Sunteți pe pagina 1din 4

Valabil pentru anul universitar 2008−2009

UNIVERSITATEA DIN BACĂU


FACULTATEA DE ŞTIINŢE
DEPARTAMENTUL ________________
CATEDRA Matematicǎ-Informaticǎ
Domeniul Matematicǎ
Specializarea Matematicǎ

PROGRAMA ANALITICĂ A DISCIPLINEI:


ANALIZĂ REALĂ

Cod disciplină UB04M411I

An Durata Curs Seminar Laborator Proiect Total ore semestru


Semestrul Credite
studiu (săptămâni) Ore săptămânal Total ore Studiu individual
II 4 14 2 1 5 42 42

Statut disciplină (se marchează cu X)


Obligatorie Opţională Facultativă
X

Categorie disciplină (se marchează cu X)


Fundamentală În domeniu De specialitate Complementară
X

Discipline Obligatorii Analiză I, II, III


anterioare Recomandate Algebră I, II, III

Obiectivele disciplinei în termeni de competenţe specifice (curs şi aplicaţii)


- Studierea aprofundată a unor clase de funcţii uzuale în Analiza matematică, clase structurate
algebric şi topologic, precum şi a relaţiilor dintre clasele respective.
- Prezentarea sistematică şi motivată a noţiunilor de măsură, măsură Lebesgue şi integrală Lebesgue
- Dezvoltarea capacităţilor de raţionament deductiv şi de generalizare, a deprinderilor şi
priceperilor de a face corelaţii între cunoştinţe studiate în anii interiori, în cadrul unei viziuni
unificatoare

CONŢINUTUL DISCIPLINEI
Curs
CAPITOLUL I. Clase remarcabile de funcţii reale- 6 ore
Funcţii monotone. Proprietăţile mulţimii punctelor de discontinuitate.
Relaţii dintre proprietăţile de: continuitate, monotonie, injectivitate şi
proprietatea lui Darboux.
Funcţii continue pe un compact. Completitudinea spaţiului C(K) relativ la
norma Cebîşev.
Teoreme de aproximare: Bernstein, Weierstrass, Stone-Weierstrass şi
aproximarea funcţiilor peridice prin polinoame trigonometrice.
Funcţii semicontinue.
Funcţii cu variaţie mărginită. Teorema lui Jordan. Integrala Stieltjes în raport
cu o funcţie cu variaţie mărginită. Teorema lui Riesz referitoare la dualul
spaţiului C[a,b].
Funcţii absolut continue.

CAPITOLUL II. Elemente de teoria măsurii-7 ore

F 84.07/Ed.2
Valabil pentru anul universitar 2008−2009
Evoluţia noţiunii de măsură. Clase de mulţimi utilizate în teoria măsurii.
Mulţimi boreliene într-un spaţiu topologic (exemplu: X=R).
Măsura. Definiţie, exemple, proprietăţi.
Măsura exterioară. Obţinerea unei măsuri exterioare ca prelungire a unei
măsuri date pe un inel.
Prelungirea măsurilor. Teorema lui Hahn.
Etapele construirii măsurii Lebesgue prin procedeul lui Caratheodory.
Proprietăţi specifice ale măsurii Lebesgue pe spaţiul euclidian n-dimensional.
Proprietăţi de regularitate.
Mulţimi remarcabile: mulţimea lui Cantor, exemplul lui Vitali de mulţime
nemăsurabilă Lebesgue.
CAPITOLUL III Funcţii măsurabile – 5 ore
Funcţii măsurabile. Definiţii echivalente. Teoreme de caracterizare.
Funcţii etajate.
Operaţii cu funcţii măsurabile.
Tipuri speciale de convergenţă a şirurilor de funcţii măsurabile: convergenţa
a.p.t., aproape uniformă, convergenţa în măsură.
Legături între aceste tipuri de convergenţă. Teorema lui Egorov.
Legătura între funcţii măsurabile şi funcţii continue pe un spaţiu topologic
normal. Teorema lui Borel. Teorema lui Luzin.
Aproximarea funcţiilor măsurabile prin funcţii etajate.
CAPITOLUL IV. Integrala Lebesgue – 10 ore
Introducere în teoria integralei Lebesgue. Sume Lebesgue.
Integrala Lebesgue a funcţiilor etajate pozitive.
Integrala Lebesgue a funcţiilor măsurabile pozitive. Teorema convergenţei
monotone (Lebesgue- Beppo Levi). Lema lui Fatou. Integrarea termen cu
termen a seriilor de funcţii măsurabile pozitive. Integrala nedefinită a unei
funcţii măsurabile pozitive este o măsură.
Integrala Lebesgue pe clasa funcţiilor măsurabile. Proprietăţi de calcul ale
integralei Lebesgue. Relaţia de egalitate aproape peste tot. Teorema majorării
modulului integralei.
Teorema convergenţei dominate (Lebesgue). Integrarea seriilor de funcţii
integrabile Lebesgue. Continuitatea absolută a integralei ca funcţie de
mulţime.
Comparaţie între integrala Lebesgue şi integrala Riemann.
Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann şi consecinţe ale acestuia.
Spaţiul funcţiilor măsurabile de putere p integrabilă.
Inegalităţile Hölder şi Minkowski. Completitudinea spaţiului normat
Lp ( X , μ ) .
Teorema Radon-Nikodym.

Seminar
1. Funcţii monotone, funcţii cu proprietatea lui Darboux.
Funcţii continue pe compacte. Funcţii semicontinue.
2. Funcţii cu variaţie mărginită. Integrala Stieltjes.
Clase de mulţimi utilizate în teoria măsurii. Măsuri abstracte.
3. Măsuri exterioare. Măsura exterioară Hausdorff. Măsura Lebesgue pe dreapta reală.
4. Funcţii măsurabile. Tipuri speciale de convergenţă pentru funcţii măsurabile.
5. Integrala Lebesgue. Funcţii integrabile Lebesgue pe dreapta reală. Proprietăţi ale funcţiilor
integrabile Lebesgue.

F 84.07/Ed.2
Valabil pentru anul universitar 2008−2009
6. Aplicaţii ale teoremei convergenţei monotone şi teoremei convergenţei dominate.
p
7. Criteriul lui Lebesgue de integrabilitate Riemann. Spaţii L .

Lucrări de laborator

Tematică proiect (dacă este cazul)

BIBLIOGRAFIA
1. C. V. Crăciun- Lecţii de analiză matematică, Universitatea Bucureşti, 1982.
2. N. Dinculeanu- Teoria măsurii şi funcţii reale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964.
3. M. Nicolescu- Analiză matematică, vol. III, Editura Tehnică, Bucureşti, 1960.
4. M. Nicolescu şi col.- Analiză matematică, vol.2, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
5. A. Precupanu- Analiză matematică. Funcţii reale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976.
6. O. Stănăşilă- Analiză matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
7. M. Şabac- Lecţii de analiză reală. Capitole de teoria măsurii şi integralei, Universitatea Bucureşti,
1982 şi 1983.
8. G. E. Şilov- Analiză matematică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
9. D. Ştefănescu-Teoria măsurii şi integralei, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1992.
Culegere de probleme : Mihai Constantin Milea-Probleme de teoria măsurii.

STABILIREA NOTEI FINALE


Forma de verificare (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs)
Modalitatea de susţinere (Scris şi Oral, Oral, Test grilă, etc.) Puncte sau procentaj
Răspunsuri la examene, colocviu 50%
Evaluare activităţi aplicative (laborator, proiect)
NOTARE

Prezenţă activă la curs şi seminar 25%


Lucrare de verificare
Teme de casă 25%
Alte activităţi (specificaţi)
TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE 100 (100%)

Condiţii minime de promovare


Condiţii de obţinere a notei maxime
(cum se obţine nota 5)
Cunoaşterea noţiunilor de bazǎ cuprinse în Cunoaşterea aprofundatǎ a noţiunilor
programa analiticǎ,înţelegerea acestor noţiuni şi cuprinse în programa analiticǎ,înţelegerea
posibilitatea aplicǎrii lor în rezolvarea de corectǎ şi explicarea ştiinţificǎ a acestor
probleme noţiuni, precum şi posibilitatea operǎrii cu
aceste noţiuni în rezolvarea de probleme

Forme activitate Metode didactice folosite


Curs Prelegerea, dezbaterea.
Seminar În cadrul seminariilor vor fi utilizate: conversaţia euristică, problematizarea,
învăţarea prin descoperire, munca independentă şi pe grupe.
Laborator
Proiect/practica

Titular disciplină

Numele şi Prenumele Mocanu Marcelina


Instituţia Universitatea din Bacǎu
Departament / Catedră Matematicǎ Informaticǎ
Titlul ştiinţific Conf.univ.dr.
F 84.07/Ed.2
Valabil pentru anul universitar 2008−2009
Gradul didactic Conf.univ.dr.
Încadrarea (normă de bază în Univ./asociat) NB
Vârsta 44
Semnătura

Funcţia Grad didactic Prenumele şi Numele Semnătura Data


Avizat* Şef Catedrǎ Conf.univ.dr. Nechita Elena
Aprobat** Şef Catedrǎ Conf.univ.dr. Nechita Elena

* Avizează şeful catedrei care coordonează specializarea


** Aprobă şeful catedrei care are cursul în statul de funcţiuni

F 84.07/Ed.2