Sunteți pe pagina 1din 19

How to Use Excel IF Function Examples

Utilizați funcția Excel IF când doriți să testați ceva și afișați un rezultat dacă
rezultatul testului este adevărat și un rezultat diferit dacă rezultatul testului este fals.
În Excel 365, există și o funcție IFS, care poate înlocui mai multe funcții IF
actualizate.
NOTĂ: În multe cazuri, o altă funcție Excel ar fi mai eficientă decât o formulă IF
complexă. Vezi exemplele de mai jos.
Introducere - Funcția IF
Cum funcționează funcția IF
IF Ex 1: Verificați celula goală
Dacă Ex 2: Imbricat IF: Verificați 2 celule
--Ordinea IF imbricată
--Note despre IF imbricat
IF Ex 3: IF Cu casetă de selectare
Funcția IFS - Cum funcționează
IFS Ex 1: Verificați dacă există celule goale
IFS Ex 2: Valoare dacă este fals
Funcția IF este cea mai bună soluție?
Formula în tabelul numit
Obțineți fișierul de probă

Introduction - IF Function

How the IF Function Works 

IF Ex 1: Check for Empty Cell

If Ex 2: Nested IF: Check 2 Cells

--Order of Nested IF

--Notes on Nested IF

IF Ex 3: IF With Check Box

IFS Function - How It Works

IFS Ex 1: Check for Empty Cells

IFS Ex 2: Value If False


Is IF Function Best Solution?

Formula in Named Table

Get the Sample File

Introduction - IF Function
Introducere - Funcția IF
Funcția Excel IF este utilă dacă doriți să verificați ceva pe o foaie de lucru, apoi să afișați
rezultatul A sau B. Acest scurt videoclip arată pașii pentru configurarea unei formule simple
IF. Mai jos sunt pasi scrisi.
Cronologie video
• 0:00 Introducere
• 0:13 Efectuați un test
• Formular de comandă 0:39
• Formula IF simplă 0:55
• 1:39 Testați formula
Joaca Play

How the Excel IF Function Works


Cum funcționează funcția Excel IF IF este una dintre funcțiile logice din Microsoft
Excel și există 3 părți (argumente) la sintaxa funcției IF:

1. logical_test: TEST ceva, cum ar fi valoarea ditr-o celulă( cell) .


2. value_if_true: Specificați ce ar trebui să se întâmple dacă rezultatul testului
este TRUE.
3. value_if_false: Specificați ce ar trebui să se întâmple dacă rezultatul testului
este FALSE.

Ex 1: Check for Empty Cell


Ex 1: Verificați celula goală
În acest exemplu, Totalul din celula E7 ar trebui să arate o sumă numai dacă
Cantitatea a fost introdusă în celula D7.

Acestea sunt cele 3 părți (argumente) ale funcției IF pentru acest exemplu:

1. test logic: TEST celula D7, pentru a vedea dacă este goală (D7=""),.

2. valoare dacă este adevărată: dacă D7 este goală (adevărat), celula cu formula Total
nu va afișa nimic ("").

3. valoare dacă este fals: Dacă D7 nu este gol (FALSE), celula cu formula Total va
înmulți Preț x Cantitate (C7*D7) sau Price x Quantity (C7*D7)

sau

1. logical test: TEST cell D7, to see if it is empty (D7=""),.


2. value if true: If D7 is empty (TRUE), the cell with the Total formula will
show nothing ("").
3. value if false: If D7 is not empty (FALSE), the cell with the Total formula
will multiply Price x Quantity (C7*D7)

Formula completată este: =IF(D7="","",C7*D7)

În captura de ecran de mai jos, celula D7 este goală (rezultat TRUE), astfel încât
formula IF din celula E7 pare, de asemenea, goală.

Când celula D7 nu este goală (rezultat FALS), calculul celulei Total arată valoarea
Preț x Cantitate.
Ex 2: Nested IF Functions
If you need to do more than one logical test in a formula, you can combine multiple
IF functions in one formula. This is called a nested formula, because the additional IF
functions act as arguments, nested within another IF function.

One Logical Test


In Example 1, the IF formula had one logical test -- is the Qty cell (D7) empty?

 =IF(D7="","",C7*D7)

Two Logical Tests


To check both the Price and Quantity cells, another IF function is added to the
existing formula.

That creates a second logical test -- is the Price cell (C7) empty?

 =IF(C7="","", IF(D7="","", C7*D7)

The results for different scenarios are shown in the screen shot below.

1. In row 7, the Price cell is empty, so the Total cell has an empty string ("")
2. In row 8, the Qty cell is empty, so the Total cell has an empty string ("")
3. In row 9, neither cell is empty, so the total price is calculated (price x quantity)

Ex 2: Funcții IF imbricate

Dacă trebuie să faceți mai multe teste logice într-o formulă, puteți combina mai multe
funcții IF într-o singură formulă. Aceasta se numește formulă imbricată, deoarece
funcțiile suplimentare IF acționează ca argumente, imbricate într-o altă funcție IF.

Un singur test logic

În exemplul 1, formula IF a avut un test logic -- celula Cant. (D7) este goală?

 =IF(D7="","",C7*D7)
Două teste logice

Pentru a verifica ambele celule Preț și Cantitate, la formula existentă se adaugă o altă
funcție IF.

Aceasta creează un al doilea test logic - celula Preț (C7) este goală?

 =IF(C7="","", IF(D7="","", C7*D7)

Rezultatele pentru diferite scenarii sunt afișate în captura de ecran de mai jos.

1. În rândul 7, celula Preț este goală, deci celula Total are un șir gol ("")

2. În rândul 8, celula Cantitate este goală, deci celula Total are un șir gol ("")

3. În rândul 9, nicio celulă nu este goală, deci se calculează prețul total (preț x
cantitate)

Order of Nested IF Functions


In the previous nested IF formula example, there were 2 logical tests:

 Is the Price cell empty?


 Is the Qty cell empty?

Those tests were equally difficult.

 It didn't matter which test was done first.


 The formula result would be the same, with the tests in either order.

How Difficult are the Tests?


In some cases, the logical tests in a nested IF formula have different levels of
difficulty.
For example, we need to build a formula where product scores are grouped into the
following rating categories:

Ordinea funcțiilor IF imbricate

În exemplul anterior de formulă IF imbricată, au existat 2 teste logice:

• Celula Preț este goală?

• Celula Qty este goală?

Acele teste au fost la fel de dificile.

• Nu a contat ce test a fost făcut primul.

• Rezultatul formulei ar fi același, cu testele în oricare ordine.

Cât de dificile sunt testele?

În unele cazuri, testele logice dintr-o formulă IF imbricată au niveluri diferite de


dificultate.

De exemplu, trebuie să construim o formulă în care scorurile produselor sunt grupate


în următoarele categorii de evaluare:

Product Score Categories


  Rating Score Test
1 Good 80 or more >=80
2 Average 60 to 79 B2>=60
3 Poor below 60 <60
Logical Test Order of Difficulty
The 3 logical tests, above, are listed in order of difficulty:

1. In this case, the "Good" test is hardest - Is the product score 80 or higher?
o Only a few products will have high scores, and they will get the "Good"
rating.
2. The "Average" test is second hardest - Is the product score 60 or higher?
o Most of the products will have scores of 60 or more, and they will get
the "Average" rating
3. The "Poor" test is easiest - Is the product score below 60?
o Products that weren't in the top two categories will automatically fall
into the "Poor" rating
o

Ordinea de dificultate a testului logic

Cele 3 teste logice, de mai sus, sunt enumerate în ordinea dificultății:

1. În acest caz, testul „Bine” "Good" este cel mai greu - Scorul produsului este 80 sau
mai mare?
o Doar câteva produse vor avea scoruri mari și vor primi calificativul „Bine”.

2. Testul „Medie” "Average" este al doilea cel mai greu - Scorul produsului este 60 sau
mai mare?

o Majoritatea produselor vor avea scoruri de 60 sau mai mult și vor primi ratingul
„Medie”.

3. Testul „Slab” "Poor" este cel mai simplu - Scorul produsului este sub 60?

o Produsele care nu se aflau în primele două categorii vor intra automat în


clasamentul „Slab”. "Poor"

Formula: Harder Logical Tests First


To build the nested IF formula, with logical tests that have different levels of
difficulty, it is important to put the hardest tests first, in order of difficulty.

Here is the sample data, with this formula in cell C7:

 =IF(B2>=80,"Good",IF(B2>=60,"Average","Poor"))

Formula: mai întâi teste logice mai dificile

Pentru a construi formula imbricată IF, cu teste logice care au diferite niveluri de
dificultate, este important să puneți pe primul loc cele mai grele teste, în ordinea
dificultății.

Iată exemplele de date, cu această formulă în celula C7:

• =IF(B2>=80,„Bine”, IF(B2>=60, „Medie”, „Slab”))

 =IF(B2>=80,"Good",IF(B2>=60,"Average","Poor"))

The score in cell B2 is 86, which passes the first logical test, so the result is "Good".

Wrong Result: Easier Test First


However, if the "Average" test is first in the formula, the result would be incorrect.
 =IF(B2>=60,"Average",IF(B2>=80,"Good","Poor"))

The score in cell B2 is 86, which passes the first logical test, so the result is
"Average".

Scorul din celula B2 este 86, care trece primul test logic, deci rezultatul este „Bine”.

Rezultat greșit: Testul mai ușor mai întâi

Cu toate acestea, dacă testul „Medie” este primul în formulă, rezultatul ar fi incorect.

• =IF(B2>=60,„Medie”, IF(B2>=80, „Bine”, „Slab”))

 =IF(B2>=60,"Average",IF(B2>=80,"Good","Poor"))

Scorul din celula B2 este 86, care trece primul test logic, deci rezultatul este „Medie”.

Notes on Nested IF Formulas


Here are a few important things to keep in mind, when building a nested IF formula:

1. When building nested IF formulas, the order in which the tests are listed might
be important. See the section below -- the hardest tests must come first.
2. Don't nest too many IF functions in a formula, or the formula will be difficult
to build correctly, and hard to maintain over time.
3. Many nested IF formulas can be replaced by a other solutions, such as a
VLOOKUP formula, or INDEX and MATCH, for more flexibility. See the
example in the "Is IF Function Best Solution?" section, below.

Note despre formulele IF imbricate

Iată câteva lucruri importante de reținut atunci când construiți o formulă IF


imbricată:
1. Când construiți formule IF imbricate, ordinea în care sunt listate testele ar putea fi
importantă. Consultați secțiunea de mai jos -- cele mai grele teste trebuie să vină pe
primul loc.

2. Nu puneți prea multe funcții IF într-o formulă, altfel formula va fi dificil de


construit corect și greu de întreținut în timp.

3. Multe formule IF imbricate pot fi înlocuite cu alte soluții, cum ar fi o formulă


CĂUTARE V, sau INDEX și MATCH, pentru mai multă flexibilitate. Consultați
exemplul din „Este funcția IF cea mai bună soluție?” secțiunea, mai jos.

Ex 3: IF Function With Check Box


In this example, sales tax will be applied to local orders. On the order form, there is
a check box that is linked to cell G11.

 For local orders, click the check box, to add a check mark, and the linked cell
shows TRUE
 If the check mark is removed, the linked cell shows FALSE

The IF formula in cell E12 checks the linked cell (G11)l, to see if it contains "FALSE".
If so, the tax amount is zero.

Ex 3: Funcția IF cu casetă de selectare

În acest exemplu, taxa pe vânzări va fi aplicată comenzilor locale. Pe formularul de


comandă, există o casetă de selectare care este legată de celula G11.

• Pentru comenzile locale, faceți clic pe caseta de selectare pentru a adăuga o bifă, iar
celula asociată va afișa TRUE

• Dacă bifa este eliminată, celula legată arată FALSE

Formula IF din celula E12 verifică celula legată (G11)l, pentru a vedea dacă conține
„FALSE”. Dacă da, valoarea impozitului este zero.
If cell G11 does not contain "FALSE", the subtotal in cell E10 is multiplied by the Tax
Rate in cell D12, to show the tax amount.

Dacă celula G11 nu conține „FALSE”, subtotalul din celula E10 este înmulțit cu Rata
de impozitare din celula D12, pentru a afișa valoarea taxei.

=IF(G11=FALSE,0,E10*D12)

IFS Function - How It Works


In Excel 365, there is also an IFS function, which can be used instead of multiple
nested IF functions. With the IFS function:

 You can test multiple conditions, to see if they are TRUE.


 The formula returns the result for the first TRUE condition.

IFS Function Syntax


The IFS function has the following arguments in its syntax:

1. logical_test1: TEST something, such as the value in a cell.


2. value_if_true1: Specify what should happen if the test result is TRUE.
3. logical_test2...logical test127: (optional) TEST something, such as the
value in a cell.
4. value_if_true2...value_if_true127: (Optional) Specify what should
happen if the test result is TRUE.

Note: Although you can enter up to 127 tests and their related values, Microsoft
advises against nesting too many conditions. Limit the number of logical tests to just
a few, or it will be difficult to build and maintain the IFS formula.

Funcția IFS - Cum funcționează

În Excel 365, există și o funcție IFS, care poate fi utilizată în locul mai multor funcții
IF imbricate. Cu funcția IFS:
• Puteți testa mai multe condiții, pentru a vedea dacă sunt ADEVĂRATĂ- TRUE .

• Formula returnează rezultatul pentru prima condiție TRUE.

Sintaxa funcției IFS

Funcția IFS are următoarele argumente în sintaxa sa:

1. logical_test1: TESTĂ ceva, cum ar fi valoarea dintr-o celulă.

2. value_if_true1: Specificați ce ar trebui să se întâmple dacă rezultatul testului este


TRUE.

3. logical_test2...logical test127: (opțional) TESTĂ ceva, cum ar fi valoarea dintr-o


celulă.

4. value_if_true2...value_if_true127: (Opțional) Specificați ce ar trebui să se


întâmple dacă rezultatul testului este TRUE.

Notă: Deși puteți introduce până la 127 de teste și valorile aferente acestora,
Microsoft recomandă să nu imbricați prea multe condiții. Limitați numărul de teste
logice la doar câteva, sau va fi dificil să construiți și să mențineți formula IFS.

IFS Ex 1: Check for Empty Cells


In this example, instead of using a nested IF formula, here's an IFS formula.

In cell E9, the following IFS formula checks 3 cells in an order form, to see if the
product name, price and quantity have been entered.

IFS Ex 1: Verificați dacă există celule goale

În acest exemplu, în loc să folosiți o formulă IF imbricată, iată o formulă IFS.

În celula E9, următoarea formulă IFS verifică 3 celule dintr-un formular de comandă,
pentru a vedea dacă au fost introduse numele produsului, prețul și cantitatea.

 =IFS(COUNTA(B9:D9)=3, C9*D9, B9="","", C9="","no price",


D9="","no qty")

Here's how this IFS formula works:


1. First, the COUNTA function counts the values in cells B9:D9. Is that count
equal to 3?
o If TRUE, multiply the price cell value (C9) by the quantity (D9), to
calculate the total price
2. Next, cell B9 is checked, to see if it is empty. The two double quotes represent
an empty string
o If TRUE, return an empty string
3. Then, cell C9 is checked, to see if it is empty
o If TRUE, return the text string "no price"
4. Finally, cell D9 is checked, to see if it is empty
o If TRUE, return the text string "no price"

Iată cum funcționează această formulă IFS:

1. În primul rând, funcția COUNTA numără valorile din celulele B9:D9. Numarul este
egal cu 3?

o Dacă este ADEVĂRAT, înmulțiți valoarea celulei de preț (C9) cu cantitatea (D9),
pentru a calcula prețul total

2. În continuare, celula B9 este bifată, pentru a vedea dacă este goală. Cele două
ghilimele duble reprezintă un șir gol

o Dacă TRUE, returnează un șir gol

3. Apoi, celula C9 este verificată, pentru a vedea dacă este goală

o Dacă TRUE, returnați șirul de text „fără preț”

4. În cele din urmă, se verifică celula D9, pentru a vedea dacă este goală

o Dacă TRUE, returnați șirul de text „fără preț”

Below, you can see the results for this formula, in cells E9:E12

 In cell E9, the result is the total price, because all 3 cells are filled.
 In cell E10, the function returns an empty string, "", because the product name
is missing
 In cell E11, the result is "no price", because the price cell is blank.

Mai jos, puteți vedea rezultatele pentru această formulă, în celulele E9:E12

• În celula E9, rezultatul este prețul total, deoarece toate cele 3 celule sunt
completate.

• În celula E10, funcția returnează un șir gol, „”, deoarece numele produsului lipsește

• În celula E11, rezultatul este „fără preț”, deoarece celula de preț este goală.

IFS Ex2: No value_if_false Argument


In Excel 365, you can use the IFS function, instead of multiple nested IF functions:

 test multiple conditions, to see if they are TRUE


 return result for the first TRUE condition

However, unlike the IF function, the IFS function does not have a final argument,
for value_if_false

Without that argument, how can IFS formulas do the following?

IFS Ex2: Fără argument value_if_false

În Excel 365, puteți utiliza funcția IFS, în loc de mai multe funcții IF imbricate:

• testați mai multe condiții, pentru a vedea dacă sunt ADEVĂRATĂ-TRUE

• returnează rezultatul pentru prima condiție TRUE

Totuși, spre deosebire de funcția IF, funcția IFS nu are un argument final, pentru
value_if_false

Fără acest argument, cum pot formulele IFS să facă următoarele?


 test 1, value_if_true1,
 test 2, value_if_true2,
 value_for_everything_else

• testul 1, valoare_dacă_adevărat1,

• testul 2, valoare_dacă_adevărat2,

• valoare_pentru_tot_altfel

Final Test and Value


As a workaround, to simulate the IF function's value_if_false argument:

 Use TRUE as the final logical test


 Use your "value for everything else" as the final "value_if_true" argument

For example, this formula has 2 logical tests, for Good and Average.

Any other scores, that don't pass the first two tests, would get a rating of "Poor",
because they pass the final test

Testul final și valoarea

Ca o soluție, pentru a simula argumentul value_if_false al funcției IF:

• Folosiți TRUE ca test logic final

• Folosiți „valoarea pentru orice altceva” sau "value for everything else" ca argument
final „valoare_dacă_adevărat” sau "value_if_true".

De exemplu, această formulă are 2 teste logice, pentru Bun și Mediu.

Orice alte scoruri, care nu trec primele două teste, vor primi calificativul „Slab”,
deoarece trec testul final

=IFS(
C9>=80,"Good",
C9>=60,"Average",
TRUE,"Poor"
)

Is IF Function the Best Solution?


Question: If you need to test if one or more logical conditions are TRUE or FALSE,
then show a result, is the IF function, or the IFS function, always the best solution to
use?
Answer: No, not usually. If you need to do anything more than a simple True or
False test, other Excel functions provide a more efficient solution to the problem.

Example: Rating System


Here is one example, where a VLOOKUP function is easier to set up and maintain,
compared to a nested IF function formula, or an IFS function formula (in Excel 365).

In some workbooks, you might have a rating system, so you can change a number
score to a letter grade. In the example shown below, if a product is tested, and gets a
score of 85 or higher, it gets 3 stars -- the highest rating.

Funcția IF este cea mai bună soluție?

Întrebare: Dacă trebuie să testați dacă una sau mai multe condiții logice sunt
ADEVARATE sau FALSE, atunci afișați un rezultat, este funcția IF sau funcția IFS cea
mai bună soluție de utilizat?

Răspuns: Nu, de obicei nu. Dacă trebuie să faceți ceva mai mult decât un simplu test
Adevărat sau Fals, alte funcții Excel oferă o soluție mai eficientă a problemei.

Exemplu: Sistem de evaluare

Iată un exemplu în care o funcție VLOOKUP -CĂUTARE V este mai ușor de


configurat și întreținut, în comparație cu o formulă de funcție IF imbricată sau o
formulă de funcție IFS (în Excel 365).

În unele caiete de lucru, este posibil să aveți un sistem de evaluare, astfel încât să
puteți schimba un punctaj numeric cu o notă cu litere. În exemplul de mai jos, dacă
un produs este testat și obține un scor de 85 sau mai mare, acesta primește 3 stele --
cea mai mare evaluare.

IF Function and IFS Function Solutions


This IF formula, in cell D2, could calculate the rating:

Soluții pentru funcția IF și funcția IFS

Această formulă IF, în celula D2, ar putea calcula evaluarea:

 =IF(C2>=80,"***",IF(C2>=60,"**","*"))
Sau, în Excel 365, această formulă IFS ar putea calcula evaluarea:

 =IFS(C2>=80,"***",C2>=60,"**",C2>=0,"*")

However, in both of those formulas, the rating levels are hard-coded into the formula.
That could cause problems in the future, if the rating levels are ever changed.

 You would have to find all those formulas, and change all the rating level
numbers.
 Or, if more rating levels were added, the formulas would have to be re-written.

Cu toate acestea, în ambele formule, nivelurile de evaluare sunt codificate în formulă.


Acest lucru ar putea cauza probleme în viitor, dacă nivelurile de rating sunt
modificate vreodată.

• Ar trebui să găsiți toate acele formule și să schimbați toate numerele nivelului de


evaluare.

• Sau, dacă s-ar adăuga mai multe niveluri de evaluare, formulele ar trebui rescrise.

VLOOKUP Function Solution


Instead of using IF or IFS, you could set up a rating lookup table, with the lowest
score for each rating, and the rating group.

Soluția funcției CĂUTARE V

În loc să utilizați IF sau IFS, puteți configura un tabel de căutare a evaluării, cu cel
mai mic scor pentru fiecare evaluare și grupul de evaluare

Then, use this VLOOKUP formula, in cell D2, to calculate the rating:

Apoi, utilizați această formulă CUTARE V, în celula D2, pentru a calcula evaluarea:

 =VLOOKUP(C2,RatingLookup,2,TRUE)

In the future, if the rating levels are ever changed, just change the information in the
RatingLookup table.

 You would NOT have to find all those formulas, and change all the rating level
numbers.
 Or, if more rating levels were added, the formulas would NOT have to be re-
written.

În viitor, dacă nivelurile de rating sunt modificate vreodată, schimbați doar


informațiile din tabelul RatingLookup.

• NU ar trebui să găsiți toate acele formule și să schimbați toate numerele nivelului de


evaluare.

• Sau, dacă s-ar adăuga mai multe niveluri de rating, formulele NU ar trebui să fie
rescrise.

More Examples
Here are a few more examples, where other formulas are more efficient than a nested
IF function formula, or an IFS formula.

1. Convert student grades from numbers to letters --


use VLOOKUP or INDEX/MATCH
2. Choose an interest rate, based on transaction date -- use HLOOKUP
3. Show a specific value instead of an error -- use IFERROR (Excel 2007 and
later)

Mai multe exemple

Iată câteva exemple în care alte formule sunt mai eficiente decât o formulă de funcție
IF imbricată sau o formulă IFS.

1. Convertiți notele elevilor din cifre în litere -- utilizați


VLOOKUP or INDEX/MATCH

2. Alegeți o rată a dobânzii, în funcție de data tranzacției -- utilizați HLOOKUP

3. Afișați o anumită valoare în loc de o eroare -- utilizați IFERROR (Excel 2007 și


versiuni ulterioare)

Formulas in Named Excel Table


If your records are stored in a named Excel Table, you can use structured references
in your formulas, instead of normal cell references.

For example, the following formula is in cell E7, to calculate the total price in that
row:

Formule în tabelul Excel numit

Dacă înregistrările dvs. sunt stocate într-un tabel Excel numit, puteți utiliza referințe
structurate în formulele dvs., în loc de referințe de celule normale.
De exemplu, următoarea formulă se află în celula E7, pentru a calcula prețul total din
acel rând:

 =[@Price] * [@Qty]

This formula uses the table's column names, like [Price], instead of normal cell
references, like C7.

Această formulă folosește numele coloanelor din tabel, cum ar fi [Preț], în loc de
referințe de celule normale, cum ar fi C7.

Normal Cell Reference and Structured Reference


Here are a few notes on normal and structured references:

 Normal cell reference has the cell address, such as C7


o The reference might include one or two $ signs, such as $C7, C$7, $C$7
o The $ sign creates an absolute reference to the row or column (will not
change if formula is copied to another location)
o Without the $ sign, the row or column reference is relative (can change
if the formula is copied to another location)
 Structured reference has the field name inside square brackets, such
as [Price] or [Qty]
o Structured references may also include the table name, or an @ symbol,
such as Table1[@Total]

Referință de celule normale și Referință structurată

Iată câteva note despre referințele normale și structurate:

• Referința de celulă normală are adresa celulei, cum ar fi C7

o Referința poate include unul sau două semne $, cum ar fi $C7, C$7, $C$7
o Semnul $ creează o referință absolută la rând sau coloană (nu se va modifica dacă
formula este copiată în altă locație)

o Fără semnul $, referința la rând sau coloană este relativă (se poate schimba dacă
formula este copiată în altă locație)

• Referința structurată are numele câmpului între paranteze drepte, cum ar fi [Preț]
sau [Cantitate] [Price] or [Qty]

o o Referințele structurate pot include, de asemenea, numele tabelului


sau un simbol @, cum ar fi Tabelul1[@Total] sau Table1[@Total]