Sunteți pe pagina 1din 3

DECIZIA Nr.________din 15.08.

2007

Privind organizarea apărării împotriva incendiilor la

În temeiul art. 19, litera a, din Legea nr. 307 / 2006, prin care se prevede
obligativitatea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor prin stabilirea, prin acte
de autoritate, a structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
În baza statutului de organizare şi funcţionare a Gimnaziului ,,Traian,,
doamnul Vodă Mircea în calitate de director , emite următoarea decizie:

Art. 1 :
Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare
privind apărarea împotriva incendiilor la Gimnaziului ,,Traian,,
Art. 2 :
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
este numit, ca responsabil cu apărarea împotriva incendiilor, în incinta
Gimnaziului ,,Traian,, domnul
Responsabilul cu apărarea împotriva incendiilor este subordonat, pe această
linie, în mod direct şi nemijlocit, domnului Director
Art. 3 :
Prin prezenta Decizie, se constituie o echipă de primă intervenţie, organizată ,
pentru stingerea eventualelor începuturi de incendiu, izbucnite în incinta spaţiilor deţinute
de către societate .
Echipa de primă intervenţie pentru stingerea începuturilor de incendiu este
subordonată responsabilului cu apărarea împotriva incendiilor şi este formată dintr-un şef
de echipă şi 3 angajaţi nominalizaţi mai jos:

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA ÎN ECHIPĂ


1.
2.
3.
4.

Art. 4 :
Activitatea prestată de personalul salariat, numit prin prezenta Decizie, face
parte din sarcinile de serviciu.
Art. 5 :
Atribuţiile specificate în Anexa 1 fac parte integrantă din prezenta Decizie.
Art. 6 :
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei Decizii,
responsabilul cu apărarea împotriva incendiilor va elabora instrucţiunile de apărare
împotriva incendiilor.
Art. 7 :
Prezenta Decizie va fi dusă la îndeplinire şi difuzată persoanelor interesate,
de către responsabilul cu apararea împotriva incendiilor

Anexa nr. 1
la Decizia nr. __________
din __________________
1. OBLIGATIILE SI METODOLOGIA DE LUCRU ALE COMISIEI TEHNICE DE
PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

OBLIGATIILE GENERALE PENTRU TOTI MEMBRII COMISIEI TEHNICE

Toti membrii comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor au urmatoarele


obligatii generale:

a). – participarea la intocmirea, completarea si reactualizarea planului de


autoaparare impotriva incendiilor ;

b). – controleaza cel putin o data pe trimestru , respectarea normelor de prevenire


si stingere a incendiilor si de dotare cu instructiuni, utilaje, aparatura, echipament de
protectie si substante chimice, in sectoarele de responsabilitate si asigura potrivit
competentei ce au conditiile necesare aplicarii intocmai a normelor respective;

c). – indeplinirea in termen si de calitate a masurilor de prevenire si stingere a


incendiilor stabilite in responsabilitatea lor prin planul de autoaparare impotriva incendiilor
si prin alte dispozitii , urmaresc executarea masurilor de catre personalul subordonat ,
asigurand conditiile necesare in acest scop.

d). – instruiesc periodic nemijlocit personalul din subordinea directa privind


cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice
activitatii ce o desfasoara asupra modului practic de interventie in caz de incendiu ,
avarie , explozie sau alt accident tehnic ; asigura instruirea periodica a intregului personal
din subordine potrivit tematicii si graficului intocmit de comisia tehnica;

e). – organizeaza si verifica potrivit normelor , activitatea de prevenire si stingere a


incendiilor la locurile de munca din sectoarele de activitate;

f). – folosesc , stabilesc potrivit normelor , dotarea cu mijloace de prevenire si


stingere a incendiilor in sectoarele de responsabilitate ; asigura intretinerea acestora si tin
evidenta lor;

g). – intretinerea tuturor mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor din dotarea


sectoarelor de responsabilitate ( materiale, utilaje, aparatura, mijloace initiale de stingere,
dispozitive si sisteme de protectie impotriva incendiilor); instruirea practica a personalului
desemnat sa utilizeze in caz de incendiu , asigura repunerea operativa in stare de
functionare a instalatiilor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, avariate sau
defecte in urma unor incendii, explozii sau accidente tehnice;

h). – emit in conditiile prevazute de norme “ permisul de lucru cu foc” , asigura


instruirea specifica a personalului care lucreaza cu foc si verifica in termen respectarea
normelor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor stabilite;

i). – asigura efectuarea probelor tehnologice , executarea reviziilor si reparatiilor si


repunerea in functiune a instalatiilor si utilajelor in conditii de deplina securitate impotriva
incendiilor;

j). – iau masuri pentru inlaturarea imediata a pericolelor si cauzelor de incendiu in


sectoarele de responsabilitate; informeaza operativ conducerea societatii si pompierii
despre starile de pericol create, despre incendiile , exploziile avariile produse in sectoarele
de responsabilitate, precum si despre masurile luate;
k). – conduc interventia personalului subordonat pentru evacuarea persoanelor si
bunurilor si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea urmarilor exploziilor ,
accidentelor si avariilor in sectoarele de responsabilitate cat si pompierii care participa la
interventie ; cercetarea evenimentelor produse

2. OBLIGATIILE CADRELOR TEHNICE / PERSONALULUI DE SPECIALITATE CU


ATRIBUTII IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva


incendiilor, desemnate/desemnaţi la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale,
ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate au următoarele obligaţii principale:
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în domeniul de activitate a autorităţii respective;
b) fac propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare
împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva
incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
d) elaborează şi supun spre analiză ministrului de resort sau conducătorului
instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor
din domeniul de activitate;
e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de
urgenţă private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare
împotriva incendiilor şi fac propuneri de optimizare a acestora;
f) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie
specifică.
Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva
incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor
economici au următoarele obligaţii principale:
a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul
specific;
c) propun includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii
de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează
respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau
private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac parte;
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
f) răspund de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz,
precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

DIRECTOR

S-ar putea să vă placă și