Sunteți pe pagina 1din 6

ACATISTUL

SFINTEI LUMINI A TRONULUI DUMNEZEIESC

În numele Sfintei Treimi!


Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
Adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le
împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule
de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
(de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi,
Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne
iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi
vindecă neputinţele noastre pentru numele
Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta, facă-se
voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă
astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne lăsa
pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că a Ta este Împărăţia şi
Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Troparul Sfintei Lumini a Tronului Dumnezeiesc:
Doamne coboară Lumina Ta cea sfântă şi protectoare asupra mea, asupra casei mele,
asupra familiei mele şi asupra întregului popor, pentru ca protejându-l să nu mai fie ispitit
de viclenii vrăşmaşi, care s-au depărtat de Tine şi au căzut din binele cel făgăduit.
Condac 1
Sfânta Lumină Dumnezeiască a fost mai înainte de a fi lumea noastră cea văzută, iar
lumea nevăzută a Îngerilor şi a Puterilor Cereşti se bucură nespus de mult privind-o şi
cântă neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de
1
Mărirea Ta! Iar noi zicem: Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care
străluceşte nespus de mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Icos 1
Strălucind în chip minunat, Sfânta Lumină Dumnezeiască care este super-minunată,
diferită fiind de strălucirea Slavei Divine, luminează toate Cerurilede aceea noi ortodocşii
strigăm din toată inima aşa:
Lumină Sfântă a Tronului Divin, luminează-ne pe noi;
Lumină Sfântă şi neîncetată, sfinţeşte-ne pe noi;
Lumină Sfântă şi Binecuvântată, acoperă-ne pe noi;
Lumină Sfântă şi neoprită de nimeni vino peste noi;
Lumină Sfântă şi tainică, vino peste sufletele noastre;
Lumină Sfântă şi minunată, fă minuni cu toţi;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 2
Sfânta lumină tainică din Sfântul Tron Divin luminează în toate Cerurile, cel mai mult
în Cerul X, dar şi în Cerul I această lumină depăşeşte de cinci ori şi jumătate pe cea a
Soarelui, iar noi cântăm: Aliluia!
Icos 2
Sfânta forţă luminică, care iese din Sfântul Tron Divin este de neoprit, căci dacă
închizi ochii trupeşti tot se vede, iar noi trebuie să cântăm din inimă aşa:
Lumină Sfântă a Tronului Divin, sfinţeşte ortodocşii;
Lumină Sfântă şi nesfârşită, fii peste noi;
Lumină Sfântă , nu ne lăsa neluminaţi;
Lumină Sfântă a dragostei cereşti, sfinţeşte pe cei care Îl iubesc pe Dumnezeu;
Lumină Sfântă şi minunată, intră în casa noastră;
Lumină Sfântă luminează şi cugetele noastre;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 3
Lumina Sfântului Tron Dumnezeiesc luminează mai întâi Sfintele Personalităţi
Divine, apoi pe Heruvimi, Serafimi, Îngerii de la Sfântul Tron,după care pe Stăpânii,
Domnii, Scaune Cereşti, pe Sfinţii Arhangheli şi Oştirile lor, Începătoriile, Oştirea Divină
şi apoi toate Cerurile, iar noi cântăm: Aliluia!
Icos 3
Cei care nu au vrut să fie în preajma Sfântului Tron Divin s-au depărtat şi au căzut din
binele făgăduit, întunecându-se şi pierzând comunicarea cu Dumnezeu, iar noi zicem aşa:
Lumină Sfântă care îi luminezi pe Heruvimi, luminează-ne;
Lumină Sfântă văzută de Serafimi, fii şi peste noi;
Lumină Sfântă care eşti peste Pertuţia Divină, vino la noi;
Lumină Sfântă care îi învăluieşti pe Îngeri, învăluieşte-ne;
Lumină Sfântă care eşti peste Stăpânii Scaune şi Domnii, luminează-ne pe noi;
Lumină Sfântă care eşti peste Sfinţii Arhangheli şi peste Oştirile lor, cuprinde-i pe cei
2
iubitori de Dumnezeu;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 4
Lumină atotcuprinzătoare fiind Sfânta Lumină a Tronului Ceresc, poate veni şi în
sufletele noastre, care suntem botezaţi şi vrem să facem Voia Lui Dumnezeu cântând:
Aliluia!
Icos 4
Sfinţenia Cerească cuprinde pe lângă Harul Lui Dumnezeu şi Razele Luminii
Sfântului Tron Divin, care îi pot lumina pe toţi cei care vor să ajungă în Sfânta Împărăţie
Cerească, de aceea trebuie să zicem aşa:
Lumină Sfântă, luminează pe cei botezaţi;
Lumină Sfântă, sfinţeşte pe cei curăţaţi de păcate;
Lumină Sfântă, sfinţeşte pe urmaşii noştri;
Lumină Sfântă, sfinţeşte pe aleşii lui Dumnezeu;
Lumină Sfântă, sfinţeşte pe cei din viitor;
Lumină Sfântă, luminează-i pe cei din România;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 5
Îngerii din Ceruri primesc Sfânta Lumină slăvindu-L pe Dumnezeu şi împlinind
misiunile lor sfinte cu multă smerenie, iar noi cântăm: Aliluia!
Icos 5
Lumina Sfinţilor Îngeri este deosebită de strălucirea Sfinţilor, datorită condiţiilor
diferite de formare sfântă, dar cu toţii să aducem cinstire Sfintelor Personalităţi din
Împărăţia Luminii Cereşti cântând:
Lumină Sfântă care luminezi Îngerii, luminează-ne;
Lumină Sfântă a Tronului Divin, fii şi peste iubitorii de cele sfinte şi cereşti;
Lumină Sfântă şi multicoloră, luminează toţi urmaşii;
Lumină Sfântă şi Dumnezeiască, luminează pe români;
Lumină Sfântă şi Divină care eşti neînchipuit de mare, luminează minţile tuturor de
pe Pământ;
Lumină Sfântă şi Dumnezeiască izgoneşte duhurile rele;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 6
Sfânta şi minunata Lumină a Tronului Dumnezeiesc se generează în chip tainic şi
miraculos, iar noi pământenii nu pricepem acest fapt ceresc pentru că suntem slab
dezvoltaţi spiritual, drept pentru care cântăm: Aliluia!
Icos 6
Sfintele şi minunatele Raze Dumnezeieşti au scop de vindecare sufletească şi
trupească, de mărire a inteligenţei, de oprire a duhurilor rele, de înviere a morţilor, de
protecţie a unor persoane, de echilibrare psihologică sau chiar de corectare a planetelor pe
3
traiectoriile lor. De aceea noi toţi trebuie să zicem din inimă aşa:
Lumină Sfântă, vindecă-ne pe noi;
Lumină Sfântă, măreşte toate calităţile noastre;
Lumină Sfântă, opreşte-i pe lucrătorii răului;
Lumină Sfântă, înviază pe cei care dorm în păcate;
Lumină Sfântă, a Sfântului Tron Divin, întăreşte-ne;
Lumină Sfântă şi echilibrată, echilibrează-ne;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 7
Sfânta Lumină Cerească poate proteja aproape pe oricine care are evlavie multă la
Divinitate şi la toţi cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor care cântă neîncetat: Aliluia!
Icos 7
Steaua luminoasă care i-a călăuzit pe Sfinţii Magii Melchior, Baltazar şi Gaşpar, tot
de provenienţă Divină a fost, căci după ce Magii L-au văzut pe Domnul Iisus, aceasta a
dispărut complet de pe cer,iar noi cântăm aşa:
Sfântă lumină cerească, protejează-ne pe noi;
Sfântă lumină Divină, ajută-ne nouă;
Sfântă lumină care ai condus magii, condu-ne spre bine;
Sfântă lumină a stelei cereşti, arată-ne drumul la Cer;
Sfântă lumină a secretelor sfinte, învaţă-ne să fim oameni destoinici şi luminaţi
înaintea Lui Dumnezeu;
Sfântă lumină folositoare, străluceşte nouă;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 8
Sfânta Lumină a Iubirii Cereşti fiind foarte mare, uneori Domnul Savaot descoperă
fenomene tainice, greu de înţeles pentru toţi creştinii, care cântă: Aliluia!
Icos 8
Fenomene minunate se petrec în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, iar noi pământenii nu
ştim nimic de ele. Cei luminaţi de Sfânta Lumină a Dumnezeirii ştiu câte ceva din ce se
petrece acolo Sus, iar noi zicem cu toţii:
Lumină Sfântă şi Izbăvitoare, izbăveşte-ne pe toţi;
Lumină Sfântă şi Întăritoare, întăreşte-ne;
Lumină Sfântă şi Pătrunzătoare, pătrunde-ne pe noi;
Lumină sfântă şi Izbăvitoare, sfinţeşte-ne;
Lumină Sfântă şi Salvatoare, salvează-ne pe noi;
Lumină Sfântă din viitor, sfinţeşte-ne pe noi toţi;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 9
Cei ce sunt în lumea noastră pământeană şi au văzut sau au simţit această Sfântă
Lumină, merg pe calea lui Dumnezeu, cântând cu drag: Aliluia!
4
Icos 9
Toţi cei care au fost luminaţi de Sfânta Lumină Divină au făcut Voia Lui Dumnezeu şi
s-au lepădat de toate relele, făcând numai fapte bune, zicând cu smerenie aşa:
Lumină Sfântă, luminează-i pe pământeni;
Lumină Sfântă, desparte-i pe cei buni de cei răi;
Lumină Sfântă şi nevăzută, coboară peste noi;
Lumină Sfântă, scoate întunericul din noi;
Lumină Sfântă şi neoprită, opreşte duhurile rele;
Lumină Sfântă, salvează şi luminează pe urmaşii noştri;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 10
Sfântul Cuvios Toma din Milano a văzut Lumina Sfântă a Tronului Divin şi a spus
câte ceva despre acest fapt, iar noi cântăm cu toţii cântare sfântă: Aliluia!
Icos 10
Printre Sfinţii care –au închinat Divinităţii şi au stat în faţa Sfântului Tron Divin, a
fost şi Sfânta Lucia Fecioara, care pe Pământ fiind şi-a jertfit ochii, numai ca mănăstirea în
care era ea să nu fie dărâmată, iar fecioria să-i rămână întreagă, de aceea zicem:
Lumină Sfântă care ai luminat Sfinţii, sfinţeşte-ne;
Lumină Sfântă şi tainică, vino la noi în taină;
Lumină Sfântă şi minunată, luminează-i pe toţi;
Lumină Sfântă şi adevărată, arată-ne adevărul;
Lumină Sfântă şi Dumnezeiască, sfinţeşte creştinii;
Lumină Sfântă, sfinţeşte-i pe cei care Îl urmează pe Domnul Iisus;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 11
Lupta dintre lumină şi întuneric se dă pe Pământ şi de aceea noi doritori de sfinţenie,
trebuie să luptăm continuu, pentru a îndepărta întunericul cântând: Aliluia!
Icos 11
Domnul Dumnezeu Savaot, nu va lăsa pe doritorii de a se sfinţi să se scufunde în
întuneric, ci pe toţi îi va scoate din prăpastia pierzărilor, chemându-i la viaţa veşnică, drept
pentru care noi cântăm:
Lumină Sfântă, distruge întunericul de nepătruns;
Lumină Sfântă, înconjoară-ne pe toţi şi ne luminează;
Lumină Sfântă, arde necredinţa celor răi;
Lumină Sfântă, sfinţeşte pe cei ce vor fi după noi;
Lumină Sfântă şi nesfârşită fii întotdeauna cu noi;
Lumină Sfântă şi neumbrită, sfinţeşte-ne pe toţi;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 12
Slujitorii Lumini Divine văd lumina Sfântului Tron Dumnezeiesc, iar cei din Cerurile
5
fericiţilor cântă neîncetat: Aliluia!
Icos 12
Sfânta cunoaştere cerească este dincolo de limita posibilităţilor noastre pământene, iar
noi căutând Lumina Sfântului Adevăr, strigăm către Cer aşa:
Lumină Sfântă şi sfinţitoare, sfinţeşte-ne;
Lumină Sfântă şi mângâietoare, mângâie-ne;
Lumină Sfântă şi nearzătoare, străluceşte nouă;
Lumină Sfântă şi tămăduitoare, tămăduieşte-ne;
Lumină Sfântă şi Liniştitoare, linişteşte-ne;
Lumină Sfântă şi ocrotitoare, ocroteşte-ne;
Luminează-ne pe noi Doamne cu Lumina Ta cea sfântă, care străluceşte nespus de
mult şi se generează din minunatul Tău Tron!
Condac 13
O, Preaminunate şi Minunate Doamne Dumnezeule întăreşte-ne, luminează-ne,
înţelepţeşte-ne şi ne ocroteşte, dându-ne tot ajutorul necesar, nouă care cântăm: Aliluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi icos 1, condac 1 şi la urmă rugăciunea)
Rugăciune pentru iluminarea minţii şi pentru curăţirea sufletului de păcate:
Doamne Dumnezeule cel Viu, Veşnic, Iubitor, Atotştiutor, Atotputernic,
Preabinecuvântat şi Prealuminat, întăreşte-ne, luminează-ne, curăţeşte-ne şi izbăveşte-ne
de tot ce este rău. Nu ne lăsa pe noi în întunericul păcatelor şi al fărădelegilor, ci ne
îndreaptă paşii noştri pe calea cea bună a Sfântului Adevăr, ca după o viaţă de fapte bune,
să ajungem şi noi să vedem Lumina Sfântului Tron Divin şi să rămânem în apropierea ei.
Doamne binecuvântează-ne să facem cele bine plăcute Ţie, tuturor Sfinţilor şi tuturor
Sfintelor Personalităţi Cereşti. Amin.
Bunul Dumnezeu să fie în veci lăudat şi mărit!

S-ar putea să vă placă și