Sunteți pe pagina 1din 28

Slujba Sfântului

Alexandru Nevschi
cneazul rusiei
LA VECERNIA MARE
u ce cununi de laudă
vom încununa pe
fericitul Alexandru,
În 30 august se prăznuiește mutarea tăria oamenilor bine-
Sfintelor Moaște ale Sfântului
credincioşi şi lauda
Alexandru și în 23 noiembrie ziua
adormirii sale. cnejilor ortodocşi, uimitor în
Slujba de față este scrisă pentru minuni şi locuitor cu cei fără de
ambele cazuri. trupuri, izvor nesecat al
vindecărilor dumnezeieşti, râu
După obișnuitul început, cântăm: de multe minuni, revărsare de
Fericit bărbatul... daruri duhovnicești? Pentru
(pentru 30 august)
care, Hristos, pământului nostru
La Doamne, strigat-am..., se pun
stihirile pe 6. dă pace şi mare milă (de 2 ori).
(pentru 23 noiembrie) Cu ce cununi de laudă vom
La Doamne, strigat-am..., se pun încununa pe fericitul
stihirile pe 8, 3 ale Praznicului și 5 ale
Alexandru, pe cârmuitorul
sfântului.
credinței, pe mustrătorul
învăţăturilor eretice, luminoasa
glasul al 2-lea:
Podobie: Cu ce cununi de laude... podoabă a Bisericii, pe doctorul
cel preaînţelept care vindecă
neputinţele şi bolile noastre?
4 LUNA AUGUST
Pentru care, Hristos, clătinările adăugirea firii omenești: un Fiu
vrăjmaşilor le risipeşte, iar nouă este, îndoit în fire, dar nu în fețe.
ne dăruieşte mare milă (de 2 ori). Pentru aceasta, propovăduindu-
Cu ce smerite glasuri vom L pe Dânsul Dumnezeu
cânta pe Alexandru cel desăvârșit și om desăvârșit cu
preaînţelept Pe soarele cel adevărat, mărturisim pe
prealuminos, rugătorul Sfintei Hristos, Dumnezeul nostru, pe
Treimi, mângâierea celor Care roagă-L, Maică nenuntită,
scârbiți şi apărătorul celor să se miluiască sufletele noastre.
(pentru 23 noiembrie)
deznădăjduiţi; lauda drept-
Și acum..., a Praznicului:
slăvitorilor; râu plin de milă şi
bolnavilor doctor fără de argint, După ce te-ai născut tu,
pe imitătorul smereniei lui dumnezeiască Mireasă Stăpână,
Hristos, care ne dăruieşte nouă ai venit în Templul Domnului, ca
mare milă (de 2 ori). să fii hrănită în Sfânta Sfintelor
Slavă..., glasul al 8-lea: ca o sfințită. Atunci și Gavriil a
Cu ce cântări duhovnicești fost trimis la tine, ceea ce eşti cu
totul fără prihană, hrană
vom lăuda pe preaslăvitul
aducându-ţi. Cele cereşti toate s-
slujitor al neapusului Soare, pe
au minunat, văzând pe Duhul
dreptarul adevărului, pe
Sfânt întru tine sălăşluindu-Se.
bucuria pământului nostru, pe
Pentru aceasta, nespurcată,
tăria şi îngrădirea cetății
neîntinată, ceea ce eşti în cer şi pe
noastre, pe hrănitorul celor
pământ slăvită, Maica lui
orfani, pe apărătorul celor
Dumnezeu, mântuieşte neamul
obijduiți, pe stâlpul cel
nostru.
prealuminos, care ne luminează
cu minuni preastrălucite şi ne dă
mare milă? VOHOD
(pentru 30 august) LUMINĂ LINĂ…
Și acum..., a Născătoarei Prochimenul zilei
(Dogmatica)
Împăratul cerurilor, pentru PAREMIILE:
Din Înțelepciunea lui Solomon,
iubirea de oameni pe pământ S-
citire:
a arătat și cu oamenii a viețuit; (3: 1-9)
că din Fecioară curată trup
Sufletele drepților sunt în mâna lui
luând și dintr-Însa ieșind cu Dumnezeu și nu se va atinge de ele
ZIUA A TREIZECEA 5
chinul. Părutu-s-a în ochii celor război împotriva celor fără de minte.
nepricepuți că au murit și ieșirea lor Porni-se-vor bine-ochite săgețile
din această lume s-a socotit pedepsire fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-
și plecarea lor de la noi, sfărâmare, încordat al norilor, la țintă vor lovi.
iar ei sunt în pace. Că de ar fi Și din mânia lui, ca o praștie, va
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea azvârli noian de grindină. Întărâta-
lor este plină de nemurire. Și puțin se-va asupra lor apa mării și râurile
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri îi vor îneca vijelios. Va sta împotriva
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit lor Duhul puterii dumnezeiești și ca
pe dânșii și i-a aflat vrednici de El. un vifor îi va vântura pe ei, și
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit și fărădelegea va pustii tot pământul și
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a răutatea va răsturna scaunele celor
primit. Și în vremea cercetării lor vor puternici. Auziți, dar, împărați, și
străluci și ca scânteile pe paie vor înțelegeți; luați învățătură,
fugi. Judeca-vor neamuri și vor judecători ai marginilor pământului.
stăpâni popoare și va împărăți peste Luați aminte, cei ce stăpâniți mulțimi
dânșii Domnul în veci. Cei ce și cei ce vă trufiți cu ocârmuirea
nădăjduiesc spre El vor înțelege mulțimii neamurilor, că de la
adevărul și credincioșii vor petrece în Domnul s-a dat vouă stăpânirea și
dragoste cu Dânsul. Că har și milă puterea de la Cel Preaînalt.
este întru cuvioșii Lui și cercetare Din Înțelepciunea lui Solomon,
întru aleșii Lui. citire:
(4: 7-15)
Din Înțelepciunea lui Solomon, Dreptul, de va ajunge să se
citire: sfârșească, întru odihnă va fi. Că
(5: 15-24, 6: 1-3) bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
Drepții în veac vor fi vii și de la mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
Domnul este plata lor, și purtarea de numărul anilor, ci căruntețile sunt
grijă pentru dânșii este de la Cel înțelepciunea oamenilor, iar vârsta
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua bătrâneților, viața nespurcată.
împărăția podoabei și stema Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
frumuseții din mâna Domnului; căci iubit și fiindcă viețuia între păcătoși,
cu dreapta Sa îi va acoperi și cu a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna schimbe răutatea mintea lui sau
Lui drept armă și va întrarma viclenia să înșele sufletul lui. Că
făptura spre izbânda asupra râvna răutății întunecă cele bune și
vrăjmașilor. Îmbrăca-Se-va în neînfrânarea poftei schimbă gândul
platoșa dreptății și-Și va pune drept cel fără de răutate. Desăvârșindu-se
coif judecata cea nefățarnică. Lua-va în scurt timp, dreptul a plinit ani
drept pavăză bine întărită sfințenia, îndelungați; că plăcut era Domnului
va ascuți mânia cumplită drept sabie sufletul lui. Pentru aceasta
și împreună cu Dânsul lumea va da Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din
6 LUNA AUGUST
mijlocul răutății. Iar popoarele au noastre stăpânire luminoasă,
văzut și nu au cunoscut, nici nu au cnejilor laudă, iar creştinilor
pus în gând una ca aceasta. Că har și apărător nebiruit; căci şi după
milă este întru cuvioșii Lui și
cercetare întru aleșii Lui.
moarte neîncetat patria ta o
păzești de agareni cu
rugăciunile tale.
LA LITIE
Slavă..., acelaşi glas:
Glasul al 3-lea:
Podobie: De frumusețea fecioriei... Veniţi, soboare numite cu
Mulţimea poporului, fericite, numele lui Hristos, bine-
minunile tale le vesteşte şi le credincioşi şi cneji de Dumnezeu
cântă pretutindeni: căci Hristos cinstitori, împreună cu ierarhii
nouă luminător te-a arătat, şi mulţimea iubitoare de Hristos,
luminând sufletele noastre. luminat alcătuiți cântare,
Glasul al 4-lea: încununatului Alexandru,
zicând: bucură-te, al Treimii
Popor simplu şi cneji, îm- apărător cu nume mare;
preună bogați şi săraci,
bucură-te, al cnejilor laudă de
bucurați-vă, luminoasă
Dumnezeu încununată; bucură-
sărbătoare astăzi prăznuind
te, al creştinilor corn de
apărătorului obștesc, fericitului
Dumnezeu purtător, care
Alexandru; mulţime de popor şi
pentru toţi te rogi lui Hristos, să
adevăraţii rugători, cântaţi pe
dăruiască pace şi mare milă.
mijlocitorul obștesc şi (pentru 30 august)
ajutătorul, pe rugătorul Și acum..., a Născătoarei,
sufletelor noastre. glasul al 5-lea:
Glasul al 5-lea:
Fericimu-te, Născătoare de
Plăcute şi cuvioase Dumnezeu Fecioară, şi te slăvim
Alexandru, din naştere sfânt lui noi, cei credincioşi, pe tine
Dumnezeu ai fost numit, cu cetatea cea nemișcată şi zidul cel
fapte bune luminat te-ai nesurpat, folositoarea cea tare şi
înfrumuseţat, cu milostenia şi scăparea sufletelor noastre.
curăţia vas al Sfântului Duh ai (pentru 23 noiembrie)
fost şi săvârșești preaslăvite Și acum..., a Praznicului,
minuni celor ce cu credinţă vin glasul al 5-lea:
la sfântă racla ta. Strălucit-a zi de bucurie şi
De Dumnezeu încununate, praznic preacinstit; că astăzi ceea
Alexandre, te-ai arătat țării
ZIUA A TREIZECEA 7
ce a fost mai înainte de naştere necontenit, cuvioase, şi acum,
Fecioară şi după naştere a rămas roagă pe Hristos Dumnezeu,
Fecioară, în templu sfânt este fericite Alexandru, să
adusă. Şi Zaharia, bătrânul, tatăl izbăvească din nevoi şi primejdii
Înaintemergătorului, se bucură şi sufletele noastre.
strigă cu veselie: Apropiatu-s-a Stih: Fericit bărbatul care se teme de
nădejdea celor necăjiți, în Domnul, întru poruncile Lui va voi
templul cel sfânt, ca o sfântă, să foarte ( Ps. 111, 1).
se sfințească spre sălăşluirea Nu din Roma ai răsărit şi nici
Împăratului tuturor. Să se din Sion, de Dumnezeu
veselească Ioachim strămoșul şi înţelepţite, ci în pământul Rusiei
Ana să se bucure, că au adus lui te-ai arătat preaslăvit făcător de
Dumnezeu, ca pe o junincă de trei minuni, care neîncetat dăruieşti
ani, pe Stăpâna cea fără prihană. vindecări tuturor celor ce vin cu
Maicilor, împreună bucurați-vă; credinţă la tine.
fecioare, săltați, şi cele sterpe, Slavă..., glasul 1:
împreună dănțuiți. Că ne-a
deschis nouă Împărăţia cerurilor, Cetate aleasă, bucură-te şi te
cea mai înainte rânduită veseleşte, şi prăznuiește
Împărăteasă a toate. Bucurați-vă, luminat; saltă Biserică a lui
popoare, şi vă veseliți. Hristos în care se află cinstitele
moaște ale fericitului
Alexandru, moaște dragi şi
LA STIHOAVNĂ
preaslăvite care izvorăsc minuni
glasul 1:
tuturor celor ce vin cu credinţă.
Podobie: Ceea ce eşti...
Veniţi, toate popoarele, veniţi,
Ca un soare te-ai arătat, credincioşilor, să ne închinăm
fericite, tuturor, căci cu minuni împreună şi cu psalmi să cântăm
mărețe ai luminat toată lumea. bucurându-ne şi cu frică să
Iar noi adunându-ne, lui Hristos sărutăm moaștele minunatului
să-I cântăm, Care ne mântuieşte nostru doctor: celor întristați
pe noi din nevoi cu rugăciunile mângâiere şi nădejde celor
tale. deznădăjduiţi; lauda
Stih: Scumpă este înaintea Domnului ortodocşilor şi sprijin asupra
moartea cuvioșilor Lui (Ps. 115, 6). vrăjmaşilor; apărătorul tuturor
Împodobit cu lumina Harului şi rugător pentru sufletele
Dumnezeiesc săvârșești minuni noastre.
8 LUNA AUGUST
(pentru 30 august) lăudând pe ceea ce s-a făcut
Și acum..., a Născătoarei al Maică lui Dumnezeu şi solitoare
Învierii, de bucurie lumii. Toţi împreună,
Glasul 1: cu bucurie, cu îngerul să strigăm:
Iată, s-a împlinit prorocia lui “Bucură-te, cea plină de Har,
Isaia, că, fecioară fiind, ai care pururea te rogi pentru
născut, iar după naștere, ca și sufletele noastre!”
mai înainte de naștere ai rămas;
că Dumnezeu era Cel ce S-a (pentru 30 august)
născut, pentru aceasta și firile Dacă se face binecuvântarea
pâinilor, se cântă Troparul Sfântului
le-a înnoit. Ci, o, Maică a lui (de 2 ori) și Născătoare de Dumnezeu
Dumnezeu, rugăciunile robilor (o dată).
tăi, ce se aduc ție în biserica ta,
TROPARUL
nu le trece cu vederea, ci, ca una Glasul al 4-lea:
ce ai purtat în brațele tale pe Cel
milostiv, spre robii tăi Cunoaşte-ţi pe frații tăi,
milostivește-te și roagă-L să rusescule Iosif, care nu în Egipt,
mântuiască sufletele noastre. ci în cer împărățești, bine-
(pentru 23 noiembrie) credinciosule cneaz Alexandre,
Și acum..., a Praznicului, şi primeşte rugăciunile noastre,
glasul al 6-lea: înmulțind pâinea poporului tău
Astăzi cetele credincioşilor, cu buna rodire a pământului,
adunându-ne, duhovnicește să apărând cu rugăciunea orașele
prăznuim şi pe dumnezeiasca stăpânirii tale, şi moștenitorilor
fiică, Fecioara şi de Dumnezeu tăi, bine-credincioşilor
Născătoarea, care a fost adusă în împăraților noştri, asupra
Templul Domnului, cu dreaptă protivnicilor ajutându-le.
credinţă să o lăudăm! Pe cea mai (pentru 23 noiembrie)
înainte aleasă dintre toate Dacă se face binecuvântarea pâinilor,
neamurile, spre sălăşluirea se cântă Troparul Sfântului (de 2 ori)
împăratului tuturor, lui Hristos şi și a Praznicului (o dată).
Dumnezeului nostru. Fecioare, TROPARUL
făclii purtând, mergeți înainte Glasul al 4-lea:
petrecând în chip cinstit pe Ca un vlăstar preacinstit al
pururea Fecioara. Maicilor, rădăcinii credincioase ai fost,
întristarea toată lepădând, cu fericite Alexandru, căci te-a
bucurie împreună urmați, arătat Hristos ca pe o comoară
ZIUA A TREIZECEA 9
dumnezeiască a pământului Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
nostru, noule făcător de minuni,
preaslăvit şi bine-plăcut lui
Dumnezeu. Şi astăzi, adunându- ucură-te, slăvită
ne cu dragoste şi cu credinţă cetate a Vladimirului
întru pomenirea ta, bucurându- şi cu dragi cântări
ne, în psalmi şi cântări Îl slăvim săltează biserică
pe Domnul, Cel ce ţi-a dat harul Dumnezeiască, unde
vindecărilor, pe Care roagă-L să s-au aflat cinstitele moaște ale
mântuiască (mănăstirea, orașul, prea-înţeleptului Alexandru, cel
sau satul) acesta, şi țara noastră ce dăruieşte tuturor felurite
bine-plăcută lui Dumnezeu să-I vindecări. Şi pentru aceasta,
fie, şi toţi fiii ei să se mântuiască. către el să strigăm: cu rugă-
ciunile tale, fericite, vindecă
neputinţele noastre şi bolile
noastre, şi ne izbăvește de toate
ispitele pe cei ce cu credinţă şi
dragoste lăudăm pomenirea ta.
(pentru 30 august)
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:
glasul al 5-lea:
Preasfântă Fecioară, rugă-
LA UTRENIE ciune pentru noi aducând acum
către Fiul tău, împreună cu
(pentru 30 august) cuviosul Alexandru, de toată
La Dumnezeu este Domnul... se cântă răutatea izbăvește-ne pe noi.
troparul sfântului (de două ori). (pentru 23 noiembrie)
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei de
Dumnezeu
Slavă..., Și acum..., a Praznicului.
glasul 1:
Podobie: Mormântul Tău...
(pentru 23 noiembrie)
La Dumnezeu este Domnul... se cântă Împreună cu Ioachim, şi pe
troparul Praznicului (de două ori). Ana, strămoșii lui Hristos, să-i
Slavă..., al sfântului (o dată). Și fericim toți credincioşii
acum..., al Praznicului (o dată).
dumnezeiește; că în casa lui
După prima catismă, Dumnezeu au dat pe rodul lor, pe
Sedealna întâi, Preacurata şi Preasfânta
glasul al 4-lea: Fecioară, acolo cu cinste a se
10 LUNA AUGUST
hrăni, spre lăcaş Cuvântului Mărimurile
Celui negrăit. Glasul 1:
Stih 1: Cerurile spun slava lui
După a doua catismă, Sedealna,
Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o
glasul al 3-lea:
vestește tăria (Psalm 18, 1).
Podobie: De frumuseţea fecioriei...
Cu mulţumire să chemăm pe Mărimu-te pe tine, bine-
credinciosule cneaz Alexandru,
plăcutul lui Hristos cel milostiv
şi cinstim sfântă pomenirea ta,
şi blând, care cu sârguinţă şi
căci tu te rogi pentru noi lui
dragoste pentru noi se roagă,
Hristos Dumnezeului nostru.
strigându-i: risipeşte patimile
noastre şi depărtează de la noi Stih 2: Fulgerele Lui au luminat
plăcerile demonice şi cere de la lumea (Psalm 76, 17).
Dumnezeu să ne dăruiască milă. Stih 3: Că a întărit lumea care nu se
(pentru 30 august) va clinti (Psalm 92, 2).
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, Stih 4: În tot pământul a ieșit vestirea
același glas și podobie: lor și la marginile lumii cuvintele lor
Grabnicul tău acoperământ şi (Psalm 18, 4).
ajutorul, şi mila arată-le spre Stih 5: Vestiți între neamuri slava Lui
robii tăi, şi valurile gândurilor și la toate popoarele minunile Lui
(Psalm 95, 3).
celor deșarte, Curată, potolește-
le, şi sufletul meu cel căzut, Stih 6: Supus-a popoarele nouă și
neamurile sunt sub picioarele noastre
ridică-l, Născătoare de
(Psalm 46, 3).
Dumnezeu, că știu, Fecioară, că
Slavă Ție, Treime Sfântă: Părinte,
poți toate câte le voiești. Cuvinte și Duhule Sfinte, zicând:
(pentru 23 noiembrie)
Slavă Ție, Dumnezeule.
Slavă..., Și acum..., a Praznicului. Și acum..., același glas:
glasul al 3-lea:
Bucură-te, ceea ce ești plină de har,
Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi...
Marie, Domnul este cu tine, zicând:
De veselie astăzi lumea toată s- Și prin tine cu noi.
a umplut întru bine-vestită Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție,
prăznuirea Născătoarei de Dumnezeule (de trei ori)!
Dumnezeu, strigând: Aceasta
este cortul cel ceresc. După Polieleu, Sedealna.
glasul al 8-lea:
Polieleu: Robii Domnului... Podobie: Pe Înţelepciunea...
ZIUA A TREIZECEA 11
Duhul Sfânt pe tine, fericite, se a strigat: Bucură-te, minune a
te-a povățuit ca țara ta să o toată lumea.
păstorești pe pășunile
Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
mântuitoare, iar Hristos Din tinerețile mele...
luminător te-a arătat poporului
cu adevărat, şi noi, săltând cu Prochimen, glasul al 4-lea:
bucurie, zicem: Bucură-te,
părinte, cel ce ai primit întreite Cinstită este înaintea
cununi de la Dătătorul a tot Domnului moartea cuvioșilor
binele. Lui (Ps. 115, 6).
Slavă..., Și acum..., a Născătoarei, Stih: Ce vom răsplăti Domnului
același glas: pentru toate câte ne-a dat nouă (Ps.
(pentru 30 august) 115, 3)?
Înfricoșătoarea minune a
zămislirii şi chipul cel de negrăit Toată suflarea....
al nașterii, întru tine s-a EVANGHELIA
cunoscut, Curată, pururea Evanghelia de la Matei (XI, 27-30):
,,Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate
Fecioară. Îmi spăimântează
Mi-au fost date de către Tatăl Meu...”
mintea şi-mi înfricoșează gândul (caută joi în săptămâna a IV-a după
slava ta, Născătoare de Rusalii).
Dumnezeu, cea întinsă tuturor Psalmul 50
spre mântuirea sufletelor Slavă..., glasul al 2-lea:
noastre.
(pentru 23 noiembrie)
Pentru rugăciunile sfântului
bine-credinciosului cneaz, Ale-
Slavă..., Și acum..., a Praznicului,
același glas: xandru, Milostive, curăţeşte
Podobie: Porunca cea cu taină... mulţimea greşelilor noastre.
Să se bucure David, scriitorul Şi acum...acelaşi glas:
de cântări, şi să dănțuiască Pentru rugăciunile
Ioachim împreună cu Ana, că rod Născătoarei de Dumnezeu,
sfânt dintr-înşii a ieşit, Maria, Milostive, curăţeşte mulţimea
dumnezeiasca făclie cea păcatelor noastre.
purtătoare de lumină, şi se Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după
bucură intrând în Biserică. Pe mare milă Ta și după mulțimea
care şi văzându-o fiul lui Varahie îndurărilor Tale curățește fărădelegile
a binecuvântat-o, şi bucurându- noastre (Ps. 50, 1-2).
12 LUNA AUGUST
Și idiomela, făcător de minuni şi să slăvim
glasul al 6-lea: pomenirea lui.
Veniţi toate popoarele ca să Cu cântări duhovnicești să
aducem roadă fericitului şi lăudăm pe preaslăvitul nevoitor
dumnezeiescului Alexandru, şi cinstita şi mult vindecătoarea
cântându-i unele ca acestea: raclă înconjurându-o, să o
Bucură-te, stâlp prealuminos sărutăm cântându-i: Bucură-te,
care ne luminezi pe noi cu luminător preastrălucit al
minunile tale, bucură-te, nor patriei tale.
plin de rouă care stingi flacăra
patimilor şi gândurile rele ale
De Dumnezeu înţelepţite
credincioşilor. Alexandre, chiar şi dacă în anii
cei mai de pe urmă nou-
luminată țara ta pe tine te-a
Canoanele
(pentru 30 august)
crescut, însă de cinstea părin-
Canonul Născătoarei de Dumnezeu ţilor celor de demult te-ai în-
de la Paraclis, cu irmosul pe 6 și două vrednicit, căci după vrednicie ai
canoane ale sfântului pe 8. primit şi darul minunilor.
A Născătoarei:
(pentru 23 noiembrie) David, strămoșul tău, te-a
Canonul Praznicului, cu irmosul pe 6 lăudat de demult, Fecioară
și două canoane ale sfântului pe 8.
dumnezeiască Mireasă,
numindu-te fiică împăratului
Cântarea 1
Hristos. Pe Care şi născându-L
Primul Canon al Sfântului
Glasul al 6-lea: prunc, ca o maică L-ai alăptat.
Irmos:
Al doilea Canon al Sfântului
Ca pe uscat umblând Israel, Glasul al 8-lea:
«cu picioarele prin adânc, pe Primind în inimă, Bunule,
«Faraon, prigonitorul, văzându-
Harul Tău duhovnicesc şi tăria
«l înecat, striga: Să cântăm lui
preaînțeleptei porunci sădind-o
«Dumnezeu cântare de
în sufletele celor evlavioși, dă-ne
«biruinţă».
să-l fericim cu laude pe
Hristoase Dumnezeule, preaslăvitul Alexandru.
dăruieşte-ne cuget şi Prealuminoasă făclie
înţelepciune ca să cântăm cu
strălucind cu minunile ca un al
vrednicie laude preaslăvitului
doilea soare, pomeneşte-ne pe
ZIUA A TREIZECEA 13
noi, toţi cei ce săvârşim sfântă Stând la Tronul Harului cu
pomenirea ta, Alexandre, îngerii te bucuri astăzi şi lumii
preafericite. bogate vindecări împarți, iar pe
Slavă... noi, pe toţi, ne mântuiești cu
A bisericii lui Hristos rugăciunile tale, fericite.
frumusețe ai fost, fericite, căci Viaţa ta cea luminoasă, cu-
cu cântări o ai împodobit pe vioase, Dumnezeu a arătat-o
aceasta, preaslăvite. Şi acum te tuturor prin aprinderea
rugăm, slobozeşte-ne pe noi de lumânării din faţa raclei tale.
orice asuprire a vrăjmașului, pe Pentru care şi pe cei ce aleargă
cei ce te lăudăm. la tine cu credinţă, luminează-i.
Şi acum... A Născătoarei:
Bucură-te, izvor al Harului, Mielușeaua lui Dumnezeu cea
bucură-te, scară şi ușă cerească; nepătată, porumbița cea
bucură-te, luminătoare şi neîntinată, cortul cel de Dum-
năstrapă de aur şi munte ne- nezeu încăpător, sfințenia slavei
tăiat, Fecioară, care pe Dătă- a ales a locui în cortul cel sfânt.
torul de viaţă Hristos, lumii ai
născut. Al doilea Canon al Sfântului
Catavasia Crucii sau În toată lumea s-a vestit
a Praznicului.
mărirea minunilor tale, prin
Cântarea a 3-a: care lumea a luminat, slobozind-
Primul Canon al Sfântului o neîncetat din toate năpastele.
Irmos: Pe bine-credinciosul şi pur-
Nu este sfânt ca Tine, Doamne tătorul de cunună Alexandru,
«Dumnezeul meu, Care ai astăzi, adunându-ne, să-l lău-
«înălţat fruntea credincioşilor dăm după cuviinţă, ca pe un
dătător darnic de minuni şi
«Tăi, Bunule, şi ne-ai întărit pe
«noi pe piatra mărturisirii rugător către Domnul pentru
Tale». noi toţi.
Luminător lumii te-ai arătat, Slavă...
dumnezeiescule Alexandru, căci Izvor nesecat de minuni s-a
adâncul neputințelor ai risipit arătat sicriul tău, căci reverşi
totdeauna cu zorii minunilor, din el râuri de tămăduiri celor
preaînțelepte.
14 LUNA AUGUST
ce cu credinţă săvârşesc po- (pentru 23 noiembrie)
menirea ta, fericite. Slavă..., Şi acum..., a Praznicului,
Şi acum... glasul al 4-lea:
Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif...
Tu, una pe pământ
Mijlocitoare a darurilor mai Mielușea fără de prihană şi
presus de fire, ai fost, Maica lui cămară neîntinată, în casa lui
Dumnezeu, pentru aceasta, Dumnezeu, Născătoarea de
bucură-te, îţi cântăm. Dumnezeu, Maria, cu veselie se
aduce preaslăvit, pe Care îngerii
SEDEALNA sfântului, lui Dumnezeu o înconjoară cu
glasul al 8-lea: credinţă şi toţi credincioşii,
neîncetat, cu mulţumire îi cântă
Ca o stea mult-luminoasă de ei cu mare glas: Preacurată, tu
la răsărit te-ai arătat tuturor, eşti slava şi mântuirea noastră.
căci în viaţa ta prin curăția
sufletului şi a trupului vas al Cântarea a 4-a:
Sfântului Duh te-ai făcut. Primul Canon al Sfântului
Pentru care şi după adormirea Irmos:
ta cea de mulţi ani, în sicriu
Hristos este puterea mea,
nestricăcioase s-au aflat sfintele
«Dumnezeu şi Domnul, cântă
tale moaște, de la care izvorăsc
«strigând cinstita Biserică, cu
râuri de minuni, celor ce cu
«dumnezeiască cuviinţă, din
credinţă te cheamă pe tine.
(pentru 30 august)
«cuget curat întru Domnul
Slavă..., Şi acum..., a Născătoarei «prăznuind».
de Dumnezeu, glasul al 3-lea, Cu zorii Harului întreitului
însăşi podobia: Soare luminează şi înțelepțește
De frumusețea fecioriei tale şi pe cei ce prăznuiesc cinstitul tău
de prealuminată curăţia ta praznic, Alexandre, preaslăvite,
Gavriil mirându-se, a strigat ţie, şi izbăvește de demonica
Născătoare de Dumnezeu: Ce pătimire pe cei ce te cinstesc.
laudă vrednică voi aduce ţie sau Râuri de minuni ai izvorât,
ce te voi numi pe tine nu mă fericite, umplând inimile cre-
pricep şi mă minunez. Pentru dincioşilor, iar apele tulburi ale
aceasta, precum mi s-a poruncit idolatriei le-ai risipit, uscându-
strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti le.
plină de har!
ZIUA A TREIZECEA 15
Arhierei şi preoți, monahi şi noaptea patimilor ispitită fiind
popor simplu, bătrâni şi tineri, inima mea, Lumina Soarelui
cu toate vârstele, luminat Dreptăţii strălucește-mi.
prăznuiți şi pomenirea
fericitului în cântări Cântarea a 5-a:
Primul Canon al Sfântului
preaînălţaţi. Irmos:
A Născătoarei:
Sfântă a Sfintelor fiind tu, Cu strălucirea Ta cea dum-
«nezeiască, Bunule, luminează
curată, în sfântul Templu ai
«sufletele celor ce din noapte
iubit a te sălășlui şi cu îngerii,
«aleargă la Tine cu dragoste, Te
Fecioară, vorbind, petreci, cu
«rog, Cuvântule al lui
minuni din cer pâine luând,
«Dumnezeu, ca să Te vadă pe
hrănitoarea vieţii.
Al doilea Canon al Sfântului «Tine, Dumnezeul cel adevărat,
«Care chemi din negura
Cine va spune dragostea ta «greşelilor».
pentru toţi oamenii, şi mai ales
pentru cei săraci? Căci şi după Alexandre, slăvite, ai primit
moarte, ca unul viu, ai întins harul vindecărilor şi celor ce se
mâna şi ai primit de la arhiereu află în suferință le dăruieşti
spre iertare foaia cu păcate. tămăduiri prin mijlocirea ta, iar
îndrăzneala potrivnicilor o
Astăzi ziua sfintei prăznuiri îi surpă, cerând pace şi mare milă.
cheamă pe mulţi la veselia
duhovnicească, la masa şi la Ca o stea mult luminoasă te-ai
hrana vieţii fără de putreziciune arătat tuturor, cuvioase,
a dumnezeieştii desfătări. dezrobind pe cei robiți,
Slavă... îndestulând pe cei săraci, şi
doctor te-ai arătat celor bolnavi,
Mutatu-te-ai astăzi la dum- apărătorul tuturor şi cetății
nezeiasca lumină, fiu iubit al noastre întărire.
luminii fiind, întru bucurie şi
frumusețe împreună cu cinurile Făcător de minuni te-ai
îngereşti dănțuiești astăzi cu arătat, preaslăvite Alexandre,
bucurie, fericite. fericite, iar lumii ca un
Şi acum... preastrălucit luminător,
luminând pe cei din întunericul
Luminează-ne cu razele păcatelor.
luminii, Pruncă Preacurată, în
16 LUNA AUGUST
A Născătoarei:
Marea vieţii văzând-o
Dumnezeieştile semne ale «înălţându-se de viforul
încredințării nașterii tale, celei «ispitelor, la limanul Tău cel lin
mai presus de minte, se scriu, «alergând, strig către Tine:
curată Fecioară, astăzi întru «Scoate din stricăciune viaţa
Duhul Sfânt în Templul lui «mea, mult Milostive».
Dumnezeu. Din cinstită rădăcină ai
Al doilea Canon al Sfântului odrăslit, preaslăvite, şi cu
cuvioșie pe pământ ai locuit, căci
Pomenirea ta preaslăvită şi te-ai arătat primitor cinstit al
preaminunată a strălucit în tot Duhului, sfințind pe cei ce cu
pământul, fericite, şi cu bucurie credinţă vin la tine, fericite.
veseleşte soboarele drepților.
Începător virtuţilor şi bine-
Ţi s-au deschis ușile raiului şi credincioşilor cneji întărire,
a strălucit lumina cea negrăită Biserica te slăvește şi te cântă,
întreit-strălucitoare, fericite, în fericite, iar celor ce cinstesc cu
neclintita Împărăție Cerească şi dragoste virtuţile nevoințelor
veselia drepților ai primit, tale iertare de greşeli dăruieşte.
bucurându-te.
Slavă..., Cei ce se află în scârbe şi
nevoi, la racla ta aleargă şi
Astăzi marele Alexandru, primesc daruri de la harul ce se
tânguitorul milostiv al orfanilor află în tine, căci tu lumii pururea
şi al văduvelor, îşi cheamă izvorăști tămăduiri.
patria şi pe toţi dimpreună. A Născătoarei:
Veniţi, adunându-ne, ca pe un
mijlocitor al tuturor să-l
În Templul legii intrări
prăznuim luminos. săvârșește Biserica lui Dumne-
Şi acum..., zeu, cortul cel ceresc, din care
nouă, celor din întuneric, Lu-
Fire dumnezeiască fiind, mai mina ne-a strălucit.
presus de fire în pântecele tău S-
a sălășluit, în firea mea Domnul Al doilea Canon al Sfântului
S-a îmbrăcat, Preacurată.
Pomenirea ta sfântă,
Alexandre, bucură întreaga
Cântarea a 6-a:
Primul Canon al Sfântului
lume, chemându-i pe credincioşi
Irmos: în cinstita ta biserică, unde noi
ZIUA A TREIZECEA 17
astăzi cu bucurie ne-am adunat, ICOS
rugându-te: De cotropirea
Mare făcător de minuni te-ai
păgânească izbăvește-i pe robii
arătat, fericite Alexandru,
tăi, preaslăvite.
cercetând nevăzut oamenii lui
Toţi s-au umplut azi de Hristos, dăruieşti vindecări din
bucurie, în numita zi a belşug tuturor celor care vin din
prăznuirii preaslăvitului făcător toată inima şi îţi strigă într-un
de minuni, Alexandru, fericitul, glas acestea:
căci păzeşte neîncetat patria sa Bucură-te, stâlp prealuminos
de vrăjmași. care ne luminezi cu razele
Slavă..., minunilor;
Pe Alexandru, apărătorul or- Bucură-te, că l-ai biruit, cu
fanilor şi al văduvelor, şi ne- ajutorul lui Dumnezeu, pe regele
biruitul ajutător în necazuri, cel plin de mărire;
slăvindu-l, cu cântări să-l fe- Bucură-te, cel ce ai eliberat de
ricim, căci pe cei ce prăznuiesc păgâni orașul Pskov;
pomenirea lui cu veselie îi Bucură-te, că ai lepădat
izbăvește din scârbe şi din nevoi. învăţătura latinească şi
Şi acum..., înșelarea ei întru nimic ai so-
Preadulcele Iisus S-a sălășluit cotit;
Bucură-te, că în locul celor
în pântecele tău, întru sfinţi, Fe-
pieritoare cele nepieritoare le-ai
cioară, odihnind şi lăudând cu
primit;
adevărată credinţă pe Acesta,
Bucură-te, văzătorul Luminii
Pruncă, slăvindu-L.
celei neajunse;
Bucură-te, că salți împreună cu
CONDAC, îngerii;
glasul al 4-lea: Bucură-te, nor de rouă care
Precum rudeniilor tale, Boris adapi gândurile credincioşilor;
şi Gleb, din ceruri ţi-a venit Bucură-te, gonitorule al
ajutor, luptându-te împotriva patimilor întunecate;
lui Velgher şi oștenilor lui, aşa şi Bucură-te, apărătorul tuturor
acum, fericite Alexandru, vino celor din nevoi;
în ajutor rudeniilor tale şi Bucură-te, al orașului nostru
biruiește-i pe cei ce se luptă cu apărare.
noi.
18 LUNA AUGUST

SINAXAR străjer al său văzu pe sfinții mucenici


Sinaxarul zilei din Minei, apoi Boris şi Gleb (pomeniți la 24 iulie şi 2
acesta: mai) înveșmântați în straie
În această zi, facem pomenirea împărătești purpurii. Sfântul Boris
Sfântului Alexandru Nevski, cneazul rosti către Sfântul Gleb:– Frate Gleb,
Rusiei. să ajutăm pe cel de un neam cu noi,
Acesta a fost fiu al cneazului prințul Alexandru.
Iaroslav, „un cneaz dăruit cu Descoperindu-i străjerul vedenia
blândețe jertfelnicei şi minte avută, Sfântul Alexandru îi porunci
sclipitoare”. Copilăria şi-a petrecut- să nu spună nimănui despre aceasta.
o în Novgorod. Era înalt şi chipeș, Îmbărbătat de această descoperire,
viteaz şi cu multă credinţă. Încă din tânărul cneaz dimpreună cu oastea
pruncie s-a deprins cu citirea Sfintei sa porniră împotriva dușmanilor şi îi
Scripturi, limbile latină şi greacă, iar nimiciră. Un înger al Domnului ajută
mai apoi cu meșteșugul războiului. în chip nevăzut armata drept-
Și-a început domnia în anul 1236, iar credincioasă: când se iviră zorile, pe
în anul 1239 s-a căsătorit. La logodnă malul celălalt al râului Izora, unde
a primit de la tatăl său o icoană a oastea Sfântului Alexandru nu
Maicii Domnului făcătoare de putuse ajunge, se afla mulţime de
minuni numită Teodorovskaia ostași ai armatei dușmane doborâtă
dinaintea căreia s-a rugat întreaga la pământ. De la această biruinţă,
viaţă. Sfântul Alexandru primi numele de
În acea vreme, Rusia era amenințată Nevski, întrucât bătălia se purtă pe
din partea de apus, căci cu râul Neva.
binecuvântarea papei, cavalerii În 1246 trebui să meargă şi el să se
apuseni puseseră stăpânire pe închine la hanul tătar Batie, care
Livonia şi pe Finlanda şi urmau a supusese pe ceilalţi domni ai Rusiei.
supune stăpânirii catolice şi nordul Se plecă așadar în faţa împăratului
Rusiei. însă nu primi să se închine focului,
În 1240, nemții cuceriră Pskovul. În după obiceiul idolesc, ci zise cu
acelaşi an, din porunca papei, bărbăție şi înţelepciune:
suedezii se porniră pe neașteptate cu – Împărate, ţie mă închin, căci
o uriașă armată asupra rușilor. Dumnezeu te-a cinstit cu împărăţia,
Corăbiile suedeze se opriră pe râul dar făpturii nu mă închin, căci toate
Neva, vrând să urce mai departe spre sunt zidite pentru om. Eu sunt
Novgorod. Dimpreună cu oastea creștin şi nu mi se cade a mă închina
suedeză erau şi preoți, ca să-i boteze făpturii, ci lui Dumnezeu cel slăvit în
pe ruși. Sfânta Treime, Care a zidit cerul şi
În acest timp, Sfântul cneaz pământul şi toate cele dintr-însele.
Alexandru nu a reușit să adune decât Deci, împăratul, văzând vitejia şi
o mică armată. Însă mai înainte de frumusețea sfântului, nu îi făcu nici
bătălie, la revărsatul zorilor, un
ZIUA A TREIZECEA 19
un rău, ci îl lăudă, dându-i cinste Petersburg, 1724), precum şi la 30
mare. mai (Soborul sfinţilor din Rostov şi
După aceea, sfântul se înfruntă din Iaroslav, a căror cinstire dimpreună
nou cu primejdia din apus. Văzând s-a pus în anul 1964).
că nu poate cu oștile să supună pe Soția Sfântului Alexandru este şi ea
ruși, papa trimise misionari să-i cinstită de către Biserică: Sfânta
aducă la înșelăciunea sa, însă Sfântul Alexandra Briacislavovna. Deși se
Alexandru apără cu tărie credinţa știu foarte puține despre viaţa ei, a
ortodoxă. Atunci puterile catolice rămas în conștiința poporului rus
porniră o adevărată cruciadă pentru viaţa sa plină de cucernicie şi
împotriva lui, o mulţime de oști smerenie.
suedeze, daneze, finlandeze şi Cu ale lor sfinte rugăciuni, Hristoase
teutonice năvălind asupra Dumnezeule, miluiește-ne și
Novgorodului, însă sfântul le mântuiește-ne pe noi! Amin.
înfrânse pe toate, ba chiar ocupă din
Finlanda. Cântarea a 7-a:
Cuprins de boală năprasnică, Primul Canon al Sfântului
Vladimir îşi dădu sufletul în mâinile Irmos:
Domnului la mănăstirea Goroneţ,
unde mai înainte de plecarea la cele Dătător de rouă a făcut înge-
veşnice îmbrăcă haina monahală cu «rul cuptorul pentru cuvioşii
numele Alexie, ca un fiu ascultător al «tineri; iar pe haldei arzându-i
Bisericii şi cald apărător al dreptei «porunca lui Dumnezeu, pe
credințe şi al poporului rus. «tiran l-a înduplecat să strige:
Mitropolitul Chiril, părintele său
duhovnicesc, la slujba de
«Binecuvântat eşti, Dumnezeul
înmormântare spuse: – Soarele a «părinţilor noştri».
apus pentru pământul Suzdalului, Luminând ca o stea, fericite,
căci nu va mai fi astfel de prinț pe cu raza faptelor bune, multora
pământul rusesc.
ai fost luminare. Aşa şi pe noi ne
Multe minuni şi arătări se săvârșiră
la mormântul său, iar în 1380 au fost luminează, pe cei ce-ţi cântăm:
aflate moaștele sale necuprinse de bucură-te, cinstite Alexandre.
stricăciune, răspândind bună Acum venind din toate țările
mireasmă şi săvârşind minuni până
şi cetățile: preoți şi monahi,
astăzi.
A fost trecut în rândul sfinţilor în popor simplu şi cei bogați, cu
anul 1547 în vremea mitropolitului toţii împreună, bucurându-ne,
Macarie la Catedrala din Moscova. să dăm laudă lui Hristos şi
Pomenirea sa se săvârşeşte la 23 plăcutului Său, lui Alexandru
noiembrie (ziua înmormântării sale, cel preaslăvit.
1263), la 30 august (mutarea
cinstitelor sale moaşte la Sankt
20 LUNA AUGUST

Cu minunile tale, te-ai făcut Născătoare de Dumnezeu, celor


cunoscut tuturor, fericite, şi ce-ţi strigă: Binecuvântată eşti
vindecări dăruieşti celor ce cu tu între femei, Preacurată
credinţă se roagă ţie. Stăpână.
A Născătoarei:
Cântarea a 8-a:
Şi cu trupul şi cu duhul s-a Primul Canon al Sfântului
bucurat Maria cea fără prihană, Irmos:
rămânând în Templul
Din văpaie ai izvorât rouă
Domnului, ca un vas preasfinţit.
«Cuvioşilor şi jertfa dreptului
Al doilea Canon al Sfântului «cu apă ai mistuit-o, că toate le
«faci, Hristoase, numai cu voia.
Astăzi Biserica lui Hristos, «Pe Tine Te preaînălţăm întru
serbând întru Domnul, marea «toţi vecii.
prăznuire a lui Alexandru, celor
adunați, cu adevărat, le Cinstitul tău praznic se arată
izvorăşte tămăduire, rugătorilor ca o dimineaţă, ca o zi lu-
osârdnici, care îi cântă cu minoasă, ce încălzește inimile
dragoste. noastre şi tuturor celor ce cu
credinţă te laudă pe tine,
În toate țările s-a răspândit Alexandre, preaslăvite.
vestirea, marelui cneaz şi
făcătorului de minuni, izvorând Sosit-a astăzi zi de mântuire şi
mulţime de tămăduiri tuturor praznic de veselie, credincioşi-
celor care cer cu căldură. lor, să ne curăţim împreună
Slavă... sufletele şi trupurile, căci ne
cheamă pe noi dumnezeiescul
Astăzi se umple de veselie Alexandru.
Biserica Dumnezeului nostru, în
care se află cinstitele moaște ale Mulţimea vine pentru
fericitului Alexandru şi toţi rugăciunile tale, căci vindecări
alergând, sărută cu frică sfânta tuturor ai dăruit şi ai spălat
raclă a preaslăvitului şi află necurățiile patimilor, iar vasul
tămăduire. fărădelegii l-ai curățat şi tuturor
Şi acum... credincioşilor, mulţime de
daruri împărţind, pentru care şi
Dumnezeiesc sălaş sfințit al cu dragoste cinstim pomenirea
Celui Preaînalt, bucură-te, căci ta.
prin tine s-a dat bucuria,
ZIUA A TREIZECEA 21
A Născătoarei: Cântarea a 9-a:
Ca pe o ușă de mântuire şi ca Primul Canon al Sfântului
Irmos:
pe un munte înţelegător, ca pe o
scară însuflețită, să cinstim Pe Dumnezeu a-L vedea nu
credincioşii, după adevăr, pe «este cu putinţă oamenilor, spre
Fecioara şi Maica lui Dumnezeu, «Care nu cutează a căuta cetele
cea binecuvântată de mâinile «îngereşti; iar prin tine,
preoților. «Preacurată, S-a arătat oame-
«nilor Cuvântul întrupat; pe
Al doilea Canon al Sfântului «Care slăvindu-L cu oştile ce-
Cinurile îngereşti te laudă pe «reşti, pe tine te fericim».
tine, preaslăvite, şi neamurile Mare apărător, te-ai arătat
omenești îţi cântă neîncetat, Alexandre, lauda ortodocşilor şi
săvârşind cu credinţă slava tuturor popoarelor. Şi
pomenirea ta, Alexandru, cel cu acum te rugăm, păzeşte țara
nume mare. noastră de cei rău-credincioși.
Pe tine, slăvit întru minuni, Cu razele neapusului soare,
tuturor te-a arătat Dumnezeu, luminează în întuneric, slăvite,
Alexandru, şi te-a împodobit cu pe cei ce cu bucurie îţi cântă ţie
daruri cereşti, pe Acela roagă-L şi săvârşesc cinstitul tău praznic.
să ne miluiască pe noi, pe toţi. Fericite Alexandre, cum vom
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe
Sfântul Duh, Domnul.
putea să te slăvim şi să te cântăm
după vrednicie? Nu este în stare
Prin biruinţă vestim cu limba omenească de a spune
adevărat oamenilor credincioşi, mulţimea vindecărilor tale şi
căci ajutător puternic în mulţimea darurilor arătate
necazuri te-ai aflat, Alexandru, tuturor oamenilor.
fericite. A Născătoarei:
Şi acum... Sfânta Sfintelor şi a lui
Sfințitul prooroc pe tine cu Dumnezeu Maică, Maria, cu
evlavie te-a propovăduit, ușă şi rugăciunile tale, Curată, scapă-
munte, şi umbră, şi pământ ne din cursele vrăjmaşilor şi din
sfințit, şi nor luminos, din care a tot eresul şi necazul pe noi, cei ce
răsărit celor din întuneric ne închinăm cu credinţă icoanei
Soarele, Fecioară, Unul sfântului tău chip.
Dătătorul de Lumină.
22 LUNA AUGUST
Al doilea Canon al Sfântului numele tău. Pentru care şi acum,
Frumos cu trupul şi cu fericite, pe dușmanii nevăzuți îi
sufletul, şi cu evlavia strălucind, înspăimântă, care năvălesc
slăvite, al înţelepciunii asupra oastei celei iubitoare de
dumnezeieşti organul Sfântului Hristos.
Duh ai fost, şi după moarte ai (pentru 30 august)
trecut la fericirea cea nesfârșită Slavă..., Şi acum...,
bucurându-te, Alexandru cel de Nădejdea celor deznădăjduiţi,
Dumnezeu insuflat. scăparea creştinilor, bucuria
Ca un soare luminos, fericite, celor întristați tu eşti,
ai strălucit de la miazănoapte şi Prealăudată Născătoare de
cu razele evlaviei, pământul țării Dumnezeu; izbăvește de toată
tale l-ai luminat, şi ai gonit întristarea pe nevrednicii robii
întunericul ereticilor, prea- tăi.
(pentru 23 noiembrie)
slăvite Alexandru.
Slavă..., Şi acum... a Praznicului,
Slavă... acelaşi glas,
Sfânta ta mutare astăzi Podobie: Cu duhul în biserică...
luminos o prăznuim, umple-i de În Sfânta Sfintelor astăzi,
bucurie şi de veselie pe cei ce te
Născătoare de Dumnezeu, eşti
laudă, Alexandru, cel cu nume primită înăuntru de mâna lui
mare. Zaharia; de la trei ani, Prea
Şi acum... curată, şi până la doisprezece
Cu lumina milostivirii tale, fiind hrănită de mâna dum
luminează-mă pe mine, cel ce nezeiescului înger, ca un chivot
zac în întunericul nepriceperii, preasfinţit al Ziditorului lumii.
Una ceea ce L-ai născut pe
Dătătorul de Lumină, pe LA LAUDE
izbăvitorul şi Dumnezeu, care i- Se pun stihirile pe patru,
a încununat pe sfinţi. glasul al 8-lea:
Podobie: O, preaslăvită minune...
LUMINÂNDA O, preaslăvită minune! Cu
glasul al 3-lea: razele Duhului Sfânt te-ai
Toate țările au auzit de slava luminat Alexandre, de
ta cea mare şi tuturor necre- Dumnezeu înţelepte, învăţătura
dincioşilor înfricoșător devenise latinească ai înlăturat şi
ZIUA A TREIZECEA 23
înșelarea ei ai mustrat-o, şi Slavă..., glasul al 2-lea:
însuși ocărând-o şi străină de Veniţi toate neamurile,
credinţa cea adevărată ai numit- plesniți din mâini, dănțuind;
o, şi îndrăzneala lor în nimic ai veniţi tot poporul drept-slăvitor;
socotit-o. Pentru care, de la preoți şi monahi, şi împreună cu
Hristos Dumnezeu ai primit poporul simplu şi duhovnicește
răsplată în Împărăţia Cerurilor, să ne veselim la praznicul
cu îngerii săltând şi cu cuvioşii fericitului Alexandru şi mult
bucurându-te şi acum roagă-te vindecătoarea lui raclă cu
să se mântuiască sufletele dragoste să o sărutăm şi să-i
noastre. împletim cununi de laude şi
O, cum vom putea, după cântări, zicându-i: Bucură-te,
vrednicie, să lăudăm şi curat să lauda pământului nostru;
descriem minunile preaslăvite Bucură-te, al cetății
ale fericitului Alexandru? Care Vladimirului întărire; Bucură-
dăruieşte felurite vindecări, nu te, ajutătorul poporului
doar celor care vin la racla ortodox; Bucură-te, apărătorul
moaștelor sale, ci şi din țările patriei tale şi rugătorule pentru
îndepărtate, pe cei care îl sufletele noastre.
cheamă, nu-i lasă fără ajutor. Şi (pentru 30 august)
acum, peste tot este lăudat Şi acum..., același glas:
numele lui, care se roagă pentru De toate primejdiile păzeşte
pacea lumii şi mântuirea pe robii tăi, binecuvântată
sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu, ca să
Cum vom putea să cântăm pe te slăvim pe tine, nădejdea
fericitul Alexandru ca apostol şi sufletelor noastre.
propovăduitor? Că toată (pentru 23 noiembrie)
năvălirea ereticească a risipit şi Şi acum..., a Praznicului,
patria sa în pace a condus-o, şi asemenea:
bisericile distruse le-a ridicat; pe Astăzi în templu este adusă
oamenii cei risipiți, în casa sa i-a Fecioara cea cu totul fără
adunat; săracilor, orfanilor şi prihană spre sălăşluirea
văduvelor a fost mângâietor şi în Împăratului a toate, Dumnezeul
nevoi apărător. Şi acum se roagă şi hrănitorul a toată viaţa
pentru mântuirea sufletelor noastră. Astăzi sfințenia cea
noastre. preacurată, ca o junincă de trei
24 LUNA AUGUST
ani, în Sfânta Sfintelor este Fericiți cei milostivi, că aceia se vor
adusă. Acesteia să-i strigăm ca milui.
îngerul: Bucură-te, ceea ce Luminător lumii te-ai arătat,
numai tu singură între femei eşti dumnezeiescule Alexandru, căci
binecuvântată! adâncul neputințelor ai risipit
Doxologia mare, troparul, totdeauna cu zorii minunilor,
ecteniile şi otpustul preaînțelepte.
Fericiți cei curați cu inima, că aceia
vor vedea pe Dumnezeu.
Stând la Tronul Harului cu
îngerii te bucuri astăzi şi lumii
bogate vindecări împarți, iar pe
noi, pe toţi, ne mântuiești cu
rugăciunile tale, fericite.
Fericiți făcătorii de pace, că aceia
LA LITURGHIE fiii lui Dumnezeu se vor chema.
(pentru 30 august)
Fericirile se pun pe 8: 4 din cântarea Viaţa ta cea luminoasă, cu-
a 3-a, și 4 din cântarea a 6-a a vioase, Dumnezeu a arătat-o
sfântului. tuturor prin aprinderea
(pentru 23 noiembrie) lumânării din faţa raclei tale.
Fericirile se pun pe 8: 4 din cântarea Pentru care şi pe cei ce aleargă
a 3-a a Praznicului pe 4 și din
la tine cu credinţă, luminează-i.
cântarea a 6-a a sfântului.
Fericiți cei prigoniți pentru
Întru împărăția Ta când vei veni,
dreptate, că a acelora este împărăția
pomenește-ne pe noi, Doamne, când
cerurilor.
vei veni întru împărăția Ta.
Pe 12 În toată lumea s-a vestit
Fericiți cei săraci cu duhul, că a mărirea minunilor tale, prin
acelora este împărăția cerurilor. care lumea a luminat, slobozind-
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor o neîncetat din toate năpastele.
mângâia. Fericiți veți fi când, din pricina
Pe 10 Mea, vă vor ocărî și vă vor prigoni și,
Fericiți cei blânzi, că aceia vor mințind, vor zice tot cuvântul rău
moșteni pământul. împotriva voastră.
Fericiți cei flămânzi și însetați de Pomenirea ta sfântă,
dreptate, că aceia se vor sătura.
Pe 8
Alexandre, bucură întreaga
lume, chemându-i pe credincioşi
ZIUA A TREIZECEA 25
în cinstita ta biserică, unde noi înmulțind pâinea poporului tău
astăzi cu bucurie ne-am adunat, cu buna rodire a pământului,
rugându-te: De cotropirea apărând cu rugăciunea orașele
păgânească izbăvește-i pe robii stăpânirii tale, şi moștenitorilor
tăi, preaslăvite. tăi, bine-credincioşilor
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata împăraților noştri, asupra
voastră multă este în ceruri. protivnicilor ajutându-le.
Toţi s-au umplut azi de
(pentru 23 noiembrie)
bucurie, în numita zi a
prăznuirii preaslăvitului făcător TROPARUL
Glasul al 4-lea:
de minuni, Alexandru, fericitul,
căci păzeşte neîncetat patria sa Ca un vlăstar preacinstit al
de vrăjmași. rădăcinii credincioase ai fost,
Slavă..., fericite Alexandru, căci te-a
Pe Alexandru, apărătorul or- arătat Hristos ca pe o comoară
dumnezeiască a pământului
fanilor şi al văduvelor, şi ne-
nostru, noule făcător de minuni,
biruitul ajutător în necazuri,
preaslăvit şi bine-plăcut lui
slăvindu-l, cu cântări să-l fe-
Dumnezeu. Şi astăzi, adunându-
ricim, căci pe cei ce prăznuiesc
ne cu dragoste şi cu credinţă
pomenirea lui cu veselie îi
întru pomenirea ta, bucurându-
izbăvește din scârbe şi din nevoi.
ne, în psalmi şi cântări Îl slăvim
Şi acum...,
pe Domnul, Cel ce ţi-a dat harul
Preadulcele Iisus S-a sălășluit vindecărilor, pe Care roagă-L să
în pântecele tău, întru sfinţi, Fe- mântuiască (mănăstirea, orașul,
cioară, odihnind şi lăudând cu sau satul) acesta, şi țara noastră
adevărată credinţă pe Acesta, bine-plăcută lui Dumnezeu să-I
Pruncă, slăvindu-L. fie, şi toţi fiii ei să se mântuiască.

(pentru 30 august)
CONDAC,
TROPARUL glasul al 4-lea:
Glasul al 4-lea:
Precum rudeniilor tale, Boris
Cunoaşte-ţi pe frații tăi, şi Gleb, din ceruri ţi-a venit
rusescule Iosif, care nu în Egipt,
ajutor, luptându-te împotriva
ci în cer împărățești, bine-
lui Velgher şi oștenilor lui, aşa şi
credinciosule cneaz Alexandre,
acum, fericite Alexandru, vino
şi primeşte rugăciunile noastre,
26 LUNA AUGUST
în ajutor rudeniilor tale şi
biruiește-i pe cei ce se luptă cu
noi.
PROCHIMENUL,
glasul al 4-lea :
Cinstită este înaintea Domnului
moartea cuvioşilor Lui.
Stih: Ce voi răsplăti Domnului
pentru toate cîte mi-a dat mie?

APOSTOLUL
Din Epistola către Galateni (5, 22-
26; 6, 2: „Fraților roada Duhului
este…
(Caută sâmbătă din săptămâna a 27-a
după Pogorârea Sfântului Duh).
Aliluia,
glasul al 6-lea:
Fericit bărbatul care se teme de
Domnul, întru poruncile Lui va voi
foarte.
Stih: Puternică pe pământ va fi
seminţia lui.

EVANGHELIA
Evanghelia de la Luca (6: 17-23)
,,În vremea aceea au stat în loc șes
Iisus și ...”
(caută la liturghia din 6 decembrie. ).

C H I N O N I C U L:
Întru pomenire veşnică va fi
dreptul de auzul rău nu se va
teme.

S-ar putea să vă placă și