Sunteți pe pagina 1din 28

SLUJBA SFINŢILOR

ŢARI MUCENICI
ROMANOV: ÎMPĂRATUL
NICOLAE AL II-LEA,
ÎMPĂRĂTEASA
ALEXANDRA,
DIMPREUNĂ CU COPIII
LOR
LA VECERNIA MARE rușinez răspunzând dinaintea
Ta!” Căci nu de slava
După obișnuitul psalm, se cântă: pământească te-ai îngrijit, dar,
Fericit bărbatul..., starea întâi. La Sfinte Nicolae, ci mai curând de
Doamne, strigat-am..., se pun stihirile cea nepieritoare și cerească.
pe 8. Venind asupra Sfintei Rusii
glasul al 2-lea:
Podobie: Când pe lemn... vremea necazului celui amarnic,
fierbinte te-ai rugat, O, Sfinte
Nicolae, Mult-pătimitorule,
cerând cu lacrimi mântuirea ei.
ând ai primit coroana, Și o, minune, Icoana Apărătoa-
suind pe tron ca să rei noastre Doamne, cea
domnești peste înscăunată, ni s-a ivit drept
împărăția Rusiei, O, semn! Am cunoscut, dar, că
Sfinte Nicolae, Unsul lui puterea e-n mâna Preacuratei
Dumnezeu, cu stăruință astfel Maici, Stăpână și împărăteasă
te-ai rugat: „Stăpâne Doamne peste toate. Căci și în vremea
Dumnezeul meu, deprinde chinuirii sub jugul conducăto-
mâinile mele la lucrarea la care rilor celor lipsiți de Dumnezeu,
însuți m-ai trimis, înțelepțește- poporul tău a dăinuit prin
mă ca să cunosc cele plăcute mijlocirile Preasfintei Născătoa-
ochilor Tăi și ca în ziua înfri- re de Dumnezeu și Pururea
coșatei Judecății Tale să nu mă Fecioarei, precum și ale tale.
4 LUNA IULIE-

Mulți s-au sculat cu Toată nădejdea punându-vă


nedreptate, îndemnând la în Dumnezeu, o, Țarilor
răzvrătire împotriva credinței, a Mucenici Mult-pătimitori,
Țarului și a Patriei. Tu, însă, cu cunoscuți ați ajuns întreg
dumnezeiască înțelepciune, pământului rusesc și lumii,
Nicolae, Mult-pătimitorule, ai drept chipuri de răbdare și
arătat belșug de dragoste către îndelungă pătimire. Rugându-
poporul tău și fugind de păcatul vă pentru cei ce vă chinuiau, cu
lui Cain, ucigașul de frate, ai bărbăție ați îndurat defăimarea
lepădat stăpânirea pământească și lanțurile, și surghiunul,
și toată slava ei, punându-ți batjocura și martorii cei min-
nădejdea întreagă în Unul Dum- cinoși, iar mai la urmă, moartea
nezeu. Dinaintea Tronului și sfâșierea sfintelor voastre
Ceresc al Aceluia aflându-te trupuri. Pentru aceasta vă
acum, roagă, dar, pe Împăratul mărim în veac.
împăraților să ocrotească Rusia Întreaga și cucernica ta viață,
și sufletele noastre să le în Hristos ți-ai trăit-o, Sfântă
mântuiască! Țarină Muceniță Alexandra a
Pornindu-se asupra voastră Rusiei. Din credința luterană la
prigoana, întemnițați fiind și cea drept-slăvitoare venind și cu
chinuiți, v-ați arătat neclintiți în întreaga inimă primind-o,
credință, cu nădejde neînfrunta- rugăciunea și Biserica lui
tă în Dumnezeu și preacurată Dumnezeu iubindu-le, deopotri-
dragoste, îndelung răbdând și vă cu învățătura Sfinților
desăvârșit iertând pe cei ce în Părinți. Ca o bună și bine-
deșert vă vrăjmășeau, o, Mult- credincioasă maică ți-ai crescut
pătimitorilor, cu umilință pruncii în evlavie, gătindu-i
rugându-vă pentru călăii care sufletește ca pe o jertfă
vă munceau. Mare v-a fost nevinovată, adusă lui Hristos.
evlavia în viața pământească și Pentru aceasta te mărim în veac.
de mare slavă v-ați învrednicit, Binecuvântată a fost maica ta,
dar, în Ceruri. Țarina, cu rodul pântecelui,
pentru rugăciunile Făcătorului
Alte stihiri,
glasul al 6-lea:
de minuni din Sarov, dobândind
Podobie: Toată nădejdea... astfel moștenitorul cel îndelung-
așteptat la tronul cel împărătesc,
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 5
făgăduința, slava și nădejdea pătimitori, netemându-vă de
Rusiei, care ai și fost arătat, vătămare și de moarte, ați
pricină de cerească bucurie pătimit cei dintâi pentru Sfânta
făcându-te întregului popor ce- Rusie ca mucenici în mâinile
lui drept-slăvitor, o, Sfinte celor fără-de-Dumnezeu,
Țarevici Alexei. Căci prin arătându-vă dinaintea
dumnezeiasca pronie, din credincioșilor drept pildă de
copilărie ai îndurat fără cârteală mărturisire și dumnezeiască
multe dureri și boli, și ca un miel râvnă. Pentru care v-ați și arătat
neprihănit ai fost junghiat de cei neadormiți păzitori ai pământu-
necredincioși, iar acum te lui rusesc și ai întregului popor
bucuri, moștean arătându-te celui bine-credincios. Rugați-vă,
Împărăției Cerurilor. Pentru dar, neîncetat Dumnezeului
aceasta te binecuvântăm în veac. Celui Unul în Treime, pentru
O, fiice ale Țarului, Sfinte mântuirea patriei noastre și a
Mucenițe fecioare, vrednice tuturor celor care cu dragoste vă
mirese ale lui Hristos: Olga, cinstesc.
Tatiana, Maria și Anastasia, Și acum..., a Născătoarei, același
glas: (Dogmatica)
precum evangheliceștile fecioare
cele înțelepte ați adunat în Cine
nu te va ferici,
candela inimii Preasfântă Fecioară? Sau cine
voastre
nu va lăuda preacurată nașterea
untdelemnul milostivirii, căci în
ta? Că Cel ce a strălucit fără de
adevăr ați slujit celor suferinzi,
bolnavi și nevoiași, mijlocind ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut,
înaintea Domnului, până la Același din cea curată a ieșit,
muceniceasca moarte de care v- negrăit întrupându-Se, din fire
Dumnezeu și om făcându-se
ați învrednicit, pentru sufletele
celor ce vă munceau. Iară acum pentru noi. Nu în două fețe fiind
despărțit, ci în două firi
vă veseliți, petrecând în cămara
cea de nuntă a Mirelui Ceresc. neamestecat fiind cunoscut. Pe
Pentru aceasta vă binecuvântăm Acela roagă-L, curată, cu totul
în veac. fericită, să se miluiască sufletele
Slavă..., glasul al 6-lea:
noastre.
Cu legăturile iubirii lui VOHOD
Hristos legați fiind, o, șapte
Mucenici împărătești și Mult- Lumină lină…
Prochimenul zilei
6 LUNA IULIE-

PAREMIILE: păzești legământul și ai milă de robii


Tăi care umblă cu toată inima lor
Din Înțelepciunea lui Solomon, înaintea Ta; Tu ai împlinit ce ai grăit
citire: către robul Tău David, tatăl meu;
(3: 1-9) căci ce ai grăit cu gura Ta, aceea
astăzi ai împlinit cu mâna Ta. Și
Sufletele drepților sunt în mâna lui acum, Doamne Dumnezeul lui Israel,
Dumnezeu și nu se va atinge de ele să împlinești ceea ce ai grăit cu robul
chinul. Părutu-s-a în ochii celor Tău David, tatăl meu, zicând: «Nu-ți
nepricepuți că au murit și ieșirea lor va lipsi niciodată înaintea Mea un
din această lume s-a socotit pedepsire urmaș, care să șadă pe tronul lui
și plecarea lor de la noi, sfărâmare, Israel, dacă fiii tăi își vor păzi drumul
iar ei sunt în pace. Că de ar fi lor, purtându-se așa cum te-ai purtat
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea tu înaintea Mea!» Apoi a stat
lor este plină de nemurire. Și puțin Solomon înaintea jertfelnicului
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri Domnului, în fața întregii adunări a
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit lui Israel, și și-a ridicat mâinile la cer
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El. și a zis: «Doamne Dumnezeul lui
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și Israel! Nu este Dumnezeu asemenea
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a ție, nici în cer sus, nici pe pământ jos;
primit. Și în vremea cercetării lor vor Tu păzești legământul și ai milă de
străluci și ca scânteile pe paie vor robii Tăi care umblă cu toată inima
fugi. Judeca-vor neamuri și vor lor înaintea Ta; Tu ai împlinit ce ai
stăpâni popoare și va împărăți peste grăit către robul Tău David, tatăl
dânșii Domnul în veci. Cei ce meu; căci ce ai grăit cu gura Ta,
nădăjduiesc spre El vor înțelege aceea astăzi ai împlinit cu mâna Ta.
adevărul și credincioșii vor petrece în Și acum, Doamne Dumnezeul lui
dragoste cu Dânsul. Că har și milă Israel, să împlinești ceea ce ai grăit cu
este întru cuvioșii Lui și cercetare robul Tău David, tatăl meu, zicând:
întru aleșii Lui. «Nu-ți va lipsi niciodată înaintea
Mea un urmaș, care să șadă pe tronul
Din Cartea a treia a împăraților, lui Israel, dacă fiii tăi își vor păzi
citire: drumul lor, purtându-se așa cum te-
(8: 22-25, 30-34, 46-49, 57-58; ai purtat tu înaintea Mea!» Când ei
9: 3-5) vor păcătui înaintea Ta, căci nu este
A stat Solomon înaintea om care să nu păcătuiască, și Tu Te
jertfelnicului Domnului, în fața vei mânia pe ei și îi vei da dușmanilor
întregii adunări a lui Israel, și și-a lor, și cei care i-au robit îi vor duce în
ridicat mâinile la cer și a zis: pământul dușmanului, departe sau
«Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu aproape. Și când ei, în pământul în
este Dumnezeu asemenea ție, nici în care se vor găsi în robie, își vor veni
cer sus, nici pe pământ jos; Tu în sine și se vor întoarce și ți se vor
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 7
ruga în pământul celor ce i-au robit, Duhul Domnului este peste Mine,
zicând: «Am păcătuit, fărădelege am că Domnul M-a uns să bine-vestesc
făcut, vinovați suntem». Și se vor săracilor, M-a trimis să vindec pe cei
întoarce către Tine cu toată inima lor cu inima zdrobită, să propovăduiesc
și cu tot sufletul lor, în pământul celor robiți slobozire și celor prinși în
dușmanilor care i-au robit, și se vor război libertate; Să dau de știre un an
ruga către Tine, întorcându-se spre de milostivire al Domnului și o zi de
pământul pe care l-ai dat părinților răzbunare a Dumnezeului nostru; Să
lor, spre cetatea care ți-ai ales-o și mângâi pe cei întristați; celor ce
spre templul pe care l-am zidit jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună
numelui Tău. Atunci să asculți din în loc de cenușă, untdelemn de
cer, din locul șederii Tale, bucurie în loc de veșminte de doliu,
rugăciunea și cererea lor, făcându-le slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi
ceea ce este cu dreptate. Să fie cu noi numiți: stejari ai dreptății, răsad al
Domnul Dumnezeul nostru cum a Domnului spre slăvirea Lui. Bucura-
fost El cu părinții noștri și să nu ne Mă-voi întru Domnul, sălta-va de
lase, părăsindu-ne. Plecând spre El veselie sufletul Meu întru Dumnezeul
inima noastră, să umblăm pe toate Meu, că M-a îmbrăcat cu haina
căile Lui și să păzim poruncile, mântuirii, cu veșmântul veseliei M-a
rânduielile și legile Lui, pe care le-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie
poruncit părinților noștri; Și i-a zis cunună și ca pe o mireasă M-a
Domnul: «Am auzit rugăciunea ta și împodobit cu podoabă. Ca pământul
cererea ta cu care te-ai rugat către care răsare ierburi, și ca o grădină în
Mine și ți-am îndeplinit toate după care sămânța încolțește, așa Domnul
cererea ta; am sfințit templul pe care Dumnezeu va face dreptatea să
l-ai zidit, ca să petreacă numele Meu răsară, și înaintea tuturor
acolo în veci și vor fi ochii și inima neamurilor preaslăvirea Sa. Pentru
Mea acolo în toate zilele. Dacă tu te Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim
vei purta înaintea feței Mele, cum s-a nu voi avea odihnă până ce dreptatea
purtat tatăl tău David, cu inimă lui nu va ieși ca lumina și mântuirea
curată și cu dreptate, împlinind tot ce lui nu va arde ca o flacără. Atunci
Eu ți-am poruncit, și vei păzi neamurile vor vedea dreptatea ta și
rânduielile și legile Mele. Atunci voi toți regii slava ta și te vor chema pe
întări tronul regatului tău peste tine cu nume nou, pe care îl va rosti
Israel în veci, precum i-am grăit lui gura Domnului. Și tu vei fi ca o
David, tatăl tău, zicând: Nu vei fi cunună de mărire în mâna Domnului
lipsit niciodată de un urmaș pe tronul și ca o diademă regală în mâna
lui Israel. Dumnezeului tău. Și nu ți se va mai
Din proorocia lui Isaia, citire: zice ție: «Alungată», și țării tale:
(61: 1-3, 10-11; 62: 1-5) «Pustiită», ci tu te vei chema: «Întru
tine am binevoit» și țara ta: «Cea cu
bărbat», că Domnul a binevoit întru
8 LUNA IULIE-

tine și pământul tău va avea un soț. Slavă..., glasul al 6-lea:


Și în ce chip se însoțește flăcăul cu
fecioara, Cel ce te-a zidit Se va însoți Când vremurile cele cumplite
cu tine, și în ce chip mirele se au sosit, iar stăpânirea
veselește de mireasă, așa Se va veseli întunericului a cuprins
de tine Dumnezeul tău! pământul rusesc, a început
deopotrivă și prigoana pentru
LA LITIE cuvântul lui Dumnezeu. Iară tu,
Stihira hramului și stihirile sfântului, Țarule Mucenic, ca o pârgă a
glasul al 4-lea: Noilor Pătimitori, împreună cu
iubitoarea-de-Dumnezeu Țari-
„Să nu vă atingeți de unșii nă și cu împărăteștii prunci și
Mei,” zice Domnul Cel credincioasele slugi, cu dragoste
Atotputernic. Dar potrivnicii lui ați strigat unele ca acestea:
Dumnezeu l-au ucis pe Țarul cel „Veniți, pe noi înșine să ne
de-Dumnezeu-încununat, însă aducem Dumnezeului nostru ca
nu au moștenit pământul celor o jertfă vie, mărturisind astfel
buni, ci moartea cea veșnică o au credința cea drept-slăvitoare,
căpătat. O, Sfinte Mucenice făcându-ne, prin aceasta,
Nicolae, Unsul lui Dumnezeu, vrednici de Împărăția cea
roagă-te stăruitor pentru noi, ca Cerească.”
împreună cu tine să ne arătăm Și acum..., a Născătoarei:
moșteni ai Cereștii Împărății. O, Născătoare de Dumnezeu,
Gândurile lui Dumnezeu nu tu ești vița cea adevărată care ai
sunt ca ale omului, zice Domnul odrăslit pentru noi Strugurele
Cel Atotputernic, Cel ce coboară Vieții. Pentru aceasta te rugăm:
și iarăși înalță, Cel ce omoară și Roagă-te, împărăteasă Doamnă,
iarăși dă viață, Cel ce ridică pe dimpreună cu Noii Mucenici și
cel sărac din țărână și-l face să Mult-pătimitori împărătești, ca
moștenească Tronul Slavei. să aflăm sufletelor noastre milă.
Pentru aceasta a privit Domnul
către Unsul Său, cel preaiubit, LA STIHOAVNĂ
Nicolae, și l-a făcut pe acesta Glasul al 5-lea:
locuitor al cereștilor locașuri, ca Podobie: Bucură-te, cămară...
să se roage pentru mântuirea Bucură-te, Țarule Nicolae,
poporului său. Unsul lui Dumnezeu și păzitor al
pământului Rusiei, cucernic
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 9
râvnitor al credinței celei drept- Dumnezeu. Roagă-te, dar, acum
slăvitoare creștinești, păzitor al pentru iertarea vrăjmașilor tăi
păcii lumii întregi, adevărat și pentru mântuirea sufletelor
îndrumător al celor rătăciți, noastre.
mângâietor al celor întristați, ce Slavă..., Glasul al 8-lea:
flămânzesc și pătimesc, fierbinte Podobie: O, prea slăvită minune...
mijlocitor al tuturor; alergăm, O, Sfinte Mucenice, Țarule
dar, la tine, cel ce pe Dumnezeu Nicolae, din tinerețile tale ai
ai bucurat, jertfă vie însuți iubit pe Domnul Slavei și ai
aducându-te, unele ca acestea urmat Acestuia până la moarte,
cerând: Roagă-te ca să se după învățătura Bisericii: slava
mântuiască sufletele noastre. lui Hristos Dumnezeu este
Stih: Dat-am ajutor celui puternic, Crucea și învierea. Primește,
înălțat-am pe cel ales din poporul Meu dar, și de la noi, de pe pământ,
(Ps. 88, 19). cântarea de mărire, după cum și
Bucură-te, Țarule Nicolae, slava cea cerească de la Hristos
rânduit de Dumnezeu încă de la ai dobândit-o, pe Carele roagă-
nașterea ta pentru jertfa cea de L să mântuiască sufletele
bunăvoie, și care, ca un alt Iov noastre.
Mult-pătimitor, te-ai arătat ne- Și acum..., a Născătoarei:
prihănit în suferință. Iar acum, O, preamărită minune!
cu împăratul Cel Ceresc împărăteasa Cerului și a
împreună domnind, roagă-te pământului, îndemnată fiind de
pentru pământul rusesc și sfinții care din rândurile noastre
pentru mântuirea sufletelor s-au ridicat, apără până astăzi
noastre. pământul rusesc și cu
Stih: Cu untdelemnul cel sfânt al Meu milostivire îl îmbogățește,
l-am uns pe el (Ps. 88, 20). tăinuind în cuprinsul lui, ca pe
Bucură-te, Mucenice Nicolae, niște cerești mărgăritare,
Mult-pătimitorule, slava și icoanele ei de minuni făcătoare.
podoaba țarilor și cnejilor ruși, O, împărăteasă Maică, Apă-
care te-ai asemănat Mucenicilor rătoare Doamnă! Să nu încetezi
și Purtătorilor de pătimiri Boris, nici în vremurile ce vin, să
Gleb și Andrei. Trădat fiind de reverși asupra noastră mila și
cei apropiați, ucis ai fost apoi de minunile tale, adeverind
călcătorii de jurământ cei fără credința cea drept-slăvitoare în
10 LUNA IULIE-

pământul Rusiei, până la adevăr a odrăslit dragostea cea


sfârșitul veacului. Amin. pentru dreapta credință
creștinească, păziți țara de
Acum slobozește..., Sfinte războiul cel dintre noi și cereți
Dumnezeule... și celelalte. de la Dumnezeu pace lumii
Dacă se face binecuvântarea
întregi, iar sufletelor noastre
pâinilor, se cântă Troparul Sfinților mare milă.
(de 2 ori) și Născătoare de Dumnezeu
(o dată).

TROPARUL
Glasul al 4-lea:
Astăzi, poporul cel bine-
credincios vine să se închine cu
mărire celor șapte cinstiți LA UTRENIE
Mucenici Țari, Mult-pătimitori,
ce s-au făcut pe sine biserică vie La Dumnezeu este Domnul... se cântă
a lui Hristos: Nicolae și troparul Sfinților (de două ori).
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei a
Alexandra, Alexei, Olga, Tati-
Învierii.
ana, Maria și Anastasia. Căci După prima catismă,
aceștia, fără să se teamă nici de Sedealna întâi,
lanțuri, nici de suferințele cele Glasul al 8-lea:
de multe feluri, răbdând
moartea și sfâșierea sfintelor lor redinței celei drept-
trupuri de mâna celor care slăvitoare ai râvnit,
împotriva lui Dumnezeu luptau, Sfinte Mucenice
au dobândit îndrăzneală în Nicolae, Țarule de
rugăciune dinaintea Cerescului Dumnezeu încununat,
Împărat și Stăpân. Pentru celei primite de Biserică de la
aceasta, cu dragoste strigăm Apostoli, prin predanie,
către ei unele ca acestea: O, cunoscând-o pe aceasta drept
Sfinților Țari Mucenici Mult- temelie a pământului rusesc (De
pătimitori, luați aminte la glasul două ori).
pocăinței și la lacrimile Slavă..., Și acum..., a Născătoarei.
poporului, arătând pământul
rusesc ca pe un răsad care în
Rușinați ne aflăm și limbile ne
sunt legate, neputând a grăi, căci
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 11
amarnic întristând pe Fiul tău, de Ziditorul și puterea ta să o
ne-a cercetat Acesta aducând slăvim.
asupra noastră dreaptă pedeap-
să. Ci tu, Preasfântă Maică și Polieleu: Robii Domnului...
Fecioară, roagă pe Cel născut Mărimurile
din tine să nu Se mânie până în Glasul 1:
sfârșit, ci să ne ierte, Stih 1: Dumnezeu este scăparea
milostivindu-Se către pământul noastră și puterea, ajutor întru
Rusiei. necazurile cele ce ne-au aflat pe noi
După catisma a doua, se cântă foarte (Psalm 45, 1).
sedealna sfântului,
Glasul al 8-lea:
Mărimu-vă pe voi, Sfinții Țari
Mucenici și Mult-pătimitori și
Când călăii cei potrivnici lui cu cântări cinstim pătimirile
Dumnezeu v-au întemnițat pe voastre, pe care le-ați răbdat
tine, pe Țarină și pe pruncii pentru Hristos, că scumpă este
voștri, dimpreună cu credin- înaintea Domnului moartea
cioasele slugi, ai strigat, cuvioșilor Lui.
Mucenice Nicolae, precum
Stih 2: Vărsat-au sângele lor ca apa,
psalmistul oarecând: „Adu-ți împrejurul Ierusalimului (Psalm
aminte, Doamne, de David, și de 78,3).
toată smerenia lui.” Iar Acesta
Stih 3: Că pentru Tine suntem uciși
ți-a trimis din ceruri, Țarule toată ziua (Psalm 43, 24).
Sfinte, pentru inima ta blândă și
Stih 4: Socotiți am fost ca niște oi de
smerită, cununa muceniciei
junghiere (Psalm 43,24).
întocmai cu a Sfinților Boris,
Stih 5: Trecut-am prin foc și prin apă,
Gleb și Andrei. Pentru aceasta,
dar ne-ai scos pe noi la odihnă (Psalm
roagă-te să se mântuiască 65,11).
sufletele noastre (De două ori).
Stih 6: Prin sfinți care sunt pe
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei.
pământul Lui, minunate a făcut
Ridică-te, împărăteasă Doam- Domnul toate voile Sale (Psalm 15,3).
nă, iar Sfânta Rusie cu măreție
va să se îmbrace. Și apa cea Slavă..., glasul 1:
amară ca pelinul, dulce ca Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
mierea va să se facă în gurile Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
noastre. Ca să bem întreg Slavă Ție, Dumnezeule.
paharul suferinței rânduit nouă Și acum..., același glas:
12 LUNA IULIE-

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:


Marie, Domnul este cu tine, zicând: Din tinerețile mele...
Și prin tine cu noi.
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Prochimen, glasul al 4-lea:
Dumnezeule (de trei ori)! Vărsat-au sângele lor ca apa,
împrejurul Ierusalimului (Psalm
După Polieleu, Sedealna. 78,3).
glasul al 3-lea:
Stih: Socotiți am fost ca niște oi de
Astăzi Sfinții Țari Mucenici și junghiere (Psalm 43,24).
Mult-pătimitori ai Rusiei stau
dinaintea Împăratului împăra- Toată suflarea....
ților și a Domnului domnilor, și
împreună cu Preasfânta Doam- Evanghelia
nă și Stăpână neîncetat se roagă De la Matei (X, 16-22): Zis-a
lui Dumnezeu: Mântuiește, Domnul ucenicilor Săi: Iată, Eu
Doamne, poporul Tău, și vă trimit… (caută la Utrenia
binecuvântează moștenirea Ta, Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 26
milostivește-Te către pământul octombrie).
rusesc, o, Milostive și Atot-
puternice, acum și în veacul Psalmul 50.
veacului. Amin (De două ori).
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei Slavă..., glasul al 2-lea:
de Dumnezeu, asemenea: Pentru rugăciunile Sfinților
Să răsune trâmbița și cu Țari Mucenici Mult-pătimitori,
cântări de slavă să o mărim pe Milostive, curățește mulțimea
Preasfânta Doamnă, de Dumne- greșelilor noastre.
zeu Născătoarea: Bucură-te, Și acum...același glas:
fierbinte Mijlocitoare care, prin Pentru rugăciunile
bunăvoința ta, din vechime Născătoarei de Dumnezeu,
străjuiești patria noastră, Milostive, curățește mulțimea
revărsând darul tău asupra ei. păcatelor noastre.
Pentru aceasta, lăudându-ne cu
tine, îți cântăm unele ca acestea:
Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
Robii tăi suntem, să nu fim
mare milă Ta și după mulțimea
rușinați pentru credința îndurărilor Tale curățește fărădelegile
noastră. noastre (Ps. 50, 1-2).
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 13
Și idiomela, robiți; bucură-te, înnoirea tutu-
glasul al 6-lea: ror, Stăpână.
O Sfinte Mucenice al lui Noi întru tine ne lăudăm și
Hristos, Țarule Nicolae, Mult- prin mijlocirea ta scăpăm din
pătimitorule, viața ta asemenea cursele cele de multe feluri ale
numelui tău a fost. Pentru diavolului; pentru aceasta,
aceasta, vrăjmașii tăi n-au grăim către tine, Născătoare de
izbutit să ascundă slava ta. Dumnezeu: Bucură-te, căderea
Smerit ai fost și în tăcere diavolilor și întărirea noastră a
pătimirea ai răbdat-o, cerând să credincioșilor.
nu se facă numelui tău răzbu-
nare. Viața ta au defăimat-o, dar
Tatăl a binevoit și Fiul S-a
moartea, dimpreună cu a tutu- pogorât prin umbrirea Sfântului
ror Sfinților Mucenici, slăvită ți- Duh în pântecele tău,
a fost. Pentru aceasta, roagă-te preanevinovată Stăpână a lumii.
să se mântuiască sufletele
Canonul Sfinților Țari Mucenici
noastre. Glasul al 6-lea:
Irmos: Pe Cel Ce a acoperit...

CANOANELE O, purtătorule de cunună,


Se pune Canonul Născătoarei de Nicolae, dimpreună cu
Dumnezeu, cu irmosul pe 6, și al mulțimea mucenicilor, cu
Sfinților Țari Mucenici, pe 8. Țarina, cu pruncii și cu slugile,
dinaintea Cerescului Tron al lui
Cântarea 1: Hristos aflându-vă, trimiteți
CANONUL Născătoarei de Dumnezeu
nouă de sus luminare, ca
glasul al 8-lea:
Irmosul: strălucind în întunericul
împietritelor noastre inimi, să
Apa trecând-o ca pe uscat și putem slăvi cu bucurie cinstita
«din răutatea egiptenilor voastră pomenire!
«scăpând, israeliteanul striga:
«Izbăvitorului și Dumnezeului Acum s-a împlinit prorocia
«nostru să-I cântăm». Starețului din Sarov, căci
Dumnezeu a proslăvit pe cel
Tirania morții de demult, prin care pe Stareț îl proslăvise
nașterea ta, Stăpână, o ai oarecând, Biserica Rusiei
surpat; pentru aceasta grăim proslăvind pe Țarul ei cel mult-
ție: Bucură-te, mântuirea celor pătimitor. Pentru care ne și
14 LUNA IULIE-

rugăm, dimpreună cu Sfântul Moise, Proorocul, de demult


Serafim, ca harul Duhului Sfânt te-a închipuit pe tine, zicând:
să-l dobândim asemenea. Rug însuflețit și nears ești,
Slavă..., Fecioară, ceea ce ai în pântece
Inima împăratului este în focul Dumnezeirii.
mâna Domnului, zice Domnul. Fiul tău ascultând rugă-
Iară tu, robul lui Dumnezeu, cel ciunea, Preacurată Născătoare
uns, ai zis: „Nu numai viața de Dumnezeu, Se milostivește
mea, ci soarta întreg pământului spre sufletele noastre, ca un
rusesc, în mâna Domnului se iubitor de oameni.
află.”
Și acum..., a Născătoarei de Pe Unul din Treime ai născut,
Dumnezeu: Maică prealăudată, cu nespusă
Tu ești puterea noastră, tu minune, pe Care L-a lăudat
adunarea pruncilor, strigând:
lauda și veselia noastră,
Osana, bine este cuvântat Cel ce
nebiruită Mijlocitoare, Doamnă
vine întru numele Domnului.
și Apărătoare a pământului
rusesc. O Preasfântă Născătoare Canonul Sfinților Țari Mucenici
de Dumnezeu, roagă-te Irmosul: Pe Tine, Cel Ce pe ape...
dimpreună cu Sfinții Țari
Mucenici Mult-pătimitori și cu
Văzându-ți țara sfâșiată și
toți Noii Mucenici, să se pângărită de cei fără-de-
mântuiască sufletele robilor tăi. Dumnezeu, o, Cuvioase Țarule,
Catavasia: Deschide-voi gura cu amar ai plâns din adâncul
mea... inimii, ca Ieremia - Proorocul
oarecând, cu amar suspinând și
Cântarea a 3-a: rugându-te pentru norodul ce
Irmosul: păcătuise: „Atotmilostive
Doamne, Cel ce ai făcut cele Doamne, să nu părăsești pe cei
«de deasupra crugului ceresc și care m-au părăsit!”
«ai zidit Biserica, Tu pe mine Pe pământ ai flămânzit și ai
«mă întărește întru dragostea însetat după neprihănirea cea
«Ta; că Tu ești marginea dumnezeiască, pentru care ți-ai
«doririlor și credincioșilor și dat cu smerenie viața, Nicolae,
«întărire, Unule, Iubitorule de Dreptule. Iar acum, de preapli-
«oameni». nul Cereștii Împărății desfătat
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 15
fiind, în locașurile ei veșnic te-ai inimi înfrânte strigăm cu
sălășluit. pocăință: Iartă-ne și ne
Slavă..., miluiește, Dumnezeule, după
Vindecări și minuni revărsați mare mila Ta; fărădelegea
din Ceruri, Sfinților Țari noastră o șterge și revarsă
Mucenici Mult-pătimitori, peste asupra țării rusești, pentru
norodul care cu credință către mijlocirile Sfinților Tăi Muce-
voi aleargă. Pentru aceasta, cu nici Mult-pătimitori, iertare de
rugăciunile voastre, și durerea păcate, pace și mare milă (De
noastră în bucurie preschim- două ori).
bați-o! Slavă..., Și acum..., a Născătoarei
de Dumnezeu:
Și acum..., a Născătoarei de
Dumnezeu: O, Maica Luminii cea plină de
Pe tine te știm liman și dar, roagă pe Fiul tău și
acoperământ ceresc, Prea- Dumnezeul nostru, ca iarăși să
binecuvântată Maică a lui așeze pământul nostru
Dumnezeu. Mântuiește-ne și ne pravoslavnic, în pace și în belșug
apără cu ajutorul tău, tu una să-l țină, și de războiul cel dintre
Cea de toți cântată! noi să îl păzească, Sfânta Sa
SEDEALNA sfântului, Biserică întărindu-o și de
glasul al 4-lea: necredință, dezbinare și
Când mulți din frații noștri au învățătura cea greșită păzindu-o
pe dânsa!
lepădat pe Dumnezeu și
poruncile Lui, ridicându-se
Cântarea a 4-a:
împotriva Domnului și-a
Irmosul:
unsului său, aprinsu-s-a mânia
lui Dumnezeu asupra Am auzit, Doamne, taina
pământului rusesc. Dragostea «rânduielii Tale, am înțeles
multora răcindu-se, frate pe «lucrurile Tale și am prea-
frate a ucis, iară poporul rus îm- «slăvit Dumnezeirea Ta».
prăștiat a fost pe fața Cu strigare fără încetare, te
pământului întreg. Bisericile ne- chema pe tine bolnavul cel
au fost pângărite, foametea ne-a slăbănogit în boala cea fără de
pustiit, străinii ne-au cotropit și vindecare, pe care, auzindu-l, l-
urâți am ajuns între neamuri. ai vindecat, preanevinovată Stă-
Iar acum, pricepând acestea, din până.
16 LUNA IULIE-

Zapisul căpeteniei celei ce încă din zorii domniei tale, și


scrisese cu sângele său, l-ai scos multele suferințe răbdându-le ca
din mâna diavolului, Stăpână, un alt Iov, răsplată ai dobândit
cu puterea ta cea atotstăpâni- însutită în Ceruri, unde acum te
toare. desfătezi, Sfinte Tarule
Mucenice!
Auzind de puterea ta, cu care Și acum..., a Născătoarei de
ai izbăvit pe mulți din primejdii, Dumnezeu:
Preacurată Născătoare de
Deschide-ne nouă porțile
Dumnezeu, grăim către tine:
milostivirii celei iubitoare,
Ceea ce ai născut pe Cel slăvit în
Preabinecuvântată Născătoare
Treime, roagă-te să ne
de Dumnezeu, ca să fim izbăviți
mântuiască de partea cea de-a
noi de tot necazul și durerea, și
stânga.
neîncetat să îți cântăm unele ca
Cu adevărat, Născătoare de acestea, că tu ești mântuirea
Dumnezeu, tu ești scăparea neamului creștinesc.
noastră din amărăciunea păca-
tului lui Adam, cel întâi zidit. Cântarea a 5-a:
Irmosul:
Canonul Sfinților Țari Mucenici
Irmos: Deșertarea Ta cea
Luminează-ne pe noi,
Dumnezeiască... «Doamne, cu poruncile Tale și
«cu brațul Tău cel înalt, pacea
Cu sărăcia duhului te-ai «Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule
îmbogățit, Sfinte Nicolae, iar «de oameni».
Domnul vrednic te-a făcut nu
doar de împărăția pământească, Miluiește-mă, Maica lui Dum-
ci și de cea cerească. nezeu, precum ai miluit pe
femeia aceea, căreia i se umflase
Cuprins ai fost de întristare, tot trupul, că nu am altă nădejde
purtătorule de cunună, Nicolae, sau ajutor afară de tine.
văzând orbirea norodului care
de împăratul cel Ceresc s-a ªtiu, Doamna mea, că pentru
lepădat, precum și de cel pă- păcatele mele te supăr, dar
mântesc. pentru că S-a întrupat Fiul lui
Slavă..., Dumnezeu întru tine și pentru
noi s-a făcut om, pentru aceea
Cu bărbăție punându-ți am năzuit la tine eu, ticălosul, să
nădejdea întreagă în Dumnezeu, mă miluiești.
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 17

Stăpâna îngerilor, Maica să- Și acum..., a Născătoarei de


Dumnezeu:
racilor și ajutorul celor străini,
la cunoștința ta, la ajutorul tău În noroiul păcatelor căzuți
și la acoperământul tău scap, ca zăcând și furtuna fărădelegilor
să mă miluiești. înecându-ne, către tine strigăm,
Milostivește-te spre mine, Doamnă, noi, robii tăi, căci pe
Mântuitorul nostru ai născut cu
Maica lui Dumnezeu, precum te-
trup. Caută, deci, spre noi, și ne
ai milostivit spre cele două
izbăvește de patimile cele
fecioare curate, trimițându-le
stricătoare de suflet.
lor cununi din cer.

Canonul Sfinților Țari Mucenici Cântarea a 6-a:


Irmos: Văzând lumina cea neapusă... Irmosul:

Făcător de pace te-ai arătat, Rugăciunea mea voi vărsa


Sfinte Țarule Nicolae, pacea «către Domnul și Lui voi spune
lumii întregi căutându-o, mii de «necazurile mele; că s-a
oameni mântuind și apărând în «umplut sufletul meu de rău-
patria ta și pretutindeni. Pentru «tăți și viața mea de iad s-a
aceasta, fiu al lui Dumnezeu te- «apropiat, și ca Iona mă rog:
ai chemat, după cuvântul «Dumnezeule, din stricăciune
Domnului. «scoate-mă».
Surghiun ați îndurat, ocară și Bucură-te, ceea ce ești plină
prigoană, și tot cuvântul rău de bucurie, Marie, Domnul este
împotriva voastră s-a grăit, cu tine, a strigat Aglaida și a
Sfinților Mucenici Mult- izgonit pe diavolul, care-i făcea
pătimitori. Bucurați-vă, dar, și supărare în tot ceasul.
vă veseliți foarte, că multă plată Cu dinadinsul mă rog ție,
ați aflat în Ceruri. Maica lui Dumnezeu, să mă
Slavă..., miluiești și să mă acoperi sub
Slujitorii tainei fărădelegii, acoperământul tău, când va
cunună de spini împletind, pe ședea Fiul tău pe scaunul cel
fruntea ta au așezat-o, cap înfricoșător.
împărătesc, Mucenice Nicolae. Cu cântări întreite cântăm ție:
Pierit-au, însă, faptele lor în Bucură-te, ceea ce ai născut
veac. Lumina lumii; bucură-te, ceea
18 LUNA IULIE-

ce ne mântuiești de primejdiile Și acum..., a Născătoarei de


noastre; bucură-te, Maica lui Dumnezeu:
Hristos, Dumnezeul nostru. La tine alergăm, împărăteasă
Doamnă, a credincioșilor
Canonul Sfinților Țari Mucenici Apărătoare și în tine punem
Irmos: Prins a fost, dar nu s-a ținut...
nădejdea mântuirii noastre. O,
Păzitor întreg neamului celui Preasfântă Doamnă, de Dum-
drept-slăvitor te-ai arătat, nezeu Născătoare, nu trece cu
Nicolae, Alesule al lui vederea rugăciunea noastră.
Dumnezeu, și îndrăzneț
apărător al slavilor, ajutându-i CONDAC, glasul al 8-lea:
în necazuri după cum fratele pe
frate ajută. Voi, care ați fost aleși de
Împăratul împăraților și
O, fiule credincios al Sfintei Domnul domnilor, care din
Biserici, râvnitor te-ai arătat al neamul țarilor Rusiei coborâți,
proslăvirii sfinților și ziditor de Drept-credincioșilor Mucenici,
biserici, căci cu podoabă ai care ați pătimit cu sufletul și cu
înfrumusețat sfintele mănăstiri, trupul moartea cea pentru
și cu binefaceri ai miluit Țara Hristos, și cu cereștile cununi v-
Sfântă și Muntele cel Sfânt al ați încununat; către voi ca și
Athonului, ca un păzitor al către niște păzitori ai noștri plini
luminii celei drept-măritoare și de har, cu dragoste strigăm,
al cinului celui călugăresc. cântare de mulțumire aducând:
Slavă..., Bucurați-vă, Mult-pătimitori-
Prin viețuirea și lucrarea lor, împărăteștilor Mucenici,
voastră, faptele dragostei mijlocitori fierbinți ai Sfintei
săvârșind din destul, pilde v-ați Rusii dinaintea lui Dumnezeu!
făcut creștinilor, Sfinților ICOS
Mucenici împărătești,
Strălucirea slavei și a cuvioșiei
de
Dumnezeu încununați, Țarule
comoară, dimpreună cu
Nicolae și Țarină Alexandra,
purpura și coroana cea de mult
căci pe Hristos Dumnezeul
preț purtându-le, cu milostivire
nostru, Piatra de temelie a Bise-
și cu dreptate v-ați împodobit,
ricii, în capul unghiului L-ați
credința, nădejdea și dragostea
așezat.
cele către Dumnezeu până la
moarte vădindu-le. Către voi ca
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 19
și către niște păzitori ai noștri prematură a acestuia a lipsit pe
plini de har, cu dragoste moștenitorul tronului de o pregătire
strigăm, cântare de mulțumire temeinică în vederea conducerii
marelui imperiu.
aducând: Bucurați-vă, Mult- Amintim faptul că Alexandru al III-
pătimitorilor, împărăteștilor lea, tatăl lui Nicolae, a murit pe
Mucenici, mijlocitori fierbinți ai brațele iscusitului său duhovnic,
Sfintei Rusii dinaintea lui Sfântul Ioan de Kronstadt la Livadia.
Dumnezeu! Abia împlinise 47 de ani.
În anul 1894, Alix Victoria Melena
Louise Beatrice, fiica marelui Duce
SINAXAR de Messen și Darmstadt, Ludovic al
Sinaxarul zilei din Minei, apoi acesta: IV-lea, devine soția țarului Nicolae al
În această zi, facem pomenirea II-lea. În urma botezului ortodox,
Sfinților Țari Mucenici Romanov: Alix s-a numit Alexandra. Familia
Împăratul Nicolae al II-lea, nou formată a avut cinci copii,
Împărăteasa Alexandra, alături de crescuți cu multă evlavie față de
copiii lor Marile Ducese - Olga, valorile Ortodoxiei.
Tatiana, Maria și Anastasia, și Domnia lui Nicolae al II-lea s-a
Țareviciul Alexei. desfășurat pe fundalul intensificării
mișcărilor revoluționare, naționa-
Familia Romanovilor datează ca liste și fanatice, cărora li s-au opus
dinastie domnitoare în Rusia, din acțiunile represive ale statului rus.
anul 1613. Nicolae al II-lea, fiul cel Înfrângerea din războiul ruso-
mare al Țarului Aleksandru al III- japonez (1904 – 1905) și revoluția din
lea, s-a născut la Țarskoe Selo, astăzi 1905-1907 au șubrezit mult Rusia
orașul Pușkin, pe 6/18 mai 1868, de țaristă. Alături de puterile Antantei,
sărbătoarea Sfântului și Dreptului Rusia, cea mai întinsă țară din lume,
Iov, anticipându-se parcă răbdarea intră în Primul Război Mondial.
îndelungă, credința nestrămutată a Înfrângerile și pierderile de pe front,
acestui țar, care a sfârșit dramatic dezastrul economic și moral al țării
fiind răpus de gloanțe. au dus la scăderea drastică a
Nicolae era un om foarte credincios. autorității Țarului și a popularității
Deși considerat o fire visătoare, prea dinastiei, atât în rândul maselor, cât
pașnică pentru un viitor țar, istoria și în acela al marii aristocrații ruse.
prin meandrele ei l-a așezat pe tronul Revoluția burghezo-democratică din
plin de glorie al înaintașilor. La 13 februarie 1917 îl silește pe Nicolae al
martie 1881, în urma asasinării II-lea să abdice pe 2/15 martie 1917.
bunicului său, Alexandru al II-lea, Cu actul său de renunțare la tron se
Nicolae a ajuns țarevici (moștenitor încheie o istorie glorioasă a unei
al tronului), iar tatăl său, țarul dinastii de peste trei secole care a
Alexandru al III-lea a devenit
suveranul „sfintei Rusii”. Moartea
20 LUNA IULIE-

marcat istoria, cultura, dar mai ales O noapte dramatică și neuitată, căci
credința poporului rus. fiorul morții a lovit înspăimântător.
Pe 8/21 martie, țarul Nicolae este Au fost uciși: țarul Nicolae al II-lea,
arestat împreună cu familia, țarina Alexandra Feodorovna și
impunându-i-se domiciliu forțat la copiii: cele patru prințese - Olga (22
Țarskoe Selo, reședința de vară a ani), Tatiana (20 ani), Maria (18 ani),
țarilor. De aici membrii familiei Anastasia (16 ani) și țareviciul Alexei
imperiale sunt trimiși cu forța la (14 ani), iar împreună cu dânșii au
Tobolsk, o localitate foarte izolată mai fost nimiciți patru dintre
din Siberia, unde locuiesc într-o însoțitorii familiei regale.
clădire în care nu se puteau respecta După ce i-au omorât, ucigașii au
regulile de igienă. După revoluția din încărcat victimele în mașină și le-au
octombrie 1917, au fost duși la scos din oraș. Ajungând în mijlocul
Ekaterinburg, aceasta fiind ultima pădurii unde se afla o mină în formă
lor reședință, înainte de a fi de fântână, numită „groapa
împușcați, lucru întâmplat în Ganina”, au ars trupurile, iar ceea ce
noaptea de 16-17 iulie 1918. focul nu a putut distruge a fost
Bolșevicii, conduși de Lenin, au stropit cu acid sulfuric și apoi
alcătuit un plan mișelesc de asasinare îngropat. Au pus pământ în groapă
a țarului și a întregii sale familii. după care au așternut câteva
Plutonul de execuție era condus de vreascuri și cu o mașină militară au
Iacov Iurovski. La semnalul stabilit tasat pământul pentru a nu se mai
intră echipa călăilor. Față în față cu cunoaște locul care a primit în
împăratul stă Iurovski care citește măruntaiele sale atâtea trupuri
sentința. Rostind ultimul cuvânt, nevinovate, prin venele cărora
înșfacă arma din buzunar și trage curgea sânge împărătesc.
drept în fața neajutoratului țar. Se Este interesant de amintit faptul că,
aud țipetele femeilor. Țarina tocmai în acel an, Biserica Ortodoxă
Alexandra și prințesa Olga își fac Rusă a instituit Sărbătoarea Sfinților
semnul Crucii, după care și ele cad Ruși, pe care țarul o acceptase cu
secerate de necruțătoarele gloanțe. multă recunoștință și evlavie. Nu
Se continuă acțiunea sângeroasă, se avea de unde să știe că el însuși,
mai trag câteva focuri, chiar și atunci alături de cei dragi ai familiei sale,
când toți sunt căzuți la podea. Alexei, vor fi cinstiți odată cu mulțimea
cel care trebuia să asigure sfinților lui Dumnezeu plămădiți pe
continuitatea dinastiei, zăcea ciuruit pământ rusesc.
de gloanțe. Ca să fie sigur că nu mai Rămășițele familiei împărătești au
trăiește Iurovski se apropie și trage zăcut în uitare și ignoranță până în
încă trei cartușe care-i sfredelesc iulie 1991, când s-a aprobat
pieptul. La finalul acestui masacru s- exhumarea lor pentru începerea
a auzit rostindu-se: „Acum sunt morți procesului de identificare a sfintelor
cu toții!” moaște, care a durat până în 1994. La
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 21
17 iulie 1998, la 80 de ani de la mântuiește-ne și ne luminează pe noi!
masacru, rămășițele pământești ale Amin.
Romanovilor au fost înmormântate Cântarea a 7-a:
în cadrul unei impresionante Irmosul:
Tinerii, cei ce au mers din
ceremonii religioase la Catedrala
Petro-Pavlovsk din Sankt
Petersburg, în cripta casei regale «Iudeea în Babilon oarecând,
rusești, la care participaseră: «cu credința Treimii, văpaia
arhierei, preoți, călugări și o mulțime «cuptorului au călcat-o,
de credincioși. Cu prilejul «cântând: Dumnezeul
ceremoniei a fost purtată în chip «Părinților noștri, bine ești
solemn o icoană pictată a familiei
Romanivilor care au suferit moarte
«cuvântat».
martirică. Potrivit unui ziar central, Pe Mângâietorul tuturor
Русский Вестник, Mesagerul rus, în născând, Maică prealăudată,
timpul procesiunii, pe chipurile curată ai rămas ca și înainte de
martirilor înfățișați pe icoană au
naștere; pentru aceasta, grăim:
apărut pete sângerii. Sub privirile
miilor de pelerini, culorile deveneau Bucură-te, Maică, care nu știi de
mai pronunțate, iar icoana împrăștia mire; pe tine te binecuvântăm
miros de bună mireasmă. întru toți vecii.
La data de 4 august 2000, țarul Fecioară ai fost mai înainte de
Nicolae al II-lea împreună cu familia
sa au fost canonizați de Biserica naștere și întru naștere iarăși ai
Ortodoxă Rusă, fiind trecuți în fost fecioară și după naștere
calendar drept cuvioși supuși iarăși fecioară ai rămas; pentru
pătimirii. aceasta, pe tine te binecuvântăm
Cât adevăr cuprinde psalmistul în a întru toți vecii.
sa cugetare: Minunat este Dumnezeu
întru sfinții Săi, căci sfinții, prin viața Învăluindu-ne întru această
și credința lor l-au arătat lumii pe lume și căzând în noroiul păca-
Dumnezeu. Iar în cazul de față telor, Stăpână, grăim ție: Vino
Sfânta Ortodoxie a fost mărturisită degrab și ne scoate pe noi din
sub amenințarea gloanțelor. adâncul răutăților noastre, că pe
Deși strivită, legată în lanțuri, tine te binecuvântăm întru toți
spionată, ciuntită, trădată și
părăsită, Biserica Ortodoxă din vecii.
Rusia a supraviețuit căci capul ei Canonul Sfinților Țari Mucenici
nevăzut, Hristos Dumnezeu, nu a Irmos: Negrăită minune! Cel Ce a...
contenit să vegheze asupra ei. Ca niște părinți iubitori de fii
Cu ale lor sfinte rugăciuni, ați cercetat pe ostașii cei răniți,
Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne, și ca de cei născuți din voi v-ați
22 LUNA IULIE-

îngrijit, Sfinților Țari Mucenici, «lăudați-L și-L preaînălțați


cu dragoste mângâindu-i și cu «întru toți vecii».
lacrimi înrourându-le mormin- Pe Împărăteasa cerului și a
tele. pământului, care a născut neis-
Pildă v-ați făcut de virtuoasă pitită de nuntă pe Hristos, Fiul
viețuire în Sfânta Taină a lui Dumnezeu, și pe care o laudă
Cununiei, în cuvioșie crescându- oștile îngerești, lăudați-o și
vă pruncii, Sfinte Țarule Nicolae preaînălțați-o întru toți vecii.
și Țarină Alexandra, ca pe o Daniil Proorocul, de demult a
cerească grădină tocmindu-vă închipuit nașterea ta, Preacu-
casa. Pentru aceasta vă bucurați rată Născătoare de Dumnezeu,
acum în Ceruri, cu pruncii că ai purtat în pântecele tău pe
voștri dimpreună! Făcătorul cerului și al pămân-
Slavă..., tului, pe Care, născându-L, ai
În culmea slavei omenești rămas nestricată; pe tine te
aflându-te, Sfinte Nicolae, și ca preaînălțăm întru toți vecii.
pe un nimic socotindu-o, slava Pe Dumnezeu, Cuvântul cel
cea cerească o ai râvnit-o mai din Dumnezeu, Care S-a
mult, pentru care s-a și nevoit pogorât în pântecele tău prin
sufletul tău până la moarte umbrirea Sfântului Duh, L-ai
Și acum..., a Născătoarei de născut fără de stricăciune; pe
Dumnezeu:
tine te preaînălțăm întru toți
O, Preasfântă Născătoare de vecii.
Dumnezeu, înviază mintea
noastră cea de multe patimi Canonul Sfinților Țari Mucenici
omorâtă și întărește-ne ca să Irmos: Spăimântează-te,
lucrăm cele plăcute lui Dumne- înfricoșându-te, cerule...
zeu, ca astfel să ne învrednicim Sfinții lui Dumnezeu
să te mărim pe tine, vestindu-vă mai dinainte
Apărătoarea neamului celui sfârșitul cel mucenicesc, precum
creștinesc. Agav, proorocul, lui Pavel
oarecând, nici voi, Sfinților
Cântarea a 8-a: Mucenici și Mult-pătimitori
Irmosul: împărătești nu v-ați spăimântat,
Pe Împăratul ceresc, pe Care neabătându-vă la dreapta ori la
«Îl laudă oștile îngerești, stânga de pe cale, ci cu bărbăție
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 23
înaintând, ați privit pururea la Cântarea a 9-a:
Hristos, Cel Ce credința voastră Irmosul:
o a desăvârșit. Cu adevărat, Născătoare de
În vremea pătimirii voastre, «Dumnezeu te mărturisim pe
Sfinților Mucenici, nu v-ați «tine Fecioară curată, noi cei
lepădat de Calea Adevărului și a «izbăviți prin tine, slăvindu-te
Vieții, de Hristos Dumnezeul «cu cetele cele fără de trup».
nostru, ci nespăimântându-vă Isaia, de demult, dănțuind a
de cei ce cu ură luptau împotriva grăit: Iată, Fecioara în pântece
Lui, răbdând până la capăt, ați va lua și va naște Fiu. Pentru
urmat căii celei împărătești, aceasta grăim ție: Bucură-te,
dobândind viața cea de veci. ceea ce ai purtat în pântecele
Slavă..., Tău pe Cel mai înainte de toți
Vai nouă, care am călcat vecii; pe Acela roagă-L să
legământul părinților noștri, mântuiască sufletele noastre.
necredincioși arătându-ne Proorocul David te-a lăudat
neamului împărătesc rânduit să oarecând în cartea Psalmilor,
stăpânească peste noi cu arătându-te Maica Făcătorului
binecuvântarea Sfintei Biserici. tuturor, pe Care roagă-L să
Că iată, astfel ne-am abătut de la mântuiască sufletele noastre.
calea lui Dumnezeu. Iartă-ne,
Doamne, de toate cele câte am
Ce limbă omenească te va
făcut și milostivește-Te spre noi, lăuda pe tine după vrednicie,
pentru rugăciunile Sfinților ceea ce ești mai cinstită decât
Mucenicilor Tăi Mult- heruvimii? Pentru aceasta cu
pătimitori! guri fără tăcere, grăim ție:
Și acum..., a Născătoarei de Bucură-te, ceea ce de îngeri ești
Dumnezeu: mult lăudată, Domnul este cu
tine.
Pe tine singură te știm
Apărătoare, Preasfântă Canonul Sfinților Țari Mucenici
Născătoare de Dumnezeu. Irmos: Nu te tângui, Maică...
Roagă-te, dar, neîncetat pentru Să învieze Sfânta Rusie,
noi, ca să dobândim pocăința și
Doamne, cu rugăciunile
îndreptarea, că tu ești nădejdea
Sfinților Tăi Mucenici, Țarii cei
și limanul sufletelor noastre.
Mult-pătimitori și ale tuturor
Noilor Mucenici și să se
24 LUNA IULIE-

risipească degrabă vrăjmașii ei, LUMINÂNDA


și să piară de la fața ei toți cei ce Glasul al 3-lea:
o urăsc pe dânsa, de acum și Dinaintea Luminii Celei
până în veac. Neapuse aflându-vă, Sfinților
Țarul și Suveranul nostru Țari Mult-pătimitori, dimpre-
toată nădejdea în Domnul și-a ună cu cetele Mucenicilor
pus. Pentru aceea și noi, rugându-vă, să nu ne părăsiți în
asemenea, să ne rugăm încercări (De două ori).
Dumnezeului nostru cu nădejde, Slavă..., Și acum..., a Născătoarei
ca prin rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, asemenea:
de Dumnezeu și ale Sfântului
Tu, Cea care ai născut
Mucenic Nicolae, să adeverească
Lumina Cea Neîmpuținată,
Domnul pământul cel rusesc
Care luminează celor aflați în
întru dreapta credință și să
întunericul necunoștinței și al
mântuiască sufletele noastre.
înșelăciunii, strălucește-ne nouă,
Slavă...,
păcătoșilor, Lumina Fiului Tău.
Primiți puțina noastră
rugăciune, Sfinților Mucenici LA LAUDE
Mult-pătimitori, ca pe o slăvită Se pun stihirile pe patru,
cântare după vrednicie, precum Glasul al 8-lea:
a primit Hristos, oarecând, cei Podobie: O, preaslăvită minune...
doi bani ai văduvei. Să nu ne O, preaslăvită minune! Sfinții
treceți cu vederea pe noi, cei Țari Mucenici, cei Mult-
netrebnici și de patimi luptați, pătimitori, șapte la număr, în
umili cinstitori și închinători ai timpul pătimirii lor celei pentru
voștri. Hristos, dragostea și
Și acum..., a Născătoarei de credincioșia cele către El le-au
Dumnezeu:
păstrat, poverile unul altuia
Sub împărătescul tău purtându-le și împlinind astfel
Acoperământ se mântuiesc robii legea Lui; pentru aceasta
tăi, Preacurată, de orice rău domnesc acum în Ceruri și cu
fiind păziți. Că pe tine singură îndrăzneală îl roagă pe
te-am aflat ajutor în nevoi, în Dumnezeu să mântuiască
întristări, în mângâiere și în sufletele noastre.
lupte, pricină de biruință. De Dumnezeu încununatule,
Mucenice Nicolae, slăvit slujitor
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 25
al Bisericii lui Hristos, păstrător Slavă...,
și apărător al acesteia, de Sfinților Țari Mucenici, cei
Dumnezeu alesule, ca un alt șapte Mult-pătimitori, lauda și
Iustinian cel Mare arătându-te, slava lui Hristos! Prin
ia aminte la glasul rugăciunii bunăvoirea Tatălui Celui Fără-
noastre; iartă, apără și întărește de-început, prin lucrarea de
pe fiii tăi cei rătăciți, ca iarăși desăvârșire a Unuia Născut
întorcându-ne, cu credință și cu Fiului Său și prin împreună-
dragoste să proslăvim pe Cel lucrarea Duhului Sfânt ați fost
Care te-a proslăvit. arătați Mucenici și Mărturi-
O, preaslăvită minune! Sfânta sitori ai credinței, părtași
Muceniță Alexandra, în temnița făcându-vă Împărăției lui
cea amară aflându-se, în mâinile Dumnezeu. Primiți, dar,
potrivnicilor lui Dumnezeu și, pocăința noastră și rugați-vă lui
așteptând moartea cea pentru Dumnezeu Cel Unul în Treime,
Hristos, dimpreună cu fiicele ei, ca să păzească pământul cel
cele patru fecioare înțelepte, a rusesc neclintit în dreapta
strigat: „Iată, Mirele vine! Să ne credință și în unimea cugetului,
gătim, dar, candelele ca să și să mântuiască sufletele
intrăm în cămara cea de nuntă și noastre.
în haina slavei Lui să ne Și acum..., a Născătoarei de
îmbrăcăm." Dumnezeu:
Dreptcredinciosule Țarevici, O, preaslăvită minune!
Mucenice Alexei, cu inimă Împărăteasa cerului și a
umilită ai rostit unele ca acestea: pământului, îndemnată fiind de
„Când voi fi Țar, nu va mai fi Sfinții care din rândurile
nici sărman, nici nevoiaș în noastre s-au ridicat, apără până
împărăția mea!” Iar acum, când astăzi pământul rusesc și cu
prin calea crucii trăind și de milostivire îl îmbogățește,
sfârșitul cel mucenicesc tăinuind în cuprinsul lui, ca pe
învrednicindu-te, în Împărăția niște cerești mărgăritare,
cea cerească ai intrat, multă icoanele ei de minuni făcătoare.
îndrăzneală căpătând, roagă-te O, împărăteasă Maică, Apă-
pentru toți cei ce au trebuință de rătoare Doamnă, să nu încetezi
ajutorul tău cel sfânt. nici în vremurile ce vin, să
reverși asupra noastră mila și
26 LUNA IULIE-

minunile tale, adeverind Cu sărăcia duhului te-ai


credința cea drept-slăvitoare în îmbogățit, Sfinte Nicolae, iar
pământul Rusiei, până la Domnul vrednic te-a făcut nu
sfârșitul veacului. Amin. doar de împărăția pământească,
ci și de cea cerească.
Doxologia Mare. Troparele,
Ecteniile, Otpustul, Ceasul întâi. Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Cuprins ai fost de întristare,
purtătorule de cunună, Nicolae,
văzând orbirea norodului care
de Împăratul Cel Ceresc s-a
lepădat, precum și de cel pă-
mântesc.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
fiii lui Dumnezeu se vor chema.
LA LITURGHIE Cu bărbăție punându-ți
nădejdea întreagă în Dumnezeu,
încă din zorii domniei tale, și
Fericirile se pun din Canoanele
Sfinților cântarea a 3-a, pe 4, și din multele suferințe răbdându-le ca
cântarea a 6-a, pe 4. un alt Iov, răsplată ai dobândit
Întru împărăția Ta când vei veni, însutită în Ceruri, unde acum te
pomenește-ne pe noi, Doamne, când desfătezi, Sfinte Tarule
vei veni întru împărăția Ta. Mucenice!
Pe 12 Fericiți cei prigoniți pentru
Fericiți cei săraci cu duhul, că a dreptate, că a acelora este împărăția
acelora este împărăția cerurilor. cerurilor.
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor Făcător de pace te-ai arătat,
mângâia.
Sfinte Țarule Nicolae, pacea
Pe 10
lumii întregi căutându-o, mii de
Fericiți cei blânzi, că aceia vor
moșteni pământul.
oameni mântuind și apărând în
patria ta și pretutindeni. Pentru
Fericiți cei flămânzi și însetați de
dreptate, că aceia se vor sătura. aceasta, fiu al lui Dumnezeu te-
Pe 8 ai chemat, după cuvântul
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor Domnului.
milui. Fericiți veți fi când, din pricina
Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
ZIUA A ȘAPTESPREZECEA 27
mințind, vor zice tot cuvântul rău Apărătoare și în tine punem
împotriva voastră. nădejdea mântuirii noastre. O,
Păzitor întreg neamului celui Preasfântă Doamnă, de Dum-
drept-slăvitor te-ai arătat, nezeu Născătoare, nu trece cu
Nicolae, Alesule al lui vederea rugăciunea noastră.
Dumnezeu, și îndrăzneț
apărător al slavilor, ajutându-i TROPARUL
în necazuri după cum fratele pe Glasul al 4-lea:
frate ajută. Astăzi, poporul cel bine-
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata credincios vine să se închine cu
voastră multă este în ceruri. mărire celor șapte cinstiți
O, fiule credincios al Sfintei Mucenici Țari, Mult-pătimitori,
Biserici! Râvnitor te-ai arătat al ce s-au făcut pe sine biserică vie
proslăvirii sfinților și ziditor de a lui Hristos: Nicolae și
biserici, căci cu podoabă ai Alexandra, Alexei, Olga, Tati-
înfrumusețat sfintele mănăstiri, ana, Maria și Anastasia. Căci
și cu binefaceri ai miluit Țara aceștia, fără să se teamă nici de
Sfântă și Muntele cel Sfânt al lanțuri, nici de suferințele cele
Athonului, ca un păzitor al de multe feluri, răbdând
luminii celei drept-măritoare și moartea și sfâșierea sfintelor lor
al cinului celui călugăresc. trupuri de mâna celor care
Slavă..., împotriva lui Dumnezeu luptau,
Prin viețuirea și lucrarea au dobândit îndrăzneală în
voastră, faptele dragostei rugăciune dinaintea Cerescului
săvârșind din destul, pilde v-ați Împărat și Stăpân. Pentru
făcut creștinilor, Sfinților aceasta, cu dragoste strigăm
Mucenici împărătești, de către ei unele ca acestea: O,
Dumnezeu încununați, Țarule Sfinților Țari Mucenici Mult-
Nicolae și Țarină Alexandra, pătimitori, luați aminte la glasul
căci pe Hristos Dumnezeul pocăinței și la lacrimile
nostru, Piatra de temelie a Bise- poporului, arătând pământul
ricii, în capul unghiului L-ați rusesc ca pe un răsad care în
așezat. adevăr a odrăslit dragostea cea
Și acum..., a Născătoarei: pentru dreapta credință
creștinească, păziți țara de
La tine alergăm, împărăteasă războiul cel dintre noi și cereți
Doamnă, a credincioșilor de la Dumnezeu pace lumii
28 LUNA IULIE-

întregi, iar sufletelor noastre CHINONICUL:


mare milă. Doamne, mântuiește pe
împăratul și auzi-ne pe noi în
CONDAC, glasul al 8-lea: orice zi Te vom chema.
Voi, care ați fost aleși de
Împăratul împăraților și
Domnul domnilor, care din
neamul țarilor Rusiei coborâți,
Drept-credincioșilor Mucenici,
care ați pătimit cu sufletul și cu
trupul moartea cea pentru
Hristos, și cu cereștile cununi v-
ați încununat; către voi ca și
către niște păzitori ai noștri plini
de har, cu dragoste strigăm,
cântare de mulțumire aducând:
Bucurați-vă, Mult-pătimitori-
lor, împărăteștilor Mucenici,
mijlocitori fierbinți ai Sfintei
Rusii dinaintea lui Dumnezeu!

Apostolul
Epistola către Romani (8, 28-39)
„Fraţilor, ştim că Dumnezeu toate le
lucrează…
(Caută la 2 septembrie).

Evanghelia
De la Ioan (XV, 17-27; XVI, 1-2):
„Zis-a Domnul ucenicilor Săi: aceasta
vă poruncesc vouă: să vă iubiți unul
pe altul…”
(Caută Evanghelia din ziua de 26
octombrie).

S-ar putea să vă placă și