Sunteți pe pagina 1din 9

ACATISTUL DARURILOR SFINTE

ŞI TĂMĂDUITOR DE BOLI AL
DOMNULUI IISUS CHRISTOS

În numele Tatălui şi al Fiului şi al


Sfântului Duh!
Binecuvântat este Dumnezeul nostru
totdeauna acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule,
Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi
toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte
întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată
întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele
noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte
fără de moarte, miluieştene pe noi! (se zice de
3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieştene pe noi,
Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne
iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi
vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte!
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta, facă-
se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a
Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Troparul darurilor sfinte şi al tămăduirilor de boli:
Doamne Iisuse Christoase, Vindecătorul şi Mântuitorul nostru, vindecă-ne pe noi
sufleteşte şi trupeşte, aşa cum ai vindecat şi pe aceia care trăiau pe Pământ când

1
propovăduiai Sfânta Evanghelie. Dăruieşte-ne şi nouă daruri, aşa cum ai dăruit Sfinţilor
Apostoli şi tuturor ucenicilor Tăi, care au fost cu Tine de-a lungul veacurilor.
Condac 1
Tămăduitorul Cel Mare şi Doamne Vindecătorul tuturor celor ce aleargă spre
Tine, cele de laudă Îţi aducem Ţie noi robii Tăi, ca unuia care ai Puteri nebiruite şi Te
rugăm izbăveşte-ne de toate bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, ca să-ţi cântăm: Iisuse
Christoase Fiul lui Dumnezeu, tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi smeriţii!
Icos 1
Doamne Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai venit din Înălţimile Cerurilor
şi Te-ai întrupat pe Pământ, pentru salvarea sufletelor noastre, iar noi cu credinţă Te
rugăm aşa:
Iisuse Christoase, tămăduieşte-ne pe noi,
Iisuse Christoase, vindecă-ne pe noi,
Iisuse Christoase, curăţeşte-ne,
Iisuse Christoase, împodobeşte-ne cu daruri sfinte,
Iisuse Christoase, străluceşte peste noi cu Lumina Ta cea Sfântă ,
Iisuse Christoase, scapă-ne pe noi de toate bolile noastre,
Iisuse Christoase, alungă de la noi norii păcatelor,
Iisuse Christoase, fii milostiv cu noi cum ai fost cu cei orbi,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Fiu minunat, născut din Fecioară ai milă de noi,
Iisuse Christoase, dă-ne şi nouă un strop din harul Tău,
Iisuse Christoase, ai milă de noi şi nu ne lăsa bolnavi,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 2
Viaţa pe Pământ este plină de multe rele, de necazuri, de boli sufleteşti şi trupeşti,
iar noi cei ce Îţi cerem vindecare, Îţi cântăm: Aleluia!
Icos 2
Chemat-ai pe Apostoli la misiunea lor cea sfântă zicându-le: ,,În dar aţi luat, în
dar să daţi!” iar noi Îţi cântăm:
Iisuse Christoase, Luminătorule cel Sfânt, luminează-ne,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, înzestrat cu Har, ajută-ne,
Iisuse Christoase, Iubitorule de oameni, nu ne părăsi,
Iisuse Christoase, Mântuitorule, uşurează-ne durerile,
Iisuse Christoase, Doctorul cel Sfânt, tămăduieşte-ne,
Iisuse Christoase, Văzătorule a toate, vezi şi durerile noastre,
Iisuse Christoase, Te rugăm să alini durerile şi suferinţele noastre,
Iisuse Christoase, Fiinţă Divină minunată, fii bun cu noi,
Iisuse Christoase, Fiinţă Dumnezeiască şi Preacurată ai milă de noi,
Iisuse Christoase, Binecuvântatul Tatălui Ceresc, îndură-Te de noi,
Iisuse Christoase, binecuvintează-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Te rugăm să ai grijă de noi,
2
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 3
Preamărite Doamne Iisuse Christoase, nu lăsa în suferinţe grele pe robii Tăi de
acum, ci îndură-Te de noi cei care cu dragoste şi cu smerenie cântăm: Aleluia!
Icos 3
Ai vindecat pe femeia cea gârbovă, care de 18 ani era legată, iar Tu ca un Fiu al
îndurărilor, ai milă şi de noi păcătoşii care ne rugăm şi-Ţi cântăm aşa:
Iisuse Christoase, îndreaptă-ne pe noi gârboviţii şi bolnavii,
Iisuse Christoase, uşurează-ne durerile,
Iisuse Christoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, ajută-ne,
Iisuse Christoase, Medic Dumnezeiesc Te rugăm să ne vindeci,
Iisuse Christoase, Fiu Sfânt cu trup omenesc, ai milă de noi,
Iisuse Christoase, Tămăduitor minunat, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi,
Iisuse Christoase, cu bună şi înţeleaptă povaţă îndrumă-ne,
Iisuse Christoase, tămăduieşte toate părţile trupului nostru,
Iisuse Christoase, tămăduieşte şi sufletele noastre,
Iisuse Christoase, tămăduieşte pe toţi aceia care se gândesc la Tine şi Te
preamăresc,
Iisuse Christoase, nu ne lăsa să ne afundăm în boli şi în păcate,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 4
Nu ai lăsat neamul omenesc să moară de boli grele, ci ai pus Arhanghel
Tămăduitor pe nume Rafael, cu Oştire de Îngeri vindecători, să aibă grijă de cei lipsiţi şi
bolnavi, iar noi văzând purtarea Ta de grijă, cântăm: Aleluia!
Icos 4
Din timpurile de demult a avut Dumnezeu grijă de oameni, învăţându-i să
postească, să se roage ca să-i tămăduiască pe neputincioşi, dar Domnul Iisus Christos,
venind pe Pământ, a propovăduit, a proorocit şi a tămăduit pe mulţi, iar noi, cei de acum
ne rugăm aşa:
Iisuse Christoase, Cel ce ai pus Arhanghel tămăduitor, ajută-ne,
Iisuse Christoase, Cel ce dai misiuni Oştirilor Îngereşti vindecătoare, nu ne uita,
Iisuse Christoase, Cel ce îi faci pe Îngerii Tăi pară de foc, curăţeşte răul din noi,
Iisuse Christoase, Perfecţiune Divină, ai milă de noi,
Iisuse Christoase, curăţeşte-ne şi ne tămăduieşte pe noi cei neputincioşi,
Iisuse Christoase, ajută-ne nouă după mare mila ta,
Iisuse Christoase, Strălucire minunată, Te rugăm alină durerile noastre,
Iisuse Christoase, Putere Sfântă, Te rugăm să ne ridici din suferinţe,
Iisuse Christoase, binecuvintează-ne şi ne tămăduieşte,
Iisuse Christoase, ajută-ne să eliminăm răul din noi,
Iisuse Christoase, nu ne lăsa pe noi în focul bolilor mari,
Iisuse Christoase, Iubitorule de creştini, nu ne lăsa pe noi în boli păgâne,
3
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 5
Proorocii au primit darul tămăduirilor şi al învierii morţilor, datorită vieţii lor
curate, iar noi cântăm cu drag: Aliluia!
Icos 5
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, Care Trei Persoane
fiind, formează un Dumnezeu Mare, Viu, Atotvăzător şi Atotputernic, a dat daruri
tuturor din belşug, iar noi cântăm aşa:
Iisuse Christoase, Darul cel Sfânt al Tatălui Ceresc ai milă de noi,
Iisuse Christoase, Dar Divin cu Duh Sfânt ajută-ne şi pe noi cu darurile sfinţeniei,
Iisuse Christoase, Cel ce ai darul tămăduirii, nu ne lăsa pe noi,
Iisuse Christoase, Lumină din raza Tatălui Ceresc, luminează şi tămăduieşte pe
toţi cei suferinzi,
Iisuse Christoase, Doctorul cel mare, uită-Te spre noi cei bolnavi,
Iisuse Christoase, Medic Sfânt tămăduieşte pe Toţi cei cu boli grele,
Iisuse Christoase, Lumină din Lumină, luminează-ne cu harul tămăduirilor,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu cel Bogat în Daruri Sfinte, Te rugăm ajută-
ne,
Iisuse Christoase, întăreşte-ne pe noi, pentru a lucra întru slava Ta cea sfântă,
Iisuse Christoase, te rugăm să-i scoli pe robii Tăi din patul suferinţei,
Iisuse Christoase, ai grijă de cei aflaţi în neputinţe,
Iisuse Christoase, ai grijă de noi care suntem bolnavi,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 6
Sfinţii Apostoli au luat mari daruri după pogorârea Duhului Sfânt, printre care şi
darul tămăduiri bolilor, iar noi cântăm: Aleluia!
Icos 6
Sfântul Petru era tămăduitor de boli şi creştinii de atunci îi puneau pe jos pe
bolnavi, pentru ca venind marele Apostol, care nu avea timp de toţi, măcar umbra lui să-
i atingă, că şi cu aceasta ei se vindecau, iar noi cântăm cu bucurie:
Iisuse Christoase, Învăţătorul Sfântului Petru, învaţă-ne şi pe noi,
Iisuse Christoase, Învăţătorule Bun, fii bun cu noi cum ai fost cu toţi Sfinţii,
Iisuse Christoase, Tămăduitorul soacrei Sfântului Petru, tămăduieşte rudele
noastre,
Iisuse Christoase, Iubitorule de copii, tămăduieşte pe copii noştri,
Iisuse Christoase, tămăduieşte sufletele noastre din boala lenei şi trândăviei,
Iisuse Christoase, Cel ce ai vindecat sluga sutaşului fără să o atingi, aşa vindecă-
ne şi pe noi,
Iisuse Christoase, Cel ce ai vindecat pe Zaheu vameşul, de pofta lăcomiei,
vindecă-ne şi pe noi de lăcomie,

4
Iisuse Christoase, Care ai vindecat pe Maria Magdalena de rele şi de demoni,
vindecă-ne şi pe noi robii Tăi,
Iisuse Christoase, Cel ce ai vindecat pe epileptici cu puterea Dumnezeirii Tale,
aşa vindecă şi acum pe cei bolnavi de asemenea boli,
Iisuse Christoase, Cel ce ai curăţit pe cei 10 leproşi, curăţeşte-ne şi pe noi de rele,
Iisuse Christoase, Vindecătorul celui de la Siloam, vindecă-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Vindecătorul rănilor sufleteşti, ajută-ne,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 7
Sfinţii Diaconi, împreună cu întâiul Diacon Stefan, au avut şi ei daruri mari de la
Domnul Iisus Christos, deoarece făceau minuni şi semne mari în popor, iar noi cântăm:
Aliluia!
Icos 7
Evreii fiind porniţi cu ură împotriva Domnului Iisus Christos şi a ucenicilor Lui,
i-au prigonit, dar aceştia ca şi Sfântul Diacon Ştefan, au înfruntat cu mult curaj moartea
în numele Domnului Iisus Christos, primind cu cinste cununa mucenicească, iar noi
cântăm aşa:
Iisuse Christoase, apărătorul Sfinţilor Apostoli, apără-ne de rele,
Iisuse Christoase, Cel ce ai văzut pe Sfântul Ştefan, priveşte şi spre noi,
Iisuse Christoase, Cel ce ai dat sfânta cunună întâiului Mucenic Ştefan, dă-ne şi
nouă tăria de a rezista,
Iisuse Christoase, Cel ce ai sfinţit sfintele moaşte, ajută-ne să ne sfinţim,
Iisuse Christoase, Lumina îndurărilor, îndură-Te de noi,
Iisuse Christoase, Binevestitorul bucuriilor, bucură-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Darul Divinităţii pentru noi pământenii, dăruieşte-ne şi nouă o
picătură din Harul Tău cel Sfânt,
Iisuse Christoase, Lumină tămăduitoare peste veacuri, tămăduieşte şi pe urmaşii
noştri ce vor fi în viitor,
Iisuse Christoase, Tămăduitorul bătrânilor neputincioşi ajută-I şi neputinţei
noastre,
Iisuse Christoase, Tămăduitorul călugărilor evlavioşi, ajută-ne căci ne rugăm Ţie,
Iisuse Christoase, Tămăduitorul pustnicilor singuratici cu har, nu ne părăsi nici pe
noi în singurătate,
Iisuse Christoase, Ocrotitorul întregii planete, te rugăm să-i vindeci pe toţi
oamenii,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 8
Saul, porninduse împotriva Bisericii creştine, a fost doborât de pe cal în drum spre
Damasc, de Preastrălucita Putere a Domnului Iisus Christos, iar el orbind pe loc, a fost
tămăduit apoi de Anania, care era un creştin cu viaţă minunată, iar noi luând aminte la
toate acestea cântăm: Aleluia!
5
Icos 8
Saul cel temut de creştini, a devenit prin prin Puterea lui Dumnezeu, Apostol
Sfânt cu numele de Pavel şi lepădându-se de păcatul prigonirii a luat mari daruri cereşti,
devenind Aposolul Înţelept al neamurilor, iar noi cântăm cu bucurie neântrecută:
Iisuse Christoase, Cel ce ai oprit pe Saul de la fapte rele, opreşte şi răul din noi,
Iisuse Christoase, Cel ce I-ai redat lui Saul vederea, vindecă ochii noştri,
Iisuse Christoase, care ai dat dar de vindecător lui Anania, dă-ne şi nouă celor ce
te iubim,
Iisuse Christoase, dăruieşte-ne nouă darurile cele bune,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care l-ai transformat pe Saul, transformă-ne
pe toţi în bine,
Iisuse Christoase, care dintr-un prigonitor ai ridicat un minunat Apostol al
neamurilor, sfinţeşte-ne şi pe noi,
Iisuse Christoase, Fiul Dumnezeului cel Binecuvântat, ajută-ne să Te putem urma,
Iisuse Christoase, Fiu Dumnezeiesc şi minunat, ajută-ne să fim buni creştini,
Iisuse Christoase, Fiul Dumnezeului Cel Preaînalt, ajută-ne pe noi să respectăm
Divinitatea,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu Cel Îndurător, ai milă de noi,
Iisuse Christoase, Fiu Minunat care pentru păcatele noastre ai fost răstignit, ajută-
ne să ne putem purta crucea,
Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu Cel Preaminunat, transformă-ne şi pe noi în
apostoli ai Tăi,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 9
Preacurata Ta Maică Fecioara Maria, a fost foarte îndurerată văzându-te pe Cruce,
dar Tu luând Dar Mare de la Tată Ceresc, ai călcat moartea, ai rupt porţile iadului,
scoţând pe toţi cei ce zăceau în întuneric, iar noi cântăm: Aliluia!
Icos 9
Preacurata Fecioara Maria a luat darul de a propovădui şi de a face minuni,
vindecând pe toţi cei ce aleargă la Dânsa cu nădejde şi cu multă credinţă, iar noi cântăm:
Iisuse Christoase, Fiul Sfintei Fecioare Maria, vindecă toate mamele cu prunci,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare pruncilor,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare tuturor celor aflaţi în suferinţă,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare şi celor neştiutori,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare celor goi,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare celor ca noi,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare celor cu multe nevoi,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare şi slujitorilor Tăi,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare celor care au mulţi ani,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare maicilor evlavioase,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare călugărilor credincioşi,
Iisuse Christoase, dăruieşte vindecare tuturor slujitorilor Tăi,
6
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 10
Daruri mari ai dat, Doamne Iisuse Christoase şi Sfinţilor Evanghelişti Matei,
Marcu, Luca şi Ioan, care au scris, au propovăduit şi au tămăduit pe cei bolnavi din acele
vremuri, iar noi cântăm acuma: Aleluia!
Icos 10
Sfinţii Evanghelişti şi Apostoli au lucrat din plin cu Sfinte Daruri, pe care le-ai dat
lor, pentru luminarea şi vindecarea semenilor lor, iar noi cunoscând cele ce au fost,
zicem:
Iisuse Christoase, Darul Sfinţilor Evanghelişti, ajută-ne,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Matei, îndură-Te de noi,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Marcu, vindecă-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Luca, tămăduieşte-ne,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ioan Evanghelistul, miluieşte-ne
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Apostol Petru, ajută-ne să ne vindecăm,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Apostol Iuda Tadeul, scoate-ne din dureri,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Apostol Toma, curăţeşte-ne de boli,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Apostol Iacob, fii bun cu noi,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Apostol Andrei, ajută sufletele noastre,
Iisuse Christoase, Darul celor 12 Sfinţi Apostoli, vindecă-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Darul celor 70 de Sfinţi Apostoli, însănătoşeşte-ne,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 11
Toţi Părinţii Apostolici şi apoi Sfinţii Părinţi, au luat din plin daruri de la
Dumnezeu, răsplătiţi fiind din plin pentru smerenia, dragostea, credinţa şi faptele lor
cele bune, iar noi cântăm: Aleluia!
Icos 11
Având daruri mari de la Domnul Iisus Christos, Părinţii Apostolici şi Sfinţii
Părinţi, tămăduiau în popor şi pe mulţi îi întorceau pe calea cea bună a creştinismului,
iar noi cântăm aşa:
Iisuse Christoase, Darul Părinţilor Apostolici, te rugăm vindecă-ne pe noi,
Iisuse Christoase, Darul Sfinţilor Părinţi nu ne lăsa în dureri,
Iisuse Christoase, Darul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ajută-ne,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Vasile cel Mare, alungă bolile noastre,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ioan Gură de Aur, vindecă-ne trupurile,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul, vindecă-
ne sufletele,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ierarh Nicolae, îndreaptă viaţa noastră spre
bine,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ierarh Spiridon, întăreşte-ne credinţa,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei, înţelepţeşte-ne,
7
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ierarh Averchie, milostiv fii nouă,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Ioan Damaschinul, nu ne judeca cu asprime,
Iisuse Christoase, Darul Sfântului Cuvios Romano, îndură-te de suferinţele
noastre,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 12
Sfinţii mucenici şi muceniţe, Sfintele cuvioase şi Sfinţii cuvioşi, împreună cu toţi
Sfinţii, au luat mari daruri Dumnezeieşti, datorită strădaniei lor, iar noi cântăm cu drag:
Aleluia!
Icos 12
Toţi Sfinţii şi toate Sfintele, au luat mari daruri, lucrând, propovăduind, scriind,
tămăduind şi pe Domnul Iisus Christos lăudând, iar noi cugetând la toate cele întâmplate
zicem:
Iisuse Christoase, Binefăcătorul şi Colaboratorul Sfinţilor, nu ne lăsa în necaz,
Iisuse Christoase, Darul Sfinţilor mucenici, ai milă de noi,
Iisuse Christoase, Darul Sfintelor muceniţe care au înfruntat moartea cu curaj,
întăreşte-ne,
Iisuse Christoase, Darul feciorilor neprihăniţi, ajută-ne să ne purificăm,
Iisuse Christoase, Darul cuvioşilor, ajută-ne să devenim mai evlavioşi,
Iisuse Christoase, Darul cuvioaselor, întăreşte răbdarea noastră,
Iisuse Christoase, Darul fecioarelor cinstite, ajută-ne să fim neprihăniţi,
Iisuse Christoase, Darul cuvioşilor mucenici, ajută-ne să ne străduim mai mult,
Iisuse Christoase, Darul cuvioaselor muceniţe, ajută-ne să ne regretăm faptele
rele,
Iisuse Christoase, Darul celor ce Te ascultă şi Te iubesc, fii Doctorul sufletelor
noastre,
Iisuse Christoase, Darul savanţilor şi al cercetătorilor, fii Doctorul nostru minunat,
Iisuse Christoase, Darul Drepţilor, fii îngăduitor cu noi,
Iisuse Christoase Fiul lui Dumnezeu, Te rugăm tămăduieşte-ne pe noi păcătoşii şi
smeriţii!
Condac 13
Preaminunatule, Darnicule şi Nebiruitule Domn al Cerului şi al Pământului, Iisuse
Christoase Fiul lui Dumnezeu, Care pe mulţi ai tămăduit, ai ocrotit, ai luminat şi I-ai
învăţat, precum şi multe daruri le-ai dat, dă-ne şi nouă un strop din Harul Tău cel Sfânt,
aşa cum ai dat tuturor Sfinţilor care Te-au ascultat, tămăduieşte-ne, învaţă-ne şi ne
oblăduieşte şi pe noi pe calea cea bună, ca să-ţi cântăm cu drag: Aleluia!
(Acest condac se zice de 3 ori, apoi icos 1, condac 1, iar la urmă rugăciunea.)
Rugăciune pentru daruri sfinte şi tămăduire de boli:
Doamne Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii, tămăduieşte-
ne de toate bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, îndrumă-ne pe calea cea bună, pe care ai
îndrumat pe toţi Sfinţii din toate veacurile. Doamne Iisuse Christoase milostiveşte-te
spre robii Tăi…(numele) şi le dă lor vindecare şi toate darurile care le sunt de folos,
8
pentru ca lucrând cu spor pentru Dumnezeu, să ajungă cu toţii în Împărăţia Cerurilor.
Amin
Bunul Dumnezeu în Sfânta Sa Treime să fie în veci lăudat şi mărit!