Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

la CONTRACTUL DE ARENDARE
nr……… din ……………………….

Incheiat intre:

1 . Societatea Comerciala NARFLOR SERV S.R.L. cu sediul in com. Ulmeni , Judetul Calarasi , având nr. de
inregistrare la oficiul registrului comertului J51/324/2004 , cod unic de inregistrare RO 16614937,
reprezentata prin domnul Dragnoi Petre , in calitate de administrator , denumita in continuare ARENDAS ,
si
2. Domnul /doamna ...........................................................................................  cu domiciliul
in .........................................,(localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc .........., scara ........,
etaj ......., judetul/sectorul .........................................................., avand actul de identitate seria ........... 
numarul  ......................,  eliberat  de  ...........................,  la  data  de  ..................., codul numeric
personal .................................., in calitate de arendator

de comun acord, au convenit sa incheie prezentul act aditional.

Art.1. In conformitate cu prevederile contractului de arendare , incepand cu anul ______ , suprafata


contractului de arendare nr. ______/________________se diminueaza / creste , dupa cum urmeaza :

Tarla Parcela Ha. Mp. Nord Est Sud Vest

TEREN TOTAL ARENDAT

Art.3. Cate un exemplar din prezentul contract se va inregistra prin grija arendasului la consiliul local,
Art.4. Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii lui.
Incheiat azi, ......./............/............. in 3 exemplare,

   ARENDATOR                                                               ARENDAS
 Nume si prenume Nume si prenume

Semnatura Semnatura

_________________ ________________

INREGISTRAT sub nr. .................. din ........................... la Consiliul local al comunei Ulmeni

Secretar,

LS ..................................
1

S-ar putea să vă placă și