Sunteți pe pagina 1din 45

ÎN SFÂNTA ȘI LUMINATA ZI A ÎNVIERII

Troparul
χος Πα

Acesta potrivit pe românește de diaconul Constantin Cornel Coman


Π

H ris to os a î în vi i a at di in morți cu
6 6 6

moa a ar tea pre e moa a a ar te e că ă ăl câ â


6

â ând și ce e e e e e lo or di in mo or
6 6 6

mâ â â â â ân turi vi a ță dă ru i indu le

și cu finalul:

dă ru i indu le e e ee e e e

Altul, al aceluiași
χος Πα
Π

H ris to os a î în vi i a at di in morți cu
6 6

moa a ar tea pre e moa a a ar te e e că ă ăl


6

câ â ând și ce e lo or di in mo or mâ â

â â â ân turi vi a ță dă ru i indu le

și cu finalul:

dă ru i indu le e e ee e e e
1
Altele, grabnice, tonisite de părintele Constantin Cornel Coman
χος Πα
Κ

Η ris tos a în vi at din morți cu moa ar tea pre moar te căl

când și ce lor dinmor mâ ân turi vi a ță dă ru i

in du u le
Κ

Η ris tos a în
Μ
vi at din morți cu moa ar tea pre moar te căl
Κ

când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru i

in du u le

2
Altul, pe larg
χος Πα
Μ Κ

H ris to os a î î în vi i i i i a at di

i i i i i i i i i i i in mo o o o o
Π

o o o o o o o orți cu u moa a a a a a ar tea

a pre e e e e moa a pre e moa a ar te e


Κ Δ

că ă ă ăl câ â â â â ând și i i i ce e
Π

lo o o or di i i i in mo o or mâ â în tu uri

vi a a a a ță dă ă ă ă ă ru u i i i i

și cu finalul:

in du u le e e e
Μ

in du u le e e ee e e e

3
Sau astfel:

H ris to o os a a î î în vi i i i i

a at di i i i i i i i i i i i i i in

mo o o o o o o o o o o o o orți cu u

u moa a a a a ar tea a pe e e e e e

e moa a a pre moa a a a ar te e e e că ă ă

ăl câ â â â â â â ând și i i i ce e

e e lo o or di i i i i in mo or mâ â

â â â â â ân tu u din mor mâ â â â ân tu u

u uri vi i i i i a a a a ță ă ă ă dă ă

ă ru u i i dă ru i in du u le e e

4
Canon în luminata zi a Paștelui
alcătuire a Cuviosului Ioan Damaschinul
prelucrat după Ioan, Protopsaltul Bisericii celei Mari,
Ioan Popescu-Pasărea și Diacon Constantin-Cornel Coman,
pe textul traducerii diortosite de Diacon Constantin-Cornel Coman
χος Πα

Peasna întâi
Π 3 3

Z i ua În vi e rii no roa de să ne lu mi năm Paș

te le Dom nu lui Paș te le că din moar te la vi a a ță și


3 3

de pe pă mânt la cer Hris tos Dumne zeu ne-a tre cut pe noi
3

cei ce-I cân tăm cân ta a re de bi ru in ță


Π

S la vă Sfin tei În vi e rii Ta le Doam ne


Π 3

S ă ne cu ră țim sim ți ri le și vom ve dea pe Hris


3 3

tos stră lu cind cu ne a pro pi a ta lu mi i nă

a În vi e rii și Bu cu ra ți vă zi când lu mi nat


3

Îl vom a u zi cân tân du-I cân ta a re de bi ru in ță


Π 3

S la vă Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh


5
Π

Ș i a cum și pu rurea și în ve cii ve ci lor A min


Π

C e ru ri le du pă vred ni ci e ve se leas că se și

pă mân tul să se bu cu re și să prăz nu ias că lu mea


3

cea vă zu tă toa a tă și cea ne vă zu u tă că Hris

tos S-a ri di cat Ve se li e ve eș ni i că


Π Δ

Z i i ua În vi e e rii no roa a de lor să ă


Π

ă ne e e e e lu u mi i i năm Pa aș

ti le Do o o om nu u lu ui Pa a aș ti i i le e

că din moa ar te la a a vi a a a a a ță

ă și de pre pă ă ă ă mâ ânt la ce er Hri is


Δ

to o o o os Du um ne e e zeu ne-a a tre


Π

cu u u u ut pre e e e noi ce ei ce-i câ â


6
ân tă ă ăm de bi i ru u u u u i i i in

ță
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în
Ν
vi at din morți cu moar tea pe moar te
3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

7
Peasna a III-a
Π

V e niți să bem bă u tu ră no o uă nu din pia tră

stea ar pă fă cu tă cu mi nu ne ci Iz vor de ne stri că


5

ciu u ne plo uâ ând din mor mân tul Lui Hris tos în tru

ca a rea ne în tă ri im
Π 3

A a cum toa te sînt pli ne de lu mi i nă și Ce

rul și pă mâ ân tul și ce le de de desubt prăz nu ias că


3 3

da ră toa tă zi di rea Scu la rea lui Hris tos în tru

ca a rea s-a în tă ri it
Π 3

I eri mă în gropam cu Ti ne Hris toa a se as tăzi mă ri


3

di ic îm pre u nă cu Ti i ne Cel ce Te-ai scu lat răs


3 3 3

tig ni tu m-am ieri îm pre u nă cu Ti i ne În suți îm

pre u u nă mă și slă veș te Mân tu i to ru le în


8
Îm pă ră ți i a a Ta
Π

V e ni iți să ă be em bă u tu u u ră no o

o o o uă ă nu u di in pia a a tră ă stea a ar


Δ Π

pă fă ă că toa re de e mi i nu uni ci i din

Iz vo o rul ne stri i i că ciu u u u u ni

ii din Hris to os Ce el ce a iz vo râ â â ât di in mo

o or mâ ânt în tru Ca a re le e ne e î

î î î în tă ă ă ă rim
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


9
Ν 3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

Ipacoíul. Glas 4.

Luând înainte dimineții cele cu Mariám


și găsind piatra răsturnată de la mormânt,
auzeau de la Înger:
Pe Cel ce este în lumină pururea-fiitoare –
cu morții ce’L căutați ca pe un om?;
vedeți înfășurăturile cele de îngropare,
alergați și lumii propovăduiți
că ridicatu-S’a Domnul, omorând moartea,
că este Fiul lui Dumnezeu,
Celui ce mântuiește neamul oamenilor.

Peasna a IV-a
χος Πα
Π 3

L a dum ne ze ias ca stra jă de Dum ne zeu gră i


3 3

to rul A va cum să stea îm pre u nă cu noi și să a


10
3

ra te În ger pur tă tor de lu mi i nă ca re zi ce


5

cu ma re glas As tăzi e mân tu i re lu u mii


5

că scu la tu S-a Hris tos ca un Pu te er nic a toa te


Π

P ar te băr bă teas că des chi zând pân te ce le fe cio resc a

ră ta tu S-a Hris tos iar ca mân ca re Mie el S-a che mat


4 4

și fă ră pri ha nă ca Cel ce n-a gus tat în ti nă


3

ciu u ne Paș te le no os tru iar ca Dum ne zeu a de


5

vă rat de să vâr și it Se nu meș te


Π

C a un mie el de un an cea bi ne cu vân ta tă


3

no uă cu nu na cea bu u nă de vo ie pen tru to


3 3 3

oți stă jert fit Paș te le Cel cu ră ți tor și ia ră fru mos

din mor mânt Soa re le drep tă ă ții stră lu ci t-a no o uă


11
Π 3

A l lui Dum ne zeu Pă rin te Da vid î na in tea


3 3

chi vo tu lui um brei a săl tat jucând ia ră no ro dul


3 3

celsfânt al lui Dum ne zeu sfâr și tul sim boa le lor vă zând

să ne ve se lim dum ne ze ie eș te că scu la tu S-a

Hris tos ca un Pu te er nic a toa te


Μ Π

L a dum ne ze ia a a a a as ca a

a a a stra a a a a a jă ă de Dum ne ze e

eu gră ă i to o rul A av va a cu u um
Δ

să stea cu no o oi și i i să ă ă a a a
Π

ra a a a a te pre î în ge rul ce e e el

lu u mi i i na at cel ce a a a gră i it

cu u ma a a re e gla as A as tă ăzi e e es
12
Δ

te e e e mâ ân tu i i i rea a a lu u
Π

u u u mii că a î î în vi a at Hri i is to

os ca Ce e e e el A a a to o ot pu u u

te e e e er nic
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


Ν 3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


13
Μ

că și ma re mi i lă ă ă

Peasna a V-a
Π 3

S ă mâ ne căm cu mâ ne ca re a dâ ân că și în

loc de mir cân ta rea s’o a du cem Stă pâ nu lui și-L vom
3

ve dea pe Hris tos Soa re ledrep tă ții ră să rind vi

a ță tu tu ro ra
Π

M i los ti vi rea Ta cea ne mă su ra a tă vă

zâ ân du o cei ți nuți în le gă tu ri le ia du lui spre


3 3

lu mi nă se gră beau Hris toa se cu ve sel pi cior Paș

te le cel veș nic lă u dân du-L


Π 3 3

S ă ne-a pro pi em pur tă tori de lu mi i nă de

Hris tos Cel ce a ie și it din mor mâ ânt ca de mi re


5 3

și să prăz nu im cu ce te le iu bi toa re de praz


14
ni ce Paș te le lui Dum ne zeu cel de mân tu i re
Π

S ă mâ ne că ăm cu mâ ne ca a a a a re e e

a a a dâ â â â ân că și în lo o o oc

de e e e e mi ir cân ta a a re să a du u u

u cem Stă pâ â â nu u lu ui și să ve de e

e e em pre e Hri is tos Soa a re e le e e

Dre e ep tă ă ă ă ă ții tu tu ro or lu

mi i nă ă ră ă ă ă ă să ă ă ă rind
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a
Ν
în vi at din morți cu moar tea pe moar te
3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru


15
i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

Peasna a VI-a
Π Κ↓ Π

P o go râ tu Te-ai în ce le mai de jos a le pă mân tu

lui și ai sfă râ mat în cu ie to ri le veș ni ce


3

ca re ți neau pe cei le gați Hris toa a se și a tre ia zi


3

pre cum I o na din chit Te-ai scu la at din mor mânt


Π

P ă zind pe ce ți le în tregi Hris toa a se Te-ai ri


3

di cat din mor mânt Cel ce che i le Fe cioa rei n-ai stri
3

cat în tru na aș te rea Ta și ai des chis no uă u și


16
le Ra a iu u lui
Π 3

M ân tu i to rul meu vi e și ne jert fi tă je ert


3

fă ca un Dum ne zeu pe Ti ne În suțide vo o ie a du

cân du Te Ta tă lui îm pre u nă ai scu lat cu tot nea


3

mulpe A dam scu lân du Te din groa pă


Π Κ↓

P o go râ â tu Te-ai în tru ce le mai de jo


Δ↓

os a le pă mâ â â â â ân tu lu ui și ai

sfă râ â ma at în cu ie to o o ri i le e
Π

ce e e le e e ve eș ni i i ce ca re

ți nea au pre e ce ei le e ga ați Hris toa a a


Μ Π

a a a se e și a a tre e ia a zi pre cu um
17
I i o o na a di i in chi i i i i it a a a
Μ Π

a ai în vi i i a at di i in groa a a a a pă
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


Ν 3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

18
Condacul. Glas 4.
De Te-ai și pogorât în mormânt, Cela ce ești fără-de-moarte,
dar puterea Iadului ai zdrobit
și Te-ai sculat, ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule,
femeilor de-mir-purtătoare zicându-le Bucurați-vă
și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le,
Cela ce dai celor căzuți sculare.

Icosul
Soarelui Celui mai înainte de soare,
Celui apus oarecând în mormânt,
I-au apucat înainte către dimineață,
căutându’L ca Zi[uă], de-mir-purtătoarele fecioare;
și unele către altele strigau:
O, prietenelor, veniți
cu miresme să ungem Trup de-viață-purtător și îngropat,
Trup ce a sculat pe căzutul Adam, ce zace în mormânt;
să mergem, să ne sârguim precum Magii
și să ne închinăm și să aducem miruri ca daruri
Celui nu în scutece, ci în giulgiu înfășurat;
și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, ridică-Te,
Cela ce dai celor căzuți sculare.

SINAXARUL
din Minei, apoi acesta:

În sfânta și marea Domnească [Zi] a Paștelui


însăși de-viață-purtătoarea Înviere o prăznuim
a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Stihuri:
Hristos pogorând*să lupte singur Iadul,
Suind luat-a*prăzile biruinței.

Lui fie slava și stăpânia în vecii vecilor. Amin.


Apoi:
Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui
fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o
slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău
numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a
19
venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul,
lăudăm Învierea Lui, că Crucea răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat.
(de trei ori)
Sculându-Se Iisus din mormânt precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viaţă veşnică,
şi mare milă. (de trei ori)

Peasna a VII-a
χος Πα

Π 3

C e el ce a iz bă vit pe fe cio ori din în tor fă


3

cân du se om pă ti meș te ca mu ri tor și prin Pa

ti mă pe mu ri to o rul îl îm bra că în po doa a ba

ne stri că ciu nii Cel U nul bi ne cu vân tat Dum ne


3

ze ul Pă rin ți lor și prea a slă ă vit


Π 5

F e me e i le ce le cu ge tă toa a re de Dumne
3

zeu în ur ma Ta cu mi i ruri au a ler gat și


3

pe Ca re le ca pe un mort cu la crimi Te că u tau

bu cu rân du se s-au în chi nat Ți e Dum ne ze u lui


20
5

Ce lui viu Paș te le de tai nă U ce ni i ci lor Tăi


3

Hris toa se bi ne ves ti in du u le


Π

P răz nu i im o mo râ rea mo or ții sfă râ ma rea ia


3

du lui și în ce pă tu ra al tei vi e eți veș ni ce

și săl tând lă u dăm pe Pri ci nu i to o rul pe


3

U nul bi ne cu vân tat Dum ne ze ul Pă rin ți lor și prea

a slă ă vit
Π

C u a de vă rat sfin ți i tă și în tru to tul prăz


5

nu i i tă a ceas tă noap te de mân tu i i re

și stră lu ci tă a zi lei pur tă toa re de lu mi

nă a În vi e e rii mai î na in te ves ti toa a


3 3

re fi ind în tru ca a rea Lu mi na cea fă ră de ani


21
din mor mânt tru peș te stră lu ci t-a tu tu ro ra
Π Δ

C e el ce a iz bă vi i i it pre e co
Π

co o oni din cu up to o o o o o or fă câ â â
Μ

â ân du u Se e e om pă ti me eș te ca
Π

a un mu u ri i tor și prin pa ti i mă pre

ce e e el mu u ri i to o or îl îm bra a

a a că ă în po doa a ba a ne e e e stri

că ciu u u u u u ni ii cel U u u nul bi


Δ

i ne cu vâ ân tat Dum ne ze e e u ul pă ri
Π

i i i in ți i i i lor și i prea a pro o o

o o slă ă ă ă vit
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


22
3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


Ν 3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

Peasna a VIII-a
Π 3

A a ceas tă nu mi i tă și sfân tă zi a sâm be


7

te lor u u na îm pă ră tea a sa și doam na al praz ni

ce lor praz nic și săr bă toa re es te săr bă to ri lor


3

în tru ca re bi ne cu vân tăm pe Hris to os î în veci


23
Π 3 3

V e niți de ro o dul vi ței cel nou de dum ne ze ias ca

ve se li i e în zi ua cea ves ti i tă a În vi

e rii de Îm pă ră ți i a lui Hris tos să ne îm

păr tă șim lă u dâ ân du-L pe El ca pe Dum ne ze eu

î în veci
Π 3

R i di că îm pre ju ur o chii tăi Si oa ne și vezi

că ia a tă au ve nit la ti i ne ca niș te fă

clii de Dum ne ze eu lu mi na te de la a pus și

de la mia ză noap te și de la ma a re și ră să ri it
3

fi ii tăi în tru ti ne bi ne cu vân tând pe Hris to os î în

veci
Π

B i ne cu vân tăm pe Ta tăl pe Fi ul și pe


24
Sfân tul Duh pe Dom nul
Π

Ș i a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor A min


Π 5 3 3

P ă ri in te A tot ți i to ru le și Cu vin te și

Du hu le fi rea cea u ni i tă în tre ei I pos ta


3 8

suri mai pre sus de fi in ță și de e dum ne ze i

re în tru Ti i ne ne-am bo te zat și pe Ti ne bi

ne Te cu vân tăm în tru toți ve cii

S ă lă u dăm bi ne să cu vân tăm și să ne

în chi nă ăm Do om nu lu ui câ ân tâ â ând

A a cea as tă nu mi i i i i tă și sfâ â

ân tă ă ă zi i u na a a a sâ â â âm be

e e te e e lor îm pă ră ă tea a a să ă
25
și i i Doa a a a am nă pra a a az ni i ci

lo o o o or pra a a az ni ic și săr bă toa a

re e e es te e să ăr bă to o o ri i lo or

în tru ca a a a a rea bi i i i ne e e

cu u vâ â ân tăm pe Hri is to os în tru u to

o oți ve e e e e cii
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


Ν 3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
26
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

Peasna a IX-a

S u fle te-al meumă re e ște pe Cel ce ră stig ni i re

pri mi t-a și'n gro pa a re și-a în vi at cu sla a vă a

tre ia zi din groa pă


Π Ν 3 Π

L u mi nea ză te lu mi nea ză te no u le I e
5 3

ru sa li i me că sla va Dom nu lui pes te ti ne


3

a ră să rit sal tă a cum și te bu cu ră Si oa ne


3

ia ră tu Cu ra tă ve se leș te te de Dum ne zeu Năs


3

că toa a re în tru În vi e rea Ce lui Năs cu ut a al

tău
27
S u fle te-al meumă re e ște pe Cel ce în vi a a t-a

a tre ia zi din groa a pă pe Cel ce dă vi a a ță Hri

tos Iz bă vi to rul
Π Ν 3 Π

L u mi nea ză te lu mi nea ză te no u le I e
5 3

ru sa li i me că sla va Dom nu lui pes te ti ne


3

a ră să rit sal tă a cum și te bu cu ră Si oa ne


3

ia ră tu Cu ra tă ve se leș te te de Dum ne zeu Năs


3

că toa a re în tru În vi e rea Ce lui Năs cu ut a al

tău

H ri stos Pa ște le no o stru Jert fa jert fi tă vi i

e Mie lul Cel ce ri di i că pu ruri pă ca tul lu mii


Π Ν Π

O o, dum ne ze ie es cul O, iu bi i tul O, prea dul


28
3

ce le Tău glas căci cu noi fă ră min ciu nă Te-ai fă gă

du it să fii pâ nă la sfâr și i tul vea cu lui Hris toa se


3

pe Ca a re le a an co ră a nă dej dii a vâ ân

du-L ne bu cu ră ăm cre din cio șii

A azi toa tă zi di i rea se bu cu ră și sa al tă că

în vi a t-a Dom nul ia dul cum plit pră dîn du-l


Π Ν Π

O o, dum ne ze ie es cul O, iu bi i tul O, prea dul


3

ce le Tău glas căci cu noi fă ră min ciu nă Te-ai fă gă

du it să fii pâ nă la sfâr și i tul vea cu lui Hris toa se


3

pe Ca a re le a an co ră a nă dej dii a vâ ân

du-L ne bu cu ră ăm cre din cio șii

Slavă:

S u fle te-al meumă re e ște tă ri a stă pâ ni i ei


29
Dum ne ze i rii Ce lei în Trei I po sta a suri și ne îm

păr ți te
Π Ν 3 Π

O o, Paș te le ma a re și prea sfin țit Hris toa a se O,

În țe lep ciu nea și Cu vân tul lui Dumne ze eu și Pu te rea

dă ne no o uă mai în ve de rat cu Ti i ne să

ne îm păr tă șim în cea ne în se ra tă zi i

ua Îm pă ră ți ei Ta a le

Și acum:

B u cu ră te Fe cioa a ră cu da ruri dă ru i i tă

Bu cu ră te slă vi i tă că Fi ul Tău Stă pî î nă a

în vi at din groa pă
Π Ν 3 Π

O o, Paș te le ma a re și prea sfin țit Hris toa a se O,

În țe lep ciu nea și Cu vân tul lui Dumne ze eu și Pu te rea


30
dă ne no o uă mai în ve de rat cu Ti i ne să

ne îm păr tă șim în cea ne în se ra tă zi i

ua Îm pă ră ți ei Ta a le

Catavasia cu Megalinaria, pe scurt:

Î în ge rul a stri gat ce lei cu dar dă ru i i te

Cu ra a tă Fe cioa ră Bu u cu ră te și ia a ră zic

Bu cu ră te că Fi ul tău a în vi at a tre ia zi i

din mor mânt


Π Ν 3 Π

L u mi nea ză
5
te lu mi nea ză te
3
no u le I e

ru sa li i me că sla va Dom nu lui pes te ti ne


3

a ră să rit sal tă a cum și te bu cu ră Si oa ne


3

ia ră tu Cu ra tă ve se leș te te de Dum ne zeu Năs


3

că toa a re în tru În vi e rea Ce lui Năs cu ut a al

tău
31
Catavasia cu Megalinaria, pe larg
Π

Î î în ge rul a a stri i i ga a a a at ce e

e e le e ei pli i ne e de e e da ar
Δ Π

Cu ra a a tă ă Fe e cioa a a ră Bu u u cu u

ră te și ia ră ăși zi ic Bu u u u cu u ră

te că ă Fi u ul tă ău a a în vi i a a a a at

a a a a tre e ia zi i di i in groa a a a a pă
Π Ν

L u mi nea a
Π
a ză ă ă te e lu mi nea ză ă

te e no u u le e e I i e ru u u sa a
Δ Π

a li i i i i me că ă sla a va Domnu u lui pres te

ti i i i i ne e e a a a ră ă să ă ă
Δ

rit sa a al tă ă a a cu uum și i te bu u

cu u u ră ă ă Si i i oa a a a a ne
Π

iar tu u Cu u u ra a a a a tă Năs că toa


32
a a a re de e Duum ne e ze eu ve se le eș

te e e te în tru În vi e e rea Ce e lui Nă ăs

cu u u u ut a a a al tău
Π 3 3

H ris tos a în vi at din morți cu moar tea pe moar te


3

căl când și ce lor din mor mân turi vi a ță dă ru

i in du u le
Π 3 3

H ris tos a în
Ν
vi at din morți cu moar tea pe moar te
3 Π

căl când și ce lor din mor mâ ân turi vi a ță dă ru

i in du u le
3 3

S cu lâ ân du Se I i sus din mor mânt pre cum a

zis mai î na i in te ne-a dă ru it vi a ță veș ni


Μ

că și ma re mi i lă ă ă

33
Luminânda Paștelui
χος Δι

C u tru pul a dor mi ind ca un mu u u ri tor

Îm pă ă ra te e și Doa am ne a tre ia zi i ai

î în vi at pe A dam din stri că ciu ne ri i di

câ ân du-l și moa ar tea pier zâ â în du o Pa ște

le ne stri că ciu u nii lu mii de mâ ân tu i i

re

Laudele
χος Πα

Π 6 Μ Π

T oa tă su fla rea să la a u
6
u de e pre
6
e e

Do o o o mnul lă u daţi pre Dom nu ul di in ce e ruri


Μ Π

lă u dați pre e El î în tru u ce e e le prea a

î na a a al te Ţi e se cu vi i ne cân ta re

Du um ne ze e e e u u u u le
34
Π Μ Π

L ă u daţi pre El toți î î în ge e e ri ii Lui

lă u da aţi pre e El toa te pu te e e e ri

i le e e Lui Ţi e se cu vi i ne cân ta re Du

um ne ze e e e u u u u le
Π
3

L ă u dați pre El în tru pu te ri le Lui


3

lă u dați pre El du pă mul ți i i mea mă ri i

i i ri i i ii Lui
Π
6 6 6

C ân tăm Hris toa se Pa ti ma Ta ceamân tu i i toa a a

re și slă vi im Î în vi e e e e rea a a a

Πα

Ta
Π

Lă u dați pre El în glas de trâm bi ță lă u dați

pre El în psal ti re și în a lă u u u u
35
sau după Ioan Protopsaltul:

în psal ti i re și în a a lă u u u u tă
3Π 3 5

C e la ce Cru ce ai răb da at și moar tea o ai stri


Μ Π
6 3

ca at șiTe-aiscu la at di in morți îm pa că vi a ța
6

noas tră Doa a am ne ca un Pu ter nic a a a toa

Πα

a a a a te
Π
3

Lă u dați pre El în tim pa ne și în ho ră


6

lă u dați pre El în stru u u ne și în or

ga a a a ne
Π
3 3

C e la ce ia dul ai pră da at și pre om l-aiscu la at


6 6

cu scu la rea Ta Hri is toa a a se în vred ni ceș


6 6

te ne pre noi cu i ni mă ă cu u ra a tă să
36
6

Te cân tăm și să Te slă vi im pre e e Ti i i i

Πα

i ne
Π
3 5

Lă u dați pre El în chim va le bi ne ră su


3

nă toa re lă u dați pre El în chim va le de


3 6

stri ga re toa tă su fla rea să la u de pre Do

o o om nul
Π
3 3

P o go râ rea Ta cea lui Dum ne zeu cu ve ni tă slă


Π
6

vin du u o Te cân tăm pre Ti i ne Hri is toa a a


3

se năs cu tu Te-ai di in Fe e cioa a ră și ne


3

despăr țit ai fo ost de Ta a a a tăl pă ti mi t-ai


Μ Π
3

ca om și de vo ie Cru ce e ai ră ăb dat scu la


6

tu Te-a ai din mo or mânt ca din tr-o că ma ră de nu


37
6

u u un tă ă ie e e șind ca să mân tu iești lu

u mea a Doam ne sla a a vă ă ă Ți i i i i e

Stihirile Paștelui, tonisite de Cornel diaconul


χος Πα așezat
Stih: Scoală-Se Dumnezeu și risipească-Se vrăjmașii Lui și fugă de fața Lui cei ce Îl urăsc pe El.
3

P a ște le sfin țit no uă a a stăzi S-a a ră tat Pa ște

le cel nou Pa ște le cel sfânt Pa ște le de tai nă Paș te

le în tru tot cin stit Paș ște le Hristos I zbă vi to rul Pa


3 3

ște le fă ră pri ha a nă Pa ște le ma re Pa a

ște le cre din cio și lor Pa ște le ce ne-a de schis u u

și le ra iu lui Pa ște le ce sfin țe e ște pe to

oți cre din cio o o o șii

Stih: Cum se duce fumul ducă-se; cum se topește ceara de fața focului.
3

V e niți de la ve de re fe mei bi ne ve sti toa a re

și zi i ceți Si o nu lui Pri me ște de la noi bi


38
ne ve sti ri le de bu cu ri i e a le în vi e rii
3

lui Hri stos de sfă tea ză te sa al tă și te bu u cu

ră I e ru sa li me pe Îm pă ra tul Hri stos vă zân

du'L din mor mâ ânt ca un Mi i re ie șind

Stih: Așa vor pieri păcătoșii de fața lui Dumnezeu, și drepții veselească-se.
3

D e mir pur tă toa re le fe mei cu mâ ne ca a re

a dâ ân că stând la mor mân tul Dă tă to o ru

lui de vi a ța a fla t-au î în ger pe pia a tră șe


3 3

zînd și el gră ind că tre e e le a șa zi cea Ce


3 3

că u tați pe Cel Viu cu cei morți ce je liți pe Cel ne stri cat

ca și cum ar fi i în tru stri că ciu ne mergând ve sti

iți U ce ni i ci lor Lui

Stih: Aceasta e ziua pe carea a făcut-o Domnul; să ne bucurăm și să ne veselim într-însa.


3

P a ște le cel de sfă tat Pa ște le Do om nu lui Pa ște


39
le Pa ște le în tru tot cin stit no o uă ne-a ră să rit
7 5

Pa ște le cu bu cu ri e în tre o lal tă să ne îm

bră ți șăm O, Pa a ște e le i zbă vi i rea de


3

în tri sta re că a stăzi din mor mânt ca din tr-o că


3

ma ră de nun tă stră lu ci ind Hri stos pe fe mei de

bu cu ri e le-a um plut zi când Ve stiți A po o sto li

lor
LA DUMNEZEIASCA LITURGHIE
Antifonul întâi
χος Δι

1. Strigați Domnului tot pământul.


2. Cântați numelui Său, dați slavă întru lauda Lui.
3. Ziceți lui Dumnezeu: Cât sînt de înfricoșătoare lucrurile Tale. Întru mulțimea puterii Tale
minți-vor Ție vrăjmașii Tăi.
4. Tot pământul să se închine Ție și să cânte Ție, să cânte numelui Tău, Preaînalte.
Δ

P en tru so li ri le Nă scă toa rei de Dum ne zeu

Mân tu i to ru le mân tu ieș te ne pre noi

Slavă. Și acum:
40
Δ

P en tru so li ri le Nă scă toa a rei de Dum ne zeu

Mân tu i to ru le mân tu ieș te ne pre no o oi

Antifonul al II-lea
χος Δι

1. Dumnezeule, milostivește-Te de noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne


miluiește.
2. Ca să cunoască pământul calea Ta, în toate neamurile - mântuirea Ta.
3. Lăuda-Te-vor popoarele, Dumnezeule, lăuda-Te-vor pe Tine popoarele toate.
4. Să ne binecuvinteze pe noi Dumnezeu, și să se teamă de El toate marginile pământului.
Δ

M ân tu ieș te ne pre noi Fi ul luiDum ne zeu Ce


3 3

la ce ai în vi at din morți pre cei ce cân tăm Ți e


3

A li lu u i a

Slavă. Și acum.
Δ

U u nu le Năs cut Fi u le și Cu vân tul lui Dum ne


3

zeu Ce la ce eşti fă ră de moa a a ar te şi ai pri

mit pen trumân tu i rea noa as tră a Te în tru pa

din Sfân ta Năs că toa rea de Dum ne zeu şi pu ru rea


41
3 3

Fe cioa ra Ma ri i a Ca re le ne schim bat Te-ai în tru pat

şi ră stig nin du Te Hris toa se Dum ne ze u le


Ν Δ3

cu moa ar tea pre moar te ai căl ca at U nul fi ind din


3

Sfân ta Tre i me îm pre u u nă slă vit cu Ta a tăl şi


3

cu Du u hul Sfânt mân tu ieș te ne pre no o oi

Antifonul al III-lea
χος Πα
1. Scoală-Se Dumnezeu și risipească-Se vrăjmașii Lui și fugă de fața Lui cei ce Îl urăsc pe El.
2. Cum se duce fumul ducă-se; cum se topește ceara de fața focului.
3. Așa vor pieri păcătoșii de fața lui Dumnezeu, și drepții veselească-se.
4. Aceasta e ziua pe carea a făcut-o Domnul; să ne bucurăm și să ne veselim într-însa.
Π

H ris to os a î în vi i a at di in morți cu
6 6 6

moa a ar tea pre e moa a a ar te e că ă ăl câ â


6

â ând și ce e e e e e lo or di in mo or
6 6 6

mâ â â â â ân turi vi a ță dă ru i indu le

și cu finalul:

dă ru i indu le e e ee e e e

42
Ipacoi
χος Δι

L u ând î na in te di mi ne ții ce le cu Ma ri am

și gă sind pia tra răs tur na tă de la mor mânt a u zeau

de la Î în ger Pre Cel ce es te în lu mi nă pu ru rea

fi i toa a re cu mo or ții ce’L că u tați ca pre un

om ve deți în fă șu ră tu ri le ce le de în gro pa re

a ler gați și lu mii pro po vă du iți că ri di ca

tu s-a Dom nul o mo râ ând moar tea că es te Fi ul lui

Dum ne zeu Ce lui ce mân tu ie eș te nea mul oa me ni lor

Condacul
χος Δι
3 3

D e Te-ai și po go râ ât în mor mânt Ce la ce ești fă

ră de moa ar te dar pu te rea ia du lui ai zdro bit și


3

Te-ai scu lat ca un bi ru i tor Hri stoa se Dumne ze e


43
3

u le zi când fe me i lor de mir pur tă toa re Bu cu

ra a ți vă și A po sto li lor Tă ăi pa ce dă ru

i in du le Ce la ce dai ce lor că zu uți scu

la a re e e

Prochimenul Apostolului
χος Νη
Ν

A a cea as ta e e zi i i ua pe ca
Δ
rea a + a a

fă cu t-o o o Do o o o om nul să ne bu
Ν

cu u u ră ă ăm și să ne ve se li i im î î

(de două ori)

î în tr-î î în sa a
Ν Μ Δ↓

A a cea a
Ν
a as ta e zi i i i i i i i

i i i ua pre ca a a a a rea a fă cu u
Π Ν

u u u u u u u t-o Do o o o o o o o o o
Μ Γ

o o om nul să ne bu u cu u ră ă ă ă ă ă
44
Δ

ă ă ă ă ă ă ă e e e e e e ă ă ă ă ă
Π

ă ă ă ă ăm și să ne ve se li i i i i i i
Ν

i i i i i i im î în tr-î î î î î î î î î
Μ Ν

î în sa a a a a a a a a a a a a

45

S-ar putea să vă placă și