Sunteți pe pagina 1din 14

LEGE nr.

50 din 29 iulie 1991


privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

Textul actului republicat în M.Of. nr. 3/13 ian. 1997

CAPITOLUL I
Autorizarea executării sau desfiinţării construcţiilor

Art. 1. - Construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu
respectarea autorizaţiei de construire, eliberată în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor
privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

Art. 2. - Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza


căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea,
executarea şi funcţionarea construcţiilor. Autorizaţia de construire se eliberează în temeiul şi cu
respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta lege.

Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizaţii de construire şi în


lipsa documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a


clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni şi a suprafeţei construite;
b) lucrări de modificare sau de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-
edilitare subterane şi aeriene şi altele asemenea, fără modificarea traseului acestora;
c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de
spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a
spaţiilor publice;
d) lucrări de cercetare şi prospectare a terenurilor foraje şi excavări - necesare studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de
gaze şi de petrol, precum şi altor exploatări;
e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3. - Autorizaţia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de


orice fel;
b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcţii reprezentând
monumente şi ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv
cele din zonele lor de protecţie;
c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de
comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri şi mobilier urban,
amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor
publice;
d) foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de
cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;
e) construcţii provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost
autorizate o dată cu acestea;
f) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
g) lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe
căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame.

Art. 4. - Autorizaţia de construire se eliberează de către delegaţiile permanente ale


consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după
cum urmează:

a) delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru investiţiile


care se aprobă de către Guvern; pentru lucrările publice, lăcaşurile de cult, construcţiile
pentru industrie, comerţ, prestări de servicii, socialculturale şi speciale, care se execută la
sate; pentru construcţiile şi lucrările de orice fel, care se execută în extravilanul
localităţilor, cu excepţia celor menţionate la lit. d);
b) primarii municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din
localităţi, cu excepţia investiţiilor care se aprobă de Guvern;
c) primarul general al municipiului Bucureşti, pentru construcţiile şi lucrările prevăzute la
lit. a) şi b) şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru construcţiile de locuinţe
şi anexele gospodăreşti ale acestora;
d) primarii comunelor, pentru construcţiile de locuinţe şi anexele gospodăreşti ale
acestora, din satele componente, precum şi pentru anexele exploatărilor agricole situate în
extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor
agricole, situate în extravilan.

Art. 5. - Cererea de eliberare a autorizaţiei de construire va fi însoţită de certificatul de


urbanism, emis de organele prevăzute la art. 4.

Certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elemente privind regimul juridic, economic


şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor.

Art. 6. - Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea


cererii, la care se anexează, obligatoriu, documentaţia tehnică, formată din planul de
amplasare a construcţiei, planuri din care să rezulte destinaţia, alcătuirea constructivă,
funcţională şi înfăţişarea construcţiei, întocmite la o scară convenabilă de către un
proiectant autorizat pentru lucrări de construcţii, persoană fizică sau juridică, precum şi
dovada titlului solicitantului asupra terenului.

Documentaţia tehnică trebuie să fie verificată conform legii şi să conţină şi avizele legale
necesare, pe funcţiuni, prezentate prin grija solicitantului.

În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, aceasta se restituie


solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a
elementelor necesare completării acesteia.

Documentaţia tehnică va fi semnată:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură, la


lucrările de construcţii supraterane şi la cele subterane cu acces public;
b) de inginer cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la
lucrările de construcţii. Prevederile alineatului precedent se aplică şi pentru documentaţia
de execuţie.

Documentaţiile tehnice privind clădirile de locuinţe parter şi parter şi etaj, care nu


depăşesc suprafaţa desfăşurată de 175 m2, anexele gospodăreşti ale acestora cu o
suprafaţă construită de până la 200 m2, precum şi construcţiile provizorii, situate în afara
zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate şi de conductori
arhitecţi şi subingineri, după caz.

Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, 5 şi 6 atrage după sine


răspunderea acestora în condiţiile legii.

Art. 7. - Pentru autorizarea construcţiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit
legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în documentaţiile de urbanism aprobate se va
proceda după cum urmează:

a) în rezervaţiile istorice şi de arhitectură, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de


orice natură care modifică monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora,
solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului;
b) în parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale, solicitantul va obţine avizul Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie, solicitantul va obţine avizul
organismelor competente.

Art. 8. - Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări:

a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma


acestora şi materialele din care sunt executate;
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma,
dimensiunile golurilor şi tâmplăriei;
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile
clădirilor, situate pe arterele principale de circulaţie;
f) reparaţii la instalaţiile interioare şi branşamentele exterioare, de orice fel, aferente
clădirilor, fără implicaţii asupra structurii de rezistenţă sau aspectului arhitectural al
acestora.

Art. 9. - Desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza


autorizaţiei de desfiinţare obţinută, în prealabil, eliberată de primari, de primarul general
al municipiului Bucureşti sau de către delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene,
după caz.

CAPITOLUL II
Concesionarea terenurilor pentru construcţii

Art. 10. - Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-
teritoriale, destinate executării de construcţii, pot fi concesionate prin licitaţie publică în
condiţiile respectării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate
potrivit prezentei legi, şi realizării de către concesionar a construcţiei. Concesiunea se
face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale şi
a dispoziţiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului
terenului, pe baza concepţiei urbanistice.
Art. 11. - Până la reglementarea prin lege a situaţiei juridice, nu pot face obiectul
concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi
care pot fi revendicate de foştii proprietari.

Art. 12. - Prin excepţie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de
construcţii se pot concesiona fără licitaţie publică, în următoarele cazuri:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără
scop lucrativ, altele decât cele ce se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile
acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii;
b) pentru extinderea construcţiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia.

Art. 13. - Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă
publică de către primarii unităţilor administrativ-teritorială unde sunt situate, printr-o
publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu
minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei.

Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi
destinaţia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfăşurat
potrivit legii, şi taxa anuală minimală de concesionare. Oferta solicitanţilor va fi însoţită
de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu
elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi capacităţii
construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în
certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât ofertele care corespund documentaţiei
de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii. Licitaţia se efectuează, în
condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către consiliile judeţene sau
Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Comisiile funcţionează la sediul consiliilor
locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile.

Art. 14. - Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea
consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului
local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în
condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 15. - Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesionează pentru realizarea de


locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafeţe:

a) în localităţi urbane:
- până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;
- până la 200 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter şi etaj, cu 2 apartamente;
- până la 150 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje,
având cel mult 6 apartamente;
- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit
planurilor urbanistice de detaliu;
b) în localităţi rurale, inclusiv în cele 23 de localităţi declarate oraşe potrivit Legii nr.
2/1989 şi menţinute prin Decretul-lege nr.38/1990, până la 1.000 m2 pentru o locuinţă.

Art. 16. - Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă
de până la 250 m2.
Art. 17. - Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie,
de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia.
Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.

Art. 18. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului


local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile
prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către
concesionar în evidenţele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data
adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu


prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului şi de natura construcţiei; pentru construcţiile de
locuinţe concesionarea se face pe durata existenţei construcţiilor.

Art. 20. - Intravilanul localităţilor se stabileşte prin documentaţiile de urbanism şi


amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.

Terenurile destinate pentru construcţii evidenţiate în intravilan se scot din circuitul


agricol, temporar sau definitiv, prin autorizaţia de construire.

Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către delegaţiile


permanente ale consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de
primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizaţiilor, la oficiile teritoriale de
cadastru.

CAPITOLUL III
Răspunderi şi sancţiuni

Art. 21. - Constituie infracţiuni următoarele fapte:

a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit.
b);
b) continuarea executării lucrărilor, fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor
acesteia, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda
contravenţională.

Infracţiunile prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 22. - În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi control
prevăzute la art. 24 sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.

Art. 23. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvărşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) executarea, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, precum şi a proiectelor aprobate,


a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor de la lit. b);
b) desfiinţarea, parţială sau totală, fără autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, a
construcţiilor şi instalaţiilor, cu excepţia celor de la art. 3 lit. b);
c) menţinerea, după expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, sau adaptarea în alte
scopuri, fără autorizaţie, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum şi menţinerea
construcţiilor provizorii de şantier după terminarea lucrărilor de bază;
d) împiedicarea exercitării controlului de către organele de inspecţie şi control abilitate,
prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor şi actelor
solicitate;
e) eliberarea autorizaţiei de construire sau de desfiinţare în baza unor documentaţii care
nu sunt întocmite, semnate şi verificate de către persoanele abilitate potrivit legii, care nu
conţin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentaţiilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate, ori normelor tehnice de proiectare şi
execuţie în vigoare;
f) neorganizarea şi neexercitarea controlului, conform legii, de către organele de control
ale consiliilor judeţene şi locale, cu atribuţii în domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului, în unităţile lor administrativ-teritoriale. Contravenţiile săvârşite de persoane
fizice sau juridice, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi f), se sancţionează cu amendă de la
2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) şi e) de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei,
iar cele de la lit. a) şi
b), cu amendă de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 24. - Contravenţiile prevăzute la art. 23 se constată de organele de control ale


consiliilor judeţene şi locale pentru faptele săvârşite în cadrul unităţilor lor administrativ-
teritoriale, cu excepţia contravenţiei arătate la art. 23 lit. f), care se constată în condiţiile
stabilite la alin. 3, precum şi de către organele de control ale consiliilor judeţene pentru
consiliile locale din cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale.

Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de organele de control, se


înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului direcţiei care coordonează activitatea de
urbanism şi amenajare a teritoriului sau, după caz, preşedintelui ori vicepreşedintelui
consiliului judeţean, primarului sau viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale unde
s-a săvârşit contravenţia.

Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării


construcţiilor se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism
şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului, care poate constata contravenţii şi poate aplica amenzi pe întreg teritoriul
ţării. Contravenţiile privind executarea sau desfiinţarea construcţiilor fără autorizaţie,
prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) şi b), precum şi cele prevăzute la lit. c) şi d) pot fi
constatate şi de organele de poliţie.

Art. 25. - O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 alin. 1 lit.
a) şi b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, măsurile pentru
încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea lucrărilor executate fără
autorizaţie sau cu încălcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.

În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciază că lucrările executate fără
autorizaţie sau cu încălcarea acesteia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
eliberarea unei autorizaţii, acestea pot stabili, prin procesulverbal de constatare a
contravenţiei, un termen în care contravenientul poate solicita şi obţine autorizaţia
necesară sau, după caz, o nouă autorizaţie. În această situaţie, măsurile de desfiinţare a
construcţiilor vor fi dispuse numai după expirarea termenului stabilit.
Art. 26. - Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 23
se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 27. - În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea


lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare
a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspecţie şi de control prevăzute
la art. 24 vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;


b) desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate. În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili
termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b).

În situaţiile prevăzute la art. 21, organele de inspecţie şi de control vor putea cere
instanţei penale să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. 1
lit. a) şi b). Organele de inspecţie şi de control vor putea cere organelor de urmărire
penală sesizate şi, după caz, instanţei, să dispună, ca măsură provizorie, în tot cuprinsul
procesului penal, oprirea executării lucrărilor. Persoanele care au beneficiat de subvenţie
pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1 lit. b)
vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au
folosit.

Art. 28. - Prin derogare de la prevederile art. 27, construcţiile executate fără autorizaţie
de construire pe terenuri aparţinând domeniului public al statului, al judeţelor, oraşelor
sau comunelor, vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de către autoritatea
administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti, la expirarea
termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pe cheltuiala
contravenientului.

Art. 29. - În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanţă,
în conformitate cu art. 27, se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul
organelor de poliţie, cheltuielile urmând a fi suportate de către persoanele vinovate.

Art. 30. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Legii nr.
32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 31. - Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei
legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia
în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.

În caz de încălcare a obligaţiei prevăzute la alin. 1 concesionarea îşi pierde valabilitatea.

Art. 32. - Persoanele fizice şi juridice, care realizează construcţii în condiţiile prezentei
legi, au obligaţia de a executa integral construcţiile la termenul prevăzut în autorizaţie.
Construcţiile se consideră terminate, dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în
autorizaţia de construire. În cazul când construcţia nu a fost executată integral la termenul
stabilit, autorizaţia se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an, de către organul
care a emis-o.
Art. 33. - Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi,
se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile
subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data
expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.

Art. 34. - În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe
locative cu altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate
asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care,
prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la
care este situată proprietatea lor. O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în
situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeşte şi o
cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Cotele-părţi prevăzute la alineatele
precedente se determină proporţional cu suprafaţa construită a locuinţelor, a caselor de
vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.

Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de
înstrăinare a construcţiei pentru realizarea căreia el a fost construit.

Art. 36. - Autorizarea construcţiilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de


Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

Art. 37. - Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor şi


primăriilor pentru cuprinderea atribuţiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.

Art. 38. - Formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor prevăzute la


art. 2 alin. 2 şi la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului, în termen de de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se
publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 39. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi,


EXTRAS DIN LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

ANEXA 1

CONTINUTUL - CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de


constructii. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de
proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art. 9 din prezenta
lege, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in
concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor
cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:

 autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;


 autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;
 autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E.

NOTA (Va prezentam doar prima categorie, AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE


CONSTRUCTIE P.A.C.)

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii


cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

In situatii cu totul exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii,


structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de
urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in cadrul
Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D.

A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect


pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale: Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

 amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;


 clima si fenomenele naturale specifice;
 geologia si seismicitatea;
 categoria de importanta a obiectivului.

2.2. Memorii pe specialitati

Descrierea lucrarilor de:


 arhitectura;
 structura;
 instalatii;
 dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
 amenajari exterioare si sistematizare verticala.

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru
autorizare:

 suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;


 inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
 volumul constructiilor;
 procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
 coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

sus

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind


calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.

2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta
emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a
avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia
mediului si a sanatatii populatiei.

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de
amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant avizul
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor,
Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de
Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica,
pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor
vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru
lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in
cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu


 plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie,
intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2. Plan de situatie

 privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul


judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500,
1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
o parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin
totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea
laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe,
precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
o amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor
construi;
o cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00;
cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor
etc.);
o denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
o sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
o accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.

sus

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona


amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor radier si
capac, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii
prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui
obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

 planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor,


dimensiunilor si a suprafetelor;
 planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se
executa invelitorile;
 sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -,
care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale
acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se
alatura constructiile proiectate;
 toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu
indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
 in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea
stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.
2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

 modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;


 masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile
proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice,
determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un
cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare
sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al
plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
MDRL a modificat normele de aplicare a legii autorizarii
constructiilor
Joi, 16 Aprilie 2009 08:04
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL) a modificat normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, ca urmare a noilor reglementari
introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/2008.

Ordinul MDRL nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
193.
Actul normativ actualizeaza normele metodologice, avand in vedere modificarile aduse de OUG nr.
214/2008 asupra legii nr. 50/1991. OUG nr. 214/2008 a intrat in vigoare la jumatatea lunii februarie a
acestui an. Potrivit acesteia, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 trebuiau actualizate in
termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.
Astfel, pe langa detaliile tehnice de punere in aplicare a prevederilor OUG nr. 214/2008, prin Ordinul nr.
119/2009, MDRL a elaborat si noi formulare: "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism",
"Certificat de urbanism", "Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare", "Autorizatie de
construire/desfiintare".

Procedura de autorizare a lucrarilor de constructii, conform OUG nr. 214/2008


OUG nr. 214/2008 transpune, printre altele, Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Directiva EIA).
Ca urmare a modificarilor aduse de OUG nr. 214/2008, termenul Proiect din sintagmele “Proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor de constructii”, “Proiect de organizare a executiei lucrarilor” si “Proiect
pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare” se inlocuieste cu termenul “Documentatie tehnica”.
Astfel, abrevierile “PAC”, “POE” si “PAD”  au fost inlocuite cu "DTAC", "DTOE" si "DTAD". De asemenea,
autorizatia de construire se va emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape:
- Emiterea certificatului de urbanism, urmare a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
depusa de solicitant;
- Evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de catre
autoritatea competenta pentru protectia mediului;
- Notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii
pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in situatia in care autoritatea competenta pentru
protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului;
In aplicarea prevederilor Directivei EIA 85/337/CEE, etapa de evaluare a impactului investitiei asupra
mediului se realizeaza dupa depunerea notificarii, prin care solicitantul confirma autoritatii locale cererea
de emitere a autorizatiei de construire a investitiei.
In aceste conditii, procedura de evaluare a investitiei si emiterea actului administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului, care poate fi dupa caz, declaratia autoritatii pentru protectia
mediului (daca investitia nu are efecte asupra mediului), decizia etapei de incadrare (in una dintre
procedurile specifice de evaluare de mediu), acordul de mediu (EIA), avizul Natura 2000, se desfasoara
dupa emiterea certificatului de urbanism si anterior elaborarii documentatiei tehnice, respectiv anterior
depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei
publice competente.

- Emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;


- Emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz;
- Elaborarea documentatiei tehnice – D.T.;
- Depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea
administratiei publice locale competente;
- Emiterea autorizatiei de construire.

Actul normativ mai prevede ca masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ
al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei
tehnice – D.T. - si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.
In situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat sau sa se amplaseze pe terenuri aflate in
raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea efectelor asupra mediului
se va realiza pentru intreaga investitie.

Documentatia necesara autorizarii


Pentru obtinerea autorizatiei de construire, solicitantii vor trebui sa includa in documentatie si actul
administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, pe langa celelalte documente prevazute
pana la intrarea in vigoare a OUG nr. 214/2008.
Astfel, documentatia va cuprinde:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul
de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica - D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Autorizatiile vor avea caracter public


Autorizatia de construire si anexele acesteia vor caracter public si se vor pune la dispozitia publicului spre
informare, pe pagina proprie de web a autoritatii administratiei publice locale emitente sau prin afisare la
sediul acesteia, dupa caz.

S-ar putea să vă placă și