilor arse în toată această perioadă se aduc la biserică,
unde oficiază preotul care dă ajutor. Toţi cei care fac asta trebuie să aibă credinţă şi să participe la cât mai multe
Sfinte Masluri. Eu vă spun că Rugăciunea Lumânărilor Aprinse este cel mai bun medicament. Ritualul se
poate face şi fără preot, dar e mai bine să facă şi el rugăciuni, că se îndeplineşte mai repede ceea ce-ţi doreşti."
Textul rugăciunii: "Doamne, aşa de repede, precum arde lumânarea mea luată din sfânta biserică, tot
aşa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista şi toţi Sfinţii, ca să piară tot atât de repede toate făcăturile,
spurcăciunile, toate relele şi patimile, blestemele şi lucrurile diavoleşti, farmecele, descântecele,
meşteşugurile şi uneltele diavoleşti de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiţi
de patimi (băutură, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare şi nesupunere, înjurăturile de cele
sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea. Doamne, ajuta-mă să-mi recapăt
sănătatea, liniştea, sporul şi prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, să fiu binevăzut, să am
spor în casă, în vite, în păsări, să fiu ferit de accidente şi de relele întâmplări, eu şi casa mea, familia şi
colaboratorii de la muncă. Doamne, să se depărteze vrăjmaşii şi să se îmblânzească, să am soartă bună de la
Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile şi făcăturile, să fiu ferit de argintul viu şi lucrurile vrăjitoreşti să nu
aibă putere asupra mea. Doamne, fereşte casa mea de ură şi invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare,
de beţii, de anturaj prost. Doamne, fereşte familia mea şi sufletele noastre de toate încercările şi răutăţile şi
dă-ne, Doamne, sănătate, împliniri, realizări şi viaţă fără de primejdii. Doamne, întăreşte-mă şi păstrează-mi
credinţa strămoşilor, credinţa creştinilor. Doamne, ocroteşte-i pe părinţii mei, pe fraţii mei, pe surorile mele
(numele), dezleagă blestemele viilor şi ale morţilor căzute asupra noastră, şi luminează mintea şi soarta
copiilor noştri, dă-le spor la învăţătură şi reuşită în viaţă. Doamne, veghează şi întăreşte tineretul şi copiii
celor de-un neam şi o credinţă cu noi. Doamne, ai grijă de toţi copiii şi înţelepţeşte-i şi pe copiii mei
(numele). Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele şi liniştea Ta cea sfântă! Doamne, să se împlinească
toate rugăciunile noastre! Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne! Doamne, miluieşte-ne! Doamne, fie-Ţi
milă de noi! Doamne al Puterilor, fii cu noi! Amin!"
Părintele Alexandru Ştefan Săvulescu de la Biserica Maica Precista din Ploieşti, un preot - după cum
spun credincioşii - cu har şi dăruire spre cele sfinte, spune: "Am auzit că există această rugăciune. Toate
rugăciunile, spuse sau citite, sunt până la urmă făcătoare de minuni. Dacă ai gânduri bune şi alese, nu se poate
să nu se îndeplinească. Cu sufletul urgisit pus în palmă, cu credinţa de mântuire în gând, oricine se roagă este
primit în dreapta Tatălui Ceresc şi ajutat. Nu există oameni cu adevărat răi, cum nu există nici dintre aceia în
totalitate buni. Dar oricine se roagă este ascultat. Se spune că puterile Rugăciunii Lumânărilor Aprinse sunt
cu atât mai mari cu cât cel care deţine Rugăciunea o împarte cât mai multor oameni. Şi, pe rând, suflete
chinuite se liniştesc, nenorociri sunt îndepărtate, boli incurabile îşi găsesc leacul. Trebuie doar să crezi în
Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Să-ţi pui nădejdea că ajunge la Dumnezeu şi că necazurile tale sunt
ascultate, înainte de a fi prea târziu. Să-L simţi pe Atotputernicul că te ascultă atunci când te rogi. Să crezi în
27
grabnicul Său ajutor”. Cei care au scăpat de necazuri şi greutăţi, mulţumită acestei rugăciuni, aşa spun. Şi în
Prahova ei sunt destui. O dăruim acum mai departe celor care cred, care speră, care o aşteaptă şi au nevoie de ea.
Nina Marcu - precizare: Cele 40 de lumânări se aleg şi se ard într-o noapte, înainte de miezul nopţii, ca să nu
se treacă în ziua următoare. Se spune Tatăl nostru, de 4 ori pentru fiecare lumânare arsă. La sfârşit, se spune
Rugăciunea Lumânărilor Aprinse o singură dată. Apoi, după această noapte se ţine post şi curăţenie trupească
şapte zile, aprinzându-se în fiecare zi câte şase lumânări, care nu au legătură cu cele 40. Sunt încă 42 de
lumânări, dar cele 40 au fost arse atunci, în prima noapte. Se spune şi în aceste şapte zile Tatăl Nostru şi
Rugăciunea Lumânărilor Aprinse, dar cele 40, au ars deja. Acestea 42 nu au legătură cu cele 40. După cele
şapte zile, se mai aprinde timp de şase săptămâni miercurea şi vinerea câte o lumânare. La fel se spune Tatăl
nostru şi Rugăciunea Lumânărilor Aprinse. Lumânările care se aprind miercurea şi vinerea, ca şi cele 42, nu
fac parte dintre cele 40. Acelea se aprind o dată toate. Asta înseamnă că e nevoie de mai multe lumânări, ca să
fie continuat ritualul aproape două luni. Că numai aşa are efect!

28

S-ar putea să vă placă și