Sunteți pe pagina 1din 6

ACATIST VINDECĂTOR DE BOLI AL

PREASFÂNTULUI NOSTRU
TATĂ CERESC
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh!
Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le
împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă,
vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi
de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluieşte-ne pe noi! (se zice de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi
pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre,
Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre
pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta, facă-
se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă
astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne
lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că a Ta este
Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!
Troparul vindecărilor de boli al Tatălui Ceresc:
Preabinecuvântatule al nostru Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de toate bolile
noastre ştiute şi neştiute, căci te vom lăuda şi te vom preamări pe Tine, pe Fiul Tău
Domnul Iisus Christos, pe Duhul Sfânt şi întreaga Dumnezeire veşnică şi de necuprins
cu mintea noastră.
Condac 1
Preabinecuvântat şi Prealuminat fiind în Sfânta Împărăţie Cerească, toţi te
respectă şi se smeresc atunci când le comunici câte ceva, iar noi păcătoşii strigăm din
toată inima către tine: Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Icos 1
În marea bunătate a Dumnezeirii Tale ai comunicat românilor că ai multe raze
sfinte, precum şi multe efecte vindecătoare şi de aceea noi zicem din toată inima şi cu
toată smerenia aşa:

1
Vindecă Tată Ceresc, pe aleşii Tăi din toată lumea;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce fac voia Ta cea sfântă;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce te iubesc pe Tine;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce Îl iubesc pe Domnul Iisus Christos;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce propovăduiesc Sfânta Evanghelie;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce Îl iubesc pe Duhul Sfânt;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce iubesc pe Prealuminaţii de la Sfântul Tron
Dumnezeiesc;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce iubesc Dumnezeirea cea veşnică;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 2
Tatăl Nostru Cel Ceresc a binevoit să comunice şi să se arate românilor într-o
formă vizuală accesibilă, iar cei ce L-au văzut au rămas uimiţi de frumuseţea Lui cea
Sfântă şi Cerească, iar noi acum să cântăm cu multă smerenie: Aliluia!
Icos 2
Tatăl Nostru Cel Ceresc se arată numai celor care doreşte El să Îl vadă şi îi
sfătuieşte numai de bine, ca pe nişte fii ai Lui, iar noi fiind cu toţii oameni trecători, Îi
cerem vindecare zicând:
Vindecă-ne Tată Ceresc, de toate bolile noastre;
Vindecă-ne Tată Ceresc, pe cei ce avem neputinţe;
Vindecă-ne Tată Ceresc, de bolile ştiute şi neştiute;
Vindecă-ne Tată Ceresc, pe cei ce Te respectăm;
Vindecă-i Tată Ceresc, pe cei ce respectă Dumnezeirea;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce cu drag Te ascultă;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce aspiră numai spre bine;
Vindecă Tată Ceresc, pe Fii Luminii;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 3
Cu multă Iubire Sfântă priveşti spre Pământ şi observi pe unii care lucrează
binele, precum şi pe toţi cei care Te iubesc, drept pentru care îi încurajezi la lucrul cel
sfânt, iar noi cântăm cu toţii: Aleluia!
Icos 3
Cu toţi trebuie să-L iubim pe Domnul Iisus Christos, pe toţi Sfinţii, pe Sfintele
Puteri Cereşti, pe Maica Domnului şi pe toţi cei din Ceruri, căci mulţi dintre ei ne pot
vindeca de boli grele, de aceea noi cu toţii să zicem:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei spre care priveşti;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce fac binele pe Pământ;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei care Îi încurajezi;
Vindecă Tată Ceresc, pe iubitorii de Christos;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei care aspiră spre valori spirituale;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce au evlavie la Puterile Cereşti;
Vindecă Tată Ceresc, pe iubitorii de Sfinţi;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi cei care iubesc pe Maica Domnului;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!

2
Condac 4
În marea Ta iubire de oameni, poţi să vindeci pe toţi creştinii, mai ales pe cei care
se smeresc, cerând vindecare pentru toate bolile lor, iar noi să zicem din tot sufletul:
Aleluia!
Icos 4
Pe noi toţi ne poţi vindeca cu razele Tale cele sfinte şi cereşti, făcute prin
minunata Ta lucrare, de aceea noi creştinii strigăm:
Vindecă-ne Tată Ceresc, căci eşti Cel mai mare Iubitor Ceresc;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi cei ce se smeresc;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi aceia ce se roagă din tot sufletul;
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu razele Tale cele sfinte;
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu razele Tale cele cereşti;
Vindecă-ne Tată Ceresc, prin minunata Ta lucrare;
Vindecă-ne Tată Ceresc, pe toţi creştinii de pe Pământ;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi cei ce sunt bolnavi;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 5
Binecuvântând pe toţi credincioşii ortodocşi din România, ne-ai recomandat să
iubim cu iubire sfântă pe Domnul Iisus Christos, pe Preacurata Maică a Sa, pe toate
Sfintele Personalităţi Cereşti. Ascultând noi acest minunat îndemn, cu toţii cântăm:
Aliluia!
Icos 5
Prin voia Ta Dumnezeiască ai hotărât să ne vesteşti nouă oamenilor, mai des cele
Cereşti, să ne asculţi în mod direct şi să ne vindeci prin lucrarea Ta cea sfântă, iar noi
cântăm aşa:
Vindecă Tată Ceresc, pe binecuvântaţii creştini din România;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi cei ce Îl iubesc pe Fiul Tău Domnul Iisus Christos;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce au evlavie la Preacurata Maică a Domnului;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce iubesc Personalităţile Cereşti;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei care Te aud pe Tine;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce sunt necăjiţi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei împovăraţi de greutăţi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce iubesc cele sfinte şi cereşti;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 6
Pentru vindecarea tuturor creştinilor care Te iubesc pe Tine şi pe toţi cei din toată
lumea, ai multe milioane de raze sfinte vindecătoare, iar noi cu toţii dorind vindecare
cântăm: Aliluia!
Icos 6
Mulţi dintre creştini pot cere protecţie sfântă de la Tine, iar în marea Ta lucrare
sfântă, pe foarte mulţi oameni îi poţi proteja cu minunatele şi Dumnezeieştile raze sfinte
ale Tale, de ordin protector, de aceia noi cu toţii zicem:
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu razele Tale cele sfinte şi vindecătoare;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce cu osârdie se roagă către Tine;
Vindecă-ne Tată Ceresc, cu cele o mie de raze sfinte;
Vindecă Tată Ceresc şi protejează pe cei ce fac lucrare sfântă;

3
Vindecă Tată Ceresc şi protejează pe toţi aleşii lui Dumnezeu;
Vindecă Tată Ceresc şi protejează pe toţi urmaşii noştri;
Vindecă Tată Ceresc şi protejează pe toţi creştinii viitorului;
Vindecă Tată Ceresc şi protejează pe toţi aleşii viitorului;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 7
Multe locuri sfinte sunt în Sfânta Împărăţie Cerească, numai noi creştinii să fim
vrednici pentru a le ocupa, cântând cântare sfântă: Aliluia!
Icos 7
În viitor vor fi mulţi iubitori de Dumnezeu care vor cunoaşte detalii despre
minunatele raze sfinte Dumnezeieşti, dar acum ne mulţumim să cerem vindecare
strigând din toată inima aşa:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor întreba de razele sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor să afle multe noutăţi sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor câte un loc în Cer;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce îi interesează Cerurile;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce râvnesc un loc sfânt în Cer;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce au multă evlavie la Tine;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce trebuie să aibă calităţi sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor să fie Sfinţi în viitor;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 8
Dacă se va pocăi vrăşmaşul vrăşmaşilor cu toate duhurile lui cele rele şi dacă se
vor întoarce către Dumnezeu toţi aceia care L-au uitat de-a lungul veacurilor, tot ar mai
rămâne multe locuri în Ceruri, pentru toţi aceia care cu smerenie cântă Domnului
Dumnezeu: Aliluia!
Icos 8
Nici un păcat nu este dacă noi creştinii vom îndemna toate duhurile rele la
pocăinţă şi pe cei necredincioşi la credinţă, cerând pentru toţi vindecare trupească şi
sufletească zicând:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă cu duhurile rele;
Vindecă Tată Ceresc, pe creştinii care îndeamnă la pocăinţă;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce au curaj duhovnicesc;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă cu forţele răului;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă cu forţele oarbe şi întunecate, care vor să
facă rău oriunde ar fi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă cu vrăşmaşi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă pentru întărirea binelui;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce se luptă să întărească ortodoxia;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 9
Cu toţii să ne străduim să facem pocăinţă cât mai multă, căci oriunde este loc
pentru mai bine, de aceea cu smerenie să cântăm: Aliluia!

4
Icos 9
Sfintele Personalităţi din Împărăţia Cerească se străduiesc cu multă dragoste
cerească să aibă calităţi şi virtuţi cereşti deosebite, dar noi oamenii de pe pământ să
zicem cu toţii:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce fac pocăinţă zilnică;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce îţi cer al Tău ajutor;
Vindecă Tată Ceresc, în orice loc am fi noi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce conlucrează cu cei de sus;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce nu au pe nimeni pe această lume;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce sunt în România ortodoxă;
Vindecă Tată Ceresc şi nu ne lăsa pe noi;
Vindecă-ne Tată Ceresc, pe noi nevrednicii;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 10
În marea Ta bunătate Sfinte Tată Ceresc, doreşti să auzi şi rugăciunile celor pe
care îi asculţi, nu numai gândurile şi necazurile lor, de aceea noi cu smerenie cântăm
cântare sfântă: Aliluia!
Icos 10
Cei ce se vor ruga către Tine, din toată inima lor vor fi vindecaţi, protejaţi,
înţeleşi şi ajutaţi, de aceea noi să zicem din tot sufletul aşa:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei care vrei să-I asculţi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce gândesc bine;
Vindecă Tată Ceresc şi ne izbăveşte din toate necazurile noastre;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce îşi îndreaptă gândurile spre Cer;
Vindecă Tată Ceresc şi ne înţelepţeşte;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei care Te înţeleg;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce trebuie să facă voia Ta;
Vindecă Tată Ceresc, pe cinstitorii de Dumnezeu;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 11
Aceia care se roagă către întreaga Divinitate, către Tine Tată Ceresc, către
Domnul Iisus Christos, către Duhul Sfânt şi către toate Sfintele Puteri Cereşti
vindecătoare de boli, vor fi tămăduiţi, drept pentru care cu smerenie cântăm: Aliluia!
Icos 11
Oamenii care fac cerinţe pentru vindecare, pentru înţelepţire, pentru protecţie
sfântă, pentru întărire sau iluminare, pot obţine ceea ce doresc, căci Tatăl Ceresc
lucrează cu razele Sale Sfinte şi cu Puterea Lui cea mare peste noi toţi, de aceea cu
dragoste sfântă zicem:
Vindecă Tată Ceresc, cu razele Tale cele sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, cu efectele Tale tămăduitoare;
Vindecă Tată Ceresc, căci ai multe posibilităţi sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, prin lucrarea Ta cea sfântă;
Vindecă Tată Ceresc, trimiţând spre noi razele Tale cele sfinte;
Vindecă Tată Ceresc şi ne curăţeşte de păcate;
Vindecă Tată Ceresc şi luminează minţile noastre;
Vindecă Tată Ceresc şi îndepărtează toate relele de la noi;

5
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 12
Niciodată nu vei refuza pe cei ce se roagă pentru a dobândi calităţi şi virtuţi sfinte
de vindecător şi de conlucrător ceresc, de aceea toţi binecredincioşii să cânte din toată
inima lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 12
Celor care se roagă cu insistenţă şi fac fapte bune, ajutând pe aproapele, împlinind
cuvântul sfânt al Evangheliei, pot dobândi calităţi spirituale pe care alţii nu le-au avut
niciodată, drept pentru care zicem aşa:
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor să aibă calităţi sfinte;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor să aibă virtuţi deosebite;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce vor să conlucreze pentru bine;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi robii Tăi cei păcătoşi;
Vindecă Tată Ceresc, pe toţi rugătorii insistenţi;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce ajută pe aproapele lor;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce împlinesc cuvântul Sfintei Evanghelii;
Vindecă Tată Ceresc, pe cei ce fac apel către Tine;
Vindecă-ne pe noi Tată Ceresc!
Condac 13
Prealuminate şi Preabinecuvântatule Tată Ceresc, vindecă-ne pe noi de toate
bolile noastre sufleteşti şi trupeşti şi alungă de la noi toate relele şi pe toţi vrăşmaşii
noştri cei văzuţi şi cei nevăzuţi, căci cu dragoste sfântă noi cântăm: Aliluia!
(Acest Condac se spune de 5 ori la rând pentru cei ce vor să se vindece de boli
uşoare, de 11 ori la rând pentru cei ce au boli şi nu au cu ce să se vindece, iar pentru
cei ce au boli grele, să postească trei zile la rând citind de cel puţin 11 ori pe zi acest
acatist. Citirea se va face la un metru distanţă de cel ce este bolnav. Se indică în tot
timpul rugăciunii candela să fie aprinsă, ori o lumânare în apropierea rugătorului.
Dacă cel bolnav este grav, atunci rugătorul va posti trei zile şi se va ruga pentru aceea
persoană bolnavă. Postul trebuie să fie complet fără apă şi fără nici un fel de băutură.)
Rugăciune de vindecare către Tatăl Ceresc:
Prealuminate, Preamărite şi Preabinecuvîntate Tată Ceresc, împreună cu Fiul Tău
Domnul Iisus Christos, cu Duhul Sfânt şi cu toţi cei din Ceruri, Te rugăm să-i vindeci
pe toţi aceşti robi ai Tăi…(numele lor), de toate bolile lor, ştiute sau neştiute de ei, căci
noi vom lăuda şi vom preamări Dumnezeirea cea veşnică, întotdeauna, acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin!
Bunul Dumnezeu, în Sfânta Sa Treime, Tatăl Fiul şi Sfântul Duh, să fie în
veci lăudat şi mărit!

Tatăl Ceresc este singurul din Sfânta Treime care nu are o zi anume de sărbătoare
în calendarele bisericeşti.
Prin călugăriţa Eugenia Ravasio, care în toată viaţa ei pe Dumnezeu La slujit, s-a
cerut să fie aşezată în calendare o astfel de zi la data de 1 august a fiecărui an.
Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu şi pe Tatăl Nostru Ceresc, este rugat să Îi consacre
această zi.

S-ar putea să vă placă și